Autorz.mju tabula, 2.izd

Loading...
LATVIJAS NACIONÂLÂ BIBLIOTÇKA

Brunhilde Sleikða

Autorzîmju tabula 2. izdevums

Rîga Latvijas Nacionâlâ bibliotçka 2006

Brunhilde Sleikša Autorzīmju tabula 2. izdevums

2. izdevums sagatavots projekta „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma” ietvaros. Darba grupa: Gundega Blīgzne, Antra Indriksone, Skaidrīte Lazdiņa Maketētāja: Anita Rašmane

© Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2006

ISBN 13: 978-9984-607-79-5 ISBN 10: 9984-607-79-8

PRIEKÐVÂRDS Kopð Voldemârs Caune 1920. gadâ sagatavoja pirmo autorzîmju tabulu latvieðu valodas un to sveðvalodu, kuru rakstîbâ lieto latîòu alfabçta burtus, dokumentu ðifrçðanai, autorzîmju izmantoðana Latvijas bibliotçkâs nav zaudçjusi savu aktualitâti. Tas bija par iemeslu Brunhildes Sleikðas 1960. gadâ sastâdîtâs tabulas „Autoru tabulas Latvijas PSR bibliotçkâm“ atkârtota izdevuma sagatavoðanai. Izmaiòas, kas skâruðas 2. izdevumu, galvenokârt ir saistîtas ar iepriekðçjâ izdevumâ pamanîto kïûdu novçrðanu, kâ arî ir likvidçtas individuâlâs autorzîmes, kuru raðanâs vçsturiski bija saistîta ar nepiecieðamîbu bibliotçku krâjumos îpaði atspoguïot sociâli politiska satura dokumentus. Precizçts arî izdevuma nosaukums. Autorzîmju tabula ir palîglîdzeklis dokumentu ðifrçðanai, bet ðifrs norâda dokumenta atraðanâs vietu plauktâ. Ðî tabula sastâdîta latvieðu valodas un to sveðvalodu dokumentu krâjumu ðifrçðanai, kuru rakstîbâ lieto latîòu alfabçta burtus. Autorzîmju pieðíirðanai dokumentiem, kuru pamatâ ir kirilica, izmantojami L. B. Havkinas sastâdîtâs autorzîmju tabulas kirilicai jaunâkie izdevumi.1 Tabula bûs noderîga visâm bibliotçkâm, kas savus krâjumus kârto sistemâtiski alfabçtiskâ kârtîbâ, nodroðinot vienveidîgu un precîzu dokumentu izvietoðanu plauktos. Tabula veidota no autoru uzvârdu, dokumentu nosaukumu, kâ arî iestâþu, organizâciju un citu institûciju nosaukumu sâkuma zilbçm — burtkopâm. Ðîs burtkopas sakârtotas augoðâ alfabçtiskâ secîbâ. Pretî burtkopâm uzrâdîti skaitïi, kas kârtoti augoðâ aritmçtiskâ secîbâ. Tabula veidota pçc formulas 2 + 2 vai 2 + 3, t. i., divi burti ar diviem vai trîs cipariem autorzîmç. Tabulu veidojot, burtkopas sadalîtas grupâs pçc otrâ burta (piemçram, aa, ab, ac u.tml.); katras grupas robeþâs iespçjama divciparu autorzîmju veidoðana 100 burtkopâm vai trîsciparu autorzîmju veidoðana 999 burtkopâm. Tabulâ apstrâdâti tie burtkopu grupu veidi, kas visbieþâk sastopami katalogos. Ja daþâm grupâm to ir ïoti maz, — ir rezervçtas vietas gadîjumiem, ja tâs vajadzçtu aizpildît. Tabulâ lietots latîòu alfabçts ar tam pievienotajiem ðòâceòiem ðâdâ secîbâ: a, b, c, è, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, ð, t, u, v, w, x, y, z, þ. No diakritiskajâm zîmçm tabulâ lietots tikai apgrieztais jumtiòð (karons) „¡“, ar ko latvieðu, lietuvieðu un èehu valodâ apzîmç ðòâceòus. Tabulu sastâdot, pârskaòi (umlauti), kurus lieto vâcu, igauòu, somu, zviedru u. c. valodâs, nav ievçroti, t. i., ä, ö, ü nav meklçjami tabulâ kâ ae, oe, ue savienojumi. Tabulâ gan ðâdi burtu savienojumi ir ieviesti, bet tos ievçro tikai tur, kur attiecîgo vârdu rakstîbâ tâdus lieto. Jâpiezîmç, ka autorzîmes jâveido pçc dokumentu bibliogrâfiskajiem aprakstiem katalogu vajadzîbâm atbilstoði Angïu un amerikâòu kataloìizâcijas noteikumiem.2 Universâla rakstura bibliotçkas ar krâjumiem lîdz 10 000 vienîbâm autorzîmçm var lietot divus ciparus. Lielâkâm universâla rakstura un speciâlâm bibliotçkâm ieteicams lietot trîsciparu autorzîmes, kas sistemâtiskajâ kârtojumâ nodroðina lielâku precizitâti dokumentiem ar lîdzîgiem pieejas punktiem. 1 2

Piemçram, Õàâêèíà, Ë. Á. Ýëàñòè÷íûå òàáëèöû àâòîðñêèõ çíàêîâ äëÿ êèðèëëèöû è ëàòèíèöû. Ìîñêâà : Ëèáåðåÿ, 1993. 175 c. ISBN 5-85129-005-6 Angïu un amerikâòu kataloìizâcijas noteikumi. Izstrâdâti Joint Steering Committee for Revision of AACR vadîbâ. Tulk. un red.: Gundega Blîgzne … [u.c.]. Rîga : Valsts aìentûra „Kultûras informâcijas sistçmas“, 2005. [644] lpp. (dal. pag.). ISBN 9984-607-52-6

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

i

IEVADS Pieðíirot autorzîmi kâdam konkrçtam dokumentam, tabulâ uzmeklç dokumenta autora uzvârdam (vai, ja dokuments aprakstîts pçc nosaukuma, dokumenta nosaukuma pirmajam vârdam) visatbilstoðâko burtkopu. No ðîs burtkopas raksta divus pirmos burtus un burtkopai pretî esoðo skaitli. Bibliotçkas, kas autorzîmç lieto divciparu skaitli, raksta pirmos divus ciparus. Piemçram, uzvârdam Âboliòð atbilstoðâkâ burtkopa ir Abolin, un tai pretî ir skaitlis 655. Tâtad uzvârdam Âboliòð autorzîme ir Ab 65. Ja meklçjamajam vârdam tabulâ nav atrodama atbilstoða burtkopa (vârds ierindojas starp divâm tabulâ uzrâdîtajâm burtkopâm), autorzîmei òem iepriekð stâvoðo burtkopu. Piemçram, ja vârdam Agrins vajadzçtu autorzîmi, bet tabulâ ir tikai burtkopas Agrik 710 un Agrip 720, tad autorzîme vârdam Agrins ir Ag 71 (Ag 710). Autorzîme viena autora darbiem. Ir autori, kuriem ir gan vairâkkârt izdoti kopoti raksti, gan rakstu izlases, gan atseviðíi darbi. Ðo autoru darbu ðifros jâuzrâda visas pazîmes, kas atðíir vienu izdevumu no otra, vienu sçjumu no otra u. tml. Ðifrçjot kopotus rakstus, autorzîmç uzrâda sçjuma kârtas numuru, ko raksta tieði zem autorzîmes. Piemçram, J. Sudrabkalna kopoto rakstu 1. sçjuma autorzîme ir — Su18 1

vai

Su182 1

.

Ðifrçjot darbu izlases, zem autorzîmes kâ atðíirîbas pazîmi liek burtu i, ko raksta ar mazo burtu. Piemçram, J. Sudrabkalna izlasei autorzîme ir — Su18 i

vai

Su182 i

.

Ðo autoru atseviðíajiem darbiem autorzîmç raksta darba nosaukuma pirmo burtu (ko raksta ar mazo burtu) autorzîmes labajâ pusç. Piemçrâm, R. Blaumanis „Indrâni“ — autorzîme ir Bl 32i (Bl 324i). Ja viena autora divi vai vairâki atseviðíi darbi sâkas ar vienâdiem burtiem, ðie burti jâpapildina ar nâkoðajiem, lai redzçtu, kurð darbs pçc alfabçta liekams pirmais. Piemçram, R. Blaumaòa darbiem „Nâves çnⓠun „No saldenâs pudeles“ autorzîmes ir Bl 32nâ un Bl 32no (Bl 324nâ un Bl 324no). Ja viena autora kopotie raksti izdoti vairâkkârt, tos plauktâ kârto pçc izdevumiem augoðâ secîbâ un kârtas numuriem; viena izdevuma robeþâs — sçjumu augoðâ secîbâ. Lai atðíirtu viena izdevuma sçjumus no otra, uz izdevuma etiíetes var rakstît izdevuma kârtas numuru ar arâbu cipariem vai arî vilkt svîtriòas atseviðío izdevumu apzîmçðanai. Svîtriòas velk tâ, lai vizuâli uztvertu izdevuma kârtas numuru, piemçram, kvadrâtu veidâ:

1. izd.,

2. izd.,

3. izd.,

4. izd.,

5. izd.,

6. izd.

utt.

Ja kopoto rakstu daþâdie izdevumi ir oriìinâliesçjumos un bibliotekârs tos var viegli atðíirt no citiem izdevumiem, uz etiíetçm neraksta izdevuma atðíirîgâs pazîmes. Ðîs pazîmes neraksta arî tad, ja bibliotçkâ kâda autora kopotie raksti ir tikai vienâ izdevumâ. To izdara tad, ja bibliotçka saòem tâ paða autora darbu citu izdevumu. Tâpat rîkojas arî ar viena autora viena darba atkârtotiem izdevumiem. B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

ii

Autorzîme vienâdu uzvârdu autoru darbiem. Ja vienâdu uzvârdu autoru izdevumi atrodas daþâdâs nodaïâs, tad autorzîmç nekâdas atðíirîbas zîmes nav jâuzrâda. Bet, ja autori ar vienâdu uzvârdu darbojas vienâ nozarç, tad autorzîmei labajâ pusç jâpievieno priekðvârda pirmais burts (uzrâda ar lielo burtu). Piemçram, Arvîda Skalbes autorzîme ir Sk 14A(Sk 140A), bet Kârïa Skalbes autorzîme ir Sk 14K (Sk 140K). Ja jâuzrâda arî darba nosaukums, tâ pirmo burtu (uzrâda ar mazo burtu) raksta aiz autora iniciâïiem. Piemçram, A. Skalbes „Sûrâbelei“ autorzîme ir Sk 14As (Sk 140As). Ja divu vienâdu uzvârdu autoriem arî priekðvârdi ir vienâdi un abi autori darbojuðies vienâ nozarç, — autorzîmç neraksta iniciâïus, bet pieraksta atðíirîbas pazîmes. Piemçram, franèu rakstniekiem Dimâ Aleksandram (tçvs) un Dimâ Aleksandram (dçls) autorzîmes ir Di 54tçvs, Di 54dçls (Di 541tçvs, Di 541dçls). Autorzîme saliktu uzvârdu autoru darbiem. Ja bibliotçkâ kâdâ nodaïâ ir salikta uzvârda autora darbi un ðâ autora uzvârda pirmâ daïa ir vienâda ar viena vai vairâku autoru uzvârdiem tai paðâ nodaïâ, tad, ðifrçjot ðos dokumentus, saliktâ uzvârda autorzîmes labajâ pusç pieraksta defisi (-), kas norâdîs, ka ðie darbi plauktâ kârtojami aiz nesalikto uzvârdu autoru darbiem. Piemçram, rakstnieka Viïa Lâèa darbi — autorzîme La 11V (La 112V) — plauktâ stâvçs pirms J. Lâèa-Sudraba darbiem ar autorzîmi La 11- (La 112-). Ja autoru, kuriem ir vienâdi uzvârdi, darbi bibliotçkâ atrodas daþâdâs nodaïâs, salikta uzvârda autorzîmei defisi nepievieno. Ja divu salikto uzvârdu autoru uzvârdi to pirmajâ daïâ ir vienâdi un abi autori darbojas vienâ nozarç, tad autorzîmçs aiz defises pieraksta arî otro uzvârdu pirmos burtus (uzrâda ar lielo burtu). Institûciju autorzîmes. Tâ kâ institûciju darbus, t. i., iestâþu un organizâciju oficiâlos izdevumus, institûtu rakstus u. c. izdevumus, katalogos apraksta pçc institûcijas nosaukuma, visiem ðiem materiâliem arî autorzîmes pieðíir pçc institûciju nosaukumiem. Autorzîmes dokumentiem, ko apraksta pçc nosaukumiem. Dokumentiem, kurus atbilstoði Angïu un amerikâòu kataloìizâcijas noteikumiem apraksta pçc to nosaukumiem, autorzîmes nosaka pçc apraksta pirmâ vârda. Piemçram, grâmatai „Jaunas augïu koku un ogulâju formas“ autorzîme ir Ja 89 (Ja 895). Ja arî ðâdâ gadîjumâ vairâku dokumentu apraksti sâkas ar vienâdiem vârdiem un dokumenti attiecas uz vienu un to paðu zinâtòu nozari, autorzîmes labajâ pusç pieraksta nâkoðâ vârda pirmo burtu. Piemçram, grâmatâm „Par gripu“ un „Par iedzîvotâju dispanserisko apkalpes metodi“ autorzîmes ir Pa 47g un Pa 47i (Pa 470g un Pa 470i). Autorzîmes dokumentiem, kuru nosaukums sâkas ar skaitli. Ðo dokumentu autorzîmes nosaka pçc vârda, kâds bûtu, ja skaitli izteiktu vârdos. Piemçram, grâmatâm „1905. g. revolûcija“, „1905. g. revolûcijâ krituðo piemiòai“, „1905. g. revolûcijas dalîbnieku atmiòas“ un „1905.-1907. g. revolûcija Latvijⓠautorzîmes bûs Tu 20r (Tu 205r), Tu 20rk (Tu 205rk), Tu 20r-s (Tu205 r-s) un Tu 20- (Tu 205-), bet grâmatai „1000 lettische Rätsel“ autorzîme bûs Ta 91 (Ta 912). Autorzîmes monogrâfijâm, kas veltîtas kâdas personas dzîvei un darbîbai. Lai savâktu par vienu personu sarakstîtos materiâlus plauktâ vienkopus, autorzîmi nosaka pçc personas, par kuru sarakstîta monogrâfija, nevis pçc autora, kas rakstîjis par ðo personu. Rakstîtâju uzvârdu pirmos burtus (raksta ar lielo burtu) pieraksta autorzîmes labajâ pusç. Piemçram, par Raiòa dzîvi un darbiem rakstîjuði autori: Krauliòð, Pelðe, Rokpelnis u.c. Ðiem dokumentiem autorzîmes un secîba plauktâ ir: Ra 33K (Ra 333K),Ra 33P (Ra 333P), Ra 33R (Ru 333R). Dubletçm atðíirîbas pazîmes autorzîmç neuzrâda. Þurnâli. Autorzîmi nosaka pçc þurnâla nosaukuma. Piemçram, þurnâlam „Santa“ autorzîme ir Sa 61 (Sa 610). Ja divu vai vairâku þurnâlu nosaukumi sâkas ar vienâdiem vârdiem un vienâdi ir arî otrie vai treðie vardi, autorzîmes labajâ pusç raksta ðo vârdu pirmos burtus. Piemçram, þurnâliem „Latvijas Architektûra“, „Latvijas Ekonomists“ un „Latvijas Luterânis“ autorzîmes ir La 80La (La 805La), La 80Le (La 805Le) un La 80Ll (La 805Ll). B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

iii

Autorzîme nav uzskatâma par sastinguðu formu, kuru var lietot tikai autoru uzvârdu un dokumentu nosaukumu apzîmçðanai ðifrâ. Autorzîmi var lietot arî gadîjumos, kad plauktâ sistematizâcijas nodaïas robeþâs dokumentu alfabçtiskajâ kârtojumâ nepiecieðams izdalît dokumentus ar vienâdu tematiku. Piemçram, 32., 33., 9. un 91. nodaïâ var izdalît dokumentus par atseviðíâm valstîm, 8. nodaï⠗ par atseviðíâm valodâm u.tml. Autorzîme kopâ ar klasifikâcijas indeksu sastâda izdevuma ðifru. Indekss ðifrâ norâda, kâdâ nodaïâ dokuments atrodas plauktâ, bet autorzîme nosaka tâ vietu nodaïas alfabçtiskajâ kârtojumâ. Ðifrâ autorzîmi raksta zem indeksa. Tâ, piemçram, ðifrs grâmatai A. I. Oparins „Dzîvîbas izcelðanâs“ ir — 57 Op 05

vai

57 . Op 054

Ðifru kataloga kartîtç raksta augðçja kreisajâ stûri. Dokumenta titullapâ ðifru ieteicams rakstît augðçjâ kreisajâ stûrî. Uz dokumenta vâka ðifru vçlams uzrâdît uz etiíetes pçdçjâ vâka augðçjâ labajâ stûrî.

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

iv

IZMAIÒU KOPSAVILKUMS KOPÐ TABULAS 1. IZDEVUMA 1.

No tabulas izòemtas burtkopas, kas bija veidotas no organizâciju u. tml. nosaukumu abreviatûrâm. Dokumenti, kas bibliotçku krâjumos bija ðifrçti ar autorzîmçm, kuras veidotas no kâdas no turpmâk uzskaitîtajâm burtkopâm, pârðifrçjami, izmantojot saîsinâjuma atðifrçjuma pilno formu. KPdSU 160 KPdSUZK 170 KPFSR 250 KSDS(b)P 200 Latvijas PSR 806 Latvijas PSR Augstâkâ Padome 807 Latvijas PSR Augstâkâ Padome Prezidijs 808 Latvijas PSR Augstâkâ padome Sasaukums 809 Latvijas PSR … 810 LKP 600 LLKJS 450 LLKJS CK 460 LPSR 750 LSDSP 180 MTS 750 NSVL 800 PSKP 480 - programma 490 - statûti 500 - kongresi 510 - konferences 520 - CK 530 - - plenumi 540 - kongresu, konferenèu un CK plenumu rezolûciju un lçmumu krâjumi 550 - Latvijas KP 570 - - - programma 580 - - - statûti 590 - - - kongresi 600 - - - konferences 610 - Latvijas KP CK 620 - - - plenumi 630 - - - kongresu, konferenèu un CK plçnumu rezolûciju un lçmumu krâjumi 640 PSRS … 740 - Augstâkâ Padome 750 - - Prezidijs 760 - - - Sasaukums 770 PSRS … 790 - Ministru Padome 820

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

v

PSRS … 840 RTFSR 400 SPRS 940 SSSR 800 TSRS 900 UdSSR 700 USA 010 USSR 750 VACP 055 VAPP 625 VK(b)P 650 VLKJS 440 - programma 450 - statuti 460 - kongresi 470 - konferences 480 VLKJS CK 490 - - plenumi 500 - kongresu, konferenèu, plenumu rezolûcijas VPSCT 700 WKP(b) 700 2.

Individuâlajâm personâm pieðíirtâs burtkopas, ko veidoja personas uzvârds un iniciâïi, likvidçtas, to vietâ piedâvâjot identiski ðifrçjamas burtkopas, no kurâm ir izòemti priekðvârdu iniciâïi. Turpmâk pçc ðîm burtkopâm veidotajâm autorzîmçm var bût ðifrçti daþâdu personu un nosaukumu dokumenti, kas sâkas ar norâdîto burtkopu. Engelss F 440 Hruðèovs N. S. 960 Lenins V. I. 518 Markss K. 638

3.

510

aizstâts ar aizstâts ar aizstâts ar aizstâts ar

Engelss 440 Hruðèovs 960 Lenins 518 Markss 638

Izmaiòas veiktas arî burtkopâs, kas sâkas ar „Latvijas”. Turpmâk visi dokumenti, kas sâkas ar ðo vârdu, ðifrçjami, izmantojot vienu burtkopu — Latvijas

805

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

vi

A

Accu

A

000

Aa Aab Aabi Aac Aag Aah Aak Aal Aala Aalb Aali Aalt Aan Aanrud Aar Aaro Aas Aav

001 050 070 090 240 290 390 440 445 450 460 470 540 583 700 710 740 920

Ab Aba Abaf Abag Abai Abaila Abaj Abak Abal Abam Aban Abanc Abano Abao Abap Abar Abarb Abas Abasc Abass Abað Abat Abate Abau Abauz Abav Abavi Abaz Abb Abba Abbad Abbadi Abbadie

001 010 020 030 050 054 060 070 080 090 100 102 106 110 120 130 133 140 143 145 150 160 164 170 178 180 184 190 200 201 203 204 205

Abbas Abbasi Abbass Abbat Abbe Abbey Abbi Abbil Abbo Abbon Abbot Abbr Abbru Abbt Abbu Abc Abd Abda Abdal Abdall Abdallat Abde Abdel Abder Abdera Abderh Abdi Abdia Abdo Abdr Abdu Abdul Abdula Abdull Abdullah Abdur Abdurr Abe Abea Abec Abeci Abed Abeg Abei Abej Abek Abel Abela Abelar Abele Abeli Abelino Abelins Abelit

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

210 214 217 218 220 228 230 234 240 245 248 250 257 260 265 270 280 281 284 285 286 290 294 296 297 298 300 301 305 307 310 314 315 316 317 320 325 330 331 333 334 336 338 340 350 360 370 371 373 374 375 376 377 378

Abell Abello Abelm Abeln Abelr Abels Abelsd Abelsk Aben Abenc Abend Abene Abeni Abens Abent Abenteuerl Aber Aberc Abercr Aborcromby Aberd Aberde Aberg Abergs Aberh Aberk Aberl Abern Abernet Abers Abert Abertz Abf Abg Abgar Abh Abhandl Abi Abic Abig Abigt Abij Abik Abil Abim Abin Abing Abingt Abis Abiss Abj Abk Abku Abl

A-1

380 384 385 387 388 390 393 395 410 412 413 414 415 416 417 418 420 423 426 428 430 434 442 446 450 460 464 470 476 480 485 488 490 500 504 510 515 520 526 533 536 545 550 555 558 560 563 567 572 575 580 590 597 600

Able Ablei Ables Ablesi Abm Abn Abney Abo Abol Abole Aboli Abolin Abolk Abols Abolt Abom Abon Aboo Abool Abor Abou About Abov Aboz Abr Abra Abrah Abraham Abrai Abrait Abraj Abram Abramovl Abramovs Abrams Abran Abre Abri Abrikos Abriss Abro Abrom Abros Abrosi Abru Abry Abs Absa Absalon Absc Abschl Abso Absolo Abst

604 608 613 618 620 630 633 640 644 646 650 655 660 665 668 670 675 680 684 687 693 696 702 708 720 721 723 725 730 736 738 740 743 745 746 748 750 760 763 766 770 773 775 777 790 796 800 801 815 820 824 830 834 836

Abstr Abt Abtra Abu Abua Abub Abubas Abuh Abuj Abul Abulf Abulfe Abulfi Abulh Abulk Abulkan Abulkas Abuls Abulw Abum Abume Abun Abus Abut Abuu Abv Abw Aby Abz Abþ

838 840 845 850 851 854 857 866 870 880 884 886 888 892 900 903 906 915 924 930 933 936 945 950 952 960 970 980 995 998

Ac Acac Acad Academ Acal Acan Acanf Acar Acat Acc Accar Accary Acce Acci Accian Acciare Acciu Acco Accon Accor Accors Accou Accu

001 015 020 025 040 050 055 090 100 120 135 138 140 150 153 156 158 160 180 190 196 210 220

Accur Accur Ace Acer Acerbo Acern Acev Ach Acha Achad Achae Achan Achar Achari Acbat Achaz Ache Achel Achen Achenw Acher Acherm Achery Aches Achi Achil Achill Achit Achl Achlei Achm Achmed Achs Achð Acht Achte Achu Aci Acid Acidal Acim Acit Ack Acker Ackerbl Ackerk Ackerl Ackerm Acki Ackl Ackte Acl Aco Acok Acom

Aev 230 240 250 260 270 280 300 301 310 320 350 360 365 370 375 380 395 400 407 420 424 427 430 450 460 465 475 480 485 490 494 500 510 520 525 530 580 590 595 610 620 630 650 652 655 656 658 700 710 723 730 740 750 760

Acon Acos Acq Acqua Acr Acro Acs Act Actas Acte Actes Acti Acto Actu Actum Acu Acuk Acun Acut Acv Acw Acy Acz

770 780 800 810 820 826 840 850 855 870 876 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990

Aè Aèe Aèu

001 300 750

Ad Adac Adach Adad Adag Adai Adal Adam Adamb Adamc Adame Adami Adamie Adamk Adamn Adamo Adamou Adamov Adamovi Adamovs Adamow Adamows Adams Adamson Adamu Adamy

001 014 017 020 034 040 054 060 063 066 070 080 084 090 104 110 120 130 133 137 140 145 150 156 162 168

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Adan Adap Adar Adas Adat Adc Add Adde Adder Addi Addis Addit Additiona Addo Addu Ade Adee Adel Adela Adelae Adelai Adelar Adelb Adele Adelf Adelh Adelm Adels Adelsward Adelu Adelw Adelwo Adem Aden Adenez Adeo Adep Ader Adf Adg Adge Adh Adher Adi Adickes Adie Adij Adik Adim Adin Adir Adk Adl Adle

A-2

170 182 190 195 205 210 220 230 236 240 250 270 275 285 290 300 310 330 331 333 336 338 340 343 350 354 360 375 378 384 390 395 400 410 415 420 430 440 450 460 464 470 475 480 485 490 495 500 510 520 530 540 550 560

Adler Adlerb Adlerc Adlers Adlersfeld Adlersp Adlo Adlu Adlun Adm Administr Administrat Admir Admiral Admis Adn Ado Adol Adolf Adolfi Adolfs Adolp Adom Adomau Adomav Adome Adomo Adoms Adomu Adon Adoni Ador Adorats Adr Adra Adre Adres Adress Adresu Adri Adria Adriani Adriano Adric Adrin Ads Adt Adu Aduc Aduce Adut Adv Adva Advances

570 574 576 590 593 596 600 610 615 630 634 637 644 647 650 660 670 680 683 686 688 695 700 714 717 720 730 745 750 760 764 770 775 780 781 800 810 814 817 820 821 824 827 834 845 850 860 870 880 886 890 900 901 924

Adve Adventu Advo Advokat Adw Ady Adya Adye Adz Adþ

930 935 940 945 950 970 971 975 980 990

Ae Aeb Aec Aed Aef Aeg Aegi Aeh Aek Ael Aelfri Aeli Aelian Aell Aelr Aels Aem Aemi Aen Aenes Aep Aepi Aer Aere Aero Aerok Aerop Aert Aerts Aes Aeschin Aeschyl Aeso Aesopu Aet Aethelbr Aethelh Aethels Aeti Aetios Aetiu Aev

001 050 090 140 190 240 249 290 340 380 405 436 439 459 468 472 490 520 540 566 590 626 670 680 690 694 697 720 725 730 740 760 770 797 810 820 826 828 850 865 870 890

Af

Aiss

Af Afan Afanasj Afanasjeiw Afe Afelt Aff Affair Affo Affr Afg Afganist Afi Afim Afims Afin Afino Afo Afor Afr Afra Afre Afri Afric Afrik Afriq Aft Afta Afte Afz Afzel

001 050 055 059 210 230 270 275 360 380 420 428 500 505 507 560 565 640 650 730 731 750 770 774 810 830 870 871 900 990 995

Ag Aga Agaf Agag Agah Agai Agaj Agak Agal Agam Agamen Agan Agao Agap Agapet Agapi Agar Agard Agark Agars Agart Agas

001 010 040 050 060 070 080 090 100 110 115 120 130 140 158 160 180 190 200 260 270 280

Agasi Agass Agat Agath Agathar Agatharcu Agathi Agatho Agathoc Agathon Agatz Agaz Age Agee Ageev Agel Agell Agelu Agen Ager Agerl Ages Agesi Aget Agf Agg Aggaz Agge Agh Aghem Aghez Agho Aght Agi Agia Agid Agis Agit Agitator Agitatoriu Agl Agm Agn Agnel Agnellin Agnes Agnesi Agnew Agni Agnic Agno Agnol Agnon Ago

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

284 288 290 300 305 308 310 320 323 327 330 340 350 360 368 370 374 377 380 390 395 400 404 410 420 430 440 450 460 470 478 480 485 490 491 494 497 500 503 505 510 520 530 533 536 540 545 550 560 563 570 574 576 580

Agod Agor Agos Agostin Agostinon Agot Agou Agr Agram Agran Agrar Agrarp Agrarw Agre Agrel Agres Agri Agric Agriculturi Agrik Agrip Agrippa Agrippin Agro Agrok Agrom Agron Agronome Agronomi Agronomo Agros Agrot Agrotehnis Agrou Agu Agua Ague Agues Agui Aguile Aguin Aguir Aguj Aguo Agus Agut Agy Agyp

590 600 610 615 617 620 630 640 645 650 660 664 668 670 680 690 700 703 707 710 720 724 728 730 740 750 760 772 775 778 790 800 806 810 830 831 850 856 860 873 890 910 920 930 950 960 970 980

Ah Ahab Ahar Ahas Ahasu

001 050 150 160 168

A-3

Ahaz Ahazi Ahe Aheno Ahi Ahim Ahit Ahl Ahlb Ahlbo Ahle Ahlee Ahlef Ahlei Ahles Ahlg Ahlgu Ahli Ahls Ahlu Ahlw Ahm Ahmadej Ahme Ahmed Ahmo Ahmu Ahn Aho Ahr Ahrem Ahren Ahrend Ahrens Ahro Aht Ahu

200 210 230 255 290 310 330 350 360 366 370 375 380 385 390 410 415 420 440 450 460 470 485 500 550 570 580 590 650 710 740 750 755 759 810 830 890

Ai Aia Aib Aibeg Aibek Aibl Aic Aica Aich Aici Aid Aida Aidan Aide Aidie Aidn

001 010 020 030 035 090 100 101 120 130 140 141 146 150 160 200

Aidu Aiduk Aidul Aig Aiga Aige Aign Aigner Aigu Aih Aihe Aik Aiki Aikm Aikr Ail Aili Ailis Aill Ailr Aim Aima Aime Aimi Ain Ainar Ainb Aing Aini Ainl Ainm Ainmu Ains Ainsli Ainsw Aio Aiol Aip Aipr Aipu Air Aira Airc Aird Aire Aireð Airi Airil Airn Airy Ais Aisc Aish Aiss

260 270 280 310 311 330 360 364 420 430 435 450 453 455 458 460 470 476 480 530 540 541 545 547 550 553 556 560 564 566 570 576 580 584 588 590 595 600 610 615 620 621 625 627 630 637 640 645 650 658 660 663 666 668

Aist

Aleg

Aist Aistu Aið Ait Aiti Aitk Aitko Aitm Aito Aiu Aiv Aivaz Aivi Aiz Aizd Aize Aizg Aizi Aizk Aizkr Aizl Aizm Aizn Aizo Aizp Aizr Aizra Aizs Aizsi Aizsils Aizst Aizstr Aizt Aizu Aizv Aiþ

670 676 680 690 695 700 704 706 708 710 720 727 730 740 750 760 770 780 790 796 800 810 820 830 840 860 861 870 880 887 890 900 910 920 930 960

Aj Ajalb Aje Ajel Ajet Ajr

001 120 350 370 380 700

Ak Akad Akademij Akademik Akademin Akademis Akae Akah Akar Akas

001 030 050 052 055 058 060 090 180 190

Akat Akb Akc Akci Akd Ake Akela Akele Akeli Akely Aken Akens Aker Akerm Akers Akerst Akh Akhm Akht Akhu Aki Akib Akie Akim Akimov Akin Akir Akið Akk Akl Aklie Aklu Akm Akmeng Akmens Akment Akmentin Akn Akni Ako Akot Akotn Akots Akr Akro Aks Aksak Aksar Akse Aksi Aksj Akso Akst Akt

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

200 210 220 224 230 240 242 244 246 248 250 257 280 286 290 295 320 323 326 328 330 340 345 350 355 360 390 410 440 450 454 457 460 470 473 475 478 480 485 490 500 505 508 510 515 520 524 527 530 540 550 600 630 640

Akta Aktas Akte Aktenst Akti Aktu Aktz Aku Akul Akum Akun Akup Akur Akurat Akv Akval Akve Akvo

641 647 650 655 660 690 730 740 743 744 746 748 750 754 820 823 825 827

Al Ala Alaa Alab Alabi Alac Alach Alaco Alad Aladd Aladi Alaf Alag Alah Alai Alain Alak Alam Alamann Alami Alamo Alan Alani Alant Alar Alard Alari Alas Alat Alau Alaun Alauð Alaux Alav Alavi

001 010 011 012 014 016 017 018 020 022 025 028 030 032 033 035 037 040 042 045 047 050 055 058 060 062 064 066 058 070 072 074 075 076 077

A-4

Alavs Alay Alb Alba Albe Alben Albeni Albens Albensk Alber Alberd Alberding Alberg Alberi Alberin Albers Albert Albertar Albeitaz Alberte Alberti Albertine Albertini Albertinu Albertis Alberts Albertus Alberu Albery Albi Albic Albin Albinm Albino Albinov Albinu Albiz Albo Alboiz Albon Albor Albr Albrechtsb Albret Albri Albric Albrig Albriz Albu Album Albumaz Albuq Alc Alcae

078 079 080 081 090 093 095 097 098 300 102 103 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 128 130 137 140 141 143 144 145 146 147 149 150 152 154 156 160 162 164 165 166 167 168 170 172 174 176 180 182

Alcar Alcaz Alci Alcib Alcid Alcip Alck Alcm Alcmae Alcman Alco Alcof Alcot Alcu Alè Ald Aldam Aldan Aldanov Aldar Alde Aldeg Alden Aldenh Aldenho Alder Alderi Aldern Alders Aldf Aldg Aldh Aldi Aldin Aldini Aldis Aldo Aldobr Aldr Aldred Aldri Aldrich Aldrig Aldring Aldro Aldu Ale Alea Alear Alech Alecs Aled Alef Aleg

184 185 190 192 194 197 200 202 203 204 205 206 207 208 210 220 222 223 225 228 230 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 245 246 248 250 253 260 262 263 264 265 266 267 268 270 271 272 274 276 278 280 282

Alegr Alegr Aleh Alei Aleihem Alein Aleiniko Alek Alekn Alekni Aleks Aleksandro Aleksandrs Alekse Aleksej Aleksi Alel Alem Alema Alemb Alen Alenc Alenco Aleni Alens Aler Alera Alere Alers Ales Alesi Aless Alessandrin Alessi Aleð Alex Alexander Alexanders Alexandr Alexandro Alexe Alexi Alexiu Aley Alf Alfab Alfan Alfano Alfar Alfaro Alfe Alfer Alfi Alfo Alfor

Altdi 285 287 290 293 295 296 300 301 302 303 304 305 306 307 308 310 312 313 314 320 321 323 325 328 330 331 333 336 340 342 344 345 346 348 350 351 353 354 355 356 357 358 359 360 361 363 365 367 368 370 371 372 373 374

Alfr Alft Alfv Alg Algan Algar Algaro Algarot Alge Algen Alger Algi Algo Algu Alh Alham Alhas Alhaz Alhe Alhi Alho Alhoy Alhu Ali Alic Alid Alie Alig Aliger Alij Alijev Alik Alikajev Aliks Alim Alin Aling Alio Alip Alipp Aliq Alis Alið Aliðe Alit Alix Aliy Aliyt Alk Alka Alke Alkh Alki Alkin

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

375 377 378 380 382 384 385 387 390 392 393 394 400 405 410 411 412 413 414 415 416 417 418 420 422 423 424 426 428 430 432 434 436 438 440 450 454 460 463 464 466 468 470 474 480 483 485 488 490 491 493 495 496 497

Alkj Alkm Alkn Alko Alkohol Alkoi Alkok Alks Alksn Alksnis Alksnit All Allam Allan Allans Allar Allas Allb Alle Allegret Allegri Allegro Allei Allem Alleman Allen Allenb Allend Allendo Allens Allenst Aller Allerh Allerl Allers Allert Alles Allest Allet Alley Allf Allg Allgemeine Allgemeinen Allgemeiner Allgemeines Alli Allib Allih Allil Allin Alling Allio Allis

A-5

498 500 501 502 504 505 507 510 512 514 516 520 522 523 524 526 528 530 531 532 533 534 536 537 538 540 541 543 544 546 548 550 552 554 556 558 560 562 565 567 570 572 574 575 576 578 580 581 582 583 584 585 586 587

Allix Allm Allme Allmi Allmo Allo Allog Allon Allone Allor Allot Allou Alls Allu Alluni Allw Alm Almae Almag Almagr Alman Almani Almans Almany Almanz Almas Almat Almaz Alme Almei Almeida Almej Almejev Almen Almer Almg Almi Almk Almo Almon Almond Almont Almor Almq Almqv Alms Aln Alne Alni Alnp Alnw Alo Aloh Alohin

589 590 592 594 597 600 601 603 604 605 607 608 610 613 615 618 620 622 625 628 630 631 633 636 638 640 642 646 650 652 653 655 657 660 662 664 666 668 670 672 673 675 678 682 684 687 690 692 694 696 698 700 702 703

Aloi Aloisi Aloj Alojie Alom Alon Alons Alonz Aloy Alp Alpa Alpato Alpe Alpen Alper Alpern Alpert Alpes Alph Alphan Alpho Alpi Alpin Alq Alr Als Alsb Alsc Alschin Alse Also Alss Alst Alstr Alsu Alsv Alð Alðe Alðv Alt Alta Altaj Altam Altams Altar Altav Altb Altberg Altc Altchr Altd Altde Altdeutschl Altdi

704 705 707 708 710 712 713 715 718 720 721 725 730 732 734 735 737 738 740 741 743 744 746 750 760 770 772 773 774 776 780 782 783 784 786 787 790 793 797 800 801 803 805 806 807 808 810 812 815 818 820 822 824 825

Altdo Altdo Alte Altem Alten Altenb Altenbr Alteng Altenk Altens Alter Altere Altero Alters Altert Altes Alteste Altf Altg Altger Alth Althauz Althe Althei Althen Alther Altho Althof Althou Althousi Alti Altir Altl Altli Altm Altmann Altmans Altme Altmey Altmu Altn Altnur Alto Altp Altr Altrof Altru Alts Altschu Altshe Altst Altð Altu Altw Alu

Amz 828 830 836 840 841 843 845 846 848 850 851 853 854 855 857 858 860 862 864 866 868 870 873 876 878 880 883 886 883 890 894 896 898 900 901 903 905 907 909 910 912 913 914 915 916 918 920 922 923 925 926 927 928 930

Aluk Alum Alun Alunan Alv Alvar Alvare Alvaro Alvary Alve Alven Alver Alverd Alvers Alves Alvi Alvik Alvin Alvinc Alving Alvis Alw Aly Alyp Alz Alzon

933 935 936 937 940 942 943 944 945 947 948 950 953 956 958 960 962 964 965 966 968 970 980 985 990 995

Am Amac Amad Amade Amadej Amades Amadet Amadeu Amadi Amado Amador Amadu Amal Amalas Amald Amale Amali Amalie Amalin Amalr Aman Amant Amanti Amanu Amanul Amar Amaran

001 015 020 030 032 034 036 038 040 044 046 048 100 103 106 108 110 113 116 118 130 132 133 135 137 140 143

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Amari Amas Amat Amate Amateur Amati Amatn Arnato Amats Amatu Amau Amaz Amb Amba Ambai Ambar Ambat Ambe Ambed Amber Amberg Ambert Ambi Ambio Ambo Ambol Ambor Ambr Ambras Ambraz Ambraze Ambrazi Ambrazo Ambre Ambro Ambroi Ambron Ambros Ambrose Ambrosi Ambroz Ambroze Amc Amd Ame Amede Ameer Ameg Amel Amell Amelo Amelu Amen Amendo

A-6

146 150 160 163 167 170 174 176 180 184 190 200 210 211 213 216 218 220 222 225 226 228 230 235 240 244 247 250 253 255 256 257 258 260 270 271 272 273 274 275 277 278 280 290 300 312 325 340 380 383 386 388 390 393

Amene Amenh Ameni Amer Amerb Ameri American Americas Amerik Amerikan Amerikas Ameril Amerin Amerio Amerl Amers Amery Ames Amet Amez Amf Amfi Amg Amh Ami Amia Amic Amici Amicu Amicus Amiè Amid Amides Amie Amif Amig Amigh Amigo Amin Amint Amio Amir Arnis Amit Amm Ammana Ammann Amme Ammer Ammers Ammi Ammir Ammo Ammoni

394 396 398 400 410 440 443 446 460 462 464 466 467 468 504 506 508 510 516 524 530 534 540 550 560 561 570 573 576 578 580 590 595 600 610 620 623 627 630 636 640 646 650 654 660 663 666 670 675 578 680 685 690 695

Ammonir Amn Amo Amoe Amol Amon Amont Amor Amoretti Amoro Amors Amory Amos Amou Amp Ampe Ampt Ampu Amq Amr Amra Amre Amrh Amri Amro Ams Amsc Amsd Amse Amsh Amsler Amsn Amst Amstu Amt Amtl Amtlich Amtliches Amtm Amtmanis Amu Amulr Amun Amunds Amur Amura Amus Amuse Amy Amyn Amynto Amyo Amyr Amz

697 700 710 712 714 716 718 720 723 725 726 728 730 750 760 762 765 767 770 780 781 785 790 795 800 810 830 840 850 880 900 905 910 915 920 922 923 924 926 928 930 945 950 955 960 961 970 975 980 983 985 986 988 990

Amþ

Ansh

Amþ

995

An Ana Anac Anack Anacl Anacr Anag Anal Analek Anali Analy Analyt Anam Anan Anand Ananda Anands Anane Anani Anap Anar Anas Anastas Anastasj Anat Anato Anax Anaxar Anaxi Anaxime Anb Anbau Anbaumo Anc Ancan Ance Ancela Ancelo Ancelot Anch Anci Ancis Ancit Anck Anco Ancr Ancu Ancz And Andee Anden Ander

001 010 012 014 016 018 024 030 033 035 037 038 040 042 044 045 046 047 048 050 055 060 062 063 066 068 070 073 075 077 080 084 087 090 092 094 095 097 098 100 102 105 108 110 113 115 117 119 120 121 125 130

Anderl Anderm Anders Andersc Andersen Andersens Anderso Anderson Anderss Andes Andi Andl Andle Ando Andoe Andol Andolt Andor Andr Andra Andrad Andrae Andral Andras Andrassy Andrað Andre Andrea Andread Andreas Andree Andreen Andreev Andrei Andrein Andrej Andreje Andrejev Andrejew Andrejs Andrejsa Andreo Andreon Andreos Andres Andresen Andrew Andrey Andri Andrian Andric Andriè Andrie Andriev

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 150 153 156 160 162 164 166 168 170 171 174 175 177 180 184 186 190 191 194 197 200 204 208 210 215 220 222 224 225 227 228 230 234 237 240 243 246 248 250 252 254 256 260 265

Andrik Andris Andrið Andrit Andriu Andro Androc Androcl Andron Androp Andros Androt Androu Andru Andrul Andrus Andruss Andruð Andruðe Andu Andz Andþ Andþane Andþans Ane Anec Anei Anek Anekdot Anem Anen Aner Aneri Anet Aneth Aneu Anf Ang Angar Angas Ange Angeb Angel Angele Angeli Angelik Angelin Angell Angelo Angelu Angely Anger Angere Angerm

A-7

268 270 273 274 277 280 281 283 285 288 290 292 294 300 302 304 305 306 307 310 312 315 317 318 320 322 324 326 328 330 332 335 337 340 343 347 350 360 363 366 370 372 375 377 380 384 387 390 394 396 398 400 401 403

Angern Angerns Angers Angerst Angerv Angev Angh Angi Angin Angio Anaioli Angiolin Angl Angles Angli Anglin Anglis Anglo Anglu Ango Angole Angor Angot Angou Angr Angs Angst Angu Anguis Anguiss Angus Angz Anh Anhan Anhe Anhu Ani Anic Anicet Anicetu Anid Anie Anig Anik Anil Anim Anin Anis Anisi Anisimo Anit Anj Anjo Ank

404 405 406 407 409 410 430 433 437 440 442 444 450 452 454 455 456 457 458 460 462 464 466 468 470 473 477 480 482 484 486 488 490 492 495 497 500 502 505 507 510 513 516 518 520 523 526 530 532 535 537 540 546 550

Anke Anken Anker Ankers Ankl Anklag Anl Anm Ann Anna Annal Annc Anne Annel Annen Annenk Annens Annenst Annesl Annet Anni Annin Anno Annol Annom Annu Annual Annun Annus Ano Anol Anon Anony Anor Anos Anot Anp Anq Anquetil Anr Anru Ans Ansa Ansal Ansb Ansc Anschan Anschau Anschn Ansd Anse Ansel Anser Ansh

552 554 556 558 560 564 570 580 590 591 596 598 600 602 603 604 605 606 607 608 610 616 620 623 627 630 632 636 640 650 653 655 658 660 662 666 670 680 685 690 696 700 701 705 710 711 712 714 717 720 723 725 727 730

Ansi Ansi Ansic Ansis Ansit Ansk Ansl Anso Anson Ansp Ansr Anst Anstei Anster Anstet Anstey Ansto Anð Anðe Ant Antal Antan Antar Antarc Antaro Ante Antein Antel Anten Anteno Antens Anter Antev Anth Anthem Anthes Antheu Antho Anthol Antholog Anthon Anthr Anti Antic Antig Antik Antike Antiko Antim Antimac Antimad Antin Antino Antio Antip

Arabia 731 733 735 737 740 742 745 747 750 754 760 762 764 766 767 768 770 775 780 782 784 785 786 788 790 791 792 793 794 795 797 798 800 803 805 808 810 812 814 817 819 820 822 823 825 827 828 830 831 832 834 836 840 842

Antiph Antipho Antipo Antiq Antiquar Antiqui Antir Antis Antl Anto Antok Antol Antolo Antom Antomm Anton Antona Antone Antonel Antones Antong Antoni Antonid Antonik Antonio Antoniol Antoniu Antono Antonovsk Antons Antony Antor Antos Antoð Antr Antre Antri Antro Antv Antw Antwe Antwi Antwo Antz Anu Anuar Anuc Anup Anus Anv Anvar Anve Anvi Anvil

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

844 846 848 850 854 856 857 858 860 870 872 873 875 876 878 880 881 883 884 887 890 892 894 897 900 904 907 910 913 9l6 918 920 923 926 930 933 935 937 940 942 943 944 946 948 950 952 954 956 958 960 962 964 966 968

Anw Anwar Anwe Anz Anza Anze Anzi Anþ

970 973 975 980 981 984 986 990

Ao Aok Aon Aor Aos

001 400 550 750 790

Ap Apa Apak Apal Apalu Apan Apar Apara Aparn Apas Apað Apat Apb Apbu Apc Apcel Apcer Apd Apdr Apdro Apdu Apdz Ape Apel Apeli Apell Apelle Apelli Apelt Aper Apercu Apes Apf Apfe Apg Apge Apger Aph Api

001 010 020 024 028 030 040 041 046 050 060 070 080 095 100 110 116 120 140 145 150 160 170 174 176 200 204 206 210 220 224 230 240 250 260 270 275 280 290

A-8

Apic Apid Apie Apig Apil Apin Apini Apins Apinu Apio Apis Apit Apj Apk Apkar Apkaro Apkart Apko Apku Apl Apm Apn Apo Apol Apolli Apollo Apollof Apollon Apollos Apolo Apolov Apon Apop Apor Apos App Appelf Appelg Appeli Appels Apper Apperl Appert Appi Appian Appin Appio Appl Appleg Apples Applet Appli Appo Appon

296 300 310 320 330 340 343 346 348 350 360 370 380 390 400 405 408 410 420 430 440 450 460 470 475 480 482 484 488 490 496 500 520 530 540 550 570 572 574 577 600 604 608 630 632 636 638 650 653 655 658 660 670 675

Appu Apq Apr Aprak Aprax Apre Apret Apri Aprie April Aprin Apro Aps Apse Apsesd Apsi Apsis Apsit Apsk Apskau Apskr Apsr Apst Apsu Apsv Apð Apt Apte Apti Apto Apu Apul Apuð Apv Apvar Apvi Apvie Apw Apy Apz Apzi Apþ

680 690 700 710 717 720 728 730 733 735 737 740 750 760 766 770 775 776 780 784 787 800 820 840 850 860 870 880 890 900 910 920 940 950 952 955 957 960 970 980 985 990

Aq Aquar Aquav Aqui Aquil Aquin

001 195 275 470 485 505

Ar Ara Arab Arabia

001 010 020 024

Arabie Arabie Arabis Arag Aragon Arah Arai Araia Araið Araj Arajs Arak Arake Araki Aral Aram Arami Aramk Arams Aramz Aran Arang Aranh Aranj Arany Aranya Arap Arar Aras Arasz Arat Arato Aratu Arau Arb Arbas Arbe Arbeiter Arbeiterj Arbeiters Arbeits Arbeitsg Arbeitsr Arbeitss Arbeitsz Arbeo Arber Arbi Arbl Arbo Arbois Arbol Arbor Arbos Arbou

Armans 026 028 030 035 037 040 041 044 046 048 050 052 054 057 060 062 064 066 068 070 072 073 075 077 078 080 082 083 084 085 086 087 090 100 110 120 123 125 126 130 131 133 134 135 137 138 140 143 150 152 154 155 156 158

Arbr Arbu Arbuc Arbus Arbut Arbuz Arc Arca Arcad Arcan Arcar Arce Arces Arch Archa Archam Archan Archao Archaol Archd Arche Archen Archeo Archer Archerm Archermu Arches Archi Archia Archiac Archias Archib Archid Archig Archil Archim Archip Archit Architec Architek Architekto Architektu Archiv Archival Archive Archivi Archiw Archu Archy Arci Arcib Arcibi Arcic Arcid

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

160 170 172 174 176 178 180 181 183 185 187 190 196 200 201 203 204 205 207 210 211 213 214 215 216 217 218 220 221 223 227 230 232 234 235 236 238 240 242 243 245 246 250 251 253 256 258 260 265 270 271 272 273 274

Arcim Arcið Arco Arcon Arcos Arct Arcti Arcto Arcy Arcyb Ard Ardan Ardas Ardasc Ardash Ardað Arde Ardel Ardem Arden Ardenn Ardens Ardi Ardie Ardig Ardin Arding Ardis Ardit Ardiz Ardo Ardov Ards Ardu Ardz Are Area Areb Areh Arej Aren Arenb Arend Arendo Arends Arendt Arene Arens Arensk Arenso Ares Aresu Areð Aret

A-9

276 278 280 285 288 290 294 295 297 298 300 301 303 304 306 308 310 312 313 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 337 340 343 345 347 349 350 351 352 355 357 360 361 363 364 365 366 368 370 372 376 380 381 383 384

Aretaeus Aretas Areti Aretin Aretz Arez Arf Arfel Arg Argal Argan Arge Argel Argen Argens Argenson Argent Argentin Argenv Arget Argh Arghi Argl Argn Argo Argoi Argos Argou Argout Argu Argul Argus Argy Argyr Arh Arhai Arhan Arhe Arhi Arhip Arhit Ari Aria Ariar Arias Arie Aries Arij Arijs Arim Arin Ario Ariob Arion

385 387 390 393 396 399 400 404 410 412 414 420 421 422 423 424 425 426 427 429 434 435 437 438 440 442 444 446 448 450 452 454 457 459 460 462 465 467 470 474 477 480 481 484 486 490 492 494 495 497 498 500 501 503

Arios Ariost Ariot Ariov Aris Aristag Aristar Ariste Aristi Aristip Aristo Aristom Aristop Aristot Aristotl Aristov Aristox Arisu Arið Arit Arith Aritm Ariu Arj Ark Arkel Arki Arkiv Arko Arkov Arku Arkw Arl Arlau Arlaz Arld Arle Arlen Arli Arlin Arlis Arlo Arlos Arlot Arlt Arm Arma Armag Armagn Arman Armand Armani Armann Armans

505 506 507 508 510 512 513 514 516 518 520 522 524 525 526 527 528 530 536 540 543 545 548 550 560 563 565 568 570 574 576 578 580 582 583 585 586 588 590 595 597 600 604 605 607 610 611 614 617 620 622 624 625 626

Armao Armao Armb Arme Armel Armen Armeni Armer Armf Armg Armi Armij Armin Armis Armist Armit Armitage Armo Arms Armstr Armu Arn Arna Arnal Arnalu Arnas Amað Arnau Arnaud Arnaul Arnd Arndt Arne Arnei Arnel Arnet Arnh Arnho Arni Arnim Arnims Arnis Arnist Arnit Arno Arnob Arnold Arnolds Arnoldt Arnoldu Arnolf Arnoll Arnon Amot Arnou

Asmusse 628 630 633 634 636 637 638 640 641 643 645 647 650 652 654 656 660 662 663 665 670 671 673 674 676 678 680 683 686 690 692 693 694 696 698 700 703 706 707 708 712 714 717 720 721 724 725 726 727 728 729 732 734 736

Arnoux Arns Arnst Arnsw Arnu Arnul Aro Arod Arodb Arodn Arol Aron Arone Aronh Aroni Arons Aronso Aronst Aronu Aros Arose Arosem Arp Arpa Arpi Arpr Arpu Arr Arrau Arre Arren Arres Arrh Arrhi Arri Arriag Arrian Arriaz Arrig Arriv Arro Arrol Arrom Arron Arrow Arroy Ars Arsa Arsb Arse Arsen Arsenj Arses Arsi

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

738 742 744 746 750 756 760 762 763 765 768 770 771 773 774 775 776 777 778 783 785 787 790 791 793 795 798 800 802 804 806 808 810 812 813 814 816 818 823 828 830 832 833 834 836 838 840 841 842 844 846 847 848 852

Arsk Arsl Arso Arss Arst Arstn Arstniecis Arsts Arð Art Artab Artabaz Artap Artar Artað Artax Artb Arte Artem Artemidor Artemis Artemj Artev Arth Arthur Arti Artig Artil Artin Artis Artist Artj Artk Artm Arto Artom Artop Artot Arts Artsy Artu Artum Artur Artus Artz Artzy Aru Arund Arv Arvede Arvi Arvig Arw Ary

A-10

854 855 857 860 861 864 865 867 870 880 881 882 885 886 887 888 890 891 893 894 895 896 898 900 902 903 905 907 909 912 913 915 916 918 920 922 924 927 930 932 933 934 936 937 938 939 940 945 950 952 955 957 960 970

Arz Arzem Arzn Arzneip Arzt Arztek Arzten Arztl Arzu Arþ

980 981 982 984 985 986 987 988 989 990

As Asad Asaf Asag Asah Asai Asaj Asak Asam Asan Asar Asat Asb Asbj Asbo Asbr Asbu Asc Asca Ascar Ascas Asce Asch Ascha Aschan Aschar Aschau Aschb Asche Aschen Aschenbr Ascher Aschi Aschl Aschm Aschn Aschr Aschy Asci Ascl Asco Ascon Ase

001 020 030 034 038 040 050 060 062 064 066 068 070 077 080 085 090 100 101 114 116 120 130 131 136 140 145 150 160 164 166 175 180 195 200 205 210 215 220 225 230 234 240

Asej Asel Asen Aseni Aser Asev Asf Asg Ash Ashar Ashb Ashbo Ashbu Ashby Ashc Ashe Asher Ashf Ashi Ashik Ashk Ashley Ashm Ashmead Ashmo Ashn Asho Asht Ashu Ashur Ashurn Asi Asia Asiatis Asin Asinar Asing Asj Ask Aske Asker Askew Aski Asko Askw Asl Aslag Aslan Asm Asmai Asme Asmu Asmus Asmusse

244 254 260 264 270 276 280 290 300 305 310 314 316 318 320 330 335 340 350 355 360 378 380 381 385 390 395 405 410 420 426 430 431 434 436 437 439 440 450 452 455 458 460 470 478 480 481 484 490 492 494 496 497 498

Asn Asn Asni Asny Aso Asoc Asok Asop Asor Asot Asp Aspas Aspaz Aspe Aspec Aspeli Asper Aspert A.spes Asph Aspi Aspin Aspl Asq Asquit Asr Asrat Asre Asro Ass Assal Assan Assant Asse Assely Assem Assen Asser Assi Assis Assist Assk Assl Assm Assmu Assn Asso Assoc Assol Assu Ast Astac Astaf Astai Astan

Auezo 500 510 515 520 525 530 540 544 547 550 554 558 560 562 564 566 567 568 570 580 585 592 600 605 610 616 620 630 640 643 644 647, 650 653 654 656 658 660 665 667 670 680 690 697 700 710 712 715 724 730 732 734 737 740

Astap Astapo Astar Astas Aste Asten Astens Aster Asth Asti Astl Astley Asto Aston Astor Astorg Astori Astr Astra Astrau Astri Astris Astro Astrof Astrol Astron Astronomis Astrow Astru Astrup Astrut Astu Astur Astut Asty Asu Asv Asw Asy Asz Asþ

742 744 746 748 750 754 755 757 763 765 770 776 780 783 785 787 788 790 791 794 800 804 810 815 825 830 836 880 890 895 897 900 905 908 930 940 950 960 970 980 990

Að Aða Aðar Aðe Aði Aðk Aðm Aðman Aðme Aðmi Aðmo Aðt

001 010 100 240 340 450 580 590 640 670 720 830

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Aðu Aður

940 960

At Ata Atam Atan Atar Atas Atað Atau Ataul Atb Atbi Atc Atch Ate Aten Ateneu Atent Atg Atgadn Atgr Ath Athan Athanar Athanas Athav Athe Athen Athenag Athene Atheno Ather Athl Atho Athol Ati Atj Atk Atke Atki Atkinso Atkl Atklat Atky Atl Atlas Atle Atm Atmi Atmo Atmos Ato

001 010 120 130 150 160 170 190 195 200 204 210 214 220 223 225 227 240 246 248 250 253 254 255 258 260 270 272 274 276 278 285 300 305 310 320 330 333 335 336 337 338 339 340 342 344 350 353 356 358 370

A-11

Atol Atom Atomen Atoms Atomu Atomw Atos Atp Atr Atrau Atre Atri Atrim Atro Atrr Atrs Ats Atskai Atskan Atskat Atsko Atsl Atsp Att Attalus Attar Atte Atterbo Atterbu Atteri Atti Attic Attil Attl Atto Attu Attuo Attur Attv Attw Atv Atve Atvi Atvu Atw Atwo Atz Atzi Atzl Atþ

380 390 392 395 397 398 460 470 490 495 530 570 575 620 650 660 670 702 704 706 708 710 750 770 773 776 810 815 816 818 850 852 855 870 890 930 935 937 940 950 960 963 965 968 970 976 980 983 986 990

Au Aub Aube

001 020 023

Auber Aubert Aubi Aubigne Aubigny Aubin Aubr Aubre Aubry Aubrye Aubu Aubus Auby Auc Aucass Auch Auchi Auchm Aud Audej Auden Audev Audi Audia Audic Audif Audiff Audig Audin Audino Audl Audo Audou Audr Audri Auds Audu Audum Audz Audze Audzes Audzi Audzinat Audþ Aue Auen Auer Auerb Auerbah Auern Auers Auerst Auersv Auezo

026 028 030 033 035 037 050 053 055 057 060 067 070 080 087 100 103 105 110 120 125 128 130 131 133 135 136 137 143 146 154 163 166 174 176 180 190 195 200 202 204 206 207 209 210 217 220 221 222 224 226 227 228 230

Auf Auf Aufb Auff Auffo Aufg Aufh Aufr Aufru Aufs Aug Augag Augal Auge Augen Augenb Auger Augi Augk Augl Auglu Augs Augsburg Augsn Augst Augstas Augsti Augstk Augstkaln Augstl Augstr Augstro Augsts Augstsp Augstu Augstv Augð Augðk Augu Augur August Augustin Augustn Augusts Augustu Auh Aui Auk Auks Aukst Auksti Aukstio Aukð Aukt Auku

Ayrt 240 250 260 264 270 280 295 298 300 310 314 316 322 324 325 327 330 340 350 356 360 362 366 370 372 374 375 376 378 382 386 390 395 400 410 420 424 432 436 440 442 444 446 448 450 460 470 480 483 485 487 490 500 510

Aul Aula Auln Aum Aumal Auman Aumans Aumo Aumu Aun Aung Auni Aunin Aunina Auning Auns Aunt Aup Aur Aurb Aure Aurel Aurell Auri Auric Auricc Aurif Aurig Aurio Auris Aurit Auro Auru Aus Ausb Ausd Ause Auser Auserw Ausf Ausfu Ausg Ausge Ausgew Ausk Ausl Auslan Ausle Ausm Auso Ausp Auss Ausser Aussi

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

520 521 526 530 533 535 537 543 554 560 565 570 573 574 576 580 590 610 620 622 630 634 637 640 542 644 645 646 650 654 656 660 670 680 682 685 690 694 697 700 707 710 713 717 720 730 732 735 740 750 755 760 762 764

Aussp Ausst Aussu Aust Auster Austi Austr Austral Austri Austrij Austrin Austris Austru Austrumn Austrums Ausw Auswar Ausz Auð Aut Auten Auter Auteu Auth Autho Auto Autoc Autoh Autol Autom Automati Automats Automo Automobil Automobilt Automot Auton Autor Autr Autri Auv Auw Aux Auxen Auz Auzan Auze Auzi Auzo Auzu Auþ

766 768 769 770 775 777 780 781 784 785 786 788 790 793 795 805 807 812 820 830 863 865 867 880 886 890 892 894 896 900 905 907 910 912 913 917 920 925 930 936 940 950 960 965 980 981 983 985 987 988 990

Av Avag

001 070

A-12

Avai Avaj Avak Aval Avall Avalo Avan Avanci Avand Avane Avanz Avanzo Avar Avd Avdejen Avdejev Avdeji Avdi Avdj Avdo Ave Aveb Aved Avel Avellan Avem Aven Avenan Avenar Avenat Avene Avenem Aveno Avent Aventu Avenz Aver Averè Averd Avere Averi Averr Avery Avet Avi Aviac Avian Avic Avice Avie Avig Avik Avil Avila

090 100 110 120 130 140 170 172 173 174 177 178 180 200 203 206 208 210 220 230 240 260 270 290 294 300 310 313 316 318 320 324 326 330 334 338 350 353 354 360 363 365 367 380 400 413 416 420 424 440 460 480 490 491

Avile Avilo Avilov Avis Aviso Avit Aviz Avizi Aviþ Avj Avo Avoi Avot Avoti Avots Avou Avr Avri Avru Avs Avt Avto Avu Avv Avy Avz Avþ

494 500 507 530 535 540 560 564 570 580 600 640 720 725 730 750 780 800 840 860 900 925 940 960 980 990 995

Aw Awer

001 350

Ax Axa Axay Axe Axels Axen

001 010 220 240 320 350

Ay Aya Ayar Ayd Aye Ayer Ayl Aylesw Ayll Aylm Aym Aymo Aymoni Ayr Ayres Ayrt

001 010 160 210 240 370 440 455 470 480 500 520 525 640 670 700

Ays

Aþu

Ays Ayscu Ayt Aytou Ayub Ayyu

760 775 800 820 870 920

Az Azad Azai Azan Azanc Azar Azaro Aze Azef Azeg Azem Azev Azi Azij Azim Azimov Azis Aziz Azo Azor Azu Azz Azzi Azzo

001 060 100 150 165 180 190 240 280 310 340 370 400 440 480 487 550 580 600 720 850 950 970 980

Aþ Aþaj Aþi Aþu

001 160 400 900

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

A-13

B

Baltu

B

000

Ba Baal Baar Baas Baat Bab Baba Babag Babaj Babajevsk Babak Babb Babc Babe Babi Babil Babin Babit Babk Babl Babn Babo Babr Babs Babt Babu Babus Bac Bacc Bach Bache Bachm Bachme Bachr Bachs Bacht Baci Back Backh Backl Backm Backo Backs Backu Backw Baco Baconsk Bacs Bacu Bacz Baè Baèk

001 013 016 017 018 020 021 023 025 026 028 030 031 033 034 035 037 038 040 041 042 043 044 045 046 047 048 050 051 052 053 054 055 056 057 058 060 061 062 063 064 066 067 068 069 070 072 074 077 079 080 085

Bad Bada Badb Bade Badek Baden Bader Badi Badig Badis Badk Badm Badn Bado Bads Badt Badu Badz Bae Baec Baed Baeh Baen Baer Baev Baey Baf Bag Bagai Bagal Bagan Bagat Bagd Bagdo Bagdz Bage Bagg Baggi Bagi Bagl Bagli Bagn Bago Bagr Bagu Bah Bahad Bahar Bahau Bahd Bahm Bahn Baho Bahr

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

090 091 092 094 095 097 098 100 102 105 106 108 109 110 112 113 114 118 120 121 122 123 124 125 127 128 130 140 141 142 144 146 147 148 149 150 152 153 155 160 162 164 165 166 168 170 171 172 174 176 178 179 180 183

Bahs Bahy Bai Baia Baib Baid Baie Baif Baig Baih Baij Baik Bail Baill Baille Bailli Baillo Baim Bain Bair Bais Baj Baja Baje Baji Bajo Bajp Baju Bajz Bak Bakaj Bakal Bakan Bakas Bakc Bake Baker Bakev Bakey Bakf Bakh Baki Bako Bakr Baks Bakt Bakter Bakterio Baku Bakun Bakuð Bakz Bal Balab

B-1

184 188 190 191 192 194 195 196 197 198 200 201 202 204 205 206 208 210 211 214 215 220 221 222 223 225 226 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 242 243 245 247 249 250 252 253 255 256 258 259 260 261

Balaf Balag Balaj Balak Balan Balant Balap Balar Balas Balað Balat Balaz Balb Balbi Balbin Balbo Balbu Balc Balce Balch Balck Balco Balcz Balè Bald Balda Baldas Baldau Balde Balden Balder Baldes Baldew Baldi Baldin Baldiv Baldo Baldon Baldov Baldr Baldu Baldui Baldw Baldz Bale Balek Balel Balen Bales Balestr Balet Balev Balf Balfu

263 264 265 266 267 268 270 272 273 274 275 279 280 282 284 286 288 290 291 293 294 296 298 299 300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 313 315 317 318 319 320 323 324 327 329 330 331 332 333 335 336 337 338 340 342

Balg Balgi Balh Bali Balin Balio Balk Balkl Balku Ball Ballad Ballag Ballan Ballar Ballay Balle Balles Ballew Balley Balli Ballin Ballio Ballo Ballot Bally Balm Balme Balmi Balmo Baln Balne Balo Balog Bals Balsa Balse Balsi Balso Balss Balt Baltai Balte Baltg Balti Baltij Baltik Baltis Baltk Baltm Balto Baltp Baltr Balts Baltu

343 344 345 346 347 348 350 351 357 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 372 373 375 377 378 380 381 382 384 385 386 387 388 390 391 393 395 397 398 400 401 403 405 406 407 408 409 410 412 414 415 416 417 418

Baltz Baltz Balu Balud Balun Balut Balv Baly Balz Balze Balzl Bam Bamb Bambe Bambu Bamf Bami Bamo Bamp Ban Bana Banb Banc Bancr Band Bande Bandi Bandr Bandu Bane Banel Banf Banfi Bang Bange Bangp Bangs Banh Bani Banj Bank Bankav Banke Bankh Banki Bann Bans Bant Banu Banv Banz Bao Bap Baq Bar

Batro 419 420 425 427 428 430 433 434 435 437 440 441 442 443 445 446 447 448 450 451 452 453 456 460 461 462 464 465 466 468 470 471 472 473 475 476 478 480 481 482 484 485 487 488 490 492 493 494 495 497 500 510 515 520

Barab Barac Barad Barag Barai Barak Baral Baran Baranc Barang Barano Barans Barant Barany Baranz Baras Barat Baratt Baraz Barb Barbad Barbag Barban Barbar Barbat Barbau Barbaz Barbe Barber Barbey Barbi Barbie Barbil Barbin Barbir Barbis Barbj Barbl Barbo Barbou Barbu Barc Barce Barch Barcl Barcr Barè Bard Bardan Bardau Barde Bardel Barden Bardeo

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

521 522 523 525 527 528 529 530 531 533 534 535 536 538 539 540 541 544 549 550 551 552 553 555 556 557 559 560 565 568 570 571 573 574 576 577 578 581 583 585 588 590 592 594 596 597 599 600 601 602 603 604 606 607

Bardi Bardo Bardt Bardu Barduz Bare Barel Baren Barengh Barent Barer Baret Barf Barfi Barfu Barg Bargai Barge Bargi Bargm Bargo Barh Bari Baric Barie Baril Barin Baring Baris Bariso Barið Barj Barje Bark Barkan Barkau Barke Barkh Barkl Barko Barl Barle Barlo Barm Barn Barnar Barnat Barnav Barne Barnet Barnev Barnew Barney Barnf

B-2

610 614 616 617 619 620 622 624 625 626 627 628 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 650 651 652 653 654 655 656 657 658 660 662 664 666 670 672 675 678 680 681 682 683 684 685

Barni Barno Barnu Baro Baroc Barof Baroj Baron Barond Barp Barr Barrei Barrel Barrer Barret Barri Barrio Barro Barru Barry Bars Barsar Barse Barso Barst Barsu Barð Barðe Bart Barte Barten Barth Barthe Bartho Bartk Bartl Bartm Barto Bartoc Bartol Bartolo Bartolu Bartoð Barts Bartu Baru Baruc Baruz Barv Barvi Barw Barwe Barwi Bary

686 687 688 690 691 693 694 696 697 698 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 715 716 717 718 720 721 723 724 725 726 728 729 730 732 733 734 735 736 737 738 739 740 742 746 747 748 750 751 752 753

Barz Barzd Barze Barzi Barzin Bas Basc Basco Base Based Bash Basi Basil Basin Basj Bask Baski Basl Baso Bass Bassab Bassal Bassan Basse Basser Basset Bassi Bassl Basso Bast Basti Baste Bastj Bastl Bað Baðk Baðm Bat Batar Batb Batc Bate Batem Bates Bath Bati Batir Batis Batj Batk Batl Bato Batr Batro

754 755 756 757 758 760 761 762 763 764 765 766 767 768 770 771 772 773 774 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 792 794 796 797 800 805 807 810 811 812 813 814 815 817 818 820 822 824 825 826 827 828 830 832

Bats Bats Batt Battar Batte Batti Battk Battl Batu Batur Baty Batz Batze Bau Bauc Baud Baude Baudh Baudi Baudo Baudr Baudz Baue Bauerl Bauerm Bauern Bauers Bauf Baug Bauk Bauku Baum Baume Baumg Baumz Baun Bauo Baup Baur Bauri Baus Bause Bauss Baust Baut Bauv Bauw Bauz Bauþ Bav Bavi Bavin Baw Bax Baxm

Bere 833 834 835 836 837 838 839 840 843 845 847 848 850 851 852 853 854 855 856 857 859 860 862 863 864 867 870 871 872 873 875 876 877 879 880 881 882 884 886 890 892 896 897 900 903 906 910 915 920 923 926 930 940 945

Baxt Bay Baya Bayb Baye Bayer Bayl Bayn Bayo Bayr Baz Bazal Bazam Bazan Bazar Baze Bazel Bazi Bazin Bazl Bazn Bazo Bazz Baþ

947 950 951 952 954 957 960 963 964 967 970 972 973 974 976 977 978 980 982 984 986 987 989 990

Bd Bdi

001 400

Be Beal Beam Bear Beau Beaul Beaum Beaup Beaur Beauv Beb Bebe Bebl Bebr Bec Becc Bece Bech Bechl Bechs Becht Beci Beck Becke Becker Beckm

001 014 015 018 020 022 023 026 027 028 030 032 034 037 040 041 042 043 044 047 048 050 051 053 055 057

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Becks Becq Becu Becz Beè Bed Bede Bedf Bedi Bedn Bedo Bedr Bedre Bedro Bedu Bedz Bee Beeh Been Beer Bees Beet Bef Beg Bege Beger Begi Bego Beh Behm Behn Beho Behr Behrm Behs Bei Beie Beif Beig Beij Beik Beil Beim Bein Beino Beir Beis Beisc Beiss Beit Beitz Beiw Beiz Bej

B-3

058 060 064 068 070 080 082 083 086 089 090 095 096 098 100 107 110 113 115 117 118 119 120 130 132 136 137 138 140 143 144 145 146 147 148 150 153 154 155 158 160 161 162 163 166 168 170 172 173 174 175 177 179 180

Beju Bek Beke Beker Beket Beki Bekm Beko Beks Bel Belag Belaj Belak Belas Belað Belau Belb Belc Beld Bele Belf Belg Belgo Belgr Beli Belid Belik Belin Belk Bell Bella Belle Belli Bello Bellu Belm Beln Belo Beloc Belos Belot Belou Belov Bels Belð Belt Beltr Belu Belz Bem Bemb Beme Bemer Bemf

186 190 193 196 198 200 204 206 208 210 212 214 215 217 218 219 220 230 240 250 260 270 274 276 280 284 286 288 290 300 301 302 303 305 308 310 320 330 331 333 334 335 336 340 341 342 345 346 348 350 352 355 357 360

Bemi Bemo Bemp Bemu Ben Bena Benc Benci Benco Bend Bende Bendi Bendl Bendo Bendr Bene Bened Benel Benes Beneð Benet Benf Beng Beni Benin Benis Beniu Benj Benk Benke Benn Benni Bennic Beno Benoi Benr Bens Bent Benu Benv Benz Beo Bep Bepi Bepo Bepp Beq Ber Berar Berat Berc Berè Berd Bere

363 365 366 368 370 371 373 376 378 380 382 385 390 394 398 400 402 404 406 407 408 410 415 420 423 426 428 430 432 435 440 442 443 446 448 450 451 452 453 454 458 460 470 473 475 476 480 490 493 497 502 505 506 510

Beren Beren Beres Beret Berez Berf Berg Berga Berge Bergen Berger Berges Bergh Bergi Bergm Bergme Bergn Bergs Bergv Bergw Beri Berio Berk Berke Berkh Berkl Berkm Berkn Berko Berku Berl Berle Berli Berlio Berlit Berm Berma Bermp Bern Berna Bernan Bernar Bernas Bernat Bernato Bernatu Bernay Bernc Bernd Berndl Berndo Berndt Berne Bernec Berned

Bign 512 515 516 518 520 530 531 533 535 537 538 540 541 543 545 548 550 555 557 560 565 570 573 576 578 580 581 582 586 590 592 594 595 598 600 601 605 610 611 613 614 615 616 617 618 619 621 622 624 626 628 630 631 632

Bernek Berner Bernet Bernev Bernew Bernf Bernh Bernhe Berni Bernib Bernic Bernie Bernin Bernis Bernit Bernj Berno Bernot Bernou Berns Bernð Bernt Bernu Berr Berri Bers Berse Berso Berst Berð Bert Bertag Bertar Bertaz Berte Bertg Berth Berti Bertie Bertin Bertl Berto Bertol Bertoll Bertolo Berton Bertr Berts Bertu Bertul Bertz Beru Beruf Beruh

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

633 635 636 637 638 640 643 645 650 651 652 653 655 657 658 659 660 663 664 666 667 668 669 670 675 680 682 685 687 690 700 704 707 709 710 714 715 720 722 725 727 730 732 734 736 738 740 745 750 756 759 760 764 766

Berz Berzar Berze Berzi Berzin Berzo Berzs Berzu Berzv Berþ Bes Besb Besc Bese Besen Besh Besk Besm Besn Beso Besp Besr Bess Bessi Bessl Besso Best Beste Besti Bestm Bestu Besz Beð Bet Betc Bete Beth Betho Bethu Beti Beto Betor Betr Betri Betro Bett Betta Bette Better Betti Bettm Bettz Betz Beu

B-4

770 771 773 775 777 780 783 785 786 788 790 791 792 795 798 800 802 805 807 810 812 816 820 823 825 827 830 832 834 836 838 840 845 850 853 856 860 865 868 870 875 878 880 883 886 890 891 900 903 905 907 909 913 920

Beul Beun Beur Beus Beut Beuv Bev Beve Bevi Bew Bey Beye Beys Beyt Bez Beza Bezb Bezd Bezg Bezi Bezo Bezr Bezu Bezv Bezz Beþ

923 925 928 930 932 936 940 943 946 950 960 963 966 968 970 971 972 974 976 978 980 982 985 987 989 990

Bh Bha

001 010

Bi Biac Biad Biag Bial Bian Bianc Biank Bians Bias Biaz Bib Bibe Bibi Bibk Bibl Bibliograf Bibliograp Bibliot Bibn Bibo Bibr Bibu Bic

001 012 013 017 022 030 032 035 038 050 070 080 083 086 090 100 122 124 126 130 131 134 137 140

Bich Bick Bicz Biè Bièo Biès Bièu Bid Bidd Bide Bidi Bidl Bidn Bido Bids Bidz Bie Bieb Biec Bied Bieder Bieg Biege Bieh Biel Bielf Bieli Bielk Bielo Biels Bielz Bien Bier Bierb Biere Bierf Bierm Biern Biero Bierv Bies Biesend Biest Biet Biev Biez Bieze Biezi Biezo Bif Big Bige Bigg Bign

143 145 149 150 153 155 157 160 162 165 170 172 174 175 180 187 190 192 194 200 206 212 215 217 222 225 228 230 240 244 248 252 262 264 268 268 272 273 274 278 280 285 290 293 296 300 303 305 308 310 320 325 328 334

Bigo Bigo Bih Bihl Biho Bii Bij Bik Bike Biki Bikn Biko Biks Bil Bilb Bilc Bild Bilde Bilder Bildn Bildu Bildw Bile Bilev Bili Bilin Bilis Bilj Bilk Bill Bilm Biln Bilo Bils Bilt Bilu Bilz Bilzen Bilþ Bim Bimb Bime Bimi Bimo Bin Binc Bind Bindf Bindr Binds Bine Binf Bing Binge Bingm

Boet 335 340 344 347 350 360 370 375 384 390 392 396 400 403 405 410 415 417 422 430 436 440 447 450 454 457 460 470 480 490 500 510 520 522 525 530 535 539 540 541 543 545 547 550 553 560 562 565 567 570 580 590 592 595

Bingo Binh Bini Bink Binke Binki Binn Bins Bint Binz Bio Biog Biol Bion Biondo Bior Biot Bip Bipe Bipp Biq Bir Birc Bird Bire Birg Birh Biri Birj Birk Birke Birker Birki Birkm Birkn Birkr Birl Birlu Birm Birmi Birn Birni Biro Biron Birs Birt Biru Birv Birz Birzg Birzi Birzm Birzn Birþ

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

597 600 602 610 614 617 620 630 632 638 640 652 664 670 675 680 686 690 693 696 700 710 713 720 724 732 734 740 745 750 751 753 754 756 757 758 760 766 770 775 780 785 790 795 800 802 804 807 810 813 815 817 818 819

Bis Bisc Bise Bisg Bish Bisi Bisk Bisl Bism Bisn Biso Biss Bist Bisz Bið Biðk Bism Biðt Biðu Bit Bital Bitar Bite Biti Bitl Bitm Bitn Bito Bitt Bitz Biu Biv Biw Bix Biy Biz Bize Bizo Bizu Biþ

820 824 830 842 844 846 850 860 870 880 890 900 902 909 910 912 914 916 918 920 924 927 930 933 935 936 938 940 946 949 950 955 960 970 975 980 983 986 988 990

Bj Bje Bjo Bju

001 200 600 800

Bl Blac Black Blag Blah Blai Blaj Blak

001 030 140 180 190 200 210 220

B-5

Blam Blan Blank Blanq Blas Blasi Blasn Blast Blað Blat Blatt Blau Blaum Blaus Blaut Blav Blaw Blax Blay Blaz Blazm Blaþ Blaþe Blaþi Blaþo Ble Blec Blei Blek Blen Bles Bless Blest Blesz Blet Bleu Blez Bleþ Bli Blic Blid Blie Blin Blis Blit Bliz Bliþ Blo Bloi Blok Blom Blon Blons Bloo

230 240 244 247 290 293 296 298 300 310 315 320 324 330 335 340 345 350 360 370 375 380 383 385 387 390 410 470 490 520 570 573 575 579 580 590 610 620 630 640 650 660 680 700 710 730 740 750 760 770 780 790 795 800

Blos Blot Blov Blu Blud Blug Bluk Blum Blume Blumf Blumi Blums Blun Bluz Blut Bluz Bluþ

820 830 850 870 880 890 910 920 922 924 930 938 940 960 970 980 990

Bo Boa Bob Bobe Bobi Bobk Bobn Bobo Bobr Bobu Boc Bocc Boce Boch Boci Bock Bocm Bocn Bocu Bocz Boè Boèk Boèm Bod Bode Bodi Bodn Bodr Bodz Boe Boeg Boeh Boek Boel Boer Boet

001 010 020 023 029 034 040 042 045 048 050 052 055 058 060 065 070 075 080 090 100 104 106 110 114 116 120 130 140 150 152 153 156 157 165 170

Boev Boev Boez Bof Bog Bogd Bogh Bogi Bogl Bogn Bogo Bogu Bogz Boh Bohd Bohl Bohm Bohn Bohr Boht Bohu Boi Boic Boik Boil Boin Boio Bois Boit Boiv Boj Boje Bojn Bojo Bok Bokal Boks Boku Bol Bolc Bold Boldi Boldr Bole Bolg Boli Bolk Boll Bolli Bolm Bols Bolð Bolt Boltz Bolz

Bref 174 178 180 190 195 203 204 206 210 211 216 218 220 224 232 233 234 240 246 247 250 253 260 265 270 275 280 282 287 290 295 300 301 310 312 315 317 320 325 330 333 336 340 345 350 354 360 362 364 380 385 390 396 405

Bom Bomp Bon Bonan Bonar Bonau Bonav Bonaz Bonc Bonè Bond Bondi Bone Bonet Bonf Bonfi Bong Bonh Boni Bonk Bonm Bonn Bonne Bonni Bono Bonol Bonom Bonq Bons Bont Bonu Bonv Bonw Boo Booc Book Boon Boor Boot Bop Bopp Boq Bor Borc Borck Bord Borde Bordi Bordo Bore Borel Boret Borg Borge

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

410 415 420 421 424 426 428 429 430 440 450 455 460 465 470 474 480 490 500 510 520 530 533 536 540 544 545 552 555 560 565 570 575 580 585 590 600 610 620 630 635 640 650 653 656 660 663 665 667 670 674 677 680 682

Borgh Borgi Borgo Borgom Borgon Borh Bori Boris Bork Borl Borm Born Boro Borod Boros Borov Borow Boroz Borr Borri Borro Bors Bort Bortk Borto Boru Bory Borz Bos Bosb Bosc Bose Bosi Bosk Bosl Bosn Bosq Boss Bost Bosu Bosv Bosw Boð Bot Bote Both Boti Botk Bots Bott Botte Bottg Botti Bottl

B-6

683 685 690 694 695 700 702 706 710 715 720 725 730 732 735 737 738 739 740 746 748 750 760 763 767 770 775 778 780 782 784 787 790 795 798 805 810 813 816 820 824 828 830 840 843 846 847 850 855 860 862 863 864 865

Bottn Botto Bottu Botv Botz Bou Bouc Boud Boue Bouf Boug Boui Boul Bour Bourb Bourd Bourg Bouri Bourm Bourn Bous Bout Bouv Bouvi Bov Bove Bovi Bovl Bovn Bow Bowe Box Boy Boyl Boz Bozi Boþ

866 867 868 870 875 880 882 883 884 890 895 900 912 920 921 923 925 926 927 928 930 932 935 938 940 942 944 946 948 950 954 960 970 975 980 984 990

Br Brab Brac Braè Brad Bradd Bradi Bradu Brae Braf Brag Brah Brai Braid Brain Brait

001 010 013 020 030 031 034 037 040 050 052 056 060 063 065 067

Braj Brak Brako Bral Bram Brams Bran Brand Brandi Brandl Brands Brandt Brandv Brank Brann Brant Braq Bras Brasc Brash Brasi Brasl Brass Brast Brað Brat Brate Brati Bratk Bratu Brau Brauc Braue Braun Brauns Braunð Braus Braut Brauz Brav Braw Brax Bray Braz Braþ Bre Brec Brech Bred Brede Bredi Bredo Bree Bref

070 080 085 090 095 096 100 102 104 107 110 111 116 120 124 127 133 140 142 144 145 147 150 152 160 170 173 175 176 178 180 182 185 190 195 197 200 205 210 220 230 240 250 260 270 280 282 285 290 292 294 297 300 305

Breg Breg Bregm Bregþ Breh Brei Breik Breim Breit Breiz Brek Brem Bremp Brems Bremð Bremz Bren Brenc Brend Brene Breng Brenn Brenne Brenns Brens Brent Brer Bres Bresc Brese Bresl Bress Breð Bret Brete Breth Breto Brets Brett Breu Breus Brev Brew Brey Brez Brezi Breþ Bri Bria Bric Brid Bridg Bridþ Brie Brief

Burd 310 315 317 319 320 322 324 327 329 330 340 343 345 347 349 350 352 353 354 357 360 363 365 370 375 380 390 392 394 396 400 405 410 413 416 420 423 425 430 435 440 450 460 470 474 480 490 491 495 500 504 508 510 512

Brieg Bries Brig Brign Brij Brik Bril Brim Brin Brink Brint Brinu Brinz Brio Bris Brisi Briso Brið Brit Briu Briv Brivk Brivm Brivn Brivo Brivp Brivz Briz Briþ Brj Brja Brju Bro Broc Brock Brod Brode Brodi Brods Brody Broe Brof Brog Broh Broi Brok Brokh Broks Brol Brom Bromf Broms Bron Brone

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

513 517 520 525 530 535 540 545 550 552 555 556 559 560 580 583 586 590 600 605 610 612 614 615 616 617 619 620 630 640 641 647 650 653 656 660 662 664 666 668 670 675 680 684 685 690 693 695 697 700 704 707 710 713

Broni Bronn Brons Bronð Bront Broo Bros Brosi Broso Bross Broð Brot Brou Broug Broun Brous Brouw Brov Brove Brovi Brovk Brovn Brow Brown Broz Broþ Brt Bru Bruc Bruck Bruè Brud Brue Bruf Brug Brugu Bruh Brui Bruj Bruk Brul Brum Brun Brunc Brune Brunh Bruni Brunn Brunno Bruno Bruns Brunst Brunsw Brunt

B-7

715 717 720 724 725 730 733 735 737 739 740 745 750 753 755 757 759 760 763 765 766 768 770 775 780 785 790 800 802 805 808 810 816 820 825 827 828 830 840 850 860 870 880 883 885 887 890 893 895 897 900 902 906 908

Bruo Brus Bruss Brust Bruð Brut Brutc Brutz Bruv Bruw Bruz Bruþ Bry Brz Brze Brzek Brzes Brzez Brzo Brzos Brzoz

910 920 926 928 930 940 943 948 950 955 960 965 970 980 982 984 986 988 990 995 997

Bu Bub Buben Bubi Bubl Bubn Buc Buch Buchb Buchd Buche Buchf Buchh Buchi Buchm Buchn Bucho Buchs Buchw Buck Bucz Buè Bud Budb Budd Bude Budi Budo Budr Budz Bue Buf

001 020 035 040 053 060 070 080 081 083 085 087 089 090 100 110 120 140 150 160 170 180 190 191 192 193 194 196 197 199 200 210

Bug Bugi Bugo Buh Bui Buj Bujan Bujo Buk Bukb Buke Buki Buko Buks Bukð Buku Bukv Bul Buld Bulg Bulh Buli Bulk Bull Bulm Buln Bulo Bult Bum Bumb Bume Bumð Bun Bunc Bund Bune Bung Buni Bunj Bunk Bunn Buns Bunt Buny Bunz Buo Buon Buoz Bur Burb Burc Burck Burè Burd

220 224 227 230 240 250 252 256 260 262 264 267 270 272 273 276 278 280 283 286 288 290 292 294 296 300 310 320 330 332 334 337 340 342 343 344 346 350 353 355 360 370 380 386 388 390 395 398 400 410 420 425 430 440

Burdþ Burdþ Bure Burf Burg Burgo Burgs Burh Buri Burk Burkan Burke Burkh Burki Burkl Burkm Burkn Burko Burl Burm Burn Burne Burns Buro Burp Burr Burre Burri Burro Burs Bursi Burt Burtn Burtu Buru Burv Burw Burz Burþ Bus Busb Busc Buse Bush Busi Busk Busl Buso Buss Bust Busz Buð Buðe Buði Buðm

Bþu 448 450 460 470 474 477 480 490 500 505 510 516 520 532 533 535 540 550 560 570 572 576 580 590 600 602 604 607 610 615 620 624 627 630 640 650 660 665 670 673 675 677 686 690 700 710 725 730 740 750 760 762 764 766

Buðs Buðu But Bute Buth Buti Butk Butl Butn Buto Butr Buts Butt Butti Buttl Buttm Buttn Butu Butv Butz Buv Buvb Buvc Buvd Buvg Buvj Buvl Buvm Buvn Buvt Buvz Buw Bux Buy Buz Buzz Buþ

767 768 770 780 797 800 810 820 830 840 860 870 880 883 885 886 887 890 900 907 910 913 915 917 924 929 930 932 934 940 947 948 960 970 980 988 990

By Bye Byl Byn Byr Byrn Byw Byz

001 200 400 600 800 820 900 990

Bz Bza Bze Bzi Bzo Bzon Bzov

001 010 200 400 600 650 800

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Bþ Bþa Bþe Bþi Bþo Bþu

001 010 200 400 600 800

B-8

C

Campio

C

000

Caa Cab Caban Cabar Cabarr Cabe Caber Cabes Cabest Cabet Cabez Cabi Cabiat Cabl Cabo Cabot Cabr Cabri Cabru Cabu Cac Cacce Cacci Caccio Cace Cach Cad Cadal Cadam Cadb Cadd Cade Cadel Cader Caderb Cadi Cadm Cadmu Cado Cadol Cador Cadot Cadou Cadw Cadwi Cady Cae Caec Caed Caedw Cael Caem

001 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 030 032 033 034 036 037 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 062 063 064 067 068

Caen Caep Caer Caes Caesar Caesarin Caet Caev Caf Caff Caffi Caffie Caffo Cafi Cafo Cag Cage Cagg Cagi Cagl Cagli Cagn Cagno Cago Cagu Cah Cahe Cahi Cahil Cahl Cahn Cahne Caho Cahu Cahz Cai Caia Caiap Caie Caig Cail Cailla Caille Cailli Cain Caine Caio Caip Cair Caird Cairn Cairo Cairol Cais

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

069 070 072 073 074 075 076 077 080 082 083 084 085 086 087 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130

Cait Caiu Caix Caiz Caj Caja Cajan Caje Caji Cajo Caju Cak Caks Caku Cal Calab Calam Calame Calami Calamid Calamis Calamit Calamy Calan Calap Calas Calasi Calass Calc Calcar Calcat Calch Cald Caldar Calde Caldei Calder Calderw Caldi Caldo Caldu Caldw Cale Caleb Calen Calene Calenu Calep Calg Calh Cali Calib Calid Calif

C-1

132 134 136 138 140 141 142 143 144 146 148 150 155 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 170 171 172 173 174 175 176 177 178 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 197 198 200 201 202 203

Calig Calin Calip Calis Calit Caliv Calk Calki Call Callah Callar Callc Calle Callej Callen Caller Calles Callet Calli Callic Callie Callim Callin Callip Callis Callo Callw Calm Calma Calme Calo Calog Calom Calon Calor Calot Calov Calp Cals Calu Calv Calve Calvet Calvi Calvis Calvo Calw Calz Calzab Calzad Calze Calzi Calzo Calzon

204 205 206 207 208 209 210 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 263 265 266 267 268

Cam Cama Camae Camag Caman Camar Camb Cambe Cambel Camber Cambi Cambin Cambo Cambr Cambro Camby Camd Came Camen Cameo Camer Cameran Camerau Cameri Camero Camet Cami Camil Camill Camin Camis Camm Cammar Camme Cammer Camo Camp Campa Campag Campai Campan Campar Campb Campe Campeg Campen Camper Camph Camphu Campi Campig Campin Campini Campio

270 271 272 274 276 278 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 317 320 322 323 325 327 329 330 331 332 334 335

Campis Campis Campist Campit Campo Campol Campom Campor Campos Campr Campre Camps Campu Camu Camus Can Canad Canal Canar Canaz Canb Canc Cancr Cand Candam Candau Cande Candi Candio Candis Candl Cando Cane Canel Canep Caner Canes Canet Canev Canf Cang Cange Cangi Cangr Cani Canin Canis Canit Canl Canm Cann Cannan Cannat Canne Canner

Carr 336 337 338 340 341 342 343 344 345 346 347 348 350 356 360 361 362 364 365 366 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 403 404 405

Canni Canniz Canno Cano Canon Canoni Canonn Canot Canov Canr Cans Canst Cant Cantal Cantar Cante Cantel Cantem Canter Canth Canti Cantil Cantilo Cantin Cantl Canto Canton Cantor Cantr Cantre Cantu Cantw Canu Canul Canut Canz Canzo Cao Caoi Cap Capan Capas Capd Cape Capec Capef Capek Capel Capell Capelli Capen Capend Caper Capert

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

406 407 408 410 411 412 413 414 415 416 417 418 420 421 423 425 426 427 428 430 433 434 435 437 438 440 441 443 444 445 446 448 450 452 454 456 458 460 461 462 464 466 469 470 471 472 474 475 476 478 480 481 482 483

Capes Capet Capett Capg Capi Capis Capit Capitan Capito Capk Capm Capn Capo Capp Cappel Capper Cappi Cappo Capps Capr Capri Caprin Capriv Capro Caprot Caps Capu Capus Caput Capuz Caq Car Carab Carac Caraci Caract Carad Caraf Carag Caram Caran Carano Carap Carat Caratt Carau Carav Carb Carbi Carbo Carbu Carc Carcas Carcat

C-2

484 485 486 488 490 491 492 493 494 495 496 497' 498 500 502 503 504 505 507 510 513 514 516 517 518 520 523 524 525 526 527 530 531 532 534 535 536 537 538 540 542 543 544 545 546 547 549 550 551 552 553 554 555 556

Carce Carco Carcop Card Cardan Cardar Cardau Carde Cardi Cardin Cardo Cardu Cardw Care Carel Caren Carenz Caret Carew Carey Carf Carg Cargn Carh Cari Carig Carin Cario Caris Carist Carj Cark Carl Carla Carlas Carlaw Carlb Carle Carles Carlet Carlev Carlh Carli Carlil Carlis Carlo Carlom Carlon Carlos Carlot Carlow Carloy Carls Carlsb

557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611

Carlse Carlso Carlt Carly Carm Carman Carmar Carme Carmer Carmi Carmin Carmo Carmon Carmont Carn Carnal Carnap Carne Carnel Carner Carnev Carney Carni Carno Caro Carob Carobe Caroc Carog Carol Carole Caroli Carols Carolu Caron Carond Caroni Caros Carosi Caross Carot Caroto Carov Carp Carpa Carpan Carpe Carpen Carpi Carpio Carpo Carpz Carq Carr

613 615 616 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670

Carra Carra Carrac Carran Carrar Carras Carre Carren Carrer Carrey Carri Carrie Carril Carrin Carrio Carro Carrog Carrol Carru Carrut Cars Carsl Carso Carst Carste Carsw Cart Carta Cartas Carte Cartel Carter Cartero Cartes Carth Carti Cartie Cartl Carto Cartou Cartr Cartw Carty Caru Carua Carug Carus Caruso Carv Carva Carve Cary Cas Casab Casag

Ceg 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 693 695 696 698 700 701 702 703 704 705 706 707 708 710 711 712 713 714 715 717 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 730 731 732

Casal Casam Casan Casar Casat Casau Casav Casc Casce Casci Case Casel Casem Caser Caset Casey Casg Cash Cashm Casi Casimir Casin Casko Casl Caso Casor Casot Casp Caspe Cass Cassag Cassan Cassat Cassau Cassav Casse Cassel Casser Cassi Cassin Cassio Cassir Cassis Cassiu Cassiv Casso Cassol Casson Cassu Cassut Cast Casta Castal Castan

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

733 734 735 736 737 738 739 740 742 744 750 754 755 757 758 759 760 761 762 763 764 766 767 768 770 772 774 775 776 780 781 782 784 785 786 787 788 789 790 792 794 795 796 797 798 800 802 804 807 808 810 811 812 814

Castani Castano Castar Caste Castel Castele Castelf Castell Casteln Castelv Casten Castens Caster Casti Castig Castil Castilh Castill Castillo Castl Castlem Castler Castn Casto Castr Castral Castre Castres Castri Castro Castrov Castru Casw Cat Cata Catal Catald Catalo Catalog Catan Catar Catarg Catau Catc Catchp Cate Catel Caten Cater Cates Cath Cathc Cathe Cathel

C-3

815 816 818 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 834 835 836 837 839 840 842 843 845 846 850 851 852 853 854 855 856 857 858 860 861 862 863 865 866 873 875 876 878 880 882 884 885 886 887 888 890 891 893 894

Cather Cathr Cati Catin Catine Catl Cato Catr Catro Catrou Cats Catt Catta Catteau Catted Cattel Catter Cattl Cattu Catu Catus Cau Caub Cauc Cauchy Caud Caue Caul Caum Caun Caunt Caur Caurr Caurt Caus Cause Causs Caut Cav Cavag Cavai Caval Cavali Cavall Cavan Cavar Cavare Cavaz Cave Cavea Caved Cavel Cavell Caven

896 898 900 902 903 905 908 910 912 913 915 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 935 936 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 966

Cavent Cavi Cavig Cavin Cavl Cavo Caw Cawe Cax Caxt Cay Cayl Caylu Caz Cazac Cazal Cazam Cazau Caze Cazo Cazz

967 970 972 974 976 978 980 981 983 984 986 987 988 990 991 992 993 994 995 997 998

Ce Cea Cean Ceap Cear Ceb Cebe Cebes Cebr Cec Ceccare Cecch Cecchi Cecco Ceccon Cech Ceche Cecho Ceci Cecil Cecio Ceco Ced Cede Cederbo Ceders Cedr Cedru Cedu Cee Cef Ceg

001 010 015 020 025 030 033 037 040 050 055 060 065 070 075 080 084 087 090 093 096 100 110 120 124 127 130 137 140 150 160 170

Cegi Cegi Cegl Ceh Cei Ceil Ceim Cein Ceip Ceir Ceis Ceit Cej Cek Ceku Cel Celad Celai Celak Celan Cele Celes Celest Celesti Celev Celi Celie Celin Cell Celle Celler Celli Cellin Cells Cellu Celm Celma Celmaj Celman Celme Celmi Celml Celms Celn Celo Celoju Celor Celot Cels Celsis Celsiu Celsu Celð Celt Celtn

Chamberli 175 180 190 200 207 210 215 224 230 234 240 250 260 267 270 273 275 276 278 280 283 285 286 288 290 293 296 300 304 307 310 315 320 330 340 341 344 346 350 360 372 380 390 400 402 405 407 410 413 415 417 420 430 433

Celtni Celu Celv Celz Cem Cemk Cemp Cen Cenac Cenc Cend Ceni Cenin Cenk Cenn Cens Censk Censo Censor Cent Centa Cente Centen Centi Centk Centl Centn Centni Cento Centoz Centr Centralap Centre Centri Centro Centu Century Cenu Cenz Ceo Cep Cepe Ceph Cepi Cepk Cepl Cepli Ceplit Cepn Cepo Cepr Cept Cepu Cer

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

434 440 450 460 470 475 480 490 494 500 510 520 525 530 540 550 552 555 557 560 561 563 565 570 580 590 600 602 604 607 610 611 613 615 617 620 625 630 640 650 660 662 663 666 670 680 683 687 695 700 710 720 725 730

Cerad Ceram Ceran Cerau Cerb Cerc Cerd Cerdi Cerdo Cere Cerem Ceres Cereso Ceret Cerev Cerez Cerf Ceri Cerib Cerin Cerint Cerio Ceris Cerk Cerl Cerm Cermi Cern Cernai Cerne Cernes Cerni Cernu Cerny Cero Cerp Cerps Cerq Cerr Cerrat Cerre Cerri Cerrit Cerro Cers Cert Ceru Cerv Cerve Cerves Ces Cesar Cesares Cesari

C-4

732 734 735 737 740 745 746 747 748 750 753 755 756 757 758 759 760 770 771 772 773 775 777 780 784 786 787 790 791 792 793 795 796 798 800 802 804 807 810 811 813 815 817 818 820 830 840 850 853 856 860 865 866 867

Cesaro Cesc Cese Cesev Cesi Cesk Cesn Cesp Cess Cest Cesti Cestr Cesu Ceð Cet Ceth Ceti Cetk Cetl Cetn Cetu Ceu Cev Cevas Cew Cex Cey Cez Cezar Cezars Ceþ

868 870 872 874 876 877 879 883 887 890 893 895 898 910 920 922 923 924 925 927 928 930 940 943 950 960 970 980 982 985 990

Ch Cha Chab Chabanel Chabann Chabas Chabo Chaboz Chabr Chabri Chabril Chabro Chac Chach Chaci Chack Chaco Chaè Chad Chadb Chadd Chade

001 010 011 013 015 017 020 027 030 032 033 037 040 043 044 045 046 048 050 051 053 054

Chadk Chadm Chado Chadv Chadw Chadz Chae Chaer Chaf Chaffu Chag Chagas Chah Chai Chaig Chaij Chaik Chail Chaim Chain Chair Chaired Chait Chaitan Chaix Chaj Chajev Chaju Chak Chakr Chaks Chal Chald Chale Chalf Chalg Chali Chalif Chalk Chall Challem Challi Challo Chalm Chalo Chalone Chalou Chalu Chaly Cham Chamb Chamberlan Chamberle Chamberli

056 060 062 064 067 069 070 075 080 082 084 085 088 090 092 093 094 095 096 097 100 102 104 105 108 110 113 114 116 117 118 120 122 123 124 125 126 127 128 130 133 135 137 140 142 143 145 147 148 150 151 153 154 156

Chambers Chambers Chambo Chambonni Chambor Chambr Chambru Chambry Chame Chamf Chami Chamie Chamil Chamin Chamis Chamo Chamou Champ Champagn Champai Champan Champe Champf Champi Champl Champm Champn Champney Champo Champollion Champs Chams Chan Chanb Chanc Chand Chandl Chando Chandr Chane Chaney Chang Changar Chani Chank Chann Chans Chant Chantav Chantc Chante Chantr Chants Chanu Chanz

Chiaru 158 160 161 163 165 167 168 170 171 172 173 174 175 176 177 178 180 181 183 184 186 187 188 190 191 192 193 194 195 197 204 210 211 212 213 214 215 216 217 218 223 224 225 226 227 228 230 231 232 233 234 235 236 238

Chao Chap Chapai Chape Chapell Chapi Chapir Chapl Chapm Chapo Chaponn Chapp Chappel Chappeu Chapr Chaps Chapt Chapte Chapu Char Charakt Charas Charb Charc Chard Chardi Chardo Chare Charet Chari Charit Chark Charl Charlen Charles Charlet Charlev Charli Charlo Charlott Charlt Charm Charme Charmi Charn Charno Charnw Charo Charp Charr Chart Charti Charto Chartr

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

240 250 251 252 253 254 255 256 260 262 263 264 265 267 270 272 274 276 278 280 281 282 283 284 285 286 287 290 292 295 297 298 300 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 314 315 316 317 318 319 320 321 323 324

Chartre Charu Charv Charz Chas Chase Chasi Chasl Chass Chasse Chassel Chasser Chassi Chast Chastell Chat Chateaub Chateaur Chateaux Chatel Chatele Chatelh Chatf Chath Chato Chatr Chatt Chau Chauc Chauch Chaud Chaudo Chauf Chaul Chaum Chaumet Chaumo Chaun Chaus Chausso Chaut Chaute Chauv Chauvel Chauven Chauvi Chauvn Chav Chavann Chavas Chave Chavez Chavi Chavk

C-5

325 326 327 328 330 331 332 333 334 335 336 337 338 340 346 350 352 354 355 356 357 358 360 362 364 366 368 370 371 372 373 374 376 378 380 381 382 384 385 386 387 388 390 392 394 396 398 400 401 402 403 404 405 406

Chavr Chavs Chavy Chay Chaz Chazo Che Cheb Cheby Chec Check Ched Chee Chef Chefs Chei Chein Cheis Chej Chek Chekh Chel Cheli Chelk Chelm Chem Cheme Chemi Chemie Chemij Chemik Chemin Chemis Chemn Chen Chena Chenav Chene Chened Chener Chenev Cheney Cheng Cheni Chenn Cheno Chenu Cheo Cheop Cheph Cher Chera Cherau Cherb

407 408 409 410 415 417 420 421 422 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 449 450 451 452 454 455 456 457 458 462 464 465 466 468 470 473 476 480 481 482 483

Chere Cheret Chern Chernow Cherny Chero Cherr Chers Cheru Cherv Chery Ches Chesh Chesn Chesney Chesnu Chess Chessa Chessi Chest Cheste Chesterf Chestert Chesth Chetw Chev Chevall Cheve Cheves Chevi Chevr Chevreu Chevri Chevro Chew Chewr Chey Cheyney Chez Chezy Chi Chia Chial Chian Chiang Chiano Chiap Chiappel Chiar Chiari Chiarin Chiarl Chiaro Chiaru

484 485 486 487 488 490 491 492 494 495 498 500 501 502 503 504 505 506 507 510 512 513 514 515 517 520 521 522 523 524 525 526 527 528 530 532 533 534 535 537 540 541 542 543 544 545 547 548 550 551 552 553 554 555

Chiau Chiau Chiav Chiavo Chiaz Chib Chic Chich Chicher Chiches Chichi Chichk Chick Chie Chif Chig Chik Chikh Chil Childe Childeb Childer Childr Childs Chili Chill Chilo Chilp Chilt Chilv Chim Chin China Chinap Chinc Chind Chine Ching Chini Chio Chiod Chiodi Chiol Chiolin Chiop Chior Chiorb Chios Chiost Chiot Chiov Chioz Chip Chipp Chir

Ciarl 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 570 571 572 575 576 580 582 583 584 586 587 590 592 593 594 595 597 600 610 611 612 613 614 615 617 618 620 622 623 625 626 628 630 631 632 633 634 635 638 640 641 643

Chirik Chiro Chiru Chirurgie Chis Chisi Chit Chitty Chiu Chiv Chiþ Chk Chl Chlam Chlap Chle Chleb Chled Chlev Chli Chlip Chliv Chlo Chlu Chm Chmai Chmar Chme Chmela Chmele Chmi Chmie Chmiel Chmieln Chmielo Chmu Chmur Chmurs Cho Choa Chob Choc Choch Choci Chocj Chod Chodat Chodi Chodk Chodn Chodo Chodor Chodos Chodou

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

644 645 646 648 650 651 652 653 654 656 659 660 670 672 673 674 675 676 678 680 682 684 686 688 690 691 693 695 696 697 700 702 704 705 707 710 714 717 720 721 722 723 724 725 727 730 732 734 735 738 740 742 743 745

Chodow Chodu Chodz Chodzk Choe Choi Choin Chois Choisent Choisy Choix Chok Chol Chole Cholet Cholev Cholm Cholmo Cholo Chom Chome Chomi Choms Chon Chop Chopi Chopp Chor Chorl Choro Chort Chos Chot Chotk Chotz Chou Choud Chout Chouv Chov Chow Chown Chr Chram Chran Chrap Chrapo Chras Chre Chrest Chret Chri Chris Christ

C-6

748 750 754 756 760 762 763 765 766 767 769 770 771 772 773 774 775 777 778 780 782 784 787 790 792 794 797 800 802 803 804 805 806 807 808 810 812 813 814 815 816 817 820 822 823 824 825 827 830 835 837 840 842 843

Christal Christe Christens Christent Christer Christi Christiano Christians Christie Christin Christis Christl Christm Christo Christom Christop Christu Christy Chro Chrod Chrom Chron Chronicl Chronico Chronik Chroniq Chronis Chrono Chronolog Chronom Chronos Chros Chrost Chrou Chru Chrup Chrus Chrust Chruð Chry Chrysi Chrysl Chryso Chrysos Chrz Chrze Cht Chu Chua Chub Chuc Chud Chudo Chudz

844 845 846 847 848 850 851 852 853 855 857 860 861 863 864 865 866 868 870 874 877 880 882 883 884 886 888 890 894 896 898 900 902 906 910 912 914 915 917 920 921 922 923 924 926 928 930 931 932 933 934 935 936 937

Chul Chun Chund Chuq Chur Churc Churchy Churf Churg Churr Churs Chus Chut Chv Chva Chvalk Chve Chvei Chvi Chvis Chvo Chvol Chvos Chvoð Chw Chwat Chwo Chwolst Chwost Chy Chym Chz

940 942 943 946 950 951 952 953 954 955 956 957 958 960 961 962 964 965 966 968 970 972 975 976 980 983 985 986 987 990 993 996

Ci Ciac Ciag Cial Ciam Ciamb Ciami Ciamp Ciampi Cian Ciana Cianc Ciancar Cianci Ciane Ciani Ciano Ciap Ciar Ciardie Ciarl

001 030 050 070 080 083 084 086 087 090 091 093 095 097 100 103 104 110 115 116 117

Ciarr Ciarr Cias Cib Cibb Cibi Cibo Cibr Cibu Cic Cicc Cicch Cicco Ciccot Cice Cicer Cici Cicig Cicin Cid Cidt Cie Ciec Cieci Cieg Cieh Ciek Ciekl Cieko Ciel Cielav Ciele Ciem Ciemi Ciems Ciemu Cien Cienf Ciep Cier Ciern Cierp Cierv Cies Ciesz Cieð Cieðu Ciet Cietu Cietumn Ciez Cieþ Cif Cig Cigan

Clel 118 120 130 135 140 145 150 155 160 165 166 167 168 170 173 175 176 177 180 185 190 195 197 200 205 210 212 215 220 221 223 225 226 227 228 230 233 235 240 242 243 245 250 255 260 266 270 276 278 280 285 290 300 301

Cige Cigl Cign Cignar Cigo Cigr Cih Cij Cik Cike Cikl Ciko Cil Cile Cilent Cili Cilin Cilk Cill Cilo Cilp Cilv Cilvek Cim Cimab Cimar Cimaro Cimat Cimb Cimbe Cimbo Cime Cimi Cimk Cimm Cimo Cimp Cims Cimz Cin Cinat Cinc Cincen Cinci Cind Cine Cinem Cing Cini Cinin Cinis Cink Cinn Cino

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

305 310 315 316 320 325 330 340 350 360 365 370 380 385 387 390 393 395 400 405 410 420 423 430 431 435 436 438 440 442 446 450 455 460 465 470 475 480 485 490 492 500 502 503 505 510 512 515 520 523 524 525 530 535

Cinov Cinq Cinqua Cinqui Cint Cinth Cinu Cio Ciof Ciol Cioli Ciom Cion Cior Ciort Cios Cip Cipe Ciper Cipi Cipk Cipl Cipli Cipo Cipp Cipr Cips Cir Ciran Circ Cire Ciri Ciril Cirin Ciris Cirit Cirk Cirp Cirs Cirt Ciru Cirulit Ciruls Cis Cise Cisi Cisl Ciso Ciss Cisv Cisz Cið Cit Cite

C-7

538 540 542 543 545 547 550 560 565 570 572 580 585 590 595 600 610 620 626 630 635 640 642 650 655 660 665 670 675 680 685 690 692 693 695 698 700 710 715 720 730 733 735 740 750 755 760 765 770 775 780 790 800 810

Citi Citn Cito Citr Citro Citt Citu City Ciu Ciuh Ciut Civ Civill Civilo Civilp Civilt Civin Civins Civis Civit Civr Ciz Ciþ

815 830 835 840 845 850 855 860 870 880 885 890 900 902 905 908 910 915 920 925 960 980 990

Cj Cjuk Cjuð

001 830 890

Cl Clad Clae Claf Clai Claim Clair Clairm Clairo Clairv Claj Clam Clan Clanc Clanr Clap Clapar Claph Clapi Clapis Clapp Clappe Clapr Clar Clara Clarc

001 030 040 050 080 093 095 096 097 098 100 120 130 132 137 150 151 152 153 154 156 157 158 160 161 163

Clare Claren Claret Clari Clarig Clarin Clark Clarks Claro Clas Clasi Class Classe Classi Clat Clau Claud Claudi Claudit Claur Claus Clausen Clauset Clausew Clausi Clauss Claust Clauz Clav Claver Clavi Clavij Clavis Claw Clax Clay Claye Clayes Clays Clayt Cle Clear Clearc Cleav Cleb Clebu Cled Clee Clef Cleg Clei Cleis Cleit Clel

165 166 168 170 173 174 175 176 177 180 183 186 187 188 190 200 202 204 205 209 210 212 213 214 215 217 218 219 220 223 226 227 228 230 240 250 253 254 257 258 260 265 266 268 270 278 290 300 310 320 340 347 348 370

Clem Clem Cleme Clemens Ciement Clemm Clems Clen Cleo Cleom Cleome Cleon Cleop Cleoph Cler Clerc Clerf CIerg Cleri Clerk Clerm Clero Clerq Cleru Clery Cles Clev Clevel Cleven Cleves Clew Cli Clif Clift Clin Clini Clint Clis Clit Cliv Clivi Clo Clodi Clodt Cloe Cloo Clop Cloq Clos Closs Clossi Clost Clot Clou Cloud

Comber 380 383 384 385 390 396 400 410 415 416 420 425 426 450 453 455 460 465 470 480 490 500 520 525 530 560 570 573 576 580 620 670 676 700 704 708 730 740 760 764 800 822 824 830 850 860 870 880 884 885 886 890 900 905

Cloue Cloug Clous Clov Clu Clun Clus Cluss Clut Cluto Cluv Cly Clym Clyn

910 920 940 950 960 964 965 966 967 968 970 980 986 987

Cm Cma Cmu

001 010 800

Cn Cna Cnap Cno Cnog Cnu

001 010 160 600 640 800

Co Coa Coat Coatsw Cob Cobb Cobbe Cobbo Cobd Cobe Cobh Cobl Cobo Cobol Cobu Coc Cocce Cocch Cocci Cocco Coce Coch Coche Cochen Cochet Cochi Cochl Cochr

001 010 017 018 020 021 023 025 028 030 033 035 036 037 038 040 042 043 044 046 048 050 052 053 054 056 057 058

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Cock Cockb Cocke Cocker Cocket Cockl Cockr Cockt Cocl Cocm Coco Coct Cocu Cocx Cocz Cod Codd Codde Coddi Code Codex Codi Codif Codig Codm Codr Codri Codru Cody Coe Coel Coen Coer Coeu Cof Coffi Coffin Coffm Cog Cogh Coghi Coghl Cogn Cognas Cognat Cogni Cogo Cogs Coh Cohau Cohe Cohn Cohnh Coho

C-8

060 061 062 063 064 065 066 067 070 072 074 076 077 078 079 080 081 083 084 085 088 090 091 092 093 094 095 096 098 100 103 105 107 108 110 112 114 116 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

Cohr Cohrs Coi Coigne Coigny Coin Cois Coissi Coit Coj Cok Coke Col Colac Colam Colan Colant Colao Colar Colas Colb Colbo Colbu Colby Colc Colco Cold Cole Coleb Colec Colel Colem Colen Colep Coler Coleri Coles Colet Coley Colf Colg Coli Colig Colij Colin Colind Coline Coll Collan Collar Collas Collat Colle Collec

136 137 140 142 143 144 145 146 147 150 160 165 170 171 172 173 174 175 177 178 180 184 186 188 190 195 196 200 201 202 204 205 210 212 213 214 215 216 218 220 222 223 224 225 226 227 228 230 232 234 236 237 240 241

Colleo Coller Colles Collet Collew Colley Colli Collie Collig Collij Collin Collins Collip Collis Collit Colliv Colln Collo Colly Colm Coln Colnag Colo Colomb Colombe Colombi Colombo Colon Colonn Color Colorf Colos Coloz Colq Colqui Colr Cols Colsm Colt Coltm Colto Coltu Colu Colum Columb Columbi Columbu Colume Colut Colv Colvin Com Combe Comber

242 243 244 245 246 247 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 264 268 270 275 276 280 283 284 285 286 290 292 294 295 296 299 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 312 313 314 315 316 318 320 324 330 331 332

Combes Combes Combo Combs Come Comen Comes Comet Comf Comi Comin Comis Comiss Comit Comm Comment Commer Commi Commit Commo Common Commu Communiq Communis Comn Como Comon Comos Comost Comp Compal Compan Compar Compari Compay Compe Comper Compet Compi Compl Compr Compt Compto Coms Comt Comu Comy Con Conc Conci Concis Concl Conco Concor Concou

Cos 333 334 335 336 337 338 339 340 342 343 345 346 347 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 363 364 366 367 370 371 373 375 376 379 380 381 383 384 385 386 387 388 390 394 396 398 400 401 402 403 404 405 406 407

Concr Cond Conde Condel Conder Condi Condo Condor Condu Cone Conf Confe Confer Confes Confi Confl Confo Confu Cong Congr Congrev Coni Conin Conk Conl Conn Connel Conner Conni Conno Connor Cono Conon Conov Conr Conradi Conrar Conri Conrin Conro Cons Consc Conse Consf Consi Consig Conso Const Constanc Constans Constant Consti Constr Consu

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

408 410 411 412 413 414 415 416 418 420 421 422 423 424 425 426 427 428 430 432 433 434 435 436 437 440 442 444 445 446 447 450 451 452 453 454 455 456 457 458 460 462 463 464 465 466 468 470 471 472 473 474 475 476

Consum Cont Contar Conte Contem Conten Contes Conti Contin Contr Contrer Contri Contro Contz Conu Conv Conver Converse Conw Conwe Conwen Cony Conz Conze Coo Cooke Cookw Cool Coole Cooley Cooli Coolu Coom Coomb Coon Coop Cooper Coopera Coord Coorn Coot Cop Copel Copen Coper Copert Copl Cople Copley Copp Coppe Coppi Coppin Coppo

C-9

477 480 482 483 484 485 487 490 492 493 494 495 497 499 500 505 507 508 510 512 513 515 516 517 520 522 523 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534 535 536 537 538 540 542 543 544 545 550 551 552 553 554 555 556 557

Cops Coq Coqua Coque Coquer Coques Coqui Cor Cora Corax Coray Coraz Corb Corbet Corbi Corbin Corbo Corbu Corbusier Corc Corcos Cord Cordat Corday Corde Cordes Cordi Cordie Cordo Cordov Cordt Cordu Core Corel Corem Coren Corf Cori Corint Corio Corip Cork Corker Corl Corm Cormo Corn Cornb Corne Cornej Cornel Cornelis Cornell Cornely

558 560 562 563 564 565 567 570 571 573 575 578 580 582 583 584 585 587 588 590 595 600 602 603 604 606 607 608 610 613 616 618 620 624 625 626 630 633 634 636 637 640 644 650 655 657 660 661 662 663 664 665 666 667

Corner Cornet Cornf Corni Cornil Cornin Cornis Cornu Cornut Cornw Cornwe Coro Coromb Coron Corone Corot Corov Corp Corpu Corr Corrad Corrar Corre Correc Correg Correi Corren Corres Corri Corrig Corrin Corro Corroy Corry Cors Corse Corsi Corso Corss Cort Corte Corter Cortes Cortez Corti Cortig Cortin Cortis Corto Corv Corw Cory Corya Cos

668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 680 681 682 683 684 685 686 687 690 691 692 693 694 695 696 697 698 700 702 704 706 707 709 710 712 714 716 718 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 735 737 738 740

Cosac Cosac Cosb Cose Cosen Cosenz Cosg Cosi Cosin Cosio Cosm Cosmat Cosmo Coso Coss Cosse Cossi Cossu Cost Costa Costam Costan Costanz Coste Costen Coster Costes Costet Costh Costi Costin Costit Costu Cosu Cosw Cot Cote Cotea Cotes Cotg Coti Cotm Cotr Cots Cott Cottas Cotte Cotter Cottet Cotti Cottiu Cottl Cotto Cottow Cottr

Crispi 741 742 743 744 745 747 750 752 754 755 756 758 760 762 763 764 766 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 783 784 785 786 787 790 796 800 801 802 803 804 805 807 808 809 810 811 813 815 817 820 822 824 826 827 828

Cotu Coty Cou Couc Coucy Coud Couder Coudr Coudu Coue Coug Coul Coule Couli Coulo Coult Coum Coumo Coun Coup Coupe Coupi Cour Coura Courb Courc Courcy Courd Couri Courn Courno Cours Course Coursi Court Courte Courten Courtey Courth Courti Courtn Courto Cous Cousin Couss Cousse Cousser Coussi Coust Cout Coutar Coute Couth Couti

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

830 837 840 841 842 843 844 845 846 847 848 853 854 856 857 858 860 863 865 366 867 868 870 871 872 873 874 875 876 877 878 880 884 886 890 891 892 893 894 895 897 898 900 902 904 905 906 907 908 910 911 912 913 914

Coutr Coutt Coutu Couv Couz Couze Cov Cova Cove Coven Cover Coverl Covi Covil Covill Covo Covp Cow Cowar Cowd Cowdr Cowe Cowen Cowl Cowm Cowp Cowper Cox Coxe Coxey Coxi Coxw Coy Coyn Coyp Coys Coz Cozi Cozz Cozze Cozzo Coþ

916 917 918 920 926 928 930 931 933 934 936 938 940 942 943 945 946 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 963 965 967 968 970 974 976 978 980 982 984 985 988 990

Cp Cpsu

001 675

Cr Cra Crabb Crabt Crac Crad Crado Crae

001 010 022 027 030 040 046 050

C-10

Craf Crai Craiga Craigh Craigi Craigm Craik Crail Crain Cram Crame Cramp Crampt Cran Cranb Cranc Crand Crane Cranm Crant Cranw Cranz Crap Cras Crash Crass Crat Crati Cratip Craty Crau Crav Craw Crawfu Crawl Crax Cray Crayo Craz Cre Crean Creas Creat Creb Crec Cred Crede Credi Credn Cree Creel Creelm Creev Crei

060 090 092 094 097 099 103 104 105 130 133 136 137 140 142 143 144 145 150 155 157 159 170 190 194 197 200 204 206 208 210 220 230 234 236 240 250 257 260 270 274 276 277 280 290 300 303 305 307 310 314 315 319 330

Creiz Crel Crem Cremaz Creme Cremi Cremis Cremo Crep Crepi Creq Creqry Crer Cres Cresci Crescil Crespi Crespo Cress Cressw Cressy Crest Cresw Creswi Cret Creti Creu Creutzb Creuz Creuzi Crev Creve Crevel Crew Crewe Crews Crey Creytz Cri Crib Cribe Cric Crie Crieg Cril Crill Crim Crimi Crin Crino Cris Crise Crisp Crispi

337 350 360 362 364 366 367 368 380 384 390 397 400 410 412 413 420 425 430 436 438 440 445 446 450 454 460 462 466 467 470 474 476 480 483 487 490 497 500 503 504 510 520 525 535 537 540 545 550 555 570 571 572 573

Crispig Crispig Crispin Crispo Crispu Crist Cristo Crit Crito Critt Criv Cro Croc Croci Crock Croco Croe Crof Croft Crofto Crofts Crog Croh Crohn Crohns Croi Croin Crois Croisi Croiss Croisse Croissy Croix Crok Crol Croll Croly Crom Cromek Cromer Cromm Cromp Cromw Cron Crona Crone Croner Cronh Croni Cronin Cronj Crons Croo Crooke Crooks

Cuzm 574 575 576 577 580 585 590 594 595 600 620 622 623 624 626 630 640 646 647 648 650 660 664 666 670 675 680 684 685 686 687 690 700 710 712 717 720 722 723 725 726 728 730 731 732 733 734 735 736 737 738 740 743 745

Crop Crops Cros Crosb Crosk Crosl Crosle Crosm Cross Crossl Crost Crot Croth Crott Crotu Crou Crous Crousaz Crouse Crow Crowd Crowe Crowel Crowes Crowf Crowl Crown Crowni Crowq Crowt Croy Croz Croze Crozi Cru Cruci Crud Crude Crue Crug Crui Crum Crup Crups Crus Crusi Cruss Cruv Cruvel Cruz

750 755 780 782 784 790 794 796 800 804 807 810 813 816 818 820 830 832 834 850 852 853 854 855 856 860 864 865 867 868 870 880 883 885 890 895 900 904 910 920 930 940 950 956 960 964 967 970 972 990

Cs Csa Cse

001 010 200

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Csi Cso Csokor Csom Cson Csont Csor

400 600 645 660 670 676 690

Cð Cðo

001 600

Ct Ctesib Ctesip

001 250 255

Cu Cub Cube Cubi Cuc Cucch Cucchi Cucco Cuch Cucheval Cuci Cud Cue Cuen Cueno Cuer Cues Cuev Cuf Cug Cugin Cugn Cuh Cui Cuij Cuis Cuj Cuk Cukerm Cukern Cukers Cuki Cukk Cukr Cuks Cuku Cukur Cukurb Cukurk

001 020 030 040 050 060 063 070 080 086 090 100 110 130 135 150 160 180 190 200 204 210 220 230 235 238 240 250 253 254 255 260 270 280 290 300 303 305 306

C-11

Cukurm Cukurs Cul Cull Culler Culli Cullu Culm Culmb Culn Culp Culpe Cult Culv Cum Cuma Cumb Cumm Cumo Cumu Cun Cund Cundiz Cune Cunh Cunl Cunn Cunnins Cuno Cunob Cunow Cuns Cup Cupa Cupe Cupp Cuq Cur Curaj Curat Curatu Curc Curd Cure Curel Curet Curi Curik Curil Curio Curios Curl Curley Curll

307 308 310 320 322 324 327 330 332 340 360 365 400 420 430 431 432 440 443 446 450 453 454 456 460 470 480 484 490 492 495 500 520 521 523 526 530 540 541 543 545 550 560 570 574 576 580 583 584 586 587 600 604 607

Curm Curo Curos Curot Curr Curre Curren Currer Curri Curry Curs Curt Curti Curtic Curtin Curtis Curtiu Curtm Curto Curv Curw Curwo Curz Curzo Cus Cusc Cush Cushi Cushm Cushn Cusi Cusm Cust Custe Custi Custis Custo Custom Cut Cuth Cutl Cuto Cutor Cutt Cutter Cutts Cutu Cuv Cuvil Cuvin Cuy Cuype Cuz Cuzm

610 630 634 635 640 642 643 644 645 649 650 660 664 665 666 667 668 670 690 710 720 725 730 736 740 742 755 756 757 758 760 780 790 793 800 805 810 816 820 840 870 900 905 910 914 917 920 930 936 937 960 975 980 984

Cuzz

Cþe

Cuzz Cuzzi Cuþ

987 988 990

Cv Cva Cve Cvet Cvetk Cvetu Cvi Cvij Cvik Cvil Cvin Cvir Cvo Cvoj

001 010 230 310 370 430 520 560 570 580 600 640 700 780

Cw Cwi

001 400

Cy Cya Cyc Cyd Cyg Cyl Cym Cyn Cynt Cyo Cyp Cypr Cyprie Cyprin Cyps Cyr Cyre Cyri Cyril Cyrin Cyru Cys Cyz

001 010 130 170 250 430 470 510 520 560 600 620 640 650 690 730 760 800 823 835 860 910 990

Cz Cza Czab Czac Czach Czack Czad Czah

001 010 020 030 040 050 060 100

Czai Czaj Czak Czal Czam Czan Czap Czapl Czar Czark Czarl Czarn Czars Czart Czas Czast Czau Czay Cze Czec Czecho Czechow Czek Czel Czem Czer Czerk Czerm Czern Czerne Czerni Czerny Czers Czerv Czerw Czerwin Czi Czic Czie Czik Czil Czin Czo Czol Czu Czub Czuc Czud Czui Czul Czum Czup Czur Czy

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

110 120 130 140 150 160 180 185 200 250 260 280 320 330 350 370 380 385 400 420 430 436 490 500 510 550 580 600 610 613 615 618 650 670 680 685 700 720 730 750 760 780 790 795 810 830 840 850 880 900 910 920 930 940

Czya Czyt Czyz

941 960 990

Cþ Cþe

001 200

C-12

È

Èiþ

È

000

Èa Èaa Èab Èac Èach Èack Èaè Èad Èadar Èae Èag Èagi Èai Èaik Èail Èaim Èain Èak Èakar Èakl Èakli Èako Èaks Èakst Èaksti Èaku Èal Èald Èale Èali Èalu Èam Èan Èand Èang Èank Èano Èant Èanu Èap Èapaj Èape Èapi Èapk Èapl Èaps Èar Èarne Èarni Èarnl Èarno Èars

001 010 030 040 050 070 090 100 110 130 150 160 180 190 200 210 220 240 245 250 260 290 300 310 315 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 440 450 460 470 475 480 490 500 510 530 540 550 560 570 590 600

Èarskaj Èart Èarte Èarto Èaru Èaruð Èaruþ Èas Èase Èasi Èaso Èast Èað Èat Èats Èau Èauk Èaum Èaup Èaur Èauð Èav Èave Èavi Èavo Èavr

611 620 630 640 660 670 680 690 700 720 750 770 790 820 840 850 880 900 920 930 940 950 960 970 980 990

Èc Èca Èch

001 010 230

Èe Èeb Èebi Èebiðev Èebo Èebu Èec Èeè Èef Ceg Èegl Èeh Èeho Èehov Èehu Èei Èeig Èeik Èek Èekan Èekau Èekav Èekm

001 020 040 047 050 060 070 080 100 110 115 120 130 137 140 150 180 200 220 223 226 228 240

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Èeko Èeks Èekð Èeku Èel Èeli Èelið Èelk Èell Èeln Èelp Èem Èeme Èemo Èen Èenè Èeni Èenk Èep Èepi Èepl Èepo Èepr Èepre Èepu Èer Èera Èerb Èerd Èere Èered Èerek Èerem Èeren Èerep Èereð Èeret Èerev Èereve Èerevk Èerf Èeri Èerj Èerk Èerkaso Èerkað Èerke Èerkes Èerkev Èerkez Èerko Èerku Èerm Èern

È-1

260 280 290 310 320 330 337 340 350 370 390 400 410 430 440 450 460 470 490 500 515 520 530 535 560 580 581 590 610 620 622 624 626 627 628 630 632 634 636 637 640 670 680 690 695 698 700 705 707 709 710 720 740 750

Èernaj Èernak Èerne Èernec Èernev Èerni Èernið Èerniv Èerno Èernog Èernou Èernov Èernu Èero Èerp Èers Èerð Èert Èertk Èerto Èerv Èervi Èervo Èes Èese Èesk Èesn Èesni Èesno Èest Èestn Èeð Èeðu Èet Èetrd Èetri Èetrk Èetrt Èetrz Èetv Èev Èez

753 754 760 762 767 770 776 778 780 784 786 787 790 800 810 820 825 830 834 837 840 844 847 850 852 854 860 863 866 880 885 890 897 900 915 920 925 930 935 940 960 990

Èi Èib Èibir Èibu Èiè Èièer Èièi Èie Èieg Èiek Èiep

001 020 080 100 120 130 140 160 180 200 250

Èig Èigan Èigar Èigarev Èigarj Èigi Èigr Èik Èikag Èikas Èiki Èiko Èikol Èikot Èiks Èil Èili Èilin Èim Èimi Èin Èinar Èinav Èinè Èing Èinn Èio Èior Èip Èipe Èipi Èipl Èips Èipu Èir Èirb Èiri Èirik Èirk Èirko Èirku Èirs Èirv Èirvin Èis Èisti Èistj Èisto Èistov Èiu Èiv Èivi Èivl Èiþ

280 283 285 287 288 290 305 330 334 337 340 350 354 357 364 370 380 385 390 410 420 426 428 440 470 490 500 505 510 520 530 550 570 590 610 620 640 644 650 670 680 710 730 735 740 750 760 770 778 790 800 820 830 850

Èiþe

Èþou

Èiþe Èiþev Èiþi Èiþik Èiþin Èiþo Èiþov Èiþu Èiþun

860 867 370 874 876 950 958 990 996

Èk Èka Èkan

001 010 150

Èl Èla Èle

001 010 200

Èm Èma Èmi Èmu

001 010 400 800

Èo Èoc Èok Èol Èom Èon Èop Èor Èos Èot

001 100 360 400 440 480 560 640 680 750

Èð Èðo

001 600

Èt Èta Ète Ètem Èten Ètep Èter Èteð Èti Ètir Ètis

001 010 200 240 250 270 290 310 480 560 610

Èu Èub Èubar Èubas Èubi

001 020 026 027 050

Èubo Èubr Èubu Èuè Èud Èudar Èude Èudi Èudin Èudinov Èudo Èudov Èudr Èuf Èug Èugu Èuh Èui Èuil Èuin Èuk Èukm Èuko Èukov Èuks Èul Èule Èulg Èuli Èulk Èulo Èulp Èum Èumad Èumak Èuman Èumi Èumin Èumk Èumn Èumo Èun Èund Èuni Èunk Èuno Èunt Èuo Èup Èupr Èur Èurak Èuri Èurk

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

070 100 130 140 160 166 170 190 195 197 240 247 260 280 290 297 300 310 330 350 360 370 380 387 390 400 420 435 440 450 480 490 500 503 505 507 510 515 520 530 540 550 560 580 590 600 620 630 640 650 660 665 670 680

Èurl Èurm Èurn Èurs Èus Èusk Èusl Èusm Èusn Èust Èuð Èut Èutk Èutl Èutm Èuu Èuv Èuvan Èuve Èuvi Èuvo Èuþ Èuþb Èuþi Èuþn Èuþo

690 700 710 740 750 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 880 890 894 900 920 930 950 960 970 980 990

Èþ Èþao Èþou

001 150 820

È-2

D

Danil

D

000

Da Daal Dab Dabar Dabasz Dabe Daber Dabi Dabis Dabk Dabl Dabm Dabn Dabo Dabot Dabr Dabre Dabro Dabu Dabz Dac Dacg Dach Dachi Dachl Dachn Dachs Daci Dack Daco Dacom Dacos Dacq Dacr Dad Dadar Dadas Dadd Dade Dadi Dadik Dadl Dado Dadu Dadz Dadzit Dae Daeh Dael Daen Daes Daf

001 010 020 025 028 030 032 033 035 036 037 040 041 042 043 044 045 046 047 049 050 052 055 056 057 058 059 060 062 063 064 065 067 068 070 072 073 074 075 077 078 080 083 085 087 088 090 092 094 096 098 100

Daff Dafi Dafo Dafr Daft Dag Dagd Dage Dagel Dagh Dagi Dagl Dagm Dagn Dagnan Dagni Dago Dagon Dagu Daguet Dah Dahe Dahl Dahlb Dahle Dahlenbu Dahleng Dahlk Dahlm Dahlmann Dahls Dahlstr Dahm Dahn Dahnh Dahnk Dai Daib Daic Daig Daigo Daik Dail Daild Daile Daill Dailli Dails Daily Daim Daiml Dain Daine Daing

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

102 103 105 107 108 110 112 113 114 115 116 117 118 120 121 123 125 126 127 128 130 132 134 135 136 137 138 140 141 142 143 144 145 146 147 148 150 151 152 154 155 158 160 161 162 164 166 167 168 170 175 180 182 184

Daini Daino Dainu Dair Dais Daise Daj Dak Dake Daki Dakn Dakr Daks Dal Dalay Dalb Dalbe Dalberg Dalbers Dalbert Dalbi Dalbo Dalc Dalcro Dald Dale Dalec Dalek Dalen Dales Daley Dalf Dalg Dalgl Dalh Dali Dalin Dalit Daliv Dalk Dall Dalla Dallar Dallas Dallaw Dalli Dallin Dalling Dallm Dallo Dallol Dallon Dallor Dally

D-1

186 187 188 190 192 194 200 210 212 214 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 230 233 234 240 241 243 244 246 249 250 251 252 253 254 255 256 257 259 260 261 263 264 267 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Dalm Dalmas Dalmat Dalmatim Dalme Daln Dalo Daloj Dalp Dalr Dals Dalse Dalsg Dalt Dalto Daltr Dalv Daly Dalz Dam Daman Damas Damasu Damat Damay Damb Damber Dambi Dambit Dambr Dambran Dambre Dambro Dambs Dambu Damc Damcz Dame Damenk Damenp Damer Dameri Damero Damf Damg Dami Damic Damien Damin Damir Damj Damm Dammer Damn

280 282 283 284 285 287 290 292 293 294 295 296 297 300 302 303 305 307 309 310 312 314 316 317 318 320 323 325 327 330 331 333 335 336 338 340 341 343 344 345 346 347 348 350 351 352 353 354 355 356 358 360 362 363

Damo Damon Damop Damor Damp Dampferk Dampfm Dampi Damr Damrosc Dams Damu Dan Danb Danby Danc Danci Dancit Danck Danckw Danckwo Dancl Danco Dancor Dancou Danè Dand Dandi Dando Dandr Dandu Dane Danel Danem Danemar Danen Danank Danes Danev Danevs Daney Danf Dang Dange Dangel Dangelo Dangk Danh Dani Danie Danielo Daniels Danij Danil

364 365 366 367 370 371 372 373 374 375 376 378 380 382 387 390 392 393 394 305 396 397 400 402 406 408 410 412 413 415 418 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 436 438 440 442 444 445 446 450

Danile Danile Danilo Danilov Danilow Danilowsk Danin Danis Danið Danj Dank Dankb Danke Danki Danko Danks Danm Dann Danne Dannee Danneh Dannem Dannen Dannenbe Dannenh Dannf Dannh Dannr Dannu Dano Danr Dans Dansk Dant Dante Danti Dantin Danto Dants Danu Danus Danv Danz Danze Danzi Danzig Dao Dap Dapi Dapk Dapn Dapo Dapor Dapp Daq

Deak 451 453 455 456 457 460 466 467 470 480 481 483 485 487 488 490 500 502 503 504 505 506 507 508 510 515 517 518 520 530 540 544 550 552 554 556 557 558 560 566 568 570 572 574 576 580 590 592 593 595 596 597 598 600

Daqui Daquino Dar Daran Daras Darazi Darb Darbal Darbam Darbd Darbi Darbie Darbig Darbin Darbl Darbo Darboy Darbs Darbu Darby Darc Darch Darcy Darè Dard Dardi Dare Darem Dares Dareste Darev Darey Darez Darf Darg Dargan Dargat Dargi Dargin Dargis Dargo Dargour Dargov Dari Darin Dario Dariu Dark Darkev Darl Darle Darli Darling Darm

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

603 606 610 613 615 618 620 621 622 623 624 625 626 628 632 633 635 636 637 639 640 643 645 647 650 655 660 661 663 664 665 666 669 670 680 682 683 684 685 686 687 688 689 693 695 696 698 700 707 710 712 715 717 720

Darms Darn Darnl Daro Darp Darr Darro Dars Darst Darsy Dart Darth Darthe Darti Darto Daru Darut Darv Darvin Darvins Darw Darz Darze Darzenk Darzens Darzenu Darzi Darzin Darzk Darzkopj Darzn Darzs Darzu Das Dasc Daschle Daschn Dash Dashk Dashw Dask Dass Dasz Dað Daðk Daðko Dat Dati Dato Datt Datti Dattin Dau Daub

D-2

722 724 726 730 735 740 742 743 744 747 750 752 753 754 756 760 762 763 764 765 767 770 771 772 774 775 776 777 780 782 784 786 788 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 804 807 810 812 814 815 816 817 820 821

Daube Dauben Daubi Daubl Daubn Daubr Dauc Daud Daudz Daudzg Daue Dauf Daug Daugav Daugavg Daugavi Daugavp Dauge Daugh Daugi Daugs Daugu Daui Dauj Dauk Dauke Dauks Daukð Daul Daum Dauman Daumas Daume Daumi Daun Dauni Dauno Daunt Daup Daur Daus Daut Dautr Dautz Dauv Dauve Dauvergne Dauvi Dauvill Dauz Dav Davai Davat Dave

822 823 824 825 826 827 830 833 835 837 840 845 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 867 870 872 874 876 877 880 882 884 886 890 892 893 895 897 899 900 902 903 905 906 908 910 914 917 920

Daven Davene Davenez Davenp Davey Davi David Davide Davidg Davidi Davido Davidov Davids Davidso Davie Daviel Davies Davil Davio Davis Daviss Davit Davo Davr Davy Daw Dawi Dawis Dawit Dawk Dawn Daws Day Dayp Days Dayt Daz Dazar Daze Dazz Daþ Daþad Daþi Daþs Daþu

922 923 925 926 928 930 931 932 933 934 935 936 937 938 940 941 942 943 944 945 947 948 950 952 957 960 961 963 964 965 967 968 972 974 976 977 980 983 985 987 990 991 993 995 998

Dd Ddr

001 170

De Dea Deadw Deag Deak

001 010 011 012 013

Deal Deal Dealt Deam Deambro Deami Dean Deandr Deane Deang Deann Dear Deard Dearl Dearm Deart Deb Debar Debart Debary Debay Debb Debe Debelin Debell Debely Deben Debeney Deber Debern Debes Debeð Debi Debid Debie Debj Debl Debn Debo Debog Debol Debon Debor Debori Debos Debou Debov Debow Debr Debn Debro Debru Debs Debsc Debsk

Deles 014 015 016 017 018 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 032 033 034 036 037 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 052 053 054 056 058 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076

Debss Debu Debuc Debur Debus Deby Dec Decad Decae Decaes Decai Decam Decamp Decan Decap Decar Decarbo Decas Decast Decat Decau Decaz Dece Decel Decem Deces Decey Dech Decham Deche Dechi Deci Decil Decim Decio Decis Deciu Deck Decke Decl Deco Decop Decor Decos Decou Decr Decu Decz Deè Ded Dedek Deden Deder Dedo

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

077 080 082 084 086 088 090 092 093 094 095 096 097 098 100 101 102 103 104 105 106 109 110 111 112 113 114 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 135 136 137 138 139 140 141 142 143 145

Dedu Dedz Dee Deec Deeg Deem Deep Deepp Deer Deeri Deet Def Defac Defai Defal Defan Defau Defaz Defe Defeo Defer Deff Deffen Deffo Defi Delo Defoe Defor Defou Defr Defre Deg Degai Degar Degas Degau Dege Degene Deger Degeri Degi Degio Degis Degk Degl Degle Degli Degn Dego Degog Degoð Degou Degr Degraz

D-3

147 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 190 192 193 194 195 196 197 198 200 201 202 203 204 205

Degre Degrel Degro Degu Deh Dehav Dehi Dehm Dehmo Dehn Dehne Dehni Deho Dehor Dei Deibn Deic Deiè Deig Deih Deiho Deik Deil Deim Dein Deio Deit Deitz Dej Dejas Dejaz Deje Dejer Deji Dejin Dejo Deju Dek Dekay Deke Deken Deker Dekk Dekl Deko Dekos Dekov Dekr Dekro Dekru Deks Del Delab Delabe

206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 225 226 228 230 232 233 234 235 237 239 240 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 253 254 255 256 257 260 262 264 265 266 267 268 270 271 272

Delabo Delac Delacy Delad Delaf Delafo Delag Delah Delai Delal Delam Delamo Delan Delane Delano Delany Delap Delapl Delapo Delapr Delapri Delar Delare Delari Delaro Delaroð Delaru Delas Delat Delau Delaur Delav Delavi Delavr Delaw Delb Delbo Delbos Delbr Delbu Delc Delcr Deld Dole Deleb Delec Delect Deled Deledu Delee Delek Deleo Delep Deles

273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 290 292 295 296 297 300 302 303 304 305 307 310 311 312 313 315 316 317 318 320 322 323 324 325 326 327 328 330 331 332 334 335 338 340 342 343 344 345

Deless Deless Deleu Delev Delf Delg Delgi Delgr Deli Delib Delic Deliè Delie Delig Delij Delik Delil Delin Delis Delisl Delit Delits Deliu Deliy Delk Delko Dell Dellag Dellav Delle Dellep Deller Delli Dellingh. Dellis Dello Delm Delmo Delmon Deln Delner Delnu Delo Delon Delong Delor Delore Delorm Delou Delp Delpe Delpi Delpo Delr Delri

Derv 346 347 348 350 352 353 355 360 361 362 363 364 365 366 367 368 370 372 373 375 376 377 378 380 385 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 403 404 405 406 408 410 412 413 415 416 417 418 420 422 423 424 426 428

Dels Delsa Delse Delso Delt Delto Deltu Delu Delui Delv Delvau Delve Delvi Delvin Delvit Dem Demai Demaj Deman Demandi Demang Demant Demar Demarc Demarch Demarco Demari Demarin Demars Demart Demat Deimb Dembit Deme Demei Demen Dementj Demes Demet Demetz Demeu Demi Demic Demido Demil Demin Demis Demj Deml Demm Demo Democh Democr Democri

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

430 431 432 433 434 435 436 437 438 440 441 442 443 444 446 450 452 453 455 456 457 458 460 461 462 463 464 465 466 467 468 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 490 491 492 494

Demog Demoget Demoh Demoi Demok Demokr Demokri Demol Demoli Demon Demons Demoo Demor Demorgn Demori Demorit Demos Demou Demp Demps Dempst Dems Demð Demt Demu Demus Demut Den Denav Denb Denc Dend Dene Denek Denel Dener Denev Denf Denfert Denff Deng Denh Denhar Deni Denic Denie Denif Denik Denim Denin Denis Deniso Deniz Denj

D-4

495 496 497 498 500 501 503 504 506 507 508 510 512 513 514 515 516 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 542 543 545 547 548 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560

Denk Denkb Denke Denkm Denkn Denks Denksp Denkw Denm Denmar Denmy Denn Dennert Dennery Dennet Denni Dennis Denns Deno Denor Dens Dent Denti Dentis Dentk Denv Denz Denzi Deo Deot Dep Depas Depau Depe Depes Depew Depey Depi Depil Depir Depk Depl Depn Depo Depor Depot Depp Deppi Deppis Depr Depret Deprez Depro Dept

561 562 563 564 565 566 567 568 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 597 600 601 603 604 606 607 608 610 611 612 613 614 615 616 617 618 620 621 622 623 624 625 626 627

Depu Deq Dequin Dequo Der Dera Deras Derb Derc Dercy Derd Derdo Dere Derei Derem Deren Derenn Derer Deres Derev Derf Derfl Derg Derh Deri Derig Derin Deris Derit Derj Derk Derl Derle Derm Derme Dermo Dern Derni Dernj Derno Dero Derober Derom Deroo Deros Derou Derr Ders Dert Deru Derug Derum Deruy Derv

628 630 633 636 640 641 642 643 644 645 646 648 650 651 652 653 654 656 657 658 660 661 662 663 664 666 667 668 669 670 671 672 673 675 676 678 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 696 698 700

Dervis Dervis Dervit Dervo Derw Dery Derz Derþ Des Desab Desag Desai Desaix Desal Desan Desamg Desant Desar Desarl Desarm Desau Desaul Desb Desbo Desbr Desc Descar Descav Desce Descey Desch Deschan Deschl Desci Descis Descl Desclot Descr Descriptiv Desd Dese Deser Deset Desev Desez Desf Desg Desh Desho Desi Desig Desim Desio Desip Desir

Dicas 702 703 704 705 707 708 709 710 711 713 715 716 718 720 721 722 723 724 725 727 728 730 733 736 740 741 742 744 745 746 747 748 750 751 753 754 756 757 760 761 762 763 764 768 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779

Desj Desk Desl Desly Desm Desmaz Desme Desmi Desmo Desmou Desn Desnoy Deso Desot Desp Despar Despat Despau Despe Desper Despi Despl Despo Despor Despot Despr Despres Despret Despro Desr Dess Dessal Dessau Dessaul Desse Desso Dest Dester Desti Destin Desto Destr Destu Destut Desu Desv Desve Desveaux Desver Desw Desy Desz Deð Det

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 793 794 796 800 801 802 803 805 806 807 808 810 812 813 815 816 817 818 820 821 822 824 825 826 828 830 832 833 834 835 836 837 838 840 841 842 843 845 846 847 848 850 860

Detai Dete Deten Deter Deterd Determ Detf Detg Deth Deti Detk Detl Detle Detm Detmo Detn Deto Detr Dets Dett Dettl Dettm Detto Dettv Detu Detz Deu Deuc Deuf Deul Deum Deur Deus Deusc Deusd Deusr Deuss Deut Deutl Deuts Deutsch Deutschk Deutschl Deutscht Deuv Deux Dev Devam Devau Devay Deve Devecchi Devel Deven

D-5

861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 882 883 884 885 886 889 890 892 895 897 898 899 900 902 903 905 906 910 911 912 913 914 915 916 917 918 920 923 927 928 930 931 933 934

Devent Dever Deverg Devers Devi Devik Devil Devim Devin Devinc Devine Devinn Devinp Devinv Devir Devis Devit Deviv Deviz Devk Devl Devn Devo Devon Devons Devot Devp Devr Dew Dewar Dewe Dewet Dewey Dewi Dewin Dewit Dewitz Dex Dexi Dexl Dext Dey Deyn Deyo Dez Dezar Dezi Dezo Dezu Dezv Deþ

935 936 937 938 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 954 958 960 961 962 963 964 965 966 967 968 970 971 972 973 974 975 976 977 978 980 981 982 984 985 986 987 990 992 994 996 997 998 999

Dh Dham

001 130

Dhan Dhar Dhau Dhe Dhem Dher Dhey Dhi Dho Dhor Dhou Dhu Dhul Dhum

140 180 230 340 480 530 600 690 750 820 850 910 950 960

Di Diab Diac Diact Diaf Diag Diagn Diago Diah Diak Dial Diam Diamar Diame Diamo Dian Diane Diar Diary Dias Diat Diate Diav Diaz Diazd Dib Diba Dibb Dibd Dibe Dibel Diben Dibi Dibo Dibu Dibv Dic Dicar Dicas

001 010 011 012 040 041 042 043 046 050 052 054 055 056 057 060 062 064 066 070 072 073 074 077 078 080 081 083 085 090 092 093 094 096 097 098 100 102 103

Dicc Dicc Dice Dicf Dicg Dich Dichterg Dichters Dichto Dichtu Dick Dicken Dicker Dickey Dicki Dickin Dickm Dicks Dickso Dicm Dico Dicot Dics Dict Dicz Diè Did Diday Dide Dider Didi Didin Didis Didl Didm Didn Dido Didot Didr Didri Didro Didu Didv Didy Didz Didþ Die Diebi Diebl Diebo Diec Dieckm Died Diedel Dieder

Discov 105 106 107 108 110 112 114 116 118 120 121 122 123 124 125 126 127 128 132 135 137 140 144 148 150 160 164 166 168 170 172 173 175 176 177 180 183 185 186 187 190 192 194 195 198 200 202 204 205 207 208 210 213 215

Diedr Dief Dieff Diefk Dieh Diel Dieli Dielm Diels Diem Diemer Diemi Dien Dienas Diene Diener Dienes Diens Diensta Diensto Dienstp Dienstv Dienu Dienv Diep Diepenb Diepg Dier Dierc Dierk Diers Dies Diesc Diese Diesen Dieser Diesk Diess Diest Dieste Diet Dietelm Dieter Dieth Dietl Dietr Diets Dietz Dietze Dietzen Dietzg Dieu Diev Dieve

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

217 220 221 222 225 232 234 236 239 240 244 246 250 252 254 255 256 260 261 264 265 267 270 272 274 276 277 280 282 284 287 290 292 294 295 297 300 303 304 306 310 313 316 320 323 330 332 340 343 346 348 350 360 363

Dievk Dievp Dievt Diez Diezel Diezi Diezm Dif Diff Difo Difr Difras Dift Difu Dig Digb Digg Digh Dight Digi Digio Digit Dign Digr Digu Dih Dihm Dihr Dij Dijk Diju Dik Diken Diker Dikk Dikm Diko Dikr Diks Dikð Dikt Dikto Dil Dild Dile Dilh Dili Dilk Dill Dillenb Dilleni Dilli Dillm Dillmo

D-6

365 367 368 370 372 374 376 380 382 385 390 392 396 397 400 402 405 406 408 410 414 417 422 425 427 430 434 437 440 443 447 450 454 457 460 464 470 473 474 475 480 485 490 493 494 497 500 502 510 512 514 515 516 517

Dillo Dilly Dilo Dils Dilsch Dilt Dilv Dim Dima Dimac Diman Dimar Dimat Dimc Dimd Dime Dimen Dimi Dimir Dimit Dimitri Dimitro Dimk Diml Dimm Dimn Dimo Dimov Dims Dimð Dimt Dimu Dimv Dimz Din Dinal Dinam Dinan Dinar Dinc Dind Dindor Dine Diner Dines Dinf Ding Dinga Dinge Dingels Dinget Dingl Dingli Dini

518 519 520 523 525 530 535 540 541 542 545 547 548 550 551 552 555 560 563 565 566 567 570 571 572 573 580 586 588 589 590 592 593 598 600 602 603 604 607 612 613 616 620 623 625 630 640 641 643 644 645 647 648 653

Dinin Diniz Dinn Dino Dinoc Dinor Dinos Dins Dinsm Dint Dinw Dio Dioc Dioclet Diod Diof Diog Diogen Diom Dion Diony Diop Dios Diospo Dip Dipi Dipl Diplo Dipn Dipp Dipt Dir Dira Dird Dire Direk Diri Dirich Dirig Dirik Dirin Dirk Dirn Diro Dirr Diru Dirv Dirz Dis Disb Disc Disci Disco Discov

655 658 660 662 663 665 667 670 673 674 676 680 682 685 687 690 692 694 700 703 706 710 713 716 720 723 725 727 730 732 737 740 741 743 744 746 750 752 753 755 757 760 764 766 770 774 775 778 780 781 782 783 784 785

Disk Disk Disn Disp Disr Diss Dissen Disser Dissi Dist Disto Disu Disv Disz Dið Diðl Diðs Dit Dite Diterl Ditf Ditg Dith Diti Ditk Ditl Ditm Ditmar Ditn Dito Ditr Dits Ditt Ditters Dittersd Dittm Dittmar Ditto Dittr Ditu Ditur Ditz Diu Div Dival Divas Divb Divc Divd Divdesmit Divdev Dive Diver Divez Divi

Dokut 790 793 796 797 800 804 806 808 810 812 814 816 818 820 824 828 830 833 835 836 837 840 841 843 845 850 851 853 855 856 858 860 862 863 864 865 867 868 870 875 878 880 890 892 894 895 896 900 902 904 905 906 908 910

Divic Divid Divig Divis Divit Divk Divm Divo Divos Divp Divr Divt Divu Diw Dix Dixe Dixo Diy Diz Diþ Diþu

912 913 915 917 918 920 923 930 933 935 940 944 946 950 960 963 967 970 980 990 996

Dlus Dluv Dluz Dluþ

920 950 980 990

Dm Dma Dmi Dmitr Dmo Dmoc Dmow

001 010 490 660 700 710 880

Dn Dne Dneo Dnep Dnev Dni Dno Dns

001 240 360 370 390 400 600 770

Dj Djaè Djaèk Djak Djakon Djakov Djal Dje Djer Djerz Djez Djo Dju Djug Djuh Djui Djuk Djum Djur Djus Djut Djuv Djuz

001 040 045 120 270 340 350 490 660 740 770 790 800 840 850 860 870 880 920 930 940 950 990

Dl Dlac Dli Dlin Dlo Dlu Dlug Dlum

001 030 490 630 700 750 810 870

Do Doa Doak Doan Dob Dobb Dobbi Dobbs Dobc Dobe Dobel Dobeli Dobell Dobeln Doben Dober Doberl Dobert Dobi Dobiað Dobic Dobie Dobil Dobin Dobk Dobl Dobn Dobo Dobr Dobren Dobri Dobrins

001 010 013 015 020 022 024 026 027 030 031 032 034 037 040 042 044 046 050 052 054 055 057 058 060 065 070 075 080 083 085 086

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

D-7

Dobriz Dobro Dobrol Dobrom Dobron Dobrot Dobrov Dobrovs Dobrovsk Dobrow Dobroz Dobrs Dobrz Dobrþ Dobs Dobsz Dobð Dobt Dobu Doc Doce Doch Doci Pock Dockw Doct Doctr Docu Document Docz Doè Dod Doda Dodd Doddr Dodds Dode Dodel Doder Dodf Dodg Dodgs Dodi Dodk Dodm Dodn Dodo Dodon Dodr Dods Dodsl Dodu Dodw Dodþ

087 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 104 107 108 110 115 116 117 118 120 121 123 124 125 127 130 132 134 136 138 140 150 151 153 154 155 156 157 158 160 161 162 164 165 167 168 170 171 172 173 174 175 177 179

Doe Doeb Doed Doeg Doeh Doehl Doell Doelt Doen Doeng Doeni Doenn Doer Does Doesb Doet Doev Dof Dofl Dog Doga Doge Dogg Dogi Dogo Dogn Doh Dohe Doher Dohl Dohm Dohma Dohme Dohn Dohnan Dohr Dohrn Dohs Doi Doih Doil Doils Doin Dois Doit Doj Dok Dokl Dokt Doktor Doku Dokuè Dokum Dokut

180 181 182 184 185 186 187 189 190 193 195 197 200 201 202 204 205 210 212 213 214 215 216 217 218 219 220 222 225 232 233 234 235 237 238 240 243 246 250 252 253 254 256 257 258 260 270 271 272 273 274 275 277 278

Dol Dol Dolan Dolat Dolb Dolc Dolch Dolchs Dolci Dole Doleg Dolen Doles Dolet Doleþ Dolf Dolg Dolgi Dolgo Dolgop Dolgor Dolgoru Dolgov Dolgu Dolh Doli Dolin Dolins Dolj Dolk Doll Dollf Dolli Dollinge Dollo Dolm Dolmat Dolme Doln Dolo Dolor Dolot Dolov Dolp Dols Dolt Dolu Dolz Dolþ Dolþn Dom Doma Doman Domar Domas

Dost 280 281 282 283 284 285 286 287 290 292 294 296 297 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 310 311 313 314 316 317 320 322 324 326 328 330 332 333 335 340 342 344 345 347 350 352 354 356 358 359 360 361 362 363 364

Domas Domat Domb Dombar Dombas Dombk Dombr Dombro Domc Dome Domel Domen Domer Domet Domey Domf Domg Domh Domi Domin Doming Domini Dominik Dominis Domino Dominq Domit Domj Domk Domm Domme Dommu Domn Domo Domp Domr Doms Domð Domt Domv Don Donag Donal Donalds Donali Donar Donas Donat Donate Donath Donati Donatu Donau Donaudy

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

365 366 370 372 373 374 377 378 380 381 383 384 385 387 388 390 392 394 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 413 414 417 420 422 424 430 432 433 434 436 440 443 444 445 446 447 448 450 452 453 454 457 460 462

Donav Donb Donc Donè Dond Donde Dondo Done Donea Doneg Donel Donels Doner Donet Donev Donf Dong Donge Dongh Donh Doni Donic Donin Donio Doniz Donk Donki Donl Donn Donna Donnat Donnay Donnd Donne Donnel Donner Donnerb Donni Donnige Donnin Dono Donoh Donos Donov Donp Donr Donro Dons Donsk Dont Donu Donv Donz Donþ

D-8

467 470 472 473 474 476 478 480 481 483 485 486 490 494 497 500 502 503 504 506 510 512 515 516 518 520 522 524 530 531 537 538 540 542 543 545 546 550 553 556 560 562 565 567 568 570 574 575 577 580 583 585 587 589

Doo Dooli Door Doorn Dop Dopp Doppl Dopr Dops Dopt Dopu Dor Dora Doran Dorat Dorb Dorc Dorch Dorche Dord Dore Dorel Dorem Doren Dorer Dorev Dorf Dorfk Dorfl Dorfm Dorfmu Dorg Dorge Dorgel Dori Doria Dorig Dorigo Dorin Doring Dorio Doriot Doris Dorit Dork Dorl Dorm Dorme Dormi Dormo Dormu Dorn Dorna Dornb

590 593 596 597 600 602 603 604 605 606 607 610 611 614 616 620 622 623 624 625 630 633 634 635 636 638 640 643 644 645 646 650 652 654 660 661 663 664 666 667 670 673 675 676 680 681 682 683 684 686 687 690 691 692

Dornc Dorne Dornem Dorner Dornet Dornf Dorng Dorni Dornig Dornit Dorniz Dorno Dorns Doro Doroc Dorof Dorog Doron Doros Doroschev Doroschew Dorosi Dorosz Doroð Doroðev Dorot Dorothu Dorow Dorp Dorpat Dorpf Dorpt Dorr Dorre Dorregr Dors Dorse Dorsey Dorst Dort Dorth Dorw Dory Dorþ Dos Dosa Dosar Dose Dosi Dosk Dosp Doss Dosso Dost

693 700 702 705 707 710 711 713 714 716 719 720 724 730 732 734 735 737 740 742 743 746 749 750 757 760 763 767 770 772 774 777 780 782 785 790 792 797 798 800 801 804 806 809 810 811 813 814 817 820 825 827 828 330

Dostoe Dostoe Dostoi Dostoje Dosu Dosv Doð Dot Dotat Dotn Dots Dott Dotz Dou Doua Doub Doubl Douc Doud Doue Douf Doug Dought Dougl Douh Douk Doul Doum Doume Doumerg Doumi Doun Doup Dour Dous Dout Douw Douz Dov Dover Dovi Dovif Dovil Dovin Dovin Dovn Dovo Dovr Dovs Dovþ Dow Dowd Dowdi Dowi Dowl

Droui 832 834 835 840 844 350 860 861 863 865 866 869 870 871 872 874 875 876 878 880 882 884 886 887 890 891 892 893 894 897 900 902 904 905 910 916 918 920 922 924 925 927 928 930 931 932 934 935 939 940 943 944 946 947

Dowli Dowm Down Downar Downe Downey Downi Dows Dowso Doy Doye Doyl Doz Dozs Dozy Doþ

948 949 950 952 954 956 957 960 965 973 975 977 980 986 989 990

Dr Drab Drabk Drac Drache Drachm Draco Dracon Drae Draf Drag Drage Drago Dragom Dragomi Dragomiro Dragon Dragou Dragoun Dragu Drah Drahn Draho Drai Drais Drak Drake Drakð Dral Drall Dram Dramo Dran Drani Dranm Drans Drap

001 020 025 030 032 033 035 037 040 050 060 064 070 072 073 074 075 076 077 078 080 085 086 090 095 100 103 107 110 112 113 116 120 123 125 127 130

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Drape Drapi Drapk Dras Drað Drat Dratv Drau Draudi Draudz Draudzin Draug Drav Dravin Dravn Draw Drawn Dray Drayt Draz Drazd Draþ Drb Drd Drdl Dre Drebe Drebn Drec Drechsl Drechss Dreck Dreg Dreh Drei Dreic Dreif Dreih Dreihu Dreij Dreil Dreim Dreis Dreiss Dreit Dreiz Dreizn Drek Drel Dreli Drem Dreml Dremo Dremp

D-9

133 136 137 143 148 150 156 160 163 164 165 167 170 172 174 175 177 180 183 185 187 189 190 200 210 220 223 225 230 234 236 238 260 270 230 231 282 283 284 285 287 288 290 293 294 296 297 300 302 304 310 313 315 317

Dren Drenn Drent Drep Drepe Drer Dres Dresc Dresd Drese Dresl Dresn Dress Dressen Dressl Dressm Dressn Dresz Drev Dreversh Drevet Drevi Drevn Drevs Drew Drex Drey Dreye Dreyf Drez Drezi Dreþ Dri Dria Drib Dribi Drid Drie Dries Driese Driesm Driess Drif Drig Drigg Drii Drij Drik Dril Drim Drin Drinn Drio Driot

320 323 327 330 335 340 350 353 354 355 357 358 360 362 364 365 367 360 380 382 383 385 387 388 390 400 410 412 415 420 424 426 430 431 432 434 436 440 444 445 446 447 450 455 456 460 462 464 470 475 480 483 485 487

Drip Dris Drisc Drisch Drisk Drisl Drit Driv Driz Driþ Drj Dro Drob Drobe Drobi Drobin Drobis Drobn Drobo Drobu Droe Droem Droes Drof Drog Drogi Drogo Drogu Droh Droho Droi Drok Drol Drom Dron Drong Droo Droon Drop Dropi Drops Dros Drosi Dross Drost Droste Droster Droð Droðib Droðs Drot Drou Droue Droui

490 500 502 503 506 508 510 513 515 518 520 530 532 534 536 537 538 540 542 544 554 556 558 560 562 563 564 565 566 568 570 575 577 580 584 586 590 595 600 603 605 610 614 620 630 633 636 640 644 647 650 660 663 665

Drouin Drouin Drouo Drouy Drov Drow Drox Droy Droz Drozd Droþ Drt Dru Druc Drucke Druckf Drucki Druckl Druckr Drud Drude Drudi Drudo Drue Druf Druff Drug Drugi Drugu Druh Drui Druj Druk Drukr Drul Drum Druma Drumc Drume Drumm Drumo Drump Drun Druni Drup Drur Drus Drusi Drusk Druss Drusu Druð Drut Druv Druvasd

Dulut 667 670 677 680 690 700 710 720 724 730 740 750 760 761 762 765 767 768 770 772 774 777 780 790 794 800 804 807 810 820 830 840 845 850 860 861 863 864 870 874 876 880 885 900 910 920 923 924 926 928 930 940 950 953

Druve Druvi Druw Druz Druþ Druþin Dry Dryd Dryo Drys Dryv Dryw Drz Drze

954 956 960 970 975 977 980 982 984 986 987 988 990 994

Ds Dsc Dschu Dsh Dsi

001 140 190 340 410

Du Dua Dub Dubai Duban Dubar Dubb Dube Dubi Dubin Dubini Dubins Dubis Dubk Dubl Dubn Dubo Dubois Dubos Dubov Dubow Dubr Dubroc Dubrov Dubru Dubs Dubu Dubul Dubuq Dubur Dubv Duc Duca

001 010 020 022 025 027 030 031 032 033 034 036 038 040 042 044 050 052 054 056 057 060 062 064 066 068 070 073 075 077 080 090 091

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Ducan Ducas Ducat Ducau Ducaus Ducc Ducci Duccio Duce Duch Ducham Duchamp Duchan Duche Duchen Duches Duchesno Duchess Duci Duck Duckwi Duckwo Ducl Ducle Duclo Ducm Duco Ducor Ducos Ducr Ducro Duè Dud Dudd Dude Dudene Dudev Dudi Dudin Dudins Dudk Dudl Dudm Dudn Dudo Dudov Dudovsk Dudow Dudr Dudu Dudz Due Dueh Duel

D-10

093 095 096 097 098 100 103 105 108 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 122 124 126 130 132 134 135 140 143 144 146 148 150 160 162 163 165 167 170 172 173 175 180 182 184 190 193 194 196 200 204 207 210 213 216

Duell Duem Duen Duer Dues Duez Duf Dufay Duff Duffe Duffi Duffin Duffu Dufl Dufo Dufourn Dufourt Dufr Dufres Duft Dufto Dufy Dug Dugal Dugan Dugas Dugaz Dugc Dugd Duge Dugf Dugg Duggar Dugh Dugi Dugk Dugl Dugm Dugn Dugo Dugr Dugt Dugu Dugue Dugues Dugui Duguit Dugv Duh Duham Duhan Duhau Duhe Duhi

217 220 224 227 228 229 230 231 233 234 235 236 238 240 241 242 243 245 246 250 253 256 260 262 264 266 268 270 272 273 274 280 282 285 286 290 291 292 293 294 296 300 303 304 305 306 308 310 320 322 323 326 330 333

Duhm Duhn Duhr Duhre Duhri Duhrs Dui Duil Duin Duisb Duj Dujar Dujarr Dujo Duk Dukal Dukan Dukas Dukat Duke Dukel Duker Dukm Dukn Duks Dukð Dukt Duku Dukur Dul Dulan Dulau Dulb Dulber Dulc Dulce Dulci Duld Dule Dulev Duli Dulis Dulk Dulke Dull Dulle Dulles Dullo Dulo Dulon Dulp Dult Dulu Dulut

335 336 340 342 344 347 350 353 355 357 360 362 363 366 370 372 374 376 377 380 382 384 386 387 390 392 393 394 396 400 402 404 406 408 410 412 414 415 420 427 430 434 436 437 440 442 446 448 452 454 456 457 458 459

Dum Dum Duma Duman Dumas Dumau Dumb Dumbe Dumc Dume Dumen Dumes Dumez Dumf Dumg Dumh Dumi Dumin Dumit Dumitri Dumk Duml Dumm Dumml Dumn Dumno Dumo Dumont Dumonti Dumou Dumour Dumous Dump Dums Dumð Dumu Dumv Dun Duna Dunae Dunaj Dunar Dunau Dunb Dunc Dunck Duncker Dunco Dund Dundas Dunde Dunder Dundo Dundu Dundz

Dvorz 460 461 463 465 467 470 472 475 480 483 485 488 490 494 497 500 503 506 507 510 512 513 516 520 522 523 524 525 526 527 528 530 532 533 535 536 540 541 543 545 547 548 550 552 555 556 558 560 562 564 565 566 567 559

Dune Dunel Dunen Duner Dunf Dunge Dungern Dungi Dungl Dungs Dungu Dunh Duni Dunik Dunk Dunka Dunke Dunkels Dunker Dunkerq Dunkm Dunl Dunlo Dunm Dunne Dunni Dunningh Duno Dunoy Dunp Dunr Duns Dunsa Dunsb Dunsd Dunse Dunsf Dunsi Dunst Dunstan Dunste Dunsterv Dunsto Dunt Duntz Dup Dupan Dupar Dupare Dupas Dupat Dupay Dupe Duper

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

570 573 575 577 580 592 593 594 595 596 598 600 602 604 610 611 613 614 616 617 618 620 624 630 632 634 636 640 643 644 646 650 651 652 654 655 656 658 660 662 664 665 667 670 678 680 682 684 685 686 687 688 690 693

Duperro Dupet Dupi Dupir Dupl Duples Duplo Dupn Dupo Dupont Dupor Dupp Dupr Dupray Dupre Dupree Duprez Dupu Dupuy Dupuyt Duq Duquesno Duquet Dur Dura Durand Durando Durant Duras Durb Durc Durchb Durck Durckh Durcz Durd Dure Dureg Durer Duret Durey Durf Durfo Durg Durh Duri Durian Durie Durig Duril Durim Durin Durings Durini

D-11

694 696 700 702 704 706 707 710 712 714 716 720 722 723 725 726 728 730 737 738 740 742 745 750 751 753 754 757 758 760 761 763 765 766 769 770 771 773 775 777 779 780 782 784 786 790 791 793 795 797 798 800 802 804

Duris Durk Durkh Durl Durm Durn Duro Duron Durov Durow Durr Durs Dursti Durt Duru Dury Durz Dus Dusar Dusas Dusau Dusc Duschn Duse Duser Duset Dush Dushm Dusi Dusin Duso Duss Dusse Dusseldv Dussi Dusso Dust Duster Dusti Dusz Duð Dusi Duðk Duðu Dut Dutcz Dute Duti Dutk Duto Dutr Dutreu Dutro Duts

807 810 812 814 815 816 820 823 827 828 830 833 836 840 842 847 848 850 853 854 856 860 863 865 866 867 870 872 874 875 880 882 884 886 887 888 890 892 895 899 900 903 905 907 910 912 914 916 920 921 923 925 927 928

Dutt Dutte Dutto Dutz Duu Duv Duve Duvee Duven Duver Duvergi Duvern Duverno Duvert Duvey Duvi Duvo Dux Duy Duys Duz Duza Duze Duzi Duþ

930 932 935 939 940 950 960 961 962 963 964 965 966 967 968 970 975 980 984 987 990 991 994 996 998

Dv Dva Dvai Dvar Dvari Dvas Dve Dvel Dver Dves Dvet Dvi Dvid Dvie Dvig Dvin Dviþ Dvo Dvoi Dvom Dvor Dvore Dvori Dvork Dvorko Dvors Dvort Dvorz

001 010 090 250 254 270 310 340 390 410 430 570 590 600 620 690 720 790 810 830 870 880 900 910 916 930 940 950

Dvorþ

Dþuz

Dvorþ Dvu Dvy

960 970 980

Dw Dwi Dwo

001 490 720

Dy Dya Dyb Dyc Dych Dyck Dyckm Dye Dyer Dyg Dyh Dyk Dyke Dyken Dykes Dyki Dykl Dykm Dykn Dyks Dym Dymi Dymo Dymon Dymp Dyn Dynam Dynas Dyr Dyrs Dys Dyt Dyu Dyv Dyw Dyz

001 010 020 030 080 100 131 170 180 230 250 300 370 395 405 430 450 470 490 510 550 575 600 625 645 660 682 691 780 805 830 860 880 910 930 990

Dz Dza Dzali Dze Dzed Dzei Dzej Dzejo Dzek

001 010 050 100 130 170 180 185 190

Dzel Dzelm Dzelt Dzelti Dzelz Dzelzi Dzelzk Dzelzkaln Dzelzs Dzelzsk Dzelþ Dzelþu Dzem Dzen Dzenit Dzenk Dzeno Dzens Dzeo Dzep Dzer Dzera Dzerb Dzerd Dzeri Dzero Dzerð Dzert Dzerv Dzervi Dzerz Dzerþ Dzh Dzi Dziat Dzic Dzid Dzie Dzied Dziedað Dziedat Dziedn Dziedo Dzieg Dziej Dziek Dziel Dziem Dzien Dzieo Dziep Dzier Dzierz Dzies

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

200 204 207 208 210 212 214 215 220 224 230 238 240 250 253 254 256 258 260 270 280 281 282 284 290 300 310 320 340 345 360 365 370 380 387 400 410 420 430 436 437 453 455 470 500 510 520 530 540 550 560 570 578 580

Dziesmu Dziesmusv Dziev Dziew Dzij Dzil Dzillen Dzilu Dzim Dzimte Dzimtk Dzimu Dzin Dzint Dzintark Dzintarn Dzinte Dzio Dzir Dzirkl Dzirkst Dzirksti Dzirksto Dzirn Dziru Dziv Dzive Dzivi Dzivie Dzivn Dzivo Dzivoj Dzivok Dzivot Dzivs Dzj Dzo Dzon Dzons Dzun Dzunds Dzuw Dzy Dzyd

585 588 620 630 650 670 674 677 680 690 695 697 700 740 743 745 750 760 780 783 785 786 787 790 810 850 852 853 854 857 860 863 864 867 870 874 890 900 906 940 944 980 990 994

Dþ Dþa Dþab Dþaf Dþag Dþak Dþal Dþam Dþan

001 010 020 060 070 120 130 140 150

D-12

Dþe Dþek Dþen Dþer Dþi Dþib Dþig Dþil Dzin Dþio Dþiu Dþiv Dþiz Dþo Dþon Dþons Dþor Dþov Dþu Dþuk Dþul Dþum Dþun Dþut Dþuv Dþuz

360 390 420 460 550 570 620 670 700 710 740 750 760 840 860 866 870 890 900 910 920 930 940 960 970 980

E

Ego

E

000

Ea Eab Eac Ead Eadb Eade Eadef Eadg Eadi Eads Eag Eagl Eak Eaki Eal Ealdh Ealdr Ealh Eam Ean Ear Earh Eari Earl Earlo Early Eas Eastl Eastm Easto Eastw Eat Eau Eaz

010 020 030 040 060 090 100 110 130 210 360 450 570 590 600 640 646 680 700 710 750 790 800 820 824 828 900 910 912 915 917 930 940 990

Eb Eba Ebar Ebb Ebbe Bbbi Ebc Ebe Ebel Ebeli Eben Ebenb Ebens Ebenð Eber Eberh Eberha

001 010 080 110 130 150 190 220 240 250 270 280 290 300 320 330 331

Eberho Eberl Eberle Eberlei Eberli Eberm Eberma Ebermay Ebern Ebers Ebersb Eberst Eberste Ebert Eberth Eberti Eberty Eberw Eberwe Eberz Ebh Ebha Ebi Ebig Ebin Ebis Ebit Ebiv Ebn Ebne Ebner Ebo Ebol Ebom Ebon Ebor Ebr Ebrar Ebro Ebs Ebst Ebt Ebu Eby Ebz

340 370 373 375 380 390 391 397 400 420 422 430 433 440 445 450 459 480 483 490 520 521 530 550 610 640 650 680 730 740 747 750 760 770 780 810 840 848 870 880 900 910 930 970 980

Ec Eca Ecb Ecc Ecca Eccard Ecce Eccev

001 010 050 100 101 127 160 175

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Eccl Ecg Ech Echa Echag Echar Eche Echeg Echev Eck Ecka Ecke Eckel Ecken Ecker Eckert Eckerv Eckf Eckg Eckh Eckhe Eckho Eckl Eckm Ecks Eco Econ Ecu Ecy Ecz

240 280 300 301 313 327 330 334 337 370 371 400 415 440 480 487 488 500 520 530 550 600 640 660 720 770 800 860 910 960

Eè Eèe Eèi Eèo Ed Eda Edd Eddi Eddy Ede Edelb Edele Edelf Edelg Edelk Edell Edelm Edelr Edels Edem Eden Eder Ederl

001 240 450 610 001 010 040 070 100 110 130 140 150 160 200 210 220 260 270 290 310 330 340

E-1

Edert Edf Edg Edge Edger Edgew Edgi Edgr Edh Edi Edic Edie Edik Edin Eding Edingt Edis Edit Edito Edl Edli Edlu Edm Edme Edmo Edmu Edn Edo Edp Edr Edri Edro Eds Edst Edu Edv Edw Edwi Edwy Edz Edþ

350 400 420 430 440 450 470 490 500 520 530 540 560 580 590 598 610 620 630 650 660 680 700 710 730 740 760 780 800 820 830 840 860 870 890 910 930 940 960 980 990

Ee Eec Eed Eek Eem Eer Ees

001 080 120 360 420 600 640

Ef Efe Eff Effi

001 050 200 240

Effic Effin Efg Efi Efr Efre Efro Efru Eft

260 290 320 400 590 610 630 650 680

Eg Ega Egal Egan Egar Egb Egd Egdz Ege Egel Egen Eger Egerm Egerr Egers Egert Eges Egf Egg Egge Egger Egges Eggi Eggl Egi Egil Egin Egip Egir Egit Egl Eglaj Egle Egles Eglest Egli Eglie Eglin Eglit Eglo Eglon Egm Egn Ego

001 010 080 100 120 150 180 181 220 240 260 280 290 300 310 320 340 370 400 420 430 440 460 480 510 530 550 570 590 610 640 650 670 680 685 700 710 720 730 750 760 790 820 850

Egr

Elke

Egr Egrem Egt Egu Egy Egz Egzo

880 890 910 930 950 970 990

Eh Eha Ehe Ehebo Ehem Eheman Ehl Ehler Ehlet Ehlo Ehm Ehmi Ehmk Ehr Ehrenbi Ebrenbo Ehrenbu Ehrenc Ehrenf Ehreng Ehrenk Ehrenl Ehrenm Ehrenp Ebrens Ehrensv Ehrer Ehret Ehrh Ehri Ehris Ehrl Ehrli Ehrm Ehrn Ehru Ehs Ehv

001 010 100 120 140 150 270 290 300 360 400 430 450 480 490 500 510 520 540 550 560 570 580 590 600 605 620 630 670 690 700 720 730 750 770 810 840 880

Ei Eib Eibl Eibn Eic Eicen Eich

001 020 024 026 030 040 050

Eichb Eiche Eichel Eichelbe Eichen Eicher Eichg Eichh Eichhol Eichhor Eichi Eichl Eichm Eichr Eichs Eicht Eichv Eichw Eick Eickem Eicken Eid Eidem Eiden Eidg Eidh Eidi Eidl Eidr Eidu Eidus Eidz Eie Eif Eiff Eig Eigenm Eiges Eigh Eigi Eign Eih Eihm Eihn Eihs Eihv Eij Eik Eike Eil Eile Eiler Eilh Eilhe

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

060 070 073 074 076 077 080 090 093 096 100 120 130 150 160 170 180 190 200 204 206 210 220 230 240 250 260 280 320 340 347 360 370 380 384 390 405 410 420 430 440 450 454 455 457 459 470 480 484 490 500 506 510 514

Eim Eime Eimo Eimu Ein Einat Einau Einb Eind Eine Einf Eing Einh Einhe Einheit Einho Eini Eink Einko Einl Einm Einn Einr Eins Eint Eintz Einz Einzi Eip Eipp Eir Eiri Eiro Eis Eisb Eise Eisen Eisenb Eisenbe Eisenbet Eisenbr Eisenh Eisenk Eisenl Eisenlo Eisenm Eisenr Eisens Eisenst Eiser Eisl Eism Eisn Eiso

E-2

520 524 526 528 530 536 537 540 545 550 555 560 570 573 574 576 580 590 595 600 610 620 640 650 660 667 670 674 690 695 700 710 720 730 740 750 760 761 762 763 766 770 775 780 783 785 787 790 797 800 810 820 830 840

Eiss Eit Eite Eiti Eitn Eito Eitu Eitz Eiv Eiz Eiþ

850 860 870 880 890 900 910 920 940 980 990

Ej Eje Eji Ejo Eju

001 240 420 600 800

Ek Eka Ekb Ekc Ekd Eke Eken Ekh Eki Ekk Ekl Ekm Eko Ekonomi Ekonomis Eks Eksp Eksper Ekspl Ekspo Ekst Ekv Ekz

001 010 060 110 160 210 260 380 420 440 450 460 620 700 710 740 770 780 790 800 820 960 990

El Elab Elan Elb Elc Elce Elch Elè Eld Eldg Eldr Ele

001 020 030 040 050 070 080 090 100 104 107 110

Eleaz Elec Elef Eleg Elej Elek Elektr Elektri Elektro Elektrop Elektros Elektrot Elektry Elektroz Elem Elementa Elemente Elementu Elen Elent Eleo Eler Elev Elf Elff Elfo Elg Elge Elgi Elgo Elgr Eli Elia Eliak Elias Eliase Eliass Eliat Elib Elie Elig Elij Elin Elins Elio Eliot Elip Elis Elise Elish Eliz Elj Elk Elke

117 120 140 150 170 180 190 192 193 194 195 196 197 198 200 201 203 207 210 217 220 225 230 240 243 246 250 255 260 265 270 280 281 282 283 284 286 287 290 295 300 305 310 316 320 327 330 340 343 345 350 360 370 380

Elki Elki Elkn Elks Elksn Elksni Ell Elle Ellenb Ellenbo Ellenbu Ellend Eller Elles Ellet Elli Eilin Ellio Elliots Ellis Ellist Ellm Ellr Ells Ellsw Ellw Ellwo Elm Elme Elmg Elmh Elmo Elms Eln Elo Elog Eloi Eloy Elp Elph Elpi Elpins Elpiz Elr Els Elsb Elsc Else Elsh Elsk Elsn Elso Elss Elssi Elssn

Epist 390 400 420 426 427 440 450 452 455 456 457 460 470 480 490 495 496 498 510 515 520 540 550 558 560 565 570 580 590 600 620 630 650 670 680 690 700 720 730 740 745 750 770 790 800 805 810 815 820 825 830 835 837 838

Elst Elster Elð Elt Elter Eltes Elto Eltz Eltzb Eltzs Elu Elv Elve Elver Elverst Elves Elvey Elvi Elw Elwen Elwi Ely Elym Elyo Elys Elz Elzb Elze Elþ

840 845 850 860 865 866 870 875 877 879 880 890 895 900 907 910 915 920 930 935 940 950 960 965 970 975 980 985 990

Em Eman Emb Embi Embu Emc Emd Emdi Eme Emel Emeric Emers Emg Emi Emil Emin Emines Eml Emm Emmer Emmerm Emmet Emmi Emmin

001 040 100 110 140 170 190 210 230 240 250 260 280 300 310 320 330 350 370 380 385 390 400 410

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Emmo Emmr Emn Emo Emp Empec Emped Emper Empf Empi Empl Emps Ems Emsm

430 449 460 480 500 510 520 530 550 570 590 630 680 690

En Enai Enam Enau Enc Enci Enck Enco Ency End Ende Endel Endem Ender Enderl Enders Endi Endr Endri Endris Endru Endt Endz Endze Endzi Ene Ener Enes Enf Enfi Enfo Eng Engb Engbl Enge Engelb Engelbi Engelh Engelm

001 030 050 060 100 110 120 130 140 160 170 180 190 200 205 210 220 230 240 245 250 260 270 275 280 290 300 310 320 330 340 360 370 375 390 400 405 410 420

E-3

Engels Engelsk Engelss Engelu Enger Engg Engh Engi Engl Engle Engli Englm Engr Engs Enk Enke Enki Enm Enn Ennec Ennek Ennem Ennen Enner Ennev Enni Ennisk Enniu Ennk Enno Eno Enob Enom Enos Enot Enq Enr Enrig Enriq Ens Ense Ensk Ensl Enso Ent Ente Entg Enth Ento Entr Entre Entrem Entrev Ents

430 435 440 445 450 460 470 480 490 495 500 505 510 515 530 535 540 550 560 565 570 575 580 585 590 600 605 608 610 615 620 625 640 645 650 660 670 675 678 680 685 690 695 715 720 725 730 740 750 760 765 770 775 780

Entsche Entsv Entv Entw Entwi Entwurf Enu Env Envi Enz Enzb Enze Enzen Enzi Enzig Enzin Enzio Enzy Enþ

785 790 810 820 825 830 850 860 880 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990

Eo Eob Eon Eor Eot

001 060 490 530 660

Ep Epa Epc Epe Epen Eper Epern Eph Ephi Epho Ephr Ephro Epi Epict Epicu Epid Epif Epig Epigr Epik Epil Epim Epin Epip Epis Episco Episo Epist

001 010 120 140 160 190 200 240 260 270 290 300 350 370 380 400 430 460 480 510 540 560 580 600 630 640 650 660

Epit

Eðe

Epit Epp Eppe Eppen Eppi Eppin Eppl Epps Epr Eps Epð Epu Epv

690 730 740 750 770 780 800 860 890 900 910 930 940

Er Eran Erar Eras Erasm Erast Erat Eraz Erb Erba Erbe Erber Erbeu Erbr Erbs Erbt Erc Erce Erci Erck Erco Ercs Ercu Erd Erdb Erdbes Erdbi Erde Erdel Erdely Erdm Erdmans Erdo Ere Ered Erek Erem Eren Erf Erfi

001 040 060 070 074 077 080 100 110 111 120 125 127 140 150 160 170 175 180 185 190 195 200 210 220 224 226 230 235 236 240 245 250 260 265 270 280 285 300 305

Erio Erfolgr Erfu Erg Erge Ergl Ergli Ergluk Erh Erhe Erho Eri Eric Erich Erick Erics Ericss Erid Erie Erig Erik Eriks Erikss Erin Erinne Eris Erit Erk Erka Erke Erkl Erkm Erko Erks Erkð Erl Erlan Erlau Erle Erler Erli Erlo Erlos Erm Ermak Erman Ermat Erme Ermi Ermin Ermis Ermit Ermo Ermor

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

310 315 320 330 335 340 343 347 350 355 358 360 370 373 375 380 385 390 395 400 410 415 417 430 435 450 460 480 481 490 500 510 520 530 540 550 554 555 560 565 570 580 586 590 592 595 598 600 610 615 620 625 630 635

Ern Ernah Erne Erneu Ernl Erno Erns Ernst Ernt Erny Ero Erob Erof Erom Erop Erot Erp Err Erre Ers Ersk Ersl Erss Erst Erð Ert Ertl Ertu Ertz Eru Erv Ervil Ervin Ervj Erw Erwe Erwerb Erwi Erwin Erx Ery Erz Erza Erzb Erzi Erþ

640 642 650 655 670 680 690 697 700 710 720 722 740 760 770 780 790 810 815 820 825 830 840 845 850 860 865 870 880 890 900 913 915 918 920 930 936 940 945 950 960 970 971 974 980 990

Es Esa Esai Esam Esar Esau Esb

001 010 020 040 060 080 090

E-4

Esbl Esc Escale Escar Esch Eschen Escbenbu Eschenm Escher Eschl Eschm Eschn Eschs Escht Eschy Esco Escobe Escof Escoi Escos Escot Esd Ese Esel Esen Eseni Esens Esenw Eser Esf Esh Eshi Eshin Esi Esk Eskim Eskin Esko Esl Esm Esmar Esme Esn Esp Espagno Espar Espe Esper Espi Espinas Espine Espino Espo Espr

095 110 115 120 130 140 143 145 148 170 175 180 190 195 205 230 232 240 250 260 265 280 300 310 320 324 326 328 340 350 370 380 386 400 420 435 437 445 460 480 483 490 500 520 523 526 530 537 540 551 554 556 560 570

Espy Esq Esque Esqui Esquil Esquiro Esquis Ess Essa Essay Esse Essel Essen Essent Essenw Esser Essex Essi Essig Essl Essw Est Esta Estai Estar Estau Estay Este Esteb Esteh Estej Ester Estet Esth Estho Esti Estig Estl Estn Esto Estr Estrad Estray Estre Estrei Estri Estru Esu Esv Esz

580 590 595 600 604 606 608 620 621 628 630 635 650 656 658 670 680 700 703 710 725 730 731 734 740 745 748 750 752 759 760 770 775 780 795 810 815 830 850 870 900 905 909 920 925 930 950 960 970 990

Eð Eðal Eðe

001 110 240

Et

Eþi

Et Etam Etamp Etan Etat Etc Ete Etel Etelm Etex Eth Ethel Etheld Ethelf Ethelm Etheln Ethelw Ethelwo Ethelwu Ether Ethi Eti Etk Etl Etli Etn Etno Etnol Eto Etr Ett Etti Ettin Ettinge Ettingh Ettingho Ettm Ettr Etty Etu Etv Etw Ety Etz Etzo

001 060 066 070 110 150 180 190 193 320 340 380 383 386 390 400 430 435 437 450 470 510 540 570 580 640 650 655 680 730 780 800 820 825 826 827 850 870 890 900 930 950 970 980 995

Eu Eub Euc Euch Euck Eucl Eud Eudes

001 030 060 070 100 120 140 150

Eudo Eudon Eudox Eue Euer Eug Eugi Eugl Euh Euk Eul Eule Eulenb Eulenburg Eulens Eulenst Euler Eum Eume Eun Eup Euph Euphr Eupo Eupom Eur Euri Euro Eury Eurym Eus Euse Euss Eust Eustach Eustat Eusti Eut Euti Eutr Euty

180 185 188 200 230 260 280 290 320 330 350 360 370 377 380 385 400 440 450 480 510 530 536 550 560 580 590 600 620 630 650 670 710 730 733 737 780 830 850 880 900

Ev Evag Evak Eval Evan Evar Evart Evat Evb Evd Eve Evec

001 080 120 140 180 230 240 300 330 380 420 440

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Eved Evel Evem Even Evenet Eveni Event Ever Everd Evere Everl Everm Evers Everss Evert Eves Evi Evil Evit Evo Evr Evre Evs Evt

460 500 520 540 550 560 570 590 600 610 630 650 670 675 680 690 700 730 760 790 830 850 890 930

Ew Ewar Ewb Ewe Ewen Ewer Ewg Ewi Ewig Ewin Eww

001 080 120 200 260 300 350 390 420 470 940

Ex Exa Exc Exe Exel Exem Exer Exet Exh Exm Exn Exp Exper Expl Expo Expos Expr

001 010 160 200 240 260 300 340 380 450 470 510 530 550 580 590 620

E-5

Exq Ext Exten Exu

670 710 730 810

Ey Eyb Eybi Eybl Eyc Eye Eyk Eym Eyme Eyn Eyr Eys Eyss Eyst Eyt Eyth Eyv

001 040 050 060 120 240 420 460 470 540 640 700 720 730 780 800 920

Ez Eze Ezee Ezek Ezer Ezerg Ezeri Ezerin Ezerm Ezerr Ezers Ezi Ezit Ezo Ezr Ezz

001 240 260 320 350 360 380 385 390 400 410 440 480 600 750 980

Eþ Eþa Eþe Eþev Eþi

001 010 200 260 400

F

Fauco

F

000

Fa Fab Fabbr Fabbro Fabe Faber Fabi Fobie Fabio Fabin Fabk Fabl Fabr Fabret Fabri Fabria Fabric Fabrik Fabrikg Fabris Fabrit Fabriz Fabro Fabru Fabry Fabu Fabur Fabv Faby Fac Facc Facci Facco Fach Fachk Fachku Fachz Faci Fact Facu Fad Fadee Fadel Fae Fael Faes Faesl Faf Fag Fager Fagg Faggi

001 020 030 036 040 046 050 052 054 056 060 065 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 087 083 090 095 097 098 100 102 105 107 110 113 117 119 120 127 128 130 133 136 140 144 147 148 150 160 163 164 166

Fagn Fagno Fagu Fague Fah Fahl Fahlc Fahld Fahlm Fahn Fahnen Fahr Fahrenk Fahrm Fahrp Fahs Fai Faidi Faidr Faig Fail Failm Fain Faina Faine Fainh Fains Fainð Fainz Fair Fairb Fairc Fairf Fairfi Fairh Fairl Fais Fait Faith Faiv Faivr Faj Fajan Faje Fajo Fak Fakt Fal Falb Falbe Falbo Falc Falch Falci

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

170 172 176 177 180 183 184 185 187 190 195 200 203 205 207 208 210 213 215 222 226 227 230 231 233 234 236 237 239 240 241 242 244 245 247 248 250 260 264 270 274 280 281 283 285 300 307 310 312 314 317 320 325 326

Falck Falckenh Falckens Falckenst Falco Fale Faleje Falg Fali Falin Falk Falkb Falke Falkene Falkenh Falkenhe Falkenho Falki Falkl Falkm Falkn Fall Faila Fallac Fallad Falle Falli Fallm Fallo Fallou Falls Fallsc Falo Falor Falq Fals Falsi Falsz Falt Falti Falz Fam Famb Fami Famil Famin Famint Fan Fanc Fand Fane Fanf Fang Fanh

F-1

330 333 336 337 340 350 352 355 357 358 360 362 364 365 366 367 368 370 372 373 374 380 381 383 385 390 393 395 400 404 406 408 410 414 417 420 424 429 430 435 439 440 442 450 453 455 457 460 463 464 466 470 472 474

Fanj Fank Fankh Fann Fanni Fanno Fano Fans Fansh Fant Fantin Fanto Fantoz Fap Far Farad Farag Faran Farap Faraz Farb Farbeni Farber Farbero Farbi Farbm Farbo Farbw Farc Fard Fardi Fare Faree Farel Farer Farf Farg Farge Fargh Fargo Fari Farib Farin Farinat Farine Farini Faris Farj Farjeo Fark Farl Farlo Farm Farmak

480 483 486 490 494 497 500 510 513 515 516 517 518 525 530 533 535 537 538 539 540 543 545 547 550 553 555 558 560 570 573 580 582 585 587 590 600 602 604 606 610 611 613 614 615 616 618 620 624 630 635 638 640 642

Farmakop Farmakov Farman Farmaz Farme Farn Farnb Farne Farnh Farni Farno Farns Farnu Faro Farq Farquhars Farr Farra Farran Farrar Farre Farren Farrer Fars Fart Faru Farw Fas Fasan Fasc Fasi Fasis Faso Fass Fasse Fassi Fasso Fast Faste Fasto Fasts Fasz Fað Fat Fath Fati Fatt Fatto Fau Fauch Fauchi Faucho Fauci Fauco

643 645 647 649 650 660 662 663 665 667 670 674 677 680 685 686 690 691 693 696 700 702 704 710 712 714 717 720 725 733 743 746 750 760 763 765 767 770 773 775 777 780 790 800 802 803 805 807 810 812 813 815 817 820

Fauconn

Feuerl

Fauconn Faud Faug Fauh Fauj Faul Faulk Faulm Faun Faune Faunt Fauq Faur Fauri Faus Fause Fauss Faust Fausti Faut Fauv Faux Fav Favar Fave Favo Favors Favory Favr Favre Favs Faw Fawk Fawkn Fax Fay Faya Faye Fayo Fayr Faz Fazi Fazio Fazo Fazy Fazz Faþ

825 830 833 835 840 843 845 847 850 852 854 865 870 874 880 883 885 886 887 890 894 897 900 905 907 910 915 918 920 923 926 930 934 936 940 950 951 955 960 965 970 974 977 980 984 987 990

Fe Fea Fearn Fearnl Feaux Feb

001 010 020 024 030 040

Febr Febv Fec Fechn Fecht Feci Fecs Fed Fedc Fedd Fede Feder Federe Federi Feder1 Federm Federn Feders Federz Fedi Fedin Fedinsk Fedj Fedji Fedju Fedjuð Fedk Fedo Fedor Fedoro Fedos Fedot Fedr Fedt Fee Feeh Feer Fees Fef Feg Feh Fehl Fehm Fehr Fehremb Fehrl Fehrm Fehrs Fehs Fei Feid Feiera Feif Feig

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

050 057 060 070 076 080 090 100 104 106 110 120 121 122 123 124 125 127 129 133 136 137 140 143 146 147 150 160 164 165 167 168 170 180 190 194 196 197 200 210 220 230 235 250 252 254 255 257 260 270 274 275 280 290

Feigh Feigl Feih Feij Feil Feilc Feile Feili Feilit Feilm Fein Feini Feis Feist Feit Feith Feitl Fej Fejerv Fek Fel Felb Feld Feldd Felde Feldh Feldhe Feldk Feldm Feldman Feldð Feldt Feldz Felg Felh Feli Felicel Felici Felicit Felicj Felin Felis Felit Felix Felk Felki Fell Felle Fello Fellt Felm Feln Fels Felsb

F-2

294 296 300 304 310 312 313 314 315 316 320 322 335 337 340 343 345 350 355 360 370 374 380 383 384 390 393 400 410 413 420 423 428 435 440 450 453 454 456 458 460 464 465 467 470 474 480 483 485 487 490 500 510 512

Felse Felsi Felss Felt Felto Feltr Fem Fen Fenc Fencz Fend Fene Fenelo Fenes Fenet Feng Fenh Feni Fenn Feno Fens Fent Fenv Fenw Fenz Feo Feof Feok Feot Fer Ferab Ferb Ferber Ferd Fere Ferg Fergus Feri Ferid Feris Ferj Ferk Ferl Ferli Ferm Fermat Ferme Fermi Fermo Fern Ferna Fernan Ferne Ferner

514 516 518 520 524 527 530 540 543 549 550 560 564 566 567 573 575 577 580 584 587 590 593 596 599 600 604 606 607 620 623 630 634 650 660 680 687 700 704 707 710 720 730 734 740 742 745 746 748 750 751 752 754 755

Fernk Ferno Fero Feron Ferr Ferrabo Ferran Ferrar Ferre Ferrel Ferrer Ferret Ferri Ferro Ferru Ferry Fers Fersm Ferst Ferster Fert Ferv Fes Fesc Fesch Fese Fess Fesse Fessl Fest Festa Festb Feste Festg Festi Fests Festu Fet Feto Feti Fetl Fetli Fetr Fets Fett Fetu Fetz Feu Feuchte Feuchtw Feud Feue Feuere Feuerl

757 758 760 765 780 781 782 783 785 786 787 788 790 794 797 798 800 804 806 807 810 815 820 823 825 826 830 833 835 840 841 843 844 850 853 857 858 860 862 864 870 872 876 880 886 890 897 900 903 905 907 910 914 916

Feuerw

Fland

Feuerw Feui Feuk Feul Feuo Feut Fev Fevi Fevr Fevri Few Fewk Fey Feyd Feye Fez Fezz

918 920 922 924 930 937 940 944 950 955 960 964 970 973 974 980 987

Fi Fiad Fial Fiam Fian Fias Fiau Fib Fibig Fibo Fibr Fic Fiche Fichl Fichn Ficht Fici Fick Fickl Ficko Ficq Fid Fide Fidl Fidli Fidn Fidz Fie Fiel Fields Fieli Fien Fienn Fier Fies Fieschi

001 020 050 060 070 100 125 130 143 150 160 170 180 184 186 188 190 200 204 207 226 230 233 240 244 250 268 270 290 294 297 300 305 315 320 323

Fiesco Fiese Fieso Fiet Fiev Fif Fig Figg Fign Figo Figu Figui Figur Fih Fii Fik Fil Filar Filas Filat Filc Fild Fildi Fildo File Filel Filen Filet Filh Fili Filic Filim Filin Filip Filipes Filipi Filipo Filipp Filips Filk Fill Fille Filli Fillm Film Filn Filo Filoc Filol Filon Filos Filov Filow Filoz

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

325 327 328 330 340 350 360 373 375 376 380 383 386 390 400 420 430 434 435 436 450 460 464 467 470 473 475 477 480 490 493 496 500 510 512 513 514 515 517 520 530 533 536 538 540 550 560 561 563 564 565 566 567 569

Fils Filu Fim Fimb Fimbr Fimm Fin Finans Finanz Finb Finc Finck Find Findel Finden Findl Fine Finem Fing Fingerh Fingerl Fini Finig Finik Finis Fink Finkel Finken Finkl Finks Finl Finlay Finle Finn Finne Finni Finnl Fino Fins Finse Fint Finz Fio Fioc Fiol Fior Fiorel Fioren Fioret Fiori Fioril Fioro Fip Fir

F-3

575 585 590 592 595 600 610 614 618 620 625 627 630 633 635 637 640 644 653 656 657 660 663 665 668 670 673 675 676 678 680 682 684 690 693 695 696 700 710 713 717 719 720 723 725 730 740 742 745 746 747 748 750 760

Firb Firc Fird Fire Firek Firen Firer Fires Firh Firi Firk Firl Firm Firmi Firn Firo Firs Firt Firu Fis Fisch Fischb Fische Fischer Fischerb Fischet Fischh Fischl Fischn Fischv Fish Fishb Fishba Fishe Fisht Fisk Fisz Fið Fiðe Fiðs Fit Fitz Fite Fitg Fiti Fitingsh Fits Fitt Fitti Fitto Fitz Fitza Fitzb Fitzg

763 761 765 770 772 774 776 778 780 782 785 787 790 793 795 797 800 805 807 810 820 821 823 825 826 828 830 833 835 838 840 842 843 845 847 850 858 860 863 867 870 873 876 885 890 895 905 910 913 916 920 921 922 925

Fitzh Fitzi Fitzl Fitzm Fitzn Fitzo Fitzp Fitzpe Fitzr Fitzs Fitzu Fitzw Fiu Fiv Fiz Fizi Fizio Fizis Fizk Fizz

926 927 932 933 935 937 940 943 950 955 960 966 970 975 980 983 985 987 990 996

Fj Fjod Fjor

001 580 620

Fl Fla Flach Flachs Flachss Flaci Flaco Flacz Flad Flag Flagl Flags Flah Flai Flais Flak Flaks Flam Flamb Flame Flami Flamm Flamma Flammb Flamme Flams Flan Flanc Fland

001 010 030 036 037 040 050 055 060 080 090 095 100 110 116 130 136 140 142 150 155 160 161 163 165 175 180 182 185

Flang Flang Flani Flank Flans Flao Flap Flas Flasd Flash Flass Flasso Flasz Flað Flat Flath Flatm Flatn Flato Flats Flatt Flau Flaub Flaum Flav Flavi Flax Flay Fle Fleb Flec Flechi Flecht Fleck Fleckn Fleè Fled Fledþ Flee Fleg Flegl Fleh Flei Flein Fleis Fleischh Fleischm Fleischn Fleise Fleiss Fleið Flek Flem Flemal Flemi

Forr 190 195 200 205 210 215 220 223 227 230 235 239 240 250 254 260 265 270 275 280 290 292 296 300 304 310 315 320 325 330 337 338 340 346 350 360 368 370 380 386 390 400 405 410 413 415 417 420 426 430 445 450 452 460

Flemingo Flemm Flen Flens Fler Flero Flers Flersh Fles Flesz Fleð Flet Flett Fleu Fleurio Fleuro Fleury Flex Flexn Fli Flic Flie Flieg Fliegerh Flies Fliess Fliessb Flig Flin Flind Flinn Flint Flinz Flir Flit Fliz Flo Flob Flod Floe Flog Floi Flok Flom Floo Floq Flor Flore Floren Flores Floresc Florey Florez Flori

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

465 470 480 487 490 497 500 504 510 519 520 530 537 540 554 560 568 570 576 580 585 590 600 605 610 620 623 630 650 653 660 668 669 700 710 720 730 733 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 836 840 842 850 855 860

Florid Florim Florin Florio Floris Floro Floru Flos Floss Flot Floto Flott Flou Flov Flow Floy Flu Flud Flug Flugb Fluge Flugg Flugt Flugz Fluk Flur Flus Fly Flyn

863 865 866 870 876 880 890 900 907 910 915 917 920 930 940 950 960 964 970 971 973 974 975 977 980 985 986 990 995

Fo Foakes Fob Foc Foch Foci Fock Focs Fod Fodo Foe Fof Fog Foga Foge Fogel Fogh Fogl Fogt Foh Fohr Foi Foigt Foin

001 015 020 030 040 050 060 075 080 086 090 100 110 111 115 117 120 123 128 130 136 140 144 150

F-4

Foir Fois Foit Foix Fok Fokk Foks Fol Folb Folc Fold Fole Folf Folg Foli Folk Folkl Folkm Folks Folku Foll Folle Follev Follh Folli Follk Follm Folm Folmar Folme Folg Fols Folso Folt Foltz Folw Folz Fom Fome Fomi Fon Fonc Fond Fonf Fonh Foni Fono Fons Font Fonta Fonte Fonto Fontp Fonv

155 160 165 175 180 185 190 200 205 210 215 220 225 230 240 250 255 260 270 280 290 294 295 297 298 300 305 310 312 315 320 330 336 340 348 350 355 360 365 370 380 383 385 390 395 400 410 415 420 421 423 425 427 430

Fonviz Foo Foor Foot Fop Fopp Foq For Fora Forak Forb Forbes Forbi Forbin Forbo Forbu Forc Forcel Forch Forck Ford Forde Fordn Fords Fordu Fore Forel Forep Fores Foret Forey Forf Forg Forge Forh Fori Fork Forl Form Forma Formal Forman Formank Forme Formi Formo Formu Forn Fornar Fornas Forne Forner Forni Forr

434 440 445 447 450 455 460 470 471 475 480 483 485 486 487 488 490 493 495 497 500 503 505 507 508 510 512 514 516 517 518 520 530 533 540 550 560 565 570 571 573 576 577 580 585 590 595 600 605 606 610 616 620 630

Fors Fors Forschh Forse Forsk Forsl Forsm Forss Forssm Forst Forstb Forste Forsti Forstiu Forstm Forstn Forstr Forsy Forð Fort Forteg Fortes Forti Fortl Forto Fortr Forts Fortse Fortu Fortunat Fortune Forty Forv Forw Forz Fos Fosc Fosch Fosco Fosd Fosf Fosh Foss Fost Foð Fot Foth Foti Foto Fotog Fotom Fotos Fott Fou Fouch

Freso 640 643 650 655 660 665 670 675 680 681 683 687 688 690 695 697 700 710 720 722 724 725 726 730 734 735 737 740 742 744 748 750 760 770 780 782 783 785 787 790 796 800 804 810 820 824 825 830 833 836 838 840 850 854

Fouco Foug Foui Foul Foulk Foull Foulq Foun Fouq Fouqui Four Fourd Foure Fouri Fourm Fourmo Fourn Fourni Fourt Fout Fouw Fov Fovi Fovl Fow Fox Foy Foz

857 864 870 880 883 884 886 895 900 905 910 914 915 917 920 923 925 926 928 930 937 940 944 946 950 960 370 980

Fr Fra Fraa Frac Fracc Frack Fracz Frad Frae Fraer Frag Frage Fragl Fragm Frago Frah Frai Fraik Frais Fraj Frak Fram Fran Franc France

001 010 011 030 032 035 039 040 050 055 070 073 075 076 078 080 090 094 096 098 100 120 130 132 133

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Francesc Franch Franchi Franci Francij Francil Francio Francis Franck Franckens Francm Franco Francon Francu Franè Frane Frang Frani Frank Franke Franken Frankf Frankl Franko Frankr Franks Franq Frans Frant Franz Franzc Franzen Franzi Franzo Franzos Frao Frap Frapa Frapi Frapp Frar Fras Frasc Frase Frass Frasz Frat Frater Frateu Frati Fratt Frau Frauenb Frauenc

F-5

135 140 144 150 153 155 157 158 160 164 166 170 174 177 180 190 193 197 200 202 203 205 207 210 215 216 218 220 225 230 232 234 237 240 245 250 255 256 258 259 260 270 272 273 276 279 280 282 283 285 287 290 300 301

Frauend Fraueng Frauenh Frauenl Frauens Frauenste Frauent Fraun Fraunh Frauw Frav Fray Frays Fraz Fraze Frazi Fre Frec Fred Fredd Frede Fredegu Fredem Freden Freder Frederk Freders Fredi Fredo Fredr Free Freem Freer Frees Freg Freh Frei Freiberg Freid Freide Freids Freie Freier Freies Freig Freih Freiho Freij Freil Freim Freimar Freimu Freimut Frein

302 303 304 305 306 307 308 310 313 318 320 330 336 340 343 345 350 356 360 362 370 372 374 375 376 377 378 380 384 386 390 394 396 398 403 405 410 412 414 416 418 420 422 423 424 425 426 427 429 430 431 433 434 435

Freinb Freind Freir Freis Freisl Freit Freitr Freiv Frej Frek Frel Frelin Frelk Frels Frem Fremb Fremd Fremdh Fremds Fremdw Freme Fremi Fremo Frems Fremy Fren Frenc Frend Frene Frenk Frens Frense Frenss Frent Frenz Fres Frep Frer Frere Freri Frero Frers Fres Fresch Fresco Frescu Frese Fresh Fresk Freskenb Fresko Fresn Fresnet Freso

436 437 439 440 444 446 447 448 450 455 460 463 465 468 470 474 480 483 486 488 490 493 495 497 499 500 502 503 504 510 520 523 526 527 529 530 535 540 542 543 544 546 550 552 554 555 556 557 560 563 565 570 573 574

Fret Fret Freu Freudenb Freudenr Freudent Freuds Freun Freundl Freus Frey Freyb Freyc Freyd Preye Freyg Freyh Freyl Freym Freymu Freys Freytag Frez Fri Frias Frib Fric Frich Frick Frics Fricz Friè Frid Fridb Fride Fridem Fridenb Frider Frideri Frides Fridi Fridl Fridm Frido Fridr Fridrih Fridrik Frids Fridu Frie Frieb Fried Friede Friedeg Friedel

Fung 580 590 592 593 594 597 600 604 607 610 612 613 614 615 617 618 622 624 626 628 629 630 640 641 642 643 644 645 646 647 648 650 651 652 654 655 656 657 658 660 665 666 668 670 672 673 675 677 680 684 690 692 693 695

Friedem Frieden Friedensb Friedensbu Friedensr Friedensv Friedent Frieder Friederik Friedf Friedh Friedj Friedl Friedm Friedr Friedrichsd Friedrichse Frieg Friel Friem Fries Friese Friesnh Friesz Frig Frige Frign Frih Frii Frik Frim Frimm Frimn Frimo Frin Fring Frio Fris Frischb Frische Frischl Frise Frisi Frisk Frism Friso Friss Frið Friðs Frit Frith Frithj Friti Frits

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

696 700 701 702 704 706 707 738 709 710 712 713 715 716 720 724 726 730 735 736 740 742 745 749 751 752 753 754 755 756 760 762 763 764 765 767 770 780 782 783 784 785 786 787 788 795 796 797 798 800 801 802 803 804

Fritz Fritzk Fritzs Fritzw Friz Frizens Frizi Fro Frob Froben Frober Froberg Frobi Frod Frode Frodi Froe Frog Froh Frohl Frohm Frohn Frohne Frohnm Frohs Frohse Frohsi Froi Frois Froiz Frol Froli From Fromen Fromh Fromm Fromme Fromo Fron Fronb Fronc Frond Frone Fronm Fronn Frons Front Fronti Fronto Fronz Fror Frori Fros Frosc

F-6

805 806 807 808 810 815 817 820 821 823 824 825 826 830 831 832 833 836 840 841 842 843 844 845 846 847 848 850 852 855 856 857 860 862 863 865 866 867 870 871 872 873 874 877 880 883 884 885 886 889 890 894 900 902

Froschp Frose Fross Frost Froste Frosth Frot Frou Frov Frow Fru Fruc Fruckt Frud Frue Frug Frugi Frugo Fruh Fruhe Fruhj Fruhw Fruhz Frui Fruin Fruk Frum Frun Frunz Frunþ Frus Frut Fruv Fruw Fry Frya Fryd Frye Frym Frys Fryx

903 904 905 906 907 908 910 915 920 925 930 932 934 935 940 945 947 948 950 952 954 957 959 960 964 965 968 970 978 979 980 982 985 987 990 991 992 993 994 995 998

Fu Fua Fub Fuc Fuchs Fuchsb Fuchsi Fuchsz Fuci Fucit Fuck Fucz

001 010 020 030 070 072 075 079 080 087 100 150

Fuè Fud Fue Fues Fuet Fug Fuge Fugg Fuh Fuhr Fuhri Fuhrm Fuhru Fuhs Fuhse Fuj Fuji Fujiw Fujo Fuk Fuks Fuku Fukus Fukuz Ful Fulb Fulc Fuld Fulf Fulg Full Fulle Fuller Fulm Fulo Fult Fulv Fum Fumas Fumi Fun Funar Func Funck Fund Funde Fundg Fundn Fune Funf Funfj Funfu Funfz Fung

160 170 180 186 187 200 204 206 210 220 223 226 228 230 234 250 253 256 257 260 265 267 268 269 270 280 290 300 320 330 370 373 376 380 400 440 460 470 473 476 480 486 500 506 510 513 515 517 520 530 534 537 539 540

Funk Funk Funke Funs Fur Furb Furc Fure Furet Furi Furl Furm Furmani Furmano Furmans Furn Furnb Furne Furni Furnj Furr Furs Furso Furst Furste Fursten Furstenbe Furstent Furstenw Furt Furtm Furtu Furtw Furu Fus Fusc Fusch Fush Fuss Fussl Fussli Fust Fuste Fusz Fut Futb Fute Futl Futr Futt Futterm Futu Fuz

Fyt 570 573 600 630 640 650 670 677 710 730 740 743 745 747 750 752 780 820 825 850 860 864 870 873 880 882 886 888 890 894 896 897 900 910 912 914 916 920 925 927 930 934 939 940 941 944 950 960 970 975 980 990

Fy Fyff Fyl Fyr Fyt

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

001 240 480 560 610

F-7

G

Gardener

G

000

Ga Gab Gabbi Gabbr Gabe Gabelen Gabell Gaben Gaber Gabes Gabet Gabi Gabir Gabl Gabo Gabor Gabr Gabrie Gabril Gabru Gabs Gabu Gabun Gac Gacho Gaco Gacv Gad Gada Gadd Gaddo Gade Gadeb Gadek Gader Gadi Gadic Gadk Gado Gadov Gads Gadsi Gadsk Gae Gaeder Gaedi Gaeh Gaeht Gaer Gaert Gaet Gaett

010 011 013 016 020 022 023 025 026 027 028 030 031 033 035 037 040 041 042 044 045 046 047 050 052 055 058 060 061 062 064 070 071 073 075 076 077 078 080 082 084 086 088 090 092 094 097 098 102 104 106 108

Gaf Gag Gage Gagg Gagh Gagl Gaglo Gagm Gagn Gagneu Gah Gahln Gahn Gaht Gai Gaib Gaid Gaido Gaif Gaig Gail Gailar Gaile Gailh Gaili Gailit Gaill Gain Gaio Gair Gais Gaisb Gaisf Gaism Gaismi Gait Gaitn Gaitniek Gaiu Gaj Gaji Gak Gal Galac Galah Galak Galam Galan Galant Galas Galat Galb Galbi Galbr

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

110 120 122 125 126 128 129 130 134 136 140 143 145 148 150 151 152 154 156 158 160 163 165 167 170 172 174 176 177 179 180 182 184 187 188 190 195 196 198 200 205 210 220 223 225 227 230 232 235 237 238 240 241 243

Galc Galcz Gald Galdi Galdin Gale Galec Galef Galej Galen Galenie Galens Galer Galet Galg Galgan Galge Gali Galif Galig Galij Galil Galim Galin Galinð Galit Galiz Galk Galki Gall Gallan Gallat Gallatl Gallav Galle Galleg Gallen Galler Galles Gallet Galli Gallia Gallic Gallie Gallij Gallin Gallio Gallo Gallou Gallow Gallu Gallup Gallus Gallw

G-1

244 245 246 248 249 250 252 255 257 260 261 262 264 267 270 271 272 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 293 300 302 304 305 306 310 312 313 315 316 317 320 321 322 324 325 327 328 330 336 338 340 344 346 348

Galm Galo Galop Galor Galp Galpi Gals Galsv Galsvort Galsw Galt Galto Galu Galv Galvan Galvas Galve Galven Galvez Galvi Galw Gam Gamal Gaman Gamar Gamb Gambar Gambe Gambet Gambi Gambih Gambin Gambo Gambs Gami Gamil Gamm Gammal Gamme Gamo Gamp Gams Gan Ganc Gand Gandh Gandi Gando Gands Gandu Gane Ganel Ganes Ganf

350 353 355 356 357 358 360 363 365 368 370 373 375 380 382 384 385 386 387 388 389 390 392 394 397 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 415 420 422 423 425 426 428 430 432 433 434 435 436 438 439 440 445 447 450

Gang Gange Gangh Gangi Gangr Gani Gann Gannar Ganne Gano Gans Gansb Gansbe Ganse Gansf Gansh Gansho Gansk Ganso Gansw Gant Ganth Gantz Ganz Gao Gaos Gap Gapo Gapono Gapoð Gar Garaf Garam Garan Garat Garau Garay Garaz Garb Garbar Garbe Garbel Garber Garbo Garbot Garbov Garbs Garc Garcil Garcin Garco Gard Garden Gardener

451 452 454 455 457 460 470 473 475 477 480 482 484 487 490 492 493 494 496 498 500 504 506 508 510 515 520 525 527 528 530 531 532 533 535 536 538 539 540 542 544 546 548 550 554 556 558 560 564 566 568 570 575 576

Gardeni Gardeni Gardenl Gardi Gardini Gardn Gardo Gardt Gare Garel Garey Garf Garfil Garg Gargi Gargo Gari Garibj Garibo Garig Garigl Garin Gark Garkav Garku Garl Garle Garm Garmi Garmo Garn Garne Garnel Garner Garnet Garni Garnis Garns Garo Garp Garr Garre Garri Garro Garros Gars Garse Garsh Garsi Garst Garð Garðk Gart Gartenb Garth

Geiger 578 579 580 583 585 586 587 590 591 593 595 597 600 603 606 610 611 613 615 616 618 620 621 623 624 625 626 627 628 630 633 635 637 638 640 646 648 650 651 653 654 655 656 658 660 652 664 665 668 670 674 680 682 684

Gartj Gartn Gartner Garu Garuf Garut Garuti Garv Garve Garvi Gary Garz Gas Gasb Gasbu Gasc Gasch Gasco Gasi Gasio Gask Gasl Gasm Gasp Gaspari Gasparo Gasparr Gaspary Gaspe Gasper Gaspero Gasq Gasr Gass Gasse Gasser Gassi Gassl Gassm Gassn Gast Gaste Gastl Gasto Gastr Gasz Gat Gatac Gatav Gatavs Gatc Gate Gateo Gatk

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

685 686 687 690 693 696 698 700 703 705 708 709 710 712 714 716 717 718 720 723 725 726 727 730 731 732 733 734 736 737 738 740 750 760 763 767 770 773 775 777 780 781 783 785 787 789 790 792 794 795 797 800 801 803

Gatl Gatli Gats Gatschet Gatt Gatte Gatter Gatterm Gattes Gatti Gattin Gatto Gaty Gatz Gatzw Gau Gaud Gaudel Gauden Gaudenz Gaudi Gaudig Gaudin Gaudr Gaudu Gaug Gauge Gaugi Gaugu Gauguis Gaugus Gauj Gauje Gaujm Gaul Gaule Gaulo Gault Gaum Gaun Gaunt Gaup Gaups Gauss Gauð Gaut Gautc Gauth Gauti Gauts Gauv Gauvi Gauz Gauþ

G-2

804 805 807 809 810 812 813 814 815 816 817 818 825 828 829 830 832 834 835 837 840 841 843 846 849 851 852 853 855 856 858 860 862 863 870 872 874 876 878 880 884 886 888 890 891 892 893 894 896 898 900 904 908 909

Gav Gavar Gavaz Gave Gavell Gaver Gavi Gavie Gavil Gavin Gavr Gavrilo Gavro Gavrons Gaw Gax Gay Gaya Gayar Gayd Gaye Gayet Gayl Gayley Gayn Gayw Gaz Gaze Gazo Gazz Gazze Gazzo Gaþ

910 912 914 916 917 918 920 924 925 927 930 932 935 937 940 950 960 961 965 967 970 972 973 974 976 978 980 983 987 992 995 997 999

Ge Geb Gebaue Gebb Gebe Gebes Gebet Gebh Gebhar Gebi Gebl Gebu Gebur Gec Geck Ged Gedal Gedan Gedd Geddi

001 010 013 015 020 021 024 026 027 028 030 035 037 040 045 050 052 054 056 058

Gede Gedei Gedel Geden Geder Gedi Gedik Gedim Gedin Gedo Gedr Gedran Gedre Gedro Gedru Geds Gee Geef Geer Geerd Geerk Geert Gees Gef Gefan Geff Geffr Geffro Gefr Gefror Geg Gege Gegen Gegens Geger Gegev Gegn Geh Gehei Geheim Geheimn Geheims Gehes Gehl Gehlh Gehr Geht Gei Geibe Geid Geie Geig Geigenm Geiger

060 064 065 066 068 070 074 076 078 080 090 092 093 095 097 098 100 105 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 135 140 143 145 147 148 149 156 160 163 165 166 167 168 170 173 180 188 190 193 194 195 200 202 204

Geij Geij Geijers Geik Geikin Geil Gein Geip Geis Geise Geiser Geish Geisi Geisl Geism Geiso Geiss Geissl Geist Geistb Geisti Geistigen Geistl Geit Geite Geitl Geitli Geiz Gek Gel Gela Gelb Gelbe Geld Gelda Gelde Geldn Gele Gelehr Gelej Geler Geley Geli Gelin Gell Gelle Gellh Gelli Gellib Gelliu Gelo Gelp Gels Gelsv Gelz

Gesem 206 208 210 212 214 216 218 220 223 226 228 230 232 235 238 240 245 250 251 253 255 257 260 261 263 265 269 270 280 281 284 286 290 291 293 296 300 302 303 306 309 310 316 320 322 324 325 326 328 330 332 334 336 338

Gem Gemal Gemb Geme Gemeind Gemeine Gemeinf Gemeinh Gemeinn Gemeins Gemek Gemel Gemi Gemin Gemis Gemk Gemm Gemmi Gen Genc Gend Gendr Gene Geneal Genee Geneg Genel Gener General Generar Genert Genes Genest Genet Genetz Genev Genez Genf Geng Genge Gengen Gengh Gengl Geni Genin Genio Genk Genl Genn Gennar Genne Genner Geno Genou

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

340 342 344 350 351 352 353 354 355 356 357 358 360 365 367 370 380 384 390 392 394 397 400 402 404 406 408 410 412 413 415 420 423 424 425 427 429 430 432 433 434 435 438 440 445 447 450 454 460 461 463 466 470 472

Genov Gens Gensc Genscs Gense Genser Gensi Gensl Genso Genss Gent Gentg Genth Genti Gentili Gentl Gentu Gentz Gentze Genu Genuar Genz Genzm Geo Geof Geoffr Geoffro Geog Geograp Geographis Geol Geolog Geologis Geology Geom Geome Geor Georg George Georgew Georgi Georgia Georgie Georgii Georgij Georgin Georgiu Georgs Georgy Geou Gep Gepp Ger Gerald

G-3

475 480 482 483 485 488 490 492 495 497 500 503 505 507 508 512 515 518 519 520 523 528 529 530 533 535 537 540 542 546 550 552 554 556 560 563 570 573 574 576 580 581 583 584 585 586 587 588 589 597 600 605 610 612

Geran 615 Gerar 617 Gerb 620 Gerbau 621 Gerbe 623 Gerber 625 Gerbi 626 Gerbo 627 Gerbr 628 Gerbrand 629 Gerc 630 Gercim 633 Gerck 635 Gerd 640 Gerdi 644 Gere 650 Gereb 652 Gerec 653 Gerel 655 Gerem 657 Gerg 660 Gergo 663 Gerh 665 Gerhar 667 Geri 670 Gerich 671 Gerichtsk 673 Gerichtso674 Gerichtsp 675 Gerick 677 Gerig 681 Gerin 684 Gerini 686 Gerk 688 Gerl 690 Gerlan 691 Gerle 693 Gerli 695 Gerlo 697 Germ 700 German 710 Germani 711 Germanic 712 Germanis 713 Germann 714 Germano 716 Germanu 717 Germe 720 Germers 723 Germi 726 Germo 728 Gern 730 Gernan 732 Gerne 734

Gerner Gernet Gero Gerok Gerol Gerom Geron Geros Gerou Gerr Gers Gersc Gerschen Gerschw Gersd Gerso Gerst Gersta Gerste Gerster Gerstf Gerstm Gerstn Gerstu Gersu Gerð Gerðe Gerðt Gert Gertn Gerts Gerv Gervas Gerve Gervi Gervin Ges Gesamt Gesamte Gesamtk Gesamtv Gesan Gesang Gesc Geschaftsk Geschaftso Geschi Geschichtl Geschichts Geschl Gese Gesel Gesels Gesem

736 738 740 744 745 746 750 756 758 760 770 771 773 775 776 778 780 781 785 787 790 795 797 798 799 800 806 808 810 815 818 820 822 824 826 828 830 833 834 836 838 840 844 850 852 853 854 855 856 858 860 862 864 865

Gesen

Giru

Gesen Geset Gesetza Gesetzb Gesetze Gesetzg Gesi Gesin Gesk Gesm Gesn Gesp Gespr Gess Gessi Gessn Gest Gesta Geste Gesti Gestu Gesu Gesun Get Getg Getr Getre Getreidee Geu Geuc Geul Geut Geuth Gew Gewe Gewerk Gewerkv Gey Geyl Geym Geys Gez Gezei Gezel

867 870 874 875 876 878 880 885 887 890 892 896 898 900 902 905 910 911 915 917 919 920 925 930 934 940 944 947 950 953 960 964 965 970 972 974 976 980 984 986 988 990 994 997

Gh Ghas Ghaz Ghazz Ghe Ghel Ghen Gheo Gheor

001 060 080 090 250 270 290 300 310

Gher Gheri Ghez Ghi Ghib Ghic Ghid Ghido Ghig Ghigl Ghik Ghil Ghilin Ghill Ghio Ghir Ghirin Ghiro Ghis Ghisl Ghisle Ghisli Ghos Ghu

330 340 370 500 510 520 530 536 570 575 590 600 605 610 630 650 660 670 710 720 723 725 800 900

Gi Giac Giacchi Giaco Giacomi Giacomo Giacon Giacone Giacos Giacot Giak Giam Giambr Giami Giamp Gian Giann Giannd Gianno Giar Giart Giau Gib Gibb Gibbon Gibbs Gibe Giber Gibert

001 020 024 030 032 033 035 038 040 044 050 060 063 065 067 070 073 075 077 080 087 090 100 102 105 107 110 116 118

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Gibi Gibn Gibr Gibs Gic Gid Gide Gideo Gie Giedi Gieg Gieh Giel Giem Gier Giers Gies Giesb Giesk Giesel Giesen Giesl Giesli Giesm Giess Giesse Giessen Giesser Giessl Giet Gietz Giez Gif Giffe Giffo Gig Gigan Gigl Giglio Gigo Gih Gik Gil Gila Gilar Gilb Gilbr Gild Gilde Gildem Gilden Gilder Gilders Gile

G-4

120 130 140 150 160 170 174 175 180 185 190 195 200 205 210 216 220 222 224 225 227 230 234 240 250 252 254 257 260 270 279 280 290 294 297 300 303 310 314 316 320 330 340 341 347 350 357 360 370 373 375 380 387 390

Gilf Gilg Gilga Gilgn Gilgne Gilh Gili Gilis Gilk Gilkn Gilkr Gill Gillem Gilles Gillesp Gillet Gilli Gillie Gillm Gillo Gillou Gillr Cillray Gilm Gilma Gilme Gilmi Gilmo Gilmou Gilp Gilpi Gilpo Gilr Gils Gilse Gilso Gilt Gilw Gily Gim Gime Gimm Gimn Gin Gini Ginio Gink Ginn Gino Gins Ginsbu Ginsc Gint Ginte

395 400 401 405 406 410 415 418 423 425 427 430 440 445 447 448 450 453 460 470 477 480 484 490 491 496 500 505 506 510 513 518 520 530 533 535 540 560 567 570 574 575 576 580 583 584 590 594 596 600 602 604 610 613

Ginter Gintl Ginz Ginzk Gio Giob Giobb Gioc Giof Gioi Gioj Giol Giom Gion Gions Gior Giord Giorda Giorg Giorgi Giorgis Gios Giot Giott Giov Giovan Giovann Giovar Giove Gip Gir Giran Girar Girarde Girardi Girau Giraud Giraul Girg Girgenson Girl Girn Girnu Giro Girod Girol Giron Giros Girou Girs Girt Girti Girts Giru

615 617 620 624 630 632 634 640 650 660 665 670 675 680 686 690 693 694 700 704 705 710 715 718 720 722 724 725 726 730 740 742 744 746 747 753 755 756 760 763 765 767 768 770 772 774 776 777 778 780 785 786 787 788

Gis

Gold

Gis Gise Gisev Gish Gisl Gism Giss Gissi Gist Git Gite Giti Gitt Gitterm Gittu Giu Giud Giuf Giuffri Giug Giul Giulie Giulin Giulio Giun Giup Giur Giure Giuri Giurl Giuss Giust Giusti Giv Giw Gix Giy Giz Gize Gizew Gizu Giþ

790 793 797 805 816 820 830 833 835 840 843 845 850 854 857 860 864 870 873 875 880 884 886 887 890 900 910 913 915 917 920 930 934 940 950 960 970 980 983 985 988 990

Gj Gjel Gjem

001 170 180

Gl Glab Glabt Glac Glad Gladk Gladn

001 010 015 020 030 034 037

Gladr Glads Glae Glaf Glag Glago Glah Glai Glaist Glaiz Glak Glam Glan Glanz Glap Glar Glas Glase Glaser Glasf Glasg Glass Glassb Glasse Glassi Glasso Glasst Glat Glau Glaubr Glaue Glav Glaw Glax Glaz Glazo Glazu Gle Glean Gleas Gleb Glec Gled Gleh Glei Gleic Gleig Gleik Gleim Glein Gleiw Gleiz Glem Glen

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

040 042 050 060 070 075 080 090 096 099 110 130 140 148 160 170 180 182 184 186 187 200 201 203 205 207 208 210 220 222 225 230 240 250 270 275 277 300 305 307 310 320 330 345 350 352 355 357 359 360 368 369 375 380

Glend Glendow Glenk Glens Glenv Gles Glet Gley Gleye Gleyr Glez Glezerm Glezers Glezn Gli Glid Glidz Glie Glik Glim Glin Glink Glins Glint Glir Glis Glit Gliz Glo Glob Gloc Glockl Glockm Glockn Glod Gloe Glog Gloge Gloh Glok Glom Glon Glop Glor Glos Glot Glou Glov GIow Glox Glu Gluck Gluh Glum

G-5

382 384 385 387 389 390 400 410 413 416 420 424 425 427 430 434 439 440 450 460 470 473 475 476 490 500 510 530 540 543 550 554 555 556 560 570 590 594 600 620 640 650 670 680 690 700 710 720 730 740 770 790 840 880

Glume Glun Glup Gluð Gluðè Gluðk Glut Gluv Gly Glyn

883 890 910 930 934 936 940 960 980 985

Gm Gme Gmi Gmu

001 160 320 840

Gn Gna Gnau Gne Gned Gnei Gnen Gni Gno Gnol

001 010 160 200 230 260 310 470 710 730

Go Goa Gob Gobat Gobb Gobbi Gobe Gobeli Goben Gober Gobi Gobin Gobl Goblo Gobn Gobr Gobz Gobzi Goc Gock Gocker God Godal Godar Godb Godd Godde

001 010 020 022 024 026 030 033 035 037 040 042 044 047 050 053 056 058 060 064 068 070 072 074 075 076 077

Gode Godeb Godec Godef Godet Godey Godf Godi Godig Godin Godiv Godl Godm Godo Gods Godsc Godu Godw Goe Goes Goet Goeth Goethe Goets Goetz Gof Goffi Gog Goga Gogar Gogh Gogo Gogol Gogu Goh Goheu Gohl Gohlk Gohr Gohrb Gohre Gohri Gohrt Gohru Goi Goih Goj Gok Gol Golak Golan Golb Golc Gold

080 082 083 086 088 089 090 100 103 105 108 113 115 118 120 124 126 128 130 136 140 142 143 146 149 150 156 160 161 165 167 170 174 177 180 183 185 187 190 191 193 194 196 198 210 213 220 230 240 242 244 246 248 250

Golda Golda Goldb Goldbe Goldber Golde Golden Goldenw Goldf Goldfr Goldfu Goldh Goldi Goldin Goldm Goldmar Goldo Golds Goldschm Goldsm Goldst Goldstu Goldw Gole Golen Goler Golg Golgi Goli Golia Golik Golin Golið Golit Goliu Goll Golla Gollanc Golle Golleri Gollo Gollok Gollw Golm Golmer Golo Golotus Golotuz Golov Golovi Golovk Golovn Golovt Gols Golst

Goudi 251 253 255 257 260 262 265 266 267 269 272 274 276 280 281 283 290 291 293 295 296 298 300 303 305 307 308 310 311 313 315 316 317 318 320 321 322 324 326 330 332 338 340 345 350 352 353 354 355 356 357 358 360 365

Golsv Golt Golth Golti Goltz Goltzi Golu Golub Golubk Golubo Goluc Golv Golz Golzv Gom Gomay Gomb Gomberv Gombo Gome Gomes Gomez Gomm Gommer Gomo Gomp Gomu Gon Gonch Goncharo Gonco Gonè Gonèaro Gonèars Gond Gondin Gondo Gondou Gonf Gonfr Gong Gonk Gonn Gonna Gonne Gons Gont Gontau Gonts Gonz Gonzal Gonze Gonzi Goo

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

367 370 372 373 377 378 380 382 383 384 385 387 388 389 390 391 392 393 395 400 403 405 408 409 411 414 417 420 423 425 427 430 432 434 440 442 445 447 450 453 455 458 460 461 463 468 470 471 475 480 482 485 487 490

Good Gooda Goodal Goodc Goode Goodh Goodm Goodn Goodr Goods Goodsl Goodsp Goodw Goody Goof Goog Gook Goos Gop Gopel Gopp Goppi Gor Gorbat Gorbu Gorc Gorck Gorcz Gorè Gord Gordi Gordo Gordon Gordono Gore Gorec Gorel Gorell Gorem Goret Gorev Gorg Gorge Gorges Gorgey Gorgi Gorgo Gori Gorin Gorini Gorins Gorio Gorit Gorj

G-6

500 501 503 505 507 510 513 514 518 520 523 525 527 528 530 535 537 545 550 553 555 557 560 562 564 565 566 568 570 580 582 584 585 586 590 592 594 595 600 605 607 610 613 614 615 617 618 620 622 623 624 626 628 630

Gorju Gork Gorke Gorki Gorkiè Gorkij Gorkin Gorky Gorl Gorli Gorlin Gorlit Gorm Gorn Gorni Gorno Goro Gorod Gorodk Goroh Goroð Gorr Gorre Gorri Gorrin Gorris Gors Gorsk Gorskin Gorss Gorst Gorð Gorðeni Gorðk Gort Gorte Gortz Gorz Gorzy Gos Gosc Goschel Goschen Goschk Gose Gosh Gosl Gosli Gosn Gosno Goss Gosse Gossel Gossen

637 640 641 643 645 647 648 649 650 652 654 657 660 664 665 667 670 674 675 677 678 680 684 686 687 688 690 694 696 700 701 703 705 707 710 713 715 717 719 720 722 724 726 728 730 735 740 743 745 747 750 752 754 756

Gosser Gossi Gossl Gossli Gossm Gossr Gosz Goð Got Gotc Gote Goth Gotha Gothai Gothe Gothei Gothel Gothen Goti Gotl Goto Gots Gotð Gott Gotta Gottar Gottb Gotte Gottesh Gottf Gotth Gotthel Gotti Gottingi Gottl Gottlo Gotts Gottschall Gottsche Gottsched Gottschi Gottst Gottw Gotz Gotze Gotzenb Gotzend Gotzf Gotzi Gou Goua Gouar Goud Goudi

758 760 763 764 765 767 770 780 790 793 796 800 801 802 804 805 806 807 810 814 816 818 819 820 821 824 825 830 837 840 844 846 850 852 854 856 860 862 863 864 866 868 875 880 882 883 884 886 888 890 891 892 900 903

Goudy

Greng

Goudy Gouf Goug Gouh Gouj Gouk Goul Goule Goulo Goun Gouno Goup Gour Gourg Gourn Gourne Gours Gourv Gout Gouv Gouvi Gouvy Gov Gover Govi Govk Govo Govs Gow Gowa Gowe Gowr Goy Goyau Goyl Goyo Goz Gozzi Gozzo

905 906 907 908 913 916 920 922 924 930 933 937 940 942 945 946 947 948 952 954 956 957 960 962 964 965 967 968 970 971 974 978 980 982 984 986 990 993 995

Gr Graa Graaf Graas Grab Grabau Grabb Grabe Grabei Graben Grabent Graber Grabh Grabi

001 002 006 007 010 013 016 020 021 023 025 028 030 031

Grabn Grabo Grabþ Grac Gracch Grace Graci Gracians Gracij Grad Grade Graden Gradi Gradm Gradu Grady Graf Grafa Grafe Grafen Grafenh Grafent Graff Graffe Graffen Graffer Graffi Graffs Grafi Grafl Grafs Grafst Graft Grag Grah Graham Grain Graind Graing Graj Grak Gram Gramat Gramati Gramatin Gramatn Gramats Gramatv Gramb Grami Gramm Gramme Gramo Grams

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

033 035 039 040 042 044 046 047 048 050 052 053 054 056 058 059 061 062 064 066 067 069 070 071 072 074 076 078 080 083 085 086 087 090 092 093 094 095 096 100 104 110 111 112 113 114 115 117 120 121 122 123 124 126

Gramz Gran Granac Granad Granat Granb Granby Granc Grand Grande Grandg Grandi Grandm Grando Grandp Grands Grandv Grane Graner Granet Grang Grani Granie Granin Granit Granitz Granj Grann Grans Grant Grantz Granv Granz Grap Grapen Graph Graphol Grapm Grapp Grappi Gras Grasb Grase Grasel Graser Grash Grasi Grasis Grasm Grass Grassb Grasse Grasses Grasset

G-7

129 130 131 132 134 136 137 138 140 141 143 145 150 153 154 156 158 160 163 165 167 170 171 173 175 176 178 180 183 184 186 187 188 200 202 203 204 206 207 208 210 211 213 214 216 218 220 223 225 230 231 232 233 234

Grassh Grassi Grassl Grassm Grassn Grast Grað Grat Gratianu Gratr Gratt Gratz Gratze Gratzh Grau Graub Graubi Graud Graudi Graudk Grauds Graudu Graue Grauer Grauls Graun Graup Graut Grauz Grav Grave Gravel Graven Graves Gravi Gravit Gravl Graw Grawi Gray Grays Graz Grazio Grazz Gre Grean Greath Greb Greben Grebl Grebn Grebz Grec Grech

235 236 237 238 239 240 248 250 251 253 254 255 256 257 260 261 262 263 265 266 267 268 270 272 273 275 276 278 279 280 281 282 284 285 286 287 288 290 291 293 294 295 296 298 300 301 302 303 304 306 307 309 310 311

Greci Greco Grecs Greè Gred Gredz Gree Greek Greel Green Greena Greenb Greene Greenf Greeni Greenl Greeno Greens Greenw Greenwo Greer Greet Gref Grefen Greg Grege Gregg Gregh Grego Gregor Gregoro Gregr Greif Greiff Greifs Greifz Greij Greil Greim Grein Greing Greinz Greis Greit Greiz Grej Grek Grel Grem Grems Gren Grenc Grenf Greng

312 313 315 316 318 319 320 325 326 330 331 332 334 335 337 339 340 342 344 345 350 354 360 364 370 371 372 373 374 375 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 392 393 395 397 400 402 404 406 410 412 414 415

Grengi Grengi Grenk Grenl Grent Grentz Grenv Grenz Grenzm Grenzs Grep Gres Gresh Gresk Gress Gresse Gressw Grest Gret Greto Gretr Grets Gretsche Greu Greus Greuz Grev Greve Grevi Grevin Grevy Grew Grewi Grex Grey Greyd Greye Gri Gribb Gribe Gribel Gribo Griboj Gribov Gribow Griboy Grid Gridl Grie Grieben Griec Griech Grief Grieg Griek

Gruel 416 417 418 420 422 424 426 427 428 430 432 433 434 435 436 437 438 440 442 444 445 446 450 452 453 454 455 457 458 459 460 462 464 465 466 467 470 471 472 473 474 476 477 478 479 480 484 490 491 492 493 494 495 496

Griem Griep Grier Griers Gries Griesb Griese Griesi Gness Griet Grieten Grieti Grif Griff Griffet Griffey Griffi Griffit Grig Grign Grigno Grigo Grigores Grigorj Grigorje Grigorov Grigorovi Grigs Grigu Grij Grik Gril Grill Grilli Grillp Grim Grimaldi Grimar Grimau Grime Grimk Grimm Grimme Grimmel Grimmer Grimms Grimo Grimp Grimpeu Grims Grimsh Grimt Grin Grinber

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

500 501 502 503 504 505 506 507 508 510 512 515 520 522 523 524 525 527 530 535 536 540 541 542 543 545 546 547 548 552 553 554 555 556 558 560 563 564 565 566 568 570 572 574 575 577 580 581 582 584 585 587 590 591

Grinbl Grinè Grind Grinde Grindi Grindu Grine Griner Grinev Grinf Grinfeld Gring Gringo Grinm Grinn Grins Grinð Grint Grinu Grinv Grip Gris Grisa Grise Grisi Grisl Griso Grisp Grisv Grisw Grið Griði Grit Gritz Griv Grivan Grivaz Griz Grizin Grizio Gro Grobe Groben Grober Grobi Grobin Groc Grock Grocy Grod Grode Grodi Grodz Grodzo

G-8

592 594 595 596 597 598 600 602 604 605 606 607 609 612 613 614 615 616 617 618 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 633 635 638 640 642 644 646 647 648 650 652 653 654 656 657 660 661 662 663 664 665 667 668

Groe Groen Grog Groge Grogg Groh Grohm Grohn Grohsh Grol Groli Groll Grollm Grom Groman Gromi Gromit Gromo Gromov Groms Gromy Gron Grone Groneg Groner Gronl Grono Groo Groom Groos Groot Grop Gropi Gropp Groppe Gros Grosa Grosb Grosd Grose Grosk Grosm Groso Gross Grossb Grossd Grosse Grossen Grosser Grosset Grossg Grossi Grossk Grossl

670 671 673 674 675 676 677 678 679 682 684 686 687 690 691 693 694 695 696 697 698 700 701 702 703 704 705 710 712 713 714 715 716 717 718 720 721 722 723 724 726 727 728 730 731 733 734 735 736 738 740 741 742 743

Grossm Crossmei Grossmi Grosso Grossz Grosv Grosve Grosz Grot Grote Grotef Groten Grotew Groth Grothm Grothu Groti Grotiu Grotj Grotk Groto Grots Grott Grotte Grottg Grotth Grou Groul Group Grous Grouv Grouven Grov Groves Grovest Grox Groz Grozo Grozy Grozz Groþ Grð Gru Grua Grub Grube Gruben Gruber Grubi Grubl Gruc Grud Grue Gruel

744 745 746 747 748 750 753 758 760 762 763 764 766 767 768 769 770 772 773 774 776 777 780 783 785 786 790 792 794 795 796 797 800 803 804 806 810 812 814 815 816 819 820 821 822 823 824 826 827 828 830 831 832 833

Gruen Gruen Gruf Grug Gruh Grui Grul Grum Grumb Grun Gruna Grunag Grunb Grunbe Grund Grunde Grundg Grundi Grundl Grundle Grundli Grundm Grundn Grundo Grundr Grunds Grundt Grundu Grundw Grundz Grune Gruner Grunes Grunew Grunf Grunh Grunho Grunhu Gruni Grunk Grunm Gruno Gruns Grunt Gruntu Gruntz Grunu Grunw Grunwe Grunz Grup Grupp Gruse Grusi Gruso

Gure 835 836 840 845 847 850 855 856 860 861 862 864 865 870 871 873 874 875 876 878 880 881 882 883 884 885 886 888 889 890 891 892 893 894 896 897 898 900 901 903 904 905 906 907 909 910 914 915 918 922 925 930 933 935

Gruss Grust Grusz Gruð Grut Grutn Grutt Grutz Gruv Gruy Gruz Gruzdi Gruzi Gruzin Gruzit Gruzm Gruzn Gruþ Gry Gryp Grys Grzy

936 937 938 939 940 943 945 946 950 955 960 962 964 965 968 972 974 979 980 983 986 990

Gs Gse

001 200

Gu Guad Guadal Guade Guai Guait Gual Gualt Guan Guanda Guar Guard Guari Guarin Guarn Guarni Guas Guast Guat Gub Gubal Gubar Guber Gubi Gubo Guc Guch Gud

001 010 013 016 020 028 030 035 040 044 050 052 054 055 057 058 060 065 070 080 082 084 085 086 087 090 093 100

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Gudd Gudde Gude Gudem Guden Gudg Gudk Gudm Gudmunds Gudo Gudr Gudrai Gudri Gudrin Gudrs Gudru Gudz Gudþ Gue Guec Gued Guel Guem Guen Guer Guerb Guerc Guere Gueri Guerin Guerl Guerli Guern Guerns Guero Guerou Guerr Guerres Guerri Guerv Gues Guese Guest Guev Guf Gug Guggi Gugl Gugli Guglie Gugn Guh Guhr Gui

G-9

102 103 104 106 107 110 120 140 145 150 160 162 163 164 166 168 170 176 180 190 195 200 205 210 220 221 222 224 226 227 230 232 234 236 240 247 250 254 256 258 260 262 265 267 270 280 282 284 285 287 288 290 296 300

Guib Guic Guicc Guiche Guici Guid Guidi Guido Guie Guif Guig Guign Guil Guild Guill Guillau Guille Guilli Guillin Guillo Guillot Guilm Guilmar Guilo Guim Guime Guimel Guimo Guin Guine Guini Guinn Guino Guir Guiran Guire Guis Guise Guish Guisl Guiso Guiss Guist Guit Guite Guiter Guiterm Guito Guitr Guiz Guizz Guk Gul Gulan

310 320 322 324 326 330 333 335 340 350 360 365 390 393 400 401 403 404 405 407 408 410 412 415 420 423 425 427 430 432 434 435 436 460 462 464 470 472 474 476 478 480 483 490 493 496 497 500 506 510 517 520 530 534

Gulb Gulbi Gulbr Gulbrans Guld Gulde Guldenst Guldi Guldn Gule Gulen Guli Gulia Gulic Guliv Gull Gulli Gulls Gulst Gult Gulv Gum Gumi Gumm Gump Gumpl Gumpr Gun Gunde Gundero Gundert Gundl Gundli Gundo Gundu Guni Gunk Gunku Gunn Gunna Gunne Gunni Guno Gunt Gunth Gunthers Gunts Gunz Guo Gup Gupt Gur Gurb Gure

540 543 545 546 560 562 563 565 567 570 575 580 581 583 587 590 593 595 596 597 598 600 603 605 610 613 616 620 630 632 633 635 636 637 638 640 650 658 670 671 675 677 680 700 704 706 710 720 730 740 747 750 752 760

Gurevs Gurevs Gurg Guri Gurin Gurk Gurl Gurle Gurli Gurm Gurn Guro Gurov Gurr Gurri Gurs Gurt Gurtl Gurvic Gurviè Gus Gusa Gusak Gusat Guse Gusei Gusev Gusk Guss Gussf Gussi Gusso Gust Gustaf Gustav Gusti Gusto Gut Gutac Gutb Gutbi Gutbl Gutbr Gute Gutenb Gutenbo Gutent Guter Guters Guth Guti Gutk Gutl Gutm Gutman

Gþe 768 770 780 785 790 800 803 806 810 820 830 838 840 843 850 860 865 870 877 880 881 883 885 886 887 888 889 890 892 894 896 900 902 905 907 908 910 912 913 915 916 918 920 922 923 925 926 928 933 934 936 937 940 942

Gutmu Guts Gutz Gutzm Guy Guya Guye Guym Guyo Guys Guyt Guz Guzm Guzz Guzzi Guzzo Guþ

948 950 960 965 970 971 973 975 976 977 978 980 983 986 987 988 990

Gv Gvadag Gvadan Gvar

001 070 080 210

Gw Gwil Gwin Gwo Gwy Gwyn Gwynn

001 360 390 630 940 950 955

Gy Gyg Gyl Gyll Gym Gymn Gymnast Gymni Gyo Gyor Gyp Gyro Gyu

001 270 480 490 530 540 544 560 640 660 700 740 860

Gþ Gþe

001 200

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

G-10

H

Hamy

H

000

Ha Haa Haac Haag Haak Haakh Haako Haan Haap Haar Haard Haare Haarh Haarho Haarm Haas Haase Haast Haav Hab Habac Habb Habber Habd Habe Habel Haben Habene Habeni Haber Haberl Haberli Haberm Habers Haberstr Habert Habi Habic Habim Habin Habit Habl Hablu Habr Habran Habs Habu Hac Hace Hach Hache Hachet

001 002 004 008 011 012 013 016 018 020 021 022 025 026 028 030 033 035 038 040 041 042 043 045 050 052 054 055 056 060 062 064 065 066 067 068 070 071 073 074 076 080 082 084 085 086 088 090 092 094 095 097

Hack Hacke Hacken Hacker Hacket Hackew Hacki Hackl Hackm Hacz Haè Haèat Haèe Haèo Had Hadam Hadd Haddi Haddo Hade Hader Hadf Hadi Hadk Hadl Hado Hadow Hadr Hads Hadw Hadz Hadþ Hae Haeb Haec Haed Haef Haeg Haei Haek Hael Haem Haen Haer Haes Haf Hafen Hafer Haff Hafi Hafiz Hafk Hafn Hafs

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 113 114 135 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 136 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 160 161 162 163 164 165 166 167 168

Haft Hag Hage Haged Hagem Hagen Hagenb Hagens Hager Hagf Hagg Hagge Haggi Haggl Hagh Hagi Hagm Hagn Hags Hagv Hah Hahn Hahne Hahnk Hahr Hai Haic Haid Haidn Haie Haig Haij Haik Hail Haim Hain Haind Haini Haino Hainz Hais Hait Haiv Haj Haje Hajj Hajn Hajt Hak Haki Hakl Hakm Hal Halac

H-1

169 170 171 172 173 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 195 196 200 201 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 229 230 231

Halai Halal Halas Halað Halau Halaz Halb Halbe Halbi Halbj Halbl Halc Hald Halde Haldo Haldy Hale Halec Halem Halen Halev Half Halfp Halft Halh Halhe Hali Halid Halif Halir Hall Hallb Halle Halley Hallg Hallgr Halli Hallid Hallie Halliw Hallm Hallo Hallor Hallos Hallow Halls Hallstr Hallu Hallw Hallwy Halm Haln Halo Halp

233 234 235 236 237 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 264 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 292 293 294

Halpe Halper Halph Halpi Hals Halse Halst Halt Halte Haltenh Halter Halu Halv Ham Hama Hamag Haman Hamb Hambi Hambo Hambr Hambu Hambur Hamd Hame Hamel Hamer Hamers Hami Hamk Haml Hamley Hamm Hamma Hamman Hammar Hamme Hammer Hammerm Hammers Hammet Hammo Hamo Hamor Hamp Hampe Hampel Hamper Hamps Hampt Hams Hamsun Hamv Hamy

295 296 297 298 300 301 302 303 304 305 306 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 342 343 344 345 346 348 349 350 352 355 358

Han Han Hana Hanap Hanas Hanau Hanb Hanc Hanche Hanco Hand Handat Handb Handbo Handbu Handc Hande Handelm Handk Handl Handm Hando Handr Hands Handt Handw Handwert Handy Hane Haney Hanf Hanff Hanfl Hanfli Hanfu Hang Hanh Hanhe Hanho Hanhofer Hani Hanih Hanis Hanið Hank Hanka Hankan Hanke Hanki Hanl Hanll Hann Hannc Hanne Hannek

Hasle 360 361 362 363 364 365 366 367 368 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 386 387 388 390 392 393 394 395 396 397 398 400 401 402 403 404 405 407 408 410 411 413 414 416 420 423 430 432 433 434

Hannem Hannen Hanner Hannes Hanni Hanno Hannu Hano Hanot Hanov Hanp Hans Hansa Hansc Hanse Hansel Hansen Hanser Hansj Hansl Hanso Hanss Hanst Hanstei Hansto Hant Hantz Hantzs Hanu Hanus Hanuð Hanv Hanw Hany Hanz Hao Haor Hap Hapg Hapi Hapl Haps Har Harac Harad Harai Harak Haram Haran Haras Harau Haraz Harb Harbe

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

435 436 437 438 440 442 443 444 446 447 448 450 451 452 453 454 456 457 458 459 460 462 463 464 465 466 467 468 470 472 473 475 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 502

Harbi Harbo Harbor Harbou Harbu Harbur Harc Harce Harco Harcov Hard Harde Harden Harder Hardi Hardij Hardin Hardings Hardk Hardt Hardv Hardw Hardy Hare Harel Harem Haren Harf Harg Hargr Hargre Harh Hari Haric Harig Harij Harin Harins Harir Harit Harito Harj Hark Harke Harki Harkn Harko Harkv Harl Harlam Harlan Harle Harly Harm

H-2

503 504 505 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 518 520 521 522 523 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534 535 536 537 538 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 552 553 555 556 558 560 561 562 563 564 565

Harmo Harms Harmsw Harn Harna Harnap Harne Harnet Harni Harnis Harny Haro Harol Harp Harpe Harph Harpi Harpu Harr Harrad Harrap Harre Harri Harrim Harrio Harris Harro Harry Hars Harsd Harsh Harsi Harst Harstens Hart Harte Harten Harter Hartev Hartg Harth Harti Hartin Hartit Hartk Hartl Hartla Hartlau Hartle Hartley Hartli Hartm Hartme Hartn

566 567 568 570 571 573 574 575 576 578 579 580 582 583 584 585 586 588 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 603 605 606 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 629 630

Hartne Harto Hartp Hartr Harts Hartso Hartst Hartt Hartu Hartv Hartw Hartwi Harty Hartz Haru Harun Harv Harvar Harve Harvey Harvo Harw Harwel Harwo Hary Harz Has Hasa Hasar Hasb Hasc Haschi Hasd Hasde Hasdo Hase Haseg Hasel Haselb Haselh Haselm Haselw Hasen Hasenk Haser Hasf Hash Hashag Hashi Hashim Hasi Hask Hasl Hasle

631 633 634 635 636 638 639 640 641 642 644 645 648 649 650 651 652 653 654 656 658 660 662 664 667 668 670 671 672 673 674 675 676 677 678 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698

Haslu Haslu Hasm Hasn Hasp Haspi Hass Hassa Hassar Hasse Hasselt Hassen Hasser Hassf Hassi Hassm Hast Hasti Hasw Hasz Hað Haðe Haðt Hat Hata Hatc Hatchw Hatf Hati Hatio Hatl Hato Hats Hatt Hatte Hatti Hattl Hatto Hattr Hatu Hatv Haty Hatz Hatzf Hau Haub Hauben Hauber Haubl Haubn Haubo Haubr Hauc Hauck Haud

Hefn 699 700 702 704 706 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 724 726 729 730 733 737 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 754 755 757 760 761 766 767 768 770 771 772 773 775 776 777 778 780 781 782

Haue Hauf Hauff Haufs Haug Haugw Hauh Haui Hauk Haukl Hauks Haul Haule Hault Haum Haun Hauno Haup Haupt Hauptb Hauptf Haupti Hauptm Haupts Hauptstr Hauptt Hauptw Haur Haure Hauri Haus Hausb Hausbu Hausc Hausd Hause Hausen Hausend Hausens Hauser Hausf Hausg Hausge Haush Hausk Hausl Hausler Hauslex Hausli Hausm Hausman Hausmu Hausn Hausr

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

783 784 785 787 790 793 794 796 800 801 802 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 823 825 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 850 851 854 855 857

Hauss Haussd Hausse Haussm Haussn Hausso Hausst Haussw Hausu Hausz Haut Haute Hauti Hautp Hauts Hautz Hauv Hauz Hav Havas Have Havem Haven Havenst Haver Haverg Havers Haversch Havesy Havet Havi Havill Havk Havl Havr Havt Haw Hawes Hawk Hawkes Hawki Hawkl Hawks Hawl Hawo Hawf Hawfh Hawtr Hax Hay Haya Hayc Hayd Haydn

H-3

860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 872 873 875 876 877 878 879 880 881 883 884 885 886 890 892 894 895 897 898 900 902 903 904 906 908 910 912 914 915 916 917 918 920 922 924 925 927 930 940 941 942 943 944

Haydu Have Hayem Hayema Hayes Hayez Hayf Hayl Haym Hayma Hayme Hayn Hayne Hayr Hays Hayt Hayw Haywo Haz Hazay Haze Hazen Hazenk Hazl Haþ

946 950 953 954 957 959 960 963 964 965 966 970 971 974 975 976 977 978 980 982 983 985 986 987 990

Hd Hdo

001 600

He Head Headl Headly Headw Heal Healt Healy Heam Hear Hearn Hears Heart Heat Heathc Heato Heav Heb Hebb Hebe Hebel Heben Heber Heberd Hebere

001 004 005 006 008 020 026 028 030 040 044 046 048 050 053 055 058 060 061 062 063 064 065 066 067

Heberl Hebert Hebi Hebl Hebn Hebr Hebre Hec Heca Hech Hechelm Hecht Heck Heckel Hecker Heckm Hecks Hecm Heco Hecto Hectu Hecz Heè Hed Heda Hedb Hedc Hede Hedem Heden Hedens Heder Hedg Hedge Hedi Hedl Hedo Hedv Hedw Hedþ Hee Heek Heep Heer Heerd Heere Heeri Heerm Heerw Hef Hefe Heff Hefl Hefn

068 069 070 072 074 075 076 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 095 097 098 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 115 117 118 119 120 121 122 123 124 126 127 128 129 130 132 133 135 137

Heft Heft Heg Hegau Hege Heged Hegel Hegem Hegen Heger Hegew Hegi Hegin Hegl Hegn Heh Hei Heib Heic Heichen Heick Heid Heide Heideg Heidel Heidelo Heidem Heiden Heidenh Heidens Heidep Heider Heideri Heides Heidet Heidl Heidm Heidr Heidu Heidz Heif Heife Heifi Heifu Heig Heige Heigen Heigl Heigr Heih Heij Heije Heijerd Heijerm Heijers

Heni 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 150 151 153 155 157 160 162 163 164 165 170 171 172 173 174 175 176 177 178 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 200 203 205 206 207 208

Heijs Heik Heike Heiki Heikr Heil Heilb Heilbu Heile Heilez Heilf Heilfr Heilg Heili Heiligen Heill Heilm Heilme Heiln Heilp Heils Heim Heima Heiman Heimat Heimats Heimb Heimbu Heimbur Heimf Heimg Heimh Heimk Heimn Heimo Heimp Heims Heimst Heimv Heimz Hein Heinc Heind Heindl Heine Heinec Heinek Heinel Heinem Heinen Heini Heinick Heinih Heinik

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

209 210 211 212 214 215 216 217 218 219 220 222 223 225 226 230 232 234 235 236 237 240 241 242 243 245 250 252 253 255 256 257 260 262 263 264 265 266 267 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 283 284

Heinin Heinit Heink Heino Heinr Heinric Heinro Heins Heinsh Heinsi Heint Heinz Heinze Heinzelm Heinzen Heir Heis Heise Heisen Heiser Heisi Heisl Heism Heisn Heisp Heiss Heist Heit Heitm Heitn Heitz Heitzm Heiz Heize Hej Hek Heka Heke Heker Hekk Hekl Heko Heks Hekt Hel Helb Helbi Helc Helcz Held Helde Heldenl Heldens Heldent

H-4

285 286 287 288 290 292 294 295 296 297 300 303 304 305 307 310 312 313 314 316 317 320 323 324 326 327 328 330 332 333 335 336 337 338 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 353 356 359 360 362 363 364 365

Heldm Helds Heldt Hele Helen Helf Helfer Helff Helfft Helfr Helfrit Helg Helgi Heli Helia Helie Helio Helk Hell Hella Hellau Hellb Helld Helle Hellen Heller Hellers Helli Hellm Hello Hellp Hellq Hellr Hells Hellv Hellw Helm Helma Helmb Helme Helmers Helmh Helmhor Helmi Helml Helmo Helmold Helmolt Helmon Helms Helmsi Helmu Helo Help

366 367 368 370 372 373 374 375 376 377 378 380 382 383 384 385 386 388 390 391 392 393 394 395 396 397 398 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 412 413 414 415 416 417 418 420 421 422 423 425 426 428 430 431

Helpe Helps Hels Helse Helsi Helst Helsz Helt Helta Helti Helv Helve Helvi Hem Hemd Hemi Hemings Hemingw Heml Hemm Hemme Hemmi Hemo Hemp Hempe Hempelm Hempl Hempr Hems Hemy Hen Henc Henck Hencke Hencky Hencz Henè Hend Hende Hender Hendo Hendr Hendrick Hendrik Hendry Hends Hene Henel Heney Heng Hengi Hengl Hengs Heni

432 433 434 435 436 438 439 440 441 443 445 446 447 450 452 454 456 457 458 460 462 465 467 470 471 472 473 475 476 478 480 482 483 484 485 486 487 490 491 492 493 494 495 496 498 499 500 501 502 504 505 506 507 510

Henin Henin Henk Henke Henkelb Henkels Henker Henki Henl Henlei Henley Henn Henne Henneb Hennek Hennem Henneq Henner Hennet Henni Hennin Hennings Henninq Heno Henp Henr Henri Henric Henrio Henriq Henry Hens Hensc Hense Hensel Henseler Henseli Hensell Hensen Hensl Henso Hensu Henð Hent Henti Hentl Hentr Hentu Henty Hentz Hentzs Henz Henzel Henzen Henzi

Heussl 512 513 514 515 516 517 518 520 522 524 530 531 532 535 536 537 538 539 540 542 543 544 550 551 552 553 554 555 557 558 560 561 562 563 565 566 567 568 570 573 575 577 580 582 583 584 585 586 587 589 590 593 595 597

Heo Hep Hepb Heph Hepn Hepp Hepw Heq Her Hera Heracli Heracu Heral Herb Herba Herbar Herbe Herbel Herben Herber Herbers Herbert Herbi Herbic Herbig Herbo Herbot Herbr Herbs Herbu Herbv Herc Herce Herch Herci Herco Hercz Herd Herdb Herde Herder Herdi Herdm Herdn Herdr Here Herem Herew Herf Herfo Herg Herges Herget Herh

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

600 601 602 603 604 605 607 608 610 611 613 615 617 620 621 624 630 631 632 633 635 636 640 641 642 643 644 645 646 647 648 650 652 654 656 657 659 660 661 662 663 665 666 667 668 670 671 672 673 674 675 676 677 678

Heri Heric Herin Herio Heris Herit Herk Herke Herki Herkn Herkul Herkun Herl Herli Herlo Herm Herma Hermant Hermb Hermbs Herme Hermes Hermi Heimit Herml Hermo Herms Hern Herna Hernd Herndor Herne Herni Hernm Hero Heroi Heroj Herol Heros Herou Herp Herq Herr Herre Herrer Herri Herrick Herrig Herrio Herrl Herrlin Herrm Herrn Herrns

H-5

680 682 684 685 687 688 690 692 693 695 697 698 700 701 702 703 704 706 707 708 710 712 713 714 715 717 718 720 721 722 724 725 727 728 730 732 733 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 746 748 750 751 752 753 754

Herro Herrt Hers Hersche Herse Hersf Hersh Hersi Hersk Herso Herst Herste Hersz Herð Hert Herte Herti Hertl Hertle Hertli Hertm Hertn Herts Hertv Hertw Herty Hertz Hertzb Hertzi Hertzk Hertzl Hertzo Heru Herv Hervas Herve Hervey Hervi Hervil Hervin Herw Herwe Herwi Herx Herz Herzb Herze Herzf Herzi Herzin Herzl Herzo Herzogt Hes

755 757 760 762 763 764 766 767 768 770 772 773 775 776 780 782 783 784 785 786 787 788 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 805 806 807 808 810 813 815 817 820 821 822 823 824 825 826 827 829 830

Hesd Hese Hesel Hesen Heser Hesi Hesn Hesp Hess Hesse Hessel Hessen Hesser Hesses Hessi Hessl Hessler Hessu Hest Hesy Hesz Het Hete Heth Hetm Hetp Hets Hett Hette Hettl Hettn Hetz Hetzl Heu Heub Heube Heubn Heuc Heue Heug Heul Heum Heun Heup Heur Heus Heuser Heusi Heusl Heusn Heuss Heusse Heussi Heussl

831 832 833 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 857 859 860 861 862 864 866 868 870 871 873 875 877 878 880 881 884 886 887 890 891 892 893 894 895 896 900 901 902 903 904 905 906 907 908

Heussn

Hirti

Heussn Heut Heuz Hev Heva Heve Heves Hevi Hew Hewe Hewet Hewi Hewit Hewl Hey Heyc Heyd Heydeb Heydem Heyden Heydenf Heydenr Heyder Heydo Heydr Heye Heyk Heyl Heyli Heym Heyma Heyn Heys Heyw Heywar Heywo Hez Heze Hezel Heþ

909 910 918 920 921 923 925 927 930 932 933 935 936 937 940 943 950 951 952 953 954 955 956 957 958 960 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 983 985 990

Hi Hia Hib Hibb Hibbe Hibl Hibn Hibs Hic Hich Hick Hickm Hicko

001 002 010 012 013 015 017 018 020 023 030 033 035

Hicks Hiè Hid Hida Hide Hidey Hidr Hidro Hidrog Hidrol Hidrom Hidrot Hie Hiek Hiel Hiem Hien Hier Hiero Hiers Hif Hig Higg High Highe Highw Higi Higien Hign Hii Hik Hikm Hikr Hil Hila Hilb Hilber Hilbr Hilc Hilch Hild Hilde Hildebr Hildec Hilden Hildes Hildi Hildr Hile Hilf Hilfsb Hilfsg Hilfsm Hilfsv

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

037 040 050 051 054 056 060 062 063 064 065 067 070 080 090 100 110 140 145 146 150 160 161 162 163 164 165 166 168 180 190 194 196 200 201 202 204 206 210 213 220 221 222 223 225 226 227 228 230 240 242 244 246 247

Hilg Hilh Hili Hilk Hilke Hilker Hilkr Hill Hilleb Hillel Hillen Hiller Hilli Hillig Hillir Hillis Hillm Hillmar Hilln Hillnh Hillq Hills Hilly Hilm Hilme Hilmi Hiln Hilne Hilo Hilp Hilpe Hilpr Hils Hilse Hilst Hilt Hilte Hilti Hiltl Hiltn Hilto Hilty Hilv Hilw Hilz Him Hima Himb Hime Himer Himi Himk Himl Himm

H-6

250 260 270 280 283 285 287 290 291 293 295 297 300 302 304 306 307 308 310 312 315 317 318 320 323 325 330 333 340 350 353 356 370 373 377 380 381 382 384 385 386 388 390 400 410 420 421 424 430 436 440 444 446 450

Himme Himmelh Himmels Himml Himr Hims Hin Hinc Hinch Hinck Hinckl Hincks Hinè Hind Hinde Hinden Hinder Hindh Hindi Hindo Hindu Hine Hines Hinf Hinfr Hing Hings Hinh Hinhe Hinj Hink Hinke Hinker Hinko Hinks Hinl Hinm Hinn Hinnen Hinner Hino Hinov Hinp Hinr Hinri Hinric Hinrih Hins Hinsc Hinsd Hinsr Hint Hinte Hinto

452 454 456 457 460 470 480 490 493 500 504 506 510 520 522 524 526 530 533 535 538 540 545 550 556 560 566 570 573 590 600 602 604 606 608 610 620 630 634 637 640 647 650 660 664 665 667 670 673 675 677 680 683 685

Hints Hintsc Hintschi Hintz Hinu Hinz Hinze Hinzm Hinzp Hio Hiod Hior Hip Hipe Hipi Hipl Hipn Hipo Hipp Hippa Hippe Hippi Hippl Hippo Hipr Hips Hipt Hiq Hir Hira Hirl Hirn Hiro Hiros Hirot Hirp Hirs Hirsc Hirschb Hirsche Hirschf Hirschw Hirst Hirsz Hirszf Hirð Hirðf Hirðh Hirðo Hirðs Hirt Hirte Hirth Hirti

690 693 695 696 700 710 712 715 717 720 723 735 740 742 744 745 747 748 750 751 753 754 755 757 760 762 764 770 780 781 784 786 790 795 797 800 810 812 814 815 816 817 820 825 827 830 832 834 835 837 840 842 843 844

Hirtl

Hollm

Hirtl Hirts Hiru Hirv Hirw Hirz Hirze His Hisc Hise Hisi Hism Hisn Hisp Hisr Hist Histo Histoi Histol Histor Historic Historie Historis Historische History Hit Hita Hitc Hitl Hitn Hito Hits Hitt Hitto Hitz Hitzi Hiu Hiv Hiz Hiþ

845 847 850 852 855 857 858 860 862 864 870 873 874 876 877 880 890 891 892 893 894 895 896 897 899 900 901 903 910 912 913 916 920 922 925 927 930 940 980 990

Hj Hja Hje Hjelt Hjo Hjorto Hju

001 010 240 360 600 720 810

Hl Hla Hladn Hlado Hlak

001 010 060 070 110

Hlas HIask Hlau Hlaw Hle Hlebn Hlebo Hli Hlin Hlis Hlo Hlop Hlou Hlu Hluè Hly

170 175 190 200 360 370 380 520 540 560 720 750 770 860 880 960

Hm Hme Hmelevsk Hmelsk Hmu

001 200 230 240 810

Hn Hna Hnat Hnati Hnatk Hni Hnit Hno

001 010 110 115 130 430 470 710

Ho Hoa Hoad Hoag Hoal Hoar Hob Hoba Hobb Hobbes Hobbi Hobbs Hobe Hobo Hobr Hobs Hobz Hoc Hocc Hoch Hoche Hochf

001 002 005 008 013 019 020 021 022 024 026 028 030 034 035 037 039 040 042 043 044 045

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Hochr Hochs Hochv Hochw Hocj Hock Hocke Hocki Hod Hoda Hodd Hode Hodg Hodgk Hodgm Hodgs Hodi Hodik Hodj Hodjak Hodk Hodke Hodki Hodl Hodm Hodn Hodo Hods Hodu Hodz Hodþ Hoe Hoec Hoed Hoef Hoefn Hoeg Hoeh Hoek Hoen Hoep Hoer Hoes Hoet Hoev Hoez Hof Hofb Hofe Hoff Hoffd Hoffe Hoffens Hofl

H-7

046 047 048 049 050 052 054 056 060 061 063 064 065 066 067 068 070 072 073 074 075 076 077 080 082 083 084 086 087 088 089 090 092 093 094 095 096 097 100 102 103 104 105 106 108 109 110 111 113 114 115 116 117 120

Hofm Hofn Hofs Hoft Hog Hoge Hoger Hogg Hogi Hogo Hogr Hogs Hogt Hogu Hogy Hoh Hohe Hohei Hohen Hohenh Hohenl Hohenn Hohens Hohenste Hohenz Hoher Hohl Hohlb Hohlf Hohm Hohn Hohne Hohnt Hoi Hoib Hoin Hoini Hoj Hoje Hok Hoke Hoks Hokt Hoku Hol Hola Holb Holbah Holbe Holber Holbo Holbr Holbu Holc

122 124 126 128 130 133 135 136 137 140 142 143 144 145 147 150 153 155 160 161 163 164 165 166 167 169 170 171 173 175 176 177 178 180 181 184 185 187 188 190 192 194 195 196 200 201 202 203 204 205 206 207 208 210

Holcm Holcn Holcr Holcz Hold Holde Holder Holdi Holdr Holds Holdt Holdw Hole Holeè Holek Holen Holeð Holew Holf Holg Holgr Holgs Holgt Holh Holi Holiè Holid Holif Holig Holih Holik Holim Holin Holit Holj Holk Holke Holks Holl Hollac Hollan Hollar Holld Holle Hollem Holler Holles Hollet Holley Holli Hollin Hollingsw Hollis Hollm

213 214 216 219 220 221 222 223 225 226 227 228 230 232 234 235 237 238 240 242 243 244 245 247 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 263 265 268 270 272 274 276 278 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

Holln Holln Hollo Hollon Hollow Hollr Holls Hollw Holly Holm Holma Holmb Holmbo Holme Holmg Holmh Holmi Holmn Holmq Holms Holn Holo Holov Holow Holp Holr Holro Hols Holsc Holse Holst Holsti Holð Holt Holtb Holte Holtej Holth Holthu Holtm Holtme Holtn Holts Holty Holtz Holtze Holtzel Holtzen Holtzi Holtzm Holu Holui Holun Holv Holve

Hoso 291 292 293 294 295 296 297 298 300 301 302 305 310 313 314 315 316 317 318 320 330 335 336 337 340 345 350 352 354 356 358 359 360 361 363 364 365 366 367 368 369 374 377 380 382 383 384 386 387 390 393 396 400 403

Holy Holya Holz Holza Holzap Holzb Holze Holzer Holzf Holzg Holzh Holzi Holzk Holzm Holzme Holzn Holzr Holzs Holzt Holzz Hom Homb Hombu Home Homen Homeo Homer Homey Homi Homm Homme Hommer Hommi Homn Homo Homol Homon Homoo Homot Homu Homun Hon Honc Hond Hondi Hondr Hone Honec Honeg Honei Honer Hones Honf Hong

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

410 411 420 421 422 423 424 425 426 427 428 430 431 432 433 434 435 436 437 438 440 441 442 443 444 445 446 447 448 450 452 454 456 457 460 462 463 464 466 467 468 470 472 473 474 476 480 482 484 486 487 488 490 493

Honh Honi Honigm Honigs Honk Honm Honn Honne Honner Honni Honnu Hono Honor Honr Hont Honth Hony Honz Hoo Hood Hoog Hook Hool Hoop Hoor Hoov Hop Hope Hopel Hopf Hopfeng Hopff Hopfn Hopi Hopk Hopki Hopl Hopm Hopn Hopp Hoppe Hoppen Hoppi Hoppo Hops Hopsth Hopt Hopv Hopw Hor Hora Horac Horai Horak

H-8

496 500 502 503 505 507 510 512 515 516 518 520 524 527 530 533 536 539 540 543 546 550 551 554 555 557 560 562 563 564 565 566 567 570 572 574 575 576 577 580 582 583 585 587 590 593 595 597 598 600 601 603 605 606

Horan Horat Horb Horc Horè Hord Horde Hordi Hordt Hordu Hore Horeo Horg Hori Horin Horiz Horj Horju Horl Horla Horle Horly Horm Horma Hormay Hormi Hormo Hormr Horn Horna Hornau Hornb Hornbl Hornbo Hornby Horne Horneb Hornef Hornem Hornen Horner Hornes Horney Horni Hornic Hornig Hornim Horno Horns Hornsch Hornst Hornu Horo Horoc

607 608 610 613 617 620 622 624 626 627 630 634 636 640 643 645 646 647 650 651 653 658 660 661 663 664 666 668 670 671 673 674 675 676 677 680 681 682 684 685 686 687 688 690 691 692 693 694 695 696 697 698 700 701

Horod Horol Horos Horosz Horot Horov Horow Horp Horr Horra Horro Hors Horse Horsf Horsl Horst Horste Horstm Horsts Horsz Horszo Hort Horte Hortens Horth Horti Hortl Hortm Horto Hortu Hortz Horu Horv Horvi Horw Horwi Horwit Horyu Horz Horze Horzi Hos Hosa Hosan Hosau Hosc Hose Hosen Hoser Hosi Hosk Hosm Hosn Hoso

702 703 704 705 706 707 708 710 720 721 725 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 752 753 755 756 757 760 763 764 765 770 771 773 775 777 780 782 783 785 786 787 788 790

Hosp Hosp Hospi Hoss Hossf Hossl Hossm Host Hoste Hosti Hostins Hostm Hostn Hosto Hostr Hosz Hoszo Hot Hotc Hote Hoth Hoti Hotim Hotin Hotm Hoto Hotop Hotor Hots Hott Hotte Hottg Hotti Hotz Hotzs Hou Houb Houbr Houc Houd Houdi Houdo Houdr Houe Houet Houg Hough Houl Hour Hous House Housew Housi Housin Housm

Humbo 791 793 795 796 797 798 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 812 813 814 815 816 817 818 820 824 825 830 832 833 834 835 837 838 840 842 843 844 845 846 847 848 850 852 854 855 857 865 870 872 873 874 875 876

Houss Houst Hout Houtm Houv Houve Houvi Houw Houx Houz Hov Hove Hoves Hovey Hovg Hovi Hovl Hovo Hovr Hovs Hovð How Howa Howar Howe Hower Howg Howi Howit Howl Hox Hoy Hoyerm Hoyin Hoyl Hoyn Hoyns Hoyos Hoyt Hoz Hoza Hoze Hozi Hoþ

877 878 880 885 890 893 895 900 905 907 910 912 914 916 918 920 922 924 925 926 927 930 931 932 933 934 935 936 937 938 950 960 962 964 965 966 967 970 976 980 981 983 985 990

Hras Hrað Hrd Hrdl Hre Hreb Hrec Hrecz Hreh Hren Hres Hret Hrev Hri Hrib Hric Hrin Hrine Hrini Hrink Hris Hrist Hristo Hrisz Hrið Hro Hrob Hrom Hron Hros Hrosw Hroz Hrozn Hru Hrud Hrun Hrus Hrusc Hrush Hrust Hruð Hruðèovs Hruðk Hrv

190 200 240 246 250 260 270 278 320 370 410 420 440 460 470 480 520 522 525 526 540 543 545 548 550 600 610 700 710 750 790 820 825 860 880 910 930 933 935 940 950 960 970 980

Hp Hpe

001 200

Hr Hra Hrab Hrad Hram Hran

001 010 020 040 130 140

Hs Hsia Hsic Hsu

001 440 460 840

Hð Hðc

001 120

Ht

001

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

H-9

Htz

980

Hu Hua Huar Huart Huað Huay Hub Huba Hubar Hubat Hubb Hubbl Hube Huben Huber Hubert Hubi Hubl Hubn Hubo Hubs Hubschn Huc Huch Hucj Huck Hucke Hucker Hucm Hucu Hud Hude Hudi Hudj Hudo Huds Hue Hueb Hueg Huei Huen Huep Huer Huet Huett Huf Hufe Hufer Huff Huffi Hufn Hufner

001 002 020 026 030 040 050 051 055 057 060 064 070 074 076 077 080 084 086 090 100 104 110 114 116 120 123 125 130 140 150 153 155 156 160 164 170 172 175 180 183 185 190 200 206 210 213 216 220 223 225 227

Hug Huge Hugenb Hugend Huger Hugers Hugersh Hugg Huggi Hugh Hugi Hugl Hugn Hugo Hugu Huh Huhne Hui Huil Huis Huit Huiz Huj Huk Hukl Hul Hulb Hulbu Huld Huldi Huli Hulk Hull Hulle Hulles Hullm Hulm Hulo Hulp Huls Hulsi Hulss Hult Hultg Hulti Hultm Hulto Hults Hultz Hulz Hum Huma Humb Humbo

230 231 233 234 236 237 238 240 242 243 245 247 250 252 258 260 265 270 272 275 276 279 280 290 294 300 302 308 310 314 330 340 350 353 355 357 360 380 390 410 414 416 420 422 425 427 430 432 434 445 450 451 452 455

Hume Hume Humel Humi Humm Humn Humo Humor Humore Humori Humors Hump Humpe Humph Hums Hun Huna Hund Hunde Hundert Hundertj Hundertf Hundes Hundr Hune Hunec Huner Hunerw Hunf Hung Hunga Hunge Hungerf Hunh Hunk Hunl Hunli Hunn Huno Hunol Hunon Hunp Huns Hunsa Hunso Hunt Hunte Hunti Huntl Huntz Huny Hunyar Hunz Hunzik Huo

Hysl 460 463 466 470 474 480 483 484 485 487 490 493 495 504 510 511 516 520 523 524 525 527 530 540 544 546 548 550 560 561 563 565 570 590 593 595 600 603 605 607 610 630 631 635 640 643 645 645 649 660 664 670 674 680

Huos Huot Hup Hupc Hupe Hupf Hupk Hupp Huppert Hupv Hur Hurb Hurd Hure Huret Huri Hurl Hurle Hurli Hurm Hurma Hurr Hurs Hurst Hursto Hurt Hurtad Hurte Hurter Hurtz Huru Hurv Hurw Hurwit Hus Husa Husb Husc Huse Husei Husel Husi Husin Husn Huss Hussa Husse Hussm Husso Hussy Hust Huste Huster Husto

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

685 686 690 692 694 695 697 700 704 707 710 712 714 716 717 720 723 724 725 730 731 740 750 753 756 760 762 764 766 769 770 780 786 788 790 791 792 794 800 803 805 810 815 820 830 831 833 836 837 838 840 843 845 847

Husu Husz Huszcz Huszt Huð Huðè Hut Huta Hutc Hutches Hutchi Hute Huth Huti Hutn Huts Hutsch Hutt Hutte Hutten Huttenv Hutter Hutti Huttig Huttl Huttn Hutto Huty Huv Hux Huy Huyg Huysk Huysu Huz Huza Huzar Huzi Huþ

850 870 872 876 880 884 890 891 893 894 896 900 905 910 916 920 924 930 933 935 936 938 940 943 945 946 947 948 950 960 970 973 976 978 980 981 984 986 990

Hv Hva Hvo Hvols Hvor Hvost

001 010 600 660 710 720

Hy Hya Hyan Hyat Hyb Hyd Hydr

001 010 120 170 190 210 240

H-10

Hydrau Hydro Hye Hyg Hygie Hygienis Hygin Hyl Hyle Hyll Hylla Hym Hyn Hyne Hynn Hyp Hype Hyperi Hyr Hyrst Hyrt Hys Hysl

242 250 280 310 314 315 320 430 440 450 451 500 540 550 570 640 651 654 700 720 730 770 780

I

Imh

I

000

Ia Iac Iam Ian Iaz

010 080 440 480 900

Ib Iban Ibar Ibarr Ibb Ibd Ibe Ibek Ibel Iben Iber Iberv Ibi Ibj Ibk Ibn Ibnab Ibnal Ibnalf Ibnalk Ibnalm Ibnar Ibnarb Ibnb Ibnd Ibne Ibnf Ibnh Ibnhaw Ibnhi Ibnj Ibnk Ibnkhall Ibnq Ibns Ibnt Ibntum Ibnz Ibr Ibs Ibsen Ibu Iby

001 060 090 096 120 200 240 260 270 300 330 338 410 450 490 570 572 590 593 605 607 610 613 620 640 650 660 680 687 690 720 740 744 770 790 810 817 830 870 910 915 970 980

Ic Ich

001 160

Ichi Ichir Icht Ici Icik Ick Icke Ico Icu Icz

190 196 260 470 485 520 534 650 750 990

Iè Ièk Ièn

001 400 480

Id Idea Idec Idee Idees Idei Idej Idel Idelev Idels Idem Iden Ident Ideo Idev Idi Idl Idm Idn Ido Idol Idr Idz Idzi

001 120 135 155 157 160 170 190 193 197 200 210 217 230 250 400 450 480 520 600 620 740 970 980

Ie Ieb Iec Ied Iedz Iedziv Ief Ieg Iegr Iej Iek Iekða Iekðe Iekðþ

001 020 050 100 130 138 260 280 300 400 420 440 450 470

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Iel Ielu Iem Ien Iene Ieo Iep Ier Iere Ieri Iero Ies Iesal Iesk Iest Iet Ieteikt Ietil Iev Ievak Ieve Iever Ievi Ievk Iez Ieþ

480 490 500 540 550 600 640 700 710 720 740 760 764 780 800 820 825 840 900 905 910 916 920 930 980 990

If Iff Iffl

001 260 280

Ig Iga Igau Ige Igel Iger Igi Igl Igli Iglio Ign Ignab Ignabz Ignat Ignatj Ignatjo Ignato Igno Igo Igor Igu

001 010 080 240 260 280 420 450 470 475 520 524 526 530 534 535 537 560 600 670 820

Ih

001

I-1

Ihd Ihe Ihi Ihm Ihn Ihr Ihri Ihro

120 200 400 480 520 640 670 700

Ii Iim Iin Iir Iis Iit Iiu Iiv Iiz

001 480 520 660 700 760 820 910 980

Ik Ikau Ikb Ikc Ikd Ike Iken Iker Iki Iko Ikr Iks Ikð Ikðkit

001 080 120 160 200 240 260 280 400 600 660 720 800 840

Il Ila Ilar Ilb Ilc Ilè Ile Ileð Ilev Ilf Ilg Ilge Ilgenf Ilgens Ilger Ilgg Ilgn Ilgu Ilgv Ilh

001 010 080 100 120 140 200 210 230 240 280 290 293 295 297 300 320 330 340 370

Ili Ilias Ilic Ilie Ilio Ilis Iliu Iliþ Ilj Ilje IljI Ilk Ill Ille Illi Illic Illin Illino Illu Illustre Illustri Illustro Ilm Ilme Ilmi Ilms Ilo Ilp Ils Ilt Ilu Ilup Ilus Ilv Ily Ilye Ilyi Ilz Ilzi Ilþ

400 406 410 420 430 440 450 460 500 510 520 560 600 610 620 623 625 626 640 645 646 647 700 710 720 730 760 790 820 850 880 890 900 930 960 964 966 980 985 990

Im Ima Imad Imag Imai Imam Iman Imant Imb Imbert Imbo Ime Imh

001 010 040 070 090 130 140 147 210 220 240 270 290

Imho

Iskr

Imho Imhot Imi Imig Imm Imme Immer Immerg Immerm Immers Immi Immig Immis Imml Imo Imp Imperi Impo Import Imr Ims Imð Imu

320 327 340 360 420 440 443 444 445 447 480 484 487 530 600 610 640 670 676 700 720 740 800

In Ina Inau Inb Inbj Inc Incan Ince Inch Inchb Inche Incl Incz Inè Inèk Ind Indan Inde Indel Index Indi India Indie Indij Indik Indis Indo Indon Indr Indran

001 010 018 020 025 030 034 040 050 052 054 060 080 090 095 100 104 120 124 128 140 141 143 144 145 147 160 165 180 185

Indre Indri Indriks Indu Indus Industriali Industrie Industrij Indy Ine Inec Inf Infanti lnfantj Infe Infekt Infel Infi Info Ing Ingal Ingar Inge Ingeg Ingel Ingelo Ingem Ingen Ingenbo Ingeni Ingeno Inger Ingerso Ingh Ingi Ingl Inglef Ingli Ingm Ingo Ingr Ingram Ingran Ingras Ingre Ingv Inh Inhu Ini Inj Ink Inki Inkl Inku

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

190 200 205 220 226 230 234 236 240 250 253 260 265 266 270 274 275 280 290 300 305 307 320 325 340 345 350 360 364 365 367 370 374 380 390 410 413 416 420 440 450 454 455 457 460 470 480 488 490 500 510 514 515 517

Inl Inm Inn Inner Innes Inni Inno Ino Inou Inoz Inr Ins Insa Insc Inse Insek Insel Inselb Insn Inso Inst Institr Institu Instituz Instr Instrukcija Instrukt Instrum Insu Insul Int Inte Interl Intern Internal Internat Internation Internats Interp Inters Interv Inth Inti Into Intr Intro Introi Intron Ints Intz Inu Inv Inve Inver

I-2

520 530 540 550 556 560 570 600 607 609 620 630 631 633 640 644 645 646 650 660 670 674 676 677 680 685 686 688 700 705 710 720 730 740 743 745 746 750 770 780 784 790 800 810 830 833 835 836 840 860 870 910 920 926

Invers Inves Investm Invu Inz Inþ

927 930 934 950 980 990

Io Ion Ione Ior Iorg Iot Iou Iow

001 420 430 620 640 830 870 920

Ip Ipa Ipat Ipc Ipe Ipi Ipn Ipo Ipp Ippo Ips Ipð

001 010 160 210 260 420 510 600 620 660 770 790

Iq Iqu

001 800

Ir Irak Iral Iran Irane Iras Irb Ird Ire Ired Irel Iret Irg Irh Iri Iriar Irig Irim Iris Irl Irlandi Irlav

001 110 120 140 150 170 200 240 280 290 300 310 340 370 400 405 440 480 520 560 564 568

Irm Irmel Irmer Irmeri Irn Irne Irni Iro Iron Ironi Iroð Irp Irr Irrenh Irrenp Irres Irs Irt Irv Irw Irz Irþ

580 585 587 588 600 630 650 680 690 694 740 760 780 785 787 800 830 850 890 930 960 980

Is Isa Isaac Isaach Isab Isac Isae Isag Isai Isaj Isak Isaks Isam Isas Isb Ise Isel Isem Isen Isend Isenf Isenk Isens Iser Ish Ishe Ishi Isi Isin Isk Iskr

001 010 013 015 020 030 050 070 090 100 110 116 130 180 210 240 280 290 300 302 303 305 307 330 360 370 380 400 410 430 440

Isku

Izz

Isku Isl Islam Islan Islandi Islands Isle Isli Ism Isn Iso Isol Isou Isr Iss Issak Isse Ist Ista Istab Istai Istas Iste Isten Istm Isto Istor Istr Ists Istu Istv Isu Isua Isw Isy Isz Iszo

450 460 466 500 504 506 520 530 560 590 620 630 640 690 720 725 730 760 761 762 764 767 780 790 800 820 826 840 850 860 870 900 901 930 960 980 985

Ið Iði Iðk Iðl

001 360 420 460

It Ita Ital Itali Italie Italieni Italij Ite Iten Iter Iti

001 010 120 140 150 156 160 300 340 360 400

Ito Its Itss Itt Ittn Itu Itz

640 760 800 810 850 860 980

Iu Ius Iuv

001 740 900

Iv Ivac Ivan Ivano Ivanovi Ivanovs Ivanovsk Ivans Ivansk Ivant Ivar Ivas Ivasz Ivað Ivaðk Ivaðko Ive Iven Ivens Iver Ivern Ivers Ives Ivi Iviè Ivin Ivinsk Ivl Ivo Ivor Ivoð Ivr Ivu Ivy

001 030 080 090 094 100 105 120 125 130 150 170 178 190 200 206 330 350 357 390 395 400 430 590 600 620 630 670 790 810 820 840 920 960

Iw Iwan Iwanen Iwano Iwas Iwasak Iwasz

001 160 170 180 240 245 260

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Ix Ixo

001 600

Iy Iyem Iyen Iyes Iyey Iyeyo

001 170 180 300 400 460

Iz Iza Izab Izak Izan Izar Izb Izc Izci Izd Izg Izgl Izi Izj Izk Izl Izm Izmis Izn Izo Izp Izpe Izpi Izr Izrae Izrak Izraku Izsl Izst Izstr Izstrade Izstu Izð Izt Izu Izv Izvir Izvo Izvols Izz

001 010 020 110 160 190 200 240 250 280 370 380 440 470 500 530 560 570 600 630 640 650 660 690 700 710 717 750 770 780 783 790 800 830 870 910 940 960 965 980

I-3

J

Jasu

J

000

Ja Jab Jabc Jabe Jabl Jabloè Jablon Jabo Jabr Jabu Jac Jacc Jachm Jack Jacke Jackev Jackh Jacki Jacko Jacks Jacku Jaco Jacobi Jacobo Jacobs Jacobsh Jacobsk Jacobso Jacobu Jacoby Jacol Jacom Jacon Jacq Jacque Jacquem Jacques Jacquet Jacqui Jacu Jacz Jaè Jad Jade Jadi Jadl Jado Jadr Jadv Jadw Jae Jaeh

001 010 012 014 020 024 026 030 035 037 040 042 044 054 055 056 058 060 065 067 068 070 072 074 080 082 084 086 090 095 100 104 106 110 112 114 116 117 118 130 135 140 150 152 154 156 160 163 165 167 170 173

Jaek Jaen Jaf Jaff Jag Jagd Jage Jagem Jager Jagg Jagi Jago Jagu Jagw Jah Jahn Jahni Jaho Jahr Jahrb Jahre Jahresk Jahresv Jahrh Jahrl Jahrz Jaht Jai Jaic Jaig Jail Jaim Jain Jais Jak Jaka Jake Jaki Jako Jakob Jakobh Jakobs Jakobson Jakobss Jakos Jakov Jakovl Jakovs Jakr Jaks Jakst Jaksz Jakð Jakt

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

174 176 180 184 190 192 193 195 197 200 202 204 206 208 210 214 218 220 240 241 243 244 246 250 253 256 260 270 273 277 280 290 300 310 320 321 324 326 330 331 333 335 336 338 340 342 344 346 350 360 363 366 367 370

Jaku Jakube Jakuben Jakubo Jakuc Jakul Jakuð Jakut Jakuz Jal Jala Jale Jall Jalo Jalov Jalu Jam Jamal Jamb Jame Jamet Jami Jamie Jamin Jamis Jamm Jammi Jamp Jamð Jamt Jamu Jamz Jan Janað Janau Janause Janc Janè Jand Jane Janec Janek Janel Janeq Janet Janets Janetz Janev Janew Janez Jang Jani Janich Janick

J-1

380 382 384 386 390 393 395 397 398 400 401 404 406 410 417 420 430 432 435 437 438 440 443 445 447 450 453 456 460 462 464 468 470 473 476 477 480 485 490 500 502 504 505 507 510 512 514 515 517 519 525 530 531 532

Janin Janir Janis Janið Janit Janitsch Jank Jankai Jankau Jankav Janke Jankel Janker Jankev Janko Jankov Jankow Janku Jann Jannac Jannar Jannas Jannau Janne Jannes Janney Janni Jannic Jannin Jannit Janno Jano Janov Janow Jans Janse Janson Janss Janð Jant Jants Jantschk Jantz Janu Janui Janul Janus Januð Janv Janz Janþ Jap Japan Jape

533 534 535 536 537 538 540 541 543 544 545 546 547 548 550 553 554 556 570 571 573 574 575 576 577 578 580 582 584 586 588 590 596 598 600 603 606 607 610 620 622 624 629 630 633 635 637 638 640 648 649 650 652 654

Japi Japin Japo Japp Jaq Jaques Jar Jara Jarc Jard Jare Jari Jarik Jaris Jark Jarl Jarm Jarn Jarna Jarne Jarno Jaro Jarod Jarol Jarom Jaros Jarosl Jarosz Jaroð Jarot Jarow Jarr Jars Jart Jaru Jarv Jarve Jarvi Jarz Jas Jasa Jasc Jase Jasi Jasin Jasm Jasmi Jasp Jaspe Jasr Jass Jast Jastro Jasu

655 656 657 658 660 664 670 671 673 674 675 676 677 678 680 683 686 690 691 693 696 700 703 705 707 710 712 715 716 717 718 720 730 740 750 760 763 765 778 780 781 783 786 790 795 800 804 810 813 815 820 823 826 830

Jasy

Joak

Jasy Jasz Jað Jat Jatz Jau Jauco Jauf Jaug Jauk Jaum Jaun Jaunai Jaunaj Jaunak Jaunas Jaunat Jaunav Jaune Jauni Jaunib Jaunie Jaunj Jaunk Jaunl Jaunlo Jauno Jaunp Jaunpil Jaunr Jaunro Jauns Jaunsu Jaunu Jaunv Jaunz Jaur Jaures Jaut Jautr Jautrai Jautri Jav Jaw Jax Jay Jaya Jaz Jaze Jazz Jazze Jaþ

840 850 860 870 878 880 883 883 884 886 888 890 891 892 893 895 896 898 900 902 903 905 907 910 912 915 920 922 923 925 926 927 928 930 932 938 940 943 950 953 954 955 960 965 967 970 971 980 983 985 988 990

Je

001

Jeaf Jean Jeana Jeann Jeanni Jeanr Jeanroy Jeans Jeau Jeb Jebb Jebe Jec Jecz Jeè Jed Jedl Jedn Jedr Jedry Jedu Jedy Jee Jeej Jeep Jef Jefer Jefet Jeff Jeffers Jeffery Jeffr Jeffri Jefi Jefim Jefr Jefrem Jeg Jeger Jegerm Jegers Jego Jegor Jeh Jei Jeiz Jek Jekab Jekabs Jekabso Jeke Jeku Jel Jela

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

050 120 121 125 127 130 135 137 156 160 162 164 170 179 180 190 193 195 197 199 205 208 210 214 216 220 225 227 230 233 234 236 237 240 243 250 253 260 263 265 267 270 274 280 290 296 300 302 303 304 306 308 310 311

Jelaè Jelag Jelau Jele Jelens Jelg Jeli Jelin Jelis Jeliz Jell Jelli Jellin Jelling Jelo Jelp Jelu Jelusi Jem Jeme Jemm Jemo Jems Jemt Jemy Jen Jena Jenat Jenb Jenc Jend Jendr Jendz Jene Jenesc Jenii Jenk Jenkin Jenks Jenl Jenn Jennev Jenney Jenni Jenny Jens Jenso Jenss Jensz Jenð Jent Jenu Jeny Jeo

314 316 318 320 324 330 340 344 346 349 352 354 356 357 370 380 400 406 410 413 416 420 430 440 450 460 461 466 470 480 490 496 498 500 506 520 530 533 536 538 550 553 558 560 568 570 574 576 579 580 590 600 620 630

J-2

Jep Jeph Jepi Jepis Jepisk Jepk Jeps Jepso Jer Jerac Jere Jeremic Jeri Jerie Jerin Jerit Jerk Jerl Jerm Jermi Jern Jero Jeros Jerr Jerre Jerro Jers Jerð Jert Jeru Jerus Jerv Jervis Jerz Jes Jesau Jese Jesi Jesk Jesm Jesn Jesnes Jesp Jespers Jess Jessel Jessen Jessl Jessn Jessu Jesu Jeð Jet Jetm

640 642 643 645 646 650 660 664 670 673 680 684 700 703 705 707 710 720 730 734 740 750 756 760 763 766 770 775 780 790 796 800 804 818 820 827 830 840 850 855 860 864 870 874 890 892 894 895 896 897 900 906 910 913

Jett Jettel Jettm Jetz Jeu Jev Jevdo Jevg Jevi Jevl Jevlan Jevn Jevo Jevs Jevt Jew Jewet Jewi Jews Jewsb Jex Jez Jezov Jezy Jezz Jeþ

915 916 918 928 930 940 942 943 944 945 947 950 951 954 955 960 963 964 966 968 970 980 986 988 989 990

Jh Jhe

001 200

Ji Jia Jil Jili Jilin Jim Jin Jinn Jir Jirask Jire Jirg Jirgenso Jiri Jirk Jiro Jirr Jis Jit

001 010 420 430 435 470 510 530 650 660 700 780 784 800 820 850 870 880 910

Jo Joac Joad Joak

001 003 004 010

Joan Joan Joas Job Jobe Jobs Jobst Joc Joche Jochi Jochim Jochn Jochv Joci Jock Jocks Jocku Jocm Jocu Jocz Joè Jod Jode Jodi Jodk Jodl Joe Joel Joer Joes Jof Joff Joffr Jofi Jofin Jog Joh Johan Johanno Johanns Johans Johanso Johanss John Johne Johns Johnss Johnst Joho Johst Joi Joir Jok Jokaij Jokaj

Jurjer 040 070 100 103 106 107 110 120 123 125 127 128 130 140 146 148 150 160 169 170 180 183 186 187 188 190 193 196 198 210 213 216 220 225 230 240 242 244 245 246 247 248 260 263 266 267 268 270 303 310 330 350 354 355

Joki Joko Jokot Joku Jokup Jol Joli Jolin Jolio Joliz Joll Jollo Jolly Joly Jom Jomm Jon Jonass Jonat Jonc Jonck Jond Jone Jonesc Jong Jongk Joni Jonk Jonn Jono Jons Jonss Jonv Jonu Joo Jop Jor Jordan Jorg Jorge Jori Joriss Jork Jorn Jors Jort Jos Jose Josep Joseph Joser Joset Josi Josik

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

370 380 387 390 395 400 410 415 416 418 430 435 439 458 460 470 480 486 487 500 505 506 510 516 523 525 530 540 550 560 570 575 590 600 610 620 630 634 643 644 650 656 660 670 680 685 690 700 704 705 706 708 710 714

Josl Josm Joss Jost Jostso Jot Jott Jotu Jou Joue Jouf Jouh Joul Joun Jour Jouv Jouy Jov Jova Jovè Jove Jovell Joven Jovi Jow Joy Joyn Joyns Joz Joza Joze Jozo

724 730 740 750 755 760 770 780 790 800 810 820 840 860 880 910 918 920 921 924 930 933 935 940 950 970 974 975 980 981 983 985

Jp Jpek

001 250

Ju Juan Juar Juas Jub Juba Jube Jubi Jubil Jubit Juc Juch Juci Juck Jud Juda Judas Judd

001 040 060 070 080 081 085 090 094 098 110 115 120 130 140 141 146 150

J-3

Jude Juden Judenk Judg Judi Judis Judk Juds Judu Jue Juelg Juen Jug Jugende Jugendg Jugendh Jugendho Jugendl Jugi Jugl Jugo Jugs Juh Juhl Juhlk Juhn Jui Juill Juj Juk Juke Jukev Juko Juku Jul Julg Juli Julie Julij Jull Jum Juma Jume Jumi Jumo Jumt Jumu Jun Junc Jund Jung Junga Jungand Jungb

152 155 156 164 170 176 180 190 198 200 203 206 220 230 232 234 235 236 240 250 270 280 290 300 302 305 310 320 330 340 342 344 346 348 350 360 370 373 375 380 390 391 393 394 395 397 398 400 403 405 410 411 413 415

Jungc Junge Junger Jungf Jungh Junghu Jungi Jungl Jungm Jungn Jungni Jungs Jungst Juni Junk Junke Junker Juno Junos Junosz Junoð Junot Junov Junq Junt Juo Jup Jupt Jur Jura Juras Jurað Jurat Jurb Jurc Jure Jurel Jures Jurev Jurg Jurgen Jurgense Jurgenso Juri Jurid Juridisk Jurie Jurij Jurin Juris Jurist Jurj Jurje Jurjer

416 420 424 425 428 429 430 440 450 460 465 470 476 490 500 503 506 520 523 524 525 526 528 540 560 570 580 590 600 601 605 606 607 610 620 630 634 636 638 650 655 656 657 670 673 675 680 690 710 720 727 730 740 744

Jurjev Jurjev Jurjew Jurji Jurk Jurko Jurl Jurm Jurmal Jurmaln Jurman Jurn Jurni Juro Jurs Jurð Jurt Jurv Jury Jus Jusc Jusè Juse Jusm Juss Jussi Just Juste Justi Justin Justing Justini Justinu Justm Justo Justu Jusz Juð Jut Juth Jutu Juv Juve Juvi Jux Juz

Juz 745 747 750 760 763 770 780 782 783 785 790 793 795 800 810 820 830 835 840 843 846 850 855 863 865 870 880 890 892 893 894 896 900 904 907 910 920 930 935 938 940 950 960 970 980

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

J-4

K

Kanta

K

000

Ka Kaa Kaas Kab Kaban Kabat Kabe Kabi Kabibn Kabir Kabis Kabisc Kabit Kac Kacenb Kacenð Kacz Kaczk Kaczm Kaè Kaèi Kaèk Kad Kada Kadam Kadas Kadast Kade Kadeg Kadek Kadel Kadelb Kaden Kadi Kadik Kadikis Kads Kadu Kae Kaf Kaff Kafi Kafk Kaft Kaftano Kag Kagano Kage Kah Kahl Kahlb Kahld

001 002 008 010 013 015 017 020 021 023 024 025 026 030 033 034 036 037 038 040 043 045 050 051 053 055 056 060 062 064 065 066 067 070 072 073 075 076 080 082 083 084 085 086 088 090 094 097 100 101 102 103

Kahle Kahlen Kahler Kahles Kahlk Kahlo Kahn Kahnt Kahr Kahrs Kai Kaid Kaig Kaij Kaik Kail Kaile Kaim Kaimi Kain Kaina Kaind Kainz Kainzb Kais Kaise Kaiser Kaiserg Kaiserl Kaisers Kaisert Kaiserw Kait Kaiti Kaiv Kaiz Kaizers Kaj Kajak Kajar Kajav Kak Kakit Kakt Kakti Kaktu Kal Kalacs Kalaj Kalak Kalan Kalað Kalat Kalau

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

104 105 106 107 108 109 114 115 117 118 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 133 138 139 140 141 142 143 144 146 147 148 150 152 154 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 170 172 173 174 175 176 177 178

Kalb Kalbe Kalber Kalbr Kalc Kalcks Kald Kaldu Kale Kaled Kalej Kalejs Kalend Kalende Kaler Kalev Kalevi Kalew Kalf Kali Kalij Kalim Kalin Kalink Kalinn Kalino Kalins Kalir Kalis Kalisc Kalist Kalið Kalit Kalj Kalk Kalkb Kalkf Kalko Kalks Kall Kalle Kallenb Kaller Kalli Kallio Kalliw Kallm Kallme Kallmo Kalm Kalmei Kalmer Kalmi Kaln

K-1

180 181 182 183 184 185 186 187 190 192 194 195 196 197 200 205 206 208 210 214 215 219 220 223 225 226 228 230 231 232 234 235 236 238 240 241 243 245 247 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 264 267 268 270

Kalnaj Kalnar Kalnb Kalnd Kalne Kalng Kalni Kalnin Kalnið Kalnl Kalno Kalns Kalnu Kalo Kaloy Kalp Kalpin Kalpu Kals Kalt Kaltn Kalts Kaltw Kalu Kalv Kalvel Kalver Kalvi Kalw Kaly Kam Kama Kamal Kamar Kamat Kamb Kambe Kambo Kamc Kame Kameh Kamel Kamen Kamer Kameran Kamerl Kami Kamim Kamins Kamk Kaml Kamm Kamma Kamme

272 274 275 276 277 278 280 281 283 285 286 287 288 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 302 303 304 305 306 307 310 311 312 313 314 316 317 318 319 320 321 322 323 326 327 328 330 332 333 335 336 340 341 342

Kammer Kammere Kammerg Kammerh Kammerl Kammerm Kamn Kamp Kampa Kampe Kampen Kamper Kampf Kampfer Kampff Kampfm Kampfs Kampm Kamps Kamr Kamt Kan Kanal Kanar Kanav Kanb Kand Kande Kandi Kane Kanek Kanel Kanep Kang Kange Kangh Kangi Kangt Kangy Kani Kanic Kanin Kanish Kanið Kanit Kaniv Kann Kanne Kanni Kano Kanon Kans Kant Kanta

343 344 345 346 347 348 350 353 354 356 357 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 370 371 372 373 375 376 377 378 380 382 383 386 390 392 393 394 396 398 400 402 404 405 406 407 408 410 412 413 414 415 418 420 421

Kante Kante Kanter Kanti Kanto Kantor Kants Kanu Kanz Kanzl Kanzo Kao Kap Kapad Kapak Kapc Kape Kapec Kapei Kapel Kapell Kapelm Kapen Kaper Kapf Kapff Kapfs Kaph Kapi Kapin Kapit Kapite Kapitz Kapl Kapn Kapo Kapos Kapp Kappa Kappe Kappel Kappelm Kappen Kapper Kappes Kappu Kapr Kapt Kapter Kaptey Kapto Kar Karab Karad Karadþ

Kaug 422 423 424 425 426 428 430 436 437 438 440 444 445 446 448 450 451 452 453 454 455 457 458 460 461 462 466 470 471 472 473 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 490 493 494 495 497 500 501 502 503

Karag Karai Karaj Karak Karal Karali Karalu Karam Karamu Karamz Karan Karao Karap Karas Karase Karasl Karaso Karat Karav Karavaj Karavi Karaw Karb Karbi Karc Karch Karco Kard Kardi Kardo Kardu Kare Karej Karel Karev Karg Karge Karger Kargi Kargo Karh Kari Karim Karin Karint Karis Karj Karjal Kark Karkl Karkli Karklins Karklis Karkls

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

504 505 506 507 510 512 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 540 542 543 545 550 552 553 554 556 557 560 562 563 564 566 568 569 570 571 572 573 575 577

Karklu Karl Karla Karlb Karle Karlen Karlf Karlg Karli Karling Karlis Karliv Karlo Karlow Karls Karlse Karlso Karlsr Karlst Karlw Karm Karman Karmar Karme Karmen Karmi Karmin Karmið Karn Karne Karnu Karo Karod Karog Karol Karolat Karols Karoly Karos Karot Karow Karp Karpe Karpen Karpi Karpin Karpo Karps Karpu Karr Karras Karre Karrer Karri

K-2

578 580 581 582 584 585 586 587 590 593 596 598 600 601 602 603 604 605 607 608 610 611 612 613 614 615 616 617 620 623 628 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 648 649 650 652 654 656 657

Karrs Kars Karsa Karsd Karse Karsk Karso Karst Karste Karsten Karsti Karsu Karð Karði Karðu Kart Kartel Kartt Kartu Kartuð Kartz Karu Karuz Karv Karw Kas Kasa Kasak Kasan Kasans Kasar Kasat Kase Kasen Kaser Kash Kasi Kasil Kasim Kasir Kasis Kask Kasm Kasn Kaso Kasp Kaspar Karpars Kaspe Kaspi Kaspo Kaspr Kass Kassi

658 660 661 663 665 667 668 670 672 673 675 677 680 685 688 690 693 695 696 697 699 700 704 705 707 710 711 712 714 715 717 718 720 722 724 728 730 733 734 736 737 740 745 746 747 750 752 753 754 755 756 757 760 762

Kassn Kast Kasta Kasti Kastl Kastn Kasto Kastor Kasu Kasz Kat Katal Katar Katas Katc Kate Katec Katel Kater Katerk Kath Kathl Kathn Katho Kati Katk Katko Katl Katn Kato Katod Katol Katon Kator Katr Katre Katri Kats Katsch Katso Katsu Katt Katte Kattn Katz Katze Kau Kaud Kauf Kauff Kauffm Kaufh Kaufm Kaug

765 770 771 773 775 776 777 778 780 788 790 793 795 796 797 800 802 804 806 807 810 812 813 814 815 816 817 818 819 820 822 824 826 828 830 833 835 840 843 845 848 850 852 854 856 857 860 862 864 865 866 867 868 870

Kauj Kauj Kaujn Kauk Kaul Kaulb Kaulf Kauli Kaulitz Kaull Kaulu Kaum Kaun Kaune Kauni Kaup Kaupi Kaupu Kaus Kausc Kauss Kaut Kauts Kautz Kav Kavak Kaval Kavam Kavan Kavar Kavas Kave Kaver Kavi Kavs Kavu Kaw Kawa Kawe Kawer Kawr Kax Kay Kaya Kayd Kaye Kayen Kays Kaz Kazak Kazan Kazans Kazar Kazari Kaze

Kesseld 874 875 876 880 881 882 883 884 885 886 888 890 892 893 895 896 893 900 902 906 910 917 918 920 922 923 924 925 926 928 930 933 935 937 938 940 941 943 945 947 950 960 961 963 964 965 966 970 972 975 976 977 978 980

Kazi Kazin Kazir Kazu Kazuj Kaþ Kaþok

983 985 986 987 988 990 994

Ke Kea Kean Kear Kearn Keart Keat Keatg Keb Kec Keck Ked Kede Kedi Kedr Kedrov Kee Keel Keen Keer Kees Kef Keg Keh Kehr Kehre Kehrer Keho Kei Keif Keig Keij Keik Keil Keilh Keili Keilm Keim Kein Keinz Keip Keis Keise Keisl Keit Keite

001 002 010 020 025 027 030 036 040 050 054 060 063 065 067 068 070 074 076 077 078 080 090 100 105 106 107 108 110 114 115 117 118 120 124 125 127 130 135 138 140 150 153 155 160 163

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Keith Keitn Keiz Keizar Keize Kej Kek Keku Kel Kelb Kelbr Kelc Keld Kele Keler Kelet Keli Kelis Kelk Kell Kellar Kellem Kellen Keller Kellerm Kellers Kelley Kellg Kelln Kello Kelly Kelm Kelmer Keln Kelo Kelp Kels Kelsey Kelso Kelð Kelt Keltie Keltz Kelv Kem Kemb Kemc Keme Kemer Kemey Kemm Kemme Kemmer Kemml

K-3

165 167 170 173 175 180 190 197 200 201 204 206 208 210 216 218 220 226 228 230 236 240 241 244 245 247 248 255 260 262 268 270 274 280 290 300 320 324 326 330 340 343 347 350 360 363 365 370 275 378 380 382 384 386

Kemn Kemo Kemp Kempb Kempe Kempel Kempem Kempenf Kemper Kempf Kempg Kempi Kempis Kempn Kemps Kemr Kems Ken Kenc Kend Kende Kene Keng Kengi Keni Kenij Kenin Kenk Kenn Kenne Kenneg Kennel Kennem Kenner Kennet Kenney Kenni Kennin Kenny Kenr Kens Kent Kenti Kents Kentz Keny Keo Keow Kep Kepin Kepl Kepp Keppel Ker

388 389 390 393 400 402 405 406 408 410 415 420 427 430 436 438 440 450 453 460 464 465 490 494 510 514 516 520 530 531 532 533 535 536 537 538 540 545 548 570 580 590 594 597 600 610 620 628 630 632 634 636 637 640

Kera Keras Kerat Kerb Kerbi Kerc Kerck Kerd Kere Keren Kereny Keres Kerg Kergu Kerh Kerk Kerkh Kerko Kerl Kerle Kerlec Kerler Kerll Kerm Kerme Kern Kernd Kerne Kero Kerp Kerpe Kerr Kerre Kers Kersa Kersc Kerse Kerst Kerste Kerstes Keru Kerv Kervi Kervu Kervy Kerw Kes Kesh Kesl Kesn Keso Kess Kessel Kesseld

641 645 646 650 654 660 664 670 680 684 686 688 690 698 700 710 713 716 720 723 724 726 728 730 735 740 744 746 750 760 763 770 774 780 781 783 786 790 793 795 800 802 804 807 808 810 820 824 826 830 835 840 842 843

Kesselr

Kirschs

Kesselr Kessels Kesser Kessi Kessl Kest Kester Kesti Kestn Keð Ket Ketch Kete Ketl Ketm Ketn Keto Ketr Kets Kett Kettel Ketten Ketter Kettl Kettn Kettu Ketz Keu Keud Keuf Keun Keus Keut Keutn Kev Kew Key Keye Keyn Keys Keyserl Kez Keþ

844 845 846 847 848 850 853 855 857 860 870 872 874 876 880 885 890 894 897 900 902 903 904 905 906 908 915 920 922 924 926 930 935 936 940 950 970 973 975 977 978 980 990

Kh Khaf Khai Khal Khalif Khalil Kham Khan Khar Khay

001 010 020 060 064 067 070 080 110 160

Khe Khev Khey Khi Khl Khm Kho Khol Khom Khos Khr Khu Khub Khul Khv Khw Khy Khyen

200 290 300 430 450 490 570 620 630 680 760 820 840 890 930 950 970 975

Ki Kia Kib Kibe Kibi Kibr Kibu Kic Kid Kidd Kidde Kide Kie Kief Kieh Kiek Kiel Kiela Kiele Kielh Kiell Kielm Kiely Kien Kienie Kienit Kient Kienz Kiep Kier Kierk Kies Kieser Kiesew Kiesg

001 010 020 022 024 026 028 030 040 042 044 045 050 052 054 056 060 061 063 064 066 067 068 080 082 084 086 089 100 110 114 120 122 124 125

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Kiesl Kiesli Kieso Kiess Kiesse Kiessl Kiew Kiewr Kif Kig Kih Kijk Kik Kikau Kiku Kikut Kil Kilar Kilb Kilc Kild Kile Kilg Kilh Kili Kilian Kilij Kilim Kilin Kill Killer Killi Killig Killin Killm Killme Kilp Kils Kilu Kilv Kilw Kim Kimb Kimbe Kimch Kimi Kimis Kimm Kimmei Kimmer Kimmi Kimo Kimp Kims

K-4

126 127 129 130 133 135 150 156 160 170 180 190 200 202 206 207 210 212 213 214 215 216 218 219 220 222 224 226 227 230 232 233 234 235 236 237 240 244 246 247 248 250 252 254 256 260 267 270 272 274 275 276 277 280

Kimt Kimz Kin Kina Kinc Kinck Kind Kinde Kinderf Kinderl Kinderm Kindes Kindi Kindl Kindle Kindli Kinds Kindt Kindu Kindz Kine Kiner Kines King Kingi Kingl Kingsb Kingsf Kingsl Kingsm Kingst Kini Kink Kinka Kinke Kinkeli Kinn Kinne Kino Kinoh Kinok Kinom Kins Kint Kinta Kintn Kinz Kinzi Kio Kip Kipars Kipart Kipartu Kipe

290 310 320 321 323 325 330 332 333 334 335 336 340 343 344 345 350 352 355 359 360 364 365 370 371 372 374 375 376 377 378 390 400 401 403 403 430 434 440 443 445 447 450 460 461 466 470 475 480 490 493 494 495 500

Kipl Kiplo Kipn Kipp Kippe Kipph Kir Kirby Kirc Kirchbe Kirchen Kircheng Kirchenr Kirchens Kircher Kirchh Kirchl Kirchm Kirchn Kirchs Kirchw Kird Kirdo Kirf Kirg Kirh Kirhn Kirhr Kiri Kiril Kirilo Kirj Kirju Kirk Kirke Kirkl Kirkm Kirkp Kirku Kirkup Kirkw Kirl Kirm Kirms Kirn Kirnb Kiro Kirp Kirs Kirschf Kirschk Kirschm Kirschn Kirschs

504 506 508 510 513 516 520 524 530 532 534 535 536 537 538 540 542 543 544 546 548 550 555 570 580 590 595 597 600 604 605 610 617 620 622 626 627 628 630 634 637 640 650 656 660 663 670 680 700 710 712 714 715 717

Kirsh Kirsh Kirsi Kirst Kirste Kirsten Kirð Kirt Kirto Kiru Kirv Kirw Kis Kisc Kise Kisel Kiselo Kisf Kisi Kiss Kisse Kissi Kissk Kissl Kist Kistem Kistn Kið Kit Kitai Kitaj Kitaje Kitaz Kitc Kith Kits Kitse Kitso Kitt Kitte Kittel Kittl Kittle Kitto Kittr Kitz Kiv Kivic Kivick Kivil Kivu Kiw Kiy Kiyo

Klopo 720 730 740 743 746 750 760 765 770 780 790 800 803 810 814 815 820 840 850 854 855 856 857 860 863 866 870 880 882 884 886 888 890 894 900 903 906 910 912 913 915 916 917 918 930 950 952 954 956 958 960 980 986

Kj Kja Kje Kjell Kjellen Kjellg Kjelli Kjer Kjerbull Kjeru

001 010 240 290 293 294 295 360 363 410

Kl Kla Klaas Klaat Klab Klaba Klabu Klac Klad Klaf Klag Klai Klaid Klaj Klan Klap Klapk Klapm Klapp Klapr Klar Klara Klare Klaren Klark Klam Klas Klasi Klasik Klasin Klaso Klass Klassis Klassischer Klassiz Klasso Klasy Klat Klatz Klau Klauh Klaup Klaus

001 010 016 017 020 021 028 030 040 060 070 090 094 100 140 160 163 165 167 168 170 171 173 174 176 177 180 182 183 185 187 190 192 193 195 196 198 200 208 210 214 216 220

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Klausi Klausn Klauss Klaussm Klaust Klauw Klauz Klav Klavi Klavin Klavs Klaw Kle Klebe Kleber Klebs Klee Kleeb Kleef Kleei Kleem Kleen Klef Kleff Kleffe Kleg Kleh Klei Kleij Kleim Klein Kleinb Kleinbaur Kleinbaut Kleinbe Kleine Kleinec Kleinen Kleiner Kleinert Kleines Kleinf Kleinh Kleinhau Kleini Kleink Kleinl Kleinm Kleinp Kleinr Kleins Kleinsc Kleinschr Kleinso

K-5

221 222 223 224 225 227 229 230 232 234 237 240 260 262 264 266 290 291 293 295 296 297 300 303 304 310 320 330 333 337 340 342 343 344 345 350 352 354 355 357 358 360 362 363 370 380 382 383 386 387 390 392 393 396

Kleinst Kleinð Kleinw Kleist Kleistn Kleists Klem Kleme Klemens Klement Klemm Klemp Klen Klenc Klencke Klend Kleng Klenk Klenke Klenn Kleno Klenz Klenze Kleo Klep Klepet Kler Kles Klesh Klet Klete Kletk Klett Kleu Klev Klever Klew Kley Kli Klibo Klic Klid Klie Klief Klieg Kliem Klien Klier Klif Klig Kligers Klim Klimanð Klimað

397 400 408 420 425 427 440 442 443 444 446 448 450 452 454 455 457 460 463 470 472 477 478 480 484 485 490 500 504 510 513 515 517 520 530 535 540 545 550 552 553 555 560 562 563 565 566 567 570 572 574 580 581 582

Klimk Klimm Klimo Klims Klin Klinck Klincko Klind Kling Klingb Klinge Klingel Klingem Klingen Klinger Klingg Klingh Klings Klingsor Klini Klinis Klink Klinker Klinkh Klinkm Klinko Klins Klinð Klint Klio Klip Klippe Klipperl Klið Klit Klits Klitz Kliv Klivers Kliz Klo Klobe Kloc Klod Klods Kloh Klom Klon Klop Klopf Klopfer Klopfl Klopm Klopo

584 585 586 588 590 593 594 595 600 601 603 604 605 606 608 610 611 614 615 620 627 630 632 633 634 636 638 640 646 650 660 663 665 680 690 695 698 710 713 718 720 721 722 723 725 727 730 740 750 752 753 754 755 756

Klopp

Kolf

Klopp Klops Klor Klos Klose Kloss Klosso Klost Klosterl Klosterm Klot Kloth Kloto Klots Klotz Klotzo Klov Klu Klube Kluc Kluck Kluè Kluèn Klud Kluf Klug Kluge Klugen Klugh Kluh Kluk Klum Klump Klun Klunz Klup Klus Klusa Klusai Klusas Kluse Klusi Kluss Klusu Klut Kluth Kly

757 758 760 770 772 774 775 776 777 778 780 782 783 784 786 788 800 820 823 830 832 835 837 840 850 860 863 865 867 870 880 890 896 900 908 920 940 941 942 943 944 945 947 948 950 954 990

Km Kmo

001 600

Kn Kna Knabel

001 010 030

Knaben Knac Knap Knapp Knat Knatch Knau Knaur Knaus Knaut Knaz Kne Knec Knee Knei Kneip Kneis Kneisel Kneiser Kneit Kneiz Knel Knes Knese Knesel Knev Kni Knib Knic Knie Kniep Knier Knies Kniesc Kniest Knig Knigg Knigh Knih Knip Knir Knit Knitt Kniþ Kno Knobl Knoblo Knobloc Knoc Knoche Knochen Knock Knod Knok

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

035 050 170 175 200 210 220 224 225 226 240 250 270 290 320 325 330 333 336 340 349 360 380 383 385 390 400 410 420 440 447 449 450 453 456 470 474 475 480 520 530 550 557 559 600 610 614 615 620 622 624 626 630 650

Knoker Knol Knolle Knolly Knoo Knop Knopf Knopfs Knopp Knoppe Knor Knorr Knorre Knorren Knorri Knort Knos Knosp Knost Knot Knott Know Knowl Knowlt Knox Knub Knud Knut Knutz Kny

656 660 663 668 690 700 704 707 710 713 720 725 726 727 728 730 740 746 750 760 765 790 795 796 800 840 860 920 929 950

Ko Koa Koar Kob Kobar Kobat Kobay Kobaz Kobb Kobe Kobek Kobel Kobell Kobelt Koben Kober Kobers Kobert Kobie Kobier Kobk Kobl Kobler

001 002 008 010 013 014 015 016 017 020 022 023 024 025 026 027 028 029 030 032 033 034 035

K-6

Kobo Kobr Koby Kobz Koc Koceb Kocek Koch Kocha Kochan Kochb Koche Kochen Kochenr Kocher Kochg Kochk Kochl Kochly Kochm Kochs Koci Kocin Kocj Kock Kocker Kocks Koè Koèetk Koèeto Koèu Kod Kodak Kodal Kodam Kode Kods Koe Koeh Koek Koel Koen Koer Koes Koet Kof Koffm Kofo Kog Kogal Kogan Kogans Koge Koh

036 037 038 039 040 042 044 050 051 052 053 054 055 056 057 060 061 062 063 064 065 070 072 074 075 076 078 080 084 085 088 090 092 093 094 095 097 100 101 102 103 104 106 107 108 110 114 116 120 123 125 126 128 130

Kohf Kohl Kohlen Kohlene Kohlens Kohler Kohlh Kohlm Kohlme Kohlmey Kohlr Kohn Kohne Kohnt Kohr Kohs Koht Kohtz Kohu Koi Koik Kois Koj Kok Kokar Koke Koki Kokl Kokn Koko Koks Koksn Koku Kol Kolar Kolb Kolba Kolbe Kolben Kolber Kolbi Kolbo Kolbu Kolc Kolch Kold Kole Kolek Kolekt Kolen Koler Koles Kolesn Kolf

132 134 135 136 137 138 139 140 142 143 145 150 152 153 154 155 156 157 158 160 163 165 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 192 195 200 201 203 205 206 207 208 210

Kolg Kolg Kolh Kolho Kolhozn Kolhozs Kolhozu Kolin Kolis Kolj Kolk Koll Kollar Kollat Kollatz Kolle Kollek Kollekt Koller Kollert Kolli Kollis Kollm Kollo Kollof Kollon Kollw Kolm Kolman Koln Kolo Kolob Kolok Kolom Kolomb Kolombs Kolomi Kolomijk Kolon Kolonic Kolonie Kolonn Kolont Kolos Koloss Kolow Kolp Kolpi Kolr Kols Kolsd Kolst Kolt Kolth Kolts

Koris 215 220 222 223 226 227 230 234 235 240 250 251 252 253 254 255 256 257 258 260 262 263 264 265 266 267 270 272 275 280 281 283 284 285 286 287 288 290 291 292 293 294 296 297 299 300 303 310 314 315 317 320 323 326

Koltz Kolu Kolup Kolw Kom Komar Komaro Komars Komb Kombst Komei Komen Komer Komet Komi Komin Komis Komisarþ Komiss Komj Komjaun Komk Koml Komm Komma Kommand Komme Kommi Kommis Kommu Kommuni Kommuniq Kommunis Komo Komor Komp Kompe Kompl Kompo Kompos Komr Koms Komt Komu Komuni Komunik Komunis Komunist Komunistis Komunists Komur Kon Konan Konar

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

329 330 334 337 340 341 342 343 345 346 350 352 354 356 360 362 364 365 366 370 374 380 390 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 415 420 422 424 426 427 430 434 437 440 441 442 443 444 445 446 448 450 452 454

Konc Konces Koncz Kond Kondi Kondit Kondiz Kondo Kondr Kondrato Kondrats Kondy Kone Koneè Konen Koner Konew Konf Konfer Konfi Kong Kongo Kongr Konh Koni Konic Konig Konige Konigi Konigl Konigr Konigs Konigsber Konigsbr Konigse Konigsh Konigsl Konigsm Konin Konj Konjun Konk Konku Koni Konm Konn Konner Kono Konono Konop Konopn Konov Konow Konoy

K-7

455 456 459 460 461 462 463 464 465 466 468 469 470 471 473 474 475 476 477 478 480 483 485 488 490 491 493 494 495 496 497 500 501 502 503 504 506 507 508 510 512 513 515 516 518 520 521 522 523 524 525 526 527 528

Konr Konradi Konrads Konrat Konre Kons Konsjans Konsp Konst Konstanti Konstantinop Konstants Konsti Konstr Konstruk Konsty Konsu Konsular Konsult Konsum Konsz Konð Kont Konti Kontin Konto Kontr Kontrak Kontro Kontu Konu Konus Konv Konver Konversat Konw Konz Konzu Koo Kooperat Kooperato Koor Kop Kopal Kopc Kope Kopec Kopej Kopel Koper Kopf Kopfa Kopi Kopis

530 532 533 535 536 540 543 546 550 552 553 554 555 556 557 558 560 562 563 564 567 569 570 572 573 574 575 576 577 578 580 582 583 584 585 587 590 597 600 602 603 605 610 612 613 614 615 616 617 618 620 621 623 624

Kopið Kopit Kopk Kopl Kopm Kopn Kopo Kopp Koppe Koppeb Koppel Koppen Kopper Koppi Koppm Kops Kopsk Kopso Kopt Kopu Kopy Kopylo Kor Korabl Korac Koral Koran Korany Koras Korb Korbel Korber Korc Korè Kord Korde Kordem Kordes Kordo Kords Kore Korec Koreck Korej Korel Korell Koreð Korf Korff Korfs Korh Kori Korin Koris

625 626 630 631 632 634 636 640 641 642 643 644 645 646 647 650 651 652 655 656 658 659 660 661 662 664 665 666 668 670 672 674 676 679 680 682 683 685 687 688 690 692 693 695 696 697 698 700 703 705 708 710 712 713

Korit Korit Koriz Korj Korm Korn Korna Korne Kornej Kornel Kornem Korner Kornet Kornev Kornf Korng Korni Kornij Kornil Kornin Koro Korog Koroj Korol Koroln Korolo Korop Koros Korot Korov Korp Korr Korro Kors Korsc Korsi Korsu Kort Korte Korth Kortha Korti Kortin Kortm Kortn Kortu Koru Korw Korz Korzenio Korzon Korzy Kos Kosa Kosc

Krasny 714 715 716 719 720 721 723 724 725 726 727 728 729 730 732 734 735 736 737 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 754 756 760 762 764 767 770 771 772 773 774 775 776 777 778 780 785 790 792 794 798 800 801 802

Kosche Koschl Koschm Koschu Koschw Kosci Kose Kosel Kosen Kosenk Koseno Koser Kosh Kosi Kosig Kosin Kosio Kosis Kosj Kosk Kosken Koski Kosku Kosm Kosmi Kosmo Kosmop Kosmos Kosmow Kosn Koso Kosol Kosov Koss Kossak Kossel Kosser Kossi Kossl Kossm Kosso Kossows Kossu Kost Kostb Koste Kosten Koster Kosti Kostil Kostilu Kostin Kostins Kostj

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 814 816 819 820 822 823 824 826 828 830 832 833 835 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870

Kostk Kostl Kostoj Kostom Kostr Kostrz Kostu Kosz Koð Koðt Koðu Koðul Kot Kotas Kotc Kote Koth Kothr Koti Koto Kotr Kots Kotschi Kotss Kott Kottg Kotti Kottk Kottm Kottn Kotts Kotv Kotw Kotz Kotze Kotzeb Kotzs Kou Koum Koun Kous Kout Kouti Kouz Kouy Kov Kova Kovalenk Kovalev Kovalo Kovals Kovar Kove Koves

K-8

871 872 874 875 876 877 878 879 880 884 885 886 890 892 893 894 896 897 900 902 904 905 906 907 910 912 913 914 915 916 917 920 921 923 924 925 927 930 932 933 934 935 936 937 938 940 941 942 944 945 946 947 950 952

Kovi Kovin Kovn Kovnatov Kovp Kovr Kow Kowale Kowals Kowar Kowarsk Kowast Kowe Kown Kox Koz Koze Kozi Kozj Kozl Kozlovsk Kozlow Kozm Kozs Koþ Koþev Koþew Koþi Koþið

953 954 955 956 957 958 960 961 962 963 964 965 966 968 970 980 981 982 983 984 985 986 987 988 990 993 994 995 997

Kp

001

Kr Krab Krabs Krac Krach Krack Krad Krae Kraep Kraf Kraff Krafft Kraft Kraftf Krafts Kraftu Krag Kragl Krags Krah Krahm Krahn

001 020 026 030 033 035 040 050 056 060 062 064 065 066 067 068 070 074 077 080 084 085

Krai Krain Kraino Krais Krait Kraj Krajn Krak Kral Krall Kralo Kram Krame Kramm Kramr Kran Kranci Krand Krane Krani Krank Krankh Krann Krano Krant Kranz Kranzl Krap Krapes Krapf Krapi Krapiv Krapo Krapp Krappe Krapt Kraq Krar Kras Krasan Krasav Krasc Krase Krasi Krasin Krasn Krasnik Krasnis Krasno Krasnop Krasnopev Krasnopo Krasnov Krasny

090 093 094 096 097 100 107 110 120 124 126 130 133 135 137 140 142 143 144 145 146 147 150 151 155 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 170 175 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 192 193 194 195 198

Kraso Kraso Krasot Krasotk Krasov Krass Krassic Krassin Krassn Krast Krasu Krasz Krað Kraðap Kraðe Kraðn Krat Krato Kratz Kratzm Krau Krauj Krauji Krauk Krauklis Kraul Kraup Kraus Krausa Krause Krausk Krausko Krauss Kraussl Kraut Krauth Krauz Krauze Krav Kravco Kravè Kraw Krawi Krax Kray Kraz Kraþ Kre Krebs Krec Kreck Kreè Kred Kreditl Kreditn

Kropl 200 202 203 204 205 206 207 208 210 212 218 220 222 224 227 230 234 237 238 240 244 245 246 247 250 257 260 261 262 264 265 266 267 270 274 275 276 280 282 284 290 294 300 305 310 318 320 322 323 324 325 326 327 328

Kree Kreg Kreh Krehl Krehm Kreho Krei Kreibig Kreic Kreicm Kreicmi Kreind Kreip Kreis Kreise Kreisl Kreiso Kreið Kreit Krej Kreje Krek Kreki Kreli Krell Krem Kreme Kreml Kremn Kremno Kren Krenc Krenè Krenk Krep Krer Kres Kresli Kress Kressn Krest Krestan Kresto Kret Krets Kretz Kretzs Kreu Kreus Kreut Kreutz Kreutzf Kreutzm Kreutzw

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

330 340 350 353 354 356 360 362 363 364 365 370 377 380 382 384 386 389 390 400 402 405 406 410 414 420 422 424 426 427 430 431 433 435 440 445 450 452 454 455 456 457 458 460 464 467 468 470 472 473 474 475 476 478

Kreuz Kreuze Kreuzer Kreuzp Kreuzz Krey Kreye Kreym Kreys Kri Kric Krick Krid Krie Kriec Krieg Kriege Kriegerg Kriegk Kriegl Kriegs Kriegsb Kriegsbu Kriegsf Kriegsg Kriegsges Kriegsn Kriegss Kriegst Krieh Kriem Kries Kriese Kriesi Kriet Krietni Kriev Krievijas Krievin Krieviski Krievk Krievs Krievu Krif Krig Krih Krij Krik Kriki Kriku Kril Krilov Krim Krimi

K-9

480 482 483 485 487 490 493 495 497 500 502 504 505 510 512 514 515 516 517 518 520 521 522 523 524 525 526 527 528 530 540 550 553 554 556 557 560 562 563 565 566 567 568 570 574 576 578 580 583 587 590 595 600 602

Kriminalp Kriminalt Kriminalti Krimm Krimo Krin Krins Krio Krip Kripe Kris Krisc Krischa Krische Knsh Kriss Krist Krista Kristal Kristallg Kristam Kristap Kristb Kriste Kristi Kristians Kristie Kristig Kristin Kristk Kristm Krið Kriðk Krit Kritis Kritisk Kriv Krivi Krivo Krivu Kriw Kriwt Kriz Kriþ Kriþa Kriþi Kriþk Kriþu Krj Krju Kro Krod Krodz Kroeb

603 604 605 606 607 610 612 614 615 617 620 622 623 624 625 627 630 631 632 633 634 636 637 638 640 642 644 645 646 647 648 650 654 660 665 666 670 673 675 678 680 685 690 693 694 695 696 698 700 706 710 713 715 720

Kroeg Krof Krog Krogh Krogu Krogz Kroh Krohg Krohn Krohnk Krohns Kroi Krok Krol Kroll Kroller Krollm Krolls Krolo Krom Kromay Krome Kromm Kromp Kron Krona Kronac Kronb Kronbau Kronbe Kronber Kronc Krone Kronen Kroner Krones Kronf Kroni Kronik Kronin Kronit Kronl Kronli Krono Kronp Krons Kronu Kronv Kronw Kroo Krop Kropi Kropiv Kropl

723 725 730 731 737 739 740 742 744 745 746 750 754 760 763 764 765 766 768 770 772 773 775 777 780 781 782 783 784 785 786 787 790 791 792 793 794 795 796 797 798 800 801 802 803 804 805 806 807 810 812 813 814 816

Kropo Kropo Kros Krosi Kross Krot Krots Kru Kruck Krud Krudn Krudy Krue Krueg Kruesi Krug Kruge Kruger Krugl Kruglo Kruh Krui Kruk Kruke Krukl Krukli Kruko Krukow Krum Kruma Krumb Krumbac Krumbi Krumi Krumm Krummac Krummah Krumme Krummer Krump Krums Krup Krupki Krupn Krupp Krups Krus Kruse Krusen Krusensto Krusk Krust Krusti Krustk Krustm

Kunzer 817 820 824 827 830 836 840 843 845 847 848 850 853 855 860 862 863 865 866 870 875 880 881 883 884 885 887 890 891 892 893 894 895 900 901 902 904 905 907 908 910 912 914 916 918 920 922 924 925 927 930 931 932 933

Krusto Krustp Krusts Kruð Krut Kruti Krutj Kruts Kruu Kruz Kruze Kruzen Kruþ Kry Kryl Krylov Krym Kryn Kryz Krzy Krzyw Krþ

934 935 936 938 940 943 944 946 950 960 962 964 968 970 972 973 974 975 978 980 987 990

Ks Ksad Ksav Kse Ksenok Ksie Ksir

001 080 150 220 360 440 510

Ku Kua Kuab Kuang Kuanga Kub Kubal Kuban Kubar Kube Kubele Kubeli Kubelk Kuber Kubi Kubin Kubit Kubl Kubli Kubu Kuc Kucha Kuche

001 010 011 040 041 060 063 065 067 070 073 074 075 076 080 082 084 085 086 088 090 091 092

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Kuchend Kuchenm Kuchl Kuchu Kuck Kucku Kucz Kuè Kud Kudd Kudi Kudr Kudrj Kudrjav Kudrjaw Kudru Kue Kuen Kuf Kug Kuge Kugen Kugi Kugio Kugn Kugu Kuh Kuhl Kuhla Kuhlm Kuhls Kuhlu Kuhm Kuhn Kuhna Kuhnau Kuhne Kuhnel Kuhnem Kuhner Kuhnert Kuhns Kuhnt Kuhr Kuht Kuhw Kui Kuibi Kuibið Kuil Kuis Kuiv Kuj Kuk

K-10

094 095 096 098 100 106 109 110 120 123 125 130 132 133 134 137 140 145 150 160 162 164 165 166 167 168 170 172 173 175 177 178 180 190 191 192 193 194 195 197 198 200 203 210 220 228 230 232 234 235 237 238 240 250

Kukai Kukain Kukar Kuke Kukel Kuken Kukk Kuko Kukol Kukow Kuku Kukul Kukule Kukuljevic Kukur Kukuruz Kul Kulb Kulba Kulbah Kulbe Kulbs Kulc Kuld Kule Kuleg Kulem Kules Kuleð Kulev Kuli Kulik Kuliko Kulin Kulis Kulise Kulit Kuliz Kulk Kull Kulla Kulm Kulmb Kulp Kulð Kult Kultivet Kultur Kulturau Kulturn Kulturt Kurn Kumara Kumaril

251 252 253 254 255 257 258 260 264 268 270 272 273 274 276 278 280 281 282 283 285 287 290 300 310 312 314 316 317 318 320 322 323 324 325 326 327 328 330 331 332 335 336 337 340 350 352 354 355 356 357 360 361 363

Kumk Kumm Kummer Kump Kums Kumsa Kun Kuna Kunb Kunce Kuncen Kuncew Kunck Kund Kunders Kundi Kundiz Kundt Kundz Kundzi Kune Kunerts Kunf Kung Kungf Kungl Kungs Kunh Kuni Kunig Kunik Kunil Kunin Kunis Kunit Kuniy Kunk Kunn Kuno Kuns Kunst Kunstl Kunstm Kunstmu Kunstw Kunt Kunts Kuntz Kunw Kunz Kunzek Kunzel Kunzen Kunzer

366 370 372 374 376 377 380 381 384 390 393 396 397 400 402 403 405 406 407 408 410 416 420 430 433 435 437 440 450 452 453 454 455 456 457 458 460 470 475 480 483 484 485 486 488 490 494 496 500 510 512 513 514 516

Kunzf Kunzf Kup Kupc Kupè Kupèe Kupès Kupd Kupe Kupf Kupfers Kupferst Kupff Kupg Kuph Kupi Kupk Kupky Kupl Kuplej Kupp Kupr Kupri Kuprin Kups Kupð Kur Kura Kuram Kurat Kurb Kurbs Kurc Kurci Kurd Kure Kuren Kurf Kurg Kurh Kuri Kurin Kurino Kuris Kurk Kurl Kurlan Kurlandis Kurlandisches Kurlm Kurm Kurmit Kurn Kurnato Kurnb

Kys 517 520 522 524 525 527 530 540 550 553 555 557 560 570 580 590 597 600 603 610 620 623 625 630 635 640 641 644 646 650 656 660 664 670 680 684 687 690 696 700 704 705 707 710 720 722 723 724 727 730 736 740 743 745

Kuro Kurok Kuron Kurons Kurop Kuror Kurow Kurp Kurpn Kurr Kurs Kursi Kursk Kurski Kurð Kurði Kurðu Kurt Kurtd Kurte Kurth Kurtz Kurtze Kurtzenb Kuru Kurz Kurze Kurzem Kurzemn Kurzen Kurzer Kurzes Kurzg Kurzw Kurzwel Kus Kusa Kush Kusi Kusm Kuss Kusse Kussm Kusst Kusten Kuster Kusti Kustn Kusto Kusz Kuð Kuðn Kut Kute

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

750 752 753 754 755 757 758 760 765 767 770 774 775 776 780 784 787 790 793 794 796 800 803 806 810 820 822 823 825 826 827 828 830 835 837 840 841 844 845 847 850 853 855 857 860 863 865 867 868 870 880 885 890 892

Kutn Kutr Kuts Kutscher Kutschk Kutschm Kutt Kutu Kutuz Kutz Kutze Kutzer Kutzi Kuu Kuv Kuvð Kuvðins Kuvðinsk Kuy Kuynk Kuz Kuzel Kuzm Kuzmi Kuzmin Kuzn Kuzneco Kuznecs Kuznet

894 897 900 903 905 907 910 920 923 930 933 935 937 940 950 954 955 956 960 965 970 974 975 976 977 980 983 985 986

Kv Kva Kvap Kvas Kvað Kve Kvelè Kven Kvet Kveti Kvie Kviesit Kvin Kvir Kvit Kvor

001 010 150 180 190 240 290 320 370 374 400 450 520 550 580 820

Kw Kwa Kwam Kwasdrinin Kwasnie Kwasnik Kwia

001 010 130 180 240 245 420

K-11

Kwie Kwis Kwj

460 520 550

Ky Kyb Kybe Kym Kyn Kync Kyne Kyo Kyr Kyri Kyrie Kyrl Kys

001 040 044 450 490 520 550 600 660 670 680 690 730

L

Lamond

L

000

La Laa Laakm Laar Laas Lab Laba Labad Labadi Labai Labak Labam Laban Labane Laband Labano Labans Labar Labart Labas Labau Labb Labd Labe Labed Labej Label Laben Labeo Laber Labg Labh Labi Labia Labib Labic Labid Labie Labil Labið Labit Labk Labl Labo Labon Labor Labore Labori Labou Laboul Labour Labr

001 002 004 006 008 010 011 013 014 016 017 018 020 021 022 023 024 025 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060

Labret Labri Labro Labru Labs Labu Labul Labun Labv Lac Lacal Lacan Lacap Lacar Lacas Lacat Lacav Lacaz Lacaze Lace Lacen Lacep Lacer Lach Lacha Lacham Lachau Lache Lachen Laches Lachm Lachn Lacho Laci Lacin Lacis Lacið Lacit Lack Lacki Lackl Lacko Lacl Laco Lacomble Lacon Lacor Lacov Lacr Lact Lacy Laè Laèk Laèp

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

062 063 065 068 070 072 073 074 077 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 092 094 095 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 126 128 129 130 134 136

Laèu Lad Ladd Lade Laden Ladi Ladm Lado Ladr Lady Lae Laen Laer Laes Laf Lafarg Lafari Lafay Lafe Lafer Laff Laffan Laffe Laffi Laffit Lafi Lafit Lafl Lafo Lafon Lafor Lafos Lafou Lafr Lafu Lag Lagan Laganovsk Lagar Lagas Lage Lager Lagerb Lagerc Lagerl Lagerm Lagh Lagi Lago Lagor Lagov Lagow Lagr Lagrange

L-1

138 140 141 142 143 144 146 147 148 149 150 154 156 157 160 162 163 165 167 168 170 171 172 174 175 176 177 178 180 181 182 183 184 186 188 190 193 194 196 198 200 202 203 204 205 206 207 208 210 215 217 218 220 221

Lagre Lagu Lague Lagui Lagum Lagus Lagz Lah Lahe Lahi Lahm Lahn Lahns Laho Lahor Lahov Lahu Lai Laic Laid Laidl Laido Laie Laik Laikm Laikr Laiks Lail Laim Laime Laimin Lain Laing Lair Laird Laire Lais Laist Laiv Laivin Laj Lajo Lajol Lak Lake Lakh Lako Lakoz Laks Lakst Lakt Lal Laland Lalann

223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 252 253 254 256 257 260 261 262 264 265 267 268 270 274 275 280 282 283 284 285 286 287 288 290 291 292

Lale Lalem Lali Lall Lalli Lally Lalo Laloc Lalom Lalou Laloy Lalu Lam Lamac Laman Lamand Lamann Lamans Lamar Lamaran Lamarc Lamare Lamarm Lamarq Lamart Lamas Lamat Lamb Lamba Lambe Lambel Lamber Lamberg Lambert Lambi Lambl Lambo Lambr Lambro Lambt Lambu Lame Lamei Lamen Lamer Lamet Lami Lamm Lamme Lammer Lammo Lamo Lamon Lamond

294 295 296 297 298 299 300 301 303 305 306 308 310 312 314 315 316 318 320 321 322 323 324 325 326 327 328 330 331 333 334 335 337 338 340 342 343 345 346 347 348 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 362 363

Lamont Lamont Lamot Lamou Lamp Lampe Lamper Lampl Lampm Lampr Lamprecht Lampri Lamps Lams Lamsd Lamson Lamsz Lamy Lan Lance Lancel Lancer Lanch Lanci Lanck Lancm Lancr Land Landa Landau Landav Landb Landbr Lande Landel Landen Lander Landg Landgr Landgu Landh Landi Landk Landl Landle Landli Landm Landmar Lando Landog Landol Landon Landor Landou Landow

Lasker 364 365 366 370 372 373 374 375 376 377 378 379 380 382 384 387 388 390 391 392 393 394 395 396 397 398 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 420 421 422 423 424 425 426 427 428

Landp 430 Landr 431 Landry 432 Lands 433 Landsb 434 Landsc 435 Landse 436 Landsk 437 Landst 438 Landt 440 Landtag 443 Landu 444 Landw 445 Landwer 446 Landwi 447 Landwirtschaft 448 Lane 450 Laner 455 Lanf 457 Lanfr 458 Lang 460 Langb 462 Langbr 463 Langd 465 Langde 466 Langdon 468 Lange 470 Langeg 471 Langen 472 Langenb 473 Langend 474 Langenf 475 Langenh 476 Langenn 477 Langens 478 Langent 479 Langer 480 Langerh 482 Langerm 484 Langero 485 Langers 486 Langev 487 Langew 488 Langf 490 Langg 491 Langh 492 Langha 493 Langhe 494 Langho 495 Langi 496 Langij 497 Langin 498 Langl 500 Langle 501

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Langles Langlo Langlot Langm Langn Langs Langst Langsto Langstr Langt Langton Langtr Langu Langv Lanh Lani Lanie Lanig Lank Lanke Lankenf Lankes Lanko Lanm Lann Lanno Lano Lanr Lans Lansb Lansd Lansf Lansi Lanso Lanst Lansy Lant Lanti Lanto Lantr Lantz Lanu Lany Lanz Lanzan Lanze Lanzi Lanzo Lao Laod Laor Laot Lap Lape

L-2

502 504 505 506 507 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 522 523 525 526 527 528 529 530 531 533 534 536 540 541 543 544 545 546 547 548 550 553 555 557 558 560 562 564 565 566 567 568 570 573 576 577 580 583

Lapeki Lapen Laper Lapi Lapid Lapidj Lapidoth Lapin Lapinsk Lapinð Lapir Lapl Lapm Lapo Lapor Lapou Lapp Lappar Lappe Lappen Lappl Lapr Lapre Laps Lapse Lapsen Lapsi Lapsin Lapsk Lapð Lapt Laptj Lapty Lapu Laq Laqueu Lar Lara Larb Larc Larco Lard Lardy Lare Laren Larewelliere Larf Larg Largi Largo Larh Lari Larin Lario

585 586 588 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 612 613 614 615 616 618 620 622 624 625 626 627 630 631 632 633 634 635 636 637 538 639 640 642 643 644 646 650 651 652

Laris Larisc Larisch Larið Lariv Larivi Lark Larm Larmi Larmo Larn Laro Laroc Larochef Larochej Larocq Larom Laron Laros Larot Larou Larr Larre Larro Lars Larss Lart Laru Las Lasag Lasal Lasam Lasar Lasau Lasaulx Lasc Lasca Lasce Lasch Laschi Laschk Lasci Lasd Lase Laserna Lasers Lasi Lasie Lasil Lasis Lasit Lasiu Lask Lasker

653 654 655 656 657 658 660 662 663 664 666 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 682 683 684 685 686 687 690 692 693 694 695 696 697 700 701 702 703 704 705 706 707 710 711 712 713 714 715 716 717 718 720 721

Laski Laski Lasko Lasku Lasm Lasn Laso Lasor Lasp Lass Lassa Lassals Lassar Lassb Lasse Lasser Lasso Lasson Lassot Lassr Lassw Last Laste Lastm Lastr Lasu Lasv Lasz Lað Lat Latd Late Latei Later Latg Latgal Latgo Lath Lathan Lathb Lathr Lati Latin Latinisk Latinu Latis Latið Latk Latn Lato Lator Latour Latr Latre Latro

Lecoc 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 736 737 738 740 742 744 745 746 747 748 750 752 754 755 756 757 758 759 760 762 763 764 765 766 767 768 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 785 786 787 788

Latt 790 Latter 792 Lattes 793 Latti 794 Lattu 795 Latu 796 Latuð 798 Latv 800 Latvian 801 Latvie 802 Latviet 803 Latvija 804 Latvijas 805 Latvisk 812 Latvj 815 Latw 817 Latz 819 Lau 820 Laub 821 Lauben 822 Lauber 823 Laubm 824 Lauc 825 Lauch 826 Lauchh 827 Lauck 828 Laud 830 Laude 831 Lauder 832 Laudet 833 Laudi 834 Laudie 835 Laudo 836 Laue 837 Lauen 838 Lauf 840 Laufenbu 842 Laufer 844 Lauff 845 Laug 850 Lauge 852 Laugh 853 Laught 855 Lauh 856 Lauj 859 Lauk 860 Lauke 861 Laukh 862 Lauki 863 Lauko 864 Lauks 865 Lauksaimniecibas 866 Lauksaimniek 867 Lauku 868

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Laukv Laul Laum Laun Launay Laune Launi Launit Laup Laur Laure Laurenb Laurenc Laurens Laurent Laurenti Laurenz Lauri Lauria Laurie Lauril Lauris Laurit Lauro Laurs Laus Lausb Lause Lausk Lauss Laut Laute Lauten Lautens Lauter Lauterbo Lautere Lautr Lautre Lauv Lauw Laux Lauz Lauzn Lauzt Lauzu Lauþ Lav Lavag Laval Lavall Lavar Lavat Lave

L-3

869 870 872 873 874 875 876 877 878 880 882 883 884 885 887 888 889 890 891 892 893 895 896 897 898 900 901 902 903 908 910 912 913 914 915 916 917 918 919 920 922 923 925 926 927 928 929 930 932 933 934 936 938 940

Laved Lavel Lavell Laver Laverg Lavero Laverr Lavery Lavi Lavig Lavil Lavin Lavis Lavit Lavo Lavr Lavro Lavrov Law Lawa Lawe Lawl Lawr Lawrent Laws Lawso Lax Laxw Lay Laya Layam Layar Laye Layt Laz Lazare Lazarev Lazaro Lazars Lazd Lazdan Lazdi Lazdo Laze Lazh Lazi Lazn Lazza Lazze Lazzi Laþ

941 942 943 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 968 970 971 973 974 975 976 977 978 980 981 982 983 984 985 986 987 988 990 991 992 993 994 995 996 997

Le Leac

001 003

Lead Leaf Leah Leal Lean Leanders Lear Leas Leat Leau Leav Leavi Leb Lebe Lebedev Lebedi Lebel Leben Lebend Lebendi Lebens Leber Lebereh Leberl Lebers Lebesq Lebey Lebl Lebla Leblan Leblo Lebm Lebn Lebo Lebou Lebour Lebr Lebre Lebreto Lebru Lec Leche Lechen Lecher Lechev Lechevalier Lechi Lechl Lechn Leci Leck Lecl Leclere Lecoc

004 006 007 009 010 014 020 022 024 025 026 027 030 032 033 034 037 040 042 044 047 050 052 054 056 057 058 060 061 064 066 067 068 070 072 073 075 076 077 078 080 081 082 083 084 085 086 087 088 090 093 094 096 100

Lecog Lecog Lecom Lecon Lecs Lect Leè Led Ledant Ledd Lede Ledebu Leder Lederf Lederh Lederm Ledert Ledes Ledesma Ledf Ledh Ledi Ledl Ledo Ledu Ledus Ledw Ledwin Lee Leec Leeh Leer Lees Lef Lefab Lefar Lefe Lefev Leff Lefl Lefle Lefm Lefo Lefr Lefro Leg Lega Legal Legall Legallier Legaly Legb Lege Legendr Leger

Leono 102 104 105 107 108 110 120 123 125 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 144 145 146 148 150 154 156 157 160 162 164 167 168 170 171 173 174 176 177 180 182 183 185 187 188 190 191 193 194 195 198 200 202 203 204

Legerl Legg Legi Legn Lego Legon Legou Legouv Legr Legro Legu Legui Legz Legzdi Leh Lehard Lehars Lehb Lehf Lehfels Lehm Lehman Lehmb Lehmg Lehn Lehne Lehner Lehnh Lehni Leho Lehr Lehra Lehrb Lehrbuch Lehre Lehrers Lehrg Lehrgc Lehrs Lehrsa Lehrt Leht Lei Leibersb Leibl Leibn Leibs Leic Leich Leichn Leicht Leichta Leichte Leichtl

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

205 206 208 210 212 213 215 217 220 221 223 224 226 228 230 232 233 234 236 237 240 242 243 245 250 252 254 255 256 257 260 261 263 264 266 267 270 272 275 276 277 279 280 282 284 285 287 290 292 293 294 295 296 297

Leichtli Leid Leidi Leidin Leidu Leif Leig Leih Leij Leik Leikk Leiko Leil Leim Leimb Leimg Lein Leinb Leine Leinh Leino Leip Leipe Leipu Leipz Leipzige Leis Leiser Leisew Leisr Leiss Leist Leið Leiði Leiðk Leiðu Leit Leite Leitf Leitfo Leitg Leith Leitho Leitn Leits Leitsc Leitu Leitz Leitze Leitzk Leitzm Leiv Leivis Leiw

L-4

298 300 302 304 307 310 314 317 319 320 322 324 325 326 327 328 330 332 334 336 338 340 343 345 346 347 350 352 354 356 357 358 360 363 364 367 370 372 373 374 375 376 377 380 382 383 384 385 386 387 388 390 393 395

Leix Lej Lejas Lejay Lejg Leji Lejin Lejk Lejn Lejs Lek Lekc Leke Leky Lel Lele Leli Lell Lelo Lely Lem Lemait Leman Lemans Lemay Lemb Lembert Lembo Lemc Leme Lemers Lemet Lemi Lemk Lemke Lemm Lemmer Lemmi Lemmn Lemmo Lemn Lemo Lemon Lemonn Lemono Lemor Lemos Lemp Lemper Lempf Lempn Lems Lemu Len

396 400 402 403 404 405 406 407 408 409 410 412 414 418 420 422 423 425 426 428 430 431 432 433 434 435 436 437 440 442 443 444 445 446 447 450 452 454 455 456 457 460 463 464 465 467 468 470 472 473 475 477 478 480

Lenart Lenau Lenb Lenc Lench Lencs Lenè Lend Lendi Lendr Lene Leners Lenev Leng Lenge Lengenf Lenger Lengg Lengi Lengl Lengr Lengy Lenh Leni Lenin Lening Leningrad Leninr Lenins Lenk Lenn Lenne Lenng Lenno Leno Lenor Lenorm Lenot Lent Lenti Lentn Lenz Lenze Lenzn Leo Leon Leonardo Leonc Leone Leonh Leoni Leonid Leonk Leono

481 482 483 484 485 487 488 490 492 494 495 496 498 500 501 502 503 504 505 506 507 508 510 511 513 514 515 517 518 520 523 524 525 527 530 533 534 537 540 543 545 550 553 556 560 561 562 563 564 565 566 567 568 570

Leonov Leonov Leonow Leons Leont Leop Leopo Leot Lep Lepe Lepel Lepell Lepen Leper Lepers Lepeð Lepet Lepev Lepi Lepidoptero Lepidu Lepik Lepin Lepk Lepn Lepnai Lepo Lepor Lepors Lepp Leppe Leppi Leppik Leppm Lepr Lepre Lepri Leprin Lepro Leps Lepsz Lepð Leq Leqr Ler Lerb Lerc Lerchen Lerd Lere Lerh Lerhis Lerhs Leri Leris

Libri 572 573 574 575 580 583 586 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 602 603 605 607 608 610 611 614 616 617 620 622 624 625 627 630 632 633 634 635 636 637 638 640 645 650 652 653 654 656 660 663 664 665 666 667

Lerm Lermina Lermini Lermo Lermonto Lern Lernet Lero Leros Lerou Leroux Leroy Lers Lersn Lert Leru Les Lesag Lesai Lesak Lesc Lesch Leschk Lescu Lesd Lese Lesen Leser Lesera Lesert Lesf Lesg Lesh Lesi Lesin Lesk Lesko Lesl Leslij Lesn Lesne Lesneu Lesni Lesniew Leso Less Lesse Lesser Lessi Lessin Lessko Lesso Lessu Lest

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

670 671 673 675 677 680 685 690 693 695 697 698 700 704 706 708 710 712 713 714 715 716 717 718 720 722 724 726 727 728 730 734 737 740 742 744 745 746 747 750 752 753 754 755 756 760 762 763 764 765 766 767 768 770

Leste Lester Lesu Lesz Leð Let Letaintur Letan Letc Leth Lethb Leti Letn Letni Leto Letou Letow Lets Lett Lette Letten Letter Letti Lettische Lettisk Lettl Lottlandi Lettlands Letto Lettow Lettr Letts Letu Letz Letzk Letzm Leu Leub Leuc Leucht Leuchten Leuck Leuckf Leul Leuli Leun Leunis Leur Leus Leuschner Leusd Leuss Leut Leute

L-5

772 773 774 776 778 780 781 783 785 786 787 790 793 794 795 796 798 800 801 802 803 804 805 806 808 810 812 813 815 816 817 818 820 823 824 826 830 831 832 833 834 836 837 840 842 845 846 848 850 852 853 856 860 862

Leuth Leutho Leutw Leuv Lev Levam Levan Levas Levat Levay Levc Levè Leve Leveli Levels Leven Levenb Levens Levenson Lever Leverd Levere Leverh Leverr Levert Leves Levesq Levet Levez Levi Levic Levin Levins Levinson Levinð Levis Levit Levitan Levitar Levitc Levitchi Leviti Leviz Levr Levs Levy Levys Lew Lewan Lewc Lewe Lewi Lewin Lewins

863 864 868 870 880 882 883 884 885 886 887 888 890 891 892 894 895 896 897 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 912 914 915 916 917 920 922 923 924 925 926 927 928 930 932 935 937 940 942 944 946 950 951 952

Lewinst Lewis Lewiso Lewit Lewy Lex Lexe Lexi Lexicon Lexik Lexis Ley Leyb Leyd Leye Leyh Leyr Leys Leyst Lez Lezat Lezd Lezi Lezin Leþ

953 954 955 956 958 960 962 964 965 967 968 970 971 973 974 975 976 977 978 980 982 984 986 987 990

Lh Lho Lhot Lhotz

001 600 720 740

Li Lia Liak Liar Lib Libau Libaui Libaus Libausc Libb Libe Libel Liber Libera Liberm Libert Libi Libk Libo Libr Library Libre Libri

001 002 005 008 010 012 014 016 018 020 022 023 025 026 027 028 030 033 036 040 042 044 046

Lic Lic Lich Lichi Lichn Licht Lichta Lichtar Lichte Lichtenb Lichtens Lichtenste Lichtensz Lichtent Lichtk Lichtw Lichtwe Lichtwi Lici Licit Licu Lid Liddel Liddl Liddo Lide Lidek Lidf Lidg Lidl Lidn Lido Lidov Lidu Lidumn Lidums Lidur Lidv Lidz Lie Lieb Lieben Liebeno Lieber Liebert Liebes Liebesk Liebh Liebi Liebig Liebin Liebk Liebm Liebr Liebs

Lipm 050 052 053 055 060 061 062 063 064 065 066 067 068 070 075 076 077 080 085 086 090 092 094 095 096 097 100 102 104 106 110 117 120 122 124 127 130 138 140 141 143 144 145 146 147 148 150 151 153 156 160 163 167 170

Liebsche Liec Lieckf Lied Liede Lieder Liederb Lieders Lief Lieg Liek Lieka Liekn Liel Lielai Lielais Lielaj Lielak Lielas Lielau Lield Lieldi Liele Lielez Lielf Lielg Lieli Lielib Lielie Liell Lielm Lielman Lielv Lielz Liem Lien Liena Lienh Liep Liepaj Liepe Liepi Liepin Lieps Lier Lierm Liers Liert Lies Liesk Liesm Liesmu Liess Liet

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

174 180 185 190 192 194 195 196 200 204 210 211 215 220 222 223 224 225 227 228 230 232 233 235 236 237 240 241 243 245 246 247 248 249 250 253 254 256 260 262 264 265 266 268 270 273 275 276 280 282 284 285 288 290

Lieti Lieto Lietu Lietuve Lietuvi Lietuvj Lietz Lietzm Liev Lievent Lif Lifsc Lifð Lift Lig Ligatn Lige Liger Ligh Lign Ligne Ligni Ligo Ligoð Ligot Ligotn Ligott Ligt Ligu Ligums Lih Lij Lik Liki Liks Likstan Liku Likum Likums Likumu Lil Lilient Lilij Lilj Liljed Lill Lillo Lils Lily Lim Liman Limar Limb Limbe

L-6

291 292 293 294 295 296 297 298 300 305 310 314 316 317 320 322 323 324 325 326 327 328 330 333 334 335 337 340 343 346 350 360 370 372 373 374 375 376 377 378 380 381 382 383 384 385 386 387 388 390 391 393 394 395

Limbu Limbur Lime Limi Limm Limme Limo Limong Lin Linab Linan Linar Linat Linb Linc Lincke Linckh Linco Lind Linda Lindb Lindberg Lindbl Lindbo Linde Lindek Lindel Lindem Lindeman Lindemu Linden Lindena Lindenb Lindenbr Lindenm Lindens Linder Lindere Linderm Lindes Lindf Lindg Lindh Lindho Lindhor Lindi Lindk Lindl Lindle Lindlo Lindm Lindn Lindo Lindow

396 397 400 402 404 405 406 407 410 411 413 415 417 420 430 433 434 436 440 441 442 444 445 446 450 453 454 460 462 465 470 471 472 473 475 476 480 483 485 487 490 495 500 503 505 510 512 513 514 516 520 523 525 527

Lindr Linds Lindsl Lindt Lindu Lindw Lindwo Line Linf Ling Linge Lingent Lingg Lingn Lingu Lingue Linh Lini Linin Linit Link Linke Linker Linkl Linkle Linko Linkov Linl Linn Linna Linnan Linnank Linnankow Linne Linnz Lins Linse Linsk Lint Linte Linter Linth Linti Lintn Linto Linu Linz Linze Lio Lionn Liot Lip Lipi Lipm

530 532 534 537 540 543 546 550 555 560 561 563 564 565 567 568 570 572 575 577 580 582 584 585 586 587 588 590 600 601 603 604 606 610 618 620 623 626 630 632 634 635 636 637 638 640 650 654 660 664 667 670 672 674

Lipn Lipn Lipo Lipp Lippe Lipper Lippert Lippi Lippin Lippis Lippm Lippman Lippn Lippo Lipps Lippsc Lips Lipse Lipsi Lipso Lipð Lipt Lipto Lir Liro Lis Lisab Lisan Lisc Lisco Lisd Lise Lisen Lisenko Lisenkov Lisi Lisici Lisin Lisk Lism Liso Lisov Lisovski Liss Lissag Lissaj Lissan Lissau Lissi List Lista Liste Lister Listo Listov

Longh 675 677 680 682 684 686 690 694 696 700 702 705 707 710 713 720 722 724 726 728 730 735 740 745 750 751 753 755 756 758 760 763 764 766 770 772 774 775 777 780 785 786 790 792 793 795 797 798 800 801 802 803 804 806

Lists Lisu Lisz Lið Lit Litau Lite Literari Literarisk Literat Literaturar Literature Literaturf Literaturg Literaturs Lith Liti Litk Litm Lito Litov Litt Litte Litter Littl Littlet Littm Littr Littro Littrow Litv Litvino Litz Liu Lium Liv Live Livent Liver Liveri Liverm Livers Lives Livet Livi Livie Livij Livin Living Livini Liviu Livl Livlande Livlandischd

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

808 814 819 820 830 835 840 841 842 843 844 845 846 847 848 850 852 853 856 860 867 870 871 872 873 874 875 876 877 878 880 882 888 890 895 900 901 902 903 904 905 906 907 908 910 912 913 914 915 916 918 920 922 923

Livlandische 924 Livlandischen 925 Livlandisches 926 Livlands 927 Livo 930 Livoni 933 Livoniu 934 Livot 937 Livr 940 Livret 946 Livs 950 Livð 955 Livu 960 Livy 965 Liw 970 Lix 975 Liy 977 Liz 980 Lizi 983 Lizj 984 Liþ 990 Lj Ljes Lju

001 220 840

Lk

001

Ll Llo Lloy

001 600 830

Lo Lob Loba Lobat Lobb Lobè Lobe Lobec Lobecu Lobg Lobk Lobl Lobn Lobo Lobod Lobov Lobr Lobs Lobsi Loc Locas Locat

001 020 021 026 030 036 040 042 043 050 054 055 058 060 063 067 070 073 075 080 082 083

L-7

Locati Loce Loch Lochm Loci Lock Locke Locker Lockey Lockh Lockr Loco Locu Locy Lod Lode Lodg Lodgman Lodi Lodl Lodo Lodolo Lodov Lodu Lody Loe Lof Loff Loffl Loft Loltings Log Logar Logat Logau Logd Logh Logi Logo Loh Lohau Lohb Lohberg Lohberi Lohe Lohen Loher Lohl Lohm Lohmey Lohn Lohney Lohni Lohr

084 090 092 094 097 100 101 102 104 106 107 110 114 118 120 125 130 132 135 137 140 144 147 150 157 160 170 172 174 176 177 180 184 185 186 190 195 196 197 200 202 203 205 207 210 214 216 220 223 225 230 233 235 240

Lohre Lohrs Lohse Loi Lois Loise Loisel Loisi Loisy Loix Loj Lojac Lojo Lok Lokm Loks Lol Loli Lolig Loliger Lolin Lolm Lom Lomas Lomax Lomb Lombl Lombr Lomc Lomd Lome Lomer Lomm Lomo Lomono Lomont Lon Lonb Lonbr Lonc Lonè Lond London Londond Londs Lone Lonf Long Longa Longd Longf Longfell Longfo Longh

242 245 247 250 252 253 254 255 256 258 260 262 265 270 275 276 280 282 283 284 286 288 290 292 294 296 297 298 300 305 310 315 320 323 325 327 330 331 333 335 338 340 344 345 347 350 360 370 371 372 374 375 377 380

Longhi Longhi Longi Longinu Longm Longo Longob Longon Longos Longr Longs Lonh Lonhol Loni Lonk Lonnb Lonnbo Lonne Lonnf Lonni Lons Lonsd Loo Loofs Loom Loor Loori Loos Loose Loosl Lop Lopali Lopar Lopat Lopatine Lopatr Lopb Lope Loper Loperf Lopez Lopk Lopkopibas Lopr Lopu Lor Loran Lorand Lorb Lorc Lorci Lord Lordi Lordk Lords

Ludo 381 382 383 386 390 391 394 396 400 406 410 414 420 430 440 442 444 445 447 450 453 460 462 463 464 465 467 468 469 470 472 474 475 476 477 480 482 484 485 488 490 492 496 498 500 502 503 505 506 507 510 513 515 517

Lore Loreb Lorek Loren Lorent Lorenz Lorenzo Lorey Lori Lorij Lorim Lorin Loring Lork Lorke Lorm Lorn Lorq Lorr Lors Lort Loru Lory Los Losb Losc Losche Loschh Loschi Loschin Lose Loser Losert Losev Losi Losin Losins Losk Loso Losow Loss Lossi Lossk Lossn Losso Lost Losu Lot Lote Lotg Loth Lother Lothr Loti

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

520 521 522 523 524 525 526 528 530 532 534 535 536 540 543 550 553 558 560 565 570 574 578 580 583 590 592 593 594 595 600 604 605 607 610 614 616 620 630 637 640 642 644 646 647 650 657 660 663 670 673 675 677 680

Lotr Lots Lott Lotter Lotz Lotze Lou Loubi Loud Loudo Loudon Loui Louis Louisi Louisv Louiz Louk Louko Loum Loun Loup Lour Lous Louv Louvr Louys Lov Lova Lovar Lovat Love Lovel Lover Loveri Loverin Loveris Lovet Lovi Lovis Low Lowd Lowe Lowel Lowen Lowenb Lowenbe Lowenf Lowenfeld Loweng Lowenh Lowenk Lowens Lowenster Lowensti

L-8

690 700 710 715 720 724 730 733 740 743 744 750 753 754 757 759 760 764 770 780 790 800 810 820 825 830 840 841 844 847 850 855 860 863 865 867 870 880 886 890 894 900 905 910 911 912 913 914 915 916 917 920 923 925

Lowent Lower Lowi Lown Lowr Lowt Lowy Lox Loy Loz Lozo Lozy Lozz Loþ

926 930 940 945 947 950 958 960 970 980 984 986 988 990

Lp

001

Ls

001

Lu Lua Lub Lubb Lubben Lubber Lubbo Lube Lubecke Lubecki Lubej Luben Luber Lubers Lubet Lubf Lubg Lubh Lubi Lubicz Lubim Lubk Lubl Lubline Lublins Lublinsk Lubn Lubom Lubomi Lubos Lubow Lubs Luc Lucac Lucan

001 010 020 022 023 025 027 030 032 033 035 037 040 043 046 050 054 057 060 063 066 070 080 082 083 085 090 093 094 097 098 100 110 111 114

Lucang Lucans Lucanu Lucar Lucas Lucc Luce Lucen Lucer Luch Luchai Luchi Luchn Lucht Luci Lucie Lucil Lucin Lucio Luciu Luck Lucke Luckem Lucken Lucki Luckis Luckn Lucr Lucretiu Lucs Lucu Lucz Luè Luèn Lud Ludd Lude Ludec Ludecu Ludem Luden Ludend Ludens Luder Luders Luderw Ludes Ludew Ludi Ludik Ludin Ludk Ludl Ludo

115 117 118 120 122 130 132 134 136 140 141 143 145 147 150 152 153 155 156 158 160 162 164 165 166 167 168 170 173 180 187 188 190 195 200 204 210 213 215 217 220 223 226 230 232 234 236 238 240 244 246 250 255 260

Ludolf Ludolf Ludor Ludov Ludr Ludt Ludv Ludvig Ludw Ludwigsh Ludz Ludzas Lue Luf Lufft Lufr Lufs Luft Lufti Lufts Luftschiffa Luftt Lug Lugar Luge Luger Lugi Lugl Lugo Lugt Lugu Luh Luhm Luhr Luhri Luhrs Lui Luij Luis Luit Luk Lukan Lukas Lubað Lukat Luke Luken Lukev Luki Lukiè Lukin Lukj Lukjanu Luko Lukov

Lytton 263 265 267 270 275 280 284 290 294 300 305 310 320 323 326 328 330 333 335 336 338 340 342 344 346 350 353 355 357 358 360 363 365 366 367 370 373 375 377 380 382 384 385 386 390 394 397 400 402 405 407 408 410 415

Lukr Luks Lukss Lukð Lul Lulj Lulk Lull Lulla Lully Lulv Lum Lume Lumi Lumm Lun Lunach Lund Lundb Lunde Lundel Lundh Lundi Lundk Lundm Lundmar Lune Luneburg Lunel Lunelu Lunem Lung Lungenk Lungk Lungw Luni Lunins Lunk Lunt Luntz Lunz Luo Lup Lupan Lupat Lupf Lupi Lupk Lupku Lupn Lupo Lupor Lupp Luppi

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

420 430 436 440 450 454 456 460 461 467 470 480 483 485 487 490 493 500 502 510 514 517 520 524 530 532 540 542 544 545 546 550 553 555 558 560 564 570 580 587 590 600 610 612 614 620 630 640 645 650 660 665 670 673

Luppo Lupt Lupu Luq Lur Luri Lurs Lus Luschi Luse Lusen Lusens Luser Lusi Lusin Lusis Lust Lustg Lusti Lustig Lustin Luð Luðè Lut Lutcs Lutd Lute Luter Lutet Lutf Luth Luthe Lutheri Luthg Luthi Luthm Lutk Lutken Lutne Lutni Luto Lutos Lutr Luts Lutsd Lutss Lutt Lutterb Luttero Luttg Luttk Luttl Luttw Lutu

L-9

676 680 686 690 700 704 710 720 723 730 734 736 738 740 745 747 750 753 756 757 758 760 764 770 780 785 790 794 796 800 810 812 813 815 816 817 820 823 830 834 840 846 850 860 863 866 870 872 873 874 875 376 878 880

Luty Lutz Lutza Lutze Lutzel Lutzele Lutzen Lutzo Luv Luw Luwischcz Lux Luxa Luxe Luy Luz Luza Luzar Luze Luzer Luzi Luzz Luzzi Luþ

890 900 901 903 904 905 907 908 910 920 924 930 931 934 940 950 951 955 960 965 970 980 984 990

Lv Lvov Lvovs

001 640 656

Lw Lwi

001 400

Ly Lya Lyau Lyc Lyd Lydek Lydg Lyds Lydt Lye Lyk Lyl Lym Lyn Lyne Lynd Lynds Lynk Lynkeu Lynn Lyo Lyon

001 010 080 160 180 183 185 187 188 240 420 450 480 510 520 530 535 580 585 600 630 650

Lyons Lyr Lyri Lyris Lys Lysa Lysak Lysan Lysi Lysin Lysis Lysk Lyt Lyttel Lyttl Lytto Lytton

656 710 720 727 730 731 735 737 750 755 757 780 810 830 834 840 846

M

Majd

M

000

Ma Maag Maak Maal Maam Maap Maar Maas Maat Mab Mabe Mabi Mabillo Mabir Mabl Mabr Mabu Mac Macad Macal Macalp Macar Macart Macau Macb Macbe Macbr Macc Maccan Maccar Macce Macch Macchi Maccl Macclin Macclu Macclur Macco Maccor Maccos Maccot Maccoy Maccr Maccru Maccu Maccur Maccut Macd Macdo Macdow Macdown Mace

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 015 016 017 018 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054

Maced Macei Macel Macev Macevo Macf Macfarr Macfe Macg Macgi Macgo Macgow Macgr Macgu Macgut Mach Macha Machac Machad Machar Machat Machc Mache Machh Machi Machl Machle Machm Macho Machr Macht Machu Machulk Machur Maci Macib Macie Macij Macil Macilw Macint Macis Macið Maciu Mack Macka Mackar Mackay Mackb Macke Mackel Macken Mackev Macki

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110

Mackin Mackinl Mackint Mackl Mackli Mackn Macko Macku Macl Maclane Maclar Maclau Maclay Macle Maclev Macli Maclu Macm Macman Macmas Macme Macmi Macmu Macmurr Macmurt Macn Macnair Macnal Macnau Macne Macni Macnu Maco Macor Macov Macp Macphe Macq Macr Macs Mact Macu Macw Macy Macz Maè Maèe Maèev Maèi Maès Maèt Maèu Mad Madag

M-1

111 112 113 114 115 116 117 118 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 165 166 167 170 171

Madah Madai Madam Madar Madau Maday Madc Madd Made Madelu Madem Mader Mades Madet Madf Madi Madl Mado Madr Mads Madsen Madso Madw Madz Mae Mael Maes Maet Maev Maf Maff Mag Magd Mage Magen Mager Magers Magg Magi Magin Magl Magn Magnav Magnay Magne Magni Magnus Mago Magu Magy Mah Mahal Mahan Mahl

172 173 174 175 176 177 178 179 180 182 183 185 186 187 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 202 204 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 230 231 232 233

Mahli Mahlin Mahlk Mahlm Mahls Mahly Mahm Mahn Maho Mahon Mahr Mahrh Mahrholz Mai Maic Maid Maie Maier Maig Maij Maije Maijs Maiju Maik Mail Mailh Maill Maim Maimo Main Maink Mains Mainw Maio Maip Mair Mairo Mais Maiso Maist Maistr Mait Maitr Maix Maiz Maizer Maizes Maizi Maiþ Maj Majako Majaks Majas Majd

234 235 236 237 238 239 240 242 243 244 246 247 248 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 283 284 285 286 287 290 291 292 293 294

Majdz Majdz Maje Majev Majew Maji Majl Majm Majo Majoro Majs Majt Maju Mak Maka Makar Makart Makd Makdu Make Maki Makk Makl Mako Makow Makr Maks Maksl Makst Makð Maku Makus Makuð Mal Malad Malaj Malan Malap Malar Malas Malað Malat Malav Malb Malc Malcz Mald Maldo Maldu Maldz Male Maleb Malec Malei Malen

Margg 295 296 297 298 300 301 302 304 305 306 307 308 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

Maler Maleri Males Malet Malev Malf Malfr Malg Malh Mali Malieni Malik Malin Malins Malinv Malip Malis Malið Maliðk Malk Malkal Malkas Malkm Malko Mall Mallad Mallar Malle Malli Malln Mallo Mallor Mallw Mally Malm Malmb Malme Malmg Malmi Maln Malo Malor Malot Malov Malp Malpi Malq Malr Mals Malt Malte Malth Malti Maltz

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

355 356 357 358 359 360 363 365 367 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419

Malu Malv Malve Malw Malwi Maly Malz Mam Mamaj Mamay Mamb Mambr Mamc Mame Mameds Mameg Mamel Mamin Mamiu Maml Mamm Mammal Mamman Mamo Mamr Mamu Man Mana Manar Manas Manc Manch Manci Manco Mancs Manè Mand Mandl Mandr Mandt Mandu Mandz Mane Manes Manet Manev Manf Mang Mangal Mangan Mange Manger Mangi Mango

M-2

420 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477

Mangou Mangu Manh Mani Manif Manin Manir Mank Manl Mann Manner Mannert Mannh Manni Mannin Mannl Manno Manns Mannu Mano Manol Manou Manr Mans Mansf Mansi Mansk Manso Mansu Mant Mante Mantei Mantel Manten Manti Mantl Mantn Manto Mantz Manu Manui Manun Manus Manusk Manut Manz Manze Manzi Manzo Mao Maol Map Maq Mar

478 479 480 481 482 483 484 485 486 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534

Mara Maran Maras Marat Marav Marb Marbe Marbo Marbu Marc Marca Marce Marcel March Marcha Marche Marches Marchet Marchig Marchin Marchio Marchl Marchm Marchw Marci Marcil Marcin Marcino Marck Marcke Marckm Marcks Marco Marcol Marcon Marcov Marcoz Marcu Mard Marde Mardo Mare Marek Marel Maren Mares Maret Marez Marf Marfo Marg Marga Marge Margg

535 536 537 538 539 540 543 545 547 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595

Margh Margh Margo Margr Margu Marh Marho Mari Maric Mariè Marie Mariej Marien Mariet Mariez Marii Marij Marin Marine Marini Marins Mario Marit Mariu Mariv Marj Marjans Marjo Marju Mark Marka Marke Marken Marker Market Markh Marki Marko Markos Markov Marks Marksisma Marksist Markss Markt Marktanner Markto Marku Markuz Markv Markw Marl Marle Marli Marlo

Mauerh 596 597 593 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 640 641 642 643 644 645 646 650 651 652 653

Marly Marm Marmi Marmo Marmor Marn Maro Marog Marok Maron Marons Marot Marou Marous Maroz Marp Marq Marque Marqui Marr Marra Marre Marri Marru Marry Mars Marsa Marsc Marsd Marse Marsen Marsh Marsig Marsil Marsk Marso Marst Marsu Marð Marðak Marðal Mart Marte Martel Marten Martens Marter Marth Marti Martin Martini Martins Martir Martiu

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

654 655 656 657 658 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 684 686 687 688 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 704 705 707 708 710 711 712 713 714 715

Martn Marto Martu Marty Maru Marus Marv Marvi Marw Marwi Marx Mary Marz Marza Marzi Marzo Marzol Marzor Mas Masald Masar Masas Masc Mascar Masch Maschi Maschk Masci Mase Masef Masel Masen Maser Maset Masev Masi Masj Mask Maskar Maske Masko Masl Masn Maso Masot Masp Masq Mass Massa Masse Massen Massey Massi Massil

M-3

716 717 718 719 720 722 723 724 725 726 727 729 730 731 735 736 737 738 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776

Massim Massin Massio Massl Massm Massn Masso Masson Massot Massou Massow Massy Mast Masterm Masterp Masters Mastr Mastre Mastrop Masu Masuc Masz Mað Maðe Maði Maðinb Maðinr Maðinu Maðo Maðt Maðu Mat Matak Matan Matar Matau Mate Matee Matei Matej Matejk Matejs Matem Maten Mater Material Materialp Materialu Materialy Materl Matern Matero Mates Mateu

777 778 779 780 781 782 783 784 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 810 811 813 815 818 820 822 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839

Math Mathe Mather Mathes Mathew Mathi Mathie Mathis Matho Mathu Mati Matis Matiso Matiss Matið Matiu Matj Mato Matr Mats Matt Mattei Matten Matter Mattes Matth Matthe Matthi Matthio Matthis Matthiu Mattio Mattir Mattl Matts Matu Matus Matuz Matv Matvey Maty Matz Matzk Matzn Mau Mauc Mauch Maucl Maucle Maud Maude Maudi Maue Mauerh

840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 862 864 866 867 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899

Maug Maug Maugh Maugr Mauk Maul Mauln Maun Maup Maupas Maur Maure Mauren Maurer Mauret Mauri Maurichau Maurier Maurik Mauriz Mauro Maurr Maury Maus Maut Mautn Mauv Mav Mavi Mavr Maw Max Maxi Maxim Maxk Maxw May Maya Mayd Mayder Maye Mayer Mayeu Mayl Mayn Maync Mayne Mayni Mayo Mayr Mayra Mayre Mayrh Mays Maz

Meln 900 901 902 903 904 905 906 907 908 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 922 924 925 926 927 928 930 931 932 934 935 936 937 938 939 940 941 943 944 945 946 947 948 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960

Mazad Mazai Mazas Mazb Maze Mazep Mazer Mazet Mazg Mazi Mazik Mazin Mazit Mazj Mazo Mazob Mazon Mazov Mazs Mazu Mazum Mazup Mazur Mazv Mazz Mazzar Mazze Mazzet Mazzi Mazzo Mazzot Mazzu Maþ

961 962 963 964 965 966 967 968 970 971 972 974 976 977 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998

Mc Mce

001 200

Mè Mèe

001 200

Md Mdi

001 400

Me Mea Mead Meak Mean Mear Meau Meaz Meb Mebes Mebo

001 002 003 004 006 007 008 009 010 013 016

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Mec Mecg Mech Meche Mecher Mecho Meck Meckl Mecn Meè Meèn Med Medd Mede Meden Meder Medf Medi Medic Medici Medicu Medin Medinge Medini Medins Mediz Medizini Medk Medl Medn Medni Mednis Medo Medov Medu Medv Medvedk Medw Medwi Medz Mee Meeb Meel Meen Meer Meerb Meerh Meeri Meers Meerscheidt Meerw Mees Meeu Mef

M-4

025 027 030 033 035 037 040 045 050 060 065 070 072 073 075 076 077 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 094 100 102 104 106 108 110 111 113 115 116 118 120 122 125 127 130 131 133 134 136 137 138 140 147 150

Meg Mege Megh Megi Megr Meh Mehan Mehl Mehli Mehm Mehn Meho Mehr Mehrm Mehrt Mei Meib Meibo Meic Meid Meidi Meie Meier Meiero Meif Meig Meign Meigs Meij Meijer Meik Meikð Meil Meilh Meili Meill Meim Mein Meina Meinar Meinc Meine Meinel Meiner Meinh Meinho Meinhol Meinon Meins Meip Meir Meis Meisen Meisl

160 162 164 165 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 182 183 184 186 187 190 195 196 200 202 203 205 210 214 220 227 230 233 234 235 240 250 251 252 254 256 257 258 260 261 262 264 266 270 280 290 292 293

Meisn Meiss Meissn Meisso Meist Meiste Meisterg Meisterh Meisterl Meisters Meisterst Meisterw Meið Meit Meitn Meix Meiz Mej Mek Meklen Mekler Meko Meks Meku Mel Melan Melaz Melb Melc Meld Melder Mele Melen Meles Meleð Melf Melg Melh Meli Melin Melior Melis Melit Melk Mell Mella Mellb Melle Mellh Melli Mello Mellu Melm Meln

294 295 296 297 300 301 303 304 305 306 307 308 310 320 325 330 340 350 360 362 363 365 366 368 370 372 373 374 375 376 377 380 384 386 387 390 392 396 400 403 405 406 407 410 420 421 422 424 425 426 427 428 430 432

Melnal Melnal Melng Melni Melnu Melo Melon Melot Mels Melst Melð Melt Meltz Melv Melvin Melz Mem Memen Memi Meml Memm Memo Memoi Memor Memorial Memos Men Menad Menag Menan Menar Menas Menc Menciu Menck Mencl Mend Mendel Mendels Menden Mender Mendev Mendi Mendl Mendr Mendt Mene Menen Menes Meneð Meneðz Menev Menf Meng Menga

Meys 433 434 435 437 440 444 447 450 451 452 453 454 456 457 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 473 475 476 477 480 483 485 486 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 502 504 505 507 508 510 511 512

Mengd Menge Menger Mengh Mengo Menh Meni Mening Meniu Menk Menn Mennel Mennen Mennik Mennin Meno Mens Mensc Menschi Menschu Mense Mensenk Mensi Menð Menðo Ment Menteil Mento Mentz Menz Menza Menze Menzi Meo Mep Mer Merb Merc Mercat Merce Merch Merci Merck Merckel Mercken Merckl Mercs Mercy Merd Mere Mereg Merei Merej Meres

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

513 514 515 516 517 518 520 521 522 523 524 525 526 528 529 530 540 541 542 543 544 545 546 547 548 550 553 556 558 560 561 563 566 570 575 580 581 582 583 584 585 587 590 592 593 594 596 597 598 600 602 604 605 607

Mereþ Merf Merg Meri Meric Merie Merik Meril Merim Merin Meriv Merk Merkb Merke Merken Merkl Merko Merku Merkw Merl Merlek Merlet Merli Mern Merni Mero Merou Merr Merric Merril Merrim Merry Mers Mersm Mersv Mert Mertn Mertz Meru Merv Merw Mery Merz Merzb Merze Merþ Mes Mesc Mese Mesi Mesk Mesl Mesm Mesn

M-5

609 610 614 620 622 623 624 625 626 627 628 630 631 632 633 635 636 637 638 640 641 642 643 645 646 647 648 650 652 654 655 658 660 664 667 670 674 678 680 682 684 688 690 691 694 699 700 701 702 703 704 705 706 707

Meso Mess Messe Messel Messen Messer Messi Messin Messk Mest Mestor Mestr Mesz Með Meðèe Meðk Meðko Met Metalap Metall Metals Metalu Metalur Metas Metc Metd Mete Meteo Meteoroi Meter Metere Meters Metes Metf Metg Meth Metho Methodenl Methodi Meti Metin Metiu Metj Metk Metl Metn Meto Metodisk Metodo Metr Metri Metro Mets Metsa

708 710 711 712 713 714 716 717 718 720 723 725 730 740 743 745 747 750 751 752 753 754 755 756 757 758 760 762 763 764 765 766 767 770 772 774 775 776 777 780 784 786 789 790 793 795 800 803 806 810 814 816 820 821

Metsanu Metse Mett Metti Mettk Metto Metu Metz Metze Metzg Metzl Metzn Metzr Metzsch Meu Meum Meun Meuo Meur Meuri Meurs Meurt Meus Meusel Meusl Meusn Meuss Mev Mevi Mew Mewi Mex Mexiq Mey Meyenbu Meyend Meyens Meyer Meyerh Meyerho Meyerhol Meyern Meyers Meyk Meyn Meync Meynd Meyne Meynen Meyner Meynh Meyr Meyri Meys

823 825 830 833 835 837 840 850 852 853 854 856 857 858 860 863 865 866 870 873 876 877 880 882 884 886 888 890 894 900 904 910 914 920 922 924 926 930 932 933 934 936 937 938 940 942 943 945 946 947 948 950 953 956

Meyse

Ministr

Meyse Mez Meze Mezer Mezg Mezh Mezi Mezin Mezl Mezo Mezz Mezza Mezze Mezzi Meþ Meþak Meþap Meþc Meþg Meþi Meþier Meþin Meþk Meþl Meþm Meþo Meþr Meþs Meþsa Meþsar Meþse Meþu Meþz

957 960 962 963 964 965 966 967 970 972 974 975 976 977 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998

Mi Miac Miag Miak Mial Mian Miar Mias Mib Mic Mica Mich Michae Michaelis Michailo Michaj Michal Michals Michaud Michaux

001 002 004 005 006 007 008 009 010 020 021 030 032 033 034 038 040 042 047 049

Michel Michelan Michele Micheli Michelo Michels Michelso Michelst Michet Michi Michl Micho Michu Mici Mick Micki Mickl Micko Mickw Mico Micr Miè Mièels Mièu Mid Midd Midden Middl Midg Midi Midj Midy Midz Mie Miec Miecz Mied Mief Mieg Miege Mieh Miel Miele Mieleð Mielk Miem Mien Miep Mier Mieri Mierk Mierl Miero Miert

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

050 051 052 053 054 055 056 057 058 060 063 065 068 070 080 083 085 087 089 090 095 100 103 107 110 113 114 116 118 120 122 128 129 130 132 139 140 150 160 163 170 180 183 185 187 190 200 210 220 222 223 224 225 226

Mieru Mierz Mies Mieses Miesm Miesn Miess Miet Mieth Miethke Mietke Mietw Mietz Miev Miez Miezi Miezit Mieþ Mieþi Mif Mig Migg Migl Miglo Mign Migne Migno Migu Mih Mihailo Mihailovsk Mihal Mihale Mihalk Mihe Mihel Mihn Mihno Mii Mij Mik Mike Mikel Mikels Miki Mikko Miklo Mikloð Mikluh Mikn Miko Mikol Mikole Mikos

M-6

227 228 230 233 235 236 238 240 242 243 245 247 248 250 260 263 265 267 268 270 280 282 283 284 285 286 287 288 290 292 293 295 296 297 300 302 305 306 310 315 320 321 322 323 324 325 326 327 328 330 332 333 334 336

Mikosch Mikr Mikroe Mikroo Mikros Miks Miksz Miku Mikulicz Mikulin Mikus Mikusi Mikut Mikuþ Mil Milan Milb Milban Milbe Milbu Milc Milchs Milchw Milcu Milè Mild Milde Mile Milek Milel Milen Milene Miler Miles Milev Milew Miley Milf Milg Milh Mili Milic Milio Milit Militari Militarl Militarv Military Milj Milk Mill Milla Millay Mille

337 340 343 346 347 350 357 360 362 363 365 366 367 368 370 371 372 374 375 377 380 382 385 388 390 400 404 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 430 440 450 451 453 454 455 456 457 458 460 470 480 481 487 490

Millek Miller Millet Millev Milli Millik Millin Millio Millis Milliu Millo Millq Mills Milm Miln Milne Milner Milnes Milns Milo Milono Milov Mils Milt Milu Milv Mily Milz Mim Mimn Mimo Min Minar Minc Mincl Minclo Mincs Minè Mind Mindi Mindl Mindt Mine Minen Minerb Minerv Mineu Minf Ming Minh Mini Minin Minis Ministr

493 495 497 498 500 503 505 506 507 508 510 515 517 520 530 532 535 538 539 540 545 547 550 560 570 573 577 578 580 585 586 590 593 600 603 604 606 608 610 613 615 617 620 625 626 627 628 630 633 636 640 644 646 647

Minj Minj Mink Minki Minko Minkow Minl Minn Minney Minni Minnu Mino Minop Minor Minot Mins Mint Mintz Minu Minuh Minul Minut Minuto Minv Minz Minzl Mio Miom Mion Mior Miot Mip Mir Mirab Mirabel Mirac Mirag Miram Miran Mirau Mirb Mirbe Mirbo Mirc Mird Mire Mirep Miri Mirk Mirkin Mirkl Mirl Mirm Mirn Miro

Mols 648 650 652 654 657 660 670 673 675 677 680 684 685 687 690 700 708 710 713 716 717 718 720 730 734 740 742 743 744 746 748 750 751 752 753 754 756 757 758 760 761 762 763 765 770 774 776 780 782 783 784 785 787 790

Mirol Miron Mirons Mirop Miror Miroð Mirot Mirov Mirr Mirs Mirt Mirtl Mirto Miru Mirz Mis Misc Misch Mischk Misci Mise Misej Miser Misi Mism Miss Missis Misso Mist Mistre Mistru Misz Mið Miðk Miðkev Miðu Miðul Mit Mita Mitc Mitch Mitchel Mitchi Mitchis Mite Mitf Mitg Miti Mitj Mitk Mitm Mitn Mito Mitr

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

791 792 793 794 795 796 797 798 800 801 802 803 804 806 808 810 812 813 814 815 820 822 825 826 827 830 833 835 840 845 847 850 860 863 864 866 867 870 871 873 874 875 876 877 880 881 882 883 884 885 886 887 888 890

Mitri Mitro Mitrop Mitros Mitru Mits Mitscher Mitt Mittag Mittas Mitte Mittel Mittele Mittelh Mitteln Mittelr Mittels Mittelz Mitten Mitter Mitterm Mitti Mittl Mittn Mitto Mitz Mitzl Mitzs Miu Miv Miw Mix Miy Miyam Miyav Miz Mize Mizl Mizm Mizz Miþ Miþu

892 894 895 896 898 900 903 910 914 916 920 921 922 923 924 925 926 928 930 933 934 935 936 937 938 940 943 946 950 953 956 960 970 972 974 980 982 984 985 987 990 998

Mj Mjo Mjoe

001 600 630

Ml Mlad Mle Mli Mlo

001 060 240 410 620

Mn

001

M-7

Mna Mne Mni

010 240 410

Mo Mob Moberl Mobes Mobi Moc Mocart Mocc Moch Moci Mock Mockler Mocs Moè Mod Model Moden Modern Moders Modes Modi Modij Modl Modr Modrin Modrþ Modz Moe Moer Moet Moeu Mof Mofl Mog Mogi Mogilev Mogl Moglin Mogn Moh Mohi Mohl Mohle Mohlm Mohn Mohni Mohnis Moho Mohort Mohr

001 010 013 015 017 020 022 023 024 025 026 027 028 030 040 042 043 045 046 047 050 051 052 054 055 056 058 060 064 066 067 070 074 080 082 083 085 086 088 090 092 094 095 096 100 104 106 110 112 113

Mohri Mohrl Mohrm Mohs Moi Moik Moin Moir Mois Moit Moj Mojs Mok Mol Molak Molb Molc Molè Mold Moldenh Mole Moles Molesw Moley Molf Molg Molh Moli Molin Moline Molino Molis Molit Molj Molk Moll Mollen Moller Mollh Molli Mollie Mollis Mollo Mollu Molm Moln Molno Molnos Molo Molod Molodè Molon Molot Mols

114 115 116 118 120 122 124 125 126 127 130 135 140 150 152 154 156 158 160 165 170 173 175 178 180 183 186 190 193 194 195 197 198 200 210 220 221 222 223 224 225 226 227 228 230 240 245 247 250 252 253 255 257 260

Molt Molt Moltk Molz Mom Momb Momi Momm Momo Moms Mon Monac Monah Monak Monan Monar Monas Monb Monbo Monc Monce Moncel Monch Monck Moncr Monè Mond Monda Mondai Monde Mondi Mondo Mone Monel Monet Money Monf Mong Mongi Mongl Mongr Monh Moni Monier Monik Monin Monis Monj Monk Monke Monkh Monl Monlo Monm Monmo

Moskw 270 274 278 280 281 284 285 286 287 290 291 292 294 295 296 297 300 301 302 303 304 305 306 308 310 320 321 322 323 325 326 330 333 336 338 340 342 343 344 345 348 350 352 353 355 356 358 360 361 362 364 365 366 367

Monn Monne Monni Monnie Monnin Mono Monog Monr Monro Monroy Mons Monse Monsel Monseu Mont Montage Montai Montal Montalt Montan Montb Montc Monte Montec Montef Monteg Montei Montel Montem Monteme Montemo Montep Monter Montes Montess Montet Montev Montf Montfe Montfo Montg Montge Montgo Montgon Montho Monti Montie Montif Montin Montn Monto Montp Montr Monts

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

370 372 374 375 377 380 384 390 395 398 400 403 405 407 410 411 412 413 414 415 416 418 420 422 424 425 426 427 430 431 432 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 448 450 451 452 453 454 455 456 457 458

Monu Monv Monve Mony Monz Moo Moody Moog Moon Moor Moore Moors Moos Mop Mopr Mor Morab Morah Moral Moran Morat Morav Moraw Moraws Moray Morb Morc Morci Mord Morda Mordh More Morea Moreau Morec Moreh Morej Morek Morel Morell Moren Morer Mores Moret Morett Moreu Morf Morg Morgan Morge Morgens Morgent Morgh Morgn

M-8

460 461 462 466 468 470 471 472 473 474 475 476 477 480 485 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 502 505 510 511 514 520 521 522 524 526 527 528 530 531 533 534 535 536 537 538 540 550 551 552 554 555 556 557

Morgu Morh Mori Moria Moriar Moric Morice Morich Morics Moricz Morid Morie Morig Morik Moriko Morin Morini Morio Moris Moriss Morit Morj Mork Morl Morley Morli Morm Mormi Morn Morne Mornet Moro Moroc Morol Moron Moros Moroz Morozz Morp Morpu Morr Morri Morris Morriss Morro Morron Morrow Mors Morsb Morsc Morse Morst Morð Mort

558 560 570 571 572 574 575 576 577 578 579 580 582 583 584 586 587 590 592 593 594 597 600 604 606 607 610 612 615 616 618 620 621 623 624 626 627 628 630 637 640 642 643 644 645 646 648 650 651 652 653 656 658 660

Morte Morten Morti Mortig Mortim Morto Mortu Moru Morus Morv Morz Morzy Mos Mosap Mosb Mosc Moscat Mosch Moschc Mosche Moscher Moscheros Moschi Moschk Moschl Mosci Mosco Moscou Moscow Moscu Mosd Mose Mosel Mosen Moseng Mosent Moser Moses Mosev Mosf Mosg Mosh Moshem Mosi Mosig Mosis Mosk Moskalo Moskau Moskav Mosko Moskv Moskvit Moskw

662 663 664 665 666 667 668 670 674 676 680 688 690 693 695 698 699 700 701 702 704 705 706 707 708 710 712 714 716 717 718 720 721 722 723 724 725 726 728 730 732 734 735 740 743 746 750 751 752 753 754 755 756 757

Mosl Mosl Moslo Moso Moson Moss Mosse Mossi Mossl Mossm Mosso Most Mosto Mostow Mosv Mosz Mosze Moszk Moszo Moð Mot Motc Mote Moth Motherb Motherh Mothew Moti Motl Moto Motol Moton Motoo Motor Motorf Motr Mott Mottag Mottaz Motte Motteu Mottev Motti Mottl Mottley Mottr Motu Motz Mou Mouch Mouezy Mouil Moul Moulin Moult

Murm 760 763 770 775 780 782 784 785 786 787 790 793 796 800 810 813 815 817 820 830 831 832 833 834 835 836 837 838 840 841 842 843 844 845 847 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 867 870 871 872 873 874 875 876

Moulto Moultr Mour Moure Mourey Mous Moussi Mousso Mout Mouv Mouy Mouz Mov Move Mow Mowe Mown Mowr Mox Moy Moyn Moz Mozd Moze Mozer Mozi Mozl Mozo Mozol Mozz Mozzo Moþ

877 878 880 882 885 890 894 896 900 910 920 925 930 933 940 942 945 946 950 960 965 970 972 973 975 976 977 980 984 987 988 990

Mp Mpu

001 820

Mr Mra Mrac Mraz Mri Mro Mroz Mru

001 010 080 150 400 600 680 830

Ms Msa Msti

001 010 780

Mt

001

Mu Mub Muc

001 020 030

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Muce Much Muci Muck Mucker Muckl Mud Mudg Mudi Mudij Mue Muf Muffe Muffl Mufl Mug Mugdu Mugg Muggi Mugni Mugno Mugo Muh Muhi Muhit Muhl Muhlb Muhlbr Muhle Muhlen Muhlenb Muhlenf Muhlens Muhler Muhlf Muhlh Muhlp Muhlr Muhls Muhr Muhs Muhsa Muht Mui Muih Muit Muitn Muito Muiþ Muj Muk Mukerj Muki Muku

M-9

032 034 036 040 042 044 050 053 056 057 060 070 073 075 076 080 082 083 084 086 087 088 090 093 097 100 102 105 110 113 114 115 116 118 120 130 132 134 136 140 150 151 160 170 172 174 175 176 178 180 190 193 194 197

Mul Mule Muler Mulf Mulh Mulhe Mulho Muli Mulk Mull Mulle Mullend Mullenh Muller Mulli Mulln Mulm Mulo Mult Mulv Mulz Mum Mums Mun Munc Munch Munche Munchen Munchh Muncho Munci Munck Mund Munde Munder Mundi Mundo Munds Mundst Mundt Mundu Mundy Mune Munf Mung Munh Muni Munier Munk Munke Munks Munkw Munl Munn

200 202 203 204 206 207 208 210 220 230 232 233 234 236 237 238 240 242 247 250 260 270 276 280 282 283 284 285 286 287 288 290 300 303 304 306 308 310 313 314 316 318 320 330 340 350 360 364 370 373 376 378 380 390

Munni Muno Munr Muns Munso Munst Munsterb Munð Munt Muntea Munter Munth Muntz Muntze Munz Munza Munze Munzenbu Munzer Munzi Munzs Mup Muq Mur Muraè Murad Murado Muran Murar Murað Muraðo Murat Murav Muravs Muraw Murb Murc Murcz Murd Murdock Mure Murej Muret Murf Murg Murger Murgi Murh Muri Muril Murim Murin Murk Murm

393 396 400 410 413 414 416 420 430 433 435 437 440 443 450 451 452 453 454 455 457 460 466 470 472 473 474 476 478 480 482 483 485 486 487 490 493 498 500 506 510 513 516 520 530 533 535 540 550 553 554 555 560 570

Murn Murn Murne Murni Muro Murp Murr Murray Murry Murs Mursi Murt Muru Murv Mus Musae Musaeu Musan Musat Musau Musc Musche Muschg Muschl Muschner Musco Muscu Musd Muse Musen Musenk Museo Muser Museu Museum Musi Music Musice Musik Musika Musike Musikg Musil Musin Musio Musiq Musk Muskat Muskate Muske Muski Musl Muso Musp Muss

Mþa 580 583 584 587 590 600 603 608 610 614 620 630 640 650 652 653 655 657 658 660 663 664 665 666 670 676 680 690 692 693 694 695 696 697 700 703 705 710 711 713 716 720 730 740 746 750 752 753 755 756 760 770 774 780

Musse Musseh Musser Musset Mussf Mussi Mussim Mussm Musso Must Musterb Musterg Musterh Musters Musu Muð Muðk Muðl Muðn Muðp Mut Mute Muth Muthe Muther Muthes Muti Mutiu Muts Mutt Mutterb Mutterr Mutti Mutu Mutv Mutz Mutzel Mutzelb Mutzell Mutzl Muu Muv Muw Mux Muz Muze Muzi Muzik Muzikal Muzikan Muzikas Muzio Muzj Muzy

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

783 784 786 788 790 794 795 800 806 810 812 814 815 817 820 830 833 834 836 838 840 843 850 852 854 856 860 868 870 880 883 885 887 890 900 910 913 914 916 917 920 930 940 950 960 964 970 973 974 975 977 978 980 986

Muzz Muþ Muþig

987 990 995

My Mye Myl Myli Myliu Myll Mylle Myn Myr Myri Mys Mysl Mysli Mysliw Myst Mystik Mysz Myy

001 220 410 415 418 430 432 520 640 645 670 700 704 708 780 784 840 980

Mþ Mþa

001 010

M-10

N

Nauman

N

000

Na Naa Nab Nabag Nabak Nabal Nabar Nabat Nabb Nabc Nabe Nabel Nabi Nabim Nabio Nabj Nabk Nabo Nabon Nabop Nabor Nabr Nabu Nac Nace Nach Nachbau Nachbi Nachi Nachk Nachl Nachlo Nachr Nachricht Nachs Nachst Nacht Nachti Nachtr Nachtrage Nachtw Nack Naè Nad Nadar Nadau Nadb Nadc Nade Nadelm Naden Nadeþ

001 010 020 022 024 025 027 028 030 031 037 038 040 043 044 045 048 060 062 063 064 066 068 070 075 080 082 084 100 110 120 127 130 136 140 148 150 155 157 158 159 160 165 170 173 174 176 177 180 183 185 189

Nadh Nadi Nadk Nadl Nadm Nado Nadol Nadr Nads Nadzo Nadþ Nae Naegels Naer Naet Naev Naf Naft Nag Nagar Nagat Nage Nagel Nagels Nagi Nagib Nagið Nagl Nagm Nago Nagr Nagu Nagy Nah Nahe Naher Nahl Naho Nahr Nahu Nai Naidj Naidu Naig Naik Nail Naim Nair Nairz Nais Nait Naj Najar Najo

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

190 191 193 194 196 220 223 226 227 228 229 230 234 236 238 239 240 247 250 256 258 260 264 265 270 271 276 280 281 284 286 288 289 290 292 294 300 304 306 309 310 315 319 320 325 327 330 340 348 350 355 360 364 367

Nak Nakam Nakat Nakc Nake Naki Nako Naku Nakv Nal Nalb Nald Nale Nali Nalk Nall Nalm Nalo Nalu Nam Namat Namd Name Nami Namk Namn Nams Namu Nan Nanak Nandr Nani Nanin Nank Nann Nano Nans Nanse Nanso Nant Nanu Nao Naor Nap Napalk Napar Naph Napi Napie Napiers Napo Napole Napoli Napp

N-1

370 371 372 373 374 376 377 378 379 380 331 382 383 386 390 392 394 396 398 400 403 404 405 406 410 412 416 418 420 423 424 430 434 440 445 447 450 454 457 460 465 470 477 480 484 486 490 500 502 505 510 512 514 515

Napr Naprz Napt Naq Naqui Nar Naram Naran Naras Naray Narb Narbu Narc Nard Nardes Nardi Nare Nares Narez Narg Nari Narij Narina Naris Nariz Nark Narko Narl Narm Naro Narr Nars Nart Naru Narusz Naruð Narut Narv Narz Nas Nasa Nasc Nase Nased Nasem Nash Nasi Nasir Nask Nasl Nasm Nasmy Naso Nasr

516 517 519 520 524 530 532 533 535 538 540 545 546 550 551 552 554 555 556 558 560 561 563 566 568 570 571 573 574 576 578 580 585 590 595 596 597 600 605 610 611 614 620 623 625 630 636 637 640 645 650 654 660 666

Nass Nasse Nast Nasta Nasv Nasz Nað Nat Natal Natan Natanz Natar Nate Nath Nathans Natho Nathu Nati Nation National Nationalg Nationalh Nationali Nationalk Nationalm Natk Nato Natr Natres Natri Nats Natt Natti Natu Natural Nature Naturf Naturh Naturl Naturs Naturw Natz Nau Naub Nauc Naud Naudi Naudz Naue Nauj Nauk Naul Naum Nauman

670 673 680 681 690 696 700 710 712 720 724 725 730 750 751 756 758 760 761 762 763 764 765 766 767 770 780 790 792 793 800 805 807 810 816 817 818 819 820 826 828 835 840 841 842 845 847 849 850 856 857 859 860 861

Naumb

Nest

Naumb Naumburge Naume Naumer Naumo Naumow Naun Naund Naunt Nauny Naur Naus Naut Nauv Nauw Nav Naval Navar Navarre Navarri Navarro Navars Navat Navaz Nave Navei Naver Naves Navez Navi Navic Navig Navigac Navigat Navik Navil Navin Navo Navr Navt Naw Nax Naz Nazar Nazd Nazi Nazo Naþ

862 866 870 873 876 878 880 883 888 889 890 892 893 895 898 900 905 910 913 915 917 920 924 927 930 933 936 937 939 940 941 942 943 944 945 946 948 950 953 956 960 970 980 982 983 985 987 990

Ne Nea Neai Neaiz Neal

001 010 017 019 020

Neale Neals Nean Neap Near Nearc Neari Neat Neb Nebb Nebe Nebelt Neben Nebi Nebo Nebr Nebu Nec Nech Neck Neckam Necke Necker Necr Nect Neè Neèas Neèc Neèk Ned Nedb Nedd Nedder Nede Neder Nederl Nedi Nedo Nedr Nedz Nee Neef Neefe Neefs Neel Neele Neelm Neer Neera Neerg Nees Neese Neesi Neesim

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

023 025 028 029 030 032 034 038 040 042 043 045 047 050 053 056 058 060 062 063 064 065 066 070 075 080 082 083 085 090 091 093 094 095 097 098 100 105 106 108 110 113 114 115 120 122 125 130 131 133 140 142 143 144

Neez Nef Nefe Neff Nefft Nefi Nefs Neg Negai Nege Neger Negi Nego Negr Negri Negro Negru Negu Neh Neher Nehr Nehru Nehry Nei Neib Neid Neie Neig Neih Neihau Neij Neik Neikð Neil Neiland Neile Neill Neils Neim Neiman Nein Neip Neir Neis Neiss Neið Neit Neitz Neiz Nej Nek Nekl Nekr Nekras

N-2

149 150 152 153 154 156 158 160 161 162 163 165 168 170 172 174 176 178 180 182 190 198 199 200 201 203 204 206 207 208 210 220 228 230 231 233 235 237 240 242 244 246 248 250 257 260 270 278 279 280 290 296 300 305

Nekraso Nekrass Nekrað Neks Nekt Neku Nel Nelai Nelat Nelg Neli Nelis Nell Nello Nels Nelsch Nelso Nem Nema Nemar Nemc Nemè Neme Nemeh Nemek Nemen Nemes Nemet Nemeth Nemi Nemir Nemiroviè Nemirovs Nemirs Nemit Nemm Nemn Nemni Nemo Nemou Nemov Nemr Nemy Nemz Nen Nenad Nenc Nend Neni Nenk Nenn Nenni Nenno Nens

306 307 308 310 314 317 320 324 328 330 334 335 340 343 350 353 356 360 361 363 366 368 370 372 373 374 376 377 378 380 383 384 385 386 388 390 393 394 396 397 398 400 405 408 410 411 412 413 415 417 420 423 425 428

Nent Nenu Neo Neol Neor Nep Nepat Nepaz Nepe Nepi Nepo Nepp Nepu Nepv Ner Nerau Nerb Nerc Nere Nered Neres Neret Nerg Neri Nerin Nerl Nerm Nern Nero Neron Nerr Ners Neru Nerv Nerval Nervan Nerve Nes Nesc Nesf Nesk Nesm Nesme Nesmy Nesp Nesper Nespi Nespo Nesr Ness Nesselm Nesselr Nessl Nest

430 435 440 443 447 450 452 453 454 455 460 464 466 468 470 473 474 476 480 482 487 488 490 495 496 500 505 510 513 514 520 523 527 530 532 533 535 540 543 546 548 550 553 559 560 563 565 567 569 570 573 574 576 580

Nestero Nestero Nesterow Nesti Nestl Nestler Nesto Nestori Nestr Nestro Nestu Nesw Net Neter Neth Nether Neto Nets Nett Nettelb Nettelbl Nettem Nettl Nettle Nettles Nettlet Netto Netu Neu Neub Neubaum Neubaur Neube Neuber Neubo Neubr Neubu Neubur Neud Neude Neudo Neudr Neue Neuen Neuend Neuenh Neuent Neuer Neuere Neueren Neuero Neues Neueste Neuester Neuestes

Nieren 583 584 585 590 593 600 604 610 614 615 617 620 624 630 633 640 647 650 652 653 654 655 656 657 658 659 660 670 671 672 673 675 676 677 680 686 688 690 693 700 704 710 711 712 715 718 720 721 722 725 730 732 733 734

Neuf Neufe Neuff Neufv Neug Neuges Neugr Neuh Neuhaus Neuhauss Neuho Neuhu Neui Neuk Neuko Neul Neum Neuman Neumano Neumar Nemay Neumayr Neume Neumey Neumu Neun Neunz Neunzi Neuo Neup Neur Neure Neureu Neuro Neus Neuse Neuss Neust Neustan Neuv Neuvi Neuw Neuwert Neuwi Neuwir Neuz Neuzv Nev Neve Neverm Nevero Nevers Neveu Nevi

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

740 743 744 748 750 753 757 760 762 763 765 768 770 772 776 778 780 783 784 785 786 787 790 794 798 800 808 809 810 815 820 823 825 827 830 833 837 840 844 850 855 860 864 866 867 870 878 880 884 886 887 888 889 890

Nevid Nevien Nevil Nevim Nevin Nevinn Nevins Nevinso Nevir Nevis Nevl Nevo Nevr Nevs Nevt Nevz New Newa Newb Newc Newco Newe Newer Newes Newf Newh Newl Newm Newmar Newn Newp News Newso Newt Newto Newz Nex Ney Neye Neym Nez Nezal Nezap Nezar Neze Nezl Nezo Neþ

892 894 896 897 900 905 906 908 910 911 915 920 924 925 926 928 930 931 932 934 935 940 942 943 944 946 948 950 951 953 954 955 956 957 958 959 960 970 973 977 980 981 983 984 985 987 988 990

Ng Nga Ngu Ngy

001 010 800 880

N-3

Ni Nib Nibelu Nibl Niblo Nibo Nic Nican Nicas Nicat Nicc Niccol Niccolo Nice Nicef Nicep Nicet Niceti Nicg Nich Niche Nichi Nicho Nichol Nichols Nicholso Nicht Nici Nicin Nick Nicke Nickl Nickla Nickli Nicko Nicm Nico Nicod Nicol Nicoli Nicoll Nicolli Nicolls Nicolo Nicols Nicom Nicome Nicon Nicor Nicot Nicoter Nicotr Nicð Nicu

001 020 024 030 035 040 050 053 055 056 060 066 067 070 073 076 080 085 090 100 104 110 120 124 125 126 128 130 134 140 145 150 151 153 160 170 180 184 190 193 194 195 197 200 207 210 213 220 230 240 243 245 250 255

Nicz Niè Nid Nide Nidr Nie Nieb Nieber Nieberl Niebl Niebu Niec Nied Nieder Niederh Niederl Niederlah Niederlan Niederle Niederm Niederme Niederr Nieders Niederw Niedi Niedl Niedm Niedn Niedr Niedre Niedu Niedz Nieg Nieh Niehn Niek Niel Niels Niem Nieman Niemay Niemb Niemc Nieme Niemi Niemk Niemo Niemol Nien Niep Niepo Nier Niere Nieren

259 260 270 273 280 290 292 295 297 300 310 320 330 334 337 340 342 343 344 350 353 360 365 369 370 380 385 390 400 403 407 409 415 420 426 435 440 449 450 454 458 460 470 480 490 500 510 516 520 530 538 540 543 544

Nieri Nieri Nies Nieser Niesi Niesiolow Niess Niessen Niessl Niesz Niet Nietn Niets Nietz Nietzs Nieu Nieuw Nieuwl Niev Nievi Niew Niewi Niez Nif Nig Nigg Niggo Nigh Nigr Nigri Nigro Nih Nii Nij Nijho Niji Nik Nikandr Nike Niki Nikif Nikis Nikið Nikit Nikiti Nikitis Nikl Nikli Niko Nikol Nikolaj Nikolajev Nikolajs Nikolas Nikolau

Normanb 550 560 566 570 575 580 583 586 598 600 606 610 626 629 630 636 638 640 644 650 654 660 670 680 683 686 690 700 704 706 710 720 730 735 736 740 742 745 750 754 757 758 760 764 767 770 774 780 781 782 783 781 785 786

Nikolausf Nikols Nikon Nikono Nikonow Nikot Nikð Niku Nil Nile Niles Nili Nilk Nils Nilss Nim Nime Nimf Nimi Nimz Nin Ninc Nine Nini Nino Niny Nio Nip Nipk Nipp Nippo Nips Nir Niri Nirt Niru Nis Nisb Nisc Nise Nish Nisi Nisl Nisn Nispi Niss Nissen Nissens Nissl Nist Nisz Nið Nit Nite

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

787 788 790 795 796 798 800 805 810 812 813 820 825 840 846 850 854 855 857 859 860 862 863 865 868 869 870 880 882 883 886 888 890 893 895 897 900 901 902 903 904 905 906 907 908 910 912 913 914 916 917 918 920 922

Nith Nithar Nitm Nito Nitr Nits Nitschk Nitt Nitti Nitz Nitzs Niu Niv Nivell Nivelli Niven Niver Nivu Niw Nix Nixon Niz Nizam Nizo Niþ

923 924 925 927 928 930 932 933 934 936 937 940 950 952 953 954 956 958 960 970 973 980 985 990 995

Nj Njo

001 600

No Noa Noai Noail Noak Nob Nobb Nobe Nober Nobi Nobili Nobl Nobles Nobr Nobu Nobus Noc Noch Nocz Nod Nodar Node Nodevu Nodi Nodo

001 010 016 017 020 030 031 034 035 040 045 050 054 060 067 068 070 074 079 080 083 085 088 090 095

N-4

Nodouli Nodr Nodz Noe Noel Noelln Noelt Noer Noet Noetz Nog Nogar Nogg Nogi Nogu Nogue Noh Nohr Noi Noir Nois Nok Nol Nolan Nolau Nolc Nold Noldec Noldek Nolden Nole Nolh Noli Nolig Nolik Nolikums Nolikumu Nolk Nolle Nollek Nollet Nolp Nolt Nolten Nolti Nom Nomi Nomu Non Noni Noniu Nonn Nonnem Nonno

096 100 108 110 114 115 117 120 126 128 130 132 140 145 150 153 160 167 170 176 177 180 190 192 194 200 210 213 215 217 220 227 230 237 240 247 248 250 254 255 257 260 263 265 267 270 274 278 280 286 287 290 293 296

Nonnu Noo Noon Noor Noort Nop Nopi Nopit Nor Nora Noradi Norb Nord Norda Nordal Nordas Nordau Nordd Norde Nordenb Nordenf Nordens Nordensk Nordenstr Nordh Nordhe Nordho Nordi Nordisch Nordisk Nordl Nordli Nordlinge Nordm Nordr Nords Nordse Nordst Nordstr Nordð Nordw Nore Norei Norf Norg Norh Nori Norin Norit Nork Norl Norm Norman Normanb

298 300 306 310 317 320 325 326 330 331 333 340 350 351 352 353 354 357 360 363 364 366 367 368 370 374 377 380 385 387 390 395 396 400 408 410 414 417 418 420 425 430 432 433 436 439 440 445 447 450 455 460 462 463

Normand Normand Normann Normo Normu Norn Noro Norp Norr Norren Norri Nors Nort North Northc Northco Northe Northey Northr Northu Norto Noru Norv Norveg Norvi Norvo Norw Norwid Norwo Nos Nosa Nose Nosi Nosk Noske Nosko Nosl Noso Noss Nosse Nost Nostr Nostre Nosu Nosz Not Nota Notat Note Noten Notes Noth Nothd Nothe Nother

Nyug 464 465 467 468 470 474 476 480 483 485 490 496 500 502 503 505 506 507 508 509 510 520 523 525 528 530 535 537 540 541 543 547 550 554 557 560 566 570 573 580 583 585 590 595 600 601 603 605 606 607 610 613 615 616

Nothi Nothn Notho Noti Notig Notiger Notio Notiz Notk Notl Notm Notn Noto Notow Nott Nottb Notte Notter Notth Notti Notw Notz Notzli Nou Nouchette Noug Nouk Noul Nour Nous Nouv Nouveau Nouvel Nouvi Nov Novac Novaè Novad Novadu Novae Novah Novai Novak Novako Novakov Noval Novar Novat Novati Novatn Nove Novel Novell Novelli

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

620 625 628 630 635 636 640 648 650 660 670 680 690 698 700 703 706 707 710 715 720 723 725 730 733 736 740 743 745 747 750 752 754 756 760 762 764 766 767 770 774 777 780 787 788 790 796 800 804 808 811 815 816 817

Novello Novem Nover Novero Noverr Novers Novi Noviè Novie Novik Noviko Novikov Novin Novo Novog Novoj Novok Novol Novom Novop Novor Novosj Novoð Novot Novov Novoþ Novu Novy Now Nowacki Nowacz Nowak Nowe Nowg Nowi Nowo Nowot Nowotn Nowow Nox Noy Noyes Noz Nozieg Noþ

818 820 827 828 830 834 840 844 846 850 856 857 858 860 861 862 863 865 866 867 870 872 874 876 880 885 890 900 910 913 914 920 925 930 935 940 947 948 949 950 960 963 970 975 980

Ns

001

Nu Nub Nube Nubl Nublo Nuc

001 040 043 060 067 100

N-5

Nud Nue Nug Nuh Nui Nuj Nuk Nukk Nul Null Num Numac Numak Nume Numer Nun Nune Nunez Nung Nuno Nunt Nunz Nuo Nuol Nuov Nup Nur Nuri Nurm Nurn Nurnberg Nuro Nurr Nurt Nurz Nus Nuss Nussbe Nusse Nussh Nussk Nussl Nut Nutt Nutta Nutti Nutz Nuv Nuvo Nuw Nux Nuy Nuz Nuþ

140 180 220 260 300 340 380 400 420 440 470 473 475 480 487 520 530 539 540 560 570 580 590 600 622 630 660 665 690 700 703 710 720 730 740 750 760 762 764 765 766 767 780 800 801 804 818 820 840 860 900 940 970 990

Ny Nya Nyb Nyd Nye Nyes Nyg Nygr Nyi Nyk Nyl Nyr Nyro Nys Nyt Nyu Nyug

001 010 040 140 180 190 220 240 300 380 420 670 700 730 780 820 830

O

Ohlo

O

000

Oa Oak Oakes Oakl Oakle Oas Oat

001 440 456 480 484 740 780

Ob Obad Obal Oban Obat Obav Obe Oben Ober Oberb Oberbe Oberd Oberdie Oberdo Oberh Oberhol Oberhu Oberi Oberk Oberl Oberle Oberli Oberm Oberme Obermu Obern Obero Oberp Obers Obert Oberv Obi Obic Obiè Obid Obidjo Obie Obig Obit Obl Oble Obli Obligat Obligator

001 040 060 080 110 130 180 200 230 232 234 250 253 256 290 296 298 300 303 305 306 308 310 313 317 320 322 323 325 326 328 420 430 440 450 454 460 480 500 520 523 525 530 532

Oblo Obm Obn Obo Oboj Obol Obolev Oboli Obolo Oboz Obr Obraz Obre Obreg Obren Obri Obris Obrj Obro Obrou Obru Obruco Obruè Obrut Obry Obrz Obs Obse Obser Obsi Obsk Obst Obstf Obð Obt Obu Obur Obv Obz Obþ

540 550 560 570 590 620 624 626 627 650 660 664 670 673 676 680 686 690 710 718 730 740 750 780 790 800 810 813 816 850 860 900 904 910 920 930 936 940 980 990

Oc Oca Ocar Ocas Occ Occhi Occhin Oce Och Ochi Ochin Ochl Ocho

001 010 120 130 180 240 246 260 300 320 326 340 370

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Ochoc Ochr Ochs Ochse Ochsl Ocht Ochtm Ochv Ock Ocken Ockh Ockl Ockler Oco Oconno Ocono Oct Ocu Ocz

374 400 410 413 415 420 425 450 480 485 520 560 564 720 840 850 900 920 980

Oè Oèa Oèe Oèk Oèn Oèu

001 010 220 430 550 850

Od Ode Odeb Odel Oden Odent Odenw Oder Oderig Oderm Oderw Odes Odet Odh Odi Odil Odin Odl Odm Odn Odo Odoa Odon Odonov Odow Odp Odr

001 130 140 190 210 216 218 250 254 257 330 340 350 390 430 440 450 490 530 570 610 611 640 646 660 700 740

O-1

Odu Oduf Odw Ody Odz

820 830 910 960 980

Ofi Ofl Ofr Oft Ofte

400 480 660 740 850

Oe Oec Oeco Oed Oef Oeg Oeh Oehli Oehlk Oehlm Oehm Oehn Oel Oelf Oelr Oels Oelsn Oem Oen Oer Oert Oertm Oertw Oertz Oes Oest Oesterr Oet Oetk Oett Oetti Oetz Oeu Oex

001 080 090 120 210 250 290 320 330 350 390 400 450 470 480 490 496 520 560 650 670 675 678 680 700 720 736 750 770 790 796 800 810 890

Og Ogad Ogan Ogar Ogat Ogav Ogaw Ogd Oge Ogg Ogi Ogij Ogil Ogilv Ogin Ogir Ogl Ogle Oglet Oglo Oglr Ogls Ogn Ognj Ogo Ogor Ogr Ogre Ogri Ogu Ogul Ogur

001 040 070 100 120 140 150 180 220 260 320 340 380 387 420 440 470 480 486 600 620 630 680 690 730 750 790 800 830 890 900 910

Of Ofao Ofe Off Offe Offenn Offent Offi Offici Offiz Offm Offn Offo

001 060 170 200 230 246 248 290 304 319 340 350 360

Oh Ohag Ohan Ohar Ohi Ohig Ohil Ohio Ohle Ohler Ohli Ohlk Ohlm Ohlmu Ohlo

001 050 110 130 380 410 450 480 510 530 560 580 600 610 630

Ohls

Orans

Ohls Ohly Ohm Ohme Ohn Ohns Oho Ohot Ohq Ohr Ohs Ohss Oht

670 730 750 760 790 800 830 850 870 900 930 940 960

Oi Oik Oin Ois Oiz

001 330 450 570 880

Oj Oja Oje Ojet

001 010 160 640

Ok Oka Okai Okak Okam Okas Okaz Okb Okc Oke Okec Okeg Okel Oken Oker Okey Okh Oki Okin Okk Okn Oko Okon Okos Okou Okr Oks Okt Oku

001 010 030 040 050 070 110 130 150 200 220 240 270 290 310 330 350 370 400 450 570 610 630 650 670 690 720 780 800

Okue Okum Okun Okus Okv Oky

810 820 830 840 860 920

Ol Ola Olaf Olai Olav Olay Olb Olbe Olbi Olbr Olbri Olc Olch Olcz Olè Old Oldc Olde Oldenbe Oldenbu Oldenc Oldf Oldh Oldi Oldm Oldn Oldr Olds Oldy Oldz Oldþ Ole Olec Oled Olef Oleg Olei Oleis Olek Olel Olem Olen Oler Olert Oles Oleð Oleðè

001 010 030 040 060 070 080 083 090 100 104 110 115 119 120 130 135 140 142 146 147 150 155 160 170 175 190 195 200 204 206 210 215 220 225 230 240 243 245 250 255 260 264 268 270 275 276

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Olev Olevo Olew Olf Olfer Olfk Olg Olge Olgi Olgo Olh Oli Olie Olif Olig Olin Olind Olins Olip Olið Oliu Oliv Olive Olivet Olivi Oliz Olj Olk Oll Olli Olliv Olm Olme Olms Oln Olo Olov Oloz Olp Olr Olri Ols Olsc Olschk Olschl Olse Olsh Olsn Olsner Olsni Olss Olsso Olsz Olð

O-2

280 284 285 290 293 300 310 315 320 330 340 350 356 360 365 380 383 387 390 405 410 420 423 425 426 430 440 450 470 480 488 510 520 540 560 580 600 605 620 640 650 660 664 665 666 670 680 710 713 714 730 737 738 750

Olðe Olði Olt Oltr Oltu Olu Olv Oly Olym Olþ

760 770 790 798 800 820 840 920 950 980

Om Oma Omal Oman Omar Omb Ome Omeg Omel Omer Omi Omm Ommi Omn Omo Omont Omor Omp Omr Omt Omu

001 010 030 050 070 100 210 220 240 260 370 530 550 570 600 608 610 620 680 780 820

On Onac Onat Onc Onè Ond Ondr One Onea Oneg Onei Ong Oni Onim Onio Onið Onk Onko Onku Onn Ono

001 020 060 080 130 170 190 210 211 230 260 290 370 380 390 410 450 530 550 570 600

Onom Onos Ons Onu

620 640 720 820

Oo Oom Oos Ooste

001 530 720 740

Op Opal Opan Opar Opari Opat Opd Ope Open Oper Opern Opi Opik Opim Opis Opit Opm Opo Opol Opp Oppeln Oppen Oppenho Oppeno Opper Opperm Oppert Oppi Oppm Oppo Opr Ops Opt Opy Opz

001 030 040 050 054 060 170 210 230 250 256 370 390 400 410 420 530 600 610 620 630 640 644 647 650 655 658 660 670 680 690 720 780 920 940

Or Ora Orad Orah Orak Oral Oran Orans

001 010 020 040 050 060 080 087

Orat Orat Orato Orb Orbi Orbis Orc Orch Orcz Ord Orden Ordens Order Orderi Ordi Ordm Ordo Ordone Ordr Ordz Ordþ Ore Orea Oreg Oreh Orei Orel Oren Ores Oreð Orf Orfi Orfo Org Organi Orge Orgelb Orgi Orh Ori Orib Oribe Oric Orie Orientb Oriente Orig Orin Orio Orið Ork Orkh Orkn Orl Orle

Oudr 100 105 110 120 126 130 140 160 170 185 187 190 194 200 210 220 226 230 240 245 250 251 260 265 270 280 290 300 305 310 320 330 340 345 350 355 360 370 380 382 383 390 400 405 406 415 430 435 445 450 470 480 490 500

Orley Orli Orlic Orlik Orlip Orio Orlov Orlovc Orlovs Orlow Orm Orma Orme Ormes Ormi Ormo Orms Ormsby Orn Ornam Ornan Orne Orns Oro Oroz Orp Orr Orre Orrer Ors Orsc Orschi Orsi Orst Orsz Ort Orta Orte Ortege Ortei Ortel Ortell Orth Ortho Orti Ortiz Ortl Ortlep Ortlo Ortm Ortn Orto Orts Ortsc

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

509 510 512 514 516 520 525 526 527 528 530 531 540 547 550 560 570 572 580 583 584 590 600 610 619 620 650 660 668 680 690 694 700 730 740 750 751 760 763 770 780 786 800 806 810 827 840 844 848 850 855 860 870 872

Ortu Ortv Ortw Ortz Ory Orz Orþ

880 885 890 900 920 940 980

Os Osa Osan Osb Osbe Osbo Osbou Osc Osce Osch Ose Osej Osen Oser Oset Osg Osh Oshau Oshe Osi Osio Osip Osipo Osis Osit Osk Osl Osli Osm Osme Osmi Osmu Osn Oso Osob Osok Osol Osor Osov Osp Oss Ossi Ossie Ossip Osso Ossor

001 010 020 040 050 070 078 080 090 100 200 220 230 250 255 290 330 338 350 370 380 390 396 400 410 450 490 510 530 540 550 570 580 600 602 620 625 635 640 650 690 720 723 727 730 737

O-3

Ossu Ossw Ost Osta Ostap Ostas Ostb Ostbe Oste Osten Ostenb Ostend Ostenr Ostens Oster Osterg Osterh Osterl Osterle Osterli Osterlo Osterm Osterr Osterri Ostert Osteu Ostf Osth Osti Ostj Ostl Ostli Ostm Ostmar Osto Oston Ostp Ostr Ostro Ostrogl Ostrogo Ostrogs Ostror Ostrou Ostrov Ostrovs Ostrow Ostroþ Ostrz Osts Ostv Ostw Osu Osun

740 750 760 761 766 767 770 772 780 790 792 793 797 798 800 803 804 806 807 808 809 810 815 816 818 820 825 830 835 840 850 852 855 856 865 866 870 880 890 893 894 895 896 897 900 901 903 905 910 920 930 935 940 945

Osv Osw Oswy Osz

950 960 968 980

Oð Oðe Oði Oðk

001 210 370 450

Ot Ota Otb Otc Otè Ote Otes Otey Otf Oth Othme Otho Oti Otk Otker Otl Otlet Otm Oto Otr Otri Otru Ott Otte Otten Ottf Otti Ottin Ottl Ottm Otto Ottok Ottow Otv Otw Otz Otze

001 010 040 080 130 210 220 230 240 270 290 310 370 410 420 440 460 500 550 580 620 660 680 690 695 700 720 725 740 750 790 705 798 840 870 940 950

Ou Ouc Oud Oudi Oudim Oudr

001 080 160 180 186 190

Oug

Oþu

Oug Oui Ouim Oul Oule Ouli Ouls Oum Our Ouri Ourl Ouro Ours Ous Out Outi Outr Ouv Ouvr Ouw Ouwe

290 370 400 490 510 520 530 540 600 630 650 680 690 720 780 790 820 840 850 870 890

Ov Ovc Ovè Ove Oveè Oven Over Overb Overbu Overl Overs Overt Overw Ovi Ovid Ovie Ovin Ovo Ovs Ovsj

001 080 130 210 220 260 280 282 288 270 290 310 320 370 380 390 410 600 720 760

Ow Owe Owens Ower Owes Owet Owl

001 210 240 260 270 280 490

Ox Oxe Oxenh

001 210 220

Oxens Oxf Oxh Oxn Oxt

230 250 330 570 900

Oy Oya Oyv

001 010 840

Oz Oza Ozd Oze Ozer Ozi Ozit Ozj Ozm Ozn Ozo Ozol Ozoli Ozolk Ozols Ozolz

001 010 170 210 290 370 390 410 530 570 600 630 640 645 660 670

Oþ Oþa Oþe Oþg Oþo Oþu

001 010 210 290 600 820

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

O-4

P

Panor

P

000

Pa Paa Paalz Paar Paas Paass Paat Pab Pabe Paberzi Pabi Pabr Pabs Pac Pacc Pacch Pace Pacel Pach Pachm Pacho Pacht Pachtn Paci Pacin Pacino Pacio Paciu Pack Packe Pacu Pad Padb Padd Pade Pader Padh Padi Padm Pado Padomju Padoms Padov Pae Paegli Paeglu Paeo Paer Paerk Paes Paet Paetz

001 002 003 005 006 007 008 010 012 014 015 017 018 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 032 033 034 035 036 037 038 040 041 043 044 045 046 047 048 050 053 054 058 060 061 062 063 064 065 066 067 068

Paez Paf Pag Pagal Pagalm Pagan Pagani Pagas Pagasts Pagastt Pagat Page Pagea Pagel Pagen Pageo Pages Paget Pagi Pagl Paglian Pagliar Paglias Pagn Pagno Pagr Pah Pahh Pahl Pahla Pahle Paho Pai Paid Pail Paille Pain Paine Painl Paino Paint Paio Pais Paisi Paisl Paiv Paix Paixh Paj Pajo Pajon Pak Pakal Pakalns

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 084 085 086 087 088 090 092 094 095 096 097 098 100 102 103 104 105 107 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 121 123 124 126 127 128 130 136 137 140 141 142

Pake Paki Pakis Paku Pakull Pakuls Pal Palac Palaci Palack Palad Paladin Palae Palaf Palai Palais Palam Palan Palap Palas Palast Palastin Palaz Palazz Pald Paldi Pale Palej Paleo Paleol Paler Pales Palestr Palev Palf Palg Palh Pali Palie Palig Paligm Paligs Palik Palil Palis Paliss Palissy Palit Paliz Pall Palladi Palladio Palladiu Pallai

P-1

143 144 145 146 147 148 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 162 163 164 165 166 167 168 170 173 180 181 183 184 185 186 187 188 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 202 204 206 208 210 211 212 213 214

Pallar Pallas Pallav Pallavi Palle Palles Pallesk Palli Pallis Pally Palm Palma Palman Palmar Palmb Palme Palmei Palmen Palmer Palmerst Palmg Palmi Palmin Palmir Palms Paln Palo Palogr Palom Palomb Palomi Palos Pals Palss Palt Palu Paly Pam Pama Pamat Pamatsk Pamatu Pame Pampe Pamph Pampl Pan Pana Panag Panai Panak Panam Panat Panc

215 215 217 218 220 223 224 225 227 228 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 242 244 246 247 248 250 252 254 255 256 258 260 262 264 266 268 270 271 272 273 274 275 276 277 278 280 281 282 283 284 286 288 290

Panch Panci Panck Panco Panconelli Panconcet Pancone Pancr Pand Pandi Pando Pandu Pandur Pandy Pane Panek Panel Panep Panet Panett Panf Panfer Panfi Pang Panh Panho Panhu Pani Panic Panich Panico Panics Panin Paniz Panj Pank Pankh Panki Panko Pankov Pankr Pankru Panks Panku Pann Panna Pannai Pannap Panne Panni Pannw Pano Panon Panor

291 292 293 294 295 296 297 298 300 302 304 306 307 308 310 312 313 315 317 318 320 322 323 325 327 328 329 330 331 332 334 335 336 337 338 340 341 342 343 344 345 346 347 348 350 351 352 354 355 356 358 360 362 364

Panou Panou Panov Panow Pans Pansi Pansie Pansin Pant Pantal Pantaleo Pantan Pantaz Pante Panten Panteni Panth Panti Panto Pantov Pants Pantz Panu Pany Panya Panz Panzac Panze Panzerk Panzi Pao Paoli Paolin Paolo Paolu Paou Pap Papad Papan Papap Papar Papas Papaso Pape Papel Papen Papene Paper Papet Paph Papi Papia Papil Papilds Papildu

Pasti 366 367 368 370 374 375 376 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 395 396 398 400 402 403 404 405 406 407 408 410 412 413 415 416 418 420 422 424 425 426 427 428 430 432 433 434 436 437 438 440 441 442 443 444

Papin Papini Papio Papir Papirs Papp Pappa Pappe Pappr Pappu Paps Papstl Papstli Papstt Papu Papy Paq Par Para Parac Parace Parad Parae Parak Paral Parall Param Paramo Paras Paraso Parau Paraugi Paraugin Paraugn Paraugp Paraugt Parb Parbo Parc Pard Parde Pardi Pardo Pardot Pardr Pardu Pare Parea Pared Parei Pareiza Pareizi Pareizr Pareizs

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 460 464 467 470 471 472 473 474 475 476 477 478 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507

Pareizt Parej Parem Parent Parep Pares Paresch Paret Parey Parf Parg Parh Pari Paria Parib Parie Parig Paril Parin Pario Paris Parise Parish Parisi Parisin Parisio Pariso Pariz Park Parke Parker Parkes Parkh Parki Parkins Parkm Parl Parlat Parle Parlo Parm Parme Parmel Parmen Parment Parmi Parmij Parml Parmo Parmov Parn Parna Parnas Parne

P-2

508 510 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 540 541 543 544 545 546 547 548 550 553 554 556 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573

Parnet Parni Parns Paro Parol Paron Parow Paroy Paroz Parp Parq Parr Parra Parrek Parrel Parrh Parri Parris Parru Parry Pars Parse Parsev Parsh Parsl Parso Parst Parð Part Parte Parth Parti Partic Partij Partik Parto Partr Parts Parv Parve Parver Parvi Parvil Parvo Parvu Parw Pary Parys Parz Parzi Pas Pasak Pasaku Pasau

575 576 578 580 581 583 584 585 586 587 588 590 591 592 593 594 595 596 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 624 625 626 627 628 629 630 633 634 636 637 640 642 643 645

Pasaul Pasaules Pasaþ Pasc Pascar Pascaz Pasch Pasche Paschet Paschk Pasco Pascoli Pasd Pase Pasel Paset Pash Pashit Pasi Pasini Pasit Pasiv Pask Paske Pasl Pasley Paslu Paso Pasop Pasq Pasque Pasqui Pass Passam Passan Passar Passav Passe Passf Passi Passo Passos Passow Passv Past Pastag Pastar Pastav Paste Pasteno Paster Pasters Pasteu Pasti

646 647 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 685 686 687 688 690 694 697 698 700 701 702 703 704 705 706 707 708 710

Pastm Pastm Pastn Pasto Pastone Pastor Pastore Pastori Pastu Pað Paðai Paðaizs Paðd Paðda Paði Paðiz Paðk Paðm Paðn Paðp Paðr Paðs Paðu Paðv Paðval Pat Pata Patan Patc Pate Paten Pateni Pateno Patent Patentl Pater Paterc Patere Patern Paters Pates Patet Patev Path Pathi Patho Pathologis Pati Patie Patiess Patig Patin Patino Patk Patku

Peig 711 712 713 714 715 716 717 718 720 721 722 723 724 726 727 728 730 731 732 733 734 735 736 737 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 754 755 756 757 758 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 772

Patm Patmo Pato Paton Patr Patri Patric Patrick Patrim Patrio Patriz Patru Patrut Pats Patsc Patschk Patt Patten Patters Pattes Patti Pattis Patto Patu Patv Patz Palzh Patzi Patzo Patzs Pau Pauc Pauch Pauck Paud Pauders Paue Pauk Paukul Paul Paula Paulc Pauld Paule Paulet Paulh Pauli Paulig Paulin Paulins Paulinu Paulit Paulits Pauliz

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

774 775 777 778 780 781 782 783 784 785 786 787 788 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 803 810 813 814 816 818 820 821 822 823 824 825 826 827 828 830 831 832 833 834 836 839 840 841 842 843 844 846 847 848

Paull Paulm Paulo Pauls Paulse Paulso Paulu Pauluks Paulus Pauly Paum Paun Paunc Paur Paus Pausi Pausp Paust Pausto Paustow Pausz Paute Pauv Pauw Pauz Pav Pavar Pavaru Pavas Pave Pavele Paveli Pavels Paves Pavi Pavic Pavil Pavj Pavl Pavlo Pavlova Pavlovi Pavlovs Pavo Pavu Pavule Pavuli Pavy Paw Pawl Pawlik Pawlo Pawlowi Pawlows

P-3

850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 870 872 880 890 892 893 894 895 896 898 900 910 915 920 930 931 932 933 934 935 936 937 938 940 941 943 944 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 962 963 964 965 966

Pax Paxt Pay Payn Payne Paynt Payo Payr Pays Payse Payso Paz Paza Pazaur Pazi Pazio Pazm Pazu Pazudu Pazuh Pazz Paþ

967 968 970 971 972 973 974 975 976 977 978 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990

Pc Pcus Pcze

001 840 980

Pè Pèo

001 600

Pe Pea Peab Peac Peach Peaco Peak Peal Pean Peano Pear Peard Pearl Pears Pearso Peary Peas Pease Peasl Peat Pec Peca Pecau Pecch

001 002 003 004 005 006 010 015 020 026 030 032 034 036 037 038 040 043 046 050 070 071 072 073

Pecci Pech Pechi Pecho Pechm Pecht Peck Peckh Peco Pecol Pecor Pecorel Pecori Pecq Pecqueu Peè Peèe Peèers Ped Pedagogiski Pedagogisks Pedd Pede Pedejas Pedejo Peder Pedern Peders Pedi Pedigai Pedio Pedo Pedr Pedraz Pedre Pedro Pedrol Pedþ Pee Peel Peele Peez Pef Peg Pege Pegli Pego Pegu Peguy Peh Pehr Pehu Pei Peig

074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 090 093 096 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 123 124 128 130 140 142 144 146 147 148 150 155 157 160 162

Peik Peik Peil Pein Peint Peip Peipu Peir Peirs Peis Peise Peisi Peiss Peitz Peiv Peiver Peiw Peix Pek Pekk Pekr Peks Pekð Pel Pelad Pelag Pelagi Pelar Pelay Pelc Peld Pelde Pele Peleki Peleks Pelh Peli Peliv Peliz Pell Pella Pelle Pelleg Peller Pellet Pelleti Pellew Pelli Pellic Pellik Pellin Pellio Pellis Pelliz Pello

Pesci 163 164 166 167 170 174 180 186 190 192 194 196 200 210 212 215 217 220 222 224 225 226 230 231 232 233 235 237 240 245 247 250 252 253 255 256 257 258 260 261 262 263 265 266 267 268 270 271 272 273 274 275 276 277

Pellow Pelm Peln Pelnruðk Pelnu Pelo Pelou Pelouz Pels Pelð Pelt Peltz Pelu Pelus Pelz Pem Pembe Pembr Pen Penar Penat Penc Penck Pencz Pend Pende Pender Pendex Pendl Pendr Pene Penf Peng Penge Penger Pengerot Pengu Penh Penho Peni Penik Penio Penk Penn Penna Pennan Pennav Penne Pennel Pennet Penney Penni Pennim Pennin

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

278 280 290 295 298 300 306 308 310 316 320 327 330 334 337 340 342 344 350 352 353 355 356 358 360 362 364 365 366 367 368 370 380 382 384 385 388 390 394 400 402 406 410 420 421 422 423 424 425 427 428 430 431 432

Penns Penny Peno Pens Pense Pensi Pensl Penso Pent Penti Penty Penz Penzi Penzl Penzo Peo Pep Pepe Peper Pepi Pepin Pepl Pepo Pepp Peppl Peppm Pepu Pepy Peq Per Peral Peran Peras Perat Perc Perci Perciv Percu Percy Perè Perèik Perd Perdit Perduc Pere Perec Perecs Pered Peref Pereg Peregr Perei Pereire Perel

P-4

433 438 440 443 444 445 447 448 450 454 458 460 462 464 466 467 470 472 473 474 475 476 478 480 482 483 485 487 490 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 512 513 514 517 520 521 522 523 524 525 526 527 528 530

Perels Perelð Perem Perep Perey Pereyr Perez Perf Perfall Perfe Perg Pergau Perge Pergo Perh Peri Peria Peric Perie Perig Perij Peril Perio Perj Perk Perkin Perko Perkoni Perkons Perkont Perl Perlb Perlbah Perle Perlen Perles Perley Perli Perlo Perls Perlu Perm Permjaks Permo Perms Pern Perne Perni Pernie Pernik Perno Pernot Pernt Pero

531 532 533 534 536 537 538 540 542 544 550 552 553 555 558 560 561 562 563 564 565 566 567 568 570 572 574 575 576 577 580 581 582 583 585 586 588 590 593 595 598 600 603 605 607 610 612 613 614 615 616 617 618 620

Peroc Peron Peros Perot Perou Perov Perow Peroz Perp Perr Perran Perrau Perre Perren Perrer Perres Perret Perri Perrin Perris Perro Perrone Perrot Perry Pert Perta Perte Perth Perti Pertin Perts Pertw Perty Pertz Peru Perug Perus Peruss Peruz Perv Perve Pervi Pervu Pery Perys Perz Pes Pesc Pesce Pesch Pesche Peschi Peschk Pesci

621 622 623 624 625 626 627 628 630 640 642 643 644 645 646 647 648 650 652 653 655 656 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 672 674 675 678 680 682 684 686 690 694 696 700 701 702 703 704 705 706 707

Pese Pese Pesen Pesi Pesk Pesq Pess Pessi Pesso Pesson Pest Pesta Pestaloci Pestaloz Peste Pestm Pet Petau Petc Pete Petea Petef Petel Peter Peterb Peterd Peterh Peteri Peterk Peterm Peters Petersd Peterse Petersh Petersi Peterso Peterss Petersso Peti Petij Petin Petio Petis Petit Petito Petits Petitt Petk Petke Petko Petkoviè Petku Petl Peto Petr

Phrao 710 712 713 715 718 720 723 725 727 730 731 733 735 736 737 740 743 745 750 751 753 755 760 761 763 764 765 766 767 770 772 773 774 775 776 777 778 780 781 782 783 784 785 786 787 788 790 793 795 797 799 800 806 810

Petrai Petrar Petrarc Petras Petrasc Petrasq Petrað Petre Petrel Petrellu Petren Petres Petrev Petri Petric Petrich Petrick Petrie Petrik Petril Petrin Petris Petro Petroc Petroce Petrog Petrol Petron Petrone Petronel Petroni Petroniu Petrov Petrove Petrovi Petrovn Petrow Petru Petrun Petrus Petry Pets Petss Pett Pette Petter Petterk Petti Pettig Pettin Pettit Pettu Petu Petz

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

811 813 814 815 816 817 818 820 823 824 825 827 828 830 831 832 833 834 835 836 837 838 840 841 842 844 846 850 851 853 855 856 860 862 864 866 867 870 873 875 877 880 885 890 891 892 893 894 895 896 897 898 900 910

Peu Peue Peup Peut Pev Peveri Pevz Pew Pex Pey Peyn Peyr Peyreb Peyro Peyronet Peyrou Peyru Pez Peze Pezo Pezz Pezzan Pezzu Peþ

920 923 926 930 940 943 948 950 960 970 971 972 973 975 976 977 978 980 982 984 986 987 988 990

Pf Pfad Pfae Pfaedr Pfaf Pfah Pfal Pfan Pfandl Pfann Pfannen Pfannens Pfannk Pfanns Pfar Pfau Pfaun Pfef Pfeffer Pfefl Pfei Pfeif Pfeiffer Pfeil Pfeile Pfeili Pfeils Pfen Pfennigs

001 040 050 054 060 080 100 120 122 130 132 134 136 138 170 200 205 230 234 236 260 264 267 290 293 295 297 320 325

P-5

Pfer Pfi Pfiff Pfin Pfis Pfit Pfitzn Pfiz Pfl Pflanzenb Pflanzenw Pflanzer Pflau Pflaume Pfle Pflei Pfleim Pflu Pfluge Pflugf Pflugk Pfo Pfor Pforr Pfu Pfun Pfung Pfut Pfy

350 400 420 450 480 500 507 540 580 590 594 596 620 624 640 644 650 680 683 684 686 700 750 756 780 800 805 840 980

Ph Phae Phaer Phah Phai Phal Phan Phant Phantas Phantasu Phar Pharm Pharmaz Pharn Pharnac Pharu Phe Pheidip Phel Pher Pherecy Phi Phil Philan

001 040 045 060 070 100 140 145 146 147 180 184 186 190 192 210 240 260 290 340 344 420 440 445

Philar Philb Phile Philem Philen Philet Philetas Phili Philid Philij Philip Philipp Philippi Philippo Philipps Philips Philipso Philipst Philit Phill Phillips Phillipso Phillp Philo Philoc Philod Philof Philol Philolo Philologis Philom Philomn Philop Philopo Philos Philosophis Philost Philot Philox Phin Phip Phis Phiz Phl Pho Phoci Phocy Phoe Phot Photo Photographis Phr Phran Phrao

447 450 460 463 464 466 467 470 473 476 500 502 504 506 508 510 515 530 540 560 564 566 570 580 582 583 586 590 593 596 600 605 620 624 630 633 636 640 660 680 700 720 740 760 780 783 786 800 820 824 826 840 850 860

Phras

Pinsu

Phras Phry Phryni Phrynicu Phy Phyl Phys Physi Physik Physio

870 900 905 906 960 964 970 980 984 986

Pi Pia Piach Piag Pian Piane Piani Pianig Piank Piano Piant Pianz Pias Piask Piast Piat Piati Piatig Piatr Piatt Piav Piaz Piazze Piazzi Piazzo Pic Pica Pican Picar Picas Picav Picc Pieci Piccini Piccio Picciol Piccion Piccir Picco Piccol Pich Pichl Picho

001 002 003 007 010 012 013 014 015 016 017 018 030 031 035 040 043 045 047 048 050 060 064 065 066 070 071 073 074 075 077 080 081 082 083 084 085 086 087 088 090 093 095

Picht Pick Picka Picke Picken Picker Picket Pickf Pickh Pickl Pickt Pickw Pico Picon Picot Picq Pict Picto Pictor Pictu Piè Pid Pide Pidg Pidþ Pie Pieau Pieb Piebalg Piec Piecd Piece Piech Pieci Pieciol Pieck Pieckt Piecs Piect Piecz Pied Piedz Piek Piel Pielenz Pieler Pieli Pieliku Piem Pien Piene Pieni Pieno Piens

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

097 100 101 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 127 130 133 135 137 139 140 142 144 148 150 153 154 156 160 162 163 164 165 167 170 174 180 182 187 190 197 200 210 213 215 216 217 220 230 232 233 235 236

Piensaim Piep Pier Pieran Pierar Pieraz Pierc Piere Pieredzes Pierer Pieri Pierin Pierl Pierm Pierme Piern Piero Pierol Pieron Pieroz Pierp Pierr Pierre Pierret Pierri Pierro Pierron Pierrot Pierru Pierry Piers Pies Piesni Piesz Piet Pietersz Pietr Pietrab Pietrav Pietri Pietro Pietrob Pietru Piets Piett Pietz Piev Pievi Piez Piezim Pif Piffer Pift Pig

P-6

237 240 250 252 253 254 255 256 257 258 260 262 264 265 266 268 270 273 275 278 280 290 291 292 293 294 295 296 297 298 300 310 315 318 320 325 330 331 333 334 336 337 338 340 343 347 350 354 360 364 370 373 376 380

Pigaf Pigal Pigan Pigar Pigau Pigf Pigg Pigh Pighi Pign Pignat Pigr Pigu Pij Pijo Pijol Pik Pikar Pike Pikl Pikles Piks Pil Pilap Pilar Pilari Pilat Pilate Pilatr Pilats Pilc Pile Pilec Pilem Pilg Pilgr Pili Pilj Pill Pille Pillet Pilli Pillio Pillo Pills Piln Pilnigai Pilnigs Pilns Pilny Pilo Pilot Pilott Piloty

382 384 385 386 388 389 390 391 392 394 395 396 397 400 404 405 410 412 413 415 416 417 420 422 423 424 425 426 427 428 430 440 441 444 450 455 460 466 470 472 473 474 475 476 478 480 482 484 486 488 490 494 495 498

Pilp Pils Pilsa Pilse Pilso Pilsu Pilt Pilz Pilzm Pim Pimenov Piment Pin Pinc Pinch Pinchb Pinche Pinchet Pincho Pinck Pinè Pind Pindar Pinde Pinder Pine Pinea Pined Pinel Pinep Piner Pines Ping Pinge Pingr Pini Pinin Pink Pinke Pinker Pinkn Pinks Pinku Pinl Pinn Pinne Pinni Pinno Pino Pinot Pins Pinse Pinsk Pinsu

500 510 511 513 515 517 520 530 534 540 543 546 550 551 552 553 554 555 557 560 570 580 582 584 586 590 591 593 594 596 597 598 600 603 607 610 615 620 622 623 625 627 628 630 640 643 645 647 650 657 660 662 664 667

Pint Pint Pintn Pinto Pintor Pints Pintu Pinz Pio Piog Piol Piom Piomb Pion Pioni Pionier Pior Piory Pios Piosn Piot Piov Pioven Pioz Pip Piparm Pipe Pipern Pipi Pipir Pipp Piq Pir Pirma Piron Piront Pirott Pirq Pirr Pirro Pirs Pirss Pirz Pis Pisanov Pisar Pisarr Pisast Pisc Pischl Pischo Pise Pisen Pish Pisi

Plotinu 670 672 674 675 677 678 680 690 692 693 694 695 696 697 698 700 708 710 715 720 730 734 740 750 752 753 754 755 756 757 758 760 761 763 764 766 768 770 772 774 775 779 780 782 783 784 786 790 793 796 800 803 806 807

Pisis Pisk Piso Piss Pisse Pist Piste Pisto Pistoi Pistol Pistoles Pistolet Pistor Pistr Pit Pitav Pitaw Pitc Pitch Piter Pith Piti Pitigr Pitk Pitm Pitn Pito Pitr Pitray Pitre Pitres Pits Pitsche Pitt Pitta Pittah Pittar Pitte Pitter Pitti Pittm Pitz Piu Piv Pivan Pivo Piw Piwa Piwon Piwow Pix Pixi Piz Pizar

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

808 810 816 820 824 830 831 832 833 834 835 836 837 838 840 843 844 845 846 850 854 855 856 860 870 880 890 900 902 904 907 910 914 920 921 922 923 924 925 926 927 930 940 950 954 956 960 961 964 965 970 974 980 982

Pizz Pizze Pizzi Pizzu Piþ

985 986 987 988 990

Pj Pjan Pjas Pjask Pjat Pje Pjo Pjorið

001 120 150 154 180 260 600 720

Pl Pla Place Plach Placi Placido Plact Placz Plaè Plag Plagg Plah Plak Plakat Plaki Plan Plana Planc Planck Planco Plancu Pland Plani Planis Planit Plank Planke Planki Planks Plann Plannw Plano Pianq Plans Plant Planta Plantag Plante Plantie

001 010 040 044 050 054 060 070 080 090 094 100 110 114 115 140 141 143 144 146 148 150 160 165 167 170 173 175 177 180 183 184 187 190 200 201 202 203 204

P-7

Plantin Planu Plas Plask Plass Plasso Plast Plað Plat Plate Plater Plates Plath Platha Plathn Plati Platn Plato Platon Platono Platons Platov Platt Platta Plattd Platte Platten Plattenst Platter Plattn Platz Platzh Plau Plaud Plaudi Plauk Plaut Plautu Plav Plaveniek Plavi Plavin Plavinu Plavn Plavniek Plavu Play Playn Plays Playt Ple Plec Plechat Pleh

206 210 240 243 245 247 250 260 270 272 274 276 280 281 284 290 297 300 303 304 305 308 310 311 314 320 324 325 326 328 330 333 340 343 345 350 356 357 360 362 364 365 366 370 373 377 380 383 385 386 390 393 395 400

Plehn Plehw Plei Plej Plek Plen Plene Pleng Plens Plenz Ples Plesk Pleski Pless Plessi Plessn Plesu Pleð Pieði Plet Pletn Pletno Plett Pley Pleyer Pli Plic Plie Pliek Pliet Plik Plim Plin Plink Pliny Plinz Plis Plisn Plit Plite Plitt Pliv Plo Ploen Ploi Plok Plokð Plom Ploms Ploo Plos Plost Plot Plotinu

403 407 410 420 430 450 452 453 456 458 470 473 475 480 483 485 490 500 504 510 515 516 520 540 543 550 552 553 555 557 570 580 590 594 598 599 610 615 620 623 626 630 650 660 670 680 685 690 695 710 720 726 730 735

Plotn

Pommer

Plotn Plotnik Plotz Plotzk Plou Plow Plowm Plu Pluc Plud Pludon Pludu Pluk Plukss Plum Plumb Plume Plumec Plumer Plumm Plump Plun Plunk Plus Plusc Pluss Plut Plutarc Plutarh Plutarq Plutte Ply

740 744 760 764 770 780 784 800 810 820 825 827 840 845 860 862 863 864 866 867 868 870 874 890 892 896 900 903 905 907 930 980

Po Pob Pobedonosz Pobeþ Poc Pocar Pocc Pocci Poch Pochet Pochh Pock Poco Pococ Pod Podb Podè Pode Podes Podew Podg

001 010 012 018 020 023 025 026 030 032 033 035 036 037 040 041 043 044 046 048 050

Podgo Podgorn Podgors Podm Podn Podo Podr Pods Poe Poec Poeck Poel Poela Poelc Poele Poelk Poelz Poen Poep Poer Poert Poes Poest Poet Poete Poeti Poetis Poey Poez Pof Pog Pogan Pogat Pogg Poggel Poggen Poggi Pogo Pogodil Pogodin Poh Pohi Pohl Pohlhau Pohli Pohlman Pohlme Pohlo Pohr Pohv Poi Poind Poins Poinse

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

053 054 056 060 062 063 065 067 070 072 075 080 081 082 084 086 089 090 093 095 096 100 103 104 105 106 107 110 118 120 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

Poinso Poir Poire Poiri Poirs Pois Poisel Poiseu Poiss Poit Poiti Poito Poiz Poj Pok Pokor Pokr Pokrow Poks Pol Pola Polack Polai Polak Polako Polaks Polan Polank Polano Polans Polanski Polant Polas Polað Polat Pold Pole Polen Polenc Poleno Polenz Poleo Polet Polett Polev Polevis Polevo Polevoj Polew Polf Polg Polh Polho Poli

P-8

154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 170 174 175 176 177 180 181 182 184 185 187 188 190 191 192 193 194 195 196 197 198 200 210 212 213 215 217 218 220 221 222 224 225 226 228 230 232 235 236 240

Polia Poliak Polic Polici Policis Polid Polig Poligr Poligrafis Polij Polik Polim Polio Poliom Polis Polish Polið Polit Politeh Polites Politi Politic Politik Polltiq Politis Politisc Politisk Politisko Politisks Politisku Politz Politze Poliv Poliz Polizeig Polj Poljako Polk Polko Poll Pollac Pollack Pollacz Pollai Pollak Pollan Pollar Polle Polled Pollen Poller Polley Polli Pollin

241 242 243 244 246 247 250 252 253 257 260 262 264 265 266 267 268 270 271 273 274 275 276 278 280 281 283 284 285 286 287 288 290 295 296 300 303 305 307 310 311 312 314 315 316 317 318 320 321 322 323 324 325 326

Pollio Pollit Polim Pollo Pollok Pollu Polly Poln Polnisc Polo Polog Polon Polonik Polons Polov Polovi Polow Pols Polsk Polt Polta Poltavs Polte Polu Polv Polve Poly Polyb Polyc Polycl Polycr Polyd Polye Polyg Polygn Polys Polyt Polz Polze Polzi Pom Pome Pomer Pomere Pomero Pomeð Pomet Pomf Pomi Pomia Pomit Pomj Pomm Pommer

327 328 330 332 333 334 335 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 354 360 361 364 365 370 380 383 390 392 394 395 397 400 401 403 404 406 407 410 413 415 420 422 424 425 426 427 428 430 440 441 445 450 460 463

Pommers Pommers Pommery Pomo Pomp Pompe Pompej Pompi Pompil Pompo Pomponi Pomu Pon Poncel Ponch Ponche Ponchi Ponci Pond Pondr Ponf Pong Poni Pono Ponomarev Ponomari Ponomarj Pons Ponsa Ponse Ponso Ponsonb Pont Pontan Ponte Pontec Ponten Pontev Ponti Pontian Pontin Ponto Pontopidd Pontor Pontov Pontow Pontu Poo Poole Pools Poor Poore Poort Pop Pope

Prac 465 466 470 480 482 484 485 486 487 488 490 500 502 503 504 505 506 510 516 520 522 524 525 526 527 528 530 531 533 535 537 540 541 542 543 544 545 546 547 548 550 553 554 555 556 557 560 562 563 565 566 567 570 571

Popel Poper Popesco Popescu Poph Popi Popl Popo Popov Popovi Popovs Popow Popp Poppa Poppe Poppel Poppen Poppenb Popper Poppi Poppiu Poppo Popu Popul Popular Poq Por Pora Porado Poray Porb Porc Porch Porcher Porches Porci Porcu Pord Pore Porg Porges Pori Poriet Porit Pork Porl Porlo Porm Pormal Porman Porn Poro Porp Porpo

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

572 573 574 575 576 577 578 580 584 585 586 587 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 604 605 607 610 611 613 615 616 620 622 624 625 626 627 630 632 634 636 640 643 646 650 654 656 660 662 664 670 672 674 676

Porq Porr Porre Porri Porro Porry Pors Porse Porso Porst Porð Port Porta Portae Portal Portala Portali Porte Portef Porteo Porter Portes Porteu Portev Porth Porti Portias Portig Portigl Portin Portl Portn Portno Porto Portog Portol Portom Portr Portre Ports Portu Portugal Portugi Poru Poruk Porum Porus Porz Pos Posau Posc Poschi Poschl Poschm

P-9

678 680 682 684 686 688 690 692 695 696 697 700 701 702 704 705 706 710 712 714 715 716 717 718 720 722 723 725 726 728 730 732 733 734 735 736 737 740 741 743 745 746 747 750 753 755 757 760 770 772 774 775 776 777

Pose Posey Posg Posh Posi Posit Posk Posn Posp Poss Possar Posse Possel Possen Posses Possev Post Posta Postag Postap Poste Postelt Postg Posth Posti Postio Postið Postl Postm Postn Posto Postu Pot Potap Potas Potað Pote Potek Polel Potem Poten Poter Potg Poth Poti Potj Poto Potock Poton Potos Potr Pots Pott Potte

780 781 782 783 784 785 786 787 788 790 792 793 794 795 796 797 800 801 802 803 804 805 807 808 810 812 813 814 815 816 817 818 820 823 824 825 830 833 834 835 836 837 840 841 842 843 844 845 846 847 848 850 860 862

Pottes Pottet Potth Potti Pottin Pottn Pou Poug Pougy Poui Pouj Poul Poulo Poulso Poulss Poult Poultny Poun Pounds Poup Poupe Pour Pourb Pouro Pourq Pourt Pous Pouss Poust Pout Pouv Pouvin Pov Pow Powe Power Powh Powi Powl Pown Powy Poy Poyn Poynt Poz Pozin Pozn Pozz Pozzi Pozzo Poþ

863 864 865 866 867 868 870 872 873 876 877 880 883 884 885 886 887 890 894 900 904 910 911 914 916 917 920 924 925 930 940 945 950 960 962 963 964 965 966 967 968 970 975 976 980 982 984 986 987 988 990

Pr Prac

001 010

Pract Pract Prad Pradi Prado Pradon Pradt Prae Praed Praes Praet Praeto Prag Praga Prage Prah Prahn Prai Praj Prajn Prak Praktio Praktisc Praktisk Praktiski Praktisko Praktisks Prall Pram Pramii Pramp Pran Prando Prandt Prang Prani Pranið Prant Pranz Prap Praq Prar Pras Prasc Praschn Prase Prat Pratel Prati Pratk Prato Pratolo Prator Pratt Prau

Pro 016 020 022 024 026 028 030 033 035 036 037 050 051 054 060 065 070 075 077 080 082 083 084 085 086 087 090 100 104 106 110 111 112 114 116 117 118 119 120 126 130 140 142 143 146 150 152 153 154 155 156 157 158 160

Praus Prausu Prav Pravn Praw Prax Praxe Praxi Praxit Pray Ptaz Praþ Pre Preb Prebo Prec Prech Preci Precis Precy Precz Preè Preèu Pred Predi Predis Pree Preed Pref Preg Pregl Prei Preipiè Preis Preisb Preise Preiser Preisi Preiss Preisswerk Preisz Prej Prel Preli Prelin Prell Prelle Prellw Prem Premi Premij Pren Prenci Prend

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

166 167 170 175 180 190 193 195 197 200 210 217 220 222 224 230 232 234 235 237 238 240 246 250 253 255 260 263 270 273 275 280 285 290 291 293 294 295 296 297 298 300 310 312 313 314 316 318 320 323 324 330 332 333

Prender Prent Preo Prep Prepo Prer Preri Pres Presb Presc Presco Prese Presen Preses Press Presse Pressel Pressen Presser Pressey Prest Presten Prester Presti Prestin Presting Presto Prestw Pret Prete Preten Pretg Preti Pretim Pretk Preto Prets Prett Prety Preu Preuss Preussen Preusser Preussi Preussisch Preuv Prev Prevos Prevot Prey Preye Prez Prezz Prezzo

P-10

334 336 340 350 355 360 364 370 371 372 373 374 375 377 380 383 384 385 386 388 390 392 393 394 395 396 397 398 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 417 420 424 425 426 427 428 430 440 447 448 450 453 460 464 466

Prh Pri Prian Pribo Priby Pribylo Pric Price Prich Prico Priè Prid Pride Prie Prieci Pried Priedi Priedk Priedn Priedu Priedv Priek Prieki Prieko Prieks Priekð Priekðl Priekðm Priekðr Priekðraksts Priekðz Prieku Priekul Priekulu Priel Priem Prien Pries Priest Priet Prieu Prieþ Prif Prik Pril Prim Primak Priman Primar Primat Primav Prime Primer Primi

470 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 493 500 503 510 513 514 515 517 518 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 532 533 540 543 546 550 552 554 556 559 560 570 575 580 581 582 583 585 586 590 592 593

Primo Primr Primy Prin Princ Princes Princess Princi Principat Principe Principl Princis Princiv Prind Pring Prings Prini Prins Prinst Print Printz Prinz Prinzh Prinzi Prio Priol Prior Priou Prir Priruèn Pris Prisc Priscilli Prise Prism Priso Pristl Prið Prit Pritche Prith Pritt Prittw Pritw Pritz Priu Priv Private Privatg Provato Privi Prj Prje Pro

595 596 598 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 620 624 625 630 633 635 637 640 646 650 651 652 653 655 657 658 660 670 671 672 674 676 677 678 680 682 683 684 686 688 690 693 700

Prob Prob Probe Probl Probleme Problems Probs Probu Proc Procen Procer Proces Proch Proco Procop Proct Procto Procu Prod Produ Proe Proel Proen Proet Prof Profa Profe Profet Profi Prog Progr Programa Programm Progre Progresa Progresi Progress Proh Proho Proj Projekt Projekte Projekti Projet Prok Prokeð Proko Prokof Prokop Prokopo Prokos Prol Prole Proletaris Proll

Pupedi 701 702 703 704 705 707 708 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 726 730 733 735 737 740 741 743 744 746 750 752 753 754 755 756 757 758 760 766 770 772 773 774 776 780 782 783 784 785 786 788 790 792 793 795

Prols Prom Prome Promet Promi Promis Promy Pron Prony Prop Propagand Prope Proph Propo Proposc Propp Proppi Props Pror Pros Prosan Prosc Prose Prosk Prosku Proso Prosp Proð Prot Protas Prote Protel Protes Proteste Proth Proti Protis Proto Protog Protok Protop Prots Protw Prou Proud Proudhon Prous Prout Prouty Prov Provenz Provi Provinz Provis

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

796 800 802 803 804 805 808 810 818 820 821 822 823 824 825 826 827 828 830 840 841 842 843 844 845 846 847 848 850 851 852 853 854 855 856 857 858 860 862 863 865 866 868 870 872 873 875 876 878 880 882 883 884 885

Provo Provod Provoo Prow Prows Proz Prozat Proze Proþ Pru Prud Prude Prudh Prudhon Prudon Prue Pruf Prug Prui Pruk Prul Prum Prumi Prus Prusa Pruse Prusi Prusk Pruss Prussi Pruð Pruðu Prut Prutz Pry Pryn Pryo Prz Przel Przep Przer Przes Przew Przez Przy Przyb Przybys Przyw

886 887 888 890 895 900 902 903 905 910 912 913 914 915 916 920 930 933 935 940 943 945 946 950 951 952 953 954 955 956 957 958 960 969 970 975 976 980 982 983 984 985 987 988 990 992 993 996

Ps Psalme Psam Pse Pseudo

001 090 110 210 265

P-11

Psi Psih Pso Psy Psychot

420 440 700 920 940

Pð Pði

001 400

Pt Pto Ptolemy Pts

001 600 620 720

Pu Pua Pub Public Publico Publicz Publin Publiu Publo Puc Pucc Puce Pucel Puces Puch Puchn Pucht Puci Puck Puckler Puè Puèk Puèkov Pud Puds Pue Puf Puff Pug Pugaè Puge Pugh Pugi Pugl Pugn Puh Pui Puim Puis Puisen

001 010 020 030 032 034 036 038 040 050 053 060 063 066 070 073 076 080 090 095 100 110 114 120 125 130 140 144 150 153 155 157 158 160 165 170 180 190 200 203

Puisi Puiss Puj Pujo Pujou Puk Pukai Pukal Puke Puki Pukit Pukl Puks Puku Pul Pula Pulas Pulc Pulci Pulcin Pulg Puli Pulig Pulit Pulk Pull Puller Pulli Pullin Pullio Pullm Puls Pult Pulv Pulz Pum Pump Pumph Pumpi Pumpu Pun Punc Pund Punk Punks Punkt Punkti Punn Punne Punt Punz Pup Pupe Pupedi

205 207 220 224 226 230 232 235 237 240 245 250 256 258 260 261 265 280 284 286 310 330 334 337 350 360 362 363 364 365 366 370 380 390 400 410 413 414 415 416 420 423 425 440 443 444 445 460 463 480 486 490 492 493

Pupi Pupi Pupil Pupin Pupp Puppe Pupper Pur Purav Purb Purc Purch Purd Pure Pures Purg Puri Purick Purin Purina Purinð Purinu Purint Purk Purki Purl Purm Purmalis Purmals Purn Purns Purp Purs Pursc Purt Purtaleð Purv Purve Purvi Purvits Purvj Purvm Purvs Pus Puschk Puschm Puse Push Pusn Puð Puðki Puðkin Put Putan Pute

Pythi 494 496 497 500 503 505 510 513 515 520 523 530 540 543 546 550 551 552 553 554 556 557 570 574 580 590 592 593 600 605 620 630 633 640 643 650 652 654 655 656 657 658 670 680 684 700 720 750 770 780 783 790 793 795

Puti Putip Putk Putl Putn Putnam Putne Putni Putnin Putnis Putnk Putnu Putr Putt Puttev Putti Puttk Puttl Putz Putzg Puu Puus Puv Pux Puy Puz Puzi Puþ

800 806 820 830 850 853 855 860 863 865 866 868 890 910 913 915 916 917 920 924 930 936 940 960 970 980 984 990

Py Pyalak Pyc Pye Pyl Pyle Pylk Pym Pyn Pyns Pyp Pyr Pyrk Pyrr Pyrrhu Pyt Pythe Pythg Pythi

001 120 160 240 320 324 360 400 530 550 700 720 750 800 807 820 830 850 860

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

P-12

Q

Qus

Q

000

Qa Qal

001 140

Qi Qif

001 070

Qu Qua Quad Quadr Quadrat Quag Quai Qual Quali Quan Quant Quanti Quantit Quantr Quantremm Quantri Quantz Quar Quarc Quari Quariz Quarl Quarn Quaro Quart Quas Quast Quat Quatremere Quatt Quattro Quay Quayl Que Qued Quedn Quee Queens Quei Queir Quel Queli Quell Quellen Quelli Quelq

001 010 060 065 067 100 120 140 144 160 170 172 173 174 175 176 178 190 192 194 198 200 204 206 208 210 218 220 226 230 235 240 244 250 260 266 290 296 310 315 330 334 340 343 345 350

Quen Quens Quense Quenst Quent Quenti Quer Querc Querci Queri Ouerid Querv Ques Quesn Quesne Quesnel Quest Questionn Ouestions Quet Queti Queu Queve Quey Quez Qui Quickb Quid Quidd Quido Quie Quil Quill Quiller Quilt Quim Quin Quina Quinc Quine Quinel Quines Quinet Quiney Quinn Quino Quint Quintar Quintav Quinte Quinter Quinti Quintil Quintu

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

370 375 377 378 380 384 410 413 415 420 424 430 440 450 453 455 460 464 466 470 474 480 490 500 510 520 532 540 543 546 550 570 573 574 577 580 590 591 594 600 603 605 606 608 610 614 620 622 625 630 635 640 644 650

Quir Quirie Quirin Quiro Quis Quit Quitad Quitar Quitm Quitz Quo Qus

Q-1

680 683 685 690 700 720 722 726 730 740 770 860

R

Rami

R

000

Ra Raa Raabe Raan Raat Rab Raba Rabah Rabam Rabau Rabb Rabbe Rabbi Rabbio Rabbo Rabc Rabe Rabel Raben Rabi Rabia Rabin Rabino Rabj Rabk Rabl Rabm Rabn Rabo Rabot Rabs Rabsk Rabu Rabus Raby Rac Racc Race Racen Rach Rachel Rachi Rachl Rachm Rachmano Racht Rachv Raci Racio Rack Rackh Racku

001 002 003 006 008 010 011 012 014 017 020 022 024 025 026 027 030 033 035 040 041 043 044 048 050 051 052 053 054 056 060 062 065 067 068 070 073 075 077 080 082 083 084 085 086 087 088 090 091 092 093 094

Raco Racz Raczy Raè Raèe Raèi Raèk Raèo Raèu Rad Radae Radag Radaj Radan Radau Radav Radb Radc Radcl Radcz Radè Radd Raddo Rade Radeb Radek Radel Raden Radent Rader Radet Radetz Radf Radg Radh Radi Radic Radig Radign Radigu Radin Radio Radioa Radiok Radiol Radios Radiot Radiotel Radis Radish Radiss Radið Radit Raditc

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

096 097 098 100 102 103 104 105 107 110 111 113 115 116 117 118 120 122 123 124 125 126 127 130 131 132 133 134 135 136 137 138 140 143 146 150 151 153 154 155 157 160 161 162 163 164 165 166 170 172 174 175 176 177

Radk Radl Radlo Radm Radn Rado Rados Radov Radow Radu Radun Radv Radz Radzi Radzin Radziv Radziw Radzv Radþ Rae Raeb Raed Raedw Raem Raes Raev Raez Raf Rafae Rafal Raff Raffae Raffal Raffe Raffl Raffy Rafi Rafin Rafn Rag Ragan Ragau Ragaz Rage Ragg Ragh Ragi Ragim Ragl Ragn Ragno Rago Ragoz Ragu

R-1

180 181 182 183 184 185 186 187 188 190 194 197 200 202 203 204 205 206 208 210 211 212 213 215 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 230 234 236 240 242 243 244 245 246 247 250 252 253 254 255 256 258 260

Ragus Ragut Rah Rahb Rahd Rahk Rahl Rahlin Rahlw Rahm Rahn Rahs Raht Rai Raib Raibo Raibs Raic Raiè Raid Raif Raig Raih Raihel Raihes Raij Raik Rail Railw Raim Raimu Rain Rainal Rainaldu Raine Rainer Raines Rainey Raing Rainh Raini Raino Rains Rainy Rais Raisa Raison Raist Raisu Raið Rait Raiz Raj Rajar

264 265 270 271 273 275 276 277 278 280 282 285 286 290 291 292 293 295 296 297 300 302 304 305 306 310 311 312 314 315 317 320 322 323 324 325 326 328 330 332 333 334 335 336 340 341 343 344 346 347 350 360 370 371

Raje Rajev Rajevs Rajk Rajn Rajo Rajon Rak Raki Rako Rakos Rakov Rakovsk Raksti Rakstn Rakstnieci Rakstniek Rakstu Rakð Raku Ral Ralc Ralei Ralein Ralf Rali Rall Ralp Rals Ram Ramaè Ramak Raman Ramans Romanu Ramas Ramat Ramav Ramb Rambal Rambam Rambau Rambe Rambo Rambu Ramd Rame Ramea Ramee Ramek Ramen Rames Ramess Rami

372 373 374 375 376 377 378 380 382 383 384 385 386 390 392 393 394 396 397 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 420 421 422 423 424 425 426 427 428 430 431 432 433 434 435 436 437 440 441 442 444 445 447 448 450

Ramir Ramir Ramiz Ramizav Raml Ramm Rammel Rammer Ramml Rammo Rammu Ramn Ramo Ramon Ramor Ramp Rampol Rampon Ramps Rams Ramsa Ramsay Ramsd Ramse Ramsey Ramsh Ramu Ramus Ramuz Ramy Ramz Ran Rana Ranc Rancav Rance Ranck Rand Randal Randau Rande Rando Randu Rane Ranel Ranf Ranft Rang Rangar Range Rangs Ranh Rani Ranio Ranis

Reat 452 454 455 460 461 463 465 466 467 468 470 471 473 475 480 482 484 486 490 491 493 494 495 496 498 500 503 505 507 508 510 511 512 514 515 516 520 522 523 524 525 527 530 533 540 542 543 544 545 546 548 550 552 554

Ranj Ranjits Rank Ranke Ranki Rankin Rankis Rann Rans Ransc Ranso Rant Rantz Ranu Ranv Ranz Ranzo Rao Raon Raou Rap Rapac Rapag Rapal Rapap Raph Raphael Rapi Rapis Rapo Rapp Rappap Rappar Rappo Raps Rar Ras Rasc Rascher Raschi Raschk Rasco Rase Rasel Raseð Raset Rasf Rash Rashid Rasi Rasin Rasis Rask Raska

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

555 557 560 562 563 564 566 570 573 574 576 580 587 590 592 595 596 600 605 608 610 611 613 614 616 617 618 620 621 622 623 624 625 626 627 630 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657

Rasko Raskov Rasm Rasmuss Raso Rasp Raspe Raspu Rass Rasse Rassf Rassm Rasso Rast Rasu Rasz Rað Raði Raðk Rat Ratc Ratcl Ratcly Ratd Rate Ratea Rater Ratg Rath Rathau Rathe Rathg Rathj Rathk Rathl Raths Rati Ratio Rationell Ratis Ratj Ratk Ratm Ratn Ratni Rato Ratr Rats Ratsc Ratse Ratsey Ratt Rattaz Ratti

R-2

658 659 660 667 670 680 683 687 690 692 693 695 697 700 705 708 710 713 715 720 721 722 723 724 725 726 728 730 731 732 733 734 735 736 737 738 740 743 744 746 750 751 753 754 755 756 757 760 762 763 765 770 772 774

Rattl Rattn Ratz Ratzel Ratzen Ratzs Rau Raub Rauc Rauchb Rauchf Rauchw Raud Raude Raudi Raudo Raudon Rauds Raudu Raue Rauf Raufs Raug Rauh Raui Rauk Raul Raum Raumk Raun Raune Raunk Raup Raupah Raus Rausche Rauschenbu Rauschenp Rauscher Rauschi Rause Rauð Rauðe Raut Rautenf Rauter Rautm Rauz Rav Ravai Ravais Rave Ravel Raven

775 777 780 783 785 786 790 791 792 793 795 797 800 802 803 805 806 807 808 810 820 822 824 827 830 840 845 850 853 860 862 864 870 872 880 881 882 883 884 885 886 887 888 890 893 894 896 900 910 912 913 914 916 920

Ravens Ravensc Ravenst Ravenstey Ravet Ravi Ravl Ravn Ravo Ravot Ravou Raw Rawd Rawi Rawl Rawlinso Rawn Raws Ray Rayb Raye Rayl Raym Rayn Rayne Rayno Rays Raz Razg Razi Razo Razu Razumovsk Razums Razuv Razv Razz Raþ Raþi Raþo Raþoð

922 923 924 925 928 930 932 934 935 936 938 940 942 943 944 945 946 947 950 951 953 954 957 960 962 964 967 970 973 975 976 980 982 983 985 987 988 990 993 995 996

Re Rea Read Reade Reader Readi Reak Real Reall Rean Reas Reat

001 002 004 005 006 007 010 012 013 015 016 017

Reau Reau Reb Rebau Rebb Rebec Rebek Rebel Reben Reber Rebh Rebhu Rebi Rebis Rebl Rebm Rebo Rebou Reboux Rebr Rebs Rebu Rebuf Rec Rece Reces Rech Reche Rechenberg Rechenberge Rechenk Rechens Recht Rechte Rechts Rechtsf Rechtsg Rechtsk Rechtsp Rechtsv Reci Recit Reck Recke Reckef Reckl Reckz Recl Recli Reclu Reco Recon Recor Recou Recu

Reisi 018 020 022 023 024 025 026 027 028 030 031 032 033 035 036 040 042 043 044 045 047 048 050 051 052 053 054 055 056 057 058 060 061 063 064 065 066 067 068 070 072 073 074 075 076 078 080 081 082 083 084 085 086 087

Recz Reè Red Redak Redc Rede Redek Redel Reden Reder Redes Redet Redf Redfi Redg Redh Redi Redj Redk Redl Redm Redmay Redmo Redmond Redn Redo Rodou Redp Reds Redt Redv Redw Redway Redwi Redwit Redwo Ree Reeb Reed Reede Reedy Rees Reesl Reev Ref Refere Refi Refo Reforma Reformat Reformato Reforme Reg Regaz

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

088 090 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 112 113 114 116 117 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 133 134 136 140 142 144 145 147 150 151 152 153 154 156 157 158 160 162 163 164 165 166 167 168 170 171

Rege Regelu Regen Regens Reger Reges Regg Reggio Regi Regier Regil Regim Regin Regino Regio Region Regis Regl Regle Regli Regn Regna Regne Regni Rego Regr Regu Regul Regz Regzdin Regþ Reh Rehan Rehb Rehber Rehbi Rehd Rehe Rehf Rebm Rehmk Rehn Reho Rehor Rehr Reht Rehw Rei Reib Reibes Reibi Reibm Reibn Reic

R-3

172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 190 191 192 194 195 196 197 198 200 210 213 220 224 229 230 231 232 233 234 235 236 237 240 242 243 244 245 246 247 248 250 251 252 253 255 256 260

Reicha Reichar Reichb Reichborn Reiche Reichel Reichen Reichenb Reichenh Reichenhe Reicheno Reichens Reicher Reiches Reichh Reichhar Reichm Reicho Reichs Reichsf Reichsg Reichsh Reichst Reichsv Reichw Reick Reicu Reid Reider Reif Reiff Reiffens Reiffer Reig Reih Reihen Reihl Reihm Reik Reil Reili Reill Reilly Reim Reiman Reimar Reimat Reime Reimer Reimi Reimn Reimo Reimon Rein

261 263 264 265 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 282 285 287 290 291 292 293 294 295 296 297 298 300 304 310 311 312 313 314 315 316 317 318 320 322 323 324 327 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340

Reinac Reinb Reinber Reinbo Reinc Reind Reindl Reine Reinec Reinek Reiner Reinf Reing Reinh Reinhard Reinhe Reinho Reini Reinig Reinik Reinin Reininge Reiningh Reinis Reinit Reink Reinl Reinm Reinmo Reinmol Reino Reinov Reinovski Reins Reinsberg Reinsc Reinso Reinð Reint Reip Reis Reisc Reischl Reise Reiseb Reiseg Reisek Reisen Reisena Reisend Reiser Reises Reiset Reisi

341 342 343 344 345 346 347 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 364 365 366 367 368 370 371 372 373 374 376 377 378 380 382 384 386 388 390 400 410 412 414 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430

Reisin Reisin Reisk Reism Reisn Reiso Reiss Reisse Reissi Reissige Reissm Reissn Reist Reisw Reiswith Reið Reit Reith Reitl Reitli Reitm Reitz Reitze Reiv Reiz Reizin Reizn Rej Rejan Rejm Rejn Rek Reki Rekl Reko Rekr Rekð Rekt Rel Relan Relat Rele Reli Relig Relik Relin Rell Relly Rem Remag Remak Reman Remar Remb Rembr

Revis 432 433 435 436 437 440 441 443 444 446 447 450 455 456 458 460 462 463 464 465 467 468 470 480 483 486 490 492 494 495 500 502 503 505 506 507 508 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526

Reme Remer Remers Remi Reming Remini Remiz Reml Remm Remmer Remo Remor Remot Remp Rems Remu Remusa Remy Ren Rena Renar Renat Renau Renaul Renc Rend Rende Rendi Rene Renek Renes Renf Reng Renger Rengert Renh Reni Renie Renj Renk Renn Rennef Rennel Rennenk Renner Renni Rennik Rennin Renns Reno Renoi Renou Renouv Renov

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 550 555 556 558 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 572 573 574 575 576 577 578 580 582 584 586 590 591 592 593 594 595 596 597 598 600 602 604 605 606

Renq Rens Rensha Rensi Renss Rent Rento Rents Rentschl Rentu Rentz Rentze Rentzm Rentzs Renv Renw Reny Renyi Renz Renzi Renzo Renzu Reo Reor Rep Repar Repart Repc Repe Reper Repertor Repertu Repett Repg Repi Reping Repl Repn Repo Report Repp Reppo Repr Repri Reps Repss Repð Repu Republikan Req Reque Requi Rer Reri

R-4

608 610 613 614 616 620 621 622 623 624 625 626 627 628 630 631 632 633 635 636 637 638 640 645 650 651 652 653 654 655 656 657 658 660 661 662 663 664 665 666 667 668 670 672 674 675 676 677 678 680 683 685 690 694

Rerr Res Resc Rese Resew Resh Reshi Resi Resig Resk Resl Resm Resn Resnevic Reso Resp Respo Ress Ressi Rest Reste Rester Resti Resto Restr Resu Result Resur Resz Reð Reðet Ret Retc Rete Retg Reth Rethb Rethe Rethn Reti Retie Retif Retl Retm Reto Retor Retr Rets Rett Rettel Retten Retter Retti Rettu

697 700 701 702 704 705 706 707 708 710 711 712 713 714 715 716 718 720 722 723 724 725 726 727 728 730 734 736 738 740 743 750 751 752 753 754 755 756 758 760 761 762 764 765 766 767 770 780 790 792 793 794 795 797

Retu Retz Retzb Retzi Retzl Retzs Reu Reub Reuben Reubi Reuc Reuk Reul Reuli Reum Reumo Reup Reus Reusche Reuschl Reuss Reussi Reut Reuterd Reutere Reutern Reuters Reuth Reutl Reuto Reutt Reutz Rev Reval Reve Reveirs Revel Revelli Revellier Revels Reven Rever Revere Revers Revert Reves Revesz Revet Revi Revig Revil Reville Revillo Revis

800 810 811 813 815 817 820 821 822 823 825 830 833 835 840 846 847 850 852 854 856 857 860 861 862 863 864 865 867 868 870 878 880 883 890 892 893 894 895 896 898 900 901 903 904 905 906 907 910 912 913 914 915 917

Revisi

Right

Revisi Revo Revolucion Revolut Revolutionar Revolv Revs Revu Revune Revuno Rew Rewb Rewi Rex Rey Reyb Reye Reyh Reyhi Reym Reymo Reyn Reyne Reyni Reyno Reynolds Reys Rez Rezan Rezè Reze Rezen Rezep Rezepte Rezes Rezev Rezi Rezk Rezn Rezo Rezu Reþ

918 920 921 922 923 924 925 926 927 928 930 931 933 940 950 951 953 954 955 960 962 963 964 965 966 967 968 970 971 972 973 974 975 976 977 978 980 982 983 984 986 990

Rh Rha Rham Rhan Rhang Rhat Rhaz Rhe Rhei Rhein Rheinb

001 010 120 140 144 180 220 240 270 280 281

Rheinf Rheing Rheingr Rheinh Rheini Rheinl Rheinw Rhen Rhene Rhes Rhet Rheto Rhi Rhin Rhine Rhins Rhint Rho Rhod Rhodo Rhodop Rhoi Rhon Rhou Rhu Rhy Rhyp Rhyt

282 284 286 287 290 293 297 320 323 380 400 405 450 510 513 515 516 600 640 645 647 680 720 750 850 980 985 987

Ri Riab Riabo Riat Riaz Rib Ribad Ribak Ribal Ribau Ribb Ribbe Ribben Ribber Ribbi Ribc Ribe Ribez Ribi Ribk Ribo Ribot Ribov Ric Ricard

001 003 004 007 008 010 012 014 016 018 020 021 023 024 026 030 033 038 040 041 043 045 047 050 054

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Ricas Ricca Riccar Riccat Ricch Ricci Ricciar Riccio Ricciol Riccion Riccob Rice Ricek Rich Richard Richaz Richb Riche Richep Richer Richet Richi Richl Richm Richmo Richo Richt Richter Richters Richtes Richth Richti Richtl Richtm Richtu Rici Rick Ricke Ricken Rickenb Ricker Ricket Rickm Rico Ricor Ricordi Ricot Rict Riè Rièm Rid Ridd Ridder Riddl

R-5

056 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 073 080 081 083 084 085 086 087 088 090 093 094 095 097 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 120 121 122 123 124 126 128 130 132 133 135 137 140 144 150 152 154 156

Ride Rideo Rider Ridf Ridg Ridgew Ridh Ridi Ridin Ridingt Ridl Ridley Ridlo Ridn Rido Ridom Ridp Ridpath Ridr Rids Ridu Ridz Ridzi Ridþ Rie Riebe Rieber Riebl Riec Riecher Riechs Rieci Rieck Ried Riedb Riede Riedels Rieder Riedes Riedi Riedl Riedr Rief Rieg Riegel Rieger Riegl Riego Rieh Riek Riekel Riekh Riekho Rieks

160 164 165 170 180 188 190 200 203 204 210 213 216 220 222 224 230 233 240 250 256 260 263 266 270 272 274 276 280 282 286 290 293 300 302 310 312 315 317 320 323 326 330 340 343 344 346 348 350 360 363 364 365 367

Rieksts Riel Riem Riemann Rieme Riemen Riemer Rien Riep Riepk Riepp Rier Ries Riesc Riesche Riese Riesem Riesen Riesenb Riesene Riesenf Rieseng Riesenk Riesent Riess Riesse Riet Rieth Rietm Rieto Rietr Riets Rietz Rieu Riew Riez Rif Rifat Riff Rig Riga Rigae Rigai Rigas Rigasche Rigascher Rigasches Rigau Rigaul Rige Rigensi Rigg Righ Right

368 370 380 382 384 385 386 390 400 402 405 410 420 422 424 430 431 432 433 434 435 436 437 438 440 443 450 452 453 454 455 456 458 460 465 468 470 473 475 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 492 493 495 496

Rigi Rigi Rigis Rigische Rigl Rigo Rigu Rigv Rih Rihters Rii Riis Rij Rijn Rik Rikh Rikl Rikm Riko Rikojums Rikor Rikov Riks Rikstesk Rikð Ril Riley Rili Rilk Rill Rils Rim Rimb Rimbau Rimd Rime Rimg Rimi Rimj Rimk Rimku Riml Rimm Rimo Rims Rimski Rimð Rimv Rin Rinald Rinc Rinckh Rinco Rind Rinde

Rockl 500 502 503 504 506 507 508 510 513 520 525 530 535 540 543 545 546 550 552 555 557 560 563 567 570 572 573 574 575 577 580 581 582 583 584 586 587 588 590 592 593 595 600 603 604 606 608 610 612 614 615 617 620 621

Rinder Rindv Rindz Rine Rinec Rineh Ring Ringe Ringel Ringer Ringh Ringl Ringli Rings Ringu Rinh Rini Rink Rinke Rinks Rinku Rinn Rinneb Rint Rintel Rinu Rio Riol Rios Rip Ripk Ripl Ripm Ripn Ripo Ripp Ripper Rippl Riq Riqui Ris Rischl Rise Risi Risl Risley Riso Riss Rissm Risso Rist Riste Risti Risto

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

623 626 628 630 632 634 640 641 642 643 644 645 646 647 648 650 660 670 672 674 676 680 683 690 694 700 710 713 716 720 721 722 723 724 725 726 727 728 730 733 740 743 750 760 770 773 780 790 794 796 800 802 804 806

Risz Rið Riðk Rit Rita Ritc Ritchi Ritd Rite Riter Rith Riti Ritin Ritm Rits Ritsc Ritschl Ritso Ritt Ritter Ritters Rittersh Rittg Rittl Rittle Rittm Rittn Ritu Ritz Ritze Ritzh Riu Riv Riva Rivab Rivad Rivade Rival Rivar Rivas Rive River Rivert Rives Rivet Rivi Rivin Rivins Rivinu Rivk Rivn Rivo Rivol Riw

R-6

810 820 823 830 831 833 834 836 840 842 844 850 853 855 860 861 863 866 370 871 872 873 874 875 876 877 878 880 890 893 895 900 910 911 912 913 914 915 917 918 920 922 924 925 926 930 933 934 936 940 943 944 945 950

Rix Rixn Riz Rizal Rize Rizel Rizen Rizg Rizn Rizy Rizz Rizzi Rizzio Rizzo Rizzol Riþ Riþkovsk Riþo Riþs

960 964 970 972 973 974 975 976 978 980 981 983 984 985 986 990 993 995 997

Rj Rjabè Rjabe Rjabk Rjabo Rjabov Rjabt Rjas Rjaz Rju

001 080 085 090 120 127 130 210 260 800

Rl Rls

001 750

Ro Roac Road Rob Robak Robb Robbian Robbin Robe Robecchi Roben Rober Robert Roberts Robertso Robertss Roberty Roberv Robes Robesp

001 003 004 010 011 013 015 016 020 022 026 030 031 032 033 034 036 038 040 042

Robey Robeþ Robeþn Robeþs Robi Robin Robins Robinson Robinð Robio Robiq Robl Robli Robo Robov Robr Robran Robro Robs Robu Roby Robyn Roc Rocaf Rocc Rocco Roce Roch Rocham Rochau Roche Rochef Rocheg Rocheh Rochej Rochel Rocher Roches Rochet Rochh Rochho Rochl Rochlit Rochm Rocho Rochow Rochowan Rochu Rochuss Rock Rockf Rockh Rocki Rockl

043 044 046 048 050 051 052 053 054 056 058 060 063 065 067 070 073 075 077 080 085 087 090 092 093 094 095 100 103 105 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 121 123 124 125 126 127 128 130 135 140 141 142 143 144

Rockm Rockm Rocks Rockw Rocq Roè Rod Roda Rodar Rodb Rodbertus Rodd Roddi Rode Rodeh Rodel Roden Rodenbe Rodens Rodenw Roder Roderi Rodf Rodg Rodh Rodi Roding Rodins Rodio Rodk Rodm Rodn Rodo Rodog Rodol Rodr Rodrign Rodz Rodzi Rodzie Rodzin Roe Roeb Roebu Roed Roedere Roedi Roeh Roehm Roehr Roehri Roel Roelo Roem Roen

Rose 145 146 148 149 150 160 161 163 164 165 167 168 170 171 172 173 174 175 176 177 178 180 182 183 184 185 186 187 190 193 195 200 202 204 206 207 210 213 214 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

Roent Roep Roer Roes Roess Roet Roew Rof Roffh Rog Rogaè Rogal Rogan Rogar Roge Roger Roget Rogg Roggel Roggen Rogger Rogi Rogin Rogn Rogni Rogo Rogos Rogov Rogoz Rogoþ Rogu Rogus Roh Roha Rohd Rohe Rohl Rohle Rohler Rohlf Rohlfs Rohm Rohma Rohme Rohr Rohrb Rohrbe Rohre Rohrer Rohri Rohrl Rohrli Rohrlin Rohs

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

234 236 237 240 243 244 247 250 254 260 261 262 263 265 266 267 268 270 272 273 274 275 276 277 278 280 282 283 285 286 287 288 290 291 292 293 294 295 296 297 298 300 301 304 310 311 312 313 314 315 316 317 318 320

Roht Roi Roj Rojs Rok Rokas Rokb Rokd Roki Rokj Roko Rokos Roku Rol Roland Rolans Rolav Role Rolet Rolf Rolh Roli Rolj Roll Rolla Rollan Rolle Rollenh Roller Rolles Rollet Rolli Rollin Rollins Rollo Rolls Roln Rolo Rolp Rols Rolw Rom Roma Romad Romag Romagnovs Romai Roman Romanc Romanco Romane Romani Romanis Romano

R-7

325 330 332 335 340 341 342 343 344 345 346 347 348 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 370 374 375 377 378 380 382 383 384 388 390 391 392 394 395 396 400 401 402 404 405 406 410

Romanon Romanov Romanovsk Romanow Romant Romanu Romanz Romas Romasz Romað Romb Rombo Rome Romei Romeik Romeis Romen Romeo Romer Romers Romf Romi Romieð Romil Romis Romit Romm Rommer Romn Romo Romov Romp Rompl Roms Romu Romul Ron Rona Ronai Ronal Ronaldsh Ronb Ronc Roncag Roncal Roncat Ronch Ronci Ronco Roncor Ronè Rond Rondo Rondon

411 413 414 415 416 417 418 420 423 424 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 445 446 447 448 450 451 453 454 455 456 457 458 460 461 462 463 464 466 470 471 472 473 474 475 476 477 478 480 481 482

Rong Ronge Roni Ronn Ronnek Ronni Rons Ront Rontgenl Ronts Ronu Roo Rook Roon Roor Roos Roosev Root Rooth Rooz Rop Rope Ropel Ropen Roper Ropes Ropk Ropp Roppo Rops Ropsh Roq Ror Rore Roret Rori Rors Rort Ros Rosai Rosal Rosam Rosan Rosas Rosat Rosb Rosc Rosch Rosche Rosci Rosco Roscom Rosd Rose

483 484 485 486 487 488 490 491 493 495 496 500 501 502 503 504 505 506 507 508 510 512 513 515 516 517 520 523 524 525 526 528 530 532 533 534 536 537 540 541 542 543 544 546 547 548 550 551 552 553 554 556 557 560

Roseb Roseb Rosebu Rosec Roseg Rosel Roselin Rosell Roselt Rosen Rosena Rosenb Rosenbau Rosenbe Rosenberg Rosonberge Rosenbl Rosenbu Rosend Rosenf Roseng Rosenh Rosenhai Rosenham Rosenhay Rosenhe Rosenk Rosenkr Rosenkranz Rosenkre Rosenm Rosenmu Rosenp Rosens Rosenste Rosensto Rosenstr Rosenth Rosenthale Rosenw Rosenz Roser Rosi Rosij Rosik Rosin Rosio Rosk Rosko Roskos Rosl Rosli Rosm Rosmer Rosmi

Roþi 561 562 563 564 565 566 567 568 570 571 572 573 574 575 576 577 578 580 582 583 584 585 586 587 588 590 591 592 593 595 596 598 600 602 603 604 605 606 607 608 610 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 632 633

Rosn Rosni Rosno Rosny Roso Rosow Rosp Ross Rossat Rossb Rossbache Rosse Rossel Rossen Rosset Rossg Rossh Rossi Rossig Rossij Rossim Rossin Rossino Rossit Rossl Rossler Rossly Rossm Rossmas Rosso Rossol Rosson Rossot Rost Rosta Rostan Rostans Rosth Rosti Rosto Rostoc Rostop Rostov Rostovt Rostovz Rostow Rostr Rosv Rosw Roswi Rosy Rosz Roð Roðk

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

634 636 637 638 640 645 647 650 652 653 654 655 656 657 658 660 661 662 663 664 665 666 667 668 670 671 672 673 674 675 676 677 678 680 681 682 683 685 686 690 691 692 694 695 696 697 698 700 702 703 706 707 710 713

Roðs Rot Rotal Rotar Rotas Rotat Rotb Rotbl Rotc Rote Roter Roth Rotham Rothb Rothe Rothen Rothenbu Rothens Rother Rotherh Rotherm Rothermer Rothermu Rothert Rotherto Rothes Rothesa Rothf Rothfi Rothfu Rothk Rothke Rothko Rothm Rothmu Roths Rothschu Rothst Rothw Roti Rotk Rotm Rotman Rotmi Roto Rotp Rotr Rots Rotsc Rotscher Rott Rotte Rotteke Rottenb

R-8

716 720 722 723 724 725 726 727 728 730 734 740 742 743 745 746 747 748 750 751 752 753 754 755 756 757 758 760 761 762 764 765 766 767 768 770 773 775 777 780 781 783 784 785 786 787 788 790 792 794 800 801 802 803

Rottenh Rotter Rottg Rotth Rotti Rottm Rotu Roty Rou Roub Roud Roue Rouf Roug Rougem Rouget Rouh Roum Rour Rous Rouse Rousl Rouss Roussel Rousselo Rousset Rout Routl Rouv Roux Rouz Rov Rove Rover Rovi Rovig Rovin Rovinsk Rovit Rovk Rovl Rovo Rovs Rovsi Row Rowa Rowan Rowb Rowe Rowel Rower Rowl Rowlandso Rowle

804 805 806 807 808 809 810 817 820 821 823 824 825 826 827 828 830 833 835 840 842 843 845 846 847 848 850 852 855 857 858 860 862 863 864 865 866 867 868 870 873 875 876 877 880 881 882 883 885 886 888 890 891 892

Rown Rows Rowt Rox Roxb Roy Royal Royb Royc Roycr Royd Royde Royden Royer Royl Roz Rozan Rozd Roze Rozeg Rozen Rozena Rozenb Rozenbe Rozenberger Rozenbergs Rozenf Rozenh Rozenk Rozeno Rozenp Rozens Rozenð Rozent Rozentale Rozentals Rozes Rozh Rozi Rozin Rozit Rozm Rozn Rozo Rozovsk Rozp Rozs Rozu Rozw Rozwo Roþ Roþd Roþe Roþi

894 896 897 900 902 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 923 925 930 933 940 941 942 943 944 945 946 947 948 950 951 953 954 955 956 957 960 970 971 972 974 976 978 980 982 983 984 986 987 988 990 991 992 993

Roþk

Rusi

Roþk Roþm Roþn Roþu Roþul

994 995 996 997 998

Rt Rta

001 020

Ru Rub Rubak Rubat Rubc Rube Rubec Ruben Rubenb Rubene Rubeni Rubeno Rubens Ruber Rubes Rubi Rubin Rubino Rubins Rubinð Rubis Rubl Rubn Rubo Rubr Rubu Ruby Ruc Rucell Ruch Ruchr Rucht Ruci Ruck Ruckb Rucke Ruckert Ruckg Rucki Ruckk Rucks Ruckw Ruè Rud Rudak

001 010 012 015 017 020 023 030 031 033 034 036 037 040 044 050 052 053 054 055 057 060 063 064 066 070 075 080 082 084 085 087 088 090 091 092 093 094 095 096 097 098 100 110 111

Rudam Rudau Rudav Rudb Rudber Rudd Rude Rudel Rudels Ruden Rudenb Rudenk Rudens Rudent Ruder Rudes Rudev Rudg Rudi Rudin Rudio Rudit Rudk Rudl Rudloff Rudls Rudm Rudmo Rudn Rudny Rudo Rudol Rudolf Rudolfs Rudolp Rudols Rudor Rudorff Rudov Rudow Rudr Ruds Rudst Rudt Rudu Rudv Rudz Rudzin Rudzið Rudzit Rudzk Rudzu Rudþ Rue

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

113 114 115 116 117 118 120 124 126 130 131 133 135 136 140 142 147 150 152 154 155 157 160 162 163 165 166 167 170 177 180 182 183 184 185 186 190 192 195 196 200 203 204 205 206 207 210 212 214 215 216 218 220 230

Rued Ruede Ruef Rueg Ruel Ruer Ruess Ruest Ruet Ruett Ruetz Ruf Rufen Ruff Ruffer Ruffi Ruffo Rufi Rufu Rug Rugaja Ruge Rugen Ruger Rugg Rugge Ruggi Ruggl Ruh Ruhl Ruhla Ruhle Ruhlm Ruhm Ruhmk Ruhn Ruhr Ruhrg Ruhrm Ruhs Rui Ruic Ruig Ruis Ruisd Ruit Ruiz Ruj Rujas Ruje Rujen Ruji Ruk Rukeb

R-9

233 234 240 244 250 260 270 273 280 283 286 290 292 293 294 295 296 297 298 300 302 304 305 307 310 313 315 317 320 322 323 324 326 330 333 340 350 353 355 360 370 371 372 374 375 376 378 380 382 383 384 386 390 391

Rukert Ruket Ruki Rukit Ruko Ruks Rukð Ruku Rul Rulam Rulan Rule Rulh Rull Rullu Rum Rumanij Rumanis Rumanisc Rumann Rumans Rumanz Rumb Rumbo Rume Rumen Rumf Rumi Rumia Rumj Rumk Rumm Rummels Rummer Rumml Rumn Rumo Rump Rumpel Rumpf Rumph Rumpl Rums Rumð Run Runas Rune Runcis Runè Rund Rundal Runde Rundf Rundfu

393 394 395 397 400 402 404 406 410 412 413 420 423 425 427 430 432 433 434 435 436 437 440 443 450 453 460 470 471 473 474 480 483 484 486 490 493 500 502 504 505 507 510 514 520 522 524 525 527 530 532 533 534 535

Rundl Runds Runc Runf Rung Runge Rungi Runh Runi Runj Runk Runke Runkl Runn Runny Runo Runt Runy Runz Ruo Rup Rupais Rupe Ruper Rupes Rupi Rupk Rupl Rupm Rupn Rupp Ruppe Rupper Ruppi Ruppr Rupprecht Rupr Rupð Rur Ruri Rurm Rurn Rurv Rus Rusan Rusb Rusbr Rusc Rusch Ruse Rush Rushi Rushw Rusi

537 538 540 550 560 562 564 570 580 585 590 592 594 600 606 607 610 616 618 620 630 632 633 635 636 637 640 642 643 645 650 651 653 654 656 657 660 666 670 673 675 676 680 690 692 693 695 696 697 700 703 704 707 710

Rusk Rusk Ruski Rusm Rusmani Ruso Rusp Russ Russe Russel Russen Russi Russia Russis Russische Russk Russland Russm Russn Russny Russo Russol Russow Russw Rust Rusth Rusti Rusto Rusu Rusv Rusz Ruðè Ruðk Rut Rutar Rutb Rute Ruteb Rutel Ruten Ruter Rutf Rutg Rutger Ruth Ruthe Ruther Rutherf Ruthers Ruthn Ruthv Ruti Rutim Rutk Rutko

Rþu 720 724 730 733 740 750 760 762 763 764 765 766 767 768 770 772 774 775 777 780 782 784 786 790 793 794 796 800 804 808 810 814 820 823 824 830 832 834 835 836 840 844 846 850 852 853 854 855 856 857 860 864 870 874

Rutks Rutku Rutl Rutle Rutley Rutm Rutn Ruto Ruts Rutsc Rutt Rutte Rutter Rutti Rutz Rutzeb Rutzi Ruv Ruvi Ruvil Ruw Rux Ruy Ruys Ruysb Ruysd Ruyt Ruz Ruzg Ruzi Ruzz Ruþ Ruþan Ruþi

876 878 880 882 885 890 900 904 910 913 920 922 924 926 930 933 935 940 944 945 950 960 970 974 975 976 977 980 984 986 988 990 993 995

Ry Ryab Ryal Ryalo Ryan Ryb Rybr Ryc Ryd Ryde Ryder Rydh Rydz Rye Ryg Rygier Ryk Ryl Ryle

001 060 120 125 150 170 176 180 210 220 226 240 250 300 380 384 520 550 554

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Rym Ryn Ryo Ryp Ryr Rys Ryt Ryti Ryts Rytt Ryu

580 620 740 750 760 780 800 810 830 850 870

Rz Rza Rze Rzep Rzes Rzet Rzev Rzew Rzi Rzu

001 010 200 240 270 300 340 360 450 820

Rþ Rþa Rþe Rþi Rþo Rþu

001 010 200 450 620 820

R-10

S

Salty

S

000

Sa Saag Saal Saale Saalf Saar Saare Saarest Saarg Saars Saat Saatz Saav Saaz Sab Sabah Sabal Sabar Sabas Sabat Sabati Sabatin Sabb Sabbat Sabe Sabell Saben Sabet Sabi Sabiedrisk Sabin Sabinin Sabiny Sabir Sabl Sabli Sabo Sabr Sabu Sabur Sac Saccardo Sacch Sacchi Sacco Saccon Sace Sacer Sach Sacha Sache Sacher

001 004 006 007 008 010 012 013 015 017 020 023 025 028 030 031 032 034 035 036 037 038 040 042 043 044 046 047 050 051 053 054 056 057 060 061 063 064 066 067 070 071 072 073 075 076 077 078 080 081 082 084

Sachn Sachs Sachse Sachsen Sachsensp Sachsi Sachss Sachssend Sachv Sachverz Sachw Saci Sack Sackel Sacken Sackm Sacks Sacku Sackv Sackville Sacr Sacu Sacy Sad Sadar Sade Saded Sader Sadi Sadk Sadl Sadler Sadn Sado Sadov Sadovj Sadovn Sadow Sadr Sadt Sadu Sadv Sadz Sae Saem Saen Saenz Saer Saet Saev Saf Saff Saffo Safi

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

086 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 116 118 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 132 133 134 135 137 140 142 144 145 148 150 152 153 154 155 157 158 160 161 162 163

Safo Safon Safr Safroð Saft Sag Sagai Sagar Sage Sager Sagi Sagn Sagr Sagram Sagu Sah Saharo Sahe Saheri Sahi Sahig Sahl Sahli Sahm Sahr Sai Said Saig Saik Sail Saill Saim Saimniecis Saimnieè Saimniek Sain Saint Sainte Sair Sais Saiss Saistoði Sait Saits Saitt Saj Sajan Saje Sajo Sajou Saju Sak Sakal Sakar

S-1

164 165 166 167 168 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 212 213 215 216 218 220 221 222

Sakav Sakc Sake Sakh Saki Sakm Sakn Sako Sakow Sakr Saks Sakss Sakst Saku Sakum Sakun Sakut Sal Salac Salaj Salak Salam Salamo Salan Salar Salas Salat Salau Salav Salaz Salb Salbu Salc Sald Saldav Salde Saldu Salduk Saldus Sale Salee Salem Saleman Salemi Salen Seler Sales Salf Salg Salge Salger Salgh Salgo Sali

223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 242 244 245 247 248 250 251 252 253 254 255 258 260 261 262 263 264 265 266 267 268 270 271 273 274 275 276 277 278 280 282 283 284 285 287 290

Saliek Salier Saliet Salig Saligð Salim Salimg Salin Saling Salingr Salins Salis Salisb Salið Salit Salk Salko Sall Sallb Salle Sallet Salli Sallo Sallon Sallu Sallusti Sallw Salm Salman Salmi Salmina Salmine Salmins Salmo Salmon Salmu Saln Salnai Salnaj Salni Salo Salom Salomon Salon Salot Sals Salt Saltar Salte Salten Salti Saltikov Saltu Salty

291 292 294 295 296 297 298 300 301 302 303 305 306 307 308 310 314 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 340 342 344 346 350 353 354 355 357 360 370 371 372 373 374 375 376 377

Saltz Saltz Salu Salust Saluz Salv Salvag Salvand Salvane Saivat Salvato Salvatori Salve Salvi Salvial Salviat Salvin Salvis Salz Salza Salzb Salze Salzk Salzm Sam Samak Samar Samaro Samas Samb Sambo Sambr Samc Samd Same Samg Samh Sami Samie Samk Samm Samml Sammo Samn Samo Samoi Samoilo Samoj Samok Samos Samoð Samoz Samp Sampie Sampiet

Saulen 378 380 384 388 390 392 394 395 396 397 398 400 402 403 404 406 408 410 411 412 414 415 417 420 421 423 424 425 426 427 428 430 432 433 435 437 440 441 443 445 447 448 449 450 451 452 453 454 456 457 458 460 462 463

Sampo Samps Sams Samso Samson Samsoni Samsons Samt Samti Samtl Samu Samuels Samul Samv San Sanar Sanat Sanb Sanc Sanct Sanè Sand Sandau Sandb Sandbu Sande Sandem Sanden Sander Sanders Sandf Sandg Sandh Sandie Sandif Sandin Sandl Sando Sandon Sandow Sandr Sandrec Sandri Sandro Sandru Sands Sandst Sandt Sandv Sandy Sane Sanf Sanft Sang

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

465 467 470 472 473 474 475 476 477 478 480 482 484 487 490 492 494 495 496 497 498 500 503 504 506 510 512 514 515 516 520 522 524 526 527 528 530 533 534 537 540 541 543 545 546 550 552 553 555 558 560 563 565 570

Sange Sangerh Sangi Sangiov Sangl Sango Sangs Sani Saniel Sanis Sanit Sanj Sanm Sann Sannaz Sanny Sans Sanskrit Sanso Sanson Sansot Sant Santag Santam Santan Santar Santaro Santay Sante Santi Santil Santin Santiu Santo Santol Santoliq Santon Santor Sanu Sanv Sao Sap Sape Saph Sapho Sapi Sapio Sapir Sapl Sapn Sapo Sapon Sapor Saporit

S-2

571 572 573 574 575 577 578 580 582 584 585 587 590 593 595 598 600 603 605 606 608 610 611 613 614 615 616 617 618 620 621 622 623 624 625 626 627 628 630 634 640 650 652 653 654 655 656 657 660 662 664 665 666 667

Sapp Sapper Sapph Sappl Sapu Saq Sar Sarac Sarak Saran Saras Saraso Sarat Sarau Sarb Sarc Sarch Sard Sardo Sardu Sare Sarf Sarg Sargas Sarge Sargi Sarh Sari Sark Sarkanab Sarkanai Sarkdnar Sarkanas Sarkane Sarkano Sarkis Sarm Sarme Sarmz Sarn Saro Saroll Sarom Sarow Saroy Sarp Sarr Sarre Sarrep Sarro Sars Sarsf Sarti Sartia

670 672 674 676 678 680 690 691 692 693 695 696 697 698 700 702 703 704 705 707 710 720 722 723 724 725 727 728 730 732 733 734 735 736 737 738 740 741 742 743 744 745 746 747 748 750 752 753 754 755 756 757 760 761

Sartir Sarto Sartorin Sarts Saru Sarv Sas Sask Sasn Saso Sass Sasso Sassoo Sast Sað Sat Sati Satiksmes Satir Sato Satt Sattar Satte Sattes Satth Sattl Satu Satur Satv Saty Satz Sau Sauc Saucer Saud Saudz Saudze Saue Sauerb Sauerbu Sauerl Sauerm Sauers Sauerw Sauerwe Saug Sauj Sauk Sauku Saul Saulai Saulc Saule Saulen

762 764 765 766 767 768 770 771 772 773 774 775 776 777 778 780 782 783 785 787 790 792 793 794 795 797 800 803 805 807 808 810 812 813 815 817 818 820 821 822 823 824 825 827 828 830 833 835 836 840 841 842 843 844

Saules Saules Saulesk Sauli Saulit Sauls Saulu Saulv Saum Saun Sauni Saup Saur Saura Saure Saureb Sauri Saurin Saus Sausn Sausni Sauss Saussu Sausvedis Saut Sauv Sauvai Sauvi Sav Savag Savan Savar Savari Savas Savè Save Savel Savelj Savelk Savell Saven Savi Savic Saviè Savie Savienot Saviet Savig Savin Savins Savinsk Savit Saviv Savo Savon

Schenm 845 846 847 848 850 854 856 860 863 864 867 870 871 873 874 875 877 880 883 884 885 887 888 890 892 893 895 900 901 903 904 905 906 908 910 912 913 914 915 917 920 921 923 925 926 927 928 930 932 933 935 937 940 942

Savor Savs Savst Savu Savv Savz Saw Sawi Sawy Sax Saxe Saxo Saxon Say Saya Sayc Saye Sayg Sayn Sayo Sayr Says Saysse Saz Sazi Saþ

943 944 945 946 947 948 950 953 958 960 963 966 967 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 984 990

Sb Sbar Sbare Sbi Sbo Sborn Sbot Sbr Sbri Sbru

001 120 124 410 620 680 720 780 810 840

Sc Scac Scad Scaf Scag Scagl Scal Scam Scan Scang Scano Scanz Scap Scapi Scapine Scapp

001 002 003 004 005 006 008 009 010 011 012 013 014 015 016 018

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Scar Scaram Scaran Scard Scarf Scarl Scaro Scarp Scarr Scart Scat Scatt Scau Scav Scen Sceni Scev Sch Schaafh Schaal Schaap Schaar Schab Schac Schach Schacht Schack Schad Schader Schadl Schado Schae Schaf Schafe Schaff Schaffa Schaffe Schaffl Schaffn Schaffr Schaffs Schafft Schag Schagi Schah Schahovskoy Schai Schair Schak Schal Schale Schalit Schalk Schall

S-3

020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 034 035 037 040 042 047 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 062 064 066 067 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 084 085 086 088 090 091 092 094 095

Schalle Schaller Schallm Scham Schamb Schambe Schame Schams Schan Schanf Schanz Schanze Schap Schaperc Schaperd Schapi Schapire Schapiro Schapp Schar Scharf Scharfen Scharff Scharg Scharl Scharr Schart Scharw Schary Schas Schass Schat Schatz Schatze Schau Schaub Schaue Schauer Schauf Schaufer Schauff Schauffe Schauffl Schaufu Schauk Schaum Schauma Schaumb Schaur Schaus Schauw Schax Sche Schec

096 097 098 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 112 113 114 115 116 118 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 133 134 135 136 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 152 153 154 155 156 157 158 160 161

Sched Schedo Scheel Scheele Scheer Scheerb Scheere Scheers Schef Scheff Scheffa Scheffe Scheffer Scheffers Scheffl Scheffn Scheg Scheh Schei Scheiber Scheibl Scheibn Scheid Scheide Scheidemant Scheidi Scheidt Scheidw Scheif Scheil Schein Scheiner Scheit Scheith Scheitl Scheiw Schek Schel Schell Schellb Schelle Scheller Schellh Schelli Schelm Schels Schelt Schem Scheme Schen Schenk Schenke Schenkl Schenm

162 163 164 165 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 192 193 194 195 196 197 198 200 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

Schenn Schenn Schens Schep Scher Scherbe Schere Scherenf Scherer Scherf Scherff Scherfi Scheri Scheril Scherin Scherl Scherm Schern Scherp Scherr Schert Schertl Schertz Scherw Scherz Scherzm Scheu Scheub Scheue Scheum Scheun Scheur Schew Schewi Schi Schian Schiap Schias Schiav Schib Schic Schick Schid Schidr Schie Schiebel Schieber Schiebl Schiec Schied Schieds Schief Schieferd Schiefn Schiel

Schnupp 227 228 229 230 231 233 234 235 236 237 238 240 241 242 243 244 245 246 247 250 252 254 256 257 258 260 261 262 264 265 266 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

Schiem Schieme Schier Schiere Schiers Schif Schiffb Schiffe Schiffer Schiffere Schiffm Schiffn Schig Schik Schil Schildt Schilh Schili Schilinz Schill Schiller Schillerb Schillerd Schillerl Schilli Schilling Schillings Schilt Schim Schimm Schimmelf Schimmelm Schimmelp Schimmr Schimp Schimpk Schin Schindl Schine Schinet Schink Schinke Schinn Schint Schinz Schinze Schio Schip Schipm Schipp Schir Schirl Schirm Schirme

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

291 292 294 295 296 300 301 302 303 304 305 306 307 308 310 312 314 315 316 320 321 322 323 324 325 326 327 328 330 331 332 333 334 335 337 338 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

Schiro Schirr Schis Schit Schiu Schiw Schj Schjo Schk Schl Schlachtenb Schlachth Schlachts Schlaf Schlaff Schlag Schlage Schlager Schlagi Schlagw Schlan Schlat Schlatter Schlay Schle Schleg Schlegelb Schlei Schleiche Schleid Schleie Schleif Schlein Schleip Schlem Schlemu Schlen Schlenk Schles Schlesis Schless Schlet Schleu Schley Schli Schlichte Schlichti Schlick Schlicke Schlie Schlief Schliem Schliep Schliepe

S-4

358 359 360 361 362 364 366 367 368 370 372 373 374 376 377 380 381 382 383 384 385 386 387 388 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 412 413 415 416 420 422 423 424 425

Schlieph Schliepm Schlies Schlim Schlip Schlipk Schlipp Schlippen Schlit Schlitz Schlo Schlome Schlomi Schlomp Schlon Schlos Schloss Schlot Schlott Schloz Schlu Schlun Schlut Schlutt Schm Schmaler Schmalf Schmali Schmall Schmalt Schmar Schmat Schmau Schme Schmei Schmeil Schmein Schmeis Schmel Schmell Schmelz Schmer Schmet Schmi Schmick Schmid Schmidb Schmide Schmidl Schmidt Schmidtb Schmidth Schmidtk Schmied

426 427 428 430 432 433 434 435 437 438 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 455 457 458 460 461 462 463 464 465 466 467 468 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490

Schmiedel Schmieder Schmiedt Schmier Schmit Schmitt Schmitte Schmitth Schmitz Schmo Schmok Schmol Schmoli Schmolk Schmoll Schmolz Schmor Schmu Schmul Schn Schnab Schnac Schnack Schne Schned Schnee Schneeg Schneer Schneg Schnei Schneid Schneide Schneider Schneidev Schneidew Schneie Schneit Schneitl Schneits Schnell Schnelle Schner Schnes Schnet Schnetz Schni Schnir Schnit Schnitz Schnitzl Schnitzler Schnor Schnu Schnupp

491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 514 520 522 523 525 527 528 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 543 545 546 547 550 552 554 555 556 557 560 562 563

Schnur Schnur Schnurer Schnurp Schny Scho Schober Schodl Schof Schoff Schofi Schoh Schok Schokh Schokl Schol Schole Scholerm Scholl Schollen Scholo Scholt Scholtze Scholz Schom Schoman Schomb Schome Schon Schona Schonb Schonbe Schonber Schonbo Schonbr Schonburg Schond Schondu Schone Schoneb Schonem Schonen Schoner Schones Schonew Schonf Schonfelde Schonfl Schonh Schonhe Schonheit Schonheitsp Schonher Schonhu Schoni

Schwel 564 565 566 568 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 590 592 593 595 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626

Schon1 Schonm Schonr Schons Schonst Schonsten Schont Schonte Schonth Schonw Schonwe Schoo Schop Schopenhau Schopf Schopff Schopfl Schopfo Schopfu Schopp Schoppe Schor Schorl Schorli Schorn Schorr Schort Schott Schotte Schottg Schotti Schottk Schottl Schottm Schou Schoutl Schr Schrag Schram Schramm Schran Schrat Schrattent Schrau Schrautenb Schrauth Schre Schrec Schredd Schrei Schreibe Schreibersh Schreie Schrein

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

627 628 629 630 631 632 633 634 635 637 638 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 653 654 656 657 658 660 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687

Schrem Schremp Schren Schrenk Schret Schretzen Schrey Schreye Schri Schrid Schrie Schriew Schrif Schriften Schrifts Schrij Schril Schrin Schro Schrod Schroder Schrodern Schrodi Schrodl Schroe Schroh Schrot Schroter Schrott Schrotter Schru Schrum Scht Schtscherb Schu Schub Schube Schubert Schubi Schubl Schubr Schuc Schucht Schuck Schud Schuderf Schuf Schug Schuh Schuhl Schuhm Schuk Schul Schule

S-5

688 689 690 691 693 694 696 697 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 718 720 721 723 724 726 727 730 737 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 753 754 755 756 757 758 760 761

Schulenb Schuler Schulf Schulg Schulj Schulk Schull Schuller Schulm Schulme Schuln Schulo Schulp Schulr Schult Schulte Schulten Schulth Schulthes Schultz Schultze Schulw Schulz Schulze Schum Schuma Schuman Schumb Schumr Schun Schuns Schup Schupp Schuppe Schur Schurc Schure Schuri Schurig Schurm Schurme Schurt Schurz Schurzf Schus Schuss Sthust Schut Schutz Schutze Schutzi Schutzm Schutzt Schv

762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 773 774 775 776 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 820

Schvar Schve Schw Schwab Schwae Schwaf Schwag Schwagerl Schwah Schwai Schwain Schwal Schwalm Schwam Schwan Schwand Schwane Schwank Schwann Schwap Schwar Schwartz Schwartze Schwarz Schwarzb Schwarze Schwarzk Schwarzl Schwarzm Schwarzn Schwe Schwed Schweder Schwedi Schwee Schwef Schweg Schwei Schweid Schweif Schweig Schweigg Schweigh Schweik Schweinf Schweini Schweinit Schweis Schweiss Schweit Schweiz Schweizer Schweizeri Schwel

822 824 830 831 832 833 834 835 836 837 838 840 841 842 843 844 845 846 847 848 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 862 863 864 865 866 867 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 882 883 885 886 887 890

Schwem Schwem Schwen Schwend Schwendi Schwendy Schweng Schveni Schwenk Schwent Schwep Schwer Schwerdt Schweri Schwerl Schwero Schwert Schwerz Schwes Schwet Schwi Schwid Schwie Schwieg Schwiet Schwieter Schwin Schwing Schwink Schwit Schwo Schwol Schwom Schwon Schwor Schwy Schwyt Schy Sci Scialp Sciar Scias Scic Scid Scie Scient Scif Scig Scik Scil Scim Scin Scio Scip Scipion

Selb 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 926 927 928 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946

Scir Scl Sclav Sco Scob Scoc Scof Scog Scol Scor Scorb Scort Scorz Scot Scotec Scotlan Scott Scotti Scotu Scou Scov Scoz Scr Scrib Scribt Scrip Scry Scs Scu Scud Scudo Scul Sculp Sculpto Scup Scur Scut Scutu Scza Scze Sczi Sczu

947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 970 971 972 974 975 977 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 992 993 995

Sè Sèa Sèe Sèu

001 010 240 800

Se Sea Seal Seam Seame Sear

001 002 005 006 007 010

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Searl Sears Seash Seat Seav Seaw Seb Sebe Sebes Sebi Sebr Sec Sece Seche Sechi Sechzig Seci Seck Secker Seckl Secklm Seco Secon Secr Secreta Sect Secu Secz Seè Sed Sedd Sede Seder Sedg Sedi Sedil Sedl Sedle Sedlm Sedlp Sedm Sedn Sedo Sedou Sedw Sedz Sedzu Sedþ See Seeb Seebe Seeber Seebo Seebon

S-6

013 014 015 016 017 018 020 022 023 025 027 030 032 034 035 036 038 040 042 044 045 050 054 056 057 060 063 065 068 070 072 074 075 077 080 082 083 084 085 086 087 088 090 092 095 096 097 098 100 101 103 104 106 107

Seec Seeckt Seed Seef Seefel Seege Seek Seel Seele Seeler Seeley Seelg Seelh Seelho Seeli Seelige Seeligm Seelin Seelm Seelmann Seelye Seem Seemann Sees Seese Seest Seew Sef Seff Sefi Seg Segale Segalo Segals Segan Segant Segar Sege Segel Segelh Seger Segerc Segerd Seges Segh Segl Seglin Segm Segn Sego Segr Segres Segt Segu

110 111 112 113 114 115 118 120 121 122 124 126 127 128 130 131 132 134 135 136 138 140 141 143 144 145 147 150 153 155 160 161 163 164 165 166 167 170 171 172 174 175 176 178 180 183 184 185 186 190 200 205 210 214

Seh Sehe Sehl Sehm Sehr Sehrw Sehw Sei Seib Seibez Seibo Seibt Seic Seid Seide Seidem Seiden Seidl Seidler Seidli Seie Seif Seiff Seifh Seig Seign Seih Seik Seil Seim Sein Seini Seinð Seinþ Seip Seir Seit Seitz Sej Seje Sejo Seju Sek Seke Sekl Seklu Sekm Seko Sekr Seks Sekt Sekv Sel Selb

220 221 223 224 226 227 228 230 231 232 234 236 237 240 242 244 245 250 253 255 260 270 273 275 280 283 285 290 292 294 295 296 297 298 300 302 305 306 310 312 314 316 320 322 324 325 326 330 333 335 336 338 340 341

Selbi Selbi Selbs Selbstb Selbste Selbstt Selbstz Selc Selck Seld Selde Sele Select Selecti Selek Selen Selenk Seler Selez Self Selg Selh Seli Seligm Seligo Seligs Selim Selin Selinc Selinco Selind Selis Seliv Sell Sella Sellan Sellar Selle Seller Sellh Selli Sellin Sello Selm Selo Selou Selow Selt Selv Selz Sem Semai Semað Semb Semc

Sexau 342 343 344 345 346 347 350 356 360 363 370 372 373 374 375 376 377 378 380 383 386 390 392 394 396 398 400 402 404 406 410 417 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 433 436 438 440 443 446 450 451 453 454 455

Semd Seme Semen Semeno Semer Semi Semil Semin Semis Semj Semk Seml Semlo Semm Semn Semo Semp Sempers Sems Semu Sen Sena Senak Senal Senam Senan Senar Senas Senat Senatn Senator Senatr Senc Send Senderl Sends Sene Senec Senes Senf Senff Senfft Senft Senftn Seng Sengbuð Senie Senio Senis Senk Senke Senkevi Senki Senko

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

457 460 463 464 466 470 472 474 476 478 480 481 482 484 486 490 492 493 495 497 500 501 503 504 505 507 510 512 513 514 515 517 520 522 524 526 530 532 536 540 542 543 545 547 550 553 560 565 566 570 572 574 575 576

Senku Senl Senm Senn Senni Sennin Seno Senp Sens Sensb Sensi Sent Senz Sep Seph Sepp Sept Septin Septing Septini Ser Seraf Serafimo Serafin Serafo Serao Serap Serat Serav Serb Serbau Serbe Serbi Serbin Serbis Serbo Serbþ Serc Serè Serd Serde Serdi Serdj Sere Serebren Serebrj Serebro Serei Seren Seres Serf Serg Sergejevs Sergel

S-7

577 580 582 584 585 586 590 592 594 595 596 597 598 600 601 602 604 605 606 607 610 612 613 614 615 620 622 624 626 630 631 632 633 634 636 637 638 640 645 650 652 654 656 660 662 663 664 666 667 668 670 680 681 682

Serger Sergi Sergijev Sergijevsk Sergis Sergy Serh Seri Serini Serio Serk Serl Serm Sermu Sern Serna Serne Sero Serou Serov Serp Serpie Serr Serral Serrao Serre Serret Serri Serrist Sert Seru Serv Servae Serval Servant Servic Servie Serviere Servis Servit Servo Servy Serw Serþ Serþant Ses Sesem Sesi Sesin Sesl Sess Sest Sesti Seð

683 684 685 686 687 688 690 700 704 706 710 712 714 716 720 721 724 730 733 736 740 744 750 752 754 755 756 757 758 760 766 770 771 773 776 780 782 783 785 786 790 797 800 806 807 810 812 813 814 816 818 820 824 830

Seðd Seði Set Seta Sete Seteli Seth Sethn Seto Seton Sets Sett Sette Settem Settg Setti Settl Setto Seu Seub Seubert Seuf Seuff Seul Seum Seun Seur Seux Sev Seva Sevè Seve Sevell Sevem Seven Sever Severc Severco Severi Severu Sevi Sevil Seville Sevin Sevk Sevo Sevr Sew Sewe Sewer Sewera Sewet Sex Sexau

832 835 840 841 843 844 845 846 850 854 856 860 862 863 864 865 867 868 870 872 873 875 877 880 883 884 885 887 890 891 896 900 903 905 907 910 912 913 915 917 920 922 923 925 926 927 928 930 932 934 935 937 940 942

Sext

Sii

Sext Sexu Sexualp Sexue Sey Seyd Seydew Seydl Seyf Seyfe Seyff Seyffe Seyfr Seyl Seym Seyp Seyr Sez Seze Sezn Seþ

944 945 946 947 650 952 953 954 960 961 963 964 966 970 971 973 975 980 983 985 990

Sf Sfa Sfo

001 010 620

Sg Sga Sgi Sgo Sgr Sgri Sgro Sgu

001 010 420 600 640 670 720 860

Sh Sha Shad Shaf Shai Shaj Shake Shakesp Shan Shank Shann Shanno Shap Shar Sarpe Sharpl Shas Shav Shaw

001 010 040 060 090 100 110 113 140 143 145 147 160 170 173 176 180 200 210

Shawc Shay Shc Shcher Shd She Sheari Shee Sheeh Sheel Sheep Shei Shel Shele Shelf Shell Shelle Shen Shep Shepp Sher Sherar Sheri Sherm Sherr Sherril Sherrin Sherw Sherwo Shes Shet Shev Shi Shield Shik Shil Shim Shio Ship Shipm Shipp Shipt Shir Shirr Sho Shol Sholo Shoo Shor Shorey Short Shorte Shorth Shortho

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

213 220 240 245 250 260 265 280 284 285 287 300 320 323 324 326 327 340 360 366 370 372 374 376 380 383 385 390 396 400 410 420 460 465 470 480 490 510 520 523 525 527 530 536 570 600 607 620 640 545 660 662 664 668

Shos Shostakov Shot Shou Shous Shr Shrid Shrim Shtz Shu Shus Shut Shutt Shuv Shve

670 675 700 710 716 740 745 747 800 820 860 870 877 890 920

Si Sia Siat Sib Sibe Sibell Siber Sibi Sibill Sibir Sibirij Sibiris Sibirj Sibu Siby Sic Sich Siche Sicheru Sichl Sichr Sici Sick Sickl Sicu Sicure Siè Sid Sida Sidd Side Sidelniko Sider Sidg Sidi Sidik Sidis Sidl

001 002 007 010 012 013 016 020 022 024 025 026 027 030 036 040 042 043 044 046 048 050 060 063 070 075 080 090 091 092 093 094 096 100 110 112 116 120

S-8

Sidm Sidn Sidney Sido Sidoro Sidr Sids Sidz Sidþ Sie Sieb Siebe Sieben Siebeng Siebenk Siebent Siebenz Sieber Sieberg Siebert Siebm Siebo Siebs Siebu Siec Siecn Siecner Sieck Sied Siedel Sieden Siedl Siedlu Sief Sieg Siegb Siege Siegen Sieger Siegeri Siegert Siegf Siegh Siegl Siegm Siegmu Siegmund Siegr Siegri Siek Siel Siels Siem Siemer

122 124 125 130 134 140 143 144 146 150 153 160 161 162 163 164 165 166 167 168 170 173 175 177 180 183 184 186 190 192 194 196 197 200 210 211 213 214 215 216 217 220 222 224 225 226 227 230 234 240 243 245 250 252

Siemes Siemi Siemin Siemir Siems Sien Sienas Sieni Sienic Sienk Sienkiew Siens Siep Sier Siero Sies Siet Sietn Siev Sievas Sieve Siever Sievi Sieviet Siew Siewe Sif Sig Sige Sigel Siger Sigeru Sigh Sigi Sigl Sigm Sign Signalb Signals Signi Signo Signorel Signoret Signori Sigo Sigu Sigur Sigurds Sigurj Sigv Sigw Sigwar Sih Sii

253 254 255 256 258 260 261 263 264 265 266 268 270 280 283 285 286 287 290 291 292 293 294 295 300 303 310 320 322 323 325 326 330 332 334 336 340 342 343 344 345 346 347 348 350 360 363 364 365 370 375 376 380 390

Sij Sij Sik Sika Sikk Siko Sikp Sikr Siks Sikst Sikt Siku Sikv Sil Silaj Silam Silan Silar Silav Silaz Silb Silber Silberf Silberg Silberh Silberm Silbern Silberr Silbers Sild Sile Silenb Sileni Silenz Silf Silfv Silg Silh Sili Silic Silim Silin Silinik Silinð Silis Silk Sill Sillam Sillampe Sillan Silli Sillim Sills Silm Silo

Skap 393 400 401 403 404 406 407 410 413 415 417 418 420 422 424 425 426 427 428 430 431 432 433 434 435 436 437 438 440 450 453 454 455 460 463 464 466 470 471 473 474 475 476 478 480 481 482 483 484 485 486 487 490 494

Silom Silon Silov Silovsk Sils Silsf Silsfr Silt Siltm Silu Silv Silvag Silvat Silve Silver Silverm Silves Silvestr Sim Simar Sime Simeo Simf Simg Simi Simk Simm Simmo Simms Simmy Simo Simol Simon Simonai Simonat Simone Simonet Simoni Simonin Simono Simonof Simonot Simonov Simonow Simons Simonse Simp Simpli Simps Simr Simrot Sims Simso Simt

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

495 496 497 498 500 502 503 505 506 508 510 512 514 520 521 523 524 526 530 532 534 536 540 542 550 560 570 572 574 577 580 584 590 591 593 594 595 596 598 600 602 604 605 606 610 613 620 623 626 630 635 640 644 650

Simu Simun Sin Sinag Sinai Sinak Sinat Sinb Sinc Sincl Sind Sinde Sindi Sinding Sine Sinf Sing Singe Singer Singew Singh Singm Sinh Sini Sinic Sinick Sinig Sink Sinkm Sinkn Sinko Sinn Sinne Sinno Sino Sinop Sinov Sinow Sint Sinter Sinz Sio Sip Sipa Sipn Sipo Sipols Sipov Sipovsk Sips Sir Sirau Sirc Sirch

S-9

653 655 660 662 664 665 667 670 673 676 680 682 684 686 690 700 710 712 713 715 716 717 720 730 732 734 736 740 743 745 746 750 753 756 760 762 764 766 770 773 778 780 790 791 793 794 795 796 797 798 800 804 806 808

Sird Sire Siren Siret Siri Sirij Sirin Siriu Sirk Sirki Sirm Sirn Siro Sirot Sirotk Sirov Sirt Siru Sirv Sirvi Sirþ Sis Sise Sism Siso Sisol Sist Sisto Sit Sitè Siti Sitn Sito Sitt Sittar Sitte Sittel Sitten Sittenb Sittenf Sitteng Sitti Sittl Sitv Sitw Sitz Sitzl Siu Siv Sivè Sive Siver Sivi Sivin

810 815 817 818 820 821 822 824 825 826 827 828 830 833 834 836 840 845 850 854 858 860 862 864 865 867 870 875 880 882 883 885 886 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 905 910 914 920 930 933 935 937 940 945

Sivinn Sivk Sivo Sivu Siw Siwi Siwk Six Sixt Siz Sizi Sizo Sizov Siþ

947 950 955 957 960 963 965 970 976 980 983 985 987 990

Sj Sje Sjo Sjobo Sjoc Sjod Sjog Sjom

001 240 600 602 610 620 650 700

Sk Ska Skab Skabas Skabe Skabi Skabo Skac Skaè Skad Skaf Skag Skai Skaidr Skais Skaistak Skaistu Skait Skak Skal Skalk Skals Skalw Skam Skan Skandi Skandin Skani Skans Skap

001 010 020 025 030 033 036 040 050 060 070 080 100 105 110 113 115 120 130 140 143 146 148 150 160 163 164 166 168 170

Skar Skar Skarbek Skard Skare Skarg Skark Skarn Skars Skary Skas Skat Skatk Skatu Skau Skaud Skaug Skaut Skav Skaz Skazk Ske Skel Skelt Sken Sket Ski Skib Skibb Skil Skin Skink Skip Skir Skird Skirl Skit Skiz Skj Skl Skle Skli Sklj Sklo Sko Skob Skod Skog Skok Skol Skold Skole Skoli Skolm Skoln

Smis 180 182 184 185 187 190 195 200 208 210 220 224 227 230 233 235 237 240 250 254 270 280 286 300 330 350 352 354 370 390 394 410 420 422 426 440 460 470 490 493 495 497 500 520 522 525 527 530 540 543 545 546 550 553

Skolo Skolu Skon Skop Skor Skorn Skos Skot Skots Skott Skou Skov Skovi Skovr Skovronn Skr Skrab Skraj Skram Skramt Skrau Skraup Skre Skrebi Skrebkov Skrei Skreij Skri Skribl Skribs Skrin Skrip Skrit Skriv Skriver Skrj Skro Skrod Skrom Skrot Skru Skrup Skrut Skruz Skrz Skrzy Skrzyn Sku Skud Skudr Skuja Skujan Skujas Skuje

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

555 557 560 570 580 585 590 600 604 606 610 620 623 625 626 630 631 633 635 636 640 645 650 652 654 660 670 680 682 684 690 693 695 696 697 700 710 712 714 716 720 740 760 780 790 795 796 800 803 804 810 813 816 820

Skujen Skujin Skujn Skuk Skul Skulp Skult Skulti Skun Skur Skure Skurs Skuð Skut Skuz Skv Skva Skve Skvo Skvorcov Sky

822 824 826 830 840 844 846 847 860 880 883 886 900 910 940 950 951 960 970 975 980

Sl Sla Slab Slad Sladk Slag Slai Slak Slam Slan Slank Slap Slas Slað Slat Slate Slati Slatine Slato Slau Slauci Slauck Slav Slaven Slavi Slavie Slavin Slavis Slavið Slavj Slavo Slaw

001 010 020 040 044 070 090 100 120 130 134 150 170 180 190 192 194 195 197 200 210 215 220 225 230 232 234 236 237 240 250 260

S-10

Sle Slee Slei Slein Slen Slep Slepc Slepe Slepk Slepo Slepov Sles Sless Slesv Slet Slev Slez Sli Slid Slids Slie Slim Slimm Slimn Slimo Slin Sliv Sliz Sliþ Slo Slob Sloc Slog Slok Slom Slon Slonsk Slos Slosso Slot Sloto Slou Slout Slov Slovan Slove Slovens Slow Slowak Slownik Slownj Slu Sluck Sluè

300 304 310 315 330 350 352 354 355 356 357 380 383 385 390 410 430 450 460 466 470 500 504 506 508 510 550 570 580 600 610 620 650 670 690 700 706 730 735 750 756 760 767 770 772 774 776 780 784 786 787 800 810 820

Slud Slup Slus Slusz Sluð Sluþ

830 910 930 938 940 990

Sm Sma Smac Smag Smagat Smagau Smagu Smai Smail Smails Smal Smali Smalk Small Smalle Smar Smaro Smart Sme Smec Smed Smel Smelo Smelt Smen Smer Smet Smeta Smeti Smetn Smeto Smetz Smi Smidt Smie Smig Smil Smile Smilg Smilgi Smilð Smilt Smiltn Smir Smirno Smirnovs Smis

001 010 040 080 086 088 090 100 110 116 140 144 146 150 153 200 210 220 240 260 270 300 304 307 320 350 380 381 383 384 386 388 420 430 440 460 500 502 503 504 506 507 508 540 545 547 560

Smit

Sorro

Smit Smith Smithe Smiths Smits Smitt Smitta Sml Smo Smole Smoli Smolk Smoll Smollet Smolly Smon Smor Smorgon Smos Smot Sms Smu Smuk Sirml Smut Smutz Smy Smyth

570 580 583 586 590 600 601 630 650 730 760 770 780 784 788 800 830 835 840 850 870 900 920 930 960 970 980 990

Sn Snai Snap Snar Snay Sne Sneg Snel Snella Snellm Sneþko Sni Snie Snieg Sniegb Snik Snit Sno Snop Snor Snorki Snos Snosko Snov Snow

001 060 130 160 200 240 270 300 304 307 380 400 430 450 452 480 540 600 650 670 674 700 705 760 780

Snowd Sny Snye

783 980 983

So Soare Sob Sobe Sobes Sobi Sobk Sobl Sobo Sobolj Sobolð Sobot Sobott Sobr Soc Soci Sociald Sociali Socialis Socialo Socie Socin Socr Soè Sod Sodab Sodd Sode Soder Soderb Soderq Soderw Sodev Sodi Sodo Sodu Soe Sof Soffi Sofia Sofo Sofr Sog Soh Sohlem Sohn Sohnr Sohns Sohr Sohri

001 007 010 013 015 020 030 040 050 053 054 056 057 060 070 080 082 083 084 085 086 087 090 100 110 111 114 120 123 124 126 128 130 140 150 160 170 180 183 184 186 188 190 200 205 210 215 217 220 223

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Soi Soik Soil Soin Soir Soj Soji Sok Sokl Soko Sokolo Sokolovsk Sokolow Sokols Sokot Sokov Sokr Sokrats Soku Sol Sola Solar Solaz Solb Solc Sold Soldat Soldatj Soldau Solde Soldn Sole Soles Solf Solg Soli Soline Solio Solis Solit Solitr Solk Soll Solla Sollh Solln Sollo Solly Solm Solms Solmss Soln Solo Solog

S-11

230 233 234 236 237 240 243 250 254 260 263 265 267 268 270 274 280 284 290 300 301 306 308 310 315 320 323 324 326 330 335 340 347 350 354 360 362 363 365 366 367 370 380 381 384 386 387 388 390 396 397 400 410 412

Soloh Solom Solomono Solomos Solon Solov Solove Solovi Solovj Solovo Solow Sols Solt Soltau Soltl Soltw Solty Solu Solv Solz Som Somar Somaz Somb Some Somer Somerse Somerv Somet Somi Somij Somin Sominsk Somm Somma Somme Sommerf Sommeri Sommerl Sommers Sommert Sommerville Somo Soms Somu Son Sond Sondersa Sone Song Soni Sonl Sonn Sonne

413 415 416 417 418 420 422 423 424 426 428 430 440 442 444 446 448 450 454 460 470 472 474 476 480 483 484 486 488 490 493 495 496 500 501 510 512 513 514 515 516 517 520 530 540 550 554 556 560 564 566 568 570 572

Sonnef Sonnem Sonnenb Sonnenbu Sonnenf Sonnenk Sonnens Sonnent Sonner Sonnl Sonnlei Sonnt Sonny Sono Sont Soo Sop Soph Sophis Sopho Sophod Sophok Sopi Sopik Sopo Sopp Sopr Sor Sora Soran Sorau Sorb Sorbi Sord Sore Sorel Soren Sorens Soret Sorf Sorg Sorgef Sorgel Sori Sorian Sorig Sork Sorm Soro Sorok Sorol Sorr Sorren Sorro

574 576 580 581 582 583 585 586 588 590 593 595 598 600 604 610 620 623 625 626 627 628 630 632 635 636 638 640 641 644 647 650 653 656 660 663 665 666 663 670 673 675 676 680 682 685 690 694 700 704 705 710 713 715

Sort Sort Soru Sos Sosa Sose Sosi Sosk Sosn Sosp Soss Sossn Sost Sosu Sosz Soð Sot Soti Sotk Sotn Sotniko Sotniks Soto Sott Sou Souch Souè Soud Souday Souf Soug Souk Soul Souli Soum Soun Soup Soupi Sour Souri Sous Sout South Southa Soufhe Southw Southwo Souv Souver Souves Souvo Souw Souz Souza Sov

Spon 717 718 720 721 723 724 725 727 728 730 733 735 737 738 740 750 753 754 756 757 758 760 764 770 774 780 790 794 800 804 810 820 824 830 835 840 843 850 853 860 870 873 874 875 877 878 880 882 885 887 890 900 901 910

Sove Sovet Sovi Sovr Sow Sowerb Sowi Sowj Sowjeti Sowjetu Sox Soy Soyk Soz Soziald Soziale Soziali Sozialism Sozialist Sozialo Sozialogis Sozialp

913 915 916 920 930 933 935 940 944 946 950 960 964 970 973 975 980 983 985 986 987 988

Sp Spa Spach Spachi Spad Spado Spae Spag Spah Spai Spal Spalaz Spald Spali Spall Spalt Spaltu Spalv Spalvin Spam Span Spanc Spand Spang Spanh Spani Spanij Spanis Spann Spanna Spannh

001 010 020 024 030 035 040 060 070 080 090 092 094 096 097 100 103 106 107 110 120 123 125 126 127 130 132 136 140 141 144

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Spannu Spano Spanp Spar Sparg Spargo Spark Sparks Sparn Spars Spart Spartaku Spas Spaso Spass Spat Spath Spau Spaul Spauz Spav Spaz Spazie Spazm Spe Spearr Spec Specch Spech Specht Speci Specim Speck Speckt Specto Specu Sped Spee Speer Speers Speh Spei Speis Speiser Spek Speke Speki Spekk Speks Spekt Spel Spell Spelm Spelt

S-12

146 150 153 160 163 164 166 167 168 170 173 175 180 184 186 190 194 200 204 208 210 220 224 226 230 233 240 243 245 247 250 253 254 255 256 258 260 270 274 275 280 290 295 296 300 302 303 304 306 307 310 313 315 317

Spem Spen Spence Spencer Spend Spene Speng Spenn Spens Spensl Sper Speransk Speranz Sperb Sperd Speri Sperl Sperli Spers Spes Spet Speti Spew Spey Spez Spezia Spezialg Spezialm Spezie Spezz Spezzo Spi Spickern Spiè Spid Spidz Spie Spieg Spiegelb Spiegs Spiek Spiel Spielb Spielh Spielm Spielme Spielz Spier Spies Spiet Spiev Spiew Spik Spil

320 330 333 334 335 336 337 340 350 354 360 362 363 365 367 370 372 373 376 380 390 394 410 420 430 432 435 436 437 440 445 450 454 460 470 478 480 483 484 487 490 500 502 504 505 506 508 510 520 530 540 550 560 570

Spill Spillm Spiln Spilv Spim Spin Spind Spine Spinet Spineu Sping Spink Spinn Spino Spinoz Spint Spio Spir Spiri Spirit Spiriti Spirito Spiro Spirop Spiru Spis Spiss Spit Spitt Spittel Spittl Spitz Spitze Spitzn Spitzw Spiv Spiz Spl Spli Split Spo Spod Spoe Spof Spog Spogu Spoh Spohr Spohre Spok Spoku Spol Spolv Spon

572 573 574 576 580 590 592 593 594 595 597 600 602 604 606 608 610 620 623 624 625 626 630 633 636 640 645 650 653 654 655 660 662 665 667 670 680 690 694 696 700 702 706 710 720 726 730 735 736 740 746 750 757 760

Sponho Sponho Spons Spor Spore Spors Sport Sporz Spos Spott Spr Sprachb Sprache Sprachk Sprag Sprague Spran Sprang Sprav Spraw Spre Spreck Spred Spree Spreew Spreng Sprenger Spres Spret Spri Sprick Sprid Spridz Sprig Sprigu Sprin Springe Springet Springi Springo Springs Spro Sprog Sprogn Sprov Sprox Spru Sprun Sprung Spruþ Spu Spud Spun Spur Spurg

Stc 763 766 770 772 776 777 778 780 790 800 802 803 804 810 813 820 824 830 835 840 842 844 850 857 860 864 870 880 900 902 904 906 910 914 920 922 923 924 925 926 930 932 933 935 937 950 953 954 958 960 963 965 970 972

Spuri Spurr Spurz Spy

974 976 978 980

Sq Sque Squi Squil Squir

001 020 400 480 520

Sr Sraf Srag Sram Srb Sre Sred Srem Sren Sret Srez Sri Srin Sro Srod Srok Sru

001 080 100 150 180 240 270 310 320 370 390 400 480 600 640 680 800

Ss Ssa Sse Sso Ssol Ssy

001 010 200 600 720 980

St Sta Staal Staat Staate Staatl Staats Staatsl Staatsm Staatsr Staatss Staatst Staatsv Stab Stabb Stabe Stabi Stabl

001 002 005 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Stabu Stabulnie Stabun Stabur Staby Stac Stach Staci Stack Stackelb Stacp Stacz Stad Stadel Stadelm Stader Stadi Stadl Stadli Stadt Stadtb Stadte Stadteb Stadteo Stadtg Stadth Stadti Stadto Stadz Stae Stael Staf Staffe Staffo Stag Stager Stagg Stagi Stagn Stah Stahl Stahlin Stahr Stai Staig Stak Stake Stakl Stal Stali Stalini Stalj Stall Stalli

S-13

025 026 027 028 029 030 032 033 034 035 036 039 040 041 042 044 045 046 047 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 080 082 083 084 085 086

Stalm Stals Stam Stammb Stamme Stamml Stammt Stamp Stampfu Stan Stanc Stand Standa Standar Standf Standi Standk Stane Stanf Stang Stanghe Stanh Stani Stanislav Stanislavsk Stanislaw Stank Stanki Stanl Stanley Stann Stans Stant Stanu Stap Stapfe Stapl Stapp Stappe Stapr Star Staras Starast Starb Starc Starck Starcs Starcz Stari Stark Starke Starkenb Starkey Starki

087 088 090 091 092 094 095 096 097 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 122 123 125 126 127 130 133 135 136 137 138 140 141 142 143 144 145 146 147 148 150 151 152 153 154

Starl Starm Staro Staros Staroþ Starp Starpr Starpt Starr Starre Staru Starz Starzy Stas Stasen Stasi Stasinu Stask Stasn Stast Stastin Stasts Stastu State Statem States Stath Stati Statis Statistis Statiu Stats Statu Stau Staubl Staud Staudi Staudl Staue Stauf Staun Staus Staut Stav Staven Stavi Stavn Stavs Stavt Staw Stay Staz Staþ Stc

155 156 157 158 159 160 161 163 164 165 166 167 168 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Stch Stch Stcherbat Ste Steam Steb Stebu Stec Steche Sted Stedi Stedr Steds Stee Steedm Steeg Steel Steen Steena Steenb Steens Steev Stef Stefan Stefani Stefans Stefe Steff Steffe Steffenh Steffens Steg Steger Stegerw Stegh Stegl Steglit Stegm Steh Stehlin Stehr Stei Steig Steign Steij Steik Steim Stein Steina Steinach Steinar Steinb Steinbe Steinber Steinberge

Stokm 213 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 240 241 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 263 264 266 267 268 270 271 272 273 274 275 276 277

Steinbergs Steinbr Steinc Steind Steindo Steine Steineg Steinen Steiner Steinh Steinhe Steinhi Steini Steinl Steinm Steino Steinr Steins Steint Steinw Steinz Steit Stek Steki Stekl Steklo Siekls Steko Stekp Stel Stellac Stellan Stelli Stellm Stellu Stellw Stelm Stelt Stelz Stem Stemp Stempli Sten Stenar Stenb Stenc Stend Stendal Stendar Stende Stender Stendh Stene Steng

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 306 307 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 325 326 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341

Stenh Steni Steno Stenog Stenr Stens Stenz Stenzl Step Stepanj Stepano Stepanovi Stepanovs Stepanow Stepe Steper Stepf Steph Stephano Stephany Stephe Stephens Stepi Stepn Stepnak Stepni Stepp Ster Sterbi Sterc Sterl Stern Sterne Sternf Sternh Slernm Sterns Sterp Sters Sterst Sterz Stes Stet Steten Stett Stetter Stetti Stettine Steu Steuc Steud Steuden Steudi Steue

S-14

342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 383 385 388 390 392 393 395 396 397 398 400 401 402 403 404 405

Steuerm Steuern Steuert Stev Stevenh Stevens Stevenso Stew Stewar Stey Stez Sti Stibi Stic Stichw Stici Stick Sticke Sticker Stickn Stico Stie Stied Stieda Stief Stieg Stiegl Stiegli Stieh Stiehle Stiem Stier Stierl Stiern Stierns Sties Stiev Stif Stifte Stifter Stig Stih Stij Stik Stikl Stil Stile Stilg Stili Still Stiller Stillf Stilli Stillm

406 407 408 410 411 412 413 415 416 417 418 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 442 444 445 446 448 450 452 453 454 455 456 457 458 460 461 462 463 464 465 466 467 468

Stils Stim Stimmen Stims Stin Sting Stinn Stint Stiny Stip Stir Stirling Stirn Stis Stit Stiv Stj Sto Stobe Stober Stobi Stoc Stock Stockd Stocke Stockh Stockl Stockm Stockt Stocq Stoè Stod Stodd Stodo Stodt Stoe Stof Stoff Stoffo Stog Stoh Stohm Stohn Stohr Stoi Stoil Stois Stok Stoke Stoker Stokes Stokh Stokl Stokm

469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 480 481 482 485 486 487 488 490 492 494 495 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 520 523 524 525 526 527 528 530 533 534 535 536 537 538

Stokv Stokv Stol Stolb Stolc Stold Stole Stolf Stoli Stoll Stolle Stolls Stolp Stolpe Stolt Stoltz Stoly Stolz Stolze Stolzl Stolzm Stom Stomm Stomo Ston Stone Stong Stoni Stonk Stons Stont Stoo Stop Stope Stopi Stopp Stoppo Stor Storche Storchi Storchs Store Storf Stori Stories Stork Storm Storme Stormo Storo Storp Stort Story Storz Stos

Struv 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 575 577 580 581 582 583 584 585 586 587 588 590 591 592 594 595 596 597 598 600

Stose Stoss Stossl Stoð Stot Stotz Stou Stour Stout Stov Stow Stowe Stowel Stower Stowes Stows Stoþ Stp Str Strache Strachey Strachw Strack Stracker Strad Stradin Stradiv Stradl Stradn Stradniek Strado Straf Strafp Strag Strah Strahl Strahlh Straho Strai Straj Strak Stral Stram Stramp Stran Strand Strane Strang Strani Strano Strans Strant Strap Strape

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 620 622 624 625 626 627 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659

Stras Strass Strassb Strasse Strassen Strassl Strassm Strassn Strasz Strað Strat Straten Strater Stratil Stratm Stratt Stratton Stratz Strau Straube Strauberg Straubi Strauc Strauh Strauj Strauju Straum Straume Straumi Straumit Straus Strauss Straut Strautm Strautz Strav Straz Strazde Strazdi Strazds Straþ Stre Streber Strec Streè Stree Streete Streh Strehl Strei Streib Streif Streifz Streik

S-15

660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 676 677 678 680 681 682 683 684 686 687 688 690 691 692 693 694 695 696 697 698 700 702 703 704 705 708 710 711 712 713 715 716 717 718 720 721 722 723 724

Streil Streiss Streit Streiv Strek Strekf Streki Strel Strelè Strele Strelert Strell Streln Stren Strep Stres Stret Streto Strett Stretti Stretto Streu Streuber Streuv Strev Strey Strez Streþ Stri Stribn Stric Strick Strickf Strickl Strickle Stried Striem Strien Strig Strih Strik Strim Strin Strind Strindberg String Strinn Strio Strip Strit Strittm Striu Stro Strobl

725 726 727 728 730 731 732 733 734 735 736 737 738 740 741 743 744 745 746 747 748 750 751 753 754 756 757 758 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 772 774 776 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791

Stroc Strod Strods Strodt Stroe Strof Strog Strogo Strogov Stroh Strohm Strohmb Strohme Strohs Stroi Stroj Strok Strol Strom Stromber Strome Stromg Stron Stroo Strop Stros Strose Stroð Strot Strou Strow Stru Strub Strube Strubu Struc Strue Strug Strugg Strugs Struh Struj Struk Strum Strun Struns Strunsk Strunz Strup Strupp Strut Struth Strutt Struv

792 793 794 795 796 797 800 801 802 803 804 805 806 808 810 811 812 813 814 815 816 817 818 820 821 823 824 825 826 827 828 830 831 832 833 834 835 836 837 838 840 841 842 844 845 846 847 848 850 851 853 854 855 856

Struw Struw Struy Stryj Stryk Stryp Strz Strze Strzeln Strzy Strzþ Strzþi Stu Stuart Stub Stubbs Stube Stubel Stuben Stuber Stubi Stubl Stuc Stuck Stuckar Stucke Stucken Stuckr Stucky Stuè Stuèk Stud Studen Studi Studie Studii Sludio Studit Studn Studt Studz Stuf Stug Stuh Stuhlf Stuhlm Stuk Stuku Stul Stuli Stulp Stulpn Stult Stulz Stum

Susz 857 358 860 861 862 863 864 865 866 867 868 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 910 911 912 913 915 916 917 918 920

Stumbe Stumbi Stumbr Stumc Stumk Stumm Stump Stumps Stumpt Stun Stunde Stup Stur Stures Sturg Sturgi Sturi Sturit Sturl Sturm Sturman Sturmh Sturms Sturmse Sturt Sturz Sturzen Sturzer Stus Stuð Stut Stuts Stutt Stuttg Stutz Stutzer Stuv Stuw Stuww Styl Styles Stz

921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 932 936 940 942 943 944 945 946 947 950 951 952 953 954 955 956 957 958 960 962 963 964 965 966 967 968 970 975 977 980 983 990

Su Suan Suar Suare Sub Subj Subo Subot Subr Subre Subs

001 010 020 025 030 034 040 046 050 054 060

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Subu Suc Succo Such Suche Sucho Suchs Suck Suckl Sucko Suè Sud Sudak Sudakov Sudam Sudan Sudb Sude Suden Suder Sudh Sudm Sudmal Sudo Sudostd Sudou Sudr Sudrabi Sudrabk Sudrabs Sudrabu Sudrak Sudre Suds Sudw Sue Sued Suet Suf Sug Suge Suger Suh Suhl Suhle Suho Suhom Suhr Sui Suid Suik Suis Suit Suiz

S-16

066 070 074 080 083 085 087 090 093 096 100 110 113 114 116 117 120 130 133 135 140 160 163 170 175 177 180 181 182 184 186 188 190 200 210 220 223 226 230 240 242 244 250 253 254 260 264 270 280 290 300 310 320 330

Suj Suje Suk Sukat Suki Sukn Sul Sulei Sulf Sulg Sulger Suli Sulin Sulk Sulke Sull Sulliv Sully Sulp Sult Sulte Sulz Sum Sumi Sumin Summ Summar Summe Summerv Sumn Sumnerl Sumo Sun Suna Sunak Sunaks Sunb Sunc Sund Sunde Sunder Sunderm Sundev Sundh Sundw Sune Sunf Sung Suni Sunis Sunk Suns Sunsh Sunt

340 343 350 353 355 357 360 363 365 366 367 370 375 380 383 390 394 397 400 410 413 420 430 434 436 440 443 445 447 450 454 460 470 471 474 475 480 485 490 491 493 494 496 497 498 500 510 520 530 536 540 550 554 560

Sunu Suo Suome Suomenk Suomi Suomis Suomo Sup Supe Super Supf Supfs Suph Supi Supin Supo Supp Suppe Supper Suppl Suppli Supr Sur Sura Surb Surc Sure Surf Surg Surgu Surh Suri Surik Surin Surk Suro Surt Surv Sury Sus Suse Susek Susk Susl Susm Susn Suso Susp Suss Susse Sussm Sussw Sust Susz

570 580 590 592 594 596 597 600 602 604 605 606 608 610 614 615 620 622 624 626 627 630 640 641 643 644 650 660 670 677 680 690 693 696 700 710 720 730 740 750 753 755 760 770 780 790 800 810 820 823 825 828 830 840

Suð

Szys

Suð Suðk Sut Sutau Sutc Suter Suterm Suth Sutj Sutk Sutn Suto Suton Sutr Suts Sutt Sutte Setterl Suttn Sutto Sutz Suu Suv Suvi Suvo Suvoro Suy Suz Suþ

850 853 860 863 865 870 874 880 882 884 890 900 905 910 920 930 932 934 935 936 940 950 960 963 965 967 970 980 990

Sv Svab Svad Svai Sval Svan Svant Svar Svari Svariè Svarig Svars Svaru Svat Svatj Svato Sve Sved Svedbo Svei Sveik Sveis Svej Svem

001 030 060 100 120 140 146 160 164 166 168 170 175 190 193 195 240 270 273 300 304 307 310 330

Sven Svennu Svens Svenso Svenss Sver Sverdlo Sverdr Sveri Svern Sves Sveð Sveðn Sveðu Sveðv Sveðvar Svet Svetd Svetk Svetl Svets Svev Svi Svid Svidr Svie Svif Svig Svik Svin Svir Svirk Svirl Svirp Svirs Svirsk Svirð Svis Svist Svisz Svið Svit Svo Svor

340 345 350 354 356 380 383 385 387 388 390 400 405 410 420 424 430 440 450 460 470 480 500 510 516 520 530 540 570 590 620 624 626 640 650 654 670 680 690 700 710 720 760 800

Sw Swai Swains Swan Swann Swant Swar Swat Swe

001 080 085 140 145 147 170 200 240

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Swedenb Swedi Swee Sweetc Swi Swie Swiecz Swiet Swieto Swil Swin Swing Swingl Swinn Swint Swiss Swj Swo Swop Swor

270 274 290 296 450 480 483 490 495 510 580 583 585 600 607 680 720 760 790 800

Sy Syb Syd Sydo Syf Syk Syl Syllab Syllm Syllo Sylo Sylv Sylva Sylvab Sylvai Sylvain Sylve Sylvi Sym Syme Symo Symons Syn Syno Synon Synop Synow Synt Syo Syomush Syr Syro Syru

001 020 060 080 250 420 440 450 454 456 470 500 501 502 506 508 520 540 570 600 640 645 700 720 724 726 728 740 760 786 800 820 840

S-17

Syrut Sys Systema Systeme

846 850 870 875

Sz Szab Szabo Szad Szaf Szai Szaj Szal Szam Szan Szap Szar Szasz Szat Szc Szczer Szczi Szczo Szczu Sze Szego Szck Szel Szell Szem Szeme Szeml Szemp Szen Szent Szenti Szenv Szep Szeps Szew Szi Szid Szig Szil Szilas Szili Szim Szimo Szin Szinn Szir Szire Szl Szm

001 020 030 060 100 120 130 150 160 170 190 200 210 220 240 250 254 256 258 270 290 310 320 325 330 333 335 337 340 350 354 360 380 385 400 420 440 460 480 483 485 490 495 520 525 540 543 560 580

Szo Szoc Szolo Szov Szovjetu Szp Szsa Szt Szu Szuk Szul Szum Szur Szv Szve Szvi Szw Szy Szymo Szymonow Szys

600 610 640 670 675 720 750 780 800 820 840 860 880 900 910 920 930 950 960 965 980

Ð

Ðirr

Ð

000

Ða Ðaban Ðabe Ðabl Ðabli Ðablo Ðabr Ðabs Ðabu Ðac Ðach Ðacs Ðad Ðadh Ðaf Ðag Ðagu Ðah Ðaho Ðahovsk Ðai Ðaj Ðak Ðake Ðaki Ðako Ðaks Ðal Ðald Ðalf Ðali Ðalim Ðalin Ðalk Ðalko Ðalkon Ðaln Ðalo Ðalt Ðalu Ðam Ðami Ðamj Ðamu Ðan Ðanc Ðand Ðang Ðani Ðans Ðant Ðap

010 020 030 050 053 056 060 070 090 100 110 130 140 145 180 190 200 210 220 227 230 240 250 253 255 257 258 260 270 290 310 314 316 320 324 326 340 350 360 370 380 383 385 400 410 420 430 460 480 500 510 540

Ðapi Ðapo Ðapoð Ðar Ðarap Ðard Ðare Ðarf Ðari Ðark Ðarl Ðarm Ðat Ðate Ðati Ðatin Ðatk Ðatl Ðato Ðatr Ðats Ðatu Ðau Ðauk Ðaum Ðaumj Ðaur Ðaurf Ðauri Ðauru Ðaus Ðausmu Ðauð Ðav Ðavr

543 546 548 550 556 570 580 590 620 630 640 650 670 673 675 677 680 690 700 710 720 740 800 810 830 834 850 855 357 860 870 875 880 920 950

Ðè Ðèan Ðèas Ðèe Ðèed Ðèedlov Ðèek Ðèel Ðèep Ðèepkin Ðèepo Ðèer Ðèerbak Ðèerbat Ðèerbi Ðèerbo Ðèes Ðèet

001 160 200 240 270 320 350 360 400 404 410 420 430 433 435 437 450 470

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Ðèi Ðèig Ðèo Ðèu Ðèur

500 540 600 800 850

Ðe Ðeb Ðebar Ðebe Ðebi Ðebk Ðebu Ðec Ðecler Ðed Ðedm Ðef Ðefer Ðefl Ðefm Ðeft Ðeg Ðei Ðeid Ðeih Ðeik Ðeil Ðeim Ðek Ðekl Ðekm Ðeko Ðekr Ðeks Ðekspi Ðekt Ðel Ðele Ðelg Ðelm Ðels Ðelt Ðem Ðeme Ðemj Ðemo Ðemð Ðen Ðenb Ðenc Ðenci Ðene Ðenf

001 020 025 030 040 050 060 070 086 100 110 120 130 140 150 170 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 315 320 330 340 360 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 484 490 500

Ð-1

Ðeng Ðenho Ðeni Ðenin Ðening Ðeninð Ðenk Ðenl Ðenlan Ðenm Ðenr Ðenð Ðep Ðepc Ðepe Ðepf Ðepk Ðepl Ðepn Ðepo Ðept Ðer Ðere Ðerem Ðeri Ðerk Ðerl Ðerm Ðern Ðero Ðers Ðerð Ðerv Ðes Ðest Ðestn Ðesto Ðeð Ðet Ðeu Ðev Ðevc Ðeve Ðevi Ðevk Ðevl Ðevr Ðevu Ðey

510 526 530 534 535 537 540 550 554 560 580 600 620 630 640 650 660 670 690 700 710 720 730 735 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 845 847 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 980

Ði Ðib Ðiban Ðibe

001 020 030 040

Ðibi Ðibk Ðibn Ðibr Ðibu Ðic Ðid Ðidl Ðif Ðifar Ðifr Ðig Ðigr Ðih Ðik Ðikl Ðiko Ðiku Ðil Ðild Ðile Ðilf Ðilin Ðilið Ðilk Ðill Ðilli Ðilo Ðilt Ðim Ðimansk Ðimb Ðime Ðimi Ðin Ðins Ðio Ðip Ðipi Ðipk Ðipo Ðips Ðipu Ðipv Ðir Ðirak Ðire Ðiri Ðirk Ðirm Ðiro Ðiroko Ðiron Ðirr

050 060 070 080 090 100 120 130 160 164 170 200 210 230 270 280 290 300 310 320 330 340 370 400 420 440 444 460 480 500 505 510 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 654 660 670 680 700 720 724 727 740

Ðirð

Ðtr

Ðirð Ðirv Ðirvi Ðis Ðisd Ðise Ðisk Ðisko Ðiskov Ðisnox Ðiðk Ðiðki Ðiðko Ðiðm Ðiðn Ðiðo Ðit Ðiu Ðiv Ðiz

750 770 780 800 810 830 840 846 848 860 870 874 876 890 900 910 920 930 940 980

Ðk Ðkad Ðkap Ðkar Ðke Ðkep Ðker Ðkers Ðki Ðkin Ðkip Ðkir Ðkl Ðklo Ðko Ðkol Ðkolnik Ðkop Ðkor Ðkot Ðku Ðkur Ðkv

001 080 160 170 240 330 370 376 400 480 500 520 550 560 600 680 686 740 760 780 820 880 920

Ðl Ðlam Ðlap Ðlat Ðle Ðlej Ðlep Ðles Ðlesi

001 140 170 200 240 260 300 340 344

Ðlesinger Ðless Ðlet Ðlez Ðli Ðlih Ðlik Ðlip Ðlipf Ðliph Ðlit Ðliv Ðlo Ðlu

346 348 360 380 400 440 460 500 504 506 540 570 600 820

Ðm Ðmak Ðmal Ðman Ðmat Ðme Ðmel Ðmem Ðmen Ðmer Ðmet Ðmi Ðmide Ðmidh Ðmidr Ðmids Ðmidt Ðmig Ðmil Ðmir Ðmit Ðmith Ðmithener Ðmitm Ðmits Ðmo Ðmot Ðmu Ðmule Ðmulj Ðmuls Ðmun Ðmur Ðmus Ðmut

001 120 130 150 180 240 270 280 300 330 370 400 440 444 450 454 460 480 500 550 570 574 576 580 600 620 780 820 850 854 857 870 900 910 930

Ðn Ðnap Ðne

001 160 240

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Ðnei Ðneidm Ðnej Ðnek Ðner Ðnez Ðni Ðnic Ðnicl Ðnitk Ðno Ðnori Ðnu

280 284 300 310 350 390 420 440 445 560 600 720 800

Ðo Ðob Ðoc Ðoh Ðok Ðoku Ðol Ðolc Ðole Ðoli Ðolk Ðolo Ðoloh Ðolom Ðolomo Ðom Ðon Ðop Ðope Ðopenh Ðopens Ðops Ðor Ðori Ðorm Ðoro Ðors Ðos Ðost Ðoðu Ðot Ðoti Ðotk Ðotl Ðotn Ðoto Ðots Ðou Ðoue Ðoul

001 020 100 280 340 360 380 400 430 460 480 500 504 510 515 550 580 620 630 635 637 660 680 700 720 740 750 760 770 780 790 800 810 820 840 850 870 900 910 920

Ð-2

Ðous Ðov Ðovs

940 950 970

Ðp Ðpac Ðpak Ðpan Ðpar Ðpat Ðpaz Ðpe Ðperli Ðpi Ðpilm Ðpiln Ðpin Ðpis Ðpit Ðpo Ðpol Ðpon Ðpor Ðpot Ðpr Ðpre Ðpru Ðpu

001 060 120 180 200 220 240 260 350 400 440 470 500 550 570 600 650 680 720 780 820 840 870 900

Ðr Ðrai Ðral Ðram Ðramk Ðran Ðrap Ðrav Ðre Ðree Ðrei Ðrein Ðreinert Ðrek Ðrem Ðren Ðret Ðri Ðril Ðrit Ðro Ðrod Ðrol Ðrom Ðrot

001 110 140 160 164 180 200 220 240 260 280 290 295 310 330 350 380 420 470 560 600 640 680 720 780

Ðru

820

Ðt Ðtab Ðtaf Ðtai Ðtak Ðtal Ðtals Ðtam Ðtan Ðtar Ðtat Ðtau Ðte Ðted Ðtei Ðteim Ðtein Ðteinber Ðteinbr Ðteinm Ðteins Ðtek Ðtem Ðten Ðteo Ðtep Ðteps Ðter Ðtern Ðternf Ðternm Ðterns Ðters Ðtet Ðteu Ðteue Ðti Ðtik Ðtim Ðtin Ðtir Ðtis Ðtit Ðto Ðtoc Ðtok Ðtol Ðtop Ðtor Ðtos Ðtot Ðtr

001 020 060 090 110 120 126 130 140 170 210 220 240 250 280 300 310 312 313 315 317 330 350 360 370 380 386 390 400 403 405 406 408 420 430 434 450 470 490 500 520 530 540 600 620 640 650 670 680 690 700 710

Ðtral

Ðvu

Ðtral Ðtras Ðtrat Ðtrau Ðtraus Ðtre Ðtren Ðtret Ðtrev Ðtri Ðtrim Ðtrit Ðtritm Ðtro Ðtromah Ðtroman Ðtrome Ðtrot Ðtrov Ðtru Ðtu Ðtuk Ðtul Ðtur Ðtus Ðtut

714 720 730 740 746 750 760 780 800 820 830 840 845 850 854 855 857 870 880 890 900 920 930 950 960 970

Ðu Ðub Ðubi Ðubs Ðuf Ðug Ðuh Ðui Ðuk Ðul Ðuli Ðull Ðulm Ðuln Ðulp Ðult Ðum Ðuman Ðumi Ðumj Ðumk Ðums Ðun Ðund Ðundt Ðup Ðupm

001 020 040 060 240 260 300 420 450 470 474 480 490 500 520 540 550 553 555 556 558 570 580 590 610 630 650

Ðupn Ðupr Ðups Ður Ðure Ðuri Ðurm Ðurp Ðurs Ðuð Ðuðan Ðut Ðutv Ðuval Ðuve Ðuvn Ðuvs

660 670 680 700 720 740 770 790 810 820 830 840 860 890 900 920 940

Ðv Ðvab Ðvag Ðvager Ðvageri Ðvai Ðval Ðvam Ðvan Ðvank Ðvans Ðvar Ðvarcb Ðvarcm Ðvarcs Ðvare Ðvarj Ðve Ðvec Ðved Ðveg Ðveice Ðveicer Ðveider Ðveik Ðvein Ðveis Ðvel Ðven Ðvenk Ðver Ðverm Ðvern Ðverns Ðvert Ðves

001 020 080 083 085 100 120 130 140 144 147 170 172 175 177 180 185 240 250 260 280 300 304 306 310 320 330 350 370 375 400 405 410 414 430 440

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Ðvi Ðvik Ðvin Ðvip Ðvit Ðvitr Ðvo Ðvu

480 500 530 550 570 576 600 800

Ð-3

T

Tartak

T

000

Ta Taa Tab Tabak Tabar Tabb Tabc Tabe Tabel Taber Tabet Tabi Tabit Tabl Tabley Tabo Tabou Tabr Tabu Tabur Tac Tacc Tach Taci Tacit Tack Taco Tacq Tacz Taczar Taè Tad Tadd Tade Tadþ Tae Taf Taff Taffe Taffr Taft Tafu Tag Taganc Tagant Tagar Tage Tagesf Tagg Tagh Tagl Tagli

001 002 010 012 014 016 017 020 023 025 027 030 033 035 036 040 043 045 046 047 050 052 054 056 057 060 064 066 067 068 070 080 083 085 088 090 100 102 103 104 106 107 110 113 114 116 120 123 125 126 130 132

Tago Tagr Tagu Tah Taha Tahg Tahl Tahm Tai Taig Tail Taill Taillar Taille Tailo Taim Tain Taine Taint Taio Taip Tair Tairo Tais Taisi Taisn Tait Taitb Taiz Taj Tak Takah Takam Takao Takat Takau Take Taki Taks Takse Takt Tal Talal Talam Talar Talas Talat Talb Talbo Talce Talci Tale Talen Tales

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

135 136 137 140 141 143 145 146 150 154 160 162 163 165 167 170 180 182 186 190 200 210 216 220 224 226 230 232 240 250 260 262 263 264 265 266 267 268 270 273 275 280 282 283 284 285 286 287 288 290 293 300 304 306

Talf Talg Talh Tali Talie Talil Talis Taliz Talk Tall Talle Talleyrand Tallg Talli Tallq Talm Talme Talmer Talmey Taln Talo Talr Talrit Tals Talu Talun Talv Talvi Talvj Talw Taly Talz Tam Tamai Taman Tamar Tamay Tamb Tambo Tambu Tame Tamm Tamme Tamms Tamn Tamo Tamoð Tamp Tams Tamt Tamu Tamur Tamut Tamz

T-1

310 313 316 320 322 323 325 327 330 340 342 344 345 347 348 350 352 353 355 360 370 380 385 390 394 396 400 402 403 405 407 408 410 411 413 414 415 416 417 418 420 422 423 425 426 430 432 434 440 442 443 444 445 448

Tan Tanag Tanak Tanan Tanaq Tanc Tancr Tand Tande Tandl Tandm Tartdn Tandr Tandu Tandy Tane Taner Taney Tanf Tang Tanh Tani Tanig Tanim Tanis Tanit Tank Tann Tanne Tannen Tanner Tannh Tano Tanq Tans Tansk Tant Tante Tanti Tantz Tanu Tany Tanz Tanze Tanzi Tao Tap Tape Tapes Tapi Tapk Tapo Tapp Tappe

450 452 453 454 455 457 458 460 462 463 464 465 466 467 468 470 472 474 480 482 485 490 492 494 496 497 500 510 512 513 514 516 520 526 530 532 534 535 536 538 540 547 550 552 554 560 570 571 572 573 574 575 576 577

Taps Tar Tarab Taraf Tarai Taram Taran Tarano Tarant Tarap Taras Tarase Taraso Tarass Tarað Tarat Tarav Taraz Tarb Tarbu Tarc Tard Tardi Tardiv Tare Tarent Tarf Targ Targo Tarh Tari Tarif Tarim Tariq Tark Tarl Tarlet Tarll Tarlt Tarn Tarne Tarni Tarno Tarnow Taro Taroz Tarq Tarr Tarra Tarri Tars Tarð Tart Tartak

578 580 581 583 585 587 590 593 595 600 610 612 613 614 615 616 617 618 620 625 630 640 642 645 650 655 660 663 665 667 670 672 674 676 680 690 693 695 697 700 702 704 706 708 710 713 717 720 721 724 730 735 740 742

Tartar Tartar Tarti Tartu Taru Tarv Tarvi Tarz Tarze Tas Tasb Tasc Tasch Taschen Taschenw Tascher Taschev Taschi Taschk Taschm Taschn Tash Task Tasm Tass Tassi Tasso Tassw Tast Tasz Tað Taðk Taðm Tat Tatann Tate Tatev Tati Tatig Tatis Tatiu Tatl Tato Tatr Tats Tatt Tatte Tatti Tattn Tatu Tau Taub Tauben Tauber Taubm

Teno 744 745 748 750 755 756 760 763 770 772 774 780 781 782 783 784 785 786 787 788 790 793 795 800 802 804 805 806 808 810 814 816 820 821 822 823 824 825 826 827 830 832 834 835 840 842 844 845 850 860 861 862 863 865

Taubs Tauc Tauci Tauè Taue Tauf Taufð Taug Tauh Tauj Tauk Taul Taum Taun Taup Taur Taure Tauri Tauris Tauro Taus Tausc Tausz Taut Tautas Tautk Tautm Tauto Tauts Tautu Tautv Tautz Taux Tav Tavad Tavar Tavas Tavc Tavè Tave Taver Tavi Tavo Tavot Tavr Tavs Taw Tax Tay Taylo Tays Taz Taþ

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

867 870 872 873 878 880 883 884 886 888 890 892 893 894 896 900 902 904 906 907 910 912 918 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 934 935 936 937 940 942 943 944 945 946 947 950 960 970 972 975 980 990

Tb Tbc Tbi

001 040 400

Tc Tca Tcch Tche Tchen Tcher Tchi Tchit Tcho Tchu

001 010 100 120 125 127 130 137 150 180

Te Tea Teac Tead Teal Teas Teat Teb Tebi Tebo Tebu Tec Tech Techno Teck Teckl Teckn Tecu Tecumt Tecz Ted Tedd Tede Teden Teder Tee Tef Teg Tege Teget Tegg Tegl Tegn Tegt Teh Tehnis Tehniskas Tehniskie Tehnisks

001 002 003 004 006 007 008 010 020 024 027 030 033 035 040 042 046 050 054 058 060 062 064 066 067 070 080 090 092 093 094 095 097 098 100 103 104 105 106

T-2

Tehno Tei Teic Teiche Teichl Teichm Teichmu Teick Teid Teie Teif Teih Teik Teikm Teiks Teil Teilh Teill Teiln Teilo Teim Teir Teis Teiss Teissed Teisser Teisz Teix Teiz Tej Tejad Tejas Tek Teko Teks Teksti Tel Teleg Telek Telem Telep Telepi Teles Telesp Teleð Telet Telev Teleþ Telf Teli Tell Telleri Tellex Tellez

108 110 112 113 114 115 116 118 120 130 140 146 150 154 157 160 163 164 166 168 170 180 190 193 195 197 198 200 210 220 223 226 230 233 235 237 240 250 254 256 260 264 270 275 280 290 300 310 320 327 330 332 334 335

Telli Tellk Telm Telo Telot Telt Telu Tem Temat Temb Teme Temk Teml Temm Temn Temo Temp Tempe Temper Tempes Tempi Templ Templet Tempo Temps Temt Temu Temz Ten Tena Tenc Tenci Tenck Tencz Tend Tendr Tendro Tene Tener Tenf Teng Tenh Teni Tenis Teniss Tenk Tenn Tenne Tennet Tenney Tenni Tenno Tenny Teno

336 337 340 345 346 350 356 360 362 363 365 367 368 370 374 375 380 382 384 385 390 393 394 396 397 400 410 420 430 431 433 434 435 438 440 443 444 450 455 460 470 480 490 495 496 500 510 511 512 514 515 516 518 520

Tens Tens Tensc Tensk Tent Tenz Teo Teodore Teodori Teodors Teof Teoh Teor Teoren Teoret Teori Teos Teot Tep Tepf Tepl Teplo Teplu Tepp Tepper Teppi Ter Teram Terau Terb Terbo Terbov Terc Tere Terec Tereg Tereh Terem Teren Terentiu Teres Teresc Tereð Teret Terez Terf Terg Terh Terhu Teri Terk Terl Term Termi Tern

Thir 530 532 535 540 547 550 552 553 554 560 566 570 572 574 576 580 584 590 592 593 594 595 596 597 598 600 603 607 610 613 615 620 630 631 633 634 636 637 638 640 641 643 645 648 650 660 670 675 680 690 693 694 695 700

Terne Terni Terno Tero Terp Terr Terrac Terrag Terri Terry Ters Terst Tert Teru Terv Terz Terzi Tes Tesau Tesc Tesche Tese Tesl Tesn Teso Tesp Tess Tessi Tesso Test Teste Testi Testo Tet Teter Tetern Teters Teti Tetj Tetjuro Tetk Tetm Tetme Teto Tetr Tetri Tets Tett Tettame Tettau Tety Tetz Tetzn Teu

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

702 704 706 710 714 720 721 723 724 728 730 735 740 750 753 756 757 760 762 764 765 770 780 783 784 785 790 793 795 800 802 804 806 810 812 813 814 816 820 824 830 840 843 846 850 854 860 862 863 865 870 880 885 890

Teub Teuc Teue Teuer Teuf Teuff Teul Teut Teuw Tev Teve Teven Tevi Tevin Tevs Tevz Tew Tewf Tews Tex Texi Text Texti Textilo Texto Tey Teyt Tez Tezn Teþ

891 892 895 897 900 904 910 920 930 340 942 943 945 946 947 948 950 953 956 960 962 964 965 966 967 970 976 980 985 990

Th Thaa Thac Thack Thad Thadd Thae Thaet Thai Thal Thalb Thale Thalh Thalho Thali Thalm Thalmar Thalmay Tham Thamm Than Thanet Thao

001 002 004 006 010 014 020 026 050 070 071 073 075 076 080 083 084 085 090 094 100 103 106

T-3

Thap Thar Thas That Thats Thau Thausi Thaw Thax Thay Thayer The Theag Theat Theatr Theau Theb Thebe Thebi Thec Thed Thee Thei Thein Theinet Their Thel Theler Thell Them Themo Then Theni Theo Theoc Theod Theodo Theodore Theodori Theodoru Theodos Theodu Theof Theog Theop Theophi Theopho Theophr Theopo Theor Theori Theos Theoso Theot

110 120 130 135 137 140 145 150 160 165 167 170 172 173 174 176 180 182 184 190 200 210 220 224 225 227 230 233 235 240 245 250 254 260 263 270 272 273 274 275 276 280 290 294 300 302 303 304 306 310 312 314 316 320

Ther Therap Thcras There Theres Theresi Thero Thery Thes Thesp Theu Theur Thev They Theyl Thi Thib Thibaw Thibg Thie Thiebe Thied Thief Thieg Thiek Thiel Thielem Thielen Thielm Thiels Thiem Thiema Thieme Thien Thier Thierb Thierc Thierf Thierg Thieri Thierr Thiers Thiersc Thiess Thiet Thik Thil Thim Thimm Thimo Thin Thini Thiniu Thir

330 332 333 340 344 345 350 357 360 365 370 375 380 390 394 400 401 403 405 410 413 415 420 423 430 440 442 443 445 447 450 451 453 460 470 471 473 480 482 484 485 486 487 490 500 510 515 520 523 525 530 533 537 540

Thirk Thirk Thirl Thirle Thirr Thirw This Thiset Thiss Thist Tho Thod Thok Thol Thom Thomas Thomaso Thomasz Thome Thomm Thomo Thomp Thoms Thomse Thomsl Thomso Thon Thong Thonn Thor Thorbo Thorbu Thord Thore Thores Thorez Thorf Thori Thoris Thorl Thorm Thorn Thornb Thornd Thorne Thorney Thornhi Thornt Thorny Thoro Thorp Thors Thorv Thorw Thot

Timop 543 544 545 550 557 560 562 564 566 570 572 574 575 580 582 584 587 590 600 604 606 610 612 614 616 620 623 625 630 632 633 635 640 644 647 650 660 665 670 675 680 682 685 690 692 694 697 698 700 702 704 706 707 710

Thou Thour Thous Thouv Thoy Thr Thral Thram Thran Thras Thrasy Thre Three Thri Thro Throu Thru Thu Thui Thuk Thul Thuls Thum Thumb Thumm Thumme Thums Thun Thunb Thunm Thur Thurau Thurb Thure Thuret Thurf Thurh Thuri Thurk Thurl Thurm Thurn Thurne Thurnw Thuro Thurs Thursf Thurst Thut Thv Thw Thwi Thy Thye

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

720 724 726 728 730 740 743 744 750 760 767 770 773 780 790 795 800 810 814 820 830 835 840 842 844 845 847 850 852 855 860 863 865 870 875 880 883 884 885 886 887 890 892 895 896 900 903 907 910 920 930 934 940 943

Thym Thyn Thyr Thys

950 960 970 980

Ti Tiban Tibb Tibbi Tibe Tibert Tibet Tibeti Tibu Tibur Tic Tich Ticho Tichom Tichon Tichonn Tichy Tici Tick Tickn Tickno Ticm Tics Ticz Tiè Tid Tidem Tie Tieb Tiec Tied Tiedg Tief Tiefe Tieft Tieg Tiel Tielem Tielr Tiem Tieme Tien Tienw Tiep Tiepo Tier Tiere Tierg Tieri

001 012 013 014 020 023 025 026 030 035 040 042 043 044 045 046 048 050 060 064 066 070 080 090 100 11O 114 120 121 123 125 127 130 132 136 140 150 153 156 160 163 170 177 180 185 190 192 194 197

T-4

Tiern Tiero Tierr Tiers Ties Tiesen Tiesi Tiesl Tiesn Tiesu Tiet Tietz Tietze Tif Tifent Tiff Tifl Tig Tige Tiger Tigerstr Tigert Tigh Tigl Tigr Tih Tiho Tihon Tihonr Tihov Tii Tiil Tij Tik Tikam Tikh Tikhon Tikk Tikl Tikm Tiks Tiku Til Tilb Tild Tile Tilg Tilge Tilgh Tilghe Tilghm Tilghn Tilh Tili

200 202 204 207 210 212 213 214 215 217 220 224 225 230 232 234 236 240 242 243 244 245 250 254 256 260 263 264 265 267 270 274 280 290 292 294 296 300 302 304 306 308 310 312 315 320 330 332 333 334 335 337 340 343

Till Tilla Tillb Tille Tillem Tiller Tillet Tilley Tilli Tillie Tillin Tillm Tilln Tillo Tillot Tilly Tillyn Tilm Tiln Tilney Tilp Tilr Tils Tilt Tilti Tiltm Tilto Tilu Tilv Tilz Tim Timag Timal Timan Timar Timb Timby Time Timer Timi Timin Timirj Timk Timko Timm Timme Timmer Timml Timo Timol Timom Timon Timono Timop

350 351 353 360 363 365 366 368 370 373 376 380 382 384 385 387 388 390 400 405 410 420 430 440 443 445 447 450 460 470 480 482 484 486 487 490 492 494 496 500 503 504 510 514 520 522 524 526 530 533 534 535 537 540

Timor Timor Timos Timoð Timot Timou Timr Tims Timð Timu Timuð Tin Tinc Tinct Tind Tindar Tine Tinf Ting Tinh Tini Tink Tinn Tins Tint Tinu Tinuþ Tinz Tip Tipi Tipo Tipr Tipt Tipu Tir Tirar Tird Tire Tirf Tirh Tiri Tirin Tirl Tiro Tirp Tirs Tirt Tiru Tirumn Tirus Tiruv Tirz Tirzi Tirzm Tis

Topli 541 542 543 544 545 550 560 570 580 584 590 592 593 595 596 600 610 613 616 620 630 640 650 660 670 678 680 690 692 694 695 696 698 700 703 710 720 730 736 740 744 746 750 760 770 780 790 793 795 796 800 803 805 810

Tisc Tischend Tischer Tischl Tish Tisi Tisk Tisl Tism Tisn Tiso Tiss Tissa Tissap Tisse Tisser Tissi Tisso Tisz Tið Tit Titar Titay Titc Titci Titco Tite Titei Titi Titl Titm Tito Titov Tits Titt Tittm Titto Titu Titus Titz Tiu Tiv Tivi Tiy Tiz Tize Tizenh Tizia

812 814 815 817 818 820 822 823 824 825 826 830 831 832 833 834 835 837 840 850 860 863 865 870 873 876 880 885 890 900 905 910 917 920 922 924 926 930 934 940 950 960 963 970 980 983 984 985

Tj Tjag Tju Tjur Tjut

001 080 800 850 880

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Tk Tka

001 010

Tl Tla Tlo Tlom Tlu Tlum

001 010 600 670 800 850

To Toa Tob Tobac Toban Tobe Tobi Tobie Tobij Tobis Tobit Tobl Tobo Toby Toc Toch Tocq Tocz Toè Tod Toda Todar Todd Toder Todh Todi Todl Todo Todt Toe Toep Toes Tof Tog Togen Togl Togn Togo Toi Toiso Toiv Toj Tok Tokarz

001 002 010 012 015 020 030 032 034 036 037 040 050 060 070 073 080 090 100 110 111 114 115 117 120 122 124 126 128 130 140 150 160 170 172 174 176 177 180 185 187 190 200 203

T-5

Toki Tokm Toko Toku Tokug Tol Tolan Tolb Tolc Tolck Tolcs Told Toldy Tole Toledo Tolek Tolen Tolent Tolh Toli Tolj Tolk Tolks Toll Tollen Toller Tolli Tolln Tolm Tolman Tolme Toln Tolo Tolom Tolov Tols Tolst Tolstoj Tolstov Tolu Tolv Tom Tomag Toman Tomas Tomass Tomað Tomaðk Tomb Tombe Tombl Tombs Tomc Tomd

204 206 208 210 214 220 225 230 240 244 246 250 258 260 262 264 266 268 270 272 275 280 285 290 292 293 295 297 300 302 304 310 320 323 326 330 333 335 337 340 344 350 352 353 355 356 357 358 360 362 364 367 370 380

Tome Tomes Tomi Tomin Tomk Toml Tomm Tomme Tomo Tomp Tompk Tomps Toms Tomsk Tomso Ton Tonar Tonaz Tonc Tond Tone Toner Tonf Tong Toni Tonj Tonk Tonks Tonl Tonn Tono Tonp Tonq Tons Tonso Tonst Tont Tonty Too Tool Toom Toomr Toor Top Tope Topet Topf Topff Toph Topi Topina Topl Tople Topli

390 394 400 402 404 405 406 407 410 420 423 426 430 434 436 440 444 448 450 460 470 475 480 484 490 495 500 504 506 510 512 514 516 520 525 527 530 538 540 544 545 546 548 550 552 554 555 556 558 560 561 563 564 565

Topo Topo Topp Tor Torb Torc Torcz Torè Tord Tordes Tore Torel Toren Torez Torf Torg Torgg Torgr Torh Tori Tork Torl Torm Torn Torne Tornes Torng Torni Tornk Tornq Tornu Toro Torop Torp Torq Torque Torr Torre Torren Torres Torri Torrig Torrin Tors Tort Torto Torv Tory Torz Tos Tosc Tose Tosi Toso Tost

Treu 566 567 570 572 574 578 580 590 594 600 603 605 608 610 620 624 627 630 640 650 652 654 660 662 663 664 666 667 668 669 670 675 680 690 694 700 702 703 705 706 707 708 710 720 725 730 740 750 760 762 764 765 766 767

Toð Tot Tote Toth Toti Totl Totn Toto Tott Totti Tottin Totu Totv Tou Touch Toud Touf Toug Tougan Toul Toum Tour Tourg Tourgu Tourj Tourk Tourm Tourn Tourne Tournef Tournem Tourni Tourno Tourt Tourv Tous Touss Tout Tov Tove Tovi Tovo Tow Towe Towl Town Townl Tows Towsh Tox Toy Toyn Toyo Toyot

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

770 780 782 784 785 790 800 810 820 824 825 830 834 840 843 850 860 863 864 870 880 890 892 893 895 896 898 900 902 903 904 905 907 910 914 920 924 930 940 942 944 946 950 951 953 954 955 956 957 960 970 974 975 977

Toz Tozz

980 985

Tr Tra Trab Trabe Trac Tracz Traè Trad Tradi Trae Traf Trag Tragl Trago Trah Trahn Trai Train Trainin Trait Traitt Traiz Traj Trak Trakl Trakm Traks Trakt Trakto Tral Trall Tram Tramd Tramm Tramp Tran Tranekj Traner Tranq Trans Transa Transe Transeh Transf Transi Transl Transp Transs Transv Tranz Trap

001 010 020 023 030 038 040 050 054 060 070 080 084 086 090 095 100 102 103 105 106 108 110 120 123 124 126 127 128 130 134 140 143 145 147 150 153 155 157 160 161 163 164 165 170 173 175 176 177 178 180

T-6

Trape Traper Trapez Trapp Traq Tras Trask Trað Trat Tratt Trau Traub Trauber Traud Traue Trauf Traug Traum Traumat Trauml Traun Traus Traut Trautm Trauts Trautt Trautv Trautw Trautz Trav Travai Traval Trave Travell Traven Traver Travi Travin Tray Tre Trea Treas Treat Treb Trebi Trebo Trebu Trec Treè Tred Tree Tref Trefi Trefo

183 184 185 187 188 190 193 197 200 205 210 211 212 214 215 216 217 220 223 224 225 230 240 242 244 245 246 247 248 250 251 252 253 254 255 256 257 258 260 270 271 274 275 280 283 285 287 290 294 296 300 310 313 316

Treg Tregar Trege Trego Tregu Trei Treib Treic Treid Treif Treig Treij Treil Treilh Treili Treim Treime Treit Treits Treitz Trej Trel Trele Trell Trem Tremb Treme Tremi Tren Trenc Trend Trene Trenk Trenkl Trenkm Trent Trep Trepk Trepo Trept Tres Tresc Trese Tresh Tresi Tresk Treso Tress Tresz Treð Tret Tretj Trety Treu

320 322 323 325 327 330 331 332 333 335 336 338 340 342 343 345 346 350 354 357 360 370 372 375 380 381 383 385 390 391 393 394 395 396 397 398 400 404 406 408 410 411 412 413 414 415 416 417 419 420 423 426 428 430

Treub Treub Treue Treuef Treul Treum Treun Trev Treven Trevi Trevit Treviz Trex Trey Treys Trez Trezz Tri Trian Trib Tribi Tribo Tribon Tribou Tribs Tric Trico Trid Trie Trier Triet Trif Trifon Trift Trig Trigon Trij Trik Tril Trim Trimb Trimc Trimd Trimp Trin Tring Trini Trink Trinq Trio Trip Tripi Tris Triss Trist

Tuli 431 432 433 435 436 437 450 452 454 456 458 460 465 467 470 476 480 482 490 492 494 495 496 497 500 503 505 510 514 517 520 524 527 530 535 540 542 545 550 551 552 553 556 560 562 564 565 567 570 573 575 580 583 585

Trið Trit Triu Triv Trivet Trivu Tro Troch Troè Troe Troes Trof Trofim Trog Troh Troi Troil Trois Troj Trojano Troje Trok Trol Troll Trolli Trollo Trols Trolt Trom Tromb Trome Tromh Troml Tromm Tromms Tromo Tromp Trompo Troms Tron Trons Troo Trop Tropi Tropl Tropo Trops Tros Tross Trot Troth Trots Trott Trotte

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

587 590 600 610 613 616 620 622 624 626 627 630 634 640 650 660 664 667 670 673 675 680 690 692 693 694 696 697 700 701 703 705 707 710 712 714 715 716 717 720 726 730 740 742 744 746 747 750 754 760 762 764 765 766

Trotz Trou Troubr Trous Trouss Trousse Trov Trovi Trow Trox Troy Troye Troyf Troyo Tru Trub Trubet Trubi Trubn Truc Trud True Truf Trug Trugm Truh Trui Truj Truk Trul Trulm Trum Trumbu Trumm Trump Trumpe Trun Trup Trur Trus Trusi Truð Trut Trutn Trutno Trutt Ttrutz Truv Trux Try Tryg Tryo Trys Trz

T-7

768 770 773 780 783 785 790 793 800 810 813 814 816 818 820 821 822 823 825 826 830 840 850 853 855 857 860 865 870 873 875 880 882 884 886 887 890 900 910 920 924 930 940 942 943 945 948 950 960 970 972 974 976 980

Trze Trzec Trzes Trzy

982 983 986 988

Ts Tsa Tsai Tsal Tsan Tsao Tsar Tsat Tsc Tschai Tschaj Tschak Tschap Tschar Tsche Tschecho Tschei Tschem Tschen Tscher Tsches Tscheu Tschi Tschie Tschif Tschir Tschirn Tschirs Tschit Tschm Tschu Tschui Tschuk Tschul Tschup Tschus Tse Tsen Tser Tsi Tsin Tsing Tso Tsong Tsou Tsu Tsut Tsv

001 010 080 110 130 140 160 180 200 210 220 230 250 260 290 293 295 300 310 330 340 360 400 405 410 470 474 477 490 520 570 574 576 577 580 600 660 700 730 780 820 824 850 870 890 920 940 950

Tu Tua Tub Tubel Tuber Tubeu Tubi Tubj Tuc Tuch Tucho Tuchs Tuci Tuck Tucke Tuckerm Tucku Tuè Tud Tudes Tuds Tudz Tue Tuf Tuff Tuft Tug Tugan Tuge Tugen Tugenh Tugh Tugi Tugl Tugw Tuh Tuhr Tui Tuj Tuk Tukar Tukd Tuke Tukh Tuks Tukst Tuku Tukum Tul Tulas Tulb Tulc Tuld Tuli

001 010 020 022 024 027 030 035 040 050 055 057 060 070 073 074 076 080 090 094 096 098 100 110 114 117 120 122 123 125 126 130 132 134 137 140 150 160 170 180 183 185 190 194 200 205 210 214 220 224 230 240 250 270

Tull Tull Tulli Tullo Tullu Tully Tulo Tulp Tuls Tulu Tulun Tum Tumar Tumb Tume Tumi Tumil Tumin Tuml Tumm Tumo Tump Tumpl Tums Tumð Tumðe Tumðs Tumu Tun Tung Tuni Tunk Tunn Tuns Tunz Tuo Tup Tupè Tupi Tupin Tupm Tupp Tur Turai Turat Turb Turbe Turbi Turc Turch Turck Turckh Turco Turcz Turè

Tzu 280 283 285 287 288 290 300 310 320 325 330 334 340 350 360 364 366 370 380 390 400 405 420 430 432 436 450 460 464 470 480 490 500 510 520 530 540 550 555 560 565 570 574 577 580 583 585 590 592 595 597 600 608 610

Ture Turen Turet Turf Turg Turgen Turges Turgo Turi Turin Turis Turist Turk Turki Turkis Turkm Turko Turks Turku Turl Turm Turn Turne Turneb Turner Turno Turnv Turo Turov Turp Turpi Turq Turque Turr Turrel Turret Turs Turso Turst Tursz Turz Tus Tusc Tush Tusi Tusit Tusk Tusn Tuss Tusz Tuð Tut Tute Tuth

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

620 624 627 630 640 644 645 647 660 664 666 667 670 673 674 676 678 680 686 690 700 710 713 714 717 720 725 730 737 740 744 750 754 760 764 766 770 775 777 778 780 790 800 820 830 835 840 850 860 870 880 890 895 897

Tuti Tutið Tuts Tutt Tutto Tutw Tuv Tuvc Tuve Tuvi Tuw Tuwi Tux Tuy Tuz Tuþ

900 907 910 920 925 930 940 942 946 947 950 954 960 970 980 990

Tv Tva Tvar Tvare Tvari Tvark Tve Tven Tver Tves Tvi Tvis Tvo

001 010 120 130 140 170 240 300 350 370 420 510 600

Tw Twa Twac Twad Twai Twe Tweedd Tweedm Tweeds Twen Twenh Twent Twes Twi Twig Twis Twit Two

001 010 040 080 120 240 280 284 286 320 324 327 360 400 450 520 540 600

Ty Tya Tyar Tyb

001 010 140 160

T-8

Tyc Tycz Tyd Tye Tyl Tyle Tyli Tyll Tylo Tym Tyn Tynd Tyndall Tyng Tyr Tyro Tyrr Tyrs Tyrt Tyrw Tys Tysk Tysz Tyszko Tyt Tytt Tyu

180 200 220 240 400 410 420 450 480 520 540 550 553 580 650 660 670 700 720 740 750 760 770 775 780 790 800

Tz Tza Tze Tzsc Tzu

001 010 240 720 800

U

Ungere

U

000

Ua Uai Uais Uait

010 400 520 550

Ub Uba Ubag Ubal Uban Ubay Ubc Ubd Ube Ubel Ubell Uber Uberb Ubers Ubert Uberti Ubertr Uberw Uberwi Uberz Ubi Ubic Ubik Ubim Ubin Ubis Ubo Ubr

001 010 100 140 160 180 200 220 240 260 264 320 330 350 360 364 367 370 374 380 420 440 480 500 520 570 600 650

Uc Ucc Uch Uchat Uchi Uchim Ucht Uci Uck

001 060 120 160 240 280 380 420 450

Uè Uèe Uèr

001 240 650

Ud Udd Ude Uden

001 190 240 300

Uder Udet Udi Udo Udr Udz

350 380 400 600 650 980

Ue Ueb Uebe Uebo Uec Ued Ueds Uel Uels Uen Uenn Ues Uex

001 040 050 070 080 100 110 280 300 340 350 660 950

Uf Ufa Uferm Uff Uffen Uffo

001 010 280 300 320 350

Ug Ugg Uggo Ugi Ugin Ugl Ugn Ugo Ugr Ugru Ugu Uguc Ugun Ugunsd Ugunsdz Ugunsk Ugunt

001 240 260 400 480 520 550 600 750 780 800 820 860 870 874 877 880

Uh Uhde Uhl Uhla Uhle Uhlem Uhlen Uhlenh

001 100 460 461 470 474 476 478

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Uhli Uhlit Uhlm Uhlman Uhlo Uhlv Uhm Uho Uhr Uhrig Uhrm Uhs Uhr

480 487 490 493 500 520 560 600 720 730 750 770 800

Ui Uid Uig Uil Uim Uis Uit Uitme Uiv

001 100 240 460 520 770 800 820 900

Uj Uje Ujem Ujf

001 220 300 340

Uk Uke Uki Ukin Ukis Ukið Ukl Ukm Ukn Uko Ukr Ukrainc Ukraine Ukraini Ukraink Ukran Uks Ukt Uku Ukv

001 220 400 460 480 500 540 560 580 600 720 730 733 735 737 750 770 790 820 900

Ul Ulan Uland Ulano

001 100 103 105

U-1

Ulans Ular Ulas Ulað Ulat Ulb Ulbr Ulbri Ulbro Ulc Ulè Ule Ulen Ulev Ulf Ulfer Ulfi Ulg Uli Ulib Ulic Ulid Ulin Ulit Ulj Uljani Uljanov Uljans Ulk Ulko Ull Ulm Ulme Ulmi Ulo Ulp Ulpi Ulr Ulric Ulrik Uls Ulst Ulsw Ult Ulu Ulv Uly Ulz

107 120 130 140 150 170 180 183 186 200 210 240 280 300 320 325 330 360 400 410 420 430 480 490 500 502 504 506 510 520 540 560 563 565 600 680 690 720 730 740 750 770 780 800 850 900 970 680

Um Uman Umar Umav Umb

001 100 110 120 130

Umbert Umbl Umbr Umbre Umc Umd Ume Umf Umfr Umg Umi Uml Umn Umo Ump Umr Ums Umst Umu Umurg Umw

140 160 170 173 180 200 240 260 270 300 400 480 580 600 620 700 750 770 800 880 950

Un Unad Unam Unamu Unb Unc Uncl Uncle Und Unde Under Underh Underw Underwr Undeu Undi Undo Undr Unds Une Uner Unf Unfe Ung Ungar Ungaris Ungarn Unge Ungeh Ungen Unger Ungere

001 100 120 125 130 150 154 155 160 170 180 183 186 187 190 200 210 220 230 240 245 270 273 280 283 285 287 290 294 296 300 302

Ungern

Uþu

Ungern Ungers Ungew Ungez Ungn Ungu Ungv Uni Unik Unil Unio Unit Univ Universa Universi Unk Unkh Unkn Unm Unn Unne Uno Unp Unr Uns Unse Unser Unsr Unt Unter Unterg Unterh Unterm UnterrUnters Unterw Unterwer Unth Untu Unu Unv Unverg Unw Unwi Unz

305 307 310 317 340 350 360 400 420 430 460 480 500 505 507 540 545 547 570 580 583 600 640 700 740 750 756 760 800 810 814 816 820 830 840 850 855 880 890 900 920 930 950 960 980

Uo Uod Uog Uol Uor Uos Uost Uot

001 120 260 450 680 700 720 750

Up Upa Upb Upd Upe Upel Upen Upes Upesle Upg Uph Upho Uphu Upi Upit Upits Upj Upk Upl Upm Upmalis Upmaln Upman Upn Upo Upp Upps Ups Upsh Upso Upsz Upt Upu Upv

001 010 040 120 240 280 300 350 354 370 380 384 386 400 480 486 500 520 530 540 550 555 560 580 620 640 650 660 670 680 690 700 800 920

Ur Urag Ural Uralo Uram Uran Urano Urb Urba Urbah Urbal Urban Urbane Urbani Urbans Urbant Urbe Urbi Urbin

001 060 100 105 110 120 124 130 131 134 136 140 142 144 146 147 150 160 170

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Urbo Urbon Urbs Urbu Urc Urcha Urd Ure Urec Uret Urey Urf Urff Urh Uri Urib Uric Urin Urio Urj Urk Urku Urkun Url Urlo Urm Urn Uro Urq Urqui Urr Urrab Urrac Urry Urs Ursi Ursp Urss Urst Ursu Ursw Urt Uru Urug Urus Urv Urvi Urw Ury Urz Urþ

180 185 190 200 210 220 240 260 280 300 320 330 335 370 400 410 440 480 500 520 530 540 545 550 557 570 580 600 650 654 660 662 665 680 700 720 740 750 760 770 780 790 800 840 880 900 920 950 970 980 990

Us Usas

001 150

U-2

Usav Usc Usco Use Usen User Ush Usi Usik Usin Usk Usko Usl Uso Usos Usov Usp Uss Ust Ustav Ustaw Uste Usti Ustim Ustin Ustr Ustro Usu Usz

170 200 205 240 280 300 350 400 440 480 510 520 530 600 640 660 680 700 770 780 790 800 820 825 826 840 845 870 980

Uð Uðak Uðar Uðe Uði Uðins

001 120 180 240 400 480

Ut Uta Ute Utev Uth Uthw Uti Utit Utk Utl Utr Utri Uts Utt Utz

001 010 240 320 350 358 400 480 520 540 680 690 720 750 980

Uv

001

Uvag Uvai Uvar Uve Uved Uvi Uvo

110 130 170 240 280 400 600

Uw Uwi

001 400

Ux Uxk

001 440

Uz Uza Uzan Uzans Uzb Uzbek Uzbr Uzd Uze Uzi Uzin Uzj Uzju Uzk Uzl Uzm Uzn Uzo Uzp Uzr Uzs Uzsk Uzt Uzti Uztu Uztv Uzu Uzv Uzvard Uzvare Uzz

001 010 160 165 180 190 200 220 240 400 410 420 426 440 460 480 520 600 640 700 720 725 750 760 780 800 840 920 930 934 980

Uþ Uþa Uþe Uþk Uþp Uþu

001 010 240 270 640 820

V

Vanderh

V

000

Va Vaa Vab Vabalar Vabn Vac Vacan Vacano Vacar Vacari Vacc Vaccai Vaccal Vaccar Vacch Vacchet Vacci Vace Vaceli Vach Vachel Vacher Vaci Vaciet Vacij Vacis Vack Vacl Vacu Vacul Vacz Vad Vade Vadem Vadi Vadie Vadim Vadit Vadk Vado Vadoð Vadoði Vadoðo Vadov Vads Vadu Vae Vaf Vag Vage Vageli Vagen

001 002 010 013 015 020 023 025 026 027 030 032 033 035 036 037 038 040 041 042 043 045 046 047 048 049 050 052 060 064 067 070 071 072 073 074 075 076 078 080 082 083 084 086 087 088 090 100 110 111 112 113

Vager Vages Vagi Vagl Vagm Vagn Vagner Vagnet Vago Vagr Vagu Vagule Vaguli Vah Vahlen Vahr Vahs Vai Vaic Vaid Vaidav Vaide Vaig Vaih Vaik Vaikuls Vail Vaild Vaile Vaill Vaillant Vailo Vain Vainag Vainc Vaind Vaine Vaing Vaino Vainovsk Vains Vaint Vair Vairak Vais Vaisl Vaið Vait Vaitk Vaiv Vaivars Vaivo Vaiz Vaiþ

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

114 115 116 117 118 120 121 122 123 124 126 127 128 130 133 135 136 140 141 142 143 144 145 146 147 148 150 152 153 155 156 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 175 176 178 180 182 184 185 187 190 197

Vaj Vaja Vajd Vaji Vajo Vaju Vak Vakar Vakare Vakc Vaki Vaks Vaku Val Valac Valag Valagu Valai Valan Valas Valat Valau Valav Valb Valbe Valbo Valbu Valc Valce Valco Valck Vald Valde Valdemar Valdes Valdi Valdis Valdiv Valdmane Valdmani Valdo Valdos Valdr Vale Valei Valen Valenc Valens Valent Valenti Valentin Valentini Valentino Valentinu

V-1

200 201 203 205 207 208 210 212 213 214 216 217 218 220 222 224 226 230 232 233 234 235 236 240 242 245 247 250 252 254 256 260 261 262 264 265 266 268 270 272 274 275 277 280 283 290 291 293 294 295 296 297 298 299

Valer Valeri Valery Vales Valesk Valess Valet Valeu Valev Valf Valg Valh Vali Valic Valig Valin Valino Valins Valio Valis Valiu Valk Valko Valkov Vall Vallad Vallan Valland Vallar Vallau Valle Valleg Vallej Vallen Valler Valleroy Valles Vallet Valli Vallm Vallo Vallot Valm Valme Valmi Valmig Valmik Valmo Valn Valo Valodu Valoi Valon Valor

300 303 308 310 312 315 316 317 318 320 323 327 330 331 332 333 334 335 336 337 338 340 343 345 350 352 354 355 356 358 360 362 363 364 365 367 368 369 370 372 374 376 380 382 383 384 385 386 388 390 392 394 396 397

Valot Valp Valpi Valr Vals Valse Valser Valsi Valso Valst Valste Valsti Valt Valte Valter Valto Valu Valus Valuta Valv Valz Vam Vamber Vami Vamo Van Vanad Vanag Vanam Vanb Vanbrun Vanbur Vanc Vanceu Vanco Vancort Vancou Vancur Vancz Vanè Vand Vanda Vandam Vande Vandeg Vandel Vanden Vandenb Vandep Vander Vanderc Vanderd Vandere Vanderh

398 400 404 410 420 421 423 424 425 426 427 428 430 432 434 436 440 443 444 446 448 450 452 455 457 460 462 463 465 466 467 468 470 471 472 474 475 476 478 480 490 491 493 500 502 503 505 506 508 510 511 512 513 515

Vanderl Vanderl Vanderm Vanderp Vanderq Vanderv Vanderve Vandervl Vanderw Vandes Vandev Vandevent Vandew Vandi Vandin Vandm Vando Vandor Vandorn Vandr Vandu Vandy Vandyk Vane Vaned Vanel Vanf Vang Vangh Vango Vanh Vanhov Vani Vanin Vanið Vank Vanl Vanle Vanlo Vanlou Vann Vanni Vannin Vanno Vannt Vanth Vanti Vantl Vantw Vanty Vanu Vanv Vanvi Vanw Vanz

Vecsa 517 520 521 522 524 525 526 527 530 532 534 537 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 552 554 560 562 564 566 567 568 570 571 573 574 575 576 577 578 580 583 585 587 589 592 593 594 596 597 600 601 602 604 605

Vanzi Vanzy Vao Vap Vape Vaq Var Vara Varag Varah Varai Varak Varam Varan Varas Varav Varb Varc Varch Varè Vard Vardab Vardam Vardi Vardn Vardo Vardot Vardoz Vards Vardu Vare Varen Vareno Varent Vares Varf Varg Varga Vargh Varh Vari Varic Varie Varig Varin Variu Vark Varka Varkl Varl Varlen Varley Varm Varn

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

606 608 610 620 623 530 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 652 655 657 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 672 673 674 676 680 682 683 685 587 690 692 694 695 696 698 700 701 703 704 705 707 708 710

Varna Varnb Varne Varnh Varnu Varnum Varnz Varo Varol Varon Varoni Varonig Varos Varot Varp Varpa Varpat Varr Varru Vars Varsb Varsl Varst Varsz Varð Varðavs Vart Varte Varti Varto Varu Varz Varzi Vas Vasa Vasar Vasari Vasars Vasc Vasch Vasco Vascon Vase Vasel Vasen Vaser Vasey Vash Vasi Vasil Vasilev Vasili Vasilj Vasilk

V-2

711 712 714 715 716 717 718 720 722 723 724 725 727 728 730 731 733 735 737 740 741 742 744 746 747 748 750 752 753 754 755 757 758 760 761 763 764 766 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785

Vasilkov Vasin Vasiu Vasj Vask Vasl Vasm Vasme Vasn Vaso Vasq Vass Vassa Vasse Vassi Vassil Vast Vastl Vastn Vastr Vastu Vað Vaðè Vaði Vaðk Vaðku Vat Vatas Vatat Vate Vaterl Vati Vatie Vatin Vatk Vats Vatt Vatter Vatu Vau Vaub Vauc Vaucan Vauch Vaud Vaudet Vaudo Vaudr Vaug Vaun Vaup Vauq Vaut Vauth

786 787 788 790 800 801 802 803 805 810 816 820 821 823 824 826 830 833 835 836 838 840 842 844 845 847 850 853 854 860 863 865 866 867 870 873 874 875 877 880 881 882 883 885 890 893 895 896 900 910 920 926 930 933

Vauti Vauv Vaux Vav Vave Vavi Vavilov Vavr Vavrz Vax Vaz Vazb Vazn Vazo Vazov Vazq Vaþ

934 940 947 950 951 952 953 955 958 970 980 981 983 984 985 987 990

Vd Vda Vdo

001 010 600

Ve Veb Veber Vebl Vebs Vec Veca Vecais Vecas Vecb Vecc Vecchie Vecchin Vecchio Vecchj Vecci Vecd Vece Vecg Vecgn Vech Veci Veck Vecke Vecki Vecm Veco Vecozol Vecp Vecr Vecs Vecsa

001 010 012 014 016 020 021 023 025 030 031 033 034 035 036 037 040 041 043 044 045 046 050 051 052 054 055 056 057 058 060 061

Vect Vect Vecu Vecv Veè Veèe Veèi Veèu Ved Vedd Vede Vedek Vedel Vedem Veden Vedens Veder Vedern Vedi Vedr Vedu Vedz Vee VEF Vefik Veg Vege Veges Veget Vegi Vegiu Vegl Vegm Vegn Vegs Vegðlid Veh Vehs Vei Veib Veic Veicm Veid Veidem Veiden Veidh Veidi Veidk Veidl Veidm Veidn Veido Veidr Veidt Veif

Vergn 063 065 067 070 072 074 076 080 083 090 092 093 094 095 096 097 098 100 103 105 107 110 120 124 130 132 133 134 135 137 140 142 144 146 147 150 155 160 161 162 163 170 173 174 175 176 177 180 181 182 183 185 187 190

Veig Veiger Veih Veij Veik Veikm Veil Veila Veile Veill Veille Veillo Veils Veim Vein Veina Veinb Veing Veinl Veinr Veint Veir Veis Veisb Veise Veiser Veism Veiss Veist Veit Veitb Veitc Veite Veith Veitk Veitl Veitm Veitmo Veitn Veitr Vej Vejag Vejan Veji Vejin Vejo Veju Vek Veks Vel Vela Velan Velas Velasq

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

191 192 194 196 197 198 200 201 202 204 205 206 208 210 220 221 222 224 225 227 228 230 240 241 242 243 245 247 248 250 251 252 254 256 260 261 262 264 265 267 270 272 274 275 276 277 278 280 285 290 291 292 293 295

Velaz Velb Velc Veld Veldr Veldz Vele Velen Velet Velez Velf Velg Velh Veli Velic Veliè Velik Veliko Velin Veliv Velj Velk Velky Vell Vella Velle Velli Velm Veln Velo Velp Velr Vels Velss Velt Velth Velu Vely Vem Ven Venan Venc Vences Venck Vencl Vencm Vencn Vencu Vend Vende Vendi Vendo Vendr Vendro

V-3

296 297 298 300 304 307 310 313 315 317 320 322 324 330 332 333 334 335 337 338 340 350 357 360 361 362 363 364 365 366 367 368 370 372 373 375 376 378 380 390 391 392 393 394 395 396 397 398 400 402 403 404 405 406

Vendry Vene Venec Vened Venedi Venedy Vener Venerh Veneri Venero Venez Venezian Venezu Veng Venge Vengerov Vengr Veni Venk Venn Venni Veno Vens Vensl Vent Ventask Ventc Vente Venth Ventm Ventr Vents Ventu Venturin Venu Venus Venz Vep Vepr Ver Verac Verag Veran Verant Verar Verat Verax Verb Verbe Verbel Verbes Verbi Verbie Verbl

407 410 411 412 413 415 420 422 423 424 426 427 428 430 432 433 435 436 437 440 442 444 446 447 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 463 468 470 474 480 481 483 484 485 486 487 488 490 491 493 495 496 497 500

Verbo Verbr Verbru Verbs Verbu Verc Vercel Verces Verch Verci Verco Verd Verdag Verdal Verde Verder Verderevsk Verdi Verdij Verdr Verdu Verdy Verdz Vere Verein Vereinf Vereing Vereini Vereins Vereint Vereis Veren Verendr Veres Veresajev Veresc Vereð Veret Verett Verf Verfe Verg Vergan Vergani Vergar Verge Verger Verges Vergess Vergew Vergi Vergili Vergl Vergn

502 503 504 505 507 510 512 514 515 516 517 520 521 522 523 525 526 530 531 533 535 537 538 540 542 543 544 545 546 547 548 550 551 553 554 555 556 557 558 560 563 570 571 572 573 574 575 576 577 578 580 582 583 585

Vergu Vergu Verh Verhae Verhal Verhan Verher Verho Verhov Verhovs Verhu Veri Verig Verin Veris Veriss Verit Verj Verk Verkaufs Verkauft Verke Verku Verl Verlas Verlau Verle Verlet Verli Verly Verm Vermei Vermel Vermes Vermeu Vermey Vermi Vermin Vermis Vern Vernal Vernan Verne Vernei Verner Verners Vernes Vernet Verneu Verni Verno Vernon Verns Vero Veron

Vieglb 587 590 591 593 594 595 596 597 598 599 600 602 603 605 606 607 608 610 612 613 614 616 620 622 623 624 626 627 628 630 631 632 633 634 635 636 637 638 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 653 654 656 660 663

Verones Veroni Veror Verot Verp Verr Verran Verrat Verre Verret Verri Verrij Verril Verrio Verriu Verro Verron Verrot Vers Versal Versam Versar Versc Verschi Verscho Verse Versi Versu Versuchs Versuchsw Verð Verði Vert Verteil Vertes Verto Vertot Vertr Vertrau Vertre Verts Vertu Veru Verul Verv Verw Verwe Verwo Verwu Very Verz Verzi Verzo Verþ

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

664 665 666 667 670 680 682 683 684 686 690 691 692 694 695 696 697 698 700 701 702 703 704 705 706 707 708 710 712 713 720 723 730 732 734 736 737 740 742 743 745 746 750 752 755 760 762 764 766 770 780 782 784 788

Ves Vesa Vesc Vescy Vese Veseli Veselig Veselin Veselis Veselo Veselovsk Vesels Vesely Vesen Veser Vesey Vesl Vesm Vesn Veso Vesp Vespa Vespe Vespu Vesq Vess Vessel Vest Veste Vesterl Vesterm Vesti Vestn Vestr Vests Vestu Vestuln Vestur Vesturisk Vesturn Vesu Veð Vet Vetc Vete Vetem Veter Veterinarf Veterinars Veteris Vetl Vetr Vets Vetser

V-4

790 791 792 795 800 801 802 803 804 805 806 807 808 810 812 815 820 823 825 830 840 841 842 844 847 850 852 854 855 856 857 860 863 864 865 870 872 874 875 877 880 890 900 901 902 904 905 906 907 908 910 915 920 922

Vetð Vett Vetterl Vetterli Vetto Vetu Vetz Veu Vev Veverk Vevers Vevey Vez Vezi Vezs Vezz Veþ

925 930 932 933 935 940 950 960 970 973 975 978 980 982 984 986 990

Vh Vha Vhe Vhi Vhit

001 010 240 400 520

Vi Via Viad Viag Vial Vialar Viale Viall Vian Vianc Viane Viani Viann Viar Viard Vias Viat Viau Viaz Vib Vibe Vic Vicari Vicars Vice Vicen Vicenti Vicenz Vich Vici

001 002 005 008 010 012 014 016 020 021 022 024 028 030 033 040 050 060 070 080 083 090 093 094 095 096 097 098 100 102

Vicin Vick Vickery Vicm Vico Vicol Vict Victori Victorin Victory Vicu Vicup Vicz Viè Vid Vidai Vidak Vidal Vidale Vidals Vidau Vidav Vidb Vide Videm Viden Videns Vidi Vidin Vidm Vidn Vido Vidon Vidr Vids Vidu Viduk Vidul Vidun Vidur Vidus Viduss Vidy Vidz Vidzemn Vidþ Vie Vieb Viebi Vied Viedo Vieg Vieglat Vieglb

103 104 105 106 107 108 110 112 113 114 115 116 118 120 130 131 132 133 134 135 137 138 140 141 142 143 144 145 146 147 148 150 152 154 156 160 162 163 165 166 167 168 170 171 173 176 180 181 182 183 184 185 186 187

Vieglp Vieglp Vieh Viehm Viehw Viei Vieir Viel Vielf Vielh Vielo Vien Vienad Vienai Vienas Vienb Vienc Vieng Vieni Vienib Vienk Vienn Viennet Vieno Vienr Viens Vienst Vient Vientu Vienv Vier Viere Vierg Vierh Vierk Viero Vieror Vierow Viert Vieru Vierz Vies Viese Viesi Vieso Viesu Viesz Vieð Vieðt Viet Viete Vietej Vieth Vieti Vietin

Vinl 188 190 192 194 195 197 200 202 204 207 210 211 212 213 214 215 216 217 218 220 230 231 232 233 234 235 236 237 238 240 242 243 244 246 250 252 254 255 256 258 260 262 264 266 267 269 270 275 280 282 283 284 285 286

Vietinghoff Vietn Vieto Vietr Vietz Vietze Vieu Vieusa Vieux Viev View Viewege Vieþ Vif Vig Vigan Vigano Vigant Vigb Vigd Vigdo Vigdorov Vige Vigel Vigen Viger Vigf Vigg Vigh Vighi Vigi Vigil Vigilan Vigili Vigl Vigliar Vigm Vign Vignat Vignau Vigne Vigner Vigni Vigno Vigny Vigo Vigod Vigol Vigou Vigr Vigran Vigrant Vigu Vih

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

287 290 292 294 297 298 300 301 303 304 305 306 309 310 320 321 322 323 324 326 327 328 330 331 333 334 335 336 337 338 340 342 343 344 345 346 347 350 351 352 353 354 356 357 358 360 361 362 363 365 366 367 368 370

Viherj Vihert Vihm Vii Vij Vijo Vik Vike Viker Vikers Vikl Vikm Vikr Viks Viksn Viksne Viksni Vikt Viku Vil Vilan Vilas Vilat Vilb Vilc Vild Vildau Vildb Vilde Vilden Vildens Vildg Vildh Vildr Vildrav Vile Vilei Vilem Vilen Viles Vileþ Vilf Vilg Vilh Vili Vilij Vilis Vilj Viljams Viljamse Viljamso Viljamss Vilje Viljo

V-5

372 373 375 376 377 378 380 382 383 384 385 386 388 390 392 393 394 396 397 400 401 402 403 404 406 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 422 423 424 426 429 430 432 434 435 436 437 440 442 443 444 445 446 447

Vilk Vilkau Vilkav Vilke Vilken Vilki Vilks Vilku Vill Villa Villaf Villai Villam Villame Villan Villano Villanu Villar Villare Villari Villaro Villars Villat Villau Villaur Villav Villc Ville Villec Villed Villef Villeg Villeh Villel Villem Villemar Villeme Villen Viller Villers Villert Villet Villey Villi Villin Villo Villok Villon Vilm Vilman Vilmar Vilmi Vilmo Viln

450 451 452 453 454 455 456 457 460 461 462 463 464 465 466 467 468 470 471 472 473 474 475 476 477 478 480 482 483 484 485 486 487 488 490 491 492 493 494 495 496 497 498 500 503 505 506 508 510 511 512 513 514 515

Vilne Vilni Vilo Vilp Vils Vilson Vilt Vilti Viltig Viltu Vilu Vilum Vilums Vilut Vim Vime Vin Vinar Vinas Vinay Vinc Vincen Vincens Vincent Vincentin Vincento Vinch Vinci Vinck Vincz Vinè Vind Vinde Vindex Vindi Vinds Vindz Vine Vineg Viner Vines Vinet Ving Vingro Vingrot Vingt Vini Vinic Vinj Vink Vinka Vinkl Vinks Vinl

516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 533 540 542 543 548 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 570 572 573 574 576 577 580 582 584 585 586 590 592 593 596 600 602 604 610 611 613 615 616

Vinn Vinn Vinniè Vinnik Vino Vinog Vinograds Vinok Vinoy Vinp Vinr Vins Vinð Vint Vinterf Vinters Vinti Vinto Vinu Vio Viole Violet Violl Viollet Violli Viols Vior Viot Viou Vip Vipe Vipp Vipper Vips Vir Virb Virc Virch Vird Vire Virey Virg Virgi Virgili Virgin Virgini Virh Viri Viriet Virk Virn Viro Virp Virpot Virpu

Vogeler 620 622 623 624 625 626 627 628 630 633 634 636 640 642 643 645 646 650 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 672 674 675 676 680 681 682 683 684 686 688 690 692 693 695 696 697 700 702 705 710 712 714 716 717

Virs Virsk Virsm Virsmn Virsn Virst Virð Virt Virtu Viru Virul Virv Virz Virzi Virzu Virþ Vis Visa Visau Visc Visco Vise Visen Vish Vishi Vishn Vishr Visi Visj Visjaun Visk Visko Visl Visli Vislo Vism Visman Visn Viso Visp Vispari Visparigais Visparigs Vispas Vispi Visr Viss Vissar Vissav Vissc Visse Visser Vissk Vist

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

720 722 724 725 726 728 730 740 745 750 753 755 760 762 764 769 770 771 772 774 775 777 778 780 781 783 784 785 786 787 790 791 792 793 794 795 796 797 798 800 802 803 804 805 806 808 810 811 812 813 814 815 817 820

Vistan Vistin Vistu Vistuc Visu Visv Visz Við Viðe Viði Viðk Viðn Viðo Viðt Vit Vita Vital Vitali Vitam Vitamin Vitan Vitar Vitas Vitau Vitb Vitc Vite Vitel Viteh Vitenberga Vitenbergs Viter Vitet Viti Vitin Vitk Vitko Vitl Vitm Vitme Vitn Vito Vitoli Vitols Viton Vitov Vitr Vitry Vits Vitt Vittad Vittan Vitte Vittg

V-6

822 823 825 826 830 833 838 840 842 843 844 846 847 848 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 870 872 873 874 875 876 877 878 880 883 884 885 887 890 896 897 900 901 903 904 905

Vitth Vitti Vittk Vittl Vittm Vitto Vittor Vittori Vittu Vitu Vitus Vitv Vitver Vitz Vitzth Viu Viv Vival Vivan Vivanti Vivar Vivat Vive Vivekan Viven Vivenz Vives Vivi Vivian Vivie Vivio Vivo Vivu Viz Vizb Vizbul Vizc Vize Vizetel Vizg Vizi Vizn Vizu Vizul Vizz Viþ Viþn Viþu

906 907 910 912 913 915 916 917 918 920 922 923 924 926 928 930 940 942 944 945 946 947 950 952 954 956 958 960 962 963 964 966 967 970 971 972 973 975 976 978 980 982 984 985 987 990 994 996

Vj Vjac Vjaz Vju

001 050 210 800

Vk

001

Vl 001 Vla 010 Vlac 050 Vlad 070 Vladimir 080 Vladimirov 083 Vladimirs 086 Vladis 090 Vladz 100 Vlah 120 Vlahu 126 Vlam 140 Vlamis 144 Vlan 150 Vlas 180 Vlasov 190 Vlatuna 200 Vlb 220 Vle 240 Vli 400 Vlo 600 Vlod 640 Vlos 700 Vlosz 720 Vlot 750 Vlu 800 Vo Vob Voc Vocat Vocc Voci Vock Vocken Vocker Voè Vod Vodn Vodo Vodov Vodovoz Vodz Voe Voeg Voer Voet Voev Vof Vog Voge Vogeler

001 010 020 023 024 027 030 033 035 040 050 056 060 064 065 068 070 080 090 100 107 110 120 121 122

Vogelg Vogelg Vogell Vogels Vogelst Vogelw Voges Vogh Vogl Vogler Vogli Vogo Vogt Vogtl Vogu Voh Voi Voic Void Voie Voig Voigt Voigte Voigtl Voigts Voik Voil Voin Voinic Voinik Voinikanis Voino Vois Voisen Voisi Voisk Voit Voite Voiti Voitk Voito Voits Voitu Voiv Voix Voiz Voj Voje Vojt Vok Voke Vokes Voki Vokr Voks

Vov 123 124 125 126 127 128 130 132 134 136 140 144 145 147 150 160 162 164 166 170 172 173 175 177 180 183 190 192 194 195 197 200 202 204 206 210 212 213 214 215 216 217 220 230 240 250 252 257 260 262 263 264 266 267

Voku Vol Volb Volbe Volc Volck Volcker Volckm Volckmar Volè Vold Voldemar Vole Volejb Voles Volf Volff Volfs Volg Volge Volgi Volh Volho Voli Volin Voliv Volk Volker Volkerb Volkerk Volkerp Volkerr Volkers Volket Volkm Volkmann Volkn Volko Volkov Volksb Volksbil Volksbu Volksd Volkse Volkserzi Volksh Volksl Volksm Volksmu Volksr Volkss Volksschu Volkst Volkstu

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

268 270 271 272 274 280 283 285 286 290 300 304 310 313 315 320 323 325 330 332 334 340 344 350 353 355 360 362 363 364 365 366 367 368 370 372 374 375 377 380 381 382 384 385 386 390 392 394 395 400 402 404 406 407

Volksv Volksw Volkswirtschaftl Volkswit Voll Volla Vollb Volle Vollh Vollm Vollmar Vollme Vollmo Vollo Vollq Volls Vollstand Volm Voln Volne Volo Volod Volodi Volodk Volog Vologi Volok Volon Volont Volos Voloð Voloði Volot Volov Volp Volper Volpi Volpin Volps Volq Volquar Vols Volsk Volst Volt Voltai Volte Volterr Volters Voltz Volu Volv Volz Volþ

V-7

410 412 413 415 420 421 422 424 426 430 432 433 435 440 444 446 447 450 453 454 460 462 463 465 470 473 475 476 477 480 484 485 490 493 500 502 504 505 507 510 513 520 523 526 530 532 533 535 536 538 540 542 548 549

Vom Vome Von Vonde Vonder Vonderl Vonderm Vondr Vondrak Vone Vong Voni Vont Voo Vool Voor Voorm Voot Vop Vor Vora Vorar Vorb Vorber Vorbo Vord Vore Voren Vorg Vorge Vorges Vorgeschichtl Vorgot Vorgu Vori Vork Vorkampf Vorl Vorlan Vorlau Vorlaufi Vorle Vorm Vormu Vorn Voro Voron Voroncovs Voronk Vorono Voronov Voront Vorop Voros

550 553 560 562 564 565 566 570 574 580 583 585 587 590 592 594 595 597 600 610 611 614 620 623 625 630 640 645 650 652 654 655 657 658 660 670 674 680 683 685 686 687 690 694 700 710 712 713 714 716 717 718 720 723

Vorosh Vorosm Voroð Vorot Vorov Voroþ Vorr Vors Vorschr Vorse Vorso Vorst Vorste Vorsto Vort Vorti Vortm Vortr Vortw Vortwe Vorz Vorzu Vos Vosb Vosg Vosi Vosk Voskr Vosm Vosn Vosp Vosr Voss Vossa Vossb Vosse Vossi Vossk Vossl Vost Vostr Vosz Voð Vot Voth Vots Votso Vott Votu Vou Voug Voul Voull Vov

725 727 730 731 734 739 740 750 752 754 755 756 757 758 760 763 764 766 767 768 770 776 780 781 783 785 786 788 790 800 810 820 830 831 832 833 834 835 836 840 845 850 860 870 872 874 876 877 880 890 894 900 905 930

Vow

Vzn

Vow Vox Voy Voyag Voye Voyn Voys Voz Vozè Voze Vozi Vozn Vozness Vozni Vozno Voþ

940 950 960 962 964 966 968 970 972 974 976 980 982 984 986 990

Vp Vpa

001 010

Vr Vra Vrab Vram Vran Vrance Vrað Vrat Vraz Vraþ Vrb Vrc Vrè Vre Vree Vrees Vri Vrie Vries Vriesl Vrieslander Vril Vrin Vrk Vro Vroc Vrocz Vron Vrons Vroo Vrot Vrt Vru

001 010 020 140 150 153 170 180 200 205 210 220 230 250 270 290 400 440 480 484 486 520 550 580 600 620 628 680 686 700 740 770 800

Vruillau Vruj

850 880

Vs Vsa Vsc Vse Vsesv Vsev Vsp Vsz Vszel

001 010 200 240 320 380 620 980 984

Vu Vuè Vud Vue Vuf Vug Vugm Vuh Vui Vuig Vuik Vuit Vuk Vuko Vul Vulf Vulfi Vulfo Vulfs Vulfso Vulg Vulh Vuli Vull Vullm Vulp Vulpi Vuly Vulz Vun Vundt Vuns Vuo Vur Vurz Vus Vust Vuð Vut Vuz

001 050 060 240 250 270 275 290 400 440 450 470 490 495 500 510 513 515 517 518 520 530 540 550 555 560 564 570 580 590 593 596 600 650 660 670 700 720 740 980

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Vv Vva Vve Vvi

001 010 240 400

Vy Vyb Vyd Vym Vyo Vys Vyst

001 020 060 550 600 680 700

Vz Vza Vzn

001 010 580

V-8

W

Warel

W

000

Wa Waa Waac Waag Waage Waak Waal Waals Waar Wab Wac Wach Wache Wachenh Wachh Wachl Wachm Wachsm Wacht Wachtl Wachtle Wachtsm Wack Wacke Wacker Wackern Wackerne Wad Wadde Waddi Wade Wadep Wader Wadi Wads Wadsw Wae Waeb Waec Wael Waes Waet Waetz Waf Waff Waffens Wafr Wag Waga Wage Wagem Wagen

001 002 004 007 008 010 020 024 040 050 060 063 064 065 066 068 070 076 080 084 085 087 090 092 094 095 096 100 102 103 105 106 107 110 116 118 120 121 122 125 126 127 128 130 133 134 137 140 141 150 152 153

Wagenf Wagenfu Wagenm Wager Wages Wagh Wagi Wagb Wagn Wagne Wagner Wagners Wags Wah Wahl Wahlb Wahle Wahlenb Wahler Wahn Wahnr Wahns Waho Wahr Wahrh Wahrm Wai Waibl Waibling Waid Waidmann Wail Wain Waine Wainf Waing Wainh Waini Waink Wainl Wainr Wainw Wait Waite Waitz Wak Wake Wakef Wakefi Wakel Wakl Wakn Wal Walb

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

154 155 156 157 158 160 164 166 170 172 174 175 177 180 183 184 186 187 188 190 192 193 194 196 197 198 200 203 205 210 214 220 230 232 234 236 238 240 242 243 245 247 250 253 258 260 262 263 264 265 267 268 270 271

Walbu Walc Walchi Walchn Walchs Walck Walco Wald Walda Waldb Walde Waldec Waldeck Waldeg Waldegr Waldei Waldem Waldemar Walden Waldenb Walder Waldeyer Waldh Waldhe Waldi Waldk Waldm Waldmu Waldo Waldor Waldow Walds Waldschu Waldse Waldst Waldt Wale Walesr Walew Walewsk Waley Walf Walg Walh Walhn Wali Walis Walk Walke Walkel Walker Walkey Walkh Walku

W-1

272 273 274 275 276 277 278 280 281 283 290 292 293 296 297 298 300 302 303 304 306 308 310 312 313 314 316 317 320 322 323 324 325 326 327 328 330 332 335 336 338 340 350 360 365 370 376 380 382 383 385 386 387 388

Wall Walla Wallach Wallack Wallas Walle Wallenb Wallens Wallenst Walles Wallf Walli Wallin Wallis Wallm Walln Wallo Wallot Walloth Wallr Walm Waln Walo Walp Walpu Walr Walras Wals Walscha Walschl Walschland Walse Walser Walsh Walsi Walst Walt Walter Walterm Walters Waltersh Walth Walthar Walthe Walther Waltl Walto Waltr Waltw Waltz Waltze Waltzen Walz Walze

390 391 392 393 396 400 402 404 405 407 410 413 414 416 420 422 423 424 425 427 430 432 434 435 437 440 444 450 452 455 456 460 462 464 465 467 470 472 473 475 476 480 482 483 485 490 493 494 497 500 502 504 510 512

Walzl Wam Wamb Wame Wami Wamk Wamp Wamr Wamz Wan Wana Wanc Wand Wande Wander Wanderj Wanderl Wanders Wandert Wanderu Wandm Wandr Wandt Wang Wange Wangem Wangen Wangenh Wani Wann Wanr Want Wap Wapp Wappe Wappenb Wappenf Wappens Wapper Waq War Wara Warb Warbu Warbut Ward Warda Warde Warden Wardenh Wardi Wardl Ware Warel

515 520 521 523 525 530 535 537 540 550 551 553 560 562 563 564 565 566 567 568 570 575 577 580 582 583 585 586 590 594 596 598 600 602 603 604 605 606 607 610 620 621 623 624 626 630 631 633 634 635 636 637 640 642

Waren Waren Warenk Warenl Warenn Warf Warg Warh Wari Waringt Wark Warl Warlit Warlo Warm Warma Warmb Warmi Warmo Warmu Warn Warne Warnec Warnecke Warner Warnes Warni Warnin Warnk Warnkon Warnkow Warns Warr Warri Warris Wars Warscher Warsz Wart Wartbu Wartburg Warte Warten Wartene Wartens Warth Warthn Wartm Warto Waru Waruschon Warw Warwil Was Wasa

Weiler 644 645 646 647 650 660 670 680 685 690 692 694 696 700 701 702 704 706 707 710 712 713 714 716 717 720 722 724 725 727 728 730 734 736 740 742 748 750 753 754 760 762 763 764 765 766 767 768 770 775 780 784 790 791

Wasc Wasche Wascher Waschi Wase Waser Wash Washau Washb Washburne Washi Wasi Wasie Wasil Wasilew Wasilewsk Wask Wasl Wasm Wasmu Wasn Wasr Wass Wasserk Wasserkraftw Wasserl Wasserm Wassert Wasserv Wasserw Wasserz Wassi Wassilt Wassm Wast Waste Wasy Wasylewsk Wat Wate Waterh Waterl Waterlo Waterlow Waterm Waters Wath Wati Watj Watk Watm Watn Watp Watr

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

792 793 794 796 800 801 803 804 805 806 808 810 812 814 816 817 820 822 830 834 836 840 850 851 852 853 854 855 856 857 858 860 864 866 870 873 880 885 890 892 893 894 895 896 897 898 900 901 902 903 904 905 906 907

Wats Watt Watte Wattenb Watter Watterw Wattl Watto Watts Watz Watzd Watzdorf Watzl Watzo Watzold Wau Waub Wauc Waue Waug Waut Wav Wavel Waver Waw Wawz Wax Way Wayl Wayn Waynf Ways Waz Wazy Waþ

908 910 911 912 913 914 915 916 918 920 923 924 926 927 928 930 931 932 934 936 938 940 943 945 950 958 960 970 973 975 976 978 980 988 990

We Wea Wealt Wear Weat Weatherl Weatherw Weav Web Webbe Webber Webe Weber Webern Webs Wec Wechs Wechselv

001 002 005 008 010 014 016 020 030 032 033 034 035 036 037 040 043 044

W-2

Wechsl Weck Weckb Wecke Weckerl Weckerli Weckl Weckm Weckmann Wed Wedder Wedderk Weddi Wedding Weddir Weddl Wede Wedekindb Wedel Wedell Wedep Wedg Wedh Wedi Wedl Wedler Wee Weed Weeg Week Weekl Weeks Weel Weem Ween Weenix Weer Weerth Weerts Wees Wef Weg Wege Wegel Wegeler Wegeli Wegen Wegl Wegn Wegner Wegr Wegw Weh Wehb

046 050 051 053 054 055 056 057 058 060 062 063 065 066 067 068 070 072 073 075 077 080 083 084 086 087 090 092 096 100 103 105 110 120 130 137 140 145 147 150 160 170 172 174 175 176 178 180 183 184 186 188 190 191

Wehl Wehn Wehnert Wehr Wehrh Wehrl Wehrm Wei Weib Weibl Weiblin Weic Weichart Weichb Weiche Weiches Weichs Weick Weicke Weid Weidem Weideman Weidenb Weidenbau Weidenm Weidenr Weidi Weidl Weidli Weidm Weidman Weidmanns Weidmannssp Weidn Weie Weig Weigall Weigan Weige Weiger Weigl Weigm Weign Weih Weihe Weihn Weihr Weik Weike Weil Weila Weile Weilenm Weiler

193 195 197 200 203 205 207 210 212 214 215 220 222 223 225 226 228 230 233 240 242 243 244 245 246 247 250 253 254 260 261 262 264 266 270 280 282 283 284 285 286 287 288 290 292 294 296 300 303 310 311 312 313 314

Weilg Weilg Weili Weill Weills Weim Weimar Weimaris Weimarn Weimars Weimer Weinb Weinbe Weinberge Weine Weiner Weing Weingart Weingartn Weinh Weinhar Weinhe Weinhei Weinho Weini Weinig Weink Weinke Weinl Weinm Weinman Weinr Weins Weir Weira Weire Weiro Weis Weisb Weisc Weise Weiseng Weisent Weiser Weisf Weisg Weish Weisk Weisko Weism Weisman Weismant Weiss Weissb Weissbu

Westi 315 316 317 318 320 322 323 324 325 327 330 332 333 334 335 336 337 338 340 342 344 345 347 350 353 360 362 364 365 366 367 368 370 371 373 375 380 381 383 384 385 386 387 390 392 393 394 395 396 397 398 400 401 404

Weisse 410 Weissenb 411 Weissenbe 412 Weissenberge 413 Weissenf 414 Weissenfels 415 Weissenh 416 Weissg 417 Weissh 418 Weit 420 Weitb 421 Weite 422 Weitl 423 Weits 424 Weitz 425 Weitzen 426 Weitzenk 427 Weitzm 428 Weiz 430 Weizman 433 Weizs 436 Wej 440 Wek 445 Wekhr 446 Wel 450 Welc 452 Welche 453 Welck 455 Weld 456 Welde -457 Welf 460 Welh 463 Weli 464 Welk 466 Well 470 Wellberge 471 Wellc 472 Welle 473 Wellen 474 Weller 475 Welles 476 Wellesl 477 Wellesz 478 Wellh 480 Welli 481 Wellingt 482 Wellm 483 Wellme 484 Welln 485 Wellne 486 Wells 487 Wellst 488 Weln 490 Welp 496

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Wels Welsb Welse Welsh Welsk Welso Welt Welta Weltans Weltat Weltau Weltb Weltd Welte Welter Weltf Weltg Welth Welti Weltk Weltl Weltlit Weltm Weltr Weltri Welts Weltsp Weltv Weltw Weltz Weltzi Welz Welzl Wem Wen Wencest Wenck Wencke Wencker Wencks Wend Wendell Wendels Wendem Wender Wendi Wendische Wendl Wendn Wendo Wendt Weng Wenger Wengerh

W-3

500 501 502 505 506 507 510 511 512 513 514 515 516 517 518 520 522 523 524 525 526 527 528 530 532 533 534 535 536 537 538 540 544 550 560 562 563 564 565 567 570 572 574 576 577 580 582 584 586 587 588 590 592 593

Wengh Wengl Weni Wenige Wenis Wenl Wenn Wenne Wenner Wennerb Wennerv Wenr Wens Wensk Went Wents Wentw Wentz Wentze Wentzell Wenw Wenz Wenze Wenzely Weo Wep Wer Wera Werb Werc Werd Werdeg Werden Werder Werdt Were Weres Werescht Weress Werf Werff Werg Werh Werho Werk Werke Werkm Werkme Werl Werm Wermu Wern Werne Werner

595 597 600 602 605 607 610 612 613 614 616 620 624 626 630 632 634 636 637 638 640 645 646 648 650 660 670 671 672 673 674 675 676 677 678 680 683 685 687 690 693 695 696 697 700 702 704 705 710 714 716 720 722 724

Wernes Wernet Wernh Werni Wernick Wernicke Wernig Wernit Werr Werrenr Wers Werse Wert Werth Werthe Werther Werthern Wes Wesb Wesc Weschn Wesco Wesel Wesen Weser Wesk Wesl Wesly Wess Wessels Wessely Wessen Wessenb Wesso West Westb Westbu Westc Westco Westd Weste Westenb Westenr Wester Westerg Westergar Westerl Westerm Westermar Westermay Westerme Western Westf Westi

725 726 730 732 733 734 736 738 740 745 750 753 756 760 762 764 766 770 771 772 774 776 780 782 785 790 800 808 810 813 815 816 817 818 820 821 822 823 824 825 826 827 828 830 831 832 833 834 835 836 837 838 840 843

Westin Westin Westing Westk Westl Westlaw Westle Westli Westlo Westlu Westm Westmi Westo Westov Westp Westphale Westpr Westr Westru Westrus Westw Westwo Westz Wet Wete Weten Weth Wethe Wetheri Weti Wetj Wetk Wetl Wetm Wetn Weto Wetp Wetr Wett Wetter Wettere Wetterl Wetters Wetti Wettin Wetts Wettste Wetz Wetzell Wetzl Wetzo Weu Wev Wew Wex

Wij 845 846 850 851 852 853 854 855 856 857 858 860 863 864 865 867 870 876 877 880 884 886 890 891 893 894 895 896 897 898 900 902 904 905 906 907 908 910 911 912 913 914 915 916 917 918 920 922 924 926 930 940 945 950

Wexl Wey Weyc Weyd Weyden Weye Weyerh Weyg Weyh Weyhr Weyl Weyle Weym Weyman Weymo Weyn Weyp Weyr Weyra Weyri Weys Weyss Wez

954 960 961 962 963 964 965 966 967 968 970 971 972 973 975 976 978 980 981 983 985 986 990

Wh Whal Whar Whart What Whate Whay Whe Wheato Wheats Whed Whee Wheeler Wheelo Wheelw Whet Whew Whi Whic Whim Whip Whis Whistl Whisto Whit Whitb Whitc Whitchn White Whitec

001 120 180 186 200 203 220 240 250 255 280 300 320 324 328 360 380 400 420 450 480 500 510 515 520 522 524 527 530 532

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Whitef Whiteh Whitehi Whitei Whitek Whitel Whitelo Whitem Whites Whitf Whitg Whith Whithe Whithi Whithie Whiti Whitl Whitlo Whitm Whitn Whitr Whits Whitt Whitti Whittin Whittl Whitto Whittr Whitw Who Whol Why Whym Whyt Whyte

534 536 537 538 540 550 555 560 570 580 590 600 603 605 607 610 630 635 640 650 670 680 700 702 704 705 707 708 720 750 800 900 940 960 963

Wi 001 Wiart 007 Wib 010 Wibr 016 Wic 020 Wichar 024 Wiche 030 Wichelhause 033 Wicher 035 Wicherk 036 Wichern 037 Wichert 038 Wichm 040 Wichn 042 Wicht 045 Wichtl 047 Wick 050 Wicka 051

W-4

Wickard Wicke Wicked Wicken Wickenh Wicker Wickert Wickh Wickl Wicko Wickr Wicks Wickstr Wicq Wid Widd Widden Wide Widen Widene Wider Widerl Widf Widm Widme Widn Wido Widor Widu Widuk Wie Wieb Wiec Wiechm Wied Wiede Wiedeme Wieden Wiedenf Wieder Wiedere Wiederg Wiederh Wiederl Wieders Wieg Wiege Wiegk Wiegl Wiegm Wiegn Wiel Wiela Wielc

054 060 063 065 066 067 068 070 072 073 074 075 077 078 080 082 083 084 085 086 087 088 090 100 103 110 114 116 120 125 130 131 132 135 140 142 144 145 147 150 152 153 155 156 157 160 162 164 165 166 167 170 171 173

Wiele Wielo Wiem Wien Wienb Wiene Wiener Wieni Wiep Wier Wierb Wierc Wierl Wierm Wiers Wiert Wieru Wierz Wierzbic Wierzbin Wierzbo Wierzy Wies Wiese Wiesel Wieselg Wiesen Wiesenh Wiesent Wiesenth Wieser Wiesl Wiesn Wiess Wiessenfeld Wiesz Wiet Wieth Wietha Wietz Wif Wig Wigg Wigger Wiggi Wiggin Wiggl Wigh Wight Wigm Wihg Wiht Wii Wij

175 177 180 190 191 193 195 197 200 210 211 212 214 216 220 223 225 230 232 234 235 238 240 241 242 243 244 245 246 247 248 250 254 260 264 270 280 284 285 288 290 300 301 302 303 304 305 306 307 308 310 317 320 324

Wik Wik Wil Wilamowitz Wilbe Wilbr Wilbrand Wilbu Wilby Wilc Wilcken Wilcko Wilco Wilcz Wild Wilda Wildb Wildbo Wildbr Wilde Wildem Wilden Wildenh Wildenhai Wilder Wilderm Wildf Wildg Wildganz Wildh Wildi Wildin Wildl Wildr Wildt Wile Wilen Wiley Wilf Wilfl Wilfr Wilg Wilh Wilhelm Wilk Wilken Wilker Wilkes Wilki Wilkin Wilkins Wilko Wilks Will Willa

Wittli 330 340 345 350 353 354 356 358 360 362 364 366 368 370 371 372 374 376 380 383 384 385 386 387 388 390 392 393 395 400 403 405 407 408 410 414 418 420 422 424 425 426 427 430 433 435 437 440 443 444 446 447 450 451

Willar Willat Willc Wille Willeb Willel Willem Willems Willemse Willer Willerd Willero Willert Willet Willett Willh Willi Williams Willib Willibr Willic Willig Willin Willis Willise Willist Willk Willko Willkomm Willm Willms Willn Willo Willou Willr Wills Willsi Willso Willst Willsta Willu Willum Willw Willy Willys Wilm Wilman Wilmar Wilmars Wilmart Wilmi Wilmo Wilmot Wilmott

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

453 455 457 460 461 463 464 465 466 470 472 473 474 476 477 480 481 482 483 484 485 486 487 490 493 496 500 504 505 510 513 515 516 517 518 520 523 525 527 528 530 532 534 537 538 540 542 543 544 545 550 553 555 556

Wilmow Wilms Wilmse Wilmu Wiln Wilp Wils Wilse Wilso Wilt Wilts Wim Wimb Wimm Wimmer Wimp Wims Win Wina Winant Winc Winchelso Winchest Winchev Winchi Winck Winckelm Wind Windau Windaus Windd Winde Windeg Windel Winder Windh Windi Windisch Windischm Windl Windo Winds Windsc Windso Windt Windth Wine Winer Winf Wini Winiw Wink Winkel Winkelm

W-5

558 560 563 567 570 580 590 593 595 600 604 610 611 613 614 616 618 620 621 623 630 632 635 637 638 640 644 650 651 652 654 655 656 657 658 660 662 663 664 665 667 670 672 674 675 676 680 682 684 687 688 690 693 694

Winkelr Winkl Winm Winn Winne Winnef Winner Winni Winnin Wino Wins Winsc Winsh Winsl Winso Winst Winsto Wint Winte Winterb Winterf Winterh Wintern Winters Winterst Wintersto Winth Winthr Winto Wintou Wintr Wintz Wintze Wintzi Winw Winz Winzh Wio Wip Wipp Wipperm Wips Wipu Wir Wirb Wire Wirk Wirn Wirs Wirt Wirth Wirts Wirtschaftl Wirtschafts

696 697 700 710 712 713 714 715 716 717 720 722 723 724 725 726 727 730 731 732 733 734 735 736 737 738 740 742 744 746 747 750 752 754 760 770 774 780 790 792 793 795 797 800 801 803 804 806 810 820 823 825 826 827

Wirz Wis Wisc Wise Wisem Wish Wisk Wisko Wisl Wisli Wiss Wissendor Wissens Wissenschaftl Wissl Wissm Wisso Wist Wista Wiste Wisti Wisto Wistu Wit Wita With Witha Witham Withe Witheri Withers Withersp Withi Witk Witkow Witm Witn Wito Witr Witt Witte Wittek Wittel Wittels Wittelsbau Witten Wittenh Wittenw Wittg Witth Witti Wittk Wittl Wittli

830 840 842 843 844 846 850 852 854 856 860 862 864 865 866 867 868 870 871 872 874 876 877 880 881 890 891 892 893 894 895 896 897 900 903 905 906 907 908 910 911 912 913 914 915 916 917 918 920 922 923 924 925 926

Wittm

Writ

Wittm Wittman Wittmay Wittme Wittmo Wittn Witto Wittr Wittro Wittru Witts Wittschew Wittvo Wittw Wittwi Wittwit Wity Witz Witze Witzel Witzg Witzl Wiz

930 932 933 934 936 940 942 943 945 947 950 954 960 965 966 967 970 980 982 984 986 987 990

Wk

001

Wl Wlad Wladi Wlas Wli Wlo

001 080 084 200 400 600

Wo Woc Wock Wod Wodi Wodr Woe Woeh Woel Woer Woern Woerz Woes Woesti Wof Wog Woh Wohlb Wohlbr Wohld Wohle

001 020 024 030 033 036 040 043 045 050 053 058 060 066 070 080 090 094 096 100 110

Wohlf Wohlg Wohlgem Wohlgemu Wohll Wohlr Wohlt Wohltm Wohlw Wohlwi Wohn Wohnu Wohnungsb Wohnungsw Wohnz Wohr Woi Woit Woj Wojcik Woje Wok Wol Wolb Wolber Wolbl Wolc Wolck Wolco Wolcot Wold Wolde Woldt Wole Wolf Wolfe Wolfer Wolfert Wolff Wolffe Wolffen Wolffer Wolffh Wolffi Wolffl Wolffs Wolfl Wolfr Wolfram Wolfru Wolfs Wolfst Wolg Woli

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

120 130 133 135 140 150 160 164 170 174 180 184 185 186 188 190 200 210 220 222 224 230 240 241 243 245 260 262 264 266 270 272 275 280 290 292 294 295 300 302 304 306 310 312 314 317 320 323 324 326 330 335 340 350

Wolk Wolko Wolkon Woll Wolla Wolle Wolleb Wollen Wollenw Woller Wollert Wollh Wollm Wolln Wollny Wolls Wollst Wolm Wolme Wolo Wolon Wolow Wols Wolsey Wolsh Wolsk Wolt Wolter Wolters Woltm Woltz Wolv Wolz Wom Wome Won Wonderf Wonders Wondt Wong Wono Woo Woodb Woodbr Woodbu Woodbury Woode Woodf Woodfe Woodfo Woodg Woodh Woodhou Woodhu

W-6

360 363 365 370 371 380 381 383 385 386 388 390 400 410 418 420 424 430 433 440 443 446 450 454 456 457 460 463 465 470 480 490 500 510 513 520 522 523 525 530 540 550 553 555 557 558 560 562 564 566 567 570 573 575

Woodi Woodr Woodro Woodrow Woodru Woods Woodso Woodst Woodv Woodw Woodwo Woody Wool Woold Woole Woolf Woolfi Woolh Wooll Woolle Woolley Woolm Wooln Wools Woolso Woolst Woolt Woolw Woom Woon Woop Woos Wor Worb Worc Word Worden Words Wore Worf Worg Wori Woris Work Workm Workme Works Worl World Worle Worm Worma Worme Wormi

580 590 593 595 597 600 604 606 610 620 625 630 640 642 643 644 645 647 650 653 655 660 663 664 665 666 667 668 670 674 676 677 680 681 682 683 684 686 690 700 703 710 715 720 723 724 726 730 733 735 740 741 743 744

Worms Wormst Worn Woro Worosz Worp Wors Wort Worte Wortel Worter Worterbuch Worters Worth Worthi Wortl Worz Wos Woskres Woss Wost Wot Woto Wotr Wott Wou Woud Wout Wouw Wow Wowz Woy Woyt Woyte Woyti

746 747 750 760 766 770 780 790 792 794 796 797 798 800 803 805 810 820 824 830 835 840 850 854 860 870 880 900 910 940 950 970 980 982 985

Wr Wrag Wran Wrat Wrax Wray Wre Wredo Wreg Wren Wres Wri Wrig Wrigl Wrin Wrio Wris Writ

001 110 150 180 200 210 240 270 300 330 360 400 450 455 480 500 530 560

Wro

Wyz

Wro Wrobl Wron Wronk Wrono Wrons Wroo Wru Wrz

600 620 750 754 760 770 800 900 980

Ws Wseð Wsp

001 350 640

Wt Wto

001 600

Wu Wuc Wud Wug Wuj Wul Wulf Wulfe Wulff Wulfh Wulfi Wulfs Wulk Wull Wulln Wulls Wun Wunderb Wunderbare Wunderbau Wunderbl Wunds Wundsc Wundt Wuns Wup Wupp Wur Wurdi Wurf Wurk Wurm Wurms Wurn Wurr Wurs Wurste

001 020 030 060 090 110 120 123 130 134 136 140 160 170 175 177 200 240 242 244 246 250 253 260 280 300 305 320 334 350 400 450 480 520 600 650 680

Wurt Wurthe Wurtt Wurttembergi Wurtz Wurtzb Wurtzbu Wurz Wus Wuss Wust Wusta Wuste Wusten Wustend Wustenf Wustm Wut Wuth Wuti Wutin Wuts Wutt Wuttk Wuttke Wuw Wuy Wuyu

700 704 720 725 750 752 754 770 780 790 800 801 803 805 806 807 810 820 840 850 855 880 900 904 906 970 980 987

Wy Wya Wyat Wyatv Wyb Wybo Wyc Wychg Wycl Wye Wyg Wygo Wyk Wyl Wyld Wyli Wym Wymant Wynd Wyndham Wyne Wynn Wynne Wynt Wyo

001 010 140 147 160 167 180 190 200 240 300 320 430 450 470 480 500 505 540 545 550 570 575 580 600

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Wyp Wyr Wys Wyse Wyso Wysp Wyss Wyst Wyth Wytt Wyttenback Wyz

W-7

620 650 700 704 720 730 750 770 800 860 865 980

X

Xys

X

000

Xa Xan Xanr Xant Xantu Xav Xavi

010 540 560 580 587 920 940

Xe Xen Xenien Xeno Xenop Xenopho Xer Xerx

001 540 550 560 564 566 700 750

Xi Xie Xim

001 200 480

Xo Xoi

001 400

Xy Xyl Xys

001 450 720

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

X-1

Y

Yup

Y

000

Ya Yaco Yahya Yak Yal Yam Yamag Yamam Yamas Yamb Yanc Yang Yano Yao Yaq Yaqubi Yaqut Yar Yarm Yarmou Yaro Yarr Yas Yasuh Yat Yates Yaz Yazi

010 030 110 420 450 480 484 486 488 500 530 550 570 600 640 650 656 700 720 725 740 760 800 840 860 870 940 960

Yb Ybl

001 450

Ye Yea Yeam Year Yeard Yeas Yeat Yeats Yee Yeh Yel Yell Yelu Yen Yend Yenh Yer Yerk Yerm Yers

001 010 120 160 164 180 200 206 240 270 450 470 480 550 560 570 700 720 740 760

Yess Yez Yezh Yezi

800 940 945 950

Yi Yin

001 550

Yl Yla

001 010

Yo Yoh Yol Yon Yona Yong Yonge Yonn Yor Yori Yorit York Yorke Yorks Yos Yoshim Yoshimi Yoshimu Yoshin Yoshit Yoshits Yost You Youa Youg Youm Youn Young Younge Youngh Youngs Yount Younv Yov

001 270 450 550 551 570 574 580 700 720 727 740 743 745 780 800 804 807 810 820 825 850 870 871 890 900 910 913 914 916 917 920 930 950

Yp Yps

001 780

Yr Yrjo

001 420

Ys Yse

001 240

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Yss

780

Yu Yuan Yuas Yud Yui Yul Yung Yup

001 140 180 200 400 450 570 640

Y-1

Z

Zark

Z

000

Za Zab Zabe Zabeli Zabi Zabk Zabl Zablo Zablu Zabo Zabor Zabu Zac Zacc Zaccarin Zacch Zacco Zacconi Zace Zach Zachar Zachari Zacharias Zacharj Zacharo Zachav Zache Zacho Zachr Zachv Zachw Zacz Zaè Zaèi Zaès Zad Zadd Zade Zadi Zadk Zado Zador Zadr Zadu Zae Zaf Zaff Zaffar Zaffr Zaft Zag Zagai

001 010 012 014 016 018 020 025 027 030 034 036 040 042 044 045 050 054 056 060 064 065 066 067 068 070 080 084 086 087 088 090 100 104 106 110 113 115 116 120 130 133 135 137 140 150 153 155 156 157 160 163

Zagal Zagar Zagh Zagl Zago Zagoro Zagors Zagoru Zagory Zagos Zagr Zagrz Zagt Zagu Zah Zaha Zaharo Zaharov Zaher Zahers Zahl Zahm Zahme Zahn Zahna Zahnarz Zaho Zahr Zahrtm Zai Zaics Zaiè Zaig Zaigs Zaigu Zaik Zaiko Zail Zaim Zain Zaine Zais Zaiss Zait Zaj Zajai Zaji Zajiè Zak Zaka Zakarz Zake Zaki Zakið

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

165 167 170 174 180 182 183 184 186 188 190 194 196 197 200 201 204 206 210 213 220 222 224 230 231 234 240 250 256 260 263 266 270 275 277 280 282 284 285 287 288 290 294 297 300 302 304 306 310 311 314 316 320 323

Zakk Zako Zakov Zakr Zakre Zakru Zakrutk Zakrz Zaks Zakð Zaku Zal Zala Zalb Zalc Zalcmani Zald Zalda Zale Zalen Zalep Zales Zaleu Zalev Zalew Zalg Zali Zalini Zalins Zalit Zaliti Zalk Zalka Zalki Zalkt Zall Zalm Zalmank Zalme Zalo Zalp Zalt Zalu Zaluc Zalum Zaluð Zam Zama Zamai Zamak Zamb Zambar Zambo Zambr

Z-1

325 326 327 330 332 334 336 338 340 343 346 350 351 354 360 365 370 371 380 382 383 385 386 387 388 390 400 403 404 406 407 410 411 413 417 420 430 433 435 440 443 446 450 453 455 457 460 461 463 465 470 472 474 475

Zamc Zame Zamel Zamen Zamet Zamf Zami Zamj Zamk Zaml Zamm Zamo Zamoj Zamor Zamoran Zamoy Zamp Zampie Zampin Zan Zanab Zanaf Zanar Zanav Zanb Zanc Zanch Zanè Zand Zanda Zandar Zande Zander Zanders Zando Zandr Zands Zane Zanel Zanelli Zanen Zanet Zanetti Zanf Zang Zangari Zange Zangg Zangi Zangw Zani Zank Zanko Zann

477 480 483 485 487 490 500 502 503 505 507 510 512 514 516 518 520 524 526 530 532 533 535 537 540 543 544 546 550 551 552 553 554 555 556 557 558 560 562 564 565 566 567 570 580 582 583 584 585 587 590 593 596 600

Zanne Zannel Zanni Zanno Zano Zanol Zanot Zanotti Zans Zant Zants Zanu Zanz Zanzu Zao Zap Zapa Zapato Zape Zapf Zapi Zapj Zapk Zapl Zapn Zapo Zapol Zapolski Zapoly Zapor Zapp Zappa Zappe Zappi Zappo Zapr Zar Zara Zaran Zaras Zarat Zarb Zarc Zarco Zarè Zare Zarek Zarem Zaren Zarev Zari Zarin Zaris Zark

602 604 606 608 610 613 615 617 620 623 625 627 630 636 640 650 651 653 654 655 657 658 660 662 665 670 673 674 676 678 680 681 683 684 686 687 690 691 693 695 697 700 702 704 706 710 712 714 716 718 720 723 726 730

Zarl Zarl Zarn Zarnc Zarno Zarnow Zaro Zarod Zarr Zarri Zars Zart Zaru Zaruc Zarud Zarv Zary Zarz Zarzi Zarþ Zas Zase Zasi Zask Zasl Zaso Zasod Zass Zasso Zast Zastr Zastrow Zasu Zasz Zað Zat Zatl Zato Zatt Zatu Zatv Zau Zaub Zauber Zauberk Zaud Zaue Zauk Zaun Zaup Zaur Zauþ Zav Zavad Zavads

Zemgali 734 740 742 745 747 750 753 760 763 765 767 770 773 775 780 790 800 803 809 810 812 814 815 816 817 818 820 823 825 826 828 830 834 836 840 843 845 847 850 855 860 862 863 864 866 867 870 873 876 880 890 900 902 903

Zavadz Zaval Zavar Zavari Zavaricki Zavarin Zavat Zavatti Zavi Zavic Zavie Zavil Zavis Zavisz Zavið Zavit Zavita Zavj Zavo Zaw Zawadz Zay Zayn Zayt Zaz Zaþ

905 907 910 912 913 915 917 918 920 921 922 923 924 925 926 927 928 930 940 950 953 970 974 977 980 990

Zb Zba Zbar Zbas Zbav Zbe Zbi Zbig Zbii Zbik Zbil Zbin Zbio Zbior Zbiory Zbiorz Zbisz Zbo Zbos Zboz Zbr

001 010 180 200 220 240 400 420 440 460 480 500 520 550 557 558 570 600 620 640 700

Zd Zda Zdan Zdanav Zdank

001 010 150 154 156

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Zdano Zdar Zde Zdeg Zdi Zdo Zdr Zdre Zdro Zdu Zdz Zdzi Zdzich Zdzie Zdzit Zdþ

157 180 240 320 400 600 680 700 720 850 980 983 984 985 986 990

Ze Zea Zean Zeb Zeber Zeberi Zebi Zebis Zebr Zebro Zebu Zec Zecch Zecchin Zech Zecha Zeck Zed Zeda Zedd Zede Zedek Zeder Zederb Zedi Zedl Zedn Zee Zeeh Zeel Zeem Zef Zeg Zegade Zege Zegli Zegr

001 002 010 020 023 025 027 028 030 034 037 040 042 043 044 045 048 050 051 053 060 063 065 066 070 074 080 090 092 094 095 100 110 112 114 116 118

Z-2

Zeh Zehd Zehe Zehn Zehnd Zehnp Zehr Zei Zeib Zeibo Zeibot Zeic Zeichenk Zeichn Zeid Zeide Zeidl Zeidm Zeidn Zeids Zeie Zeif Zeifer Zeifr Zeig Zeih Zeik Zeil Zeill Zeim Zeir Zeis Zeisb Zeisi Zeisk Zeisl Zeiss Zeissb Zeissi Zeissl Zeit Zeita Zeitan Zeitb Zeitbl Zeitg Zeitl Zeitlex Zeitli Zeitm Zeits Zeitu Zeitz Zej

120 123 125 130 133 135 137 140 141 143 144 150 153 156 160 163 164 165 166 168 170 180 183 186 190 200 210 220 224 230 240 250 252 254 256 257 260 262 265 267 270 271 274 280 284 290 300 303 305 310 320 330 340 350

Zek Zel Zela Zelay Zele Zelea Zelen Zelens Zeler Zeli Zelig Zelik Zeliksone Zelin Zelinsk Zelk Zell Zelle Zeller Zellw Zelm Zelma Zelman Zelme Zelo Zelp Zels Zelt Zelta Zelte Zelten Zelter Zelti Zeltin Zeltina Zeltinð Zeltk Zeltm Zelts Zelv Zem Zema Zemb Zembr Zemc Zemce Zeme Zemen Zemer Zemes Zemesg Zemess Zemg Zemgali

360 370 371 375 380 381 384 385 387 390 392 394 395 396 397 400 410 412 415 418 420 421 423 425 430 440 450 460 461 470 473 475 480 482 483 485 490 500 510 520 530 531 533 535 540 543 550 552 554 556 557 558 560 562

Zemgaliet Zemgaliet Zemgalis Zemgals Zemi Zemit Zemiti Zemk Zemkopibas Zemkopis Zemkopj Zeml Zemlan Zemli Zemm Zemme Zemn Zemniek Zemo Zemp Zemr Zemt Zemu Zemz Zemzari Zemzars Zen Zenb Zend Zendz Zene Zeng Zengb Zenge Zeni Zenk Zenka Zenke Zenki Zenko Zenn Zeno Zenob Zenod Zens Zent Zentr Zentralm Zentrals Zenz Zeo Zep Zepf Zeph Zephy

Zimi 563 565 566 570 574 575 580 584 585 587 590 593 595 600 604 610 614 620 630 640 650 660 670 673 675 680 682 684 686 690 700 703 705 710 720 721 723 725 727 730 740 742 744 750 760 764 766 767 770 780 790 792 793 794

Zepp Zeps Zer Zerb Zerbo Zerc Zerè Zere Zeri Zeril Zerk Zerko Zerl Zern Zernicki Zernik Zerno Zero Zerr Zers Zeru Zerv Zerw Zerz Zes Zese Zess Zet Zetk Zett Zetten Zetter Zetterstr Zetz Zeu Zeuc Zeum Zeun Zeus Zeut Zeux Zev Zeva Zevae Zeval Zevalds Zevi Zevl Zevo Zevu Zey Zeyh Zez Zezz

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

796 797 800 802 804 805 807 810 820 824 830 833 835 840 843 845 847 850 860 870 873 875 877 879 880 883 890 900 904 910 913 915 917 920 930 933 936 937 940 943 946 950 951 952 953 954 955 956 957 958 970 974 980 986

Zeþ

990

Zg Zga Zge Zgi Zgl Zgo Zgu

001 010 240 400 450 600 850

Zh Zhd Zhi Zhu Zhuk

001 200 400 850 880

Zi Zib Ziben Ziber Zibo Zic Zica Zicc Zich Zichy Zid Zida Zie Zieba Ziebi Zied Ziedi Ziedin Ziedo Ziedon Zieds Zieg Ziegel Ziegelh Ziegen Zieger Ziegf Ziegl Ziegle Ziegler Zieh Ziehe Ziehm Ziehn Ziehne Ziek Ziel Ziele

001 010 015 017 020 030 031 034 040 048 050 051 060 062 064 070 074 076 080 084 087 090 093 094 096 097 100 110 113 115 120 123 130 140 143 150 160 163

Z-3

Zielen Zieler Zielin Zielins Zielinsk Zielk Zielm Zieln Zielo Zielon Ziels Ziem Ziema Zieman Ziemas Ziemass Ziemb Zieme Ziemel Ziemelb Ziemeli Ziemell Ziemelm Ziemeln Ziemer Ziemi Ziemk Ziemn Ziems Ziemsv Zien Zienk Zienkie Zienko Zieno Zient Zier Ziero Zies Ziesc Ziese Ziesem Ziesi Ziet Zietem Zieten Zieth Zietz Ziez Zif Zig Zige Ziger Zigeu

165 167 170 173 175 180 190 200 210 215 220 230 231 234 236 237 240 250 252 253 255 256 257 258 260 270 280 283 285 287 290 293 294 296 300 306 310 315 320 322 324 326 327 330 333 334 335 338 340 350 360 363 365 367

Zigm Zigmu Zign Zignalk Zigr Zigro Zigv Zih Zihm Zii Zik Zike Zikm Zikmu Zil Zila Zilai Zilb Zilberf Zilberj Zilberm Zilbers Zilberð Zilbo Zilc Zile Zileð Zilez Zilezers Zilg Zili Zilio Zilit Zilj Zilk Zill Zille Zilli Ziln Zilo Zilp Zilpau Zils Zilt Zilu Zilv Zilz Zim Zimb Zime Zimel Zimels Zimeð Zimi

370 376 380 384 390 395 400 410 415 420 430 433 435 437 440 441 443 450 452 453 455 456 457 458 460 470 475 477 478 480 490 495 497 500 510 520 523 525 530 540 550 554 560 570 575 577 580 590 592 594 595 596 597 600

Zimj Zimj Zimk Zimm Zimme Zimmeri Zimmerl Zimmerm Zimmerme Zimmern Zimn Zimo Zimog Zimol Zimolo Zimp Zims Zin Zina Zinas Zinað Zinatne Zinatnes Zinatnis Zinatnu Zine Zing Zingali Zingar Zinge Zinger Zingerl Zinges Zingf Zingg Zingi Zmgit Zingl Zingn Zini Ziniski Zink Zinke Zinken Zinker Zinkg Zinkh Zinkn Zinkr Zinks Zinm Zinn Zinne Zinni Zino

Zopy 602 604 610 612 613 614 615 616 617 620 630 633 635 637 640 650 660 661 662 663 665 666 667 668 670 680 683 685 690 693 694 696 700 702 703 705 706 708 710 715 720 723 725 727 730 732 734 736 738 740 750 753 755 760

Zinoj Zinovj Zins Zinss Zinst Zint Zinu Zinz Zinze Zinzo Zio Ziol Ziom Zion Zip Zipe Zipo Zipp Zippe Zipper Zippere Zipperl Zir Zird Zirg Zirgk Zirgu Ziri Zirk Zirn Ziro Zirp Zirt Zis Zisk Zisl Zism Ziss Zist Zisz Zit Zita Zitar Zite Zitel Zitt Zittl Zitz Ziu Ziv Zive Zivert Zivi Zivil

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

763 766 770 774 776 780 785 790 793 796 800 804 805 806 810 813 816 820 822 824 825 827 830 832 834 835 837 840 842 844 845 846 848 850 853 855 856 860 863 868 870 871 873 875 876 880 884 890 900 910 912 914 916 917

Zivilp Zivk Zivkov Zivm Zivn Zivs Zivt Zivtin Ziw Ziy Ziya Ziz Ziþ

918 920 926 930 935 940 950 954 960 970 971 980 990

Zj Zju

001 850

Zl Zla Zlak Zlat Zlata Zlati Zlatk Zlato Zlatov Zle Zlo Zlob Zlot Zloto

001 010 110 180 181 190 200 220 227 240 600 620 780 800

Zm Zma Zme Zmi Zmo Zmp Zmu

001 010 240 400 600 650 820

Zn Zna Zname Znameno Znamens Znami Znan Znar Znat Zno Znos Znot Znotin

001 010 150 154 156 160 180 200 220 600 680 720 750

Z-4

Zo Zob Zobai Zoban Zobar Zobe Zobeir Zobel Zobeli Zobelt Zober Zobg Zobgali Zobm Zobn Zobo Zoboli Zobu Zoc Zocch Zocco Zoch Zock Zockl Zoe Zoec Zoeg Zoege Zoel Zoem Zoep Zof Zoff Zofi Zog Zogb Zoh Zohn Zoi Zoil Zois Zoj Zol Zola Zold Zole Zoli Zolin Zoll Zoller Zollern Zollh Zolli Zollin

001 010 014 016 017 020 024 030 033 036 040 050 054 060 070 080 084 090 100 110 115 120 130 134 150 153 160 163 180 190 210 230 234 236 240 243 250 260 270 280 290 300 320 321 330 340 350 355 350 364 365 370 372 374

Zolln Zollr Zolls Zollt Zolm Zoln Zolo Zolot Zolotovs Zolotovsk Zolotu Zolp Zolt Zom Zomb Zome Zomm Zommer Zomn Zon Zonar Zonb Zonberg Zonc Zond Zondb Zonde Zonder Zondes Zone Zong Zonk Zonr Zons Zont Zoo Zool Zoologij Zoologis Zoologischer Zoologisches Zoologisk Zoologiskai Zoon Zoont Zoot Zooz Zop Zopf Zopfen Zopfi Zopp Zoppi Zopy

376 378 380 385 390 400 410 414 416 417 420 430 440 450 460 470 480 484 487 490 494 500 504 510 520 522 524 526 527 530 540 550 570 580 590 600 610 612 614 615 616 617 618 620 626 630 640 650 653 655 656 660 663 668

Zor

Zwies

Zor Zora Zore Zorg Zorgev Zorl Zorm Zorn Zoro Zorr Zorrilla Zorro Zorz Zos Zosa Zose Zosh Zosi Zost Zosu Zosul Zosz Zoð Zoðè Zoðt Zot Zou Zouc Zoz

670 671 680 690 694 720 740 750 760 770 774 776 780 790 791 800 810 820 830 840 844 860 870 873 876 880 900 920 980

Zp Zpr

001 680

Zr Zra Zre Zri Zro Zrz Zrzo

001 010 240 400 600 980 985

Zs Zsa Zsc Zschal Zsche Zschi Zscho Zschokk Zschu Zse Zsi Zsig Zso

001 010 040 050 060 070 080 085 100 240 400 440 600

Zsr

700

Zu Zub Zubar Zubat Zubau Zubè Zube Zubi Zubiaur Zubk Zubo Zubr Zubril Zubry Zubrz Zubs Zuc Zucc Zuccal Zuccar Zuccaro Zucch Zucchin Zucco Zuccolin Zuccon Zuch Zucha Zucho Zuck Zucker Zuckerb Zuckerm Zuckert Zuckm Zud Zuda Zude Zuderm Zudo Zue Zuel Zuev Zuf Zug Zuge Zugel Zugs Zuh Zuhl Zuhls Zui

001 010 013 015 017 020 030 040 047 050 060 070 073 076 078 080 090 100 103 106 107 110 114 120 124 126 130 131 135 140 143 144 146 148 150 160 161 170 175 180 190 200 240 250 260 270 274 280 290 300 306 320

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Zuim Zuj Zujev Zuk Zuko Zul Zula Zulb Zulc Zule Zull Zulo Zult Zum Zuma Zuman Zumar Zumað Zumb Zume Zumi Zumo Zump Zums Zumstei Zun Zunda Zunde Zundel Zundu Zundul Zunf Zung Zunh Zuni Zunin Zunk Zuns Zunt Zunz Zup Zupe Zupi Zupp Zuppo Zuppone Zupu Zur Zurb Zurc Zure Zuri Zuriche Zurit

Z-5

330 350 355 360 365 370 371 380 390 400 410 420 440 450 451 453 455 457 460 480 490 500 510 520 525 530 540 543 545 550 554 570 580 590 600 605 610 630 640 660 680 683 685 690 695 697 700 710 712 715 720 730 733 737

Zurk Zurko Zurl Zurlinden Zurlip Zurlippe Zurlo Zurm Zurmu Zurn Zurs Zurw Zus Zusam Zusammens Zusc Zuschn Zust Zustande Zustm Zuð Zut Zutn Zutt Zuv Zuþ

740 745 750 760 763 765 770 780 786 790 800 810 820 825 827 830 835 850 853 856 870 880 900 920 940 990

Zv Zva Zvag Zvai Zvaigzne Zvaigzni Zvaigþ Zvaj Zvak Zval Zvan Zvanit Zvar Zvargul Zvav Zve Zveh Zvei Zveig Zveik Zveim Zvej Zvejn Zvejniek Zvem Zver Zveres

001 010 090 120 130 133 136 140 150 160 180 184 200 204 230 240 260 270 273 275 277 280 284 286 300 330 334

Zverev Zveri Zverin Zverk Zverko Zveru Zvet Zvi Zvid Zvidri Zvie Zvied Zviedr Zvier Zvig Zvigu Zvigz Zvil Zvin Zvir Zvirb Zvirg Zvirgzdi Zvirgzds Zvo Zvol Zvoli Zvols Zvon Zvor Zvu Zvy

337 340 345 350 355 360 380 400 430 435 440 443 445 450 480 486 488 500 530 570 573 580 584 586 600 680 684 686 740 780 900 980

Zw Zwa Zwanz Zwe Zweig Zweih Zweit Zweite Zweiten Zwaiter Zweites Zweiu Zwet Zwez Zwi Zwicke Zwicky Zwie Zwiedineck Zwien Zwies

001 010 189 240 280 320 340 342 344 345 346 350 370 390 400 420 428 440 444 460 480

Zwin

Zyr

Zwin Zwinge Zwingl Zwingm Zwins Zwis Zwo Zwy

530 540 544 546 548 570 600 980

Zy Zyb Zyg Zyr

001 020 280 850

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Z-6

Þ

Þv

Þ

000

Þa Þab Þabi Þabk Þabo Þabs Þac Þad Þadei Þadi Þado Þag Þaga Þage Þagg Þago Þagr Þagrie Þai Þak Þake Þako Þakol Þakov Þaks Þal Þali Þalio Þalis Þaliu Þalk Þaln Þalp Þalv Þam Þan Þann Þar Þari Þark Þarn Þarno Þaro Þas Þasm Þav Þaþ

001 010 030 040 050 060 080 120 134 140 150 180 181 190 200 210 220 224 250 280 290 310 314 317 320 340 360 365 370 380 400 450 470 480 500 550 580 720 740 760 790 800 820 850 880 920 990

Þb Þba Þbi

001 010 400

Þd Þda

001 010

Þe Þeb Þebr Þebri Þebro Þed Þef Þeg Þegl Þegm Þego Þei Þeib Þek Þeke Þeko Þel Þela Þelb Þele Þelen Þelez Þelg Þeli Þelo Þelv Þelvo Þem Þemait Þeman Þemb Þemè Þeme Þemel Þemer Þemes Þemg Þemk Þeml Þemo Þemr Þen Þend Þene Þeng Þenð Þer Þerb Þerè Þerd Þere

001 010 040 045 047 080 140 160 180 190 200 240 250 280 290 310 340 341 345 380 385 388 410 450 460 480 486 500 504 506 510 530 550 554 556 558 570 590 600 610 620 640 660 670 690 720 760 770 790 800 810

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Þerk Þern Þero Þeromsk Þeru Þes Þev Þeþ

830 850 860 865 870 890 920 990

Þi Þib Þibal Þibe Þibi Þibu Þic Þich Þici Þick Þicz Þiè Þid Þido Þidr Þids Þie Þiem Þieþ Þig Þiga Þige Þigl Þigu Þik Þil Þile Þilev Þili Þilin Þilio Þilis Þiliu Þilk Þilv Þim Þimo Þin Þink Þino Þint Þinu Þio Þip Þir

001 010 015 020 030 050 080 100 110 120 130 140 150 180 190 200 220 280 340 370 371 380 400 420 460 480 490 497 500 503 504 506 508 520 540 550 570 580 590 600 610 620 650 670 690

Þ-1

Þirb Þirg Þirk Þirm Þiro Þis Þit Þitk Þitkov Þitku Þitl Þitn Þito Þiu Þiv Þiz Þizn Þizne Þizni Þizno Þiþ Þiþk Þiþm Þiþn Þiþno

700 720 740 760 780 800 820 840 845 847 850 870 880 900 920 970 980 983 984 986 990 992 994 995 996

Þj Þju

001 850

Þl Þla Þ1i Þlo

001 010 400 600

Þm Þma Þmi Þmu Þmui Þmur

001 010 400 850 880 900

Þn Þna Þni

001 010 400

Þo Þoc Þod Þodi Þodþ Þog Þol Þolc Þole

001 060 100 130 180 210 250 270 300

Þoli Þolio Þolk Þolko Þoln Þolt Þoltk Þolto Þon Þor Þov Þoþ

330 335 350 355 380 420 424 427 500 750 920 990

Þu Þub Þuc Þuè Þud Þug Þui Þuk Þukau Þuki Þuko Þukov Þukovsk Þuks Þul Þule Þuli Þulk Þum Þun Þuo Þup Þupu Þur Þurau Þuravlo Þurb Þurd Þure Þuri Þurk Þurn Þuro Þurv Þus Þut Þutaw Þuv Þuz

001 010 060 090 100 200 240 300 307 330 350 354 356 380 400 420 430 450 500 550 600 640 660 680 687 696 710 730 740 750 770 790 830 850 870 880 887 920 980

Þv

001

Þva

Þyw

Þva Þvai Þval Þve Þvi Þvig Þvigl Þvigur Þvin Þvingul Þvir Þvo

010 014 130 240 400 460 465 467 500 505 550 600

Þy Þyw

001 960

B. Sleikða. Autorzîmju tabula, 2. izd., 2006

Þ-2

Loading...

Autorz.mju tabula, 2.izd

LATVIJAS NACIONÂLÂ BIBLIOTÇKA Brunhilde Sleikða Autorzîmju tabula 2. izdevums Rîga Latvijas Nacionâlâ bibliotçka 2006 Brunhilde Sleikša Autorzīmj...

1013KB Sizes 37 Downloads 0 Views

Recommend Documents

No documents