JPMorgan Funds - JP Morgan Asset Management Luxembourg

Loading...
∂§∂°ª∂¡∏ ∂TH™π∞ ∂∫£∂™∏

JPMorgan Funds

Société d’Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2018

∞¶√º∞™∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏™ ∫∂º∞§∞π∞°√ƒ∞™: 2580 /16.7.2004 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

JPMorgan Funds ÅëåãìÝíç ÅôÞóéá ¸êèåóç ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 Ðåñéå÷üìåíá (óõíÝ÷åéá) Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Äéá÷åßñéóç êáé Äéïßêçóç ¸êèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ¸êèåóç Äéá÷åéñéóôþí Åðåíäýóåùí ¸êèåóç ÅëÝã÷ïõ

1 2 3 9 10

ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò êáé ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá

Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò

14 34 56 86 117

ÊáôÜóôáóç Åðåíäýóåùí JPMorgan Funds - Africa Equity Fund JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund JPMorgan Funds - America Equity Fund JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund JPMorgan Funds - Asia Growth Fund JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund JPMorgan Funds - Asian Total Return Bond Fund JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund JPMorgan Funds - China Bond Fund JPMorgan Funds - China Fund JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund JPMorgan Funds - Equity Premium Income Fund JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund JPMorgan Funds - Europe Equity Fund JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund JPMorgan Funds - Financials Bond Fund JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund JPMorgan Funds - Global Capital Structure Opportunities Fund JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund

145 147 158 160 162 164 166 173 177 178 180 183 185 197 199 201 213 220 227 235 238 241 244 251 258 261 265 277 278 280 284 288 294 296 298 301 304 308 310 313 317 320 325 329 333 336 339 343 346 353 369 378 388 414 417 421 433 447 452 456

JPMorgan Funds ÅëåãìÝíç ÅôÞóéá ¸êèåóç ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 Ðåñéå÷üìåíá (óõíÝ÷åéá) JPMorgan Funds - Global Focus Fund JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund JPMorgan Funds - Greater China Fund JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund JPMorgan Funds - Hong Kong Fund JPMorgan Funds - Income Fund JPMorgan Funds - India Fund JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund JPMorgan Funds - Japan Equity Fund JPMorgan Funds - Korea Equity Fund JPMorgan Funds - Latin America Corporate Bond Fund JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund JPMorgan Funds - Multi-Asset Italy PIR Fund JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund JPMorgan Funds - Russia Fund JPMorgan Funds - Singapore Fund JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund JPMorgan Funds - Systematic Alpha Higher Volatility Fund JPMorgan Funds - Taiwan Fund JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund JPMorgan Funds - US Corporate Bond Fund JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund JPMorgan Funds - US Growth Fund JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund JPMorgan Funds - US Technology Fund JPMorgan Funds - US Value Fund

462 466 472 475 478 480 482 485 492 498 501 521 524 525 528 529 542 543 544 546 549 550 553 554 560 561 572 574 575 576 580 584 593 599 600 608 636 643 645 648 650 653 662 665 668 672 681 683 685 686

ÐáñÜñôçìá - Ìç ÅëåãìÝíåò Ðñüóèåôåò ÃíùóôïðïéÞóåéò 1. Äåßêôåò Óõíïëéêþí Åîüäùí 2. Óýíïøç Åðåíäõôéêþí Óôü÷ùí ôùí ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí 3. Åðßäïóç êáé Ìåôáâëçôüôçôá 4. Åðéôüêéá ðïõ ÅéóðñÜ÷èçêáí áðü/(×ñåþèçêáí óå) Ôñáðåæéêïýò Ëïãáñéáóìïýò 5. Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí ðïõ õðüêåéíôáé óå öüñï åããñáöÞò (taxe d’abonnement) 0,01% 6. Äåßêôçò ÅíáëëáãÞò ×áñôïöõëáêßïõ 7. ÌÝèïäïò Õðïëïãéóìïý ôçò ¸êèåóçò óå Êßíäõíï 8. Ëçöèåßóåò Åîáóöáëßóåéò 9. ÓõíáëëáãÝò ×ñçìáôïäüôçóçò Ôßôëùí 10. Ãíùóôïðïßçóç Áðïäï÷þí ÏÓÅÊÁ 11. ÓõãêñéôéêÝò ÊáôáóôÜóåéò Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí

689 732 739 773 773 776 778 782 783 795 796

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, áíáôñÝîôå óôç äéáäéêôõáêÞ ôïðïèåóßá www.jpmorganassetmanagement.lu. Äåí ãßíïíôáé áðïäåêôÝò åããñáöÝò áðïêëåéóôéêÜ ìå âÜóç áõôÞ ôçí Ýêèåóç. Ïé åããñáöÝò åßíáé Ýãêõñåò ìüíïí åöüóïí ðñáãìáôïðïéïýíôáé ìå âÜóç ôï éó÷ýïí åíçìåñùôéêü äåëôßï, ôá éó÷ýïíôá ¸ããñáöá Âáóéêþí Ðëçñïöïñéþí ãéá ôïõò ÅðåíäõôÝò, ôá ïðïßá óõìðëçñþíïíôáé áðü ôçí ôåëåõôáßá åëåãìÝíç åôÞóéá Ýêèåóç êáé, åÜí Ý÷åé äçìïóéåõôåß, ôçí ôåëåõôáßá ìç åëåãìÝíç åîáìçíéáßá Ýêèåóç. Ôï éó÷ýïí åíçìåñùôéêü äåëôßï, ôá éó÷ýïíôá ¸ããñáöá Âáóéêþí Ðëçñïöïñéþí ãéá ôïõò ÅðåíäõôÝò, ïé ìç åëåãìÝíåò åîáìçíéáßåò åêèÝóåéò, êáèþò êáé ïé åëåãìÝíåò åôÞóéåò åêèÝóåéò äéáôßèåíôáé ÷ùñßò åðéâÜñõíóç áðü ôçí Ýäñá ôçò ÅÅÌÊ, ìÝóù ôçò äéáäéêôõáêÞò ôïðïèåóßáò www.jpmorganassetmanagement.lu, êáèþò êáé áðü ôïõò ôïðéêïýò ðñÜêôïñåò ðëçñùìþí. Ôá óôïé÷åßá ôïõ (ôùí) Äéá÷åéñéóôÞ(-þí) åðåíäýóåùí ôùí åêÜóôïôå ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí äéáôßèåíôáé óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï, êáèþò êáé áðü ôçí Ýäñá ôçò Åôáéñåßáò Äéá÷åßñéóçò Þ óôç äéáäéêôõáêÞ ôïðïèåóßá www.jpmorganassetmanagement.lu.

JPMorgan Funds Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

Ðñüåäñïò Iain O.S. Saunders Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN ÇíùìÝíï Âáóßëåéï ÌÝëç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ Jacques Elvinger Elvinger Hoss Prussen, société anonyme 2, place Winston Churchill B.P. 425, L-2014 Luxembourg ÌåãÜëï ÄïõêÜôï ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ

Peter Thomas Schwicht Guiollettstraße 64 D-60325 Frankfurt am Main Ãåñìáíßá

Massimo Greco JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP ÇíùìÝíï Âáóßëåéï

Susanne van Dootingh (áðü 15 Äåêåìâñßïõ 2017) Vlierbeekberg 125 B-3090 Overijse ÂÝëãéï

John Li How Cheong The Directors’ Office 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg ÌåãÜëï ÄïõêÜôï ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ

Daniel Watkins JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP ÇíùìÝíï Âáóßëåéï

¸äñá 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg ÌåãÜëï ÄïõêÜôï ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ

1

JPMorgan Funds Äéá÷åßñéóç êáé Äéïßêçóç

Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò, Õðåýèõíïò Ìçôñþïõ êáé ÐñÜêôïñáò ÌåôáâéâÜóåùí, Ðáãêüóìéïò ÄéáíïìÝáò êáé Áíôéðñüóùðïò ¸äñáò JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg ÌåãÜëï ÄïõêÜôï ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ Äéá÷åéñéóôÝò Åðåíäýóåùí JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP ÇíùìÝíï Âáóßëåéï J.P. Morgan Investment Management Inc. 270 Park Avenue New York, NY 10017 ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ÁìåñéêÞò JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road Central ×ïíãê Êïíãê JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 168, Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Óéíãêáðïýñç 068912 JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7 - 3, Marunouchi 2 - chome, Chiyoda-ku Tokyo 100 - 6432 Éáðùíßá JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 20F, 1, Songzhi Rd, Xinyi Dist Taipei City 110 ÔáúâÜí (Äçìïêñáôßá ôçò Êßíáò) Highbridge Capital Management, LLC 40 West 57th Street, 33 Floor New York, NY 10019 ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ÁìåñéêÞò J.P. Morgan Alternative Asset Management, Inc. 270 Park Avenue New York, NY 10017 ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ÁìåñéêÞò Èåìáôïöýëáêáò, Áíôéðñüóùðïò Åôáéñåßáò êáé Õðåýèõíïò Äéïéêçôéêþí Õðçñåóéþí êáé Õðåýèõíïò ÅéóáãùãÞò óôï ×ñçìáôéóôÞñéï J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg ÌåãÜëï ÄïõêÜôï ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ ÁíåîÜñôçôïò ÅëåãêôÞò PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg ÌåãÜëï ÄïõêÜôï ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ Íïìéêüò Óýìâïõëïò óôï Ëïõîåìâïýñãï Elvinger Hoss Prussen, société anonyme 2, place Winston Churchill B.P. 425, L-2014 Luxembourg ÌåãÜëï ÄïõêÜôï ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ

2

JPMorgan Funds ¸êèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ

Ðñüåäñïò Iain O.S. Saunders Ðñüåäñïò êáé ÁíåîÜñôçôï Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò Ä.Ó. ÌÝëïò ôïõ Ä.Ó. áðü ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 1996. Ï ê. Saunders Ý÷åé ëÜâåé ðôõ÷ßï Ïéêïíïìéêþí áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Ìðñßóôïë êáé Üñ÷éóå íá åñãÜæåôáé óôçí åôáéñåßá Robert Fleming ôï 1970. Êáôåß÷å áñêåôÝò áíþôåñåò èÝóåéò óôïí üìéëï óôï ×ïíãê Êïíãê, óôçí Éáðùíßá êáé óôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ðñïôïý åðéóôñÝøåé óôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï ôï 1988. Äéïñßóôçêå Áíôéðñüåäñïò ôçò Fleming Asset Management êáé óõíôáîéïäïôÞèçêå ôï 2001, ìåôÜ ôç óõã÷þíåõóç ôïõ ïìßëïõ Robert Fleming ìå ôçí JP Morgan. Ï ê. Saunders åßíáé åðß ôïõ ðáñüíôïò Ðñüåäñïò áñêåôþí åðåíäõôéêþí áìïéâáßùí êåöáëáßùí ìå Ýäñá ôï Ëïõîåìâïýñãï, ôá ïðïßá ôåëïýí õðü ôç äéá÷åßñéóç ôçò JPMorgan, êáèþò êáé ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ MB Asia Select Fund. Jacques Elvinger Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò Ä.Ó. ÌÝëïò ôïõ Ä.Ó. áðü ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2009. Ï ê. Elvinger Ýãéíå ìÝëïò ôïõ äéêçãïñéêïý óõëëüãïõ ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ ôï 1984 êáé åßíáé åôáßñïò óôï äéêçãïñéêü ãñáöåßï Elvinger, Hoss & Prussen ìå Ýäñá óôï Ëïõîåìâïýñãï áðü ôï 1987. Ï ê. Elvinger áó÷ïëåßôáé ìå èÝìáôá ãåíéêïý åôáéñéêïý êáé ôñáðåæéêïý äéêáßïõ êáé åéäéêåýåôáé óôïí ôïìÝá ôùí åðåíäõôéêþí êáé óõíôáîéïäïôéêþí áìïéâáßùí êåöáëáßùí. Åßíáé ìÝëïò ôçò ÅðéôñïðÞò ãéá ôçí ÁíÜðôõîç ôïõ ×ñçìáôïðéóôùôéêïý ÊëÜäïõ (High Committee for the Development of the Financial Sector) ðïõ éäñýèçêå áðü ôçí êõâÝñíçóç ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ. Åßíáé åðßóçò ìÝëïò ôùí Óõìâïõëåõôéêþí Åðéôñïðþí ôçò ÅðéôñïðÞò ãéá ôçí Åðïðôåßá ôïõ ×ñçìáôïïéêïíïìéêïý ÔïìÝá ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ óå ó÷Ýóç ìå ôá åðåíäõôéêÜ áìïéâáßá êåöÜëáéá. Åßíáé ìÝëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ¸íùóçò ôïõ ÊëÜäïõ Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí Ëïõîåìâïýñãïõ (Association of the Luxembourg Fund Industry – ALFI) êáé äéáôåëåß ðñüåäñïò ôïõ Ñõèìéóôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ALFI. Ï ê. Elvinger åðß ôïõ ðáñüíôïò äéáôçñåß ôç èÝóç ôïõ ìÝëïõò ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ óå áñêåôÜ åðåíäõôéêÜ áìïéâáßá êåöÜëáéá ìå Ýäñá ôï Ëïõîåìâïýñãï, åê ôùí ïðïßùí áñêåôÜ ôåëïýí õðü ôç äéá÷åßñéóç ôçò JPMorgan. Massimo Greco Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò Ä.Ó. ÌÝëïò ôïõ Ä.Ó. áðü ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 2015. Ï ê. Greco, Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò, åßíáé õðåýèõíïò ãéá ôïí ôïìÝá Ðáãêüóìéùí Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí ôçò JPMorgan Asset Management óôçí Åõñþðç, ìå Ýäñá óôï Ëïíäßíï. AíÝëáâå ôá ôñÝ÷ïíôá êáèÞêïíôÜ ôïõ ôï 2012. Ï ê. Greco åñãÜæåôáé óôçí JPMorgan áðü ôï 1992, áñ÷éêÜ óôç ìïíÜäá ÅðåíäõôéêÞò ÔñáðåæéêÞò êáé, óôç óõíÝ÷åéá, óôç Äéá÷åßñéóç Åíåñãçôéêïý áðü ôï 1998. ÐñïçãïõìÝíùò, åß÷å åñãáóôåß óôçí Goldman Sachs International óôï Ëïíäßíï. Ï ê. Greco äéáèÝôåé ðôõ÷ßï óôá ÏéêïíïìéêÜ (Economics) áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Ôïñßíï êáé ìåôáðôõ÷éáêü ôßôëï MBA (Åéäßêåõóç óôá ×ñçìáôïïéêïíïìéêÜ) áðü ôç ó÷ïëÞ Anderson Graduate School of Management ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò Êáëéöüñíéá, óôï Ëïò ¢íôæåëåò (UCLA). Ï ê. Greco åßíáé ÌÝëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., êáèþò êáé Üëëùí ÅÅÌÊ ìå Ýäñá ôï Ëïõîåìâïýñãï, êáé åßíáé åðßóçò ìÝëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò Äéá÷åßñéóçò Åíåñãçôéêïý Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí (European Fund Asset Management Association – «EFAMA»). John Li How Cheong ÁíåîÜñôçôï Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò Ä.Ó. ÌÝëïò ôïõ Ä.Ó. áðü ôïí Éïýíéï ôïõ 2012. Ï ê. Li åßíáé óõíåñãÜôçò ôïõ Éíóôéôïýôïõ Ïñêùôþí Ëïãéóôþí óôçí Áããëßá êáé óôçí Ïõáëßá. Ï ê. Li ìåôáêüìéóå óôï Ëïõîåìâïýñãï ôï 1987 êáé Ýêôïôå åñãÜæåôáé óôïí ÷ñçìáôïïéêïíïìéêü êëÜäï. Ï ê. Li Þôáí åôáßñïò ôçò KPMG Luxembourg ãéá ðåñéóóüôåñá áðü 20 ÷ñüíéá, åê ôùí ïðïßùí ôá 8 ÷ñüíéá äéáôçñïýóå ôç èÝóç ôïõ Äéåõèýíïíôïò Åôáßñïõ, ðñïôïý áíáëÜâåé ôï ñüëï ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ Óõìâïõëßïõ Åðïðôåßáò ãéá 3 ÷ñüíéá. Ï ê. Li äéåôÝëåóå åðßóçò ìÝëïò ôïõ ÔïìÝá Äéá÷åßñéóçò Ðáãêüóìéùí Åðåíäýóåùí ôçò KPMG. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí óõãêåêñéìÝíùí åôþí, ï ê. Li áðáó÷ïëÞèçêå óôïí ôïìÝá åëÝã÷ïõ êáé ðáñï÷Þò óõìâïõëþí óå ðåëÜôåò, üðùò ôñÜðåæåò, åðåíäõôéêÜ áìïéâáßá êåöÜëáéá, áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò ìå Ýäñá óôçí Åõñþðç, óôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò, óôçí Éáðùíßá êáé óôçí Áóßá êáé áðÝêôçóå åêôåíÞ ðåßñá óå ü,ôé áöïñÜ ôéò óõíáëëáãÝò ìå äéåèíåßò åôáéñåßåò. Ï ê. Li åßíáé ìÝëïò ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ôïõ Institut Luxembourgeois des Administrateurs. Ï ê. Li åðß ôïõ ðáñüíôïò äéáôçñåß áñêåôÝò èÝóåéò ùò ìÝëïò äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ óå ÷ñçìáôïðéóôùôéêÜ éäñýìáôá, êáèþò êáé óå áñêåôÜ åðåíäõôéêÜ áìïéâáßá êåöÜëáéá ìå Ýäñá ôï Ëïõîåìâïýñãï, ôá ïðïßá ôåëïýí õðü ôç äéá÷åßñéóç ôçò JPMorgan. Peter Thomas Schwicht ÁíåîÜñôçôï Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò Ä.Ó. ÌÝëïò ôïõ Ä.Ó. áðü ôïí Éïýíéï ôïõ 2012. Ï ê. Schwicht Ý÷åé ëÜâåé ðôõ÷ßï óôçí ÏéêïíïìéêÞ ôùí Åðé÷åéñÞóåùí (Business Economics) áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ ÌÜí÷áúì óôç Ãåñìáíßá, áöüôïõ óðïýäáóå äéïßêçóç åðé÷åéñÞóåùí, öïñïëïãßá êáé ëïãéóôéêÞ óôï Áìâïýñãï, óôç Íïñâçãßá êáé óôéò Ç.Ð.Á. êáé åñãÜóôçêå óôçí JPMorgan Asset Management áðü ôï 1987 Ýùò ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 2014. Ðñéí áðü ôç óõíôáîéïäüôçóÞ ôïõ, Þôáí Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò ôïõ ôïìÝá Äéá÷åßñéóçò Åðåíäýóåùí – Ðåñéï÷Þ ÅÌEÁ (Åõñþðç – ÌÝóç ÁíáôïëÞ – ÁöñéêÞ) ôçò JPMorgan Asset Management. Óôï ðáñåëèüí åß÷å äéáôåëÝóåé ÅðéêåöáëÞò ôïõ ôïìÝá Èåóìéêþí Ðåëáôþí HðåéñùôéêÞò Åõñþðçò êáé ÅðéêåöáëÞò ×þñáò áíáöïñéêÜ ìå ôç Äéá÷åßñéóç Åðåíäýóåùí óôïí ôïìÝá Éäéùôþí êáé Èåóìéêþí Ðåëáôþí óôç Ãåñìáíßá, üðïõ ðñþôá áíÝðôõîå ôïí ôïìÝá êáé óôç óõíÝ÷åéá áíÝëáâå ôçí åðÝêôáóÞ ôïõ óôçí çðåéñùôéêÞ Åõñþðç. Ï ê Schwicht åßíáé åðß ôïõ ðáñüíôïò ÌÝëïò Ä.Ó. óå áñêåôÜ åðåíäõôéêÜ áìïéâáßá êåöÜëáéá ìå Ýäñá ôï Ëïõîåìâïýñãï, ôá ïðïßá ôåëïýí õðü ôç äéá÷åßñéóç ôçò JPMorgan. Susanne van Dootingh ÁíåîÜñôçôï Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò Ä.Ó. ÌÝëïò ôïõ Ä.Ó. áðü ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2017. Ç êõñßá van Dootingh åñãÜóôçêå óôç State Street Global Advisors áðü ôï 2002 Ýùò ôï 2017, üðïõ ðéï ðñüóöáôá êáôåß÷å ôç èÝóç ôçò Áíþôåñçò Äéåõèýíïõóáò Óõìâïýëïõ, ÅðéêåöáëÞò ÅõñùðáúêÞò ÓôñáôçãéêÞò óå ÈÝìáôá ÄéáêõâÝñíçóçò êáé ÊáíïíéóôéêÞò Óõììüñöùóçò, ðåñéï÷Þ ÅÌÅÁ (Åõñþðç – ÌÝóç ÁíáôïëÞ – ÁöñéêÞ). ÅðéðëÝïí, äéåôÝëåóå Ðñüåäñïò ôçò SSGA Sicav and Management Company êáé åßíáé ìÝëïò äéáöüñùí óõìâïõëåõôéêþí ïìÜäùí åñãáóßáò ôçò ÅõñùðáúêÞò Áñ÷Þò Êéíçôþí Áîéþí êáé Áãïñþí (ÅÁÊÁÁ) áðü ôï 2013. Ðñéí áðü áõôÝò ôéò èÝóåéò, åß÷å áíáëÜâåé êáèÞêïíôá óôç State Street Global Investors ùò Ðáãêüóìéá ÅðéêåöáëÞò ÁíÜðôõîçò êáé ¸ñåõíáò Ðñïúüíôùí ãéá Èåóìéêïýò ÅðåíäõôÝò, ÅðéêåöáëÞò ÁíÜðôõîçò êáé Äéá÷åßñéóçò Åõñùðáúêþí Ðñïúüíôùí, ðåñéï÷Þ ÅÌÅÁ, ÅðéêåöáëÞò Ó÷åäéáóìïý Ðñïúüíôùí Óôáèåñïý ÅéóïäÞìáôïò, ðåñéï÷Þ ÅÌÅÁ êáé Áíþôåñç Õðåýèõíç ÓôñáôçãéêÞò êáé Ó÷åäéáóìïý Ðñïúüíôùí Óôáèåñïý ÅéóïäÞìáôïò. Ðñéí áðü ôï 2002, ç êõñßá van Dootingh åñãÜóôçêå óôç Fortis Investment Management ùò Áíþôåñç Äéåõèýíôñéá Åõñùðáúêþí Ðñïúüíôùí Óôáèåñïý ÅéóïäÞìáôïò, óôçí Barclays Global Investors ùò Äéåõèýíôñéá Ðñïúüíôùí Óôáèåñïý ÅéóïäÞìáôïò êáé óôçí ABN AMRO Asset Management ùò Äéåõèýíôñéá ×áñôïöõëáêßïõ Ðáãêüóìéùí Ðñïúüíôùí Óôáèåñïý ÅéóïäÞìáôïò. Áðïöïßôçóå áðü ôï ðáíåðéóôÞìéï Vrije Universiteit ôïõ ¢ìóôåñíôáì ìå ìåôáðôõ÷éáêü ôßôëï Master of Arts óôç Äéá÷åßñéóç ôïõ ×ñçìáôïïéêïíïìéêïý ÔïìÝá. Ç êõñßá van Dootingh åßíáé åðß ôïõ ðáñüíôïò ÌÝëïò Ä.Ó. óå áñêåôÜ åðåíäõôéêÜ áìïéâáßá êåöÜëáéá ìå Ýäñá ôï Ëïõîåìâïýñãï, ôá ïðïßá ôåëïýí õðü ôç äéá÷åßñéóç ôçò JPMorgan. Daniel Watkins Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò Ä.Ó. ÌÝëïò ôïõ Ä.Ó. áðü ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2014. Ï ê. Watkins åßíáé ÁíáðëçñùôÞò Ãåíéêüò Åêôåëåóôéêüò ÄéåõèõíôÞò ôïõ ôïìÝá Äéá÷åßñéóçò Êåöáëáßùí Åõñþðçò êáé Ðáãêüóìéïò ÅðéêåöáëÞò ôçò Ðëáôöüñìáò ÅîõðçñÝôçóçò Ðåëáôþí êáé Åðé÷åéñÞóåùí ôïõ ôïìÝá Äéá÷åßñéóçò Êåöáëáßùí óôçí J.P. Morgan Asset Management. Ï ê. Watkins åñãÜæåôáé óôçí åôáéñåßá áðü ôï 1997, åðéâëÝðåé ôçí åðé÷åéñçóéáêÞ õðïäïìÞ ôïõ ôïìÝá Äéá÷åßñéóçò Åðåíäýóåùí óå ðáãêüóìéï åðßðåäï, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí êëÜäùí åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí, äéá÷åßñéóçò áìïéâáßùí êåöáëáßùí, áíÜðôõîçò ðñïúüíôùí êáé áéôÞóåùí ãéá ðñïóöïñÝò (Request for Proposal). Ï ê. Watkins Ý÷åé áíáëÜâåé åðßóçò ôïí ñüëï ôïõ ÁíáðëçñùôÞ Ãåíéêïý Åêôåëåóôéêïý ÄéåõèõíôÞ ôïõ ôïìÝá Äéá÷åßñéóçò Êåöáëáßùí óôçí ðåñéï÷Þ ÅÌÅÁ, üíôáò ìÝëïò ôïõ Ä.Ó. üëùí ôùí åðïðôåõüìåíùí íïìéêþí ðñïóþðùí óôçí ðåñéï÷Þ. Ï ê. Watkins äéáôçñïýóå áñêåôÝò èÝóåéò óôçí JPMorgan, óõãêåêñéìÝíá Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò Åðé÷åéñÞóåùí Åõñþðçò êáé ÅðéêåöáëÞò Åðé÷åéñÞóåùí Äéá÷åßñéóçò Ðáãêüóìéùí Åðåíäýóåùí, ÅðéêåöáëÞò ôçò ÏìÜäáò Åõñùðáúêþí Åðé÷åéñÞóåùí, ÅðéêåöáëÞò ÐñÜêôïñá ÌåôáâéâÜóåùí Åõñþðçò, ÅðéêåöáëÞò Åðé÷åéñÞóåùí óôï Ëïõîåìâïýñãï, äéåõèõíôÞò ÐñÜêôïñá ÌåôáâéâÜóåùí Åõñþðçò êáé Åðåíäõôéêþí Åñãáóéþí Ëïíäßíïõ, êáèþò êáé äéåõèõíôÞò ôùí ÏìÜäùí Åðåíäõôéêþí Åñãáóéþí ôçò Flemings (Flemings Investment Operations Teams). Ï ê. Watkins Ý÷åé ëÜâåé ðôõ÷ßï óôá ÏéêïíïìéêÜ êáé ôçí ÐïëéôéêÞ (Economics and Politics) áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Ãéïñê êáé åßíáé ðéóôïðïéçìÝíïò ×ñçìáôïïéêïíïìéêüò Óýìâïõëïò. Ï ê. Watkins åßíáé åðß ôïõ ðáñüíôïò ÌÝëïò Ä.Ó. óå áñêåôÜ åðåíäõôéêÜ áìïéâáßá êåöÜëáéá ìå Ýäñá ôï Ëïõîåìâïýñãï êáé ôçí Éñëáíäßá, ôá ïðïßá ôåëïýí õðü ôç äéá÷åßñéóç ôçò JPMorgan, êáèþò êáé óå ðïëëÜ íïìéêÜ ðñüóùðá ôïõ ÇíùìÝíïõ Âáóéëåßïõ.

3

JPMorgan Funds ¸êèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ (óõíÝ÷åéá)

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï (ôï «Ä.Ó.») âñßóêåôáé óôçí åõ÷Üñéóôç èÝóç íá ðáñïõóéÜóåé ôçí ÅëåãìÝíç ÅôÞóéá ¸êèåóç ôïõ JPMorgan Funds (ôï «Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï») ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018, êáé åêöñÜæåé ôçí Üðïøç üôé, óôï óýíïëü ôçò, åßíáé ïñèÞ êáé éóïññïðçìÝíç êáé ðáñÝ÷åé óôïõò ìåñéäéïý÷ïõò ôéò áðáñáßôçôåò ðëçñïöïñßåò ãéá íá áîéïëïãÞóïõí ôç èÝóç êáé ôçí åðßäïóç ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ.

ÄïìÞ ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ Ôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åßíáé ìéá áíïéêôïý ôýðïõ åôáéñåßá åðåíäýóåùí ìåôáâëçôïý êåöáëáßïõ, ïñãáíùìÝíç ùò áíþíõìç åôáéñåßá «société anonyme» óýìöùíá ìå ôç íïìïèåóßá ôïõ ÌåãÜëïõ ÄïõêÜôïõ ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ. Ôï Ä.Ó. äéüñéóå ôçí JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (JPMAME) ùò Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. Ôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åßíáé ïñãáíùìÝíï ùò áìïéâáßï êåöÜëáéï åõñåßáò êÜëõøçò (umbrella) êáé ðåñéëáìâÜíåé áñêåôÜ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá, ôï êáèÝíá ìå áíåîÜñôçôï åðåíäõôéêü óôü÷ï, ðïëéôéêÝò êáé ðåñéïñéóìïýò. Óôü÷ïò ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ åßíáé íá ôïðïèåôåß ôá ÷ñÞìáôá ðïõ êáèßóôáíôáé äéáèÝóéìá óå áõôü óå êéíçôÝò áîßåò êáé óå Üëëá åðéôñåðüìåíá óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý ïðïéïõäÞðïôå åßäïõò, óýìöùíá ìå ôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ, ìå óôü÷ï ôç äéáóðïñÜ ôùí åðåíäõôéêþí êéíäýíùí êáé ôçí ðáñï÷Þ ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò äéá÷åßñéóçò ôùí ÷áñôïöõëáêßùí ôïõò óôïõò ìåñéäéïý÷ïõò. Ôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ðëçñïß ôéò ðñïûðïèÝóåéò ùò Ïñãáíéóìüò Óõëëïãéêþí Åðåíäýóåùí óå ÊéíçôÝò Áîßåò (ÏÓÅÊÁ) äõíÜìåé ôçò Ïäçãßáò 2009/65/ÅÊ ôçò 13çò Éïõëßïõ 2009 êáé õðüêåéôáé óôïí Íüìï ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ ôçò 17çò Äåêåìâñßïõ 2010, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå, ãéá ôïõò ïñãáíéóìïýò óõëëïãéêþí åðåíäýóåùí. Ùò åê ôïýôïõ, ôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï äýíáôáé íá äéáôßèåôáé ðñïò ðþëçóç óôá ÊñÜôç ÌÝëç ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, êáôüðéí êïéíïðïßçóçò óå ÷þñåò åêôüò ôïõ ÌåãÜëïõ ÄïõêÜôïõ ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ. ÅðéðëÝïí, áéôÞóåéò ãéá åããñáöÞ ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ êáé ôùí ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí ìðïñïýí íá õðïâëçèïýí êáé óå Üëëåò ÷þñåò. ÊáôÜ ôçí ðáñïýóá ðåñßïäï, ôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï Ý÷åé 110 ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá. ¼ëá ôá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá êáé ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí åßíáé åããåãñáììÝíá ãéá äéÜèåóç êáé äéáíïìÞ óôï ÌåãÜëï ÄïõêÜôï ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ, êáé ïñéóìÝíá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá êáé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí åßíáé åããåãñáììÝíá ãéá äéáíïìÞ óôéò áêüëïõèåò äéêáéïäïóßåò: Áõóôñßá, Ìðá÷ñÝéí, ÂÝëãéï, ×éëÞ, Äçìïêñáôßá ôçò Ôóå÷ßáò, Êñïáôßá, ÊïõñáóÜï êáé ¢ãéïò Ìáñôßíïò, Äáíßá, Åóèïíßá, Öéíëáíäßá, Ãáëëßá, Ãåñìáíßá, ÅëëÜäá, ×ïíãê Êïíãê, Ïõããáñßá, Éóëáíäßá, Éñëáíäßá, Éôáëßá, Éáðùíßá, ÔæÝñóåú, ÊïñÝá, Ëé÷ôåíóôÜéí, ÌáêÜï, Ïëëáíäßá, Íïñâçãßá, Ðåñïý, Ðïëùíßá, Ðïñôïãáëßá, Óéíãêáðïýñç, Óëïâáêßá, Éóðáíßá, Óïõçäßá, Åëâåôßá, ÔáúâÜí êáé ÇíùìÝíï Âáóßëåéï. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò, ðñáãìáôïðïéÞèçêå åããñáöÞ ôïõ JPMorgan Funds óôç ×éëÞ êáé äåí õðÞñîå êáìßá äéáãñáöÞ áðü ÷þñá.

Ñüëïò êáé Åõèýíç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ Ç åõèýíç ôïõ Ä.Ó. äéÝðåôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü ôï äßêáéï ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ. ¼óïí áöïñÜ óôïõò åôÞóéïõò ëïãáñéáóìïýò ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ, ôá êáèÞêïíôá ôùí Ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ äéÝðïíôáé áðü ôïí íüìï ôçò 10çò Äåêåìâñßïõ 2010 ðåñß, ìåôáîý Üëëùí, ëïãéóôéêÞò êáé åôÞóéùí ëïãáñéáóìþí ôùí ïñãáíéóìþí óõëëïãéêþí åðåíäýóåùí, êáèþò êáé áðü ôïí íüìï ôçò 17çò Äåêåìâñßïõ 2010, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå, ó÷åôéêÜ ìå ôïõò ïñãáíéóìïýò óõëëïãéêþí åðåíäýóåùí. Ç óýìâáóç äéá÷åßñéóçò ìåôáîý ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ êáé ôçò JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. êáèïñßæåé ôá èÝìáôá åðß ôùí ïðïßùí Ý÷åé áñìïäéüôçôá ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò, äõíÜìåé ôïõ Êåöáëáßïõ 15 ôïõ Íüìïõ ôçò 17çò Äåêåìâñßïõ 2010. Óå áõôü ðåñéëáìâÜíåôáé ç äéá÷åßñéóç ôïõ åíåñãçôéêïý ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ, êáèþò êáé ç ðáñï÷Þ õðçñåóéþí äéïßêçóçò, åããñáöÞò, áíôéðñïóþðïõ Ýäñáò êáé åìðïñéêÞò ðñïþèçóçò. ¼ëá ôá õðüëïéðá èÝìáôá õðüêåéíôáé óå Ýãêñéóç áðü ôï Ä.Ó., åíþ Ý÷åé èåóðéóôåß ðñüãñáììá ðïõ êáèïñßæåé ôá åí ëüãù èÝìáôá, ãéá ëüãïõò óáöÞíåéáò, ìåôáîý ôïõ Ä.Ó. êáé ôçò Åôáéñåßáò Äéá÷åßñéóçò. Ôá èÝìáôá ðïõ õðüêåéíôáé óå Ýãêñéóç áðü ôï Ä.Ó. ðåñéëáìâÜíïõí ôïí êáèïñéóìü ôïõ åðåíäõôéêïý óôü÷ïõ êáé ôùí ðïëéôéêþí êÜèå ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ, ôïõò åðåíäõôéêïýò ðåñéïñéóìïýò êáé ôéò äõíáôüôçôåò, ôéò ôñïðïðïéÞóåéò ôïõ Åíçìåñùôéêïý Äåëôßïõ, ôçí áíáèåþñçóç êáé ôçí Ýãêñéóç ôùí âáóéêþí åðåíäõôéêþí êáé ïéêïíïìéêþí äåäïìÝíùí, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí åôÞóéùí ëïãáñéáóìþí, êáèþò êáé ôïí äéïñéóìü êáé ôçí áíáèåþñçóç ôùí õðçñåóéþí ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò, ôïí ÅëåãêôÞ êáé ôïí Èåìáôïöýëáêá. Ðñéí áðü êÜèå óõíåäñßáóç ôïõ Ä.Ó., ôá ÌÝëç ôïõ Ä.Ó. ëáìâÜíïõí Ýãêáéñá áíáëõôéêÝò ðëçñïöïñßåò ðïõ ôïõò åðéôñÝðïõí íá ðñïåôïéìáóôïýí ãéá ôá èÝìáôá ðñïò óõæÞôçóç êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíåäñßáóçò. Ãéá êÜèå ôñéìçíéáßá óõíåäñßáóç, ôï Ä.Ó. æçôÜ, êáé ëáìâÜíåé åêèÝóåéò, ìåôáîý Üëëùí, áðü ôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò, ôïõò äéá÷åéñéóôÝò åðåíäýóåùí, ôç äéá÷åßñéóç êéíäýíïõ, êáèþò êáé ðñïôÜóåéò ãéá áëëáãÝò óôá õöéóôÜìåíá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá Þ ðñïôÜóåéò ãéá ôçí êõêëïöïñßá íÝùí, üðùò êñßíåôáé êáôÜëëçëï. Ôá áíþôåñá óôåëÝ÷ç ðïõ áíôéðñïóùðåýïõí êÜèå ìßá áðü áõôÝò ôéò äéåõèýíóåéò ðáñßóôáíôáé óôéò óõíåäñéÜóåéò ôïõ Ä.Ó. ðñïêåéìÝíïõ íá ðáñÝ÷ïõí ôç äõíáôüôçôá óôá ÌÝëç ôïõ Ä.Ó. íá èÝôïõí åñùôÞìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôéò åêèÝóåéò ðïõ ðáñïõóéÜæïíôáé óôï Ä.Ó. Ôá ÌÝëç Ä.Ó. ëáìâÜíïõí áðïöÜóåéò ðñïò üöåëïò ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ êáé ôùí ìåñéäéïý÷ùí ôïõ, ùò óýíïëï, êáé äåí óõììåôÝ÷ïõí óå ïðïéáäÞðïôå óõæÞôçóç Þ áðüöáóç äçìéïõñãåß óýãêñïõóç óõìöåñüíôùí ìåôáîý ôùí ðñïóùðéêþí ôïõò óõìöåñüíôùí êáé ôùí óõìöåñüíôùí ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ êáé ôùí ìåñéäéïý÷ùí ôïõ. Ôï èÝìá ôçò óýãêñïõóçò óõìöåñüíôùí ôåêìçñéþíåôáé óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï êáé ç ðïëéôéêÞ ôçò Åôáéñåßáò Äéá÷åßñéóçò ó÷åôéêÜ ìå ôç óýãêñïõóç óõìöåñüíôùí äéáôßèåôáé ðñïò åðéèåþñçóç óôç äéáäéêôõáêÞ ôïðïèåóßá: http://www.jpmorganassetmanagement.lu/ENG/Document_Library Ôï Ä.Ó. ìðïñåß íá ëáìâÜíåé áíåîÜñôçôåò åðáããåëìáôéêÝò óõìâïõëÝò åÜí åßíáé áðáñáßôçôï, ìå åðéâÜñõíóç ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. Óýíèåóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ Ï ê. Saunders åßíáé Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó., ôï ïðïßï áðïôåëåßôáé áðü ôÝóóåñá ÁíåîÜñôçôá Ìç ÅêôåëåóôéêÜ ÌÝëç Ä.Ó., Ýíá Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò Ä.Ó. êáé äýï ÅêôåëåóôéêÜ ÌÝëç Ä.Ó. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ïñßæåé ôï Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò Ä.Ó. ùò Üôïìï ðïõ Ý÷åé ðñïóëçöèåß áðü ôçí JPMorgan Chase & Co Þ ïðïéáäÞðïôå èõãáôñéêÞ ôçò, ôï Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò Ä.Ó. ùò Üôïìï ðïõ äéáôçñåß åðáããåëìáôéêÞ, óõããåíéêÞ Þ Üëëç ó÷Ýóç ìå ôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï Þ ôçí JPMorgan Chase & Co Þ ïðïéáäÞðïôå èõãáôñéêÞ ôçò, êáé ôï ÁíåîÜñôçôï Ìç Åêôåëåóôéêü ÌÝëïò Ä.Ó. ùò Üôïìï ÷ùñßò êáìßá åðáããåëìáôéêÞ, óõããåíéêÞ Þ Üëëç ó÷Ýóç ìå ôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï Þ ôçí JPMorgan Chase & Co Þ ïðïéáäÞðïôå èõãáôñéêÞ ôçò. ¼ëåò ïé óõíåäñéÜóåéò ôïõ Ä.Ó. áðáéôïýí íá ðáñßóôáôáé ç ðëåéïøçößá ôùí Ìç Åêôåëåóôéêþí Ìåëþí ôïõ Ä.Ó. ÊáôÜ ôïí äéïñéóìü åíüò ÌÝëïõò ôïõ Ä.Ó., ôï Ä.Ó. ëáìâÜíåé õð’ üøéí ôïí ó÷åôéêü óõíäõáóìü êáé ôç óýíèåóç ôïõ Ä.Ó., ôï ïðïßï óõíïëéêÜ Ý÷åé åõñåßåò åðåíäõôéêÝò ãíþóåéò, ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÝò äåîéüôçôåò, êáèþò êáé íïìéêÞ êáé Üëëïõ åßäïõò åìðåéñßá ó÷åôéêÞ ìå ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. Ôï Ä.Ó. äåí èÝôåé ðåñéïñéóìü óôïí áñéèìü ôùí åôþí èçôåßáò ôùí Ìåëþí ôïõ Ä.Ó., åíþ ëáìâÜíåé õð’ üøéí ôç öýóç êáé ôéò áðáéôÞóåéò ôïõ êëÜäïõ áìïéâáßùí êåöáëáßùí êáé ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ êáôÜ ôçí ðñáãìáôïðïßçóç óõóôÜóåùí ðñïò ôïõò ìåñéäéïý÷ïõò ó÷åôéêÜ ìå ôçí åêëïãÞ Ìåëþí ôïõ Ä.Ó. Ïé üñïé ãéá ôïí äéïñéóìü êÜèå ÌÝëïõò ôïõ Ä.Ó. êáèïñßæïíôáé óôç óýìâáóç õðçñåóéþí êáé äéáôßèåíôáé ðñïò åðéèåþñçóç óôçí Ýäñá ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁëëáãÞ óôç Óýíèåóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ Óôç óõíåäñßáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ óôéò 14 Äåêåìâñßïõ 2017, ï ê. Frijns ðáñáéôÞèçêå áðü ÌÝëïò ôïõ Ä.Ó. ìå éó÷ý áðü ôï ðÝñáò ôùí óõíáëëáãþí ôçò óõãêåêñéìÝíçò çìÝñáò. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï èá Þèåëå ìå ôçí åõêáéñßá áõôÞ íá ôïí åõ÷áñéóôÞóåé ãéá ôéò õðçñåóßåò ôïõ. Óôçí ßäéá óõíåäñßáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, ôï Ä.Ó. åíÝêñéíå ôïí äéïñéóìü ôçò êõñßáò Susanne van Dootingh ùò ÌÝëïõò ôïõ Ä.Ó., ìå éó÷ý áðü ôéò 15 Äåêåìâñßïõ 2017. ¸íôáîç êáé Åêðáßäåõóç ¼ëá ôá íÝá ÌÝëç ôïõ Ä.Ó. èá óõììåôÜó÷ïõí óå Ýíá ðñüãñáììá Ýíôáîçò, ôï ïðïßï ðåñéëáìâÜíåé ðëçñïöïñßåò ãéá ôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï, êáèþò êáé ãéá ôá êáèÞêïíôá êáé ôéò áñìïäéüôçôÝò ôïõò ùò Ìåëþí ôïõ Ä.Ó. Åðéðñüóèåôá, ôï Ä.Ó. ëáìâÜíåé ìÝôñá þóôå íá åíçìåñþíåôáé ó÷åôéêÜ ìå åîåëßîåéò ðïõ áöïñïýí ôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï êáé Ý÷åé äéáóöáëßóåé ôçí åöáñìïãÞ åðßóçìïõ ðñïãñÜììáôïò êáôÜñôéóçò. Áîéïëüãçóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ Ôï Ä.Ó. ðñáãìáôïðïéåß êÜèå äýï ÷ñüíéá åðáíåîÝôáóç ôçò åðßäïóÞò ôïõ. ÁìïéâÞ ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ Ôï Ä.Ó. ðéóôåýåé üôé ç áìïéâÞ ôùí ìåëþí ôïõ ðñÝðåé íá áíôéêáôïðôñßæåé ôéò åõèýíåò êáé ôçí åìðåéñßá ôïõ Ä.Ó. ùò óõíüëïõ êáé íá åßíáé äßêáéç, äåäïìÝíïõ ôïõ ìåãÝèïõò, ôçò ðïëõðëïêüôçôáò êáé ôùí åðåíäõôéêþí óôü÷ùí ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. Ç áìïéâÞ áíáèåùñåßôáé óå åôÞóéá âÜóç. Ï Ðñüåäñïò ëáìâÜíåé 82.488 åõñþ åôçóßùò êáé ôá õðüëïéðá ÌÝëç ôïõ Ä.Ó. 65.488 åõñþ åôçóßùò êáô’ áíáëïãßá, åêôüò áðü ôá ÓõíäåäåìÝíá ÌÝëç ôïõ Ä.Ó. ðïõ óõìöþíçóáí íá áðïðïéçèïýí ôçí áìïéâÞ ôïõò. ÊáíÝíá óôïé÷åßï ôçò áìïéâÞò ðïõ ôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï êáôáâÜëëåé óôá ÌÝëç ôïõ Ä.Ó. äåí ó÷åôßæåôáé ìå ôçí åðßäïóç. 4

JPMorgan Funds ¸êèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ (óõíÝ÷åéá)

ÓõíåäñéÜóåéò êáé ÅðéôñïðÝò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ Ôï Ä.Ó. ðñáãìáôïðïéåß ôñéìçíéáßåò óõíåäñéÜóåéò, áëëÜ óõãêáëïýíôáé êáé ðñüóèåôåò óõíåäñéÜóåéò åÜí åßíáé áðáñáßôçôï. ÄåäïìÝíïõ ôïõ åýñïõò êáé ôçò öýóçò ôùí åðé÷åéñçìáôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ, ôï Ä.Ó. äåí èåùñåß åðß ôïõ ðáñüíôïò áðáñáßôçôç ôç óýóôáóç åðßóçìçò ÅðéôñïðÞò ÅëÝã÷ïõ Þ Áìïéâþí Þ ïðïéáóäÞðïôå ìüíéìçò åðéôñïðÞò. Ùóôüóï, ôï èÝìá âñßóêåôáé õðü åîÝôáóç. Ùò åê ôïýôïõ, üëá ôá èÝìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôï Ä.Ó. åãêñßíïíôáé åðß ôïõ ðáñüíôïò áðü ôï Ä.Ó. Þ, óå ðåñßðôùóç ðïõ õðÜñ÷ïõí óõãêåêñéìÝíá èÝìáôá ðïõ ÷ñÞæïõí ðåñáéôÝñù ðñïóï÷Þò, ìðïñåß íá óõóôáèåß ìéá ÅðéìÝñïõò ÅðéôñïðÞ ôïõ Ä.Ó. ãéá ôïí óõãêåêñéìÝíï óêïðü. Ìéá ôÝôïéá ðåñßðôùóç èá ìðïñïýóå íá óõíßóôáôáé óôï üôé ôï Ä.Ó. æçôÜ ïñéóìÝíåò ôñïðïðïéÞóåéò óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï êáé äåí åíäåßêíõôáé ç áíáìïíÞ Ýùò ôçí åðüìåíç ôñéìçíéáßá óõíåäñßáóç ôïõ Ä.Ó. ãéá ôçí Ýãêñéóç ôïõ åí ëüãù áéôÞìáôïò. Óôéò óõíåäñéÜóåéò áõôþí ôùí ÅðéìÝñïõò Åðéôñïðþí óõíÞèùò ðáñßóôáíôáé êáô’ åëÜ÷éóôïí äýï ÌÝëç ôïõ Ä.Ó. ÐñáãìáôïðïéÞèçêáí åííÝá óõíåäñéÜóåéò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. Ïé ôÝóóåñéò åî áõôþí Þôáí ôñéìçíéáßåò óõíåäñéÜóåéò ôïõ Ä.Ó., óôçí çìåñÞóéá äéÜôáîç ôùí ïðïßùí ðåñéëáìâÜíïíôáí, ìåôáîý Üëëùí, ôá èÝìáôá ðïõ åðéóçìáßíïíôáé óôçí áíùôÝñù åíüôçôá ìå ôßôëï «Ñüëïò êáé Åõèýíç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ» êáé ðÝíôå Þôáí åéäéêÝò óõíåäñéÜóåéò ôïõ Ä.Ó. åðß óõãêåêñéìÝíùí èåìÜôùí. Åðéðñüóèåôá ôçò óõíåäñßáóçò ôïõ Ä.Ó., üðïõ ïé ÅëåãêôÝò ðáñïõóéÜæïõí ôçí ÝêèåóÞ ôïõò ó÷åôéêÜ ìå ôïí Ýëåã÷ï ôùí ëïãáñéáóìþí ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ, ôá Ìç ÅêôåëåóôéêÜ ÌÝëç ôïõ Ä.Ó. óõíáíôþíôáé åðßóçò ìáæß ôïõò ìßá öïñÜ ôïí ÷ñüíï ÷ùñßò íá ðáñßóôáíôáé ôá ÅêôåëåóôéêÜ ÌÝëç ôïõ Ä.Ó. Åóùôåñéêüò ¸ëåã÷ïò Ç äéá÷åßñéóç åðåíäýóåùí êáé üëåò ïé äéïéêçôéêÝò õðçñåóßåò ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò êáé ç èåìáôïöõëáêÞ ôùí óôïé÷åßùí åíåñãçôéêïý ðáñÝ÷åôáé áðü ôçí J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Ùò åê ôïýôïõ, ôï óýóôçìá åóùôåñéêïý åëÝã÷ïõ ôïõ Ä.Ó. óõíßóôáôáé êõñßùò óôçí ðáñáêïëïýèçóç ôùí õðçñåóéþí ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò êáé ôï ÁðïèåôÞñéï, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí ëåéôïõñãéêþí åëÝã÷ùí êáé ôùí åëÝã÷ùí óõììüñöùóçò ðïõ Ý÷ïõí êáèéåñùèåß áðü áõôïýò, ðñïêåéìÝíïõ íá éêáíïðïéïýíôáé ïé õðï÷ñåþóåéò ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ ðñïò ôïõò ìåñéäéïý÷ïõò, óýìöùíá ìå üóá ïñßæïíôáé óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï, óôï Êáôáóôáôéêü êáé óå üëïõò ôïõò ó÷åôéêïýò êáíïíéóìïýò. Ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò áíáöÝñåôáé ôõðéêÜ óôï Ä.Ó. óå ôñéìçíéáßá âÜóç ó÷åôéêÜ ìå ôéò äéÜöïñåò äñáóôçñéüôçôåò ãéá ôéò ïðïßåò åßíáé õðåýèõíç, åíþ èá åíçìåñþíåé åðéðñüóèåôá ôï Ä.Ó. ÷ùñßò êáèõóôÝñçóç ó÷åôéêÜ ìå ïðïéïäÞðïôå ïõóéþäåò äéïéêçôéêü Þ ëïãéóôéêü èÝìá. ÅôáéñéêÞ ÄéáêõâÝñíçóç êáé Êþäéêáò Äåïíôïëïãßáò ALFI Ôï Ä.Ó. Ý÷åé ôçí åõèýíç íá äéáóöáëßæåé üôé ðëçñïýôáé õøçëü åðßðåäï åôáéñéêÞò äéáêõâÝñíçóçò êáé èåùñåß üôé ôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï Ý÷åé óõììïñöùèåß ìå ôéò âÝëôéóôåò ðñáêôéêÝò ðïõ åöáñìüæïíôáé óôïí êëÜäï áìïéâáßùí êåöáëáßùí ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ. Ðéï óõãêåêñéìÝíá, ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Ý÷åé õéïèåôÞóåé ôïí Êþäéêá Äåïíôïëïãßáò ALFI (ï «Êþäéêáò»), ï ïðïßïò êáèïñßæåé ôéò áñ÷Ýò ôçò ÷ñçóôÞò äéáêõâÝñíçóçò. ÁõôÝò ïé áñ÷Ýò ðáñáôßèåíôáé óôç óõíÝ÷åéá: 1. Ôï Ä.Ó. ïöåßëåé íá äéáóöáëßæåé üôé åöáñìüæïíôáé õøçëÜ ðñüôõðá åôáéñéêÞò äéáêõâÝñíçóçò áíÜ ðÜóá óôéãìÞ, 2. Ôï Ä.Ó. ïöåßëåé íá Ý÷åé êáëü åðáããåëìáôéêü åðßðåäï êáé êáôÜëëçëç åìðåéñßá êáé íá äéáóöáëßæåé üôé åßíáé óå èÝóç íá åêðëçñþóåé ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ óå óõëëïãéêü åðßðåäï, 3. Ôï Ä.Ó. ïöåßëåé íá åíåñãåß ìå äßêáéï êáé áíåîÜñôçôï ôñüðï, ìå ãíþìïíá ôï âÝëôéóôï óõìöÝñïí ôùí åðåíäõôþí, 4. Ôï Ä.Ó. ïöåßëåé íá åêôåëåß ôá êáèÞêïíôÜ ôïõ ìå ôç äÝïõóá öñïíôßäá êáé åðéìÝëåéá, 5. Ôï Ä.Ó. ïöåßëåé íá äéáóöáëßæåé ôç óõììüñöùóç ìå üëïõò ôïõò éó÷ýïíôåò íüìïõò êáé êáíïíéóìïýò, êáèþò êáé ìå ôá éäñõôéêÜ Ýããñáöá ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ, 6. Ôï Ä.Ó. ïöåßëåé íá äéáóöáëßæåé üôé ïé åðåíäõôÝò Ý÷ïõí åíçìåñùèåß êáôÜëëçëá, áðïëáýïõí äßêáéçò êáé ßóçò ìåôá÷åßñéóçò, êáé ëáìâÜíïõí ôá ðñïíüìéá êáé ôéò õðçñåóßåò ðïõ äéêáéïýíôáé, 7. Ôï Ä.Ó. ïöåßëåé íá äéáóöáëßæåé üôé åöáñìüæïíôáé áðïôåëåóìáôéêÝò äéáäéêáóßåò äéá÷åßñéóçò êéíäýíïõ êáé ïé êáôÜëëçëïé åóùôåñéêïß Ýëåã÷ïé, 8. Ôï Ä.Ó. ïöåßëåé íá åíôïðßæåé êáé íá äéá÷åéñßæåôáé äßêáéá êáé áðïôåëåóìáôéêÜ, êáôÜ ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï, ïðïéáäÞðïôå ðñáãìáôéêÞ, äõíçôéêÞ Þ ðñïöáíÞ óýãêñïõóç óõìöåñüíôùí êáé íá äéáóöáëßæåé ôéò êáôÜëëçëåò êïéíïðïéÞóåéò, 9. Ôï Ä.Ó. ïöåßëåé íá äéáóöáëßæåé üôé ôá äéêáéþìáôá ôùí ìåñéäéïý÷ùí áóêïýíôáé ìå óõíåôü ôñüðï êáé ðñïò ôï âÝëôéóôï óõìöÝñïí ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ, 10. Ôï Ä.Ó. ïöåßëåé íá äéáóöáëßæåé üôé ç áìïéâÞ ôùí ìåëþí ôïõ Ä.Ó. åßíáé åýëïãç êáé äßêáéç, êáèþò êáé üôé êïéíïðïéåßôáé åðáñêþò. Ôï Ä.Ó. èåùñåß üôé ôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõììïñöþèçêå ìå ôéò áñ÷Ýò ôïõ Êþäéêá áðü êÜèå ïõóéáóôéêÞ Üðïøç, êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò ðïõ Ýëçîå ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018. Ôï Ä.Ó. áíáëáìâÜíåé ôç äéåîáãùãÞ åôÞóéïõ åëÝã÷ïõ áíáöïñéêÜ ìå ôç äéáôÞñçóç ôçò óõììüñöùóçò ìå ôéò áñ÷Ýò ôïõ Êþäéêá. ÐïëéôéêÞ Øçöïöïñßáò äé’ áíôéðñïóþðïõ Ôï Ä.Ó. åê÷ùñåß ôçí åõèýíç ãéá ôçí øçöïöïñßá äé’ áíôéðñïóþðïõ óôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò. Ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò äéá÷åéñßæåôáé ôá äéêáéþìáôá øÞöïõ ôùí ìåñéäßùí ðïõ ôçò Ý÷ïõí áíáôåèåß ìå óýíåóç êáé åðéìÝëåéá, áðïêëåéóôéêÜ ìå âÜóç ôçí åýëïãç êñßóç ôçò ó÷åôéêÜ ìå ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí âÝëôéóôùí ïéêïíïìéêþí óõìöåñüíôùí ôùí ðåëáôþí. Óôï âáèìü ðïõ åßíáé åöéêôü, ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò èá øçößæåé óå üëåò ôéò óõíåëåýóåéò ðïõ óõãêáëïýíôáé áðü ôéò åôáéñåßåò óôéò ïðïßåò óõììåôÝ÷åé åðåíäõôéêÜ. Áíôßãñáöï ôçò ðïëéôéêÞò ðåñß øçöïöïñßáò äé’ áíôéðñïóþðïõ äéáôßèåôáé áðü ôçí Ýäñá ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ êáôüðéí áéôÞìáôïò Þ áðü ôç äéáäéêôõáêÞ ôïðïèåóßá: https://am.jpmorgan.com/uk/institutional/corporate-governance ÐåñéâÜëëïí, ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç êáé ÄéáêõâÝñíçóç («ESG») ÏñéóìÝíá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá ôçò JPMorgan Funds Ý÷ïõí óõìðåñéëÜâåé ôá èÝìáôá ESG óôçí åðåíäõôéêÞ ôïõò ðïëéôéêÞ. Ó÷åôéêÜ áíáëõôéêÜ óôïé÷åßá ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï åíçìåñùôéêü äåëôßï.

ÁóöÜëéóç åðáããåëìáôéêÞò áóôéêÞò åõèýíçò ôùí Ìåëþí ôïõ Ä.Ó. êáé ôùí Áíþôáôùí Óôåëå÷þí Ôï Êáôáóôáôéêü ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ áðáëëÜóóåé ôá ÌÝëç ôïõ Ä.Ó. áðü ôçí åõèýíç ãéá Ýîïäá ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé åýëïãá óå ó÷Ýóç ìå ïðïéáäÞðïôå áðáßôçóç åíáíôßïí ôïõò, ç ïðïßá ðñïêýðôåé êáôÜ ôçí åêôÝëåóç ôùí êáèçêüíôùí Þ ôùí áñìïäéïôÞôùí ôïõò, åöüóïí äåí Ý÷ïõí åíåñãÞóåé ìå äüëéï Þ áíÝíôéìï ôñüðï. Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí ìåñéäéïý÷ùí Ýíáíôé áíÜëïãùí áðáéôÞóåùí, ôï Ä.Ó. Ý÷åé áóöáëßóåé ôá ÌÝëç ôïõ Ä.Ó. êáé ôá Áíþôáôá ÓôåëÝ÷ç ìå êÜëõøç åðáããåëìáôéêÞò áóôéêÞò åõèýíçò Ýíáíôé ïñéóìÝíùí õðï÷ñåþóåùí ðïõ ðñïêýðôïõí êáôÜ ôçí åêôÝëåóç ôùí êáèçêüíôùí êáé ôùí áñìïäéïôÞôùí ôïõò, áëëÜ äåí ðáñÝ÷åôáé êÜëõøç ãéá äüëéåò Þ áíÝíôéìåò ðñÜîåéò áðü ðëåõñÜò ôïõò.

ÁíåîÜñôçôïò ÅëåãêôÞò Ç PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, êáôÝ÷åé ôç èÝóç ôïõ ÅëåãêôÞ ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ áðü ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2006. Ï äéáãùíéóìüò ãéá ôçí ðáñï÷Þ õðçñåóéþí åëÝã÷ïõ ðñïêçñý÷èçêå ôåëåõôáßá öïñÜ ôï 2016. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï áîéïëüãçóå ôéò õðçñåóßåò ôçò åôáéñåßáò PwC ôï 2016 êáé áðïöÜóéóå üôé, ìå ôçí åðéöýëáîç ïðïéùíäÞðïôå Üëëùí óõíåðéäñþíôùí ðáñáãüíôùí, èá óõíå÷ßóåé íá ðñïôåßíåé óôïõò Ìåñéäéïý÷ïõò ôïí äéïñéóìü ôçò åí ëüãù åôáéñåßáò ùò ÅëåãêôÞ.

ÅôÞóéåò ÃåíéêÝò Óõíåëåýóåéò Ç åðüìåíç ÅôÞóéá ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ èá ëÜâåé ÷þñá óôéò 21 Íïåìâñßïõ 2018, óôçí ¸äñá ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ, ðñïêåéìÝíïõ íá åîåôáóôïýí èÝìáôá ðïõ áöïñïýí óôï Ýôïò ðïõ Ýêëåéóå ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018. Óå áõôÞ ôç óõíÝëåõóç èá æçôçèåß áðü ôïõò ìåñéäéïý÷ïõò íá åîåôÜóïõí ôá óõíÞèç èÝìáôá ðïõ ôßèåíôáé óôéò åí ëüãù óõíåëåýóåéò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí åîÞò: 1. Ôçí õéïèÝôçóç ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí êáé ôçí Ýãêñéóç ôçò êáôáíïìÞò ôùí áðïôåëåóìÜôùí, 2. Ôçí Ýãêñéóç ôùí áìïéâþí ôùí Ìåëþí ôïõ Ä.Ó, 3. Ôçí åêëïãÞ ôùí Ìåëþí ôïõ Ä.Ó., êáèþò üëá ôá ìÝëç ôïõ Ä.Ó. åðéèõìïýí íá åßíáé õðïøÞöéá ãéá åêëïãÞ, 4. Ôçí åêëïãÞ ôïõ ÅëåãêôÞ, 5. Ôçí áðáëëáãÞ ôùí Ìåëþí ôïõ Ä.Ó. áðü ôá êáèÞêïíôÜ ôïõò. Äåí õðÜñ÷åé êÜðïéá åéäéêÞ åðé÷åéñçìáôéêÞ ðñüôáóç áðü ôï Ä.Ó. 5

JPMorgan Funds ¸êèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ (óõíÝ÷åéá)

ÁðáëëáãÞ ôùí Ìåëþí ôïõ Ä.Ó. áðü ôá êáèÞêïíôÜ ôïõò ¸íá áðü ôá èÝìáôá ôçò ÅÃÓ, üðùò áðáéôåßôáé óýìöùíá ìå ôç íïìïèåóßá ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ, åßíáé ïé ìåñéäéïý÷ïé íá øçößóïõí ó÷åôéêÜ ìå ôçí áðáëëáãÞ ôùí ìåëþí ôïõ Ä.Ó. áðü ôá êáèÞêïíôÜ ôïõò ãéá ôï õðü åîÝôáóç ïéêïíïìéêü Ýôïò. Ç åí ëüãù áðáëëáãÞ åßíáé Ýãêõñç åöüóïí ïé åôÞóéïé ëïãáñéáóìïß äåí ðåñéëáìâÜíïõí êáìßá ðáñÜëåéøç Þ øåõäÞ ðëçñïöïñßá ðïõ áðïêñýðôåé ôçí ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ.

ÐïëéôéêÞ ÁðïññÞôïõ Ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò óõììïñöþíåôáé ìå ôçí ðïëéôéêÞ áðïññÞôïõ ðïõ Ý÷åé åêäïèåß áðü ôçí J.P. Morgan Asset Management, ç ïðïßá äéáôßèåôáé óôç äéåýèõíóç www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Ç óõãêåêñéìÝíç ðïëéôéêÞ èá åíçìåñùèåß Ýùò ôéò 25 ÌáÀïõ 2018, þóôå íá óõììïñöþíåôáé ìå ôïí Ãåíéêü Êáíïíéóìü Ðñïóôáóßáò ÄåäïìÝíùí.

Ãåãïíüôá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ¸ôïõò Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï óõìöþíçóå ôéò áêüëïõèåò åôáéñéêÝò ðñÜîåéò ó÷åôéêÜ ìå ôá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá, ïé ïðïßåò êïéíïðïéÞèçêáí, êáôÜ ðåñßðôùóç, óôïõò ðåëÜôåò: á) ¸íáñîç êõêëïöïñßáò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí JPMorgan Funds - Latin America Corporate Bond Fund óôéò 10 Éïõëßïõ 2017, JPMorgan Funds - Multi-Asset Italy PIR Fund óôéò 12 Éïõëßïõ 2017, JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund óôéò 31 Éïõëßïõ 2017, JPMorgan Funds - Systematic Alpha Higher Volatility Fund óôéò 18 Áðñéëßïõ 2018, JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund óôéò 26 Áðñéëßïõ 2018. â) Åêêáèáñßóåéò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí JPMorgan Funds - Global Allocation Fund óôéò 17 Éïõëßïõ 2017, JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund óôéò 25 Ïêôùâñßïõ 2017, JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund óôéò 17 Íïåìâñßïõ 2017, JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund óôéò 28 Íïåìâñßïõ 2017. Ôï JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund êáôÝóôç áíåíåñãü óôéò 10 Éáíïõáñßïõ 2018. ã) Óõã÷ùíåýóåéò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund óôéò 14 Éïõëßïõ 2017. Ôï JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund ôçí 1ç Äåêåìâñßïõ 2017. JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund óôéò 9 Öåâñïõáñßïõ 2018. JPMorgan Funds - France Equity Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund óôéò 9 Öåâñïõáñßïõ 2018. JPMorgan Funds - Germany Equity Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund óôéò 9 Öåâñïõáñßïõ 2018. JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund óôéò 9 Öåâñïõáñßïõ 2018. JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018. JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018. JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018. JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018. ä) ÓõíáëëáãÝò Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí óå åßäïò Ãéá ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ìå ÁíôéóôÜèìéóç ÄéÜñêåéáò ôïõ JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Fund ðñáãìáôïðïéÞèçêå åîáãïñÜ óå åßäïò êáé, åí óõíå÷åßá, åããñáöÞ óå åßäïò óôï JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund óôéò 31 Éïõëßïõ 2017. å) Óõã÷þíåõóç Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí êáé áëëáãÞ ïíïìáóßáò Ìå éó÷ý áðü ôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017, ïé áêüëïõèåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêáí ùò åîÞò: ÐáëáéÜ ïíïìáóßá Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí JPM Europe High Yield Short Duration Bond S (acc) - EUR JPM Global Capital Structure Opportunities S (acc) - EUR JPM Highbridge Europe STEEP S (perf) (acc) - EUR JPM Multi-Manager Alternatives S (acc) - CHF (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives S (acc) - EUR (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives S (acc) - SEK (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives S (acc) - USD

ÍÝá ïíïìáóßá Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR JPM Global Capital Structure Opportunities S1 (acc) - EUR JPM Highbridge Europe STEEP S1 (perf) (acc) - EUR JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD

Ìå éó÷ý áðü ôéò 10 Íïåìâñßïõ 2017, ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)» ôùí ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí óõã÷ùíåýôçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ Þ, óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí åß÷áí ôåèåß óå êõêëïöïñßá áíôßóôïé÷åò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ, ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)» ìåôïíïìÜóôçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)», äéáôçñþíôáò ôá áíáãíùñéóôéêÜ ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí. Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2017, êáôáñãÞèçêå ç áìïéâÞ åðßäïóçò ðïõ ÷ñåþíåôáé óôá JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund, JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund, JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund êáé JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund. Ùò åê ôïýôïõ, ôï åðßèçìá «perf» (åðßäïóçò) áöáéñÝèçêå áðü ôçí ïíïìáóßá ôùí Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí. óô) ÁëëáãÝò óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï Ìå éó÷ý áðü ôéò 12 Éïõëßïõ 2017, ç åðåíäõôéêÞ ðïëéôéêÞ ôïõ JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund ôñïðïðïéÞèçêå ðñïêåéìÝíïõ ðïóïóôü ýøïõò 10% ôïõ åíåñãçôéêïý êáô’ áíþôáôï íá åðåíäýåôáé óå õðü áßñåóç ìåôáôñÝøéìïõò ôßôëïõò (áíôß ôïõ 5% ðïõ ßó÷õå óôï ðáñåëèüí). Ìå éó÷ý áðü ôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017, ôï JPMorgan Funds - Asia Equity Fund ìåôïíïìÜóôçêå óå JPMorgan Funds - Asia Growth Fund. Ï åðåíäõôéêüò óôü÷ïò êáé ç ðïëéôéêÞ ôïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ ôñïðïðïéÞèçêáí ðñïêåéìÝíïõ íá äéåõêñéíéóôåß üôé ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï èá åðåíäýåé ðëÝïí ðñùôßóôùò óå Ýíá óõãêåíôñùôéêü ÷áñôïöõëÜêéï ìå Ýìöáóç óôçí áíÜðôõîç. Ìå éó÷ý áðü ôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017, ôï JPMorgan Funds - Europe Technology Fund ìåôïíïìÜóôçêå óå JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund. Ï åðåíäõôéêüò óôü÷ïò êáé ç ðïëéôéêÞ ôïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ ôñïðïðïéÞèçêáí ðñïêåéìÝíïõ íá äéåõêñéíéóôåß üôé ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åðåíäýåé åðßóçò óå åôáéñåßåò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ôå÷íïëïãßåò, óõìðåñéëáìâÜíïíôáò, åíäåéêôéêÜ, ôçí ôå÷íïëïãßá, ôá ìÝóá êáé ôçí åðéêïéíùíßá. Ìå éó÷ý áðü ôéò 27 Äåêåìâñßïõ 2017, ï åðåíäõôéêüò óôü÷ïò ôïõ JPMorgan Funds - Korea Equity Fund ôñïðïðïéÞèçêå ðñïêåéìÝíïõ íá áöáéñåèåß ç áíáöïñÜ óôç ÷ñÞóç ðáñÜãùãùí ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí ìÝóùí ãéá åðåíäõôéêïýò óêïðïýò. Ìå éó÷ý áðü ôéò 3 Éáíïõáñßïõ 2018, ï åðåíäõôéêüò óôü÷ïò êáé ç ðïëéôéêÞ ôïõ JPMorgan Funds - Quantitative Flexible Bond Fund ôñïðïðïéÞèçêáí ðñïêåéìÝíïõ íá áöáéñåèåß ç åõåëéîßá ÷ñÞóçò ðáñÜãùãùí ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí ìÝóùí ãéá åðåíäõôéêïýò óêïðïýò. 6

JPMorgan Funds ¸êèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ (óõíÝ÷åéá)

Åðéëåîéìüôçôá êáé åëÜ÷éóôá ðïóÜ Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí – ðñüôáóç áëëáãÞò Ìå éó÷ý áðü ôïí ÓåðôÝìâñéï ôïõ 2017, ôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï ôñïðïðïéÞèçêå þóôå íá âåëôéùèåß ç äéáöÜíåéá êáé ç êáôáíüçóç áíáöïñéêÜ ìå ôçí åðéëåîéìüôçôá ôùí Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí. Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ìå ÁíôéóôÜèìéóç Óõíáëëáãìáôéêïý Êéíäýíïõ – äéåõêñéíßóåéò ãéá ôç äéåõèÝôçóç êáíïíéóôéêþí áëëáãþí Ìå éó÷ý áðü ôïí Éïýíéï ôïõ 2017, ôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï ôñïðïðïéÞèçêå ðñïêåéìÝíïõ íá âåëôéùèåß ç ðåñéãñáöÞ ôùí Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí ìå ÁíôéóôÜèìéóç Óõíáëëáãìáôéêïý Êéíäýíïõ, óå óõíÜñôçóç ìå ôç Ãíùìïäüôçóç ôçò ÅÁÊÁÁ ó÷åôéêÜ ìå ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ÏÓÅÊÁ (Ãíùìïäüôçóç ÅÁÊÁÁ) êáé ôïí Êáíïíéóìü ãéá ôéò ÕðïäïìÝò ôùí Åõñùðáúêþí Áãïñþí (European Market Infrastructure Regulation – EMIR). Research Enhanced Index Funds – ðñüôáóç ìåßùóçò ËåéôïõñãéêÞò êáé ÄéïéêçôéêÞò ÁìïéâÞò Ìå éó÷ý áðü ôéò 30 Óåðôåìâñßïõ 2017, ç ËåéôïõñãéêÞ êáé ÄéïéêçôéêÞ ÁìïéâÞ ìåéþèçêå êáôÜ/óå 5 ìïíÜäåò âÜóçò ãéá üëåò ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ôùí áêüëïõèùí ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí: JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund, JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund, JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund. JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund – ðñïóèÞêç Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí S1 Ìå éó÷ý áðü ôéò 2 Ïêôùâñßïõ 2017, ôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï ôñïðïðïéÞèçêå ðñïêåéìÝíïõ íá óõìðåñéëçöèåß ç ðñïóèÞêç ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí S1. ÐñïóèÞêç ôçò èåìáôéêÞò åíüôçôáò ESG óå äéÜöïñá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá Ìå éó÷ý áðü ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2017, ôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï ôñïðïðïéÞèçêå þóôå íá áíôéêáôïðôñßæåé ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ïé ðáñÜãïíôåò ðïõ áöïñïýí ôï ÐåñéâÜëëïí, ôçí ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç êáé ôç ÄéáêõâÝñíçóç («ESG») åíóùìáôþíïíôáé óôçí åðåíäõôéêÞ äéáäéêáóßá ãéá ïñéóìÝíá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá. Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ìå ÁíôéóôÜèìéóç Óõíáëëáãìáôéêïý Êéíäýíïõ – åíçìÝñùóç ôïõ ìïíôÝëïõ ðåñéèùñßïõ áóöÜëéóçò ðáñáãþãùí þóôå íá ðëçñïß ôïí Êáíïíéóìü ãéá ôéò ÕðïäïìÝò ôùí Åõñùðáúêþí Áãïñþí Ìå éó÷ý áðü ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2017, ç áêüëïõèç äÞëùóç áöáéñÝèçêå áðü ôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï: «Ùò áðïôÝëåóìá ôùí óõíáëëáãþí áíôéóôÜèìéóçò óõíáëëáãìáôéêïý êéíäýíïõ, ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åíäÝ÷åôáé íá ÷ñåéáóôåß íá ìåôáâéâÜóåé ìåôñçôÜ Þ Üëëá ñåõóôïðïéÞóéìá óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý ùò åîáóöáëßóåéò óå áíôéóõìâáëëïìÝíïõò. ÊáôÜ óõíÝðåéá, óôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ìå ÁíôéóôÜèìéóç Óõíáëëáãìáôéêïý Êéíäýíïõ ìðïñåß íá êáôáíåìçèåß ìåãáëýôåñï ðïóïóôü ìåôñçôþí Þ Üëëùí ñåõóôïðïéÞóéìùí óôïé÷åßùí åíåñãçôéêïý óå óýãêñéóç ìå ôéò õðüëïéðåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí êáé, ùò åê ôïýôïõ, ìðïñåß íá äéáôçñïýí ìéêñüôåñç Ýêèåóç óôçí áãïñÜ, ãåãïíüò ôï ïðïßï èá ìðïñïýóå íá Ý÷åé èåôéêü Þ áñíçôéêü áíôßêôõðï óôçí åðßäïóç». ÊáíïíéóôéêÞ åíçìÝñùóç – MIFID II – áëëáãÝò óôéò óõìöùíßåò åðéìåñéóìïý ðñïìçèåéþí Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 2018, ç J.P. Morgan Asset Management êáôáâÜëëåé ðëçñùìÝò ãéá åîùôåñéêÝò õðçñåóßåò Ýñåõíáò, ìå åîáßñåóç ôá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá ðïõ ðáñáôßèåíôáé óôç óõíÝ÷åéá, ôá ïðïßá èá óõíå÷ßóïõí íá ÷ñçóéìïðïéïýí óõìöùíßåò åðéìåñéóìïý ðñïìçèåéþí / åéäéêÝò ðñïìÞèåéåò ãéá ôçí ðëçñùìÞ åîùôåñéêþí õðçñåóéþí Ýñåõíáò: JPMorgan Funds - America Equity Fund JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund JPMorgan Funds - Asia Growth Fund JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund JPMorgan Funds - China Fund JPMorgan Funds - China A Share Opportunities Fund JPMorgan Funds - Equity Premium Income Fund JPMorgan Funds - Greater China Fund JPMorgan Funds - Hong Kong Fund JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund JPMorgan Funds - India Fund JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund JPMorgan Funds - Japan Equity Fund JPMorgan Funds - Korea Equity Fund JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund JPMorgan Funds - Singapore Fund JPMorgan Funds - Taiwan Fund JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund JPMorgan Funds - US Growth Fund JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund JPMorgan Funds - US Researched Enhanced Index Equity Fund JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund JPMorgan Funds - US Technology Fund JPMorgan Funds - US Value Fund JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund – ðëÞñçò åîáãïñÜ Óôéò 28 Íïåìâñßïõ 2017, åéóðñÜ÷èçêå ôï ðëÞñåò ðïóü åîáãïñÜò ãéá ôï JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund. Ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï êáôÝóôç áíåíåñãü êáé áöáéñÝèçêå áðü ôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2017. Åõñùðáúêüò Êáíïíéóìüò ãéá ôïõò Äåßêôåò ÁíáöïñÜò Ìå éó÷ý áðü ôéò 29 Ìáñôßïõ 2018, ôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï ôñïðïðïéÞèçêå ðñïêåéìÝíïõ íá ðëçñïß ôïí Åõñùðáúêü Êáíïíéóìü ãéá ôïõò Äåßêôåò ÁíáöïñÜò. æ) ÁëëáãÞ óôïí äåßêôç áíáöïñÜò ôïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ Ìå éó÷ý áðü ôéò 3 Éïõëßïõ 2017, ï äåßêôçò áíáöïñÜò ãéá ôï JPMorgan Funds - Africa Equity Fund Üëëáîå áðü ôïí MSCI Emerging and Frontier Markets Africa Index (ÊáèáñÞ ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç) óôïí Dow Jones Africa Titans 50 Index (ÊáèáñÞ ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç). Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Áõãïýóôïõ 2017, ï äåßêôçò áíáöïñÜò ãéá ôï JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund Üëëáîå áðü ôïí MSCI Middle East Index (ÊáèáñÞ ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç) óôïí S&P Pan Arab Composite Index (ÊáèáñÞ ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç). 7

JPMorgan Funds ¸êèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ (óõíÝ÷åéá)

Ìå éó÷ý áðü ôéò 2 Ïêôùâñßïõ 2017, ï äåßêôçò áíáöïñÜò ãéá ôï JPMorgan Funds - US Technology Fund Üëëáîå áðü ôïí BofA Merrill Lynch 100 Technology Price Index óôïí Russell 1000 Equal Weight Technology Index (ÊáèáñÞ ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç). Ìå éó÷ý áðü ôéò 11 Áðñéëßïõ 2018, ï äåßêôçò áíáöïñÜò ãéá ôï JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund Üëëáîå áðü ôïí MSCI Emerging Markets Europe Index (ÊáèáñÞ ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç) óôïí MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (ÊáèáñÞ ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç). ç) ÊáôÜñãçóç ôçò ÁìïéâÞò Åðßäïóçò êáé ìåßùóç ôçò ÁìïéâÞò Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2017, ç áìïéâÞ åðßäïóçò ýøïõò 10% êáôáñãÞèçêå êáé ç ÁìïéâÞ Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ ìåéþèçêå óå 0,19% ãéá ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí C êáé I, óå 0,38% ãéá ôçí Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí A êáé óå 0,10% ãéá ôçí Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí S (ìüíï ãéá ôï JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund) ãéá ôá áêüëïõèá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá: JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund; JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund; JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund; JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund. Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Óåðôåìâñßïõ 2017 ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ìå Þ ÷ùñßò áìïéâÞ åðßäïóçò óõã÷ùíåýôçêáí Þ ìåôïíïìÜóôçêáí. Ìå éó÷ý áðü ôéò 11 ÌáÀïõ 2018, ç ÁìïéâÞ Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ ìåéþèçêå óå 1,25% ãéá ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí A, óå 0,60% ãéá ôçí Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí C êáé óå 1,25% ãéá ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí D ãéá ôï JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund. è) Ìç÷áíéóìüò «swing waiver» Ìå éó÷ý áðü ôéò 26 Óåðôåìâñßïõ 2017, ç ðåñßïäïò «swing waiver» (ìç åöáñìïãÞò ôçò ðñïóáñìïãÞò) ãéá ôï JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund ðáñáôÜèçêå Ýùò ôéò 31 Ìáñôßïõ 2018. ÊáôÜ óõíÝðåéá, ç ðåñßïäïò éó÷ýïò ôïõ ìç÷áíéóìïý «swing waiver» ðáñáôÜèçêå Ýùò ôéò 31 Äåêåìâñßïõ 2018, ìå éó÷ý áðü ôéò 12 Ìáñôßïõ 2018. Ìå éó÷ý áðü ôéò 26 Óåðôåìâñßïõ 2017, ç ðåñßïäïò «swing waiver» (ìç åöáñìïãÞò ôçò ðñïóáñìïãÞò) ãéá ôï JPMorgan Funds - Income Fund ðáñáôÜèçêå Ýùò ôéò 31 Ìáñôßïõ 2018. ÊáôÜ óõíÝðåéá, ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Áðñéëßïõ 2018, ôï JPMorgan Funds - Income Fund êáôáñãÞèçêå áðü ôïí ìç÷áíéóìü «swing waiver», êáèüôé Ýëçîå ç ðåñßïäïò ìç åöáñìïãÞò ôçò ðñïóáñìïãÞò. Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Ïêôùâñßïõ 2017, ôï JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund êáôáñãÞèçêå áðü ôï ðåäßï åöáñìïãÞò ôïõ ìç÷áíéóìïý «swing waiver». Ìå éó÷ý áðü ôéò 6 Äåêåìâñßïõ 2017, ç ðåñßïäïò «swing waiver» (ìç åöáñìïãÞò ôçò ðñïóáñìïãÞò) ãéá ôï JPMorgan Funds - US Corporate Bond Fund ðáñáôÜèçêå Ýùò ôéò 31 Äåêåìâñßïõ 2018. Ìå éó÷ý áðü ôéò 17 ÌáÀïõ 2018, ôï JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund óõìðåñéëÞöèçêå óôï ðåäßï åöáñìïãÞò ôïõ ìç÷áíéóìïý «swing waiver», Ýùò üôïõ ôï õðü Äéá÷åßñéóç Åíåñãçôéêü öôÜóåé óôïí óôü÷ï ôùí 400 åêáôïììõñßùí äïëáñßùí Ç.Ð.Á. Þ Ýùò ôç ëÞîç ôçò ðåñéüäïõ ìç åöáñìïãÞò ôçò ðñïóáñìïãÞò óôéò 15 Áõãïýóôïõ 2018, üðïéï áðü ôá äýï óõìâåß ðñþôï.

Ãåãïíüôá ìåôÜ ôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï óõìöþíçóå ôéò áêüëïõèåò åôáéñéêÝò ðñÜîåéò ó÷åôéêÜ ìå ôá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá, ïé ïðïßåò êïéíïðïéÞèçêáí, êáôÜ ðåñßðôùóç, óôïõò ðåëÜôåò: á) ¸íáñîç êõêëïöïñßáò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí ÌåôÜ ôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò, ôï JPMorgan Funds - Quantitative Flexible Bond Fund ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 17 Óåðôåìâñßïõ 2018. â) Óõã÷ùíåýóåéò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí ÌåôÜ ôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò, óõã÷ùíåýèçêå ôï ðáñáêÜôù ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï: JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund óôéò 28 Óåðôåìâñßïõ 2018. ã) ÅããñáöÞ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ Ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò Ý÷åé õðïâÜëåé áßôçìá äéáãñáöÞò ôïõ JPMorgan Funds - Singapore Fund áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ÊåöáëáéáãïñÜò (SFC) ôïõ ×ïíãê Êïíãê. Ôï áßôçìá áõôü õðïâëÞèçêå åí áíáìïíÞ ôçò åðéêåßìåíçò óõã÷þíåõóçò ôïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ ìå Üëëï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôïõ JPMorgan Funds (ôï «Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï»), ãéá ôçí ïðïßá äåí æçôåßôáé ïýôå ðñüêåéôáé íá æçôçèåß ç Ýãêñéóç ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò ôïõ ×ïíãê Êïíãê. Ç äéáãñáöÞ ôÝèçêå óå éó÷ý áðü ôéò 8 Ïêôùâñßïõ 2018.

ä) ÁëëáãÝò óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund – ìåßùóç áìïéâÞò Ìå éó÷ý áðü ôïí Éïýëéï ôïõ 2018, ôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï ôñïðïðïéÞèçêå ðñïêåéìÝíïõ íá åíóùìáôþóåé ôç ìåßùóç ôçò ÅôÞóéáò ÁìïéâÞò Äéá÷åßñéóçò ãéá ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí A, C, D, I êáé I2 êáé ôç ìåßùóç ôçò áìïéâÞò äéáíïìÞò ãéá ôçí Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí D. ÁëëáãÞ óôïõò äåßêôåò áíáöïñÜò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ Ìå éó÷ý áðü ôéò 15 Óåðôåìâñßïõ 2018, ïé óõíéóôþóåò óå ìåôï÷Ýò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïí äåßêôç áíáöïñÜò ãéá ôï JPMorgan Funds - Multi-Asset Italy PIR Fund Üëëáîáí áðü ôïõò äåßêôåò FTSE MIB Index êáé FTSA Italia Mid Cap Index êáé áíôéêáôáóôÜèçêáí áðü ôïí äåßêôç áíáöïñÜò FTSA Italia PIR Benchmark.

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Ëïõîåìâïýñãï, 11 Ïêôùâñßïõ 2018

8

JPMorgan Funds ¸êèåóç Äéá÷åéñéóôþí Åðåíäýóåùí

Åðéóêüðçóç ôçò áãïñÜò Ïé ðáãêüóìéåò áãïñÝò ìåôï÷þí ðáñïõóßáóáí èåôéêÝò áðïäüóåéò ôï äùäåêÜìçíï ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018, ðáñÜ ôçí áõîçìÝíç ìåôáâëçôüôçôá ôçò áãïñÜò êáé ôéò áíçóõ÷ßåò ôùí åðåíäõôþí óå ó÷Ýóç ìå ôéò åìðïñéêÝò åíôÜóåéò áðü ôéò Ç.Ð.Á. êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ äåýôåñïõ åîáìÞíïõ ôçò ðåñéüäïõ. Ï äåßêôçò MSCI All-Country World Index áõîÞèçêå êáôÜ 11,7%, ï äåßêôçò Standard & Poor’s 500 êáôÜ 14,4%, ï äåßêôçò FTSE All-World Developed Europe ex UK Index åíéó÷ýèçêå êáôÜ 4,6% êáé ï äåßêôçò FTSE All-Share Ýêëåéóå ôçí ðåñßïäï óçìåéþíïíôáò Üíïäï 10,8%. Ïé ðáãêüóìéåò áãïñÝò ïìïëüãùí êáôÝãñáøáí, óå ãåíéêÝò ãñáììÝò, ÷áìçëüôåñç áðüäïóç áðü ôéò ìåôï÷Ýò. Ï äåßêôçò Bloomberg Barclays Aggregate Multiverse Index êáôÝãñáøå áðüäïóç 1,3% êáé ï äåßêôçò Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, ìå áíôéóôÜèìéóç óå äïëÜñéá Ç.Ð.Á., óçìåßùóå áðüäïóç 1,66%. (¼ëåò ïé åðéäüóåéò åêöñÜæïíôáé óå üñïõò äïëáñßùí Ç.Ð.Á., êáèáñÞ óõíïëéêÞ áðüäïóç, 1ç Éïõëßïõ 2017 – 30 Éïõíßïõ 2018, ðçãÞ: J.P. Morgan Asset Management). ÊáôÜ ôï äåýôåñï åîÜìçíï ôïõ 2017, ïé ðáãêüóìéåò ôéìÝò ìåôï÷þí áõîÞèçêáí êáé ïé ôéìÝò ïìïëüãùí ðáñÝìåéíáí ó÷åôéêÜ óôáèåñÝò óôï ðëáßóéï ôçò óõã÷ñïíéóìÝíçò ðáãêüóìéáò ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò, ôçò éó÷õñÞò åôáéñéêÞò êåñäïöïñßáò êáé ôçò õðïóôÞñéîçò áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí óçìáíôéêüôåñùí êåíôñéêþí ôñáðåæþí. Ïé áãïñÝò ìåôï÷þí ôùí Ç.Ð.Á. õðåñÝâçóáí, ãåíéêÜ, óå áðüäïóç Üëëåò áíåðôõãìÝíåò áãïñÝò êáé ïé ìåôï÷Ýò áíáäõüìåíùí áãïñþí åðùöåëÞèçêáí áðü ôéò áõîáíüìåíåò ôéìÝò ôïõ ðåôñåëáßïõ êáé ôï èåôéêü ðåñéâÜëëïí ãéá ôïõò åðåíäõôÝò ìå ðáãêüóìéï ðñïóáíáôïëéóìü. Ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2018, ï äåßêôçò S&P 500 Ýêëåéóå óå åðßðåäá-ñåêüñ ãéá ôÝóóåñéò ìåìïíùìÝíåò óõíåäñéÜóåéò ôïõ ÷ñçìáôéóôçñßïõ, êÜôé ôï ïðïßï ùóôüóï äåí åðáíáëÞöèçêå ôï õðüëïéðï äéÜóôçìá ôçò ðåñéüäïõ áíáöïñÜò. Óôéò áñ÷Ýò Öåâñïõáñßïõ ôïõ 2018, ôüóï ïé ôéìÝò ìåôï÷þí üóï êáé ïé ôéìÝò ïìïëüãùí õðï÷þñçóáí áðüôïìá óôéò Ç.Ð.Á. êáé ïé ìáæéêÝò ðùëÞóåéò åðåêôÜèçêáí êáé óå Üëëåò ÷ñçìáôïðéóôùôéêÝò áãïñÝò. Ï äåßêôçò S&P 500 áðþëåóå ðåñéóóüôåñï áðü ôï 10% ôçò áîßáò ôïõ êáôÜ ôç äéÜñêåéá åííÝá óõíåäñéÜóåùí êáé ïé áðïäüóåéò ôùí 10åôþí ïìïëüãùí äçìïóßïõ Ç.Ð.Á., ïé ïðïßåò åðÝ÷ïõí èÝóç äåßêôç áíáöïñÜò ãéá åõñý öÜóìá ÷ñçìáôïïéêïíïìéêþí óôïé÷åßùí åíåñãçôéêïý, óçìåßùóáí ìåãáëýôåñç Üíïäï. Ïé áãïñÝò ìåôï÷þí áíÝêáìøáí óå êÜðïéï âáèìü ôéò åðüìåíåò åâäïìÜäåò, ùóôüóï ç ìåôáâëçôüôçôá ôùí ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí áãïñþí ðáñÝìåéíå óå õøçëÜ åðßðåäá êáè’ üëï ôï äéÜóôçìá Ýùò ôéò 30 Éïõíßïõ 2018. Åí ôù ìåôáîý, ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2018 ç ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá ìåßùóå ôéò ìçíéáßåò áãïñÝò óôïé÷åßùí åíåñãçôéêïý êáôÜ ôï Þìéóõ, áñíïýìåíç, ðáñüë’ áõôÜ, íá áõîÞóåé ôá åðéôüêéá. Áíôéäñþíôáò óôá áóèåíÝóôåñá áðü ôï áíáìåíüìåíï ïéêïíïìéêÜ äåäïìÝíá êáé óôïí äïìéêü ðëçèùñéóìü ï ïðïßïò Þôáí ÷áìçëüôåñïò áðü ôïí óôü÷ï êáôÜ ôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 2018, ç ÅÊÔ áíáêïßíùóå üôé äåí åðñüêåéôï íá áõîÞóåé ôá åðéôüêéá ðñéí áðü ôá ìÝóá ôïõ 2019, áí êáé åðéâåâáßùóå üôé, ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2018, èá óôáìáôÞóåé üëåò ôéò áãïñÝò óôïé÷åßùí åíåñãçôéêïý óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò ðïóïôéêÞò ÷áëÜñùóçò ðïõ åöáñìüæåé. Ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 2017, ç ÔñÜðåæá ôçò Áããëßáò áýîçóå ôá åðéôüêéá ãéá ðñþôç öïñÜ ìåôÜ áðü äÝêá ÷ñüíéá, áëëÜ äåí ðñïÝâç óå ðåñáéôÝñù áõîÞóåéò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ðåñéüäïõ áíáöïñÜò, ðáñÜ ôá âåëôéùìÝíá äåäïìÝíá ôùí ðùëÞóåùí ëéáíéêÞò êáé ôï ÷áìçëüôåñï ðïóïóôü áíÝñãùí ðïõ Ý÷åé êáôáãñáöåß óôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï áðü ôï 1975. Óôéò Ç.Ð.Á., ç ÏìïóðïíäéáêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá áýîçóå ôá åðéôüêéá ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2017 êáé åê íÝïõ ôïí ÌÜñôéï ôïõ 2018 êáé ôïí Éïýíéï ôïõ 2018. Ïé åíôÜóåéò óôïí ôïìÝá ôïõ åìðïñßïõ åß÷áí áñíçôéêÝò åðéðôþóåéò óôéò áãïñÝò ìåôï÷þí ôï 2018, êáèþò ïé åðåíäõôÝò ðñïåôïéìÜóôçêáí ãéá õøçëüôåñïõò äáóìïýò áðü ôéò Ç.Ð.Á. óå ðïëëÜ áãñïôéêÜ, âéïìç÷áíéêÜ êáé êáôáíáëùôéêÜ ðñïúüíôá. Ôï åíäå÷üìåíï åíüò åìðïñéêïý ðïëÝìïõ ìå ôçí Êßíá, êáèþò êáé ìå ôïõò ìáêñï÷ñüíéïõò óõììÜ÷ïõò êáé åìðïñéêïýò åôáßñïõò ôùí Ç.Ð.Á., áõîÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ äåýôåñïõ åîáìÞíïõ ôçò ðåñéüäïõ áíáöïñÜò, áöüôïõ Þñèáí óôï öùò ôçò äçìïóéüôçôáò ëåðôïìåñÞ óôïé÷åßá ó÷åôéêÜ ìå ôéò ðïëéôéêÝò ôçò êõâÝñíçóçò Ôñáìð. Ç Üíïäïò ôùí åðéôïêßùí óôéò Ç.Ð.Á. êáé ç åíßó÷õóç ôïõ äïëáñßïõ Ç.Ð.Á. áýîçóáí åðßóçò ôéò ðéÝóåéò óôéò ìåôï÷Ýò êáé óôá íïìßóìáôá ôùí áíáäõüìåíùí áãïñþí, éäéáßôåñá óå ÷þñåò ðïõ âáóßæïíôáé óôçí åîùôåñéêÞ ÷ñçìáôïäüôçóç, êõñßùò óôçí ÁñãåíôéíÞ êáé óôçí Ôïõñêßá.

ÐñïïðôéêÝò Óå ãåíéêÝò ãñáììÝò, ç ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá ðáñáìÝíåé åíôüò ðïñåßáò ãéá ðåñáéôÝñù áíÜðôõîç, Ý÷ïíôáò ôç óôÞñéîç ôùí åôáéñéêþí êåñäþí êáé ôçò åõíïúêÞò ðïëéôéêÞò áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí óçìáíôéêüôåñùí êåíôñéêþí ôñáðåæþí. Ùóôüóï, õößóôáíôáé ïñéóìÝíïé äõíçôéêïß ðïëéôéêïß êßíäõíïé ðïõ åíäÝ÷åôáé íá åðçñåÜóïõí ôéò ÷ñçìáôïðéóôùôéêÝò áãïñÝò êáôÜ ôï äåýôåñï åîÜìçíï ôïõ 2018. Ïé ðïëéôéêÝò åìðïñéêïý ðñïóôáôåõôéóìïý, ðïõ åöÜñìïóáí ïé Ç.Ð.Á. êáé ôéò ïðïßåò áíôáðÝäùóå ç Êßíá êáé Üëëïé êïñõöáßïé åìðïñéêïß åôáßñïé, áíáìÝíåôáé íá ùèÞóïõí ôéò ôéìÝò êáôáíáëùôÞ õøçëüôåñá êáé åíäÝ÷åôáé íá åðçñåÜóïõí äõóìåíþò ôï åðåíäõôéêü êëßìá. Ðáñüôé ïé ðáãêüóìéåò ôéìÝò åíÝñãåéáò áõîÞèçêáí ôï ðåñáóìÝíï Ýôïò ðñïò üöåëïò ôùí ðåôñåëáéïåîáãùãéêþí êñáôþí, ç áõîáíüìåíç ðáãêüóìéá æÞôçóç êáé Üëëïé ðáñÜãïíôåò èá ìðïñïýóáí íá ïäçãÞóïõí ôéò ôéìÝò óå ôüóï õøçëÜ åðßðåäá þóôå íá áðïôåëïýí ôñï÷ïðÝäç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç óôéò áíåðôõãìÝíåò ÷þñåò êáé óôéò ÷þñåò áíáäõüìåíùí áãïñþí. Åíþ ïé ðñïïðôéêÝò ãéá ôéò ÷ñçìáôïðéóôùôéêÝò áãïñÝò öáßíïíôáé èåôéêÝò, ðéóôåýïõìå üôé ïé åðåíäõôÝò èá ðñÝðåé íá äéáôçñÞóïõí ôçí ðñïóï÷Þ ôïõò óôéò äçìüóéåò äçëþóåéò ôùí êåíôñéêþí ôñáðåæþí êáé óôïõò ïéêïíïìéêïýò äåßêôåò ðïõ ìðïñåß íá õðïäåéêíýïõí ìåôáâïëÝò óôá èåìåëéþäç ìåãÝèç ôçò ïéêïíïìßáò êáé ôùí ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí áãïñþí.

Ïé Äéá÷åéñéóôÝò Åðåíäýóåùí 11 Ïêôùâñßïõ 2018

Ïé ðëçñïöïñßåò ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé óôçí ðáñïýóá Ýêèåóç áöïñïýí éóôïñéêÜ óôïé÷åßá êáé äåí åßíáé áíáãêáóôéêÜ åíäåéêôéêÝò ôùí ìåëëïíôéêþí åðéäüóåùí.

9

¸êèåóç ÅëÝã÷ïõ Ðñïò ôïõò Ìåñéäéïý÷ïõò ôçò JPMorgan Funds Ãíþìç ÊáôÜ ôç ãíþìç ìáò, ïé óõíïäåõôéêÝò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ðáñÝ÷ïõí ðñáãìáôéêÞ êáé ïñèÞ áðåéêüíéóç ôçò ïéêïíïìéêÞò êáôÜóôáóçò ôçò JPMorgan Funds êáé Ýêáóôïõ áðü ôá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá áõôÞò (ôï «Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï») êáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018, êáèþò êáé ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôùí åñãáóéþí êáé ìåôáâïëþí ôïõ êáèáñïý åíåñãçôéêïý áõôþí ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå ôçí áíùôÝñù çìåñïìçíßá, óýìöùíá ìå ôéò íïìéêÝò êáé ñõèìéóôéêÝò áðáéôÞóåéò ðïõ éó÷ýïõí óôï Ëïõîåìâïýñãï óå ó÷Ýóç ìå ôçí êáôÜñôéóç êáé ôçí ðáñïõóßáóç ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí.

ÅëÝã÷ïõìå ôá åîÞò Ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ ðåñéëáìâÜíïõí: - ôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý êáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018, - ôçí ÊáôÜóôáóç Åðåíäýóåùí êáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018, - ôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå êáô’ áõôÞ ôçí çìåñïìçíßá êáé - ôéò Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ðåñéëáìâÜíïõí ìßá óõíïðôéêÞ ðáñïõóßáóç ôùí óçìáíôéêþí ëïãéóôéêþí ðïëéôéêþí.

Èåìåëßùóç ãíþìçò ÄéåíåñãÞóáìå ôïí Ýëåã÷ï óýìöùíá ìå ôïí Íüìï ôçò 23çò Éïõëßïõ 2016 ãéá ôï åðÜããåëìá ôïõ åëåãêôÞ (Íüìïò ôçò 23çò Éïõëßïõ 2016) êáé óýìöùíá ìå ôá ÄéåèíÞ ÅëåãêôéêÜ Ðñüôõðá ôá ïðïßá Ý÷åé õéïèåôÞóåé ãéá ôï Ëïõîåìâïýñãï ç ÅðéôñïðÞ Åðïðôåßáò ôïõ ×ñçìáôïïéêïíïìéêïý ÔïìÝá (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF). Ç åõèýíç ìáò ìå âÜóç ôïí Íüìï êáé ôá ðñüôõðá ðåñéãñÜöïíôáé ðåñáéôÝñù óôçí åíüôçôá ôçò ÝêèåóÞò ìáò ìå ôßôëï «Åõèýíç ôïõ ‘Réviseur d’entreprises agréé’ ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí». Ðéóôåýïõìå üôé ôá åëåãêôéêÜ ôåêìÞñéá ðïõ óõãêåíôñþóáìå åßíáé åðáñêÞ êáé éêáíÜ ãéá ôç èåìåëßùóç ôçò ãíþìçò ìáò. Ëåéôïõñãïýìå áíåîÜñôçôá áðü ôï Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óýìöùíá ìå ôïí Êþäéêá Äåïíôïëïãßáò ãéá Åðáããåëìáôßåò ËïãéóôÝò ôïõ Óõìâïõëßïõ Äéåèíþí Ðñïôýðùí Äåïíôïëïãßáò Ëïãéóôþí (International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants) (Êþäéêáò IESBA), ôïí ïðïßï Ý÷åé õéïèåôÞóåé ãéá ôï Ëïõîåìâïýñãï ç CSSF, êáèþò êáé óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò äåïíôïëïãßáò ðïõ áöïñïýí ôïí Ýëåã÷ï ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí ðïõ äéåíåñãïýìå. Åêðëçñþóáìå êÜèå Üëëç õðï÷ñÝùóç äåïíôïëïãßáò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôéò åí ëüãù áðáéôÞóåéò äåïíôïëïãßáò.

¢ëëåò ðëçñïöïñßåò Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ öÝñåé ôçí åõèýíç ãéá ôéò Üëëåò ðëçñïöïñßåò. Óôéò Üëëåò ðëçñïöïñßåò óõãêáôáëÝãïíôáé ïé ðëçñïöïñßåò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôçí åôÞóéá Ýêèåóç, ùóôüóï äåí ðåñéëáìâÜíïõí ôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò êáé ôçí Ýêèåóç ôïõ åëÝã÷ïõ ðïõ äéåíåñãÞóáìå åð‘ áõôþí. Ç ãíþìç ìáò ãéá ôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò äåí êáëýðôåé ôéò Üëëåò ðëçñïöïñßåò êáé äåí åêöñÜæïõìå êáíåíüò åßäïõò áóöáëÝò óõìðÝñáóìá óå ó÷Ýóç ìå áõôÝò. Óå óõíÜñôçóç ìå ôïí Ýëåã÷ï ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞóáìå, åõèýíç ìáò åßíáé íá äéáâÜóïõìå ôéò Üëëåò ðëçñïöïñßåò ðïõ ðñïóäéïñßæïíôáé áíùôÝñù êáé íá åîåôÜóïõìå êáôÜ ðüóï ïé Üëëåò ðëçñïöïñßåò ðåñéÝ÷ïõí ïõóéþäåéò áóõìöùíßåò óå ó÷Ýóç ìå ôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò Þ ìå ôçí åéêüíá ðïõ ó÷çìáôßóáìå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ åëÝã÷ïõ Þ åÜí öáßíåôáé íá ðåñéÝ÷ïõí Üëëåò ïõóéþäåéò áíáêñßâåéåò. ÅÜí, ìå âÜóç ôéò åñãáóßåò ðïõ åêôåëÝóáìå, êáôáëÞîïõìå óôï óõìðÝñáóìá üôé õößóôáôáé ïõóéþäçò áíáêñßâåéá óôéò Üëëåò ðëçñïöïñßåò, ïöåßëïõìå íá äçëþóïõìå ôï ãåãïíüò áõôü. Áðü ôçí Üðïøç áõôÞ, äåí ðñïâáßíïõìå óå êáìßá äÞëùóç.

Åõèýíç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ êáé ôùí õðåõèýíùí äéáêõâÝñíçóçò üóïí áöïñÜ ôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ öÝñåé ôçí åõèýíç ãéá ôçí êáôÜñôéóç êáé ôçí ïñèÞ ðáñïõóßáóç ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí, óå óõììüñöùóç ìå ôéò íïìéêÝò êáé ñõèìéóôéêÝò áðáéôÞóåéò ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ ðïõ áöïñïýí ôçí êáôÜñôéóç êáé ôçí ðáñïõóßáóç ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí, êáèþò êáé ãéá ôïí åóùôåñéêü Ýëåã÷ï ôïí ïðïßï ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ êñßíåé áðáñáßôçôï ðñïêåéìÝíïõ íá êáôáóôåß äõíáôÞ ç êáôÜñôéóç Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí, ïé ïðïßåò íá åßíáé áðáëëáãìÝíåò áðü ïõóéþäåéò áíáêñßâåéåò, åßôå ïöåßëïíôáé óå äüëï åßôå óå óöÜëìá. ÊáôÜ ôçí êáôÜñôéóç ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí, ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ åßíáé õðåýèõíï ãéá ôçí áîéïëüãçóç ôçò éêáíüôçôáò ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ íá óõíå÷ßóåé ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôïõ, ãíùóôïðïéþíôáò, êáôÜ ðåñßðôùóç, æçôÞìáôá ðïõ Üðôïíôáé ôçò óõíÝ÷éóçò ôçò äñáóôçñéüôçôáò êáé ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôç ëïãéóôéêÞ áñ÷Þ ôçò óõíå÷éæüìåíçò äñáóôçñéüôçôáò, åêôüò åÜí ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ Ý÷åé ðñüèåóç íá ðñïâåß åßôå óå åêêáèÜñéóç ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ åßôå óå ðáýóç ôùí åñãáóéþí Þ åÜí áíôéêåéìåíéêÜ äåí Ý÷åé Üëëç åíáëëáêôéêÞ ðáñÜ íá ðñïâåß óôéò åí ëüãù åíÝñãåéåò. Ïé õðåýèõíïé äéáêõâÝñíçóçò öÝñïõí ôçí åõèýíç åðßâëåøçò ôçò äéáäéêáóßáò êáôÜñôéóçò ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg T: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n° 10028256) R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518 10

Åõèýíç ôïõ «Réviseur d’entreprises agréé» ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí Óôü÷ïò ôïõ åëÝã÷ïõ ðïõ äéåîÜãïõìå åßíáé íá áðïêôÞóïõìå åýëïãç äéáóöÜëéóç ãéá ôï åÜí ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò óôï óýíïëü ôïõò åßíáé áðáëëáãìÝíåò áðü ïõóéþäåéò áíáêñßâåéåò, åßôå ïöåßëïíôáé óå äüëï åßôå óå óöÜëìá, êáé íá åêäþóïõìå ôçí Ýêèåóç åëÝã÷ïõ ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ôç ãíþìç ìáò. Ç åýëïãç äéáóöÜëéóç åßíáé ìéá õøçëïý åðéðÝäïõ äéáóöÜëéóç, áëëÜ äåí áðïôåëåß åããýçóç üôé êáôÜ ôïí Ýëåã÷ï ðïõ äéåíåñãåßôáé óýìöùíá ìå ôïí Íüìï ôçò 23çò Éïõëßïõ 2016 êáé ôá ÄéåèíÞ ÅëåãêôéêÜ Ðñüôõðá, ôá ïðïßá Ý÷åé õéïèåôÞóåé ãéá ôï Ëïõîåìâïýñãï ç CSSF, èá åíôïðßæåôáé ðÜíôïôå, üôáí õðÜñ÷åé, ïõóéþäçò áíáêñßâåéá. Ïé áíáêñßâåéåò ìðïñïýí íá ðñïêýøïõí áðü äüëï Þ óöÜëìá êáé èåùñïýíôáé ïõóéþäåéò åÜí èá ìðïñïýóå êáíåßò åýëïãá íá õðïèÝóåé üôé, ìåìïíùìÝíá Þ óõíïëéêÜ, åðçñåÜæïõí ôéò ïéêïíïìéêÝò áðïöÜóåéò ôùí ÷ñçóôþí ïé ïðïßåò ëáìâÜíïíôáé ìå âÜóç áõôÝò ôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò. Óôï ðëáßóéï ôïõ åëÝã÷ïõ ðïõ äéåíåñãÞóáìå óýìöùíá ìå ôïí Íüìï ôçò 23çò Éïõëßïõ 2016 êáé ôá ÄéåèíÞ ÅëåãêôéêÜ Ðñüôõðá, ôá ïðïßá Ý÷åé õéïèåôÞóåé ãéá ôï Ëïõîåìâïýñãï ç CSSF, áóêïýìå åðáããåëìáôéêÞ êñßóç êáé äéáôçñïýìå åðáããåëìáôéêü óêåðôéêéóìü êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ åëÝã÷ïõ. Åðßóçò: - Åíôïðßæïõìå êáé áîéïëïãïýìå ôïõò êéíäýíïõò ïõóéþäïõò áíáêñßâåéáò ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí, åßôå ïöåßëïíôáé óå äüëï åßôå óå óöÜëìá, ó÷åäéÜæïõìå êáé åêôåëïýìå ôéò åëåãêôéêÝò äéáäéêáóßåò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí åí ëüãù êéíäýíùí êáé åîáóöáëßæïõìå åðáñêÞ êáé êáôÜëëçëá åëåãêôéêÜ ôåêìÞñéá ãéá ôç èåìåëßùóç ôçò ãíþìçò ìáò. Ï êßíäõíïò áäõíáìßáò åíôïðéóìïý ïõóéþäïõò áíáêñßâåéáò ðïõ ïöåßëåôáé óå äüëï åßíáé ìåãáëýôåñïò áðü ôïí êßíäõíï ðïõ ïöåßëåôáé óå óöÜëìá, åðåéäÞ ï äüëïò ìðïñåß íá åíÝ÷åé óõìðáéãíßá, ðëáóôïãñáößá, åóêåììÝíåò ðáñáëåßøåéò, øåõäåßò äçëþóåéò Þ ôçí ðáñÜêáìøç ôïõ åóùôåñéêïý åëÝã÷ïõ. - Êáôáíïïýìå ôï ðëáßóéï åóùôåñéêþí åëÝã÷ùí ðïõ áöïñïýí ôïí Ýëåã÷ï ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí ìå óêïðü ôïí ó÷åäéáóìü åëåãêôéêþí äéáäéêáóéþí êáôÜëëçëùí ãéá ôçí ðåñßóôáóç, êáé ü÷é ìå óêïðü ôçí Ýêöñáóç ãíþìçò áíáöïñéêÜ ìå ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ ßäéïõ ôïõ ðëáéóßïõ åóùôåñéêþí åëÝã÷ùí ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. - Áîéïëïãïýìå ôçí êáôáëëçëüôçôá ôùí ëïãéóôéêþí ðïëéôéêþí ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí êáé ôï åýëïãï ôùí ëïãéóôéêþí åêôéìÞóåùí êáé ôùí ó÷åôéêþí ãíùóôïðïéÞóåùí áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. - Áðïöáéíüìáóôå ãéá ôçí êáôáëëçëüôçôá ôçò ÷ñÞóçò áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ ôçò ëïãéóôéêÞò áñ÷Þò ôçò óõíå÷éæüìåíçò äñáóôçñéüôçôáò êáé, ìå âÜóç ôá åëåãêôéêÜ ôåêìÞñéá ðïõ óõãêåíôñþóáìå, êáôÜ ðüóï õößóôáôáé ïõóéþäçò áâåâáéüôçôá ó÷åôéæüìåíç ìå ãåãïíüôá Þ óõíèÞêåò ðïõ ìðïñåß íá åãåßñïõí óçìáíôéêÞ áìöéâïëßá ùò ðñïò ôçí éêáíüôçôá ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ íá óõíå÷ßóåé ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôïõ. ÅÜí áðïöáíèïýìå üôé õößóôáôáé ïõóéþäçò áíáêñßâåéá, åßìáóôå õðï÷ñåùìÝíïé óôçí Ýêèåóç åëÝã÷ïõ ìáò íá åðéóôÞóïõìå ôçí ðñïóï÷Þ óôéò ó÷åôéêÝò ãíùóôïðïéÞóåéò ðïõ ðåñéêëåßïíôáé óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò Þ, åÜí áõôÝò ïé ãíùóôïðïéÞóåéò äåí åßíáé åðáñêåßò, íá ôñïðïðïéÞóïõìå ôç ãíþìç ìáò. Ôá óõìðåñÜóìáôÜ ìáò âáóßæïíôáé óôá åëåãêôéêÜ ôåêìÞñéá ðïõ óõãêåíôñþóáìå Ýùò ôçí çìåñïìçíßá ôçò Ýêèåóçò åëÝã÷ïõ. Ùóôüóï, ìåëëïíôéêÜ ãåãïíüôá Þ óõíèÞêåò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóïõí óå äéáêïðÞ ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôïõ Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. - Áîéïëïãïýìå óõíïëéêÜ ôçí ðáñïõóßáóç, ôç äïìÞ êáé ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí ãíùóôïðïéÞóåùí, êáé êáôÜ ðüóï ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò áðåéêïíßæïõí ôéò õðïêåßìåíåò óõíáëëáãÝò êáé ôá ãåãïíüôá ìå ôñüðï ìå ôïí ïðïßï åðéôõã÷Üíåôáé ç ïñèÞ ðáñïõóßáóç. Åðéêïéíùíïýìå ìå ôïõò õðåõèýíïõò äéáêõâÝñíçóçò ó÷åôéêÜ, ìåôáîý Üëëùí, ìå ôç ó÷åäéáæüìåíç Ýêôáóç êáé ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ ôïõ åëÝã÷ïõ êáé åíçìåñþíïõìå ãéá óçìáíôéêÜ åõñÞìáôá ôïõ åëÝã÷ïõ, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôõ÷üí óçìáíôéêþí åëëåßøåùí ôïõ ðëáéóßïõ åóùôåñéêþí åëÝã÷ùí ðïõ åíôïðßæïõìå êáôÜ ôïí Ýëåã÷ü ìáò.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Ëïõîåìâïýñãï, 24 Ïêôùâñßïõ 2018

ÄéÜ ôïõ åêðñïóþðïõ ôçò

Régis Malcourant

11

Ç óåëßäá áõôÞ Ý÷åé ìåßíåé óêüðéìá êåíÞ

12

Ç óåëßäá áõôÞ Ý÷åé ìåßíåé óêüðéìá êåíÞ

13

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÜ USD

Africa Equity Fund USD

Aggregate Bond Fund USD

Åíåñãçôéêü Åðåíäýóåéò óå Ôßôëïõò óå Áãïñáßá Áîßá Êüóôïò ÊôÞóçò: Åðåíäýóåéò óå Ôßôëïõò ðïõ èá Áíáêïéíùèïýí («TBA») óå Áãïñáßá Áîßá* ÄéáèÝóéìá óå ÔñÜðåæåò êáé ÄéáìåóïëáâçôÝò ÐñïèåóìéáêÝò ÊáôáèÝóåéò ÐïóÜ ÅéóðñáêôÝá áðü Ðþëçóç Åðåíäýóåùí ÐïóÜ ÅéóðñáêôÝá áðü Ðþëçóç ÔÂÁ* ÐïóÜ ÅéóðñáêôÝá áðü ÅããñáöÝò ÅéóðñáêôÝïé Ôüêïé êáé Ìåñßóìáôá, ÊáèáñÜ ÐïóÜ ÅéóðñáêôÝá áðü ÁéôÞìáôá ÅðéóôñïöÞò Öüñïõ Áðïðïßçóç ÁìïéâÞò** ËïéðÝò ÁðáéôÞóåéò ÊáèáñÜ Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç áðü ÐñïèåóìéáêÝò ÓõìâÜóåéò ÓõíáëëÜãìáôïò ÊáèáñÜ Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç áðü ×ñçìáôïïéêïíïìéêÜ Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá óå Áãïñáßá Áîßá

107.048.560.624 99.346.489.533 22.976.434 1.217.007.827 283.464.788 469.493.785 12.805.650 371.512.852 533.162.362 54.482.343 3.210.911 705.313 78.992.917 6.484.397 49.136.489

210.775.646 182.854.323 816.335 797.132 176.834 252.118 23.555 -

3.043.561.450 3.093.387.303 28.522.687 82.000.000 14.364.775 10.588.692 17.607.028 41.099 151.545 23.544 9.172.817 1.198.482 -

Óýíïëï Åíåñãçôéêïý

110.151.996.692

212.841.620

3.207.232.119

15.606.517 12.844.788 697.389.472 22.926.578 341.441.793 73.486.687 8.883.955 5.854.787 7.206.416 12.762.256 187.118.539 5.596.112 23.278.617

1.694.025 812.487 254.250 17.977 33.389 54.731 -

13.780.838 1.956.430 500.020 260.209 3.928 159.002 81.969

1.414.396.517

2.866.859

16.742.396

Óýíïëï Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

108.737.600.175

209.974.761

3.190.489.723

ÓõãêñéôéêÜ Óôïé÷åßá Óõíïëéêïý Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý 30 Éïõíßïõ 2017 30 Éïõíßïõ 2016

101.379.377.996 89.615.749.740

188.128.113 201.325.725

3.238.067.776 3.203.184.855

Ðáèçôéêü ÔñáðåæéêÞ ÕðåñáíÜëçøç êáé ÕðåñáíÜëçøç Ìåóéôåßáò Áíïé÷ôÝò ÈÝóåéò Ðþëçóçò áðü ÔÂÁ* ÐëçñùôÝá ÐïóÜ ãéá ÁãïñÜ Åðåíäýóåùí ÐëçñùôÝá ÐïóÜ ãéá ÁãïñÜ ÔÂÁ* ÐëçñùôÝá ÐïóÜ ãéá ÅîáãïñÝò ÐëçñùôÝåò ÁìïéâÝò Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ ÐëçñùôÝåò ÁìïéâÝò ÕðïóôÞñéîçò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ ÐëçñùôÝåò ÁìïéâÝò ÄéáíïìÞò ÐëçñùôÝåò ÁìïéâÝò Åðßäïóçò ËïéðÜ ÐëçñùôÝá*** ÊáèáñÝò Ìç Ðñáãìáôïðïéçèåßóåò Æçìßåò áðü ÐñïèåóìéáêÝò ÓõìâÜóåéò ÓõíáëëÜãìáôïò ÊáèáñÝò Ìç Ðñáãìáôïðïéçèåßóåò Æçìßåò áðü ×ñçìáôïïéêïíïìéêÜ Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá óå Áãïñáßá Áîßá Óýíïëï Ðáèçôéêïý

* ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 2è). ** ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 3á), 3â), 3ã) êáé 3ä). Óôïí âáèìü ðïõ ôá ðñáãìáôéêÜ ëåéôïõñãéêÜ Ýîïäá õðåñâáßíïõí ôï áíþôáôï ðïóïóôü, ôï ðïóü ìå ôï ïðïßï åðéâáñýíåôáé ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò èá áíáöÝñåôáé ÷ùñéóôÜ ùò «Áðïðïßçóç ÁìïéâÞò» óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý êáé óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. *** Ôá ËïéðÜ ÐëçñùôÝá ðåñéëáìâÜíïõí êáôÜ êýñéï ëüãï ÁìïéâÝò Ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, áìïéâÝò êáé Ýîïäá åëåãêôþí, íïìéêþí óõìâïýëùí êáé öïñïôå÷íéêþí, Ýîïäá êáôá÷þñéóçò, äçìïóßåõóçò, ôá÷õäñïìéêÞò áðïóôïëÞò, åêôýðùóçò êáé åìðïñéêÞò ðñïþèçóçò. Ïé óõíïäåõôéêÝò óçìåéþóåéò áðïôåëïýí áíáðüóðáóôï ìÝñïò áõôþí ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí.

14

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 America Equity Fund USD

ASEAN Equity Fund USD

Asia Growth Fund (1) USD

Asia Pacific Equity Fund USD

Asia Pacific Income Fund USD

Asian Total Return Bond Fund USD

1.899.436.184 1.593.390.388 1.062.919 8.783 23.447.908 646.251 11.806 -

479.179.966 467.537.225 3.679.608 2.229.372 12.415.106 692.790 26.563 2.596 178 -

102.560.306 95.525.775 2.287.670 1.200.194 516.789 8.014 465.110 28.080 6.101 -

1.055.861.206 889.884.150 18.600.537 10.009.720 13.418.012 1.960.959 6.313.173 40.792 11.692 -

2.721.821.205 2.816.988.053 20.700.076 1.701.463 11.369.486 26.412.401 13.154 14.862 -

17.726.873 18.805.591 1.493.934 63.543 208.228 11.132 28.720 -

1.924.613.851

498.226.179

107.072.264

1.106.216.091

2.782.032.647

19.532.430

26.947.973 3.754.258 1.646.270 154.300 39.770 83.757 3.128.000 -

11.185.761 588.737 411.798 39.533 36.152 61.683 -

620.958 1.627.095 102.391 8.898 7.591 24.033 -

19.656.826 7.121.043 778.032 90.546 11.498 205.895 -

11.325.412 4.789.733 3.241.241 228.892 14.394 378.268 12.975.632 -

16.167 1.617 13.991 13.586 -

35.754.328

12.323.664

2.390.966

27.863.840

32.953.572

45.361

1.888.859.523

485.902.515

104.681.298

1.078.352.251

2.749.079.075

19.487.069

1.307.437.537 1.188.361.357

494.224.851 508.893.310

70.916.110 58.409.123

697.698.175 423.529.345

2.453.909.081 2.007.198.980

20.233.669 20.179.911

(1) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ìåôïíïìÜóôçêå áðü JPMorgan Funds - Asia Equity Fund óå JPMorgan Funds - Asia Growth Fund óôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017.

15

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 Brazil Equity Fund USD

China A-Share Opportunities Fund CNH

China Bond Fund CNH

China Fund

206.608.550 223.238.237 578.792 1.733.277 570.583 10.541 177 -

702.864.783 702.691.881 6.492.204 5.316.263 1.825.383 232.776 217.203 -

209.501.920

USD

Diversified Risk Fund USD

Emerging Europe Equity Fund EUR

79.463.977 81.722.590 3.000.088 1.175.342 95.155 -

1.438.157.869 1.117.279.173 10.311.730 5.000.000 7.241.627 4.034.910 5.102.459 -

300.080.292 301.612.223 22.017.792 30.000.000 75.225 3.433.355 980.074 372 62.409 2.034 38.037 -

382.503.789 378.204.037 775.805 29.275 47.042 2.120.557 328.942 91.442 -

716.948.612

83.734.562

1.469.848.595

356.689.590

385.896.852

942.982 239.833 17.136 16.517 32.083 -

12.780.849 830.498 59.727 3.319 366.928 45.128 -

68.164 6.858 112.168 652.713 -

725.104 11.047.639 1.966.255 127.963 92.952 2.885.718 -

100.221 363.487 13.377 28.617 4.521 76.412 4.802.665 5.793.750

609.928 352.902 32.533 13.353 118.540 -

1.248.551

14.086.449

839.903

16.845.631

11.183.050

1.127.256

208.253.369

702.862.163

82.894.659

1.453.002.964

345.506.540

384.769.596

232.064.859 205.693.028

112.711.505 34.477.693

82.186.959 79.214.456

1.240.419.082 1.104.369.993

25.395.585 23.847.385

463.040.496 441.855.694

16

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund USD

Emerging Markets Aggregate Bond Fund USD

Emerging Markets Bond Fund USD

Emerging Markets Corporate Bond Fund USD

Emerging Markets Debt Fund USD

Emerging Markets Diversified Equity Fund USD

310.425.788 285.335.449 1.231.134 18.742 57.284 1.309.472 152.134 73.478 -

515.739.696 542.128.287 2.521.903 1.475.413 7.487.495 53.895 8.106 1.882.909

441.350.421 459.782.560 27.773.639 1.684.238 831.573 6.941.818 23.569 161.657

2.338.333.115 2.511.815.152 14.880.808 8.334.553 1.247.979 34.242.456 5.723 120.126 5.410.726

2.078.873.274 2.179.413.807 18.773.448 7.734.216 2.803.272 31.991.956 48.742 771.038

297.959.515 267.914.346 3.520.891 1.996.143 43.835 1.879.492 16.445 -

313.268.032

529.169.417

478.766.915

2.402.575.486

2.140.995.946

305.416.321

872.891 248.040 25.884 9.708 94.590 -

1.609.068 1.602.986 43.063 45.813 9.631.796 -

1.311.781 730.342 208.117 39.154 25.060 54.061 2.300.609 -

10.153.926 7.482.376 1.346.508 198.370 76.525 177.494 20.550.465 -

6.242.302 3.114.998 1.147.049 175.264 14.916 190.815 18.682.175 -

422.902 76.471 26.031 1.558 -

1.251.113

12.932.726

4.669.124

39.985.664

29.567.519

526.962

312.016.919

516.236.691

474.097.791

2.362.589.822

2.111.428.427

304.889.359

336.189.555 299.245.118

200.870.288 154.250.581

394.818.847 425.799.886

2.467.970.931 1.965.308.360

1.909.213.297 1.598.669.678

502.038.034 467.441.966

17

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 Emerging Markets Dividend Fund USD

Emerging Markets Equity Fund USD

Emerging Markets Investment Grade Bond Fund USD

Emerging Markets Local Currency Debt Fund USD

Emerging Markets Opportunities Fund USD

Emerging Markets Small Cap Fund USD

517.689.673 510.182.984 4.206.474 247.929 3.788.964 262.797 47.247 -

6.822.181.189 5.482.589.451 13.802.041 1.285.500 7.914.419 33.921.409 987.644 43.746 -

484.040.679 505.730.213 28.805.296 1.672.000 448.630 5.830.996 21.970 61.723 102.060

2.096.441.342 2.377.111.806 27.375.442 5.647.113 5.127.274 34.790.715 1.943.236 99.669 14.739 1.214.273 -

2.896.227.526 2.512.449.854 7.897.089 13.056.394 5.930.326 17.463.488 307.256 53.201 -

1.789.983.591 1.652.032.750 21.041.163 26.174.640 2.640.927 3.213.299 369.364 13.013 330.782 -

526.243.084

6.880.135.948

520.983.354

2.172.653.803

2.940.935.280

1.843.766.779

1.146.289 297.770 44.303 19.516 165.291 645.161 -

15.544.138 3.316.443 519.008 83.006 878.268 3.033.747 -

65.281 1.939.500 265.865 193.532 42.396 820 51.514 4.702.877 -

597.051 11.747.403 1.108.055 182.685 105.195 194.691 7.168.723

2.456.497 3.909.724 1.630.006 246.302 20.943 226.488 189.883 -

17.450.699 1.542.828 157.739 52.761 1.445.116 155.257 -

2.318.330

23.374.610

7.261.785

21.103.803

8.679.843

20.804.400

523.924.754

6.856.761.338

513.721.569

2.151.550.000

2.932.255.437

1.822.962.379

410.465.654 195.265.193

5.305.118.830 3.543.323.304

589.044.097 297.179.434

2.402.486.192 2.467.475.648

2.211.347.680 1.803.781.838

1.968.506.802 758.444.181

18

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 Emerging Markets Strategic Bond Fund USD

Emerging Middle East Equity Fund USD

Equity Premium Income Fund USD

EU Government Bond Fund EUR

Euro Aggregate Bond Fund EUR

Euro Corporate Bond Fund EUR

1.056.855.437 1.126.312.523 102.133.535 2.738.872 7.280.993 14.742.774 169.426 11.893 13.065 12.697 2.829.559

132.011.568 118.570.090 421.870 1.337.252 481.948 48.316 50.294 -

4.870.082 4.599.514 18.241 3.726 12.481 -

816.738.992 814.446.204 6.877.640 19.139.055 1.411.348 6.638.613 49.862 335.243 -

39.067.728 39.586.021 624.150 707.273 20.075 355.901 7.829 8.066 -

105.043.792 105.707.794 314.240 1.356.366 372.106 838.247 13.439 3.474 -

1.186.788.251

134.351.248

4.904.530

851.190.753

40.791.022

107.941.664

3.355.755 821.056 1.461.131 742.266 96.381 218.542 75.044 61.864 13.426.869 -

2.723.401 155.378 11.166 8.540 58.774 -

2.138 2.865 398 12.987 -

3.979 17.965.730 1.005.917 201.276 67.917 19.854 79.383 -

157.158 7.985 22.422 3.288 1.739 10.401 -

51.844 54.881 8.806 18.656 15.861 1.025 9.963

20.258.908

2.957.259

18.388

19.344.056

202.993

161.036

1.166.529.343

131.393.989

4.886.142

831.846.697

40.588.029

107.780.628

1.016.673.446 447.655.897

105.984.509 108.972.302

5.043.115 -

772.222.826 1.373.866.983

88.510.964 100.056.582

91.317.676 52.328.785

19

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 Euro Government Short Duration Bond Fund EUR

Euro Money Market Fund EUR

Euroland Dynamic Fund EUR

Euroland Equity Fund EUR

Europe Dynamic Fund EUR

Europe Dynamic Small Cap Fund EUR

151.078.304 152.937.794 1.139.489 253.194 1.102.922 14.497 27.705 -

164.401.542 164.401.542 429.870 68.500.000 458.711 47.864 -

641.182.028 618.262.987 917.485 252.227 200.261 113.287 1.613.786 1.966 4.831 -

752.235.108 714.545.235 173.920 20.635 467.605 356.947 1.877.757 1.624 -

1.555.917.501 1.496.948.200 335.760 2.011.679 2.182.339 3.114.251 1.239 1.843.487 -

950.197.840 834.635.015 50.947 8.070.193 4.822.572 2.152.007 847.450 2.263 -

153.616.111

233.837.987

644.285.871

755.133.596

1.565.406.256

966.143.272

752.924 40.426 12.595 854 18.744 -

32.000.930 728.080 52.122 17.135 3.518 -

285.874 391.903 687.570 54.071 32.542 44.910 -

767.684 648.823 64.007 48.728 48.308 36.379 -

692.113 13.634.263 1.274.013 130.735 37.451 92.530 -

9.829.559 26.605.689 948.266 78.585 40.571 4.424.321 51.254 -

825.543

32.801.785

1.496.870

1.613.929

15.861.105

41.978.245

152.790.568

201.036.202

642.789.001

753.519.667

1.549.545.151

924.165.027

188.673.844 155.862.436

351.961.109 569.462.593

670.983.883 618.461.982

417.289.814 278.591.499

1.218.980.412 1.332.238.255

631.808.066 305.280.277

20

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 Europe Dynamic Technologies Fund (2) EUR

Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR

Europe Equity Fund EUR

Europe Equity Plus Fund EUR

Europe High Yield Bond Fund EUR

Europe High Yield Short Duration Bond Fund EUR

621.219.556 554.143.161 1.150.617 13.354 5.830.058 148.554 874.061 346.764 120.730 -

164.172.805 142.078.088 32.517.442 80.631 197.248 75.582 1.276.803 16.297 -

886.105.467 839.797.172 6.410.562 19.253.573 345.496 1.043.187 1.361.559 1.498 316.730 49.526 -

4.128.734.727 3.595.912.264 17.639.361 2.242.613 8.502.289 2.889.266 13.916.236 1.418.780 19.707.805

814.041.042 827.753.307 51.002 8.007.018 1.100.888 10.779.861 43.794 223.222 -

202.953.201 207.943.239 49.991 467.453 218.270 3.134.901 21.746 30.319 -

629.703.694

198.336.808

914.887.598

4.195.051.077

834.246.827

206.875.881

474.136 11.175.098 721.084 52.263 67.290 39.449 -

1.395.600 62.675 170.009 16.500 8.290 2.454 30.361 402.244 114.788

83.421 83.890.582 320.900 401.347 64.749 30.689 80.039 -

2.035.198 8.974.972 4.169.983 316.988 266.484 141.506 2.167.609 -

5.945.315 675.607 356.168 68.649 118.992 66.944 -

3.439.474 228.850 74.688 16.299 22.816 25.067 -

12.529.320

2.202.921

84.871.727

18.072.740

7.231.675

3.807.194

617.174.374

196.133.887

830.015.871

4.176.978.337

827.015.152

203.068.687

278.735.735 148.537.641

207.679.601 663.533.003

447.778.063 396.466.241

4.596.415.414 3.903.376.788

844.755.114 776.487.454

75.073.613 -

(2) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ìåôïíïìÜóôçêå áðü JPMorgan Funds - Europe Technology Fund óå JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund óôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017.

21

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 Europe Small Cap Fund EUR

Europe Strategic Growth Fund EUR

Europe Strategic Value Fund EUR

Europe Sustainable Equity Fund EUR

Financials Bond Fund EUR

Flexible Credit Fund USD

961.368.026 833.198.705 125.686 5.349.256 3.191.432 1.895.922 1.607.175 1.311 2.830 193.004 -

1.067.704.922 936.102.482 3.135.411 503.792 1.114.170 643.623 1.411.690 -

2.489.156.476 2.337.340.484 3.304.071 5.792.786 3.026.315 6.267.197 938 576.737 220.477 -

256.247.423 257.905.981 4.858.888 6.605.808 2.036 280.564 249.039 7.177 19.648 65.320 -

367.446.711 378.427.206 1.909.701 1.465.076 410.147 4.354.191 13.574 17.614 -

543.111.568 556.869.382 26.575.198 2.145.015 952.204 6.198.345 35.699 18.796 -

973.734.642

1.074.513.608

2.508.344.997

268.335.903

375.617.014

579.036.825

3.496.015 1.501.103 1.002.156 81.468 68.768 69.926 -

2.186.120 1.479.012 1.002.308 89.774 79.209 64.830 -

6.030.560 4.676.205 2.235.039 211.470 27.426 104.230 -

5.327.736 1.774.080 43.773 20.586 18.477 -

22.121 369.764 246.322 30.790 113.530 30.394 1.233.552 -

10.327 1.060.493 1.232.143 364.093 47.315 153.535 64.356 5.101.831 377.763

6.219.436

4.901.253

13.284.930

7.184.652

2.046.473

8.411.856

967.515.206

1.069.612.355

2.495.060.067

261.151.251

373.570.541

570.624.969

708.685.364 450.311.698

929.749.006 461.313.132

2.479.864.281 1.042.010.895

25.725.998 -

243.726.474 139.371.617

361.171.035 195.297.499

22

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 Global Absolute Return Bond Fund USD

Global Aggregate Bond Fund USD

Global Bond Opportunities Fund USD

Global Capital Structure Opportunities Fund EUR

Global Convertibles Fund (EUR) EUR

Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund (3) USD

85.862.478 86.267.363 18.855.469 5.654.653 12.805.650 23.322 137.147 22.515 176.134 171.984 -

152.597.772 154.582.418 4.120.965 7.812.687 983.304 59.785 812.997 1.607 22.928 74.200 125.670 -

5.356.739.782 5.509.855.379 69.387.544 26.763.284 8.932.623 63.289.009 138.171 27.936.956 1.820

20.276.827 20.105.035 512.748 220.602 397 87.031 6.337 20.658 39.854 405.575

1.727.428.259 1.710.518.022 49.388 18.392.482 4.395.829 3.681.351 213.194 18.058 129.358 6.244.975 -

226.865.887 235.102.555 3.599.445 1.734.273 1.461.967 2.392.431 32.310 4.068 182.752

123.709.352

166.611.915

5.553.189.189

21.570.029

1.760.552.894

236.273.133

225.581 12.844.788 18.819.203 354.162 2.770 7.493 719 22.342 381.893

685.604 4.107.375 94.741 17.512 13.307 2.475 23.953 3.640

643.299 69.981.155 6.518.969 3.536.075 455.099 941.375 315.196 422.875 -

1.696 5.560 1.781 20.624 37.082 -

6.001.787 3.391.929 1.402.934 147.164 29.594 113.958 -

28.702 1.101.783 215 100.104 19.247 1.893 39.419 709.493 11.500 -

32.658.951

4.948.607

82.814.043

66.743

11.087.366

2.012.356

91.050.401

161.663.308

5.470.375.146

21.503.286

1.749.465.528

234.260.777

29.911.665 39.712.103

167.808.212 48.203.273

4.246.979.624 1.225.775.027

53.269.699 23.556.428

1.568.683.417 1.548.378.613

-

(3) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 31 Éïõëßïõ 2017.

23

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 Global Corporate Bond Fund USD

Global Dynamic Fund USD

Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund USD

Global Equity Plus Fund (4) USD

Global Focus Fund EUR

Global Government Bond Fund EUR

4.916.042.967 5.028.435.492 16.926.237 40.675.249 9.830.384 51.294.025 133.560 27.687 107.966 3.995.894

388.319.129 326.926.079 284.634 314.516 437.223 710.551 6.331 229 -

19.358.669 18.291.189 140.277 87.199 1.100 1.480 -

24.213.505 24.337.271 615.085 395.142 47.662 22.603 127 -

1.719.167.771 1.558.660.690 101.482 1.088.872 3.336.799 2.174.305 2.605.826 414 14.117.922 -

691.593.350 693.281.883 9.563.560 4.641.270 2.929.989 3.785.463 53.836 4.570.773 193.971 791.267

5.039.033.969

390.072.613

19.588.725

25.294.124

1.742.593.391

718.123.479

12.620 25.957.784 7.564.890 1.728.677 370.206 241.086 281.444 17.025.452 -

350.107 290.298 33.390 22.976 37.471 483.979 2.257 -

21.655 2.585 829 4.022 -

411.696 19.129 2.064 24.317 175.790 755 44.891

3.832.926 1.459.247 145.459 135.039 69.701 -

169.571 8.791.877 1.465.037 111.010 58.079 2.240 78.450 -

53.182.159

1.220.478

29.091

678.642

5.642.372

10.676.264

4.985.851.810

388.852.135

19.559.634

24.615.482

1.736.951.019

707.447.215

5.225.412.063 5.149.376.096

381.821.844 423.931.684

11.666.369 -

-

1.879.819.844 1.551.352.219

334.280.128 718.282.343

(4) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 26 Áðñéëßïõ 2018.

24

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 Global Government Short Duration Bond Fund EUR

Global Healthcare Fund USD

Global Multi Strategy Income Fund EUR

Global Natural Resources Fund EUR

Global Real Estate Securities Fund (USD) USD

Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR

74.245.293 75.523.091 1.390.654 504.051 519.858 19.410 197.371 4.416 -

2.581.722.812 2.237.656.150 1.106.629 21.684.682 3.089.395 1.345.063 698.328 260 10.817 -

827.169.271 741.666.792 5.889.929 17.180 779.028 23.700 134.278 20.869 -

801.346.347 683.157.612 777.214 2.159.733 2.114.353 374.425 535.403 -

93.703.643 88.690.041 215.882 4.520 2.329.340 350.069 28.195 22.507 -

460.864.158 403.959.493 7.869.676 3.374.469 401.880 540.750 350.969 24.801 77.147 -

76.881.053

2.609.657.986

834.034.255

807.307.475

96.654.156

473.503.850

2.099 16.583 15.554 6.200 203 21.407 -

3.035.990 12.520.350 2.517.461 215.930 210.534 105.587 4.382.769 -

952.497 1.034.568 68.971 563.725 35.740 -

5.199.474 1.005.952 68.397 76.037 68.658 -

2.795.042 23.011 47.603 7.432 6.274 28.728 247.572 -

2.600.370 436.540 43.119 19.254 45.472 119.449 -

62.046

22.988.621

2.655.501

6.418.518

3.155.662

3.264.204

76.819.007

2.586.669.365

831.378.754

800.888.957

93.498.494

470.239.646

78.125.281 82.172.247

2.931.092.094 3.578.255.630

837.192.248 861.530.691

754.168.043 625.353.241

120.527.083 121.028.238

440.696.067 619.649.673

25

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 Global Short Duration Bond Fund USD

Global Socially Responsible Fund USD

Global Strategic Bond Fund USD

Global Unconstrained Equity Fund USD

Greater China Fund USD

Highbridge US STEEP Fund USD

610.309.585 620.375.586 12.785.259 1.745.038 2.696.127 48.193 657.833 -

106.466.680 89.859.771 145.040 116.907 193.703 32.464 14.895 -

1.627.174.743 1.646.620.544 53.717.339 4.930.878 1.898.275 12.176.685 79.690 2.577.100 -

447.254.890 405.781.447 241.227 9.620.368 63.449 1.054.268 147.875 12.584 3.713 766.737 -

620.136.950 468.747.180 359.939 2.085.567 8.179.868 2.872.718 269 -

536.823.103 548.710.540 5.268.668 50.661.444 216.880 541.694 15.870 23.355 44.377 -

628.242.035

106.969.689

1.702.554.710

459.165.111

633.635.311

593.595.391

9.635 4.626.531 156.637 51.019 3.565 82.189 209.438 -

5.641 36.286 8.649 5.031 20.225 42.500 -

2.320.218 4.592.373 3.076.437 1.094.363 138.687 243.836 93.342 132.132 19.277.637 6.937.792

8.952.753 1.470.940 264.000 37.425 7.360 40.593 -

6.078.237 2.008.565 731.801 54.317 66.511 352.741 -

29.314.303 20.109.609 610.073 48.365 37.066 69.095 -

5.139.014

118.332

37.906.817

10.773.071

9.292.172

50.188.511

623.103.021

106.851.357

1.664.647.893

448.392.040

624.343.139

543.406.880

659.677.451 2.240.474.835

83.147.917 93.963.015

1.568.058.756 982.108.644

454.584.344 460.900.674

493.619.116 599.499.845

1.212.313.928 2.046.917.411

26

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 Hong Kong Fund USD

Income Fund

India Fund

USD

70.716.924 60.959.415 2.218.946 105.977 141.897 353.633 10.368 -

USD

Indonesia Equity Fund USD

Italy Flexible Bond Fund EUR

Japan Equity Fund JPY

150.186.324 153.361.639 1.844.267 291.744 475.080 1.404.710 25.450 2.001 45.995 164.844

995.571.454 596.440.586 3.110.960 17.045.861 1.161.352 348.943 1.437.838 10.484 -

41.069.960 43.972.493 264.737 1.601.214 465.194 29.085 58.690 17.378 -

182.593.000 187.922.089 509.813 595.312 1.227.761 7.488 3.352 3.719.858

481.749.974.075 381.863.914.845 4.312.280.773 626.623.562 4.775.179.454 395.925.640 152.896 4.332.270 -

73.547.745

154.440.415

1.018.686.892

43.506.258

188.656.584

491.864.468.670

1.814.965 59.096 89.243 6.126 5.896 18.652 -

71.306 185.950 141.104 115.997 12.386 26.554 31.449 972.625 -

1.185.644 1.191.678 85.626 152.426 385.684 -

656.515 9.910 19.836 3.709 4.473 20.165 -

1.265.584 280.243 153.634 15.365 146.309 8.013 12.323 -

5.054.770.640 481.240.388 328.785.819 39.488.769 3.181.147 17.752.737 389.181.013 -

1.993.978

1.557.371

3.001.058

714.608

1.881.471

6.314.400.513

71.553.767

152.883.044

1.015.685.834

42.791.650

186.775.113

485.550.068.157

96.259.234 111.206.377

28.193.845 26.311.345

1.085.522.831 1.094.663.464

51.675.650 53.247.065

189.481.447 201.121.537

279.368.960.542 274.915.549.821

27

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 Korea Equity Fund USD

Latin America Corporate Bond Fund (5) USD

Latin America Equity Fund USD

Managed Reserves Fund USD

Multi-Asset Italy PIR Fund (6) EUR

Multi-Manager Alternatives Fund USD

259.756.819 272.458.171 962.127 4.412.568 2.509.827 282.152 406.781 39.280 -

42.937.344 45.447.499 322.977 100.000 701.126 8.417 2.237 -

674.896.820 656.774.987 885.147 8.611.856 773.458 1.254.321 68.497 18.310 13.712 -

2.192.710.082 2.198.522.887 26.293.309 5.124.764 10.675.022 164.073 -

26.097.250 26.256.232 2.066.005 48.813 71.998 8.991 -

245.221.659 239.594.256 50.631.133 701.815 159.449 822.029 18.370 219.595 4.823 303.483 2.130.442

268.369.554

44.072.101

686.522.121

2.234.967.250

28.293.057

300.212.798

1.310.069 519.731 208.746 22.702 7.608 56.983 -

23.738 3.577 668 12.172 -

8.379.228 546.980 579.261 58.614 19.158 66.718 -

34.064.027 1.686.721 399.295 184.745 141.240 5.320.116 -

24.481 2.303 3.442 9.885 -

880.617 3.408.877 200.417 138.807 23.081 3.339 434.840 1.374.191 -

2.125.839

40.155

9.649.959

41.796.144

40.111

6.464.169

266.243.715

44.031.946

676.872.162

2.193.171.106

28.252.946

293.748.629

179.541.563 141.752.681

-

945.270.489 799.977.215

3.243.127.039 5.550.006.002

-

190.873.156 146.738.553

(5) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 10 Éïõëßïõ 2017. (6) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 12 Éïõëßïõ 2017.

28

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 Pacific Equity Fund USD

Russia Fund

Singapore Fund

USD

775.848.842 645.131.391 10.539.754 4.700.813 945.254 2.454.712 22.088 -

USD

Sterling Bond Fund GBP

Sterling Managed Reserves Fund GBP

Systematic Alpha Fund EUR

634.799.944 580.945.908 1.558.757 115.898 1.637.646 6.359.269 237.019 -

52.742.814 54.225.673 703.057 682 10.975 -

59.581.283 58.087.988 702.444 39.423 933.182 9.131 -

137.305.433 138.583.548 2.143.435 15.000.000 1.191.512 18.639 -

803.716.624 774.324.686 44.137.669 24.048.372 1.438.183 214.096 149.005 309.582 36.770 28.313 3.084.483 2.196.482

794.511.463

644.708.533

53.457.528

61.265.463

155.659.019

879.359.579

512.252 4.246.400 917.129 67.254 41.311 51.777 -

36.792 1.559.946 659.754 52.964 41.786 298.585 -

48.549 68.399 4.638 11.269 17.043 -

12.054 45.632 45.020 5.045 12.318 11.882 12.911 22.109 -

2 26.243 13.100 12.404 78.690 -

75.830 2.840.729 19.960.546 607.192 73.315 88.112 1.469.878 -

5.836.123

2.649.827

149.898

166.971

130.439

25.115.602

788.675.340

642.058.706

53.307.630

61.098.492

155.528.580

854.243.977

630.808.816 523.845.087

663.077.256 494.382.484

61.184.224 53.785.651

74.957.804 46.164.631

97.615.386 -

2.283.243.180 2.011.370.835

29

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 Systematic Alpha Higher Volatility Fund (7) EUR

Taiwan Fund USD

Total Emerging Markets Income Fund USD

US Aggregate Bond Fund USD

US Corporate Bond Fund USD

US Dollar Money Market Fund USD

103.279.267 100.649.371 26.877.324 53.917 7.759 9.632 -

154.378.274 127.684.032 692.742 26.843 956.899 8.034 -

194.302.183 199.181.784 5.001.953 590.045 265.077 1.739.019 66.566 21.231 -

3.073.421.996 3.120.625.402 4.336.977 13.509.146 15.958.038 109.356 6.091 -

44.947.064 46.308.859 1.476.465 107.452 445.976 15.338 337 23.198 -

362.136.311 362.136.311 92.247.082 4.714.796 572.263 7.996 -

130.227.899

156.062.792

201.986.074

3.107.341.604

47.015.830

459.678.448

21.905 779.404 56.266 9.852 12.945 1.802.730 326.699 1.260.262

111.893 159.930 13.292 4.095 21.977 -

185.750 466.087 202.470 16.927 71.436 44.137 295.474 -

3.723.812 6.173.565 4.371.431 1.388.416 249.503 10.680 171.481 6.689.689 -

22.426 136.290 4.442 17.809 3.816 151 16.766 344.074 -

1.233.843 92.664 37.066 50.712 -

4.270.063

311.187

1.282.281

22.778.577

545.774

1.414.285

125.957.836

155.751.605

200.703.793

3.084.563.027

46.470.056

458.264.163

-

170.862.328 169.397.561

152.172.401 72.315.659

3.765.956.833 2.442.643.007

33.515.585 -

376.994.175 437.971.653

(7) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 18 Áðñéëßïõ 2018.

30

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 US Equity All Cap Fund USD

US Growth Fund USD

US Hedged Equity Fund USD

US High Yield Plus Bond Fund USD

US Opportunistic Long-Short Equity Fund USD

US Research Enhanced Index Equity Fund USD

1.812.510.139 1.486.168.854 1.833.404 8.062.638 1.877.578 694.435 1.731 -

444.031.279 312.126.007 2.580.223 1.038.170 5.035.516 21.806 6.183 1.778 44.899 -

35.349.705 34.270.720 247.605 285.667 18.044 12.564 -

191.607.746 198.668.673 1.358.472 57.629 269.277 2.939.965 26.024 -

320.835.363 312.963.429 58.009.842 1.516.517 17.396.874 34.722 21.983 106.805 274.577

554.402.132 475.794.339 5.053.635 4.853.872 1.571 309.130 234.764 7.439 53.255 -

1.824.979.925

452.759.854

35.913.585

196.259.113

398.196.683

564.915.798

1.327.713 3.282.201 754.128 149.874 83.337 6.252.888 -

602.949 367.395 36.768 17.158 41.051 -

273.289 13.826 2.839 14.912 40.734 10.756 -

854.277 344.737 87.832 16.149 10.315 32.359 956.042 -

18.144.939 922.062 204.994 28.715 17.128 438.731 39.861 3.069.946 -

4.488.115 66.615 87.076 23.371 47.954 46.475 -

11.850.141

1.065.321

356.356

2.301.711

22.866.376

4.759.606

1.813.129.784

451.694.533

35.557.229

193.957.402

375.330.307

560.156.192

1.051.395.521 795.610.803

356.916.124 337.319.879

5.700.485 -

210.940.849 154.392.682

93.553.934 24.406.212

691.380.957 486.097.537

31

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 US Select Equity Plus Fund USD

US Short Duration Bond Fund USD

US Small Cap Growth Fund USD

US Smaller Companies Fund USD

US Technology Fund USD

US Value Fund USD

2.985.109.895 2.545.365.548 12.948.576 1.586.106 5.361.376 1.508.127 1.235 -

761.964.957 777.669.727 321.014 31.089 29.488.882 4.031.389 42.936 74.649 -

336.124.108 298.176.940 4.801.537 15.041 9.794.598 75.295 5.677 -

1.139.060.774 887.416.104 53.886.952 5.237.622 775.071 1.519 771 -

778.524.384 636.524.370 30.232.587 29.307.672 17.918.100 83.973 4.739 6.259 -

2.344.810.063 1.749.167.117 1.022.077 2.955.543 1.521.910 3.005.216 -

3.006.515.315

795.954.916

350.816.256

1.198.962.709

856.077.714

2.353.314.809

4.921.672 4.901.428 1.763.672 254.719 69.910 111.984 7.808.283 183.813 875.598

24.076.762 2.549.556 206.043 61.317 22.217 62.307 1.318.356 -

8.076.089 1.512.686 290.301 25.964 15.323 25.274 -

4.540.504 1.955.280 972.274 96.563 11.877 52.930 509.480 -

34.535.858 10.473.806 837.914 64.259 53.235 70.254 -

3.432.766 1.711.228 199.207 48.592 78.845 2.716.012 -

20.891.079

28.296.558

9.945.637

8.138.908

46.035.326

8.186.650

2.985.624.236

767.658.358

340.870.619

1.190.823.801

810.042.388

2.345.128.159

2.905.145.571 2.721.935.845

1.005.420.167 938.553.614

117.036.878 73.163.879

1.234.252.030 464.407.765

307.321.133 236.235.056

2.646.213.578 2.587.378.500

32

Ç óåëßäá áõôÞ Ý÷åé ìåßíåé óêüðéìá êåíÞ

33

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÜ USD 101.966.366.276

Êáèáñü Åíåñãçôéêü óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò* ¸óïäá ¸óïäá áðü Ìåñßóìáôá, ÊáèáñÜ ¸óïäá áðü Ôüêïõò, ÊáèáñÜ ¸óïäá áðü Äáíåéïäïóßá Ôßôëùí Ôñáðåæéêïß Ôüêïé Ôüêïé åðß Óõíáëëáãþí Óõìöùíéþí ÁíôáëëáãÞò ËïéðÜ ¸óïäá

1.340.553.081 1.571.447.964 10.207.622 2.092.298 8.724.233 2.072.632

Óýíïëï Åóüäùí

2.935.097.830

¸îïäá ÁìïéâÝò Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ ÁìïéâÝò ÕðïóôÞñéîçò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ ÁìïéâÝò ÄéáíïìÞò ÁìïéâÝò Èåìáôïöýëáêá, Áíôéðñïóþðïõ Åôáéñåßáò, Õðåõèýíïõ Äéïéêçôéêþí Õðçñåóéþí êáé Áíôéðñïóþðïõ ¸äñáò ÁìïéâÝò Õðåõèýíïõ Ìçôñþïõ êáé ÐñÜêôïñá ÌåôáâéâÜóåùí Öüñïò ÅããñáöÞò (Taxe d’Abonnement) Ôüêïò ÕðåñáíÜëçøçò Ôüêïé åðß Óõíáëëáãþí Óõìöùíéþí ÁíôáëëáãÞò ÄéÜöïñåò ÁìïéâÝò**

888.441.133 108.402.936 69.824.217 69.216.257 13.308.331 38.484.417 2.225.199 25.625.720 27.419.725 1.242.947.935

Ìåßïí: Áðïðïßçóç ÁìïéâÞò***

50.332.533

Óýíïëï Åîüäùí ðñï Áìïéâþí Åðßäïóçò

1.192.615.402

ÁìïéâÝò Åðßäïóçò

7.638.128

Óýíïëï Åîüäùí

1.200.253.530

ÊáèáñÜ ¸óïäá/(Æçìßá) áðü Åðåíäýóåéò

1.734.844.300

ÊáèáñÜ ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ôçí Ðþëçóç Åðåíäýóåùí ÊáèáñÜ ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ÐñïèåóìéáêÝò ÓõìâÜóåéò ÓõíáëëÜãìáôïò ÊáèáñÜ ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ×ñçìáôïïéêïíïìéêÜ Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò ÊáèáñÜ ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ÓõíÜëëáãìá ÊáèáñÜ ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü Ôßôëïõò ðïõ èá Áíáêïéíùèïýí (TBA) ÊáèáñÜ ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá

4.182.887.383 198.127.428 (64.534.656) (24.707.100) (3.460.095) 83.539.582

ÊáèáñÜ ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) ãéá ôï ¸ôïò

4.371.852.542

ÊáèáñÞ ÌåôáâïëÞ óôá Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü Åðåíäýóåéò ÊáèáñÞ ÌåôáâïëÞ óôá Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ÐñïèåóìéáêÝò ÓõìâÜóåéò ÓõíáëëÜãìáôïò ÊáèáñÞ ÌåôáâïëÞ óôá Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ×ñçìáôïïéêïíïìéêÜ Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò ÊáèáñÞ ÌåôáâïëÞ óôá Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ÓõíÜëëáãìá ÊáèáñÞ ÌåôáâïëÞ óôá Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü Ôßôëïõò ðïõ èá Áíáêïéíùèïýí (TBA) ÊáèáñÞ ÌåôáâïëÞ óôá Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ËïéðÜ ÐáñÜãùãá

(1.123.841.319) (400.150.111) 5.597.901 (6.545.356) (16.609) (7.755.872)

ÊáèáñÞ ÌåôáâïëÞ óôá Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) ãéá ôï ¸ôïò

(1.532.711.366)

Áýîçóç/(Ìåßùóç) Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý ùò ÁðïôÝëåóìá ôùí Åñãáóéþí

4.573.985.476

ÄéáêõìÜíóåéò Ìåôï÷éêïý Êåöáëáßïõ ÅããñáöÝò ÅîáãïñÝò

68.275.187.272 (65.323.535.806)

Áýîçóç/(Ìåßùóç) Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý ùò ÁðïôÝëåóìá ôùí ÄéáêõìÜíóåùí ôïõ Ìåôï÷éêïý Êåöáëáßïõ

2.951.651.466

ÄéáíïìÞ ÌåñéóìÜôùí

(754.403.043)

Êáèáñü Åíåñãçôéêü óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

108.737.600.175

* Ôï õðüëïéðï óôçí Ýíáñîç ôçò ÷ñÞóçò åíïðïéÞèçêå ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò óõíáëëáãìáôéêÝò éóïôéìßåò ðïõ ßó÷õáí êáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018. Ôá ßäéá óôïé÷åßá êáèáñïý åíåñãçôéêïý ìåôÜ ôçí åíïðïßçóç ìå âÜóç ôç óõíáëëáãìáôéêÞ éóïôéìßá ôçò 30Þò Éïõíßïõ 2018 áíÞëèáí óôï ðïóü ôùí 101.379.377.996 äïëáñßùí Ç.Ð.Á. ** Ïé ÄéÜöïñåò ÁìïéâÝò ðåñéëáìâÜíïõí êáôÜ êýñéï ëüãï ÁìïéâÝò Ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, áìïéâÝò êáé Ýîïäá åëåãêôþí, íïìéêþí óõìâïýëùí êáé öïñïôå÷íéêþí, Ýîïäá êáôá÷þñéóçò, äçìïóßåõóçò, ôá÷õäñïìéêÞò áðïóôïëÞò, åêôýðùóçò êáé åìðïñéêÞò ðñïþèçóçò. *** ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 3á), 3â), 3ã) êáé 3ä). Óôïí âáèìü ðïõ ôá ðñáãìáôéêÜ ëåéôïõñãéêÜ Ýîïäá õðåñâáßíïõí ôï áíþôáôï ðïóïóôü, ôï ðïóü ìå ôï ïðïßï åðéâáñýíåôáé ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò èá áíáöÝñåôáé ÷ùñéóôÜ ùò «Áðïðïßçóç ÁìïéâÞò» óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý êáé óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. Ïé óõíïäåõôéêÝò óçìåéþóåéò áðïôåëïýí áíáðüóðáóôï ìÝñïò áõôþí ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí.

34

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Africa Equity Fund USD

Aggregate Bond Fund USD

America Equity Fund USD

ASEAN Equity Fund USD

Asia Growth Fund (1) USD

Asia Pacific Equity Fund USD

188.128.113

3.238.067.776

1.307.437.537

494.224.851

70.916.110

697.698.175

5.710.607 10.255 2.767 -

82.545.662 110.578 -

17.010.240 1.203 877 -

13.555.399 2.944 -

1.633.707 6.085 15.874 1.152 -

24.639.467 131.376 13 2.335 -

5.723.629

82.656.240

17.012.320

13.558.343

1.656.818

24.773.191

2.922.479 208.807 414.213 409.571 134.891 101.921 428 116.116

7.971.970 3.302.698 57.487 1.429.524 146.657 420.462 18.320 384.927

17.419.186 1.660.209 436.032 501.571 213.634 805.664 450 291.446

5.191.162 498.489 444.582 644.791 130.479 215.689 225 131.697

1.140.873 94.878 93.663 166.283 43.325 44.073 106.804

9.094.164 1.017.219 122.873 845.874 115.678 390.126 118 221.448

4.308.426

13.732.045

21.328.192

7.257.114

1.689.899

11.807.500

372.815

2.000.276

129.245

453.301

205.669

388.714

3.935.611

11.731.769

21.198.947

6.803.813

1.484.230

11.418.786

-

-

-

-

-

-

3.935.611

11.731.769

21.198.947

6.803.813

1.484.230

11.418.786

1.788.018

70.924.471

(4.186.627)

6.754.530

172.588

13.354.405

(7.092.976) 137.272 (9.277) -

5.933.541 13.063.558 (9.609.800) (615.185) (3.181.959) (194.372)

132.257.718 (1.351.022) 40.479 -

51.847.317 (39.092) (126.726) -

9.324.761 1.150 (7.590) (59.267) -

62.078.108 428.493 (424.322) -

(6.964.981)

5.395.783

130.947.175

51.681.499

9.259.054

62.082.279

24.912.871 25.074 -

(42.233.442) 2.435.515 2.142.574 (684.676) (59.146) (81.969)

84.125.015 (4.540.794) (1.761) -

(40.372.027) (9.854) (30.239) -

(1.219.192) 32.421 -

47.843.585 (88.670) -

24.937.945

(38.481.144)

79.582.460

(40.412.120)

(1.186.771)

47.754.915

19.760.982

37.839.110

206.343.008

18.023.909

8.244.871

123.191.599

75.242.519 (73.016.009)

2.722.968.782 (2.804.006.056)

1.322.556.772 (943.579.906)

426.052.299 (452.373.910)

73.472.690 (47.952.028)

852.336.224 (594.260.290)

2.226.510

(81.037.274)

378.976.866

(26.321.611)

25.520.662

258.075.934

(140.844)

(4.379.889)

(3.897.888)

(24.634)

(345)

(613.457)

209.974.761

3.190.489.723

1.888.859.523

485.902.515

104.681.298

1.078.352.251

(1) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ìåôïíïìÜóôçêå áðü JPMorgan Funds - Asia Equity Fund óå JPMorgan Funds - Asia Growth Fund óôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017.

35

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Asia Pacific Income Fund USD

Asian Total Return Bond Fund USD

Brazil Equity Fund USD

China A-Share Opportunities Fund CNH

China Bond Fund CNH

China Fund

2.453.909.081

20.233.669

232.064.859

112.711.505

82.186.959

1.240.419.082

61.189.536 44.351.147 6.644 25.062 148.266

806.264 1.536 1.046

6.840.182 2.054 -

7.872.452 3.178 23.483 -

3.539.306 4.765 5.469

22.175.263 41.287 924.605 4.837 -

105.720.655

808.846

6.842.236

7.899.113

3.549.540

23.145.992

37.318.222 2.697.773 185.992 1.851.238 339.548 1.268.178 4.682 1.567.678

202.070 20.277 56.925 19.381 10.071 105.257

3.336.319 245.628 243.963 319.732 115.350 110.349 167.929

6.279.616 444.521 5.108 1.911.588 312.197 249.727 1.482 817.497

831.318 83.944 410.588 220.101 41.908 438 745.826

21.487.926 1.459.241 1.062.212 965.233 262.175 721.276 2.515 532.342

45.233.311

413.981

4.539.270

10.021.736

2.334.123

26.492.920

530.113

150.990

264.116

2.449.363

1.325.335

183.798

44.703.198

262.991

4.275.154

7.572.373

1.008.788

26.309.122

-

-

-

-

-

-

44.703.198

262.991

4.275.154

7.572.373

1.008.788

26.309.122

USD

61.017.457

545.855

2.567.082

326.740

2.540.752

(3.163.130)

104.183.539 (1.612.023) 601.533 -

334.155 (43.291) 121.207 12.777 -

9.381.585 (27.974) (253.241) -

(8.586.123) (1.180.700) (1.372.045) 419.702 -

460.487 1.649.923 88.840 (202.253) -

245.628.798 (82.041) 142.828 -

103.173.049

424.848

9.100.370

(10.719.166)

1.996.997

245.689.585

(145.771.377) (21.318.245) (956.468) -

(1.324.194) 47.482 (11.156) (6.435) -

(20.394.633) (50.608) -

(15.536.505) (45.128) 44.073 -

(3.299.026) (721.715) 69.674 -

62.877.000 (202.036) -

(168.046.090)

(1.294.303)

(20.445.241)

(15.537.560)

(3.951.067)

62.674.964

(3.855.584)

(323.600)

(8.777.789)

(25.929.986)

586.682

305.201.419

2.248.468.760 (1.852.606.509)

3.000 (2.000)

235.203.847 (249.735.857)

869.160.117 (253.079.180)

5.363.555 (4.576.656)

1.098.394.929 (1.189.119.053)

395.862.251

1.000

(14.532.010)

616.080.937

786.899

(90.724.124)

(96.836.673)

(424.000)

(501.691)

(293)

(665.881)

(1.893.413)

2.749.079.075

19.487.069

208.253.369

702.862.163

82.894.659

1.453.002.964

36

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Diversified Risk Fund USD

Emerging Europe Equity Fund EUR

Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund USD

Emerging Markets Aggregate Bond Fund USD

Emerging Markets Bond Fund USD

Emerging Markets Corporate Bond Fund USD

25.395.585

463.040.496

336.189.555

200.870.288

394.818.847

2.467.970.931

1.686.395 2.641.644 20.643 44.791 454 -

16.696.642 4.332 1.010.785

10.841.535 1.791 362.021

358.358 19.611.047 6.813 2.101

23.237.149 36.597 198.094 -

136.286.260 31.138 60.058

4.393.927

17.711.759

11.205.347

19.978.319

23.471.840

136.377.456

179.625 205.924 61.161 505.895 44.936 27.378 12.971 122.274

4.893.170 456.255 188.492 666.363 102.004 177.697 147.127

3.438.744 350.640 137.804 607.642 91.988 106.662 327 157.025

95.578 374.773 351.245 8.351 37.654 1.509 287.458 119.967

2.333.881 469.888 333.900 406.641 118.285 148.039 198.094 146.094

16.636.252 2.579.190 947.815 1.306.411 263.294 1.030.381 951 61.589 538.009

1.160.164

6.631.108

4.890.832

1.276.535

4.154.822

23.363.892

579.249

413.476

524.291

517.219

340.532

477.269

580.915

6.217.632

4.366.541

759.316

3.814.290

22.886.623

-

-

-

-

-

-

580.915

6.217.632

4.366.541

759.316

3.814.290

22.886.623

3.813.012

11.494.127

6.838.806

19.219.003

19.657.550

113.490.833

(3.218.252) 69.014 (3.735.631) 40.556 1.542.312

12.545.606 (47.855) (399.031) -

12.638.261 (49.276) (4.563) -

(9.260.282) 731.868 (127.857) (227.380) 107.341

(2.053.391) 6.059.270 (28.973) 32.705 266.658

10.815.648 27.420.751 1.205.437 1.156.594 (5.787.626)

(5.302.001)

12.098.720

12.584.422

(8.776.310)

4.276.269

34.810.804

(2.475.573) (5.184.019) 71.361 (40.773) (5.817.461)

(22.080.254) 64.916 -

(11.634.287) 21.908 -

(29.636.415) (12.907.613) 11.582 (37.651) 1.553.035

(26.665.319) (4.945.294) (24.984) (2.493) (106.882)

(187.202.001) (41.879.272) 192.462 (5.251) 5.410.726

(13.446.465)

(22.015.338)

(11.612.379)

(41.017.062)

(31.744.972)

(223.483.336)

(14.935.454)

1.577.509

7.810.849

(30.574.369)

(7.811.153)

(75.181.699)

373.541.802 (38.484.601)

114.652.591 (188.086.842)

61.874.155 (92.226.661)

431.882.498 (85.941.726)

341.792.775 (251.698.550)

1.271.634.820 (1.256.105.343)

335.057.201

(73.434.251)

(30.352.506)

345.940.772

90.094.225

15.529.477

(10.792)

(6.414.158)

(1.630.979)

-

(3.004.128)

(45.728.887)

345.506.540

384.769.596

312.016.919

516.236.691

474.097.791

2.362.589.822

37

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Emerging Markets Debt Fund USD

Emerging Markets Diversified Equity Fund USD

Emerging Markets Dividend Fund USD

Emerging Markets Equity Fund USD

Emerging Markets Investment Grade Bond Fund USD

Emerging Markets Local Currency Debt Fund USD

1.909.213.297

502.038.034

410.465.654

5.305.118.830

589.044.097

2.402.486.192

1.222.800 125.944.891 29.655 956.417 -

10.739.043 48.070 7.112 70.462

21.169.505 29.341 4.697 -

123.360.821 9.499 8.666 -

27.432.271 49.595 135.303 3.020

11.002 153.304.162 266.216 906.030 -

128.153.763

10.864.687

21.203.543

123.378.986

27.620.189

154.487.410

14.465.476 2.179.781 194.415 1.277.419 293.492 641.363 230 1.122.528 764.098

565.290 390.584 516.446 27.837 41.461 112.186

3.543.498 532.359 222.427 769.761 188.248 159.888 580 351.639

41.139.769 6.075.170 885.588 4.916.363 356.318 1.638.870 11.565 1.590.431

2.793.569 620.037 13.884 498.779 81.777 143.068 154 135.303 162.271

15.093.464 2.527.306 1.387.427 2.921.981 275.726 748.303 10.568 3.469.535 478.753

20.938.802

1.653.804

5.768.400

56.614.074

4.448.842

26.913.063

699.423

500.746

815.645

2.152.375

359.019

1.540.121

20.239.379

1.153.058

4.952.755

54.461.699

4.089.823

25.372.942

-

-

-

-

-

-

20.239.379

1.153.058

4.952.755

54.461.699

4.089.823

25.372.942

107.914.384

9.711.629

16.250.788

68.917.287

23.530.366

129.114.468

(12.599.825) 19.001.735 923.716 (1.865.470) 425.322

105.864.328 94.626 111.109 (238.411) -

29.766.560 708.696 112.760 (121.114) -

235.159.281 (671.369) 4.345.280 (1.791.657) -

(5.819.937) 2.343.503 257.234 71.437 (3.783)

(115.595.356) 21.617.469 1.511.988 (5.359.596) 11.607.819

5.885.478

105.831.652

30.466.902

237.041.535

(3.151.546)

(86.217.676)

(133.812.361) (36.989.034) (321.063) 121.691 (509.784)

(67.945.970) (11.257) -

(25.028.636) (947.387) (69.674) -

44.051.882 (4.501.342) (606.271) -

(25.158.023) (7.622.720) 324.082 (67.479)

(131.836.494) (15.548.713) (75.445) (2.189.803) (10.737.745)

(171.510.551)

(67.957.227)

(26.045.697)

38.944.269

(32.524.140)

(160.388.200)

(57.710.689)

47.586.054

20.671.993

344.903.091

(12.145.320)

(117.491.408)

1.418.343.818 (1.098.018.858)

63.889.177 (308.623.906)

376.504.384 (273.278.940)

3.970.080.006 (2.745.823.944)

241.832.320 (297.944.046)

1.679.859.009 (1.726.062.536)

320.324.960

(244.734.729)

103.225.444

1.224.256.062

(56.111.726)

(46.203.527)

(60.399.141)

-

(10.438.337)

(17.516.645)

(7.065.482)

(87.241.257)

2.111.428.427

304.889.359

523.924.754

6.856.761.338

513.721.569

2.151.550.000

38

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Emerging Markets Opportunities Fund USD

Emerging Markets Small Cap Fund USD

Emerging Markets Strategic Bond Fund USD

Emerging Middle East Equity Fund USD

Equity Premium Income Fund USD

EU Government Bond Fund EUR

2.211.347.680

1.968.506.802

1.016.673.446

105.984.509

5.043.115

772.222.826

64.457.560 105.572 30.856 -

50.130.929 389.272 27.514 -

70.271.788 92.437 70.417 10.024

3.964.076 428 -

73.775 -

14.545.574 -

64.593.988

50.547.715

70.444.666

3.964.504

73.775

14.545.574

18.411.270 2.831.467 196.256 2.329.936 242.598 801.694 1.080 357.816

20.624.226 2.091.842 579.064 2.170.665 210.508 791.576 1.570 179.501

9.050.249 1.173.750 2.324.092 991.003 160.137 405.701 19.307 1.558.204 180.601

1.639.572 114.919 90.288 455.065 71.566 55.466 15.499 137.799

35.687 4.978 22.783 19.040 2.439 760 104.836

2.500.608 846.188 195.010 491.938 70.114 368.844 44.649 107.593

25.172.117

26.648.952

15.863.044

2.580.174

190.523

4.624.944

1.262.880

954.613

478.374

503.291

141.171

538.986

23.909.237

25.694.339

15.384.670

2.076.883

49.352

4.085.958

-

1.445.116

75.044

-

-

-

23.909.237

27.139.455

15.459.714

2.076.883

49.352

4.085.958

40.684.751

23.408.260

54.984.952

1.887.621

24.423

10.459.616

233.804.941 225.881 (4.179.116) (970.301) -

198.783.327 467.224 1.424.536 (427.970) -

(10.252.100) 17.606.129 (1.184.657) 185.407 4.943.964

6.707.843 (53.250) (77.582) -

191.361 8 (45) 15 (221.201)

3.090.710 69.775 3.468.109 (1.831) -

228.881.405

200.247.117

11.298.743

6.577.011

(29.862)

6.626.763

(19.049.538) (248.785) (225.521) -

(82.757.704) 85.672 (546.977) -

(84.268.841) (33.525.517) (54.508) (144.217) (3.451.621)

6.066.527 (682) -

213.679 (3) -

(6.616.835) (69.775) 348.656 (2.326) -

(19.523.844)

(83.219.009)

(121.444.704)

6.065.845

213.676

(6.340.280)

250.042.312

140.436.368

(55.161.009)

14.530.477

208.237

10.746.099

1.511.218.398 (1.037.842.519)

625.974.530 (910.948.262)

766.028.325 (541.900.024)

91.697.367 (79.616.042)

-

569.298.899 (520.376.510)

473.375.879

(284.973.732)

224.128.301

12.081.325

-

48.922.389

(2.510.434)

(1.007.059)

(19.111.395)

(1.202.322)

(365.210)

(44.617)

2.932.255.437

1.822.962.379

1.166.529.343

131.393.989

4.886.142

831.846.697

39

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Euro Aggregate Bond Fund EUR

Euro Corporate Bond Fund EUR

Euro Government Short Duration Bond Fund EUR

Euro Money Market Fund EUR

Euro Short Duration Bond Fund (2) EUR

Euroland Dynamic Fund EUR

88.510.964

91.317.676

188.673.844

351.961.109

22.538.161

670.983.883

1.521.071 -

(8.032) 2.017.947 -

1.752.948 -

(1.014.344) -

313.097 -

14.676.249 -

1.521.071

2.009.915

1.752.948

(1.014.344)

313.097

14.676.249

465.090 76.895 25.280 71.063 29.935 29.737 3.740 89.214

605.608 96.487 208.649 81.832 21.519 32.789 2.855 89.691

525.687 171.658 10.861 107.408 30.658 82.227 6.632 91.122

261.209 53.755 155.802 29.375 24.237 5.134 94.838

71.538 12.559 25.080 33.050 14.434 4.580 933 52.477

8.441.466 679.452 438.663 348.404 59.039 309.001 15.594 116.423

790.954

1.139.430

1.026.253

624.350

214.651

10.408.042

153.424

164.160

226.222

255.453

92.876

100.932

637.530

975.270

800.031

368.897

121.775

10.307.110

-

-

-

-

-

-

637.530

975.270

800.031

368.897

121.775

10.307.110

883.541

1.034.645

952.917

(1.383.241)

191.322

4.369.139

(658.054) (347.895) 3 -

277.851 (7.455) 9.974 (3.516) 33.265

(1.587.722) 360.836 (7) -

-

(717.472) (14.993) (9.162) 70 -

35.575.097 (14.372) (730.194) 31.393 -

(1.005.946)

310.119

(1.226.893)

-

(741.557)

34.861.924

799.470 (6.582) (35) -

(1.189.450) (1.025) 4.099 372 (9.963)

(558.506) 30.345 -

-

446.986 5.587 (1.000) 2 -

(20.835.884) 12.734 700 1.216 -

792.853

(1.195.967)

(528.161)

-

451.575

(20.821.234)

670.448

148.797

(802.137)

(1.383.241)

(98.660)

18.409.829

25.950.889 (74.476.391)

37.797.315 (21.483.160)

74.832.016 (109.846.394)

64.290.053 (213.831.719)

2.482.093 (24.915.293)

229.133.669 (275.699.714)

(48.525.502)

16.314.155

(35.014.378)

(149.541.666)

(22.433.200)

(46.566.045)

(67.881)

-

(66.761)

-

(6.301)

(38.666)

40.588.029

107.780.628

152.790.568

201.036.202

-

642.789.001

(2) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018.

40

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Euroland Equity Fund EUR

Euroland Select Equity Fund (3) EUR

Europe Dividend Alpha Fund (4) EUR

Europe Dynamic Fund EUR

Europe Dynamic Small Cap Fund EUR

Europe Dynamic Technologies Fund (5) EUR

417.289.814

22.406.956

50.681.447

1.218.980.412

631.808.066

278.735.735

19.691.116 35.176 617 -

109.611 1.508 -

305.737 4.016 -

38.435.850 480.424 1.526 -

15.568.347 60.926 -

6.081.063 74.246 114 -

19.726.909

111.119

309.753

38.917.800

15.629.273

6.155.423

5.560.942 568.751 313.867 391.323 115.571 263.400 13.288 167.293

112.158 13.899 11.781 34.770 13.477 3.139 1.228 52.104

158.916 20.751 66.234 5.058 1.187 7.264 27.911

14.436.090 1.494.727 316.794 651.663 178.410 500.866 13.590 348.368

9.690.712 780.013 418.301 372.452 76.002 355.115 8.398 122.046

5.753.912 429.752 516.160 285.253 131.330 213.027 12.097 124.887

7.394.435

242.556

287.321

17.940.508

11.823.039

7.466.418

217.269

127.858

91.533

223.120

93.341

132.953

7.177.166

114.698

195.788

17.717.388

11.729.698

7.333.465

-

-

-

-

4.424.321

-

7.177.166

114.698

195.788

17.717.388

16.154.019

7.333.465

12.549.743

(3.579)

113.965

21.200.412

(524.746)

(1.178.042)

21.342.643 186.763 950.668 30.546 -

461.688 12.852 (6) -

7.171.974 (85.311) (891.636) (16.539) -

16.878.866 (3.500.038) 2.279.313 (190.890) -

75.040.575 (14.456) (153.107) -

19.319.889 (359.806) (201.034) 82.295 -

22.510.620

474.534

6.178.488

15.467.251

74.873.012

18.841.344

(5.550.618) 123.401 (10.600) 566 -

(720.016) (262) 6 -

(5.097.249) 21.095 73.710 (23.655) (1.369.696)

(25.288.245) 4.849.515 (18.557) 31.791 -

30.030.646 114.839 -

40.619.974 850.537 122.080 (1.046) -

(5.437.251)

(720.272)

(6.395.795)

(20.425.496)

30.145.485

41.591.545

29.623.112

(249.317)

(103.342)

16.242.167

104.493.751

59.254.847

701.135.914 (392.915.338)

6.043.305 (28.198.429)

7.864 (49.560.393)

1.008.459.674 (692.438.042)

531.057.833 (342.541.378)

889.901.246 (609.133.969)

308.220.576

(22.155.124)

(49.552.529)

316.021.632

188.516.455

280.767.277

(1.613.835)

(2.515)

(1.025.576)

(1.699.060)

(653.245)

(1.583.485)

753.519.667

-

-

1.549.545.151

924.165.027

617.174.374

(3) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund óôéò 9 Öåâñïõáñßïõ 2018. (4) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ñåõóôïðïéÞèçêå óôéò 28 Íïåìâñßïõ 2017. (5) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ìåôïíïìÜóôçêå áðü JPMorgan Funds - Europe Technology Fund óå JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund óôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017.

41

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR

Europe Equity Fund EUR

Europe Equity Plus Fund EUR

Europe High Yield Bond Fund EUR

Europe High Yield Short Duration Bond Fund EUR

Europe Research Enhanced Index Equity Fund (6) EUR

207.679.601

447.778.063

4.596.415.414

844.755.114

75.073.613

15.062.772

3.953.226 60.096 986 -

21.661.775 199.474 123

124.881.013 1.667.660 237 -

34.117.490 -

5.618.925 -

89.564 769 -

4.014.308

21.861.372

126.548.910

34.117.490

5.618.925

90.333

2.151.229 202.391 96.699 308.145 64.468 75.865 67.323 120.287

4.378.492 671.155 312.181 393.226 116.685 261.506 9.488 160.590

50.893.918 4.120.336 3.377.562 1.529.745 222.607 1.885.314 70.628 357.020

4.438.006 817.229 1.388.782 482.718 98.173 307.896 11.472 142.412

624.321 135.023 170.345 114.569 41.458 39.432 4.325 104.985

4.188 4.569 36.655 4.385 636 512 44.986

3.086.407

6.303.323

62.457.130

7.686.688

1.234.458

95.931

303.737

181.763

82.950

491.873

236.111

73.768

2.782.670

6.121.560

62.374.180

7.194.815

998.347

22.163

2.454

-

-

-

-

-

2.785.124

6.121.560

62.374.180

7.194.815

998.347

22.163

1.229.184

15.739.812

64.174.730

26.922.675

4.620.578

68.170

13.491.393 2.903.182 13.493 -

12.166.467 (453.819) 1.994.852 249.876 -

164.031.769 20.706.158 813.212 284.223 -

9.662.523 (358.515) (169.152) -

(693.697) (138.690) 10.037 -

1.768.723 (550) 19.988 (10.267) -

16.408.068

13.957.376

185.835.362

9.134.856

(822.350)

1.777.894

(9.160.245) (394.007) (3.511) (4.414.228)

(9.078.648) 593.281 49.526 14.271 -

(161.186.625) 4.371.096 (2.124.991) 80.535 16.813.559

(39.521.486) (113.431) 12.613 -

(4.942.276) 18.987 797 -

(1.195.774) (733) (722) -

(13.971.991)

(8.421.570)

(142.046.426)

(39.622.304)

(4.922.492)

(1.197.229)

3.665.261

21.275.618

107.963.666

(3.564.773)

(1.124.264)

648.835

89.282.259 (104.097.006)

538.999.812 (174.387.320)

1.596.595.621 (2.122.501.466)

577.557.477 (581.536.940)

161.269.740 (31.004.049)

5.864.134 (21.575.741)

(14.814.747)

364.612.492

(525.905.845)

(3.979.463)

130.265.691

(15.711.607)

(396.228)

(3.650.302)

(1.494.898)

(10.195.726)

(1.146.353)

-

196.133.887

830.015.871

4.176.978.337

827.015.152

203.068.687

-

(6) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï êáôÝóôç áíåíåñãü óôéò 10 Éáíïõáñßïõ 2018.

42

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Europe Select Equity Plus Fund (7) EUR

Europe Small Cap Fund EUR

Europe Strategic Growth Fund EUR

Europe Strategic Value Fund EUR

Europe Sustainable Equity Fund EUR

Financials Bond Fund EUR

13.428.611

708.685.364

929.749.006

2.479.864.281

25.725.998

243.726.474

94.148 969 -

19.325.037 95.127 135 -

22.211.019 321.485 -

98.396.677 837.398 397 -

5.608.874 103 -

(27.678) 11.325.873 2.937 -

95.117

19.420.299

22.532.504

99.234.472

5.608.977

11.301.132

133.224 8.921 40.164 88.524 13.963 3.033 416 59.991

10.381.799 862.900 640.405 457.805 150.347 356.055 9.489 181.643

11.501.387 1.026.408 873.527 591.872 119.560 341.780 24.778 147.745

26.732.850 2.589.630 313.875 1.061.704 178.031 986.799 25.307 241.859

472.699 147.995 355 125.361 18.202 31.753 4.237 92.641

2.608.613 329.050 1.185.312 232.394 47.416 165.924 7.242 94.487

348.236

13.040.443

14.627.057

32.130.055

893.243

4.670.438

139.839

142.801

165.218

112.794

157.338

212.397

208.397

12.897.642

14.461.839

32.017.261

735.905

4.458.041

-

-

-

-

-

-

208.397

12.897.642

14.461.839

32.017.261

735.905

4.458.041

(113.280)

6.522.657

8.070.665

67.217.211

4.873.072

6.843.091

934.378 (2.044) (1.132) 770 -

34.172.478 (348.108) (403.705) -

45.140.596 2.243 3.151.345 (187.655) -

48.616.544 1.400.241 (2.166.214) 740.122 -

(7.062.788) (166) 285.486 (133.436) -

(1.757.258) (820.006) 660.893 (17.065) -

931.972

33.420.665

48.106.529

48.590.693

(6.910.904)

(1.933.436)

(830.424) (50) 818 59.716

42.592.276 287.358 124.075 -

38.914.641 57.670 12.001 -

(117.171.137) 618.509 220.477 78.093 -

(3.139.873) 65.320 1.494 -

(12.758.218) (3.993.342) 64.240 121.709 -

(769.940)

43.003.709

38.984.312

(116.254.058)

(3.073.059)

(16.565.611)

48.752

82.947.031

95.161.506

(446.154)

(5.110.891)

(11.655.956)

1.710.485 (15.181.511)

609.290.834 (429.299.855)

774.162.238 (728.292.792)

1.168.799.922 (1.123.577.998)

244.011.145 (3.475.001)

218.116.888 (63.574.811)

(13.471.026)

179.990.979

45.869.446

45.221.924

240.536.144

154.542.077

(6.337)

(4.108.168)

(1.167.603)

(29.579.984)

-

(13.042.054)

-

967.515.206

1.069.612.355

2.495.060.067

261.151.251

373.570.541

(7) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018.

43

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Flexible Credit Fund USD

France Equity Fund (3) EUR

Germany Equity Fund (3) EUR

Global Absolute Return Bond Fund USD

Global Aggregate Bond Fund USD

Global Allocation Fund (8) EUR

361.171.035

50.896.801

192.716.812

29.911.665

167.808.212

19.602.175

113.322 20.996.354 39.729 356.883 -

320.459 1.333 44.845

87.720 23.156 -

80.291 995.108 35.603 6.283 -

3.971.951 10.847 -

1.474 4.856 262 74

21.506.288

366.637

110.876

1.117.285

3.982.798

6.666

3.920.541 499.880 1.580.224 435.834 75.737 236.979 4.080 816.354 129.768

538.935 35.686 23.584 8.455 14.879 1.023 52.421

1.867.429 129.516 373.339 73.547 41.365 51.353 2.005 57.787

35.551 75.850 8.370 171.005 29.004 8.914 2.728 23.192 107.859

264.353 169.637 31.617 188.595 25.634 29.136 1.591 108.279

11.227 898 10.169 724 1.923 -

7.699.397

674.983

2.596.341

462.473

818.842

24.941

385.802

32.233

30.342

313.185

318.452

9.921

7.313.595

642.750

2.565.999

149.288

500.390

15.020

-

-

-

-

-

-

7.313.595

642.750

2.565.999

149.288

500.390

15.020

14.192.693

(276.113)

(2.455.123)

967.997

3.482.408

(8.354)

2.602.199 2.876.603 429.482 167.682 573.832

9.621.361 (89.119) (112) -

52.041.566 (326.411) -

560.372 169.157 814.455 (58.077) (81.115) 388.332

2.983.488 (302.203) (889.777) 88.584 (228.398) (13.710)

922.656 107.523 75.506 473 (34.201)

6.649.798

9.532.130

51.715.155

1.793.124

1.637.984

1.071.957

(21.206.179) (8.404.388) 1.349 (98.954) (79.064)

(8.446.381) 18 -

(43.850.376) -

(433.200) 10.180 196.932 (6.962) 12.253 (289.097)

(4.645.205) 240.588 163.402 (24.560) 31.054 (3.640)

(885.158) (106.401) (6.940) (15.760) 37.007

(29.787.236)

(8.446.363)

(43.850.376)

(509.894)

(4.238.361)

(977.252)

(8.944.745)

809.654

5.409.656

2.251.227

882.031

86.351

356.948.644 (120.498.286)

11.167.684 (62.874.139)

75.013.845 (272.731.268)

68.690.227 (9.801.829)

104.093.759 (111.007.770)

(19.688.526)

236.450.358

(51.706.455)

(197.717.423)

58.888.398

(6.914.011)

(19.688.526)

(18.051.679)

-

(409.045)

(889)

(112.924)

-

570.624.969

-

-

91.050.401

161.663.308

-

(3) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund óôéò 9 Öåâñïõáñßïõ 2018. (8) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åêêáèáñßóôçêå óôéò 17 Éïõëßïõ 2017.

44

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Global Bond Opportunities Fund USD

Global Capital Structure Opportunities Fund EUR

Global Convertibles Fund (EUR) EUR

Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund (9) USD

Global Corporate Bond Fund USD

Global Dynamic Fund USD

4.246.979.624

53.269.699

1.568.683.417

-

5.225.412.063

381.821.844

1.902.347 253.031.762 205.045 319.170 901

212.895 98.786 913 -

302.661 11.529.968 2.484 -

54.700 7.848.271 30.966 29.557 -

1.498.695 178.275.917 157.420 481.641 151

7.343.480 127.071 2.489 -

255.459.225

312.594

11.835.113

7.963.494

180.413.824

7.473.040

40.944.322 5.175.566 11.913.481 1.991.515 323.597 2.298.259 68.506 982.802

196.190 46.149 153.115 19.870 7.012 18.268 90.296

15.616.018 1.705.329 306.363 809.882 161.653 646.774 22.702 262.579

1.128.590 237.115 25.080 224.405 79.579 102.855 6.368 11.673 120.798

23.332.265 4.754.906 3.091.715 1.804.668 370.005 1.537.298 55.141 1.095.340 1.119.549

3.777.259 405.997 224.157 324.414 115.670 176.364 1.056 145.857

63.698.048

530.900

19.531.300

1.936.463

37.160.887

5.170.774

1.729.105

257.514

267.991

401.951

1.991.483

262.460

61.968.943

273.386

19.263.309

1.534.512

35.169.404

4.908.314

-

-

-

-

-

-

61.968.943

273.386

19.263.309

1.534.512

35.169.404

4.908.314

193.490.282

39.208

(7.428.196)

6.428.982

145.244.420

2.564.726

(15.834.499) 431.828 4.851.685 (11.297.975) (245.379)

1.413.256 1.261.695 (212.419) (37.175) 80.476

66.330.391 3.064.591 321.949 393.966 (5.099.055)

(497.268) (2.420.643) 1.842.732 118.937 87.739

58.374.429 17.312.604 5.713.715 (704.080) 1.550.392

35.367.369 887.416 137.735 19.903 -

(22.094.340)

2.505.833

65.011.842

(868.503)

82.247.060

36.412.423

(223.564.858) (23.710.772) (595.557) (1.295.777) 474

559.919 (572.582) (35.929) (21.201) (882.144)

(1.178.731) (19.001.355) (292.439) 494.341

(8.236.668) (709.493) (11.500) (19.543) 182.752

(210.642.378) (22.374.350) 339.629 (551.610) 4.779.189

9.745.921 (1.031.776) (3.891) 20.998 -

(249.166.490)

(951.937)

(19.978.184)

(8.794.452)

(228.449.520)

8.731.252

(77.770.548)

1.593.104

37.605.462

(3.233.973)

(958.040)

47.708.401

2.735.947.722 (1.324.597.260)

8.933.472 (42.290.510)

1.033.440.795 (887.477.806)

421.823.191 (184.328.441)

3.148.812.545 (3.347.386.479)

126.331.553 (166.182.398)

1.411.350.462

(33.357.038)

145.962.989

237.494.750

(198.573.934)

(39.850.845)

(110.184.392)

(2.479)

(2.786.340)

-

(40.028.279)

(827.265)

5.470.375.146

21.503.286

1.749.465.528

234.260.777

4.985.851.810

388.852.135

(9) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 31 Éïõëßïõ 2017.

45

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund USD

Global Equity Plus Fund (10) USD

Global Focus Fund EUR

Global Government Bond Fund EUR

Global Government Short Duration Bond Fund EUR

Global Healthcare Fund USD

11.666.369

-

1.879.819.844

334.280.128

78.125.281

2.931.092.094

373.671 112 -

107.129 2.158 204 669 -

29.142.449 88.699 1.045 -

7.599.520 15.178 2.013 -

1.181.734 1.029 -

24.771.003 616 -

373.783

110.160

29.232.193

7.616.711

1.182.763

24.771.619

30.447 10.558 149.776 15.962 5.100 106.198

40.600 4.463 18.250 2.876 203 25.287

17.221.832 1.823.629 1.597.100 614.047 165.174 719.565 8.925 218.696

971.439 508.965 28.359 397.683 57.459 147.920 37.991 50.389 132.125

189.753 81.515 2.661 110.009 45.027 38.123 2.865 94.900

31.082.605 2.782.129 2.702.055 740.780 275.154 1.119.393 1.558 672.624

318.041

91.679

22.368.968

2.332.330

564.853

39.376.298

261.618

41.036

78.971

587.236

250.642

84.927

56.423

50.643

22.289.997

1.745.094

314.211

39.291.371

-

-

-

-

-

-

56.423

50.643

22.289.997

1.745.094

314.211

39.291.371

317.360

59.517

6.942.196

5.871.617

868.552

(14.519.752)

496.237 (12.607) (67.110) 944 -

12.522 (17.147) 20.297 (105.392) -

158.239.626 (34.506.383) (984.103) -

(4.122.050) (5.559.024) (1.704.871) (169.373) 86.566

(2.240.343) (223.983) 104.232 (222.717) -

169.908.406 (12.646.788) 394.081 -

417.464

(89.720)

122.749.140

(11.468.752)

(2.582.811)

157.655.699

(206.327) 1.480 (191) -

(123.766) (175.790) (755) (150) (44.891)

(43.695.930) 28.628.858 143.591 -

2.159.892 2.288.689 274.772 60.558 777.268

716.050 (234.430) 12.314 7.244 -

82.785.914 (200.283) (20.256) -

(205.038)

(345.352)

(14.923.481)

5.561.179

501.178

82.565.375

529.786

(375.555)

114.767.855

(35.956)

(1.213.081)

225.701.322

10.148.431 (2.784.952)

24.992.220 (1.183)

592.173.892 (847.488.191)

677.276.342 (303.766.745)

86.373.015 (86.203.733)

337.893.135 (907.958.059)

7.363.479

24.991.037

(255.314.299)

373.509.597

169.282

(570.064.924)

-

-

(2.322.381)

(306.554)

(262.475)

(59.127)

19.559.634

24.615.482

1.736.951.019

707.447.215

76.819.007

2.586.669.365

(10) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 26 Áðñéëßïõ 2018.

46

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Global Merger Arbitrage Fund (11) USD

Global Multi Asset Portfolios Fund (12) EUR

Global Multi Strategy Income Fund EUR

Global Natural Resources Fund EUR

Global Real Estate Securities Fund (USD) USD

Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR

8.553.765

6.155.136

837.192.248

754.168.043

120.527.083

440.696.067

16.019 7.338 183 -

-

8.406.696 1.338 -

17.541.258 12.175 169 -

3.624.270 930 -

9.267.456 15.159 1.420 -

23.540

-

8.408.034

17.553.602

3.625.200

9.284.035

29.822 3.302 71.126 9.792 900 32.711

23.357 1.933 8.408 13.453 3.244 348 19.877

12.819.950 852.749 6.974.674 238.577 98.095 102.510 30.215 104.995

11.081.659 777.070 719.602 376.496 201.159 374.831 4.207 285.755

717.096 123.500 82.961 145.419 55.021 36.141 109.936

530.123 297.656 421.050 56.209 81.116 25.220 126.930

147.653

70.620

21.221.765

13.820.779

1.270.074

1.538.304

110.656

36.615

111.655

91.134

219.848

369.592

36.997

34.005

21.110.110

13.729.645

1.050.226

1.168.712

-

-

-

-

-

-

36.997

34.005

21.110.110

13.729.645

1.050.226

1.168.712

(13.457)

(34.005)

(12.702.076)

3.823.957

2.574.974

8.115.323

(170.734) 151.440 346 -

744.554 194.550 (69.844) (2.362) -

14.844.233 781.094 878.794 103.318 -

42.618.758 4.963 625.287 -

2.646.761 1.741.461 (33.404) -

28.469.767 557.584 302.916 (248.270) -

(18.948)

866.898

16.607.439

43.249.008

4.354.818

29.081.997

56.173 (97.958) 6.426 132.200

(544.295) (134.997) 5.516 (10.553) -

(10.009.044) (516.119) 19.880 (83) -

115.361.312 20.781 -

649.122 (951.727) (4.407) -

4.865.544 (210.250) 137.419 40.214 -

96.841

(684.329)

(10.505.366)

115.382.093

(307.012)

4.832.927

64.436

148.564

(6.600.003)

162.455.058

6.622.780

42.030.247

739.506 (9.343.021)

(6.303.700)

233.801.929 (200.506.974)

468.494.830 (583.908.755)

42.790.891 (76.427.081)

239.292.044 (248.347.760)

(8.603.515)

(6.303.700)

33.294.955

(115.413.925)

(33.636.190)

(9.055.716)

(14.686)

-

(32.508.446)

(320.219)

(15.179)

(3.430.952)

-

-

831.378.754

800.888.957

93.498.494

470.239.646

(11) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åêêáèáñßóôçêå óôéò 17 Íïåìâñßïõ 2017. (12) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åêêáèáñßóôçêå óôéò 25 Ïêôùâñßïõ 2017.

47

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Global Short Duration Bond Fund USD

Global Socially Responsible Fund USD

Global Strategic Bond Fund USD

Global Unconstrained Equity Fund USD

Greater China Fund USD

Highbridge Europe STEEP Fund (13) EUR

659.677.451

83.147.917

1.568.058.756

454.584.344

493.619.116

83.790.313

11.733.300 28.310 -

1.410.323 237 512 -

562.507 66.311.315 190.001 14.208 -

7.204.958 13.361 5.206 -

9.001.513 353.550 1.708 -

(21.312) 205.871 1.132 1.100.920 -

11.761.610

1.411.072

67.078.031

7.223.525

9.356.771

1.286.611

2.135.011 681.478 24.013 537.659 109.950 205.478 2.545 175.200

514.854 101.226 50.133 110.386 46.832 24.791 108 108.781

13.423.249 1.673.297 3.147.247 1.007.778 276.921 661.061 11.586 127.931 411.607

3.336.432 472.623 94.214 327.956 100.010 128.940 239 169.308

8.247.898 612.708 713.560 509.842 154.972 295.679 207 231.872

774.364 53.301 218.722 112.987 35.911 18.021 4.953 53.746

3.871.334

957.111

20.740.677

4.629.722

10.766.738

1.272.005

768.853

200.593

1.204.601

245.245

197.032

123.868

3.102.481

756.518

19.536.076

4.384.477

10.569.706

1.148.137

-

-

93.342

-

-

-

3.102.481

756.518

19.629.418

4.384.477

10.569.706

1.148.137

8.659.129

654.554

47.448.613

2.839.048

(1.212.935)

138.474

(708.971) 7.667.937 3.582.370 341.368 -

4.496.360 97.369 (26.645) -

(17.528.142) 1.187.611 4.207.464 680.696 9.838.762

36.244.558 1.336.470 89.634 -

75.873.782 67.819 (54.438) -

(4.219.346) 2.101.096 (178.971) (2.330.428)

10.882.704

4.567.084

(1.613.609)

37.670.662

75.887.163

(4.627.649)

(8.179.890) (6.836.918) (228.890) (38.343) -

8.134.298 (197.702) 7.312 -

(29.914.094) (39.925.521) 3.635.540 (79.620) (6.896.031)

1.935.901 (1.161.662) 8.613 -

18.597.167 (22.291) -

749.005 (391.371) 280.459 1.483.239

(15.284.041)

7.943.908

(73.179.726)

782.852

18.574.876

2.121.332

4.257.792

13.165.546

(27.344.722)

41.292.562

93.249.104

(2.367.843)

646.742.296 (687.337.755)

59.075.998 (48.100.513)

854.355.318 (719.921.705)

99.025.776 (146.469.395)

605.262.718 (567.351.577)

13.603.429 (95.024.456)

(40.595.459)

10.975.485

134.433.613

(47.443.619)

37.911.141

(81.421.027)

(236.763)

(437.591)

(10.499.754)

(41.247)

(436.222)

(1.443)

623.103.021

106.851.357

1.664.647.893

448.392.040

624.343.139

-

(13) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018.

48

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Highbridge US STEEP Fund USD

Hong Kong Fund USD

Income Fund

1.212.313.928

96.259.234

9.409.970 1.446 184.030

India Fund

USD

Income Opportunity Plus Fund (14) USD

USD

Indonesia Equity Fund USD

28.193.845

268.990.577

1.085.522.831

51.675.650

2.109.266 39.407 3.353 -

97.050 4.240.510 7.115 109.503 -

582.133 5.167.981 3.577 12.573 -

10.284.822 77.801 1.926 -

941.788 9.680 1.545 -

9.595.446

2.152.026

4.454.178

5.766.264

10.364.549

953.013

9.783.471 807.655 511.000 663.062 144.570 320.856 136 -

1.297.845 92.192 69.935 143.541 39.820 44.761 135.373

733.890 80.309 189.380 174.316 78.603 47.911 2.104 33.222 122.328

2.639.439 166.912 13.258 254.104 46.045 66.919 1.141 254.412 78.319

15.844.974 1.129.695 2.032.608 1.538.144 192.797 539.030 7.240 604.814

242.405 49.014 53.432 123.503 27.416 12.396 115 107.474

12.230.750

1.823.467

1.462.063

3.520.549

21.889.302

615.755

390.119

189.844

349.204

426.029

321.917

224.134

11.840.631

1.633.623

1.112.859

3.094.520

21.567.385

391.621

-

-

-

27.451

-

-

11.840.631

1.633.623

1.112.859

3.121.971

21.567.385

391.621

(2.245.185)

518.403

3.341.319

2.644.293

(11.202.836)

561.392

82.544.792 325.916 (93.659) -

18.954.527 20.618 (1.909) -

(301.918) (1.360.123) 352.903 2.732 32.240 65.276

(1.013.182) 17.383.170 993.115 56.675 (863) (742.687)

130.599.712 15.981 (244.465) -

1.695.342 (4.713) 24.658 -

82.777.049

18.973.236

(1.208.890)

16.676.228

130.371.228

1.715.287

(12.171.639) (895.413) 80.479 -

(2.733.222) (387) -

(3.510.320) (1.016.384) 61.604 (146) 40.753

(605.265) (4.863.904) (180.676) (16.125) (770) 489.857

(72.350.219) (10.203) -

(7.042.395) (91) (292) -

(12.986.573)

(2.733.609)

(4.424.493)

(5.176.883)

(72.360.422)

(7.042.778)

67.545.291

16.758.030

(2.292.064)

14.143.638

46.807.970

(4.766.099)

224.450.769 (960.859.436)

71.181.544 (111.797.274)

167.160.311 (38.703.312)

29.174.372 (306.658.234)

142.696.771 (256.337.894)

14.684.137 (18.802.038)

(736.408.667)

(40.615.730)

128.456.999

(277.483.862)

(113.641.123)

(4.117.901)

(43.672)

(847.767)

(1.475.736)

(5.650.353)

(3.003.844)

-

543.406.880

71.553.767

152.883.044

-

1.015.685.834

42.791.650

(14) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund óôéò 9 Öåâñïõáñßïõ 2018.

49

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Italy Flexible Bond Fund EUR

Japan Equity Fund JPY

Korea Equity Fund USD

Latin America Corporate Bond Fund (15) USD

Latin America Equity Fund USD

Managed Reserves Fund USD

189.481.447

279.368.960.542

179.541.563

-

945.270.489

3.243.127.039

4.847.444 32.336 2.541.546 -

3.722.155.815 295.233.936 436.126 -

3.406.607 28.618 1.302 -

21.021 1.872.314 6.830 -

27.345.692 6.433 -

1.792.671 60.920.802 675 -

7.421.326

4.017.825.877

3.436.527

1.900.165

27.352.125

62.714.148

1.906.444 191.776 1.821.101 138.362 45.171 94.006 49.799 91.487

3.039.285.489 352.437.532 29.404.875 129.620.643 32.163.743 86.142.047 4.000.261 64.692.887

2.043.934 225.103 70.792 347.109 59.194 94.257 168 120.070

255.680 32.275 8.384 59.021 62.267 13.548 105.428

9.642.881 985.045 296.355 952.357 173.137 275.592 127 204.445

6.419.487 3.019.564 1.081.227 128.992 940.026 2.369 540.695

4.338.146

3.737.747.477

2.960.627

536.603

12.529.939

12.132.360

177.410

36.702.438

365.880

189.107

487.466

2.972.301

4.160.736

3.701.045.039

2.594.747

347.496

12.042.473

9.160.059

-

-

-

-

-

-

4.160.736

3.701.045.039

2.594.747

347.496

12.042.473

9.160.059

3.260.590

316.780.838

841.780

1.552.669

15.309.652

53.554.089

(5.579.631) (1.221.814) (552.648) 38.775 (504.982)

15.777.348.845 1.155.651.773 (324.336.925) -

42.597.961 (32.867) 86.278 -

43.438 1.962 (6) -

41.349.844 (8.800) (398.396) -

(7.606.581) 33.253.967 71.615 170.001 -

(7.820.300)

16.608.663.693

42.651.372

45.394

40.942.648

25.889.002

(1.307.412) 55.346 278 (19.691) (334.244)

52.748.722.979 (1.010.604.947) (1.474.989) -

(29.085.609) 16.829 -

(2.510.155) 2.237 6 -

(90.753.933) (103.005) -

(2.625.196) (19.330.072) (25) -

(1.605.723)

51.736.643.043

(29.068.780)

(2.507.912)

(90.856.938)

(21.955.293)

(6.165.433)

68.662.087.574

14.424.372

(909.849)

(34.604.638)

57.487.798

69.252.232 (60.594.044)

331.506.294.194 (193.968.160.947)

174.366.956 (102.020.017)

47.046.534 (1.998.018)

412.113.164 (643.737.843)

2.287.574.610 (3.393.005.635)

8.658.188

137.538.133.247

72.346.939

45.048.516

(231.624.679)

(1.105.431.025)

(5.199.089)

(19.113.206)

(69.159)

(106.721)

(2.169.010)

(2.012.706)

186.775.113

485.550.068.157

266.243.715

44.031.946

676.872.162

2.193.171.106

(15) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 10 Éïõëßïõ 2017.

50

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Multi-Asset Italy PIR Fund (16) EUR

Multi-Manager Alternatives Fund USD

Pacific Equity Fund USD

Russia Fund USD

USD

Sterling Bond Fund GBP

-

190.873.156

630.808.816

663.077.256

61.184.224

74.957.804

355.873 150.499 -

829.312 2.592.217 69.032 1.203.530 -

13.022.200 61.012 199.559 2.052 -

32.043.314 58 5.095 -

1.974.569 1.818 12.741 1.688 -

2.555.403 -

506.372

4.694.091

13.284.823

32.048.467

1.990.816

2.555.403

266.909 20.462 41.348 38.645 23.192 12.377 6.965 88.142

3.433.446 218.167 36.485 1.407.152 70.349 79.566 7.946 831.722 128.763

9.975.071 748.775 375.366 545.875 159.217 363.064 1.262 52.396

8.071.094 667.548 530.877 1.116.853 147.417 287.066 186 303.700

866.871 59.688 141.736 94.092 60.605 28.335 114.247

584.961 65.558 154.959 61.987 24.338 31.420 79.294

Singapore Fund

498.040

6.213.596

12.221.026

11.124.741

1.365.574

1.002.517

138.094

1.505.482

161.347

741.068

181.269

131.948

359.946

4.708.114

12.059.679

10.383.673

1.184.305

870.569

-

-

-

-

-

-

359.946

4.708.114

12.059.679

10.383.673

1.184.305

870.569

146.426

(14.023)

1.225.144

21.664.794

806.511

1.684.834

(94.372) 27.284 (24) -

12.312.933 (2.772.726) 2.974.626 332.548 (10.680.744)

82.885.626 338.101 (610.791) -

21.234.438 6.396 (137.748) -

4.038.860 (14.426) 48.215 -

528.986 26.586 (73.864) (16.996) -

(67.112)

2.166.637

82.612.936

21.103.086

4.072.649

464.712

(158.982) -

(2.435.146) (2.189.986) 401.388 (47.460) 3.508.102

(2.859.988) 27.970 -

46.458.727 964 -

(3.652.215) (15.174) -

(2.734.570) (14.536) (3.546) 14.022 -

(158.982)

(763.102)

(2.832.018)

46.459.691

(3.667.389)

(2.738.630)

(79.668)

1.389.512

81.006.062

89.227.571

1.211.771

(589.084)

30.292.573 (1.798.907)

212.931.164 (111.445.203)

318.031.656 (240.999.312)

518.472.841 (618.309.274)

26.711.748 (35.360.020)

24.909.122 (37.579.618)

28.493.666

101.485.961

77.032.344

(99.836.433)

(8.648.272)

(12.670.496)

(161.052)

-

(171.882)

(10.409.688)

(440.093)

(599.732)

28.252.946

293.748.629

788.675.340

642.058.706

53.307.630

61.098.492

(16) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 12 Éïõëßïõ 2017.

51

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Sterling Managed Reserves Fund GBP

Systematic Alpha Fund EUR

Systematic Alpha Higher Volatility Fund (17) EUR

Taiwan Fund

97.615.386

2.283.243.180

-

53.904 2.586.207 -

15.317.549 1.853.123 321.935 40.221 -

2.640.111

USD

Total Emerging Markets Income Fund USD

Turkey Equity Fund (18) EUR

170.862.328

152.172.401

32.179.088

165.340 19.206 3.982 -

4.029.914 4.457 -

5.521.675 3.342.033 5.535 7.331 -

(420) 349

17.532.828

188.528

4.034.371

8.876.574

(71)

283.199 141.767 84.536 13.068 14.287 80.596

16.688.232 1.839.451 107 1.232.623 134.780 542.395 1.025.741 406.558

135.832 22.656 6.885 3.148 18.972 23.594

1.998.235 167.739 50.858 318.842 51.411 70.781 139.915

2.471.667 208.600 800.780 418.013 105.157 98.090 517 97.190

18.506 1.193 3.517 3.969 3.590 113

617.453

21.869.887

211.087

2.797.781

4.200.014

30.888

246.334

698.730

20.457

326.522

362.915

6.496

371.119

21.171.157

190.630

2.471.259

3.837.099

24.392

-

-

-

-

-

-

371.119

21.171.157

190.630

2.471.259

3.837.099

24.392

2.268.992

(3.638.329)

(2.102)

1.563.112

5.039.475

(24.463)

(1.352.251) 376.129 (93.018) -

(90.285.399) (1.863.551) (78.322.812) (985.713) 18.544.175

(3.564.212) (2.067.027) (681.526) (18.547) (656)

20.729.436 1.790 6.887 -

8.320.084 949.120 9.420 (117.851) -

552.590 922 -

(1.069.140)

(152.913.300)

(6.331.968)

20.738.113

9.160.773

553.512

(549.659) (78.690) (19) -

(18.356.414) (21.948.584) 784.938 378.638 (5.449.444)

2.629.896 (1.802.730) (326.699) (9.667) (1.260.262)

(11.232.226) (12.893) -

(11.980.678) (407.215) (656) (39.253) -

354.473 (631) -

(628.368)

(44.590.866)

(769.462)

(11.245.119)

(12.427.802)

353.842

571.484

(201.142.495)

(7.103.532)

11.056.106

1.772.446

882.891

120.083.608 (62.710.712)

479.197.003 (1.706.520.867)

133.061.368 -

41.995.326 (67.342.433)

152.137.332 (102.221.862)

323.858 (33.385.837)

57.372.896

(1.227.323.864)

133.061.368

(25.347.107)

49.915.470

(33.061.979)

(31.186)

(532.844)

-

(819.722)

(3.156.524)

-

155.528.580

854.243.977

125.957.836

155.751.605

200.703.793

-

(17) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 18 Áðñéëßïõ 2018. (18) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund óôéò 17 Éïõëßïõ 2017.

52

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 US Aggregate Bond Fund USD

US Corporate Bond Fund USD

US Dollar Money Market Fund USD

US Equity All Cap Fund USD

US Equity Plus Fund (19) USD

US Growth Fund USD

3.765.956.833

33.515.585

376.994.175

1.051.395.521

80.962.497

356.916.124

1.297.086 100.564.182 2.925 -

14.415 1.381.966 343 -

7.142.030 -

16.322.290 963 -

486.898 3.275 -

2.156.087 9.116 722 -

101.864.193

1.396.724

7.142.030

16.323.253

490.173

2.165.925

19.428.948 3.456.356 137.150 1.159.685 305.726 1.070.092 558.697

187.949 38.955 1.299 84.775 25.445 20.001 106.442

1.051.587 422.093 193.632 104.171 43.788 515 265.240

8.225.635 1.591.796 481.770 60.439 469.701 142 277.831

759.460 52.569 114.793 133.284 45.883 19.956 104 37.975 64.742

3.753.879 399.979 135.467 234.603 131.937 166.293 148.302

26.116.654

464.866

2.081.026

11.107.314

1.228.766

4.970.460

1.464.493

213.071

184.738

115.699

170.678

232.360

24.652.161

251.795

1.896.288

10.991.615

1.058.088

4.738.100

-

-

-

-

-

-

24.652.161

251.795

1.896.288

10.991.615

1.058.088

4.738.100

77.212.032

1.144.929

5.245.742

5.331.638

(567.915)

(2.572.175)

1.490.198 25.542.708 (41.188) -

(199.508) 32.505 42.582 176 (461)

-

83.864.941 (52.746) 428.749 -

24.452.690 164.866 163.451 1.538 1.549.335

57.631.777 325.510 (23.006) -

26.991.718

(124.706)

-

84.240.944

26.331.880

57.934.281

(93.047.139) (19.951.836) 1.855 -

(1.548.514) (497.530) (1.977) (2.435) -

-

157.673.555 (9.569.134) (3.191) -

(13.255.823) (38.514) 2.068 (3.069)

38.747.571 (939.627) (1.042) -

(112.997.120)

(2.050.456)

-

148.101.230

(13.295.338)

37.806.902

(8.793.370)

(1.030.233)

5.245.742

237.673.812

12.468.627

93.169.008

2.969.206.959 (3.633.801.471)

16.673.543 (2.688.818)

534.236.820 (458.212.574)

970.226.300 (446.084.154)

3.374.211 (96.515.844)

428.199.363 (426.423.597)

(664.594.512)

13.984.725

76.024.246

524.142.146

(93.141.633)

1.775.766

(8.005.924)

(21)

-

(81.695)

(289.491)

(166.365)

3.084.563.027

46.470.056

458.264.163

1.813.129.784

-

451.694.533

(19) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018.

53

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 US Hedged Equity Fund USD

US High Yield Plus Bond Fund USD

US Opportunistic Long-Short Equity Fund USD

US Research Enhanced Index Equity Fund USD

US Select Equity Plus Fund USD

US Select Long-Short Equity Fund (20) USD

5.700.485

210.940.849

93.553.934

691.380.957

2.905.145.571

72.611.631

119.809 -

174.945 12.488.553 570 -

1.489.947 276.495 1.233 51.026 -

8.273.381 2.319 25.173 -

36.563.465 2.714 5.214 -

297.380 52.377 2.707 -

119.809

12.664.068

1.818.701

8.300.873

36.571.393

352.464

47.214 10.034 50.565 15.079 6.299 646 105.186

1.164.675 212.456 123.689 204.683 70.367 77.955 420 163.503

1.555.441 227.778 123.849 255.297 61.769 70.802 892.777 131.832

1.254.784 390.157 256.789 21.003 267.303 134.346

21.861.858 3.070.188 714.064 1.013.308 183.954 931.110 1.480 14.609.742 320.171

132.369 29.885 13.158 110.844 15.823 4.087 42.753

235.023

2.017.748

3.319.545

2.324.382

42.705.875

348.919

166.946

379.955

300.121

84.568

215.403

145.539

68.077

1.637.793

3.019.424

2.239.814

42.490.472

203.380

-

-

438.731

-

-

404.261

68.077

1.637.793

3.458.155

2.239.814

42.490.472

607.641

51.732

11.026.275

(1.639.454)

6.061.059

(5.919.079)

(255.177)

288.987 73.740 20.707 (155.126)

(49.706) 2.759.685 (564) -

9.140.812 (3.046.481) (123.261) 4.777 (1.197.094)

93.239.297 (1.093.750) 553.271 (5.625) -

379.363.778 (115.357) 1.100.919 391.316 58.643.600

11.330.398 542.253 (533) (1.354.653)

228.308

2.709.415

4.778.753

92.693.193

439.384.256

10.517.465

747.564 (86.300) (10.712) -

(6.067.489) (2.361.236) (2.798) -

1.900.961 (3.620.128) (13) 699.812

(18.498.952) (722.181) (13.144) (34) -

(18.353.590) (12.425.065) (183.813) 25 (3.488.019)

(6.767.671) (397.254) 101.924

650.552

(8.431.523)

(1.019.368)

(19.234.311)

(34.450.462)

(7.063.001)

930.592

5.304.167

2.119.931

79.519.941

399.014.715

3.199.287

30.407.513 (1.481.361)

45.360.056 (60.660.714)

343.396.646 (63.739.780)

429.612.005 (640.356.711)

1.514.483.254 (1.831.245.188)

2.696.708 (78.507.626)

28.926.152

(15.300.658)

279.656.866

(210.744.706)

(316.761.934)

(75.810.918)

-

(6.986.956)

(424)

-

(1.774.116)

-

35.557.229

193.957.402

375.330.307

560.156.192

2.985.624.236

-

(20) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund ôçí 1ç Äåêåìâñßïõ 2017.

54

JPMorgan Funds ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 US Short Duration Bond Fund USD

US Small Cap Growth Fund USD

US Smaller Companies Fund USD

US Technology Fund USD

US Value Fund USD

1.005.420.167

117.036.878

1.234.252.030

307.321.133

2.646.213.578

103.555 20.400.901 772 -

507.632 6.128 -

11.921.225 91.094 -

1.697.332 20.536 -

42.834.350 431 -

20.505.228

513.760

12.012.319

1.717.868

42.834.781

3.161.592 936.350 329.431 500.283 69.878 353.634 145.510

2.276.348 178.154 133.577 119.110 76.991 98.085 115.856

11.600.083 1.184.517 154.715 371.147 118.558 506.336 185.862

6.353.486 487.958 394.435 220.487 171.981 269.908 429 205.820

21.943.872 2.651.083 640.928 654.813 242.037 941.165 983 282.892

5.496.678

2.998.121

14.121.218

8.104.504

27.357.773

614.668

121.214

68.067

101.486

93.366

4.882.010

2.876.907

14.053.151

8.003.018

27.264.407

-

-

-

-

-

4.882.010

2.876.907

14.053.151

8.003.018

27.264.407

15.623.218

(2.363.147)

(2.040.832)

(6.285.150)

15.570.374

(9.482.116) 8.462.234 (2.625) -

35.370.493 74.465 (54.071) -

93.005.440 691.762 (760) -

65.135.967 (94.385) 42.622 -

193.887.573 1.415.474 1.379.954 -

(1.022.507)

35.390.887

93.696.442

65.084.204

196.683.001

(6.700.025) (3.959.934) (285) -

16.102.368 (1.195) -

67.332.975 (916.708) 1 -

71.936.252 (1.904) -

(37.199.655) (5.514.278) (6.159) -

(10.660.244)

16.101.173

66.416.268

71.934.348

(42.720.092)

3.940.467

49.128.913

158.071.878

130.733.402

169.533.283

526.611.828 (768.155.717)

387.937.914 (213.229.908)

439.933.976 (639.402.233)

1.239.599.095 (867.478.720)

1.554.475.441 (2.015.685.098)

(241.543.889)

174.708.006

(199.468.257)

372.120.375

(461.209.657)

(158.387)

(3.178)

(2.031.850)

(132.522)

(9.409.045)

767.658.358

340.870.619

1.190.823.801

810.042.388

2.345.128.159

55

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR^ JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR

2.296.109,741 6.476.564,498 26.102,710 414.928,582 4.555,000 53.791,787 1.051.576,249 43.888,401 175.221,012 3.688.425,096 35.071,920 8.648,741

702.526,551 3.560.858,193 5.508,673 26.013,731 610,000 2.716,182 402.188,682 17.948,358 41.185,601 479.439,959 930,627 10,000 10,000 15.516,793

837.075,140 2.598.232,312 8.750,586 73.295,065 610,000 3.286,821 589.171,110 10.879,746 44.669,694 854.072,258 6.634,767 3.847,613

2.161.561,152 7.439.190,379 22.860,797 367.647,248 4.555,000 53.221,148 864.593,821 50.957,013 171.736,919 3.313.792,797 29.367,780 10,000 10,000 20.317,921

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Aggregate Bond A (acc) - USD JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)^ JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM Aggregate Bond C (acc) - USD JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged) JPM Aggregate Bond C (dist) - USD JPM Aggregate Bond C (inc) - EUR (hedged)*** JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) JPM Aggregate Bond D (acc) - USD JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) JPM Aggregate Bond I (acc) - USD JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged) JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged)* JPM Aggregate Bond I (dist) - USD* JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) JPM Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM Aggregate Bond X (acc) - USD JPM Aggregate Bond X (dist) - GBP (hedged) JPM Aggregate Bond X (dist) - USD JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (hedged)

5.987.450,011 2.368.810,054 26.734,139 1.380.753,613 613.675,059 100.228,659 115.032,577 64.053,129 500,499 105.598,768 60.316,255 7.941.506,735 9.516.257,895 423.390,518 665.661,813 785.455,810 1.526.365,873 6.140.678,937 166.118,952 35.708,748 65.559,599

833.201,079 4.188.952,937 6.012,230 209.579,295 196.106,936 53.704,780 53.952,425 93.782,021 15.363,941 16.547,385 1.014.365,844 916.086,559 63.106,563 112.611,537 164.666,813 5.360.849,629 7.548.174,263 269.948,713 371.137,686 923.001,066 2.420.674,850 4.430.593,855 202.461,378 27.355,968 1.759,811

1.054.197,646 863.767,630 5.413,663 807.561,683 337.916,731 62.725,867 3.500,298 10,000 500,499 52.600,725 23.577,846 8.594.022,604 10.319.764,406 478.681,683 778.273,350 950.122,623 1.106.010,547 762.441,184 34.287,461 64.007,511 177.910,708 111.998,277 908.443,765 54.428,170 13.652,728 12.623,460

5.766.453,444 5.693.995,361 27.332,706 782.771,225 471.865,264 91.207,572 165.484,704 157.825,150 68.361,984 53.285,794 361.849,975 112.580,048 7.815,398 4.254.839,082 6.785.733,079 235.661,252 307.130,175 745.090,358 3.835.042,446 9.662.829,027 314.152,160 49.411,988 54.695,950

283.333,104 246.091,374 8.077,367 1.042.462,301 2.674.314,746 9.099.944,897 2.695.568,451 20.789,825 2.105.564,867 11.844.704,740 1.051.847,879 113.948,921 1.392.253,340 1.605.913,704 1.619,117 56.339,802 5.488,593 156.638,866

986.437,977 3.078.099,723 3.307,691 1.054.290,445 16.690.828,706 2.070.533,296 1.139.249,945 547.050,582 10.148.300,221 10.862.463,362 925.608,286 78.513,960 1.498.775,974 352.095,236 471.152,633 10,000 27.512,718 8.242,444 909.599,751

718.416,920 2.491.039,051 5.016,866 574.479,978 11.542.321,374 3.268.528,667 1.235.256,743 81.929,017 5.407.994,941 11.094.113,679 188.682,780 116.515,146 931.927,890 455.845,187 1.619,117 110.948,025 5.488,593 13.016,459 274.058,823

551.354,161 833.152,046 6.368,192 1.522.272,768 7.822.822,078 7.901.949,526 2.599.561,653 485.911,390 6.845.870,147 11.613.054,423 1.788.773,385 75.947,735 1.959.101,424 1.502.163,753 416.544,410 10,000 14.496,259 8.242,444 792.179,794

JPMorgan Funds - America Equity Fund JPM America Equity A (acc) - AUD JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged) JPM America Equity A (acc) - EUR JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged) JPM America Equity A (acc) - HKD JPM America Equity A (acc) - USD JPM America Equity A (dist) - USD JPM America Equity C (acc) - EUR JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged) JPM America Equity C (acc) - USD JPM America Equity C (dist) - USD JPM America Equity D (acc) - EUR JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged) JPM America Equity D (acc) - USD JPM America Equity I (acc) - EUR (hedged)* JPM America Equity I (acc) - USD JPM America Equity I (dist) - USD* JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged) JPM America Equity I2 (acc) - USD JPM America Equity I2 (dist) - USD JPM America Equity X (acc) - USD

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

56

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD JPM ASEAN Equity A (acc) - USD JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD JPM ASEAN Equity C (acc) - USD JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN JPM ASEAN Equity D (acc) - USD JPM ASEAN Equity I (acc) - USD JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR JPM ASEAN Equity X (acc) - USD JPM ASEAN Equity X (dist) - USD

1.979.660,823 227.294,140 4.309.740,782 560.451,481 19.541,221 744.160,759 10.693,516 1.781.181,387 19.051,694 986.419,284 730.624,422 17.809,006 44.469,877 9,723

782.075,935 134.447,163 3.251.911,884 118.094,978 233.762,888 3.601,349 844.055,040 79.420,615 199.792,098 1.398.361,705 70.946,811 4.718,618 19.461,842 10.671,434 0,001

828.767,437 109.738,232 3.929.607,418 115.777,659 142,725 229.859,441 2.266,465 855.142,790 86.101,598 294.381,839 1.525.824,504 739,562 9.445,542 28.889,352 -

1.932.969,321 252.003,071 3.632.045,248 562.768,800 19.398,496 748.064,206 12.028,400 1.770.093,637 12.370,711 891.829,543 603.161,623 70.207,249 4.718,618 27.825,306 26.251,959 9,724

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund (1) JPM Asia Growth A (acc) - USD JPM Asia Growth A (dist) - USD JPM Asia Growth C (acc) - EUR JPM Asia Growth C (acc) - USD JPM Asia Growth C (dist) - USD JPM Asia Growth D (acc) - EUR JPM Asia Growth D (acc) - USD JPM Asia Growth I2 (acc) - USD JPM Asia Growth X (acc) - USD JPM Asia Growth X (dist) - USD*

1.674.889,266 32.175,068 111.327,831 11,327 99.744,674 2.257,678 10,010

947.463,086 5.383,869 10,000 125.570,307 10,000 17.122,353 10,000 1.233.645,606 -

489.832,554 19.715,169 171.453,496 25.536,486 272.657,550 10,010

2.132.519,798 17.843,768 10,000 65.444,642 11,327 10,000 91.330,541 10,000 963.245,734 -

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD

1.573.572,197 626.122,293 9.030,945 8.307.201,447 4.821,741 766.928,146 1.414.310,268 235.066,017 38.621,903 7.882,208 87.179,935 45.353,000 107.678,542 1.005.847,737

512.474,147 1.264.009,103 14.506.851,752 2.368,766 55.581,298 1.085.772,115 87.813,123 10.035,282 20.487,848 43.388,598 266.239,213 443.499,881 1.333.418,439

1.268.634,290 679.555,573 908,277 6.852.403,341 679,196 127.884,972 1.354.286,739 110.282,952 42.556,821 4.436,199 25.572,257 69.297,946 258.585,865 645.945,246

817.412,054 1.210.575,823 8.122,668 15.961.649,858 6.511,311 694.624,472 1.145.795,644 212.596,188 6.100,364 23.933,857 104.996,276 242.294,267 292.592,558 1.693.320,930

15.586.165,807 6.609.977,560 5.181.419,295 20.128.840,897 5.420.566,261 1.360.435,698 3.902.638,172 4.772.102,056 6.617.977,746 209.661.515,835 3.887.830,712 12.915.016,684 7.816.716,426 774,599 744.486,176 15.401,095 133,236 639,460 731.796,168 141,855 2.253.585,936 1.362.789,215 3.217,814 24.567,686 832.723,724 36.939,487

1.927.072,994 3.792.846,872 4.217.089,145 389.921,016 29.430.131,766 6.818.764,482 1.009.014,024 2.531.833,054 7.169.702,338 4.718.878,813 218.838.480,683 2.532.047,941 17.627.271,510 7.120.586,861 393.436,832 47.008,198 24.900,000 25.000,000 17.500,000 18.781,900 107.142,857 130.000,000 474.523,455 217.102,655 18.823,689 124,398 1.322.580,557 5.896,090

3.102.408,874 2.375.553,283 4.019.905,681 13.635,542 22.159.551,448 4.260.881,613 842.041,133 2.068.790,825 5.758.296,452 1.845.125,705 197.641.102,459 1.084.334,906 4.196.086,570 5.949.129,334 774,599 171.834,163 4.759,006 133,236 639,460 774,612 141,855 996.072,246 347.765,674 3.322,428 14.226,326 1.333.689,229 16.961,090

14.410.829,927 8.027.271,149 5.378.602,759 376.285,474 27.399.421,215 7.978.449,130 1.527.408,589 4.365.680,401 6.183.507,942 9.491.730,854 230.858.894,059 5.335.543,747 26.346.201,624 8.988.173,953 966.088,845 57.650,287 24.900,000 25.000,000 17.500,000 18.781,900 838.164,413 130.000,000 1.732.037,145 1.232.126,196 18.719,075 10.465,758 821.615,052 25.874,487

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged) JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged) JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged) JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged) JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged) JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged) JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged) JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD JPM Asia Pacific Income C (acc) - HKD* JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)** JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (hedged)* JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)** JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)** JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)** JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)* JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD* JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)** JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD

(1) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ìåôïíïìÜóôçêå áðü JPMorgan Funds - Asia Equity Fund óå JPMorgan Funds - Asia Growth Fund óôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò.

57

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

1.000.000,000 1.000.000,000 -

10,000 10,000 10,000

189,036 -

999.810,964 1.000.000,000 10,000 10,000 10,000

206.094,490 91.474,673 25.079.142,292 5.610.279,229 622.735,463 117.438,411 2.861.784,373 314.222,479 16.836,026 161.540,453

20.963,940 510.884,116 27.881.537,274 153.966,754 1.187.047,706 71.677,129 538.576,950 2.206.762,301 6.026,280 4.330,817

26.214,855 410.795,698 28.581.154,069 211.177,542 1.110.449,296 49.511,254 939.158,462 2.333.105,499 5.772,127 66.053,690

200.843,575 191.563,091 24.379.525,497 5.553.068,441 699.333,873 139.604,286 2.461.202,861 187.879,281 17.090,179 99.817,580

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR JPM China A-Share Opportunities I (acc) - HKD

63,693 774,604 176.470,484 709.680,771 3.138,693 774,604 64,058 20.787,080 128,122 774,604

64.196,721 7.921.148,888 63.254,021 3.662.910,561 2.939.737,928 536.210,355 48.300,000 235.397,698 23.998,494 9.706,993 -

16.161,831 172.805,362 8.369,319 1.217.617,157 1.089.322,888 154.504,922 2.389,716 2.788,122 10,000 -

48.098,583 7.749.118,130 231.355,186 2.445.293,404 2.560.095,811 384.844,126 49.074,604 64,058 253.795,062 21.338,494 9.696,993 774,604

JPMorgan Funds - China Bond Fund JPM China Bond A (acc) - RMB JPM China Bond A (mth) - HKD (hedged) JPM China Bond A (mth) - RMB JPM China Bond A (mth) - USD (hedged) JPM China Bond C (dist) - GBP (hedged)

602.944,780 12.397,261 9.842,890 126.793,160 12.453,180

28.020,253 22.831,445 -

47.778,862 -

630.965,033 12.397,261 9.842,890 101.845,743 12.453,180

56.898,232 2.220.446,171 19.819.277,548 18.878.751,122 957.894,380 18.060,498 37.628,894 1.998.854,864 5.646,197 15.807,154

490.316,351 2.034.896,318 17.998.610,561 13.290.606,371 793.730,064 15.669,578 149.032,708 232.707,724 10,000 19.469,919 4.367,717

289.618,854 1.543.930,346 27.385.299,229 14.791.714,181 1.047.063,297 5.687,885 104.261,940 360.033,428 3.261,886 6.049,786

257.595,729 2.711.412,143 10.432.588,880 17.377.643,312 704.561,147 28.042,191 82.399,662 1.871.529,160 10,000 21.854,230 14.125,085

13.223,577 26.321,524 50.212,842 10,000 24.926,458 10.617,387 49.764,133 65.654,498 10,000 -

688,910 12.388,070 7.502,792 13.252,423 5.435,497 740.005,622 715.771,193 1.585.000,000 50.000,000

2.696,920 24.914,460 38.075,488 22.756,904 0,010 10.606,715 8.851,562 41.389,516 196.274,532 -

11.215,567 1.407,064 24.525,424 10,000 2.169,554 7.502,782 10,672 54.164,994 29.700,479 543.741,090 715.771,193 1.585.000,000 50.000,000

1.742.336,679 64.247,770 5.804.618,873 4.631.096,515 157.012,207 70.092,454 455.055,000 1.424.462,361 3.451.294,676

691.265,873 71.395,638 832.033,329 1.687.469,511 57.021,569 28.099,294 392.775,758 685.668,334 10,000 17.868,403

999.547,672 77.236,842 1.141.067,293 4.295.380,337 109.044,454 23.217,478 225.380,195 1.298.271,405 86.976,446

1.434.054,880 58.406,566 5.495.584,909 2.023.185,689 104.989,322 74.974,270 622.450,563 811.859,290 10,000 3.382.186,633

JPMorgan Funds - Asian Total Return Bond Fund JPM Asian Total Return Bond A (acc) - USD JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD JPM Asian Total Return Bond C (acc) - USD JPM Asian Total Return Bond C (dist) - USD JPM Asian Total Return Bond I (acc) - USD JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund JPM Brazil Equity A (acc) - EUR JPM Brazil Equity A (acc) - SGD JPM Brazil Equity A (acc) - USD JPM Brazil Equity A (dist) - USD JPM Brazil Equity C (acc) - USD JPM Brazil Equity D (acc) - EUR JPM Brazil Equity D (acc) - USD JPM Brazil Equity I (acc) - USD JPM Brazil Equity T (acc) - EUR JPM Brazil Equity X (acc) - USD

JPMorgan Funds - China Fund JPM China A (acc) - SGD JPM China A (acc) - USD JPM China A (dist) - HKD JPM China A (dist) - USD JPM China C (acc) - USD JPM China C (dist) - USD JPM China D (acc) - EUR JPM China D (acc) - USD JPM China I2 (acc) - USD JPM China T (acc) - EUR JPM China X (acc) - USD JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged) JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged) JPM Diversified Risk A (acc) - USD JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged) JPM Diversified Risk C (acc) - SEK (hedged) JPM Diversified Risk C (acc) - USD JPM Diversified Risk C (dist) - EUR (hedged)^ JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged) JPM Diversified Risk D (acc) - USD JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged) JPM Diversified Risk X (acc) - USD JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged) JPM Diversified Risk X (dist) - AUD (hedged) JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR JPM Emerging Europe Equity I2 (acc) - EUR JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR

^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

58

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - EUR JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - SGD JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - USD JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (dist) - USD JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - EUR JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - USD JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity I (acc) - USD JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity X (acc) - USD

227.259,841 899.476,074 2.541.342,861 11,401 140,996 1.109.702,630 3.494,809 18.588,715 335.110,269 616.535,071 5.425.368,352

396.399,172 118.284,435 640.687,765 14.845,000 158.402,045 159,858 3.728,383 16.743,400 2.118,703 691.019,111

101.765,129 252.502,777 1.204.832,830 8.950,000 327.820,859 1.218,833 7.041,420 77.758,519 587.117,768

521.893,884 765.257,732 1.977.197,796 5.906,401 140,996 940.283,816 2.435,834 15.275,678 274.095,150 618.653,774 5.529.269,695

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged)* JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged)

685.219,559 208.574,536 1.143.022,589

36.409,873 4.129.119,308

685.219,559 166.221,539

244.984,409 5.105.920,358

JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund JPM Emerging Markets Bond A (acc) - USD JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD JPM Emerging Markets Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Bond C (acc) - GBP JPM Emerging Markets Bond C (acc) - USD JPM Emerging Markets Bond C (dist) - GBP JPM Emerging Markets Bond C (dist) - GBP (hedged) JPM Emerging Markets Bond C (dist) - USD** JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD JPM Emerging Markets Bond D (mth) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD JPM Emerging Markets Bond I (acc) - JPY (hedged) JPM Emerging Markets Bond I (acc) - USD JPM Emerging Markets Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Bond X (acc) - GBP (hedged)* JPM Emerging Markets Bond X (acc) - USD JPM Emerging Markets Bond X (dist) - GBP (hedged)

100.485,850 248.962,692 3.715,000 171.357,855 8.698,000 273.977,189 2.912,977 87.311,586 78.067,937 2.540,624 1.353.091,100 40.232,678 64.018,621 -

54.248,164 236.066,358 342.342,743 10,000 127.461,331 48.568,000 10,000 17.339,946 29.416,912 49.451,536 40.719,371 38.919,469 21.001,092 702.597,388 58.654,673 15.206,642 22.276,163 119.542,963

47.381,834 41.528,715 158.952,989 135.683,584 48.558,000 9.940,000 86.175,651 9.038,929 32.237,068 21.825,555 126.873,165 426.357,673 55.439,320 43.289,641 29.395,426

107.352,180 443.500,335 187.104,754 10,000 163.135,602 10,000 10,000 17.339,946 28.174,912 237.253,074 34.593,419 93.993,987 77.243,474 578.264,847 985.388,100 43.005,143 90.147,537

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged)

57.789,000 1.099.340,344 2.360.938,796 51.741,413 276.825,998 34.559,890 428.935,848 1.543.376,211 333.649,541 1.652.269,523 6.834,240 2.075.281,765 22.539,006 2.384.376,027 40.325,000 1.048.290,156 1.275.324,004 1.235.384,111 2.257.148,509 62.561,213 308.353,718 1.444.884,524 2.900,766 425.440,591 1.951.748,288 171.467,385 583.709,000 924.479,787 13,824 28.647,000

54.857,350 1.190.762,789 910.396,891 8.698,440 52.219,985 8.301,883 204.106,555 1.178.572,965 337.173,000 956.889,573 199.332,065 1.651.266,483 15.410,110 1.011.404,964 31.598,000 272.871,248 368.662,891 490.425,854 8.340,517 49.715,313 152.749,502 685.634,749 18.114,097 493.016,233 1.265.310,720 399.461,893 63.307,345

25.472,000 750.939,171 1.181.056,708 28.330,052 95.204,431 24.181,210 94.256,092 1.010.925,788 482.959,541 864.839,914 84.878,610 1.002.911,829 29.248,701 1.215.162,388 45.626,000 326.533,273 375.087,784 141.101,739 373.647,000 15.621,305 91.047,367 285.611,097 3.386,283 783.763,961 2.279.487,798 9,207 245.639,419 25.898,345

87.174,350 1.539.163,962 2.090.278,979 32.109,801 233.841,552 18.680,563 538.786,311 1.711.023,388 187.863,000 1.744.319,182 121.287,695 2.723.636,419 8.700,415 2.180.618,603 26.297,000 994.628,131 1.268.899,111 1.584.708,226 1.891.842,026 96.655,221 370.055,853 1.844.908,176 17.628,580 134.692,863 937.571,210 171.458,178 583.709,000 1.078.302,261 13,824 66.056,000

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

59

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

1.458.912,356 4.707.358,769 3.400.306,130 16,499 26.210,056 2.441.849,849 118.240,535 65.548,048 298.548,536 1.376.428,920 11.328.719,899 33.996.659,210 4.549.344,893 15,394 53.651,051 89.907,227 6.186,267 143,038 100.205,812 157,724 11,217 774,612 232.053,590 1.358.162,675 808,595 3.106.563,274 2.147.642,932 402.357,025 24.287.416,232 1.058.239,898 80.523,681 517.183,035 3.624,035

197.550,635 410,519 1.062.666,437 107.339,389 8.043.080,377 1.463.941,860 132,001 5.614,275 1.304.084,400 112.516,609 54.263,403 1.129.525,866 31.637.640,976 15.254.206,796 2.030,532 10.964.764,828 6.545,604 491.282,599 50.711,640 399.482,504 82.513,974 7.500,000 1.582.124,893 397.396,355 25.472,477 853.436,994 539.273,784 843.046,426 10,000 733.617,735 105.198,037 1.054.822,638 176.727,702 -

43.055,168 839.840,295 28.362,000 7.225.110,852 1.113.052,617 15.450,109 1.376.747,075 50.138,290 13.780,894 298.548,536 724.380,006 13.700.546,164 15.399.206,543 50,013 3.102.539,513 3.145,998 22.149,467 75.086,510 1.152,000 21.230,235 143,038 5.130,812 157,724 11,217 774,612 416.099,954 490.855,903 1.824,476 1.158.401,670 1.886.680,742 43.215,129 5.800.588,908 281.356,541 87.989,718 559.690,410 30.800,805 3.614,703

154.495,467 410,519 1.681.738,498 78.977,389 5.525.328,294 3.751.195,373 148,500 16.374,222 2.369.187,174 180.618,854 106.030,557 1.781.574,780 29.265.814,711 33.851.659,463 1.980,519 12.411.570,208 3.415,000 522.784,183 65.532,357 398.330,504 67.470,006 102.575,000 1.398.078,529 1.264.703,127 24.456,596 2.801.598,598 800.235,974 359.141,896 19.329.873,750 10,000 1.510.501,092 97.732,000 1.012.315,263 145.926,897 9,332

663,348 27.251,264 161.450,000 299.766,392 764.032,914 1.076.737,666 2.035.176,542

236,840 22.187,868 401.422,577 22.067,406 6.142,254

705,473 17.141,620 29.505,000 35.034,198 269.204,095 2.027.863,713

194,715 32.297,512 131.945,000 666.154,771 516.896,225 1.076.737,666 13.455,083

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged) JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged)** JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD^ JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged) JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged) JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged) JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (hedged)* JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged) JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged) JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (hedged)* JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged) JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (hedged)* JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (hedged)* JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD* JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (hedged) JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged) JPM Emerging Markets Debt X (dist) - USD JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - EUR JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - USD JPM Emerging Markets Diversified Equity I (acc) - USD JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - EUR JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - GBP JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - USD

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

60

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

2.310,184 127.223,742 82.206,777 25.026,223 36.072,146 168.310,884 1.649.034,973 84.126,360 147.953,107 5.580.946,782 346.230,721 1.954.342,115 671.768,434 655,652 194.416,645 6.437,133 20.153,858 327,766 31.372,357 21.844,495 205.389,779 2.115,712 267.400,000 11.912,264 35.650,094 141.697,000 1.374.716,889 392.012,162

15,000 55.695,936 6.467,341 19.853,077 1.118,872 58.876,119 8.389.918,722 334.634,412 69.099,684 44.505.675,912 127.857,808 458.484,444 971.197,619 360.615,000 1.090,867 663.621,000 166.475,004 11.667,275 10.832,000 67.844,713 20.921,708 5.580,223 53.042,905 144.832,000 84.086,862 -

150,000 30.341,923 36.409,750 2.673,905 2.951,013 55.389,022 7.196.511,536 159.930,051 217.052,791 36.502.912,257 212.244,333 775.113,893 1.057.079,212 339.471,620 6.460,000 45.900,858 8.966,670 21.759,495 64.338,444 1.736,332 2.010,146 10.251,245 106.638,000 62.817,191 12,162

2.175,184 152.577,755 52.264,368 42.205,395 34.240,005 171.797,981 2.842.442,159 258.830,721 13.583.710,437 261.844,196 1.637.712,666 585.886,841 655,652 215.560,025 1.068,000 637.874,000 166.802,770 34.072,962 10.917,000 208.896,048 21.301,088 267.400,000 15.482,341 78.441,754 179.891,000 1.395.986,560 392.000,000

23.700.177,126 121.893,938 994.934,156 8.977.309,227 177.444,574 19.437.767,632 665.054,712 268.136,559 14.560.361,521 37.526,030 87.066,514 3.160.454,523 1.071,699 1.208.795,745 2.153.290,468 323.197,327 25.684.159,016 15.505.951,652 4.584.993,277 26.695,669 1.839.915,817 3.363,000 47.283.094,054 47.379.084,723 -

9.269.552,621 602.720,765 1.879.102,333 21.502.026,957 26.073,097 8.500.785,316 909.680,181 645.368,748 7.177.326,043 5.851,249 41.770,525 3.002.039,646 24.112,704 332.726,715 2.964.444,706 184.709,893 2.281.699,754 24.896.023,165 10,000 3.000.898,511 10,000 96.636,629 418.165,000 22.106.868,281 16.569.229,613 44.890,000

7.153.671,343 372.707,136 683.049,224 20.000.747,941 35.638,296 9.429.684,226 548.359,806 327.831,043 11.327.225,562 9.700,601 18.579,579 1.430.836,105 6.476,302 266.645,311 1.583.286,296 14.793,955 475.702,812 18.629.112,347 4.584.993,277 10.557,335 204.325,203 3.363,000 4.436.065,025 19.986.145,056 28.086,000

25.816.058,404 351.907,567 2.190.987,265 10.478.588,243 167.879,375 18.508.868,722 1.026.375,087 585.674,264 10.410.462,002 33.676,678 110.257,460 4.731.658,064 18.708,101 1.274.877,149 3.534.448,878 493.113,265 27.490.155,958 21.772.862,470 10,000 3.000.898,511 10,000 112.774,963 2.053.755,614 64.953.897,310 43.962.169,280 16.804,000

12.486,821 75.920,276 112.658,730 453.513,636 12.509,695 166.703,140 93.887,549 1.180.470,558 33.996,768 1.539,585 76.169,000 252.723,487 201.650,000 686.414,012 1.772.958,415 308.350,712 -

2.023,807 48.128,826 63.156,237 35.407,657 1.329,000 24.564,218 28.561,856 369.311,859 3.181,919 50.910,000 538.256,394 1.267.405,239 10,000

444,379 21.013,323 42.334,254 70.877,630 1.929,288 143.009,249 38.953,794 220.938,986 15.226,860 3.279,000 102.120,000 480,769 1.616.879,822 183.020,348 -

14.066,249 103.035,779 133.480,713 418.043,663 11.909,407 48.258,109 83.495,611 1.328.843,431 21.951,827 1.539,585 123.800,000 252.723,487 99.530,000 685.933,243 694.334,987 1.392.735,603 10,000

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR^ JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged) JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged) JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (hedged)* JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged) JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR^ JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR JPM Emerging Markets Dividend D (dist) - USD JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR^ JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR^* JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR (hedged)* JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR^ JPM Emerging Markets Equity X (dist) - USD** JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged) JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged)

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

61

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

5.119.181,499 1.258.400,958 2.983.405,777 818.427,249 3.564,403 185.360,905 16.362.868,312 246.818,253 51.935.167,991 387.195,802 162.419,291 8.664.895,731 12,719 7.630,979 96.104,380 40.544,694 4.145.742,729 67.758,458 22.479.700,694 4.574,884 38.463,607 262.640,592 998.325,000 146.888,091 3.377.900,726 21.570,892 257.810,762 11.437.227,546 549.705,219 1.971.842,243 1.261.624,787

90,334 5.592.166,742 341.133,016 7.175.372,370 114.909,164 2.695,451 57.489,872 12.540.392,020 1.143.291,762 18.603.012,920 298.345,179 744.312,515 8.413,475 2.138.870,056 40,380 6.296,783 725.560,680 32.221,258 5.832.763,917 59.970,138 28.060,308 438.249,310 2.526.552,239 1.172.459,229 1.541.869,819 1.240.406,546 10,000 21.302,991 114.139,483 6.707.946,428 25.354,578 266.417,462 44.890,000 791.950,836 70.972,163

5.396.062,569 244.553,313 6.093.054,656 167.741,082 3.015,390 54.179,895 8.667.028,013 361.638,555 19.222.334,297 313.803,857 528.958,599 10.142.534,474 510,866 96.104,380 39.859,694 1.144.805,683 44.202,587 4.524.963,289 9.761,480 31.528,104 225.182,863 1.277.990,239 1.249.699,594 3.212.450,702 50.000,000 7.789,186 151.576,820 14.612.518,297 9,648 81.662,437 66.222,231 244.253,787

90,334 5.315.285,672 1.354.980,661 4.065.723,491 765.595,331 3.244,464 188.670,882 20.236.232,319 1.028.471,460 51.315.846,614 371.737,124 377.773,207 8.413,475 661.231,313 12,719 7.160,493 6.981,783 3.726.497,726 55.777,129 23.787.501,322 54.783,542 34.995,811 475.707,039 2.246.887,000 69.647,726 1.707.319,843 1.190.406,546 10,000 35.084,697 220.373,425 3.532.655,677 575.050,149 184.755,025 44.890,000 2.697.570,848 1.088.343,163

33.161,450 289.347,704 49.362,582 138.065,537 1.465.509,045 169.392,380 3.601,736 41.754,511 6.336,623 1.659,479 68.738,365 66.384,524 141,644 141,644 1.001.750,314 2.422,688 1.483.988,648 292.892,449 730,164 49.390,578 12.444,757 82.536,170 11,007 6.119.786,993 2.318.528,930 13.690,827 2.629.647,006 3.529,000 1.933.374,888 814.009,176 100.693,984 28.476,787

9.436,385 341.725,815 69.282,382 682.954,788 1.341.068,917 127.270,645 4.080,292 34.875,902 401,000 35.568,975 194.036,392 47.797,083 881.975,565 66.785,263 393.155,473 255.493,090 26.535,000 118.591,478 5.370,373 88.529,440 474.937,274 1.224.659,266 10,000 1.373,358 48.915,779 200.717,570 49.117,617 431.638,998 43.508,155 32.955,000

12.929,953 206.066,826 42.605,687 335.203,889 1.040.114,713 65.329,671 5.060,247 24.332,592 6.737,623 4.287,000 102.946,539 20.017,248 141,644 141,644 558.131,733 1.483,604 401.683,271 125.743,335 27.265,164 28.910,275 8.511,199 103.859,409 56.361,893 1.085.937,500 1.717.850,317 3,059 8.007,109 179.074,965 3.529,000 210.369,133 60.301,595 14.695,124 17.778,592

29.667,882 425.006,693 76.039,277 485.816,436 1.766.463,249 231.333,354 2.621,781 52.297,821 32.941,454 159.828,218 94.164,359 1.325.594,146 67.724,347 1.475.460,850 422.642,204 139.071,781 9.303,931 67.206,201 418.586,388 5.033.849,493 1.825.337,879 10,000 1.370,299 54.599,497 2.651.289,611 1.772.123,372 1.185.346,579 129.507,015 43.653,195

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR^ JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - SEK (hedged) JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - EUR^ JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (div) - EUR* JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR^ JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP^ JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged) JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - USD** JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged) JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD JPM Emerging Markets Opportunities A (inc) - EUR*** JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - SGD* JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - SGD (hedged)* JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD JPM Emerging Markets Opportunities C (inc) - EUR*** JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR (hedged)* JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - AUD JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

62

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

21.782.499,599 31.491.972,801 516.965,510 69.735,265 3.505.984,476 6.395.458,070 40.389,438 141.384,694 1.807.669,484 2.116.779,077 26.648,646 267.846,745 1.777.442,416 352.010,223

4.554.716,611 8.719.539,526 369.309,803 9.219,000 1.170.383,729 3.399.811,476 32.512,072 95.729,636 439.392,403 533.334,227 1.926,711 30.663,744 155.884,869 193.554,648 -

11.069.712,052 13.920.558,537 200.383,015 65.684,265 867.627,427 3.143.964,529 28.220,772 48.261,908 398.597,661 1.563.118,410 8.780,086 47.620,325 377.288,703 10,223

15.267.504,158 26.290.953,790 685.892,298 13.270,000 3.808.740,778 6.651.305,017 44.680,738 188.852,422 1.848.464,226 1.086.994,894 1.926,711 48.532,304 376.111,289 1.593.708,361 352.000,000

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - USD*** JPM Emerging Markets Strategic Bond A (mth) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond C (inc) - USD*** JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD

20.103,507 19.695,524 91.536,315 433,000 29.716,855 2.142.332,721 519.569,036 251.071,985 19.770,952 79.599,468 132.048,169 33.009,994 210.998,485 74.995,000 1.064.259,063 219.642,185 110.603,215 561.068,280 24.350,152 1.507.556,295 509.745,000 1.108.770,598 1.729.909,256 17.590,000 179.757,598

83.641,640 790,955 7.450,130 682.397,886 40.619,110 10,299 1.149.201,082 73.164,690 391.296,826 34.267,717 27.095,367 2.836,757 255.282,489 37.955,000 6.002,585 563.477,777 93.293,386 25.005,135 703.209,390 22.023,708 1.512.929,892 188.220,000 2.318.286,552 10,000 10,000 21.615,686 -

30.132,294 3.354,992 25.515,473 90.260,936 70.335,965 2.009.926,003 473.824,151 115.608,537 7.936,194 3.099,518 6.324,376 20.306,086 248.953,485 75.479,585 583.431,500 121.906,306 2.739,895 208.294,040 5.775,397 252.799,853 661.342,598 230.748,749 7.736,686 47.084,296

73.612,853 17.131,487 73.470,972 592.569,950 10,299 1.281.607,800 118.909,575 526.760,274 46.102,475 103.595,317 128.560,550 267.986,397 5.518,000 1.044.305,340 191.029,265 132.868,455 1.055.983,630 40.598,463 2.767.686,334 509.745,000 635.648,000 3.817.447,059 10,000 10,000 31.469,000 132.673,302

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD

175.578,462 420.119,544 3.833.302,034 625.151,619 4.290,657 12.336,083 395.650,509 489,401

93.589,807 429.759,345 2.125.421,914 773.987,331 1.095,110 16.455,468 64.051,312 222.338,921

74.350,395 266.446,975 2.290.545,468 244.773,061 1.180,905 8.179,981 113.660,290 151.309,047

194.817,874 583.431,914 3.668.178,480 1.154.365,889 4.204,862 20.611,570 346.041,531 71.519,275

30.000,000 20.000,000

-

-

30.000,000 20.000,000

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund JPM EU Government Bond A (acc) - EUR JPM EU Government Bond A (dist) - EUR JPM EU Government Bond C (acc) - EUR JPM EU Government Bond C (dist) - EUR JPM EU Government Bond D (acc) - EUR JPM EU Government Bond I (acc) - EUR JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR JPM EU Government Bond X (acc) - EUR

17.060.938,428 25.299,693 26.429.549,982 10,000 5.968.351,992 93.897,604 2.802,773

2.798.579,075 900,540 11.543.673,772 4.208.807,132 2.327.859,524 3.683,413 38,817

11.044.441,850 3.890,660 8.684.833,875 1.831.665,928 1.560.064,592 1.362,047

8.815.075,653 22.309,573 29.288.389,879 10,000 8.345.493,196 861.692,536 3.683,413 1.479,543

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR^ JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR JPM Euro Aggregate Bond C (dist) - EUR^ JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR

3.653.260,708 51.645,637 221.076,120 19,812 73.931,602

1.469.324,713 1.199,467 46.257,599 3.754,033

3.047.940,205 11.018,472 249.507,960 24.959,387

2.074.645,216 41.826,632 17.825,759 19,812 52.726,248

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY JPM Emerging Markets Small Cap X (perf) (dist) - USD^

JPMorgan Funds - Equity Premium Income Fund JPM Equity Premium Income A (mth) - USD JPM Equity Premium Income C (mth) - USD

*** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

63

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR

279.423,944 344.774,205 3.224.220,433 324.095,000 172,784

21.020,182 8.874,526 1.402.781,261 138.826,000 14.516,000

109.945,763 131.710,641 835.649,404 32.357,000 14.666,727

190.498,363 221.938,090 3.791.352,290 430.564,000 22,057

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR^ JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR JPM Euro Government Short Duration Bond X (acc) - EUR

7.342.088,306 943.852,319 6.265.229,742 2.274.424,757 9.050,934 776,334

4.400.206,570 192.409,549 1.334.102,479 636.779,722 12.959,569 1.691,578

2.969.392,472 623.571,988 5.120.835,711 1.020.676,714 11.235,015 388,167

8.772.902,404 512.689,880 2.478.496,510 1.890.527,765 10.775,488 2.079,745

JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund JPM Euro Money Market A (acc) - EUR JPM Euro Money Market C (acc) - EUR JPM Euro Money Market D (acc) - EUR

2.618.439,448 5.842,838 657.649,038

356.697,915 11.963,000 232.083,800

1.499.308,327 708,000 497.220,333

1.475.829,036 17.097,838 392.512,505

605.209,761 15.102,796 14.230,281 1.487,908 129.277,684 1.654,763

14.855,552 3.093,386 18.722,610 -

620.065,313 18.196,182 14.230,281 1.487,908 148.000,294 1.654,763

-

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (hedged) JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR

1.819.477,501 23.577,001 1.069.619,853 5.294,468 8.314,795 206.633,394 323.009,898 -

431.530,487 27.350,062 432.976,882 1.520,000 162.285,446 135.495,577 36.279,343 10,000

743.077,717 12.205,000 286.864,534 417,967 29.565,132 117.072,765 141.468,915 -

1.507.930,271 38.722,063 1.215.732,201 6.396,501 141.035,109 225.056,206 217.820,326 10,000

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged) JPM Euroland Equity A (acc) - EUR JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (hedged) JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged) JPM Euroland Equity A (dist) - EUR JPM Euroland Equity A (dist) - USD JPM Euroland Equity A (inc) - EUR*** JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged) JPM Euroland Equity C (acc) - EUR JPM Euroland Equity C (acc) - GBP (hedged)* JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged)** JPM Euroland Equity C (dist) - EUR JPM Euroland Equity C (dist) - USD JPM Euroland Equity D (acc) - EUR JPM Euroland Equity I (acc) - EUR** JPM Euroland Equity I (acc) - USD JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR JPM Euroland Equity T (acc) - EUR JPM Euroland Equity X (acc) - EUR

6.800,211 1.542.348,125 1.665,368 41.311,472 1.679.939,896 4.409.018,046 3.260,835 18.945,000 8.817.804,606 13,600 3.491,022 18.907,056 1.413.447,380 1.986.819,985

281,440 5.365.009,812 77.816,695 1.738.377,686 5.909.270,960 4.346,347 316,000 9.286.447,921 24.747,767 7.302,628 26.100,000 4.762.016,096 1.204.785,720 52.612,464 10,000 71.618,247 837.564,747

2.756,772 1.054.388,462 403,368 38.541,797 761.160,174 5.624.532,990 7.607,182 11.741,000 9.030.749,050 13,600 5.851,838 2.501,646 5.959,261 868.784,210 268.633,056 51.891,120 4.862,250 182.857,705

4.324,879 5.852.969,475 1.262,000 80.586,370 2.657.157,408 4.693.756,016 7.520,000 9.073.503,477 18.895,929 8.292,004 39.047,795 5.306.679,266 936.152,664 721,344 10,000 66.755,997 2.641.527,027

JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund (3) JPM Euroland Select Equity A (acc) - EUR JPM Euroland Select Equity A (dist) - EUR JPM Euroland Select Equity C (acc) - EUR JPM Euroland Select Equity D (acc) - EUR JPM Euroland Select Equity I (acc) - EUR JPM Euroland Select Equity X (acc) - EUR

153.400,731 28.256,188 413.540,597 251.418,277 704.759,346

8.732,669 239,955 223.771,269 32.705,273 13.256,000 16,052

162.133,400 28.496,143 637.311,866 284.123,550 13.256,000 704.775,398

-

JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund (4) JPM Europe Dividend Alpha C (acc) - EUR JPM Europe Dividend Alpha I (acc) - EUR JPM Europe Dividend Alpha I (dist) - EUR^ JPM Europe Dividend Alpha X (dist) - EUR^

10,000 32.884,888 468.906,013 991,380

78,000 -

88,000 32.884,888 468.906,013 991,380

-

JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund (2) JPM Euro Short Duration Bond A (acc) - EUR JPM Euro Short Duration Bond C (acc) - EUR JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - USD (hedged) JPM Euro Short Duration Bond D (acc) - EUR JPM Euro Short Duration Bond I (acc) - EUR

(2) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018. (3) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund óôéò 9 Öåâñïõáñßïõ 2018. (4) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åêêáèáñßóôçêå óôéò 28 Íïåìâñßïõ 2017. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

64

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

2.305.338,225 9.672.272,426 18.410.456,832 1.169.350,057 231.957,815 1.192.591,411 5.604.939,641 35.750,494 264,306 4.183.660,098 78.513,068 200.604,197 58.062,298 9.086,919 13.980,000 1.157.640,119 4.160,469 20.834,895 4.737.994,763 74.540,527 60.151,212 836,644 1.682.135,763 42.599,000

3.259.602,902 8.218.832,976 8.093.783,199 3.866.140,552 104.606,240 750.573,093 800.868,787 23.521,443 2,928 3.062.671,657 260.315,836 119.107,553 92.305,195 3.510,641 1.336.641,257 1.448,131 1.309,649 8.716.831,094 90.588,787 7.654,275 98.417,757 76.144,871 4.912,846 1.824,351 164.115,287 604.663,308 146.509,000

3.917.248,285 5.615.709,039 14.557.905,824 987.040,926 186.226,727 901.906,905 1.621.994,567 3.232,516 267,234 2.473.624,191 173.693,422 68.151,579 86.257,975 766,449 13.980,000 460.865,003 2.001,832 7.925,589 3.330.522,702 117.229,314 49.364,966 836,644 21.535,790 25.861,627 4.902,846 21.594,480 257.915,946 21.673,000

1.647.692,842 12.275.396,363 11.946.334,207 4.048.449,683 150.337,328 1.041.257,599 4.783.813,861 56.039,421 4.772.707,564 165.135,482 251.560,171 64.109,518 11.831,111 2.033.416,373 3.606,768 14.218,955 10.124.303,155 47.900,000 18.440,521 76.881,967 50.283,244 10,000 1.824,351 142.520,807 2.028.883,125 167.435,000

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR

9.215.019,132 1.401.150,917 481.368,977 111.359,910 1.257.586,660 540.205,699 5.783,262

3.108.376,276 593.557,887 993.509,240 244.132,908 1.143.907,681 448.541,161 383.875,091 15.330,216

3.360.127,527 185.841,812 333.550,692 90.471,367 715.268,457 481.467,275 38.812,260 6.081,221

8.963.267,881 1.808.866,992 1.141.327,525 265.021,451 1.686.225,884 507.279,585 345.062,831 15.032,257

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund (5) JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged) JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged) JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR** JPM Europe Dynamic Technologies I2 (dist) - EUR JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR

927.271,969 184.203,353 5.009.352,490 55.552,155 231.168,191 11.152,418 1.081,261 2.462.710,404 496,311

5.738.270,861 205.372,876 8.312.559,261 46.642,184 753.339,382 13.461,051 16.487,106 4.398,081 6.615.656,004 917.281,884 10,000 1.668,558

2.176.051,377 252.674,144 7.833.795,291 33.443,957 621.632,234 637,450 3.352,653 3.277,507 3.276.923,396 517.641,339 262,356

4.489.491,453 136.902,085 5.488.116,460 68.750,382 362.875,339 12.823,601 24.286,871 2.201,835 5.801.443,012 399.640,545 10,000 1.902,513

20.723,464 490.423,164 3.029,554 1.411,554 205.597,850 1.229,816 585,338 3.068,429 10,000 475,000 407.664,213 177.233,090 22.041,747 130.116,290 201,769 403.843,537 2.695,000

39.353,325 70,607 688,528 111,317 4,330 38,141 310.935,118 195.699,561 531,267 37.307,699 15.457,000 204.772,683 10,000 -

6.755,000 145.056,591 465,333 574,540 93.459,206 254,812 495,531 254,229 10,000 348.504,488 83.564,327 16.983,314 34.097,977 11.047,070 180.105,931 2.695,000

13.968,464 384.719,898 2.634,828 837,014 112.827,172 1.086,321 94,137 2.852,341 475,000 370.094,843 289.368,324 5.589,700 133.326,012 4.611,699 428.510,289 10,000 -

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged) JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged) JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged) JPM Europe Dynamic A (acc) - USD JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged) JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP JPM Europe Dynamic A (inc) - EUR*** JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR JPM Europe Dynamic C (acc) - USD JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged) JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP JPM Europe Dynamic C (inc) - EUR*** JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR JPM Europe Dynamic D (acc) - USD JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged) JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged) JPM Europe Dynamic I (dist) - EUR JPM Europe Dynamic I (dist) - GBP* JPM Europe Dynamic I2 (acc) - EUR JPM Europe Dynamic I2 (acc) - USD (hedged) JPM Europe Dynamic I2 (dist) - EUR JPM Europe Dynamic I2 (dist) - GBP JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR** JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged)

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged) JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged) JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged) JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR^ JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged) JPM Europe Equity Absolute Alpha C (acc) - EUR* JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - CHF (hedged) JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged) JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (hedged) JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - USD JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - EUR*

(5) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ìåôïíïìÜóôçêå áðü JPMorgan Funds - Europe Technology Fund óå JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund óôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

65

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

2.980.738,261 1.728.927,090 61.457,580 3.136.051,313 748.926,930 3.602.588,182 3.375,932 7.811,006 8.476,501 2.358,393 2.231.287,216 152.849,592 22.202,719 412.360,157 24.564,849 -

70.863,505 1.875.027,605 874.573,321 32.699,055 808.393,482 372.082,605 5.713.600,081 70.525,196 9.523,488 17.861,264 5.662,064 1.480.385,978 225.433,792 3.898,019 349.381,000 8.144.122,475 30.073,000

4.366,898 1.022.790,238 443.927,958 35.632,616 408.830,869 450.519,091 1.107.063,810 45.387,982 3.428,831 1.394,854 72,400 699.642,610 45.957,077 4.911,207 277.501,565 945.599,014 2.883,000

66.496,607 3.832.975,628 2.159.572,453 58.524,019 3.535.613,926 670.490,444 8.209.124,453 28.513,146 13.905,663 24.942,911 7.948,057 3.012.030,584 332.326,307 21.189,531 484.239,592 7.223.088,310 27.190,000

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged) JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged) JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged) JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR

90.541.500,225 1.723.050,306 878.125,608 6.332.081,127 474.378,559 578.160,000 8.503.910,700 46.538,846 662.288,117 15.338,000 116.021,168 22.034.868,348 197.711,641 7.464,778 4.403.522,794 2.273.803,205

26.042.685,006 603.888,076 128.412,847 1.991.674,612 115.657,339 106.943,887 2.714.674,440 62.158,565 168.701,799 166.412,557 18.673,465 4.123.265,337 88.571,066 1.274,149 3.424.433,683 886,609

36.979.469,435 637.735,754 244.267,952 2.447.089,741 371.594,821 66.324,184 4.391.469,777 22.289,870 237.676,003 26.130,928 25.331,610 5.705.104,407 75.339,334 4.486,872 2.749.972,750 515.663,122

79.604.715,796 1.689.202,628 762.270,503 5.876.665,998 218.441,077 618.779,703 6.827.115,363 86.407,541 593.313,913 155.619,629 109.363,023 20.453.029,278 210.943,373 4.252,055 5.077.983,727 1.759.026,692

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR^ JPM Europe High Yield Bond A (div) - EUR* JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR JPM Europe High Yield Bond C (acc) - USD (hedged) JPM Europe High Yield Bond C (dist) - EUR^ JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR^ JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR JPM Europe High Yield Bond X (acc) - GBP (hedged)*

6.027.433,641 30.009.155,674 12.172.529,885 3.712,621 20.109,690 10.798.191,998 550.579,329 10,000 470.009,765 196.068,012 1.150.133,943 15.645,000

5.043.582,393 3.378.543,307 1.489,102 7.595.926,996 19.000,001 3.808.569,216 464.325,170 226.495,842 405.000,000 10,000 228.231,100 1.009.849,098 -

4.777.023,634 3.088.240,229 1.489,102 13.357.839,636 1.568,000 20.100,000 3.855.268,281 104.956,312 174.440,731 405.009,765 101.006,306 675.761,210 15.645,000

6.293.992,400 30.299.458,752 6.410.617,245 2.144,621 19.009,691 10.751.492,933 909.948,187 52.065,111 470.000,000 10,000 323.292,806 1.484.221,831 -

10.065,000 199.179,969 8.919,000 10.610,000 1.578,104 19.318,591 7.335,719 22.484,206 463.007,496

4.911,466 916,000 8.034,134 120.559,137 112.389,910 421.035,795 267.069,863 662.114,001

460,000 706,000 512,361 119.059,137 10.811,375 24.700,271 31.104,661 117.590,869

10.065,000 203.631,435 8.919,000 10.820,000 9.099,877 20.818,591 108.914,254 418.819,730 235.965,202 1.007.530,628

75.147,637 2.029,339 58,946

28.897,661 195,940 -

104.045,298 2.225,279 58,946

-

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged) JPM Europe Equity A (acc) - EUR JPM Europe Equity A (acc) - USD JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged) JPM Europe Equity A (dist) - EUR JPM Europe Equity A (dist) - USD JPM Europe Equity C (acc) - EUR JPM Europe Equity C (acc) - USD JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged) JPM Europe Equity C (dist) - EUR JPM Europe Equity C (dist) - USD JPM Europe Equity D (acc) - EUR JPM Europe Equity D (acc) - USD JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged) JPM Europe Equity I (acc) - EUR JPM Europe Equity X (acc) - EUR JPM Europe Equity X (acc) - USD (hedged)

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged) JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - SEK (hedged) JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR^^ JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund (6) JPM Europe Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR# JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (perf) (acc) - EUR

(6) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï êáôÝóôç áíåíåñãü óôéò 10 Éáíïõáñßïõ 2018. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. # Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2017, ôï åðßèçìá «perf» (åðßäïóçò) áöáéñÝèçêå áðü ôçí ïíïìáóßá ôùí óõãêåêñéìÝíùí Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí, êáèüôé ïé Êáôçãïñßåò áõôÝò äåí ÷ñåþíïõí áìïéâÞ åðßäïóçò. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^^ Ìå éó÷ý áðü ôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017, ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «S» óôçí éóïäýíáìç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «S1» åíôüò ôïõ ßäéïõò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ.

66

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

505.097,073 26.302,360 26.195,655 15.907,689 599.040,744 508,606

115.348,777 8.995,037 135,172 59,088 15.492,757 4,060

620.445,850 35.297,397 26.330,827 15.966,777 614.533,501 512,666

-

4.177.085,908 213.967,577 62.931,950 3.265.893,723 143.008,185 2.226.794,110 48.987,052 2.274.625,592 587.898,234 226.607,885

4.335.117,398 1.297,888 400.475,643 329.283,104 969.061,288 22.884,068 3.578.557,409 29.514,132 2.146.327,294 383.925,666 50.000,000 10,000 10,000 2.212,235

1.706.324,515 144,740 418.768,494 326.877,002 959.818,606 12.448,889 1.913.228,157 13.260,420 766.377,099 365.953,543 21.489,330

6.805.878,791 1.153,148 195.674,726 65.338,052 3.275.136,405 153.443,364 3.892.123,362 65.240,764 3.654.575,787 605.870,357 50.000,000 10,000 10,000 207.330,790

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR

4.591.544,132 16.625.780,714 31.815,364 3.863.167,752 94.355,751 6.337.703,282 2.839.649,991 1.588,813

2.862.926,107 3.679.373,223 15.445,089 2.015.220,310 52.271,972 2.811.238,180 1.717.571,056 3.148.736,449 3.225,517

2.030.800,820 5.667.406,799 6.810,112 2.798.047,104 63.693,436 2.082.654,759 3.663.593,451 167,209

5.423.669,419 14.637.747,138 40.450,341 3.080.340,958 82.934,287 7.066.286,703 893.627,596 3.148.736,449 4.647,121

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged) JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP* JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR** JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR

9.939.148,973 51.919.828,192 22.902,314 28.614.551,012 23.555,000 1.844.991,904 27,473 2.006.575,333 4.548.246,502 317.901,814

8.634.906,645 2.267.397,279 8.125,173 16.510.007,592 1.567.618,654 366.058,526 1.300.218,490 3.060.885,018 28,000 10,000 503.296,260

6.725.539,577 7.912.463,540 1.182,442 25.303.422,106 1.254.474,442 416.404,107 27,473 839.581,674 1.041.903,413 189.361,235

11.848.516,041 46.274.761,931 29.845,045 19.821.136,498 336.699,212 1.794.646,323 2.467.212,149 6.567.228,107 28,000 10,000 631.836,839

220.642,508 9.578,544 9.578,544 -

20.005,330 357,249 1.615,458 166,817 417.261,371 1.980.983,417

6.401,561 10.182,262 18.000,000

234.246,277 9.935,793 1.615,458 9.745,361 407.079,109 1.962.983,417

79.623,465 3.463,682 205.719,376 10,000 46.876,810 1.585.590,892 370.584,641

43.999,231 6.295,231 20.551,185 115.859,000 95.901,755 1.273.563,746 10,000 522.878,050

69.263,097 2.371,438 15.578,192 115.859,000 28.312,405 277.254,176 90.688,452

54.359,599 7.387,475 210.692,369 10,000 114.466,160 2.581.900,462 10,000 802.774,239

JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund (7) JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (acc) - EUR JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - EUR JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - GBP JPM Europe Select Equity Plus D (perf) (acc) - EUR JPM Europe Select Equity Plus X (perf) (acc) - EUR JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK JPM Europe Small Cap A (acc) - USD JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged) JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR JPM Europe Small Cap I (dist) - EUR**^ JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR JPM Europe Small Cap I2 (dist) - EUR JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR** JPMorgan Funds - Financials Bond Fund JPM Financials Bond A (acc) - EUR JPM Financials Bond A (dist) - EUR^ JPM Financials Bond A (div) - EUR JPM Financials Bond C (div) - EUR JPM Financials Bond D (acc) - EUR JPM Financials Bond D (div) - EUR JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR JPM Financials Bond T (div) - EUR

(7) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

67

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

6.348.089,288 183.368,419 80.183,423 67.919,624 160,155 254.598,033 2.644.518,943 124.295,161 398.861,765 -

2.476.915,844 68.466,006 71.723,580 112.812,996 169,875 140.486,571 2.654.911,264 10,000 161.616,652 641.297,029 139.328,004

3.384.897,902 91.162,233 23.614,075 98.187,175 10,157 71.438,520 540.290,404 22.021,687 153.692,223 6.875,085

5.440.107,230 160.672,192 128.292,928 82.545,445 319,873 323.646,084 4.759.139,803 10,000 263.890,126 886.466,571 132.452,919

272.384,125 10,000 736,702

58.935,612 2,066

331.319,737 10,000 738,768

-

1.531.064,964 6.467.421,726 414.674,564 6.167,668 11.941.651,837 17.409,434 7.124,082

489.670,912 874.396,870 1.965.247,747 1.596.769,056 16.004,366 -

2.020.735,876 7.341.818,596 2.379.922,311 6.167,668 13.538.420,893 33.413,800 7.124,082

-

1.859,023 13.818,500 13,757 10,000 10.155,429 19.622,475 147.695,647 104.151,444

44.160,659 13.436,296 8.676,094 6.309,557 574.175,969 26.511,882

41.617,393 21.365,936 2.032,034 20.862,102 15.270,000

4.402,289 5.888,860 13,757 10,000 16.799,489 5.069,930 721.871,616 115.393,326

1.365.802,920 1.275.847,154 68.372,624 527.260,619 1.124.020,634

1.700.739,840 30.021,781 33.536,881 91.440,215 703.038,407

2.915.023,275 138.476,036 50.708,062 112.624,634 593.813,345

151.519,485 1.167.392,899 51.201,443 506.076,200 1.233.245,696

152.978,619 8.853,631

-

152.978,619 8.853,631

-

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) JPM Flexible Credit A (acc) - USD JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged) JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged) JPM Flexible Credit C (acc) - USD JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged) JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged) JPM Flexible Credit I2 (acc) - EUR (hedged) JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged) JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged) JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged) JPMorgan Funds - France Equity Fund (3) JPM France Equity A (acc) - EUR JPM France Equity C (acc) - EUR JPM France Equity I (acc) - EUR JPMorgan Funds - Germany Equity Fund (3) JPM Germany Equity A (acc) - EUR JPM Germany Equity A (dist) - EUR JPM Germany Equity C (acc) - EUR JPM Germany Equity C (dist) - EUR JPM Germany Equity D (acc) - EUR JPM Germany Equity T (acc) - EUR JPM Germany Equity X (acc) - EUR JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - USD JPM Global Absolute Return Bond A (dist) - EUR (hedged)^ JPM Global Absolute Return Bond C (acc) - USD JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - EUR (hedged) JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - USD JPM Global Absolute Return Bond X (acc) - USD JPM Global Absolute Return Bond X (dist) - USD^ JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD^ JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD JPMorgan Funds - Global Allocation Fund (8) JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR JPM Global Allocation Fund A (acc) - USD (hedged)

(3) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund óôéò 9 Öåâñïõáñßïõ 2018. (8) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åêêáèáñßóôçêå óôéò 17 Éïõëßïõ 2017. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

68

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

38.663,000 5.078,080 3.184.437,545 960.869,302 1.395.536,859 260.608,229 143.994,454 503.521,980 23.855,000 1.522.986,323 1.995,808 112,648 4.926.843,023 49.173,484 597.742,761 551.495,971 2.341.631,529 267.009,691 22.802.185,013 281.961,398 109.355,565 1.729.736,234 2.238.622,658 331.811,025 115.844,644 214.212,207 790.669,079 708.977,240 943.495,234 83.928,510

14.567,364 32.809,981 3.011.565,671 10,000 784,760 528.736,984 6.781,500 1.025.346,741 9,874 601.294,242 10,000 10,000 10,000 301.756,425 8,108 193.362,493 6.781,500 1.027.747,585 336.070,000 2.462.595,998 10,000 784,760 14.730,351 6.781,500 5.201.097,344 9,874 10,000 82.198,540 570.641,491 211.673,774 784,760 868.965,524 6.781,500 1.459.926,266 99.426,342 4.659.866,995 13.141,655 621.104,484 10,000 918.578,347 4.541,451 370.215,068 2.042,898 826.389,166 330.107,215 966,799 237.328,757 696.914,721 28.022,077 82.631,000 326.847,346 68.617,646 376.527,453

19.105,000 1.416.062,472 520.939,418 537.310,716 31.396,494 26.421,902 274.636,412 13.366,000 1.301.219,969 3.491,005 1.744.304,277 40.432,799 78.871,790 73.217,801 108.677,473 754.028,237 91.668,797 4.186.332,339 50.198,901 38.479,428 1.254.103,458 3,204 666.414,217 82.655,617 196.938,144 53.796,753 659,997 27.476,033 97.626,621 101,288 28.255,928 10.805,211

34.125,364 37.888,061 4.779.940,744 10,000 784,760 968.666,868 6.781,500 1.883.572,884 9,874 830.505,977 10,000 10,000 10,000 419.328,977 8,108 193.362,493 6.781,500 1.256.633,153 346.559,000 2.684.362,352 10,000 784,760 13.235,154 112,648 6.781,500 8.383.636,090 9,874 10,000 90.939,225 1.089.512,462 138.455,973 784,760 1.311.784,022 6.781,500 3.047.529,558 274.767,236 23.275.719,669 244.904,152 691.980,621 10,000 1.394.211,123 2.243.160,905 35.611,876 35.231,925 629.451,022 276.310,462 306,802 424.064,931 1.389.957,179 28.022,077 82.631,000 1.035.723,298 983.856,952 449.650,752

171.427,470 1.334,107 602,109 2.497,160 1.759,186 190.010,000 137.426,250

100,000 1.059,135 173,687 79.971,000

171.418,470 120,293 1.507,794 10,000 217.252,000

109,000 1.334,107 1.540,951 1.163,053 1.759,186 190.000,000 145,250

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)^ JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD JPM Global Bond Opportunities C (acc) - PLN (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CHF (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (dist) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged) JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities I (acc) - SEK (hedged) JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD JPM Global Bond Opportunities I (dist) - GBP (hedged) JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD JPM Global Bond Opportunities I2 (dist) - GBP (hedged) JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL) JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged)** JPM Global Bond Opportunities X (acc) - GBP (hedged) JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged) JPMorgan Funds - Global Capital Structure Opportunities Fund JPM Global Capital Structure Opportunities A (acc) - EUR JPM Global Capital Structure Opportunities A (acc) - USD (hedged) JPM Global Capital Structure Opportunities C (acc) - EUR JPM Global Capital Structure Opportunities C (acc) - USD (hedged) JPM Global Capital Structure Opportunities C (dist) - GBP (hedged) JPM Global Capital Structure Opportunities S1 (acc) - EUR^^ JPM Global Capital Structure Opportunities X (acc) - EUR

** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^^ Ìå éó÷ý áðü ôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017, ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «S» óôçí éóïäýíáìç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «S1» åíôüò ôïõ ßäéïõò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ.

69

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

1.788.996,257 22.530.056,459 4.269,923 8.162.657,476 266.279,486 299.075,133 1.389.522,735 31.941.755,350 396.999,147 295.413,875 37.931,252 4.123.702,707 21.917.042,243 5.404,390 4.280.090,196 13.903,278 1.254.509,030 455.827,313 21.127,353

80.541,176 17.970.288,210 25.893,989 26.319,660 55.171,321 1.379.583,827 45.564,132 217.873,169 10,000 10,000 605.710,597 13.868.989,178 373.775,642 92.324,100 96.289,178 6.650,775 10,000 10,000 1.256.259,727 10,000 10,000 22.399.300,562 10,000 516.082,133 6.887,774 10,000 10,000 109.427,339 6.300,000 679.082,047 10,000 1.703,835

1.125.756,627 7.812.153,537 17.725,595 1.072,654 2.795.489,467 124.777,041 63.055,022 753.049,326 14.947.773,009 24.965,000 325.352,977 160.915,044 2.287,789 982.668,479 21.559.979,225 226,720 4.280.090,196 4.705,442 6.300,000 450.413,004 1.717,188

743.780,806 32.688.191,132 12.438,317 26.319,660 54.098,667 6.746.751,836 187.066,577 453.893,280 10,000 10,000 1.242.184,006 30.862.971,519 348.810,642 163.970,270 230.788,009 42.294,238 10,000 10,000 4.397.293,955 10,000 10,000 22.756.363,580 10,000 521.259,803 6.887,774 10,000 10,000 118.625,175 1.254.509,030 684.496,356 10,000 21.114,000

-

850.165,370 9.737,176 1.312,315 422.337,513 1.416.790,662 15,356 42.453,025 57.485,422 487.229,266 80.950,172 59.958,622 362.731,695 82.893,185 10,000 37.071,875

129.708,495 1.334,741 12,315 25.939,425 786.085,487 15,356 20.286,589 23.091,786 477.123,721 75.752,345 59.958,622 60.098,975 15.195,208 10,000 37.071,875

720.456,875 8.402,435 1.300,000 396.398,088 630.705,175 22.166,436 34.393,636 10.105,545 5.197,827 302.632,720 67.697,977 -

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SGD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) A (mth) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) C (mth) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) D (mth) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) I (inc) - EUR*** JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) I2 (dist) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - CHF (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged) JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund (9) JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged)^ JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - GBP (hedged)* JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (dist) - GBP (hedged)* JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I2 (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I2 (acc) - USD JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I2 (dist) - GBP (hedged)* JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged X (dist) - GBP (hedged)*

(9) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 31 Éïõëßïõ 2017. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

70

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

497.749,024 26.333.859,112 463.210,537 191.645,432 1.719.386,569 20.772.380,927 11.800,332 39.271,282 4.346.844,684 29.481,682 145.696,219 39.400,807 1.312,315 97.951,079 1.386.804,746 2.790.643,119 369.847,750 60.125,965 1.964.398,824 1.403.114,223 127.861,927 133.202,468 984.775,000 15,628 119.201,962 116.105,333 139,700 10,000 5.029.356,391 28.416,981 3.725.104,815 45.537,886 58.674.335,443 346.372,753 26.286,286 6.288.695,136 445.911,073 1.082.719,792 5.325.278,419 61.423,507 77.632,190 4.571,973 429.828,017 59.958,622 560.622,426 12,058 84.282,545 537.282,205 1.800.809,840 3.362.672,170 3.502.718,414 1.089.303,180 36.819,875 -

534.586,721 147.143,810 3.958.834,566 1.591,031 64.255,170 133.585,082 463.545,331 14.261.779,919 41.928,544 125.211,378 8.998,931 28.470,749 364,980 12.221,961 427.999,738 1.925.902,544 19.418,125 4.074,509 835.371,388 5.467,445 108.530,000 211.549,423 171.231,621 49.465,365 90.997,132 16.119,854 1.317.765,165 554,087 956.278,374 48,036 15.956.446,248 51.117,635 3.359,066 2.187.242,673 16.898,829 1.783,000 1.743.356,344 1.134.473,798 24.920,000 35.639,214 62.908,245 86.299,151 2.692,648 4.025.343,412 6.801.772,437 50.826,851 254.606,509 670.519,498 36.868,575 189.211,200 696.174,214 282.835,209 685.822,628 146.597,391 1.291.599,993

36.780,666 64.343,344 9.176.394,009 464.801,568 209.383,113 1.144.381,434 12.301.630,523 11.800,332 36.898,977 3.264.262,040 11.716,072 33.812,664 39.765,787 1.312,315 51.493,177 585.981,738 1.162.490,815 389.265,875 22.986,358 521.137,294 1.408.581,668 156.761,927 145.678,861 460.239,786 15,628 94.204,221 108.522,379 139,700 1.473.933,504 28.971,068 1.118.469,338 45.585,922 9.773.782,603 138.647,379 15.495,352 6.503.175,604 462.809,902 1.082.719,792 6.893.190,349 61.423,507 62.032,190 40.201,645 492.736,262 59.958,622 646.921,577 12,058 921.471,112 664.554,095 802,777 35.977,437 108.892,283 21.855,947 122.243,293 621.794,279 115.039,675 217.323,687 31.112,555 36.819,875 553.603,479

497.806,055 580.549,490 21.116.299,669 46.517,489 133.585,082 1.038.550,466 22.732.530,323 44.300,849 1.207.794,022 26.764,541 140.354,304 58.679,863 1.228.822,746 3.554.054,848 41.214,116 2.278.632,918 79.630,000 199.073,030 695.766,835 74.463,106 98.580,086 16.129,854 4.873.188,052 3.562.913,851 64.856.999,088 258.843,009 14.150,000 1.972.762,205 1.783,000 175.444,414 1.134.473,798 40.520,000 9,542 2.692,648 3.103.872,300 6.137.218,342 50.024,074 218.629,072 561.627,215 99.295,173 604.250,112 1.875.189,775 3.530.467,704 3.971.217,355 1.204.788,016 737.996,514

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged) JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) & Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged) JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged) JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged) JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged) JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (hedged)*** JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (hedged) & Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) & Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged) JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) & Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD* JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) & Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD - Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged) JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) & Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged) JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD - Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged) JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged) JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond I (dist) - GBP (hedged)* JPM Global Corporate Bond I (dist) - GBP (hedged) & Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond I (dist) - USD* JPM Global Corporate Bond I (inc) - EUR (hedged)*** JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - CHF (hedged) JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - USD JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (hedged) JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged) JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged) & Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD**

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

71

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

2.756,435 684.325,663 235.173,198 249.060,632 1.365.642,150 56.549,702 245.123,625 3.146.125,752 857.668,093 196.244,133 5.737.212,739 18.107,371 2.842,022 157.471,834 242.257,066 488.444,975 603.621,143 1.248.357,716 1.470.573,070 58.857,435 15.004,756

2.208,067 15.671,021 227.068,853 123.696,524 178.504,431 1.808,239 13.813,288 1.937.045,045 225.504,820 176.782,820 595.057,871 793,000 411,878 16.939,080 46.088,439 1.060.610,980 124.592,835 705.056,416 17.406,389 3.925,000 124.050,036

2.471,555 299.103,164 68.139,318 82.771,296 320.616,997 5.451,950 65.466,210 2.193.408,692 72.429,062 168.618,453 1.301.234,701 4.835,371 213,547 43.799,117 104.527,151 213.689,733 136.376,731 1.885.110,099 82,222 14.630,000 3.495,141

2.492,947 400.893,520 394.102,733 289.985,860 1.223.529,584 52.905,991 193.470,703 2.889.762,105 1.010.743,851 204.408,500 5.031.035,909 14.065,000 3.040,353 130.611,797 183.818,354 1.335.366,222 591.837,247 68.304,033 1.487.897,237 48.152,435 135.559,651

1.808,487 53.480,000 22.250,000 22.250,000 774,321 -

26.218,000 23.790,957 31.105,000 538,845 10,000

7,555 22.250,000 118,000 1.296,849 -

1.808,487 79.690,445 46.040,957 30.987,000 16,317 10,000

-

34.480,000 17.000,000 57.460,000 6.575,000 85.000,000 8.000,000 10,000 16.420,000

9,644 -

34.480,000 17.000,000 57.450,356 6.575,000 85.000,000 8.000,000 10,000 16.420,000

25.063,694 17.896.412,525 1.759.272,998 3.236.886,320 512.093,883 5.184.261,774 4.959.096,752 1.564.521,325 757.695,901 1.552,971 3.774.173,946 2.160.516,924 414.837,618 37.713,263 642.434,409 6.195.426,539 523.027,692

4.621,019 3.031.174,242 2.767.160,300 416.290,098 115.011,400 842.963,637 1.766.110,987 1.212.611,878 15.088,781 160,000 604.341,505 2.956.317,294 549.196,471 4.281,626 10,000 14.763,168 59.633,848 28.387,658 -

10.381,801 8.392.995,835 1.017.461,001 897.201,817 101.884,466 2.689.830,335 1.847.342,919 888.406,642 155.883,897 9,971 1.047.889,997 2.028.171,224 264.913,027 1.016,845 9.295,120 2.151.610,840 523.027,692

19.302,912 12.534.590,932 3.508.972,297 2.755.974,601 525.220,817 3.337.395,076 4.877.864,820 1.888.726,561 616.900,785 1.703,000 3.330.625,454 3.088.662,994 699.121,062 3.264,781 10,000 43.181,311 702.068,257 4.072.203,357 -

JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund JPM Global Dynamic A (acc) - CHF (hedged) JPM Global Dynamic A (acc) - EUR JPM Global Dynamic A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Dynamic A (acc) - SGD JPM Global Dynamic A (acc) - USD JPM Global Dynamic A (dist) - EUR^ JPM Global Dynamic A (dist) - GBP JPM Global Dynamic A (dist) - USD JPM Global Dynamic C (acc) - EUR JPM Global Dynamic C (acc) - EUR (hedged) JPM Global Dynamic C (acc) - USD JPM Global Dynamic C (dist) - EUR^ JPM Global Dynamic C (dist) - GBP JPM Global Dynamic C (dist) - USD JPM Global Dynamic D (acc) - EUR JPM Global Dynamic D (acc) - EUR (hedged) JPM Global Dynamic D (acc) - USD JPM Global Dynamic I (acc) - USD JPM Global Dynamic I (dist) - EUR^ JPM Global Dynamic X (acc) - EUR (hedged) JPM Global Dynamic X (acc) - USD JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR# JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD# JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - USD*** JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund (10) JPM Global Equity Plus A (perf) (acc) - EUR JPM Global Equity Plus A (perf) (acc) - USD JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - EUR JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - USD JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged) JPM Global Equity Plus D (perf) (acc) - EUR JPM Global Equity Plus I (perf) (acc) - EUR JPMorgan Funds - Global Focus Fund JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged) JPM Global Focus A (acc) - EUR JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Focus A (dist) - EUR JPM Global Focus A (dist) - USD JPM Global Focus C (acc) - EUR JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged) JPM Global Focus C (acc) - USD JPM Global Focus C (dist) - EUR JPM Global Focus C (dist) - USD JPM Global Focus D (acc) - EUR JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) JPM Global Focus I (acc) - EUR JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged)** JPM Global Focus I2 (acc) - EUR JPM Global Focus T (acc) - EUR JPM Global Focus X (acc) - CHF JPM Global Focus X (acc) - EUR JPM Global Focus X (acc) - JPY*

(10) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 26 Áðñéëßïõ 2018. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). # Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2017, ôï åðßèçìá «perf» (åðßäïóçò) áöáéñÝèçêå áðü ôçí ïíïìáóßá ôùí óõãêåêñéìÝíùí Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí, êáèüôé ïé Êáôçãïñßåò áõôÝò äåí ÷ñåþíïõí áìïéâÞ åðßäïóçò. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

72

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged) JPM Global Government Bond A (acc) - EUR JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Bond C (acc) - EUR JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Bond D (acc) - EUR JPM Global Government Bond I (acc) - EUR JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Bond X (acc) - EUR JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged)

1.686.957,283 910.527,212 7.291.264,291 5.440,664 1.416.351,406 638.125,013 10.892,179 1.258.023,988 771.979,047 156.966,298

64.334,109 1.836.128,080 1.763.715,580 17.757.514,724 309.052,558 1.318.589,480 89.231,671 1.111.014,753 16.378,225 4.013.583,853 234.248,311 404.231,936

100,000 1.417.642,359 392.078,962 5.940.524,235 622.879,056 1.139.551,293 33.238,173 135.953,220 180.249,539 479.711,798 14.915,234

64.234,109 2.105.443,004 2.282.163,830 19.108.254,780 5.440,664 1.102.524,908 817.163,200 66.885,677 975.061,533 16.378,225 5.091.358,302 526.515,560 546.283,000

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Short Duration Bond I (acc) - EUR JPM Global Government Short Duration Bond I (acc) - USD (hedged)* JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Short Duration Bond P (acc) - EUR JPM Global Government Short Duration Bond P (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Short Duration Bond P (dist) - GBP (hedged)

748.250,686 332.163,063 203.154,472 1.193.415,744 1.882.374,675 620.938,371 43,002 14.021,503 30.323,047 -

1.595.182,297 4.862,000 34.275,952 66.736,908 107.062,681 60.051,370 560.119,419 32.405,158 42.831,837 10,000 10,000 10,000

209.688,767 211.116,000 47.179,453 917.985,491 213.415,042 203.112,690 9,000 573.349,106 30.323,047 664,996 -

2.133.744,216 125.909,063 190.250,971 342.167,161 1.776.022,314 477.877,051 34,002 791,816 31.740,162 42.831,837 10,000 10,000 10,000

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund JPM Global Healthcare A (acc) - EUR JPM Global Healthcare A (acc) - USD JPM Global Healthcare A (dist) - EUR^ JPM Global Healthcare A (dist) - GBP JPM Global Healthcare A (dist) - USD JPM Global Healthcare C (acc) - EUR JPM Global Healthcare C (acc) - PLN (hedged)* JPM Global Healthcare C (acc) - USD JPM Global Healthcare C (dist) - EUR JPM Global Healthcare C (dist) - GBP JPM Global Healthcare C (dist) - USD JPM Global Healthcare D (acc) - EUR JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged) JPM Global Healthcare D (acc) - USD JPM Global Healthcare I (acc) - USD JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD JPM Global Healthcare T (acc) - EUR JPM Global Healthcare X (acc) - JPY

355.263,255 4.240.509,412 36.896,453 39.084,134 1.686.051,285 187.081,912 2.673,547 643.443,643 5.223,540 157.448,369 294.003,735 53.339,106 833.607,335 8.369,149 120.858,411 4.034.256,041

105.125,329 443.915,447 22.209,722 2.908,540 80.304,288 188.064,396 5.634,200 230.750,831 12.061,825 380,360 21.049,609 115.770,439 15.163,937 92.787,324 33.013,027 10,000 26.433,808 -

200.835,684 1.331.336,249 22.439,986 11.881,484 444.752,090 125.625,392 8.307,747 279.615,380 430,037 498,104 121.770,081 106.952,120 32.645,888 243.323,563 3.246,357 53.060,558 683.723,093

259.552,900 3.353.088,610 36.666,189 30.111,190 1.321.603,483 249.520,916 594.579,094 11.631,788 5.105,796 56.727,897 302.822,054 35.857,155 683.071,096 38.135,819 10,000 94.231,661 3.350.532,948

JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund (11) JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD JPM Global Merger Arbitrage A (dist) - GBP (hedged) JPM Global Merger Arbitrage C (acc) - USD JPM Global Merger Arbitrage C (dist) - GBP (hedged) JPM Global Merger Arbitrage I (acc) - EUR (hedged)

1.272,304 11.053,912 863,361 26.793,923 45.347,389 1.701,458

3.850,855 1.402,263 1.700,175 784,618 -

5.123,159 12.456,175 863,361 28.494,098 46.132,007 1.701,458

-

JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund (12) JPM Global Multi Asset Portfolios A (acc) - EUR JPM Global Multi Asset Portfolios C (acc) - EUR JPM Global Multi Asset Portfolios D (acc) - SEK (hedged)

1.257,408 680,162 55.617,572

-

1.257,408 680,162 55.617,572

-

3.929,758 296.217,917 10,000 876.542,997 5.751.444,685 209.708,840 835.647,448

2.042,389 57.440,398 369.462,047 1.072.981,161 197.077,519 481.720,487

1.356,527 43.737,917 190.703,286 1.139.758,383 106.422,674 441.176,924

4.615,620 309.920,398 10,000 1.055.301,758 5.684.667,463 300.363,685 876.191,011

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund JPM Global Multi Strategy Income A (acc) - EUR JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR JPM Global Multi Strategy Income C (div) - EUR JPM Global Multi Strategy Income D (acc) - EUR JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR JPM Global Multi Strategy Income T (acc) - EUR JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR

(11) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åêêáèáñßóôçêå óôéò 17 Íïåìâñßïõ 2017. (12) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åêêáèáñßóôçêå óôéò 25 Ïêôùâñßïõ 2017. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

73

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

10.768.309,249 138.778,155 462.751,756 50.158.580,711 13.786.101,812 1.869.283,655 5.948.501,522 43.624,068 8.817.449,812 308.658,863 6.312,231 109.684,565 94,649

7.479.901,104 5.203,943 517.064,919 28.797.833,457 3.278.613,085 3.280.308,597 518.664,210 18.536,336 4.691.477,846 190.430,015 68.081,195 108,695 10,000 17.906,883 0,001

6.363.125,163 31.981,339 282.019,145 43.589.644,034 4.888.609,240 2.990.928,801 398.978,482 14.503,457 5.235.201,209 203.429,972 48.993,615 4.622,912 49.612,465 -

11.885.085,190 112.000,759 697.797,530 35.366.770,134 12.176.105,657 2.158.663,451 6.068.187,250 47.656,947 8.273.726,449 295.658,906 19.087,580 1.798,014 10,000 77.978,983 94,650

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged)^ JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD^ JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged) JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged) JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged) JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged) JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD

493.225,021 1.456.199,282 25.541,418 3.725,587 84.991,093 151.097,128 501.956,893 676.241,036 22.835,880 236.430,000 1.165.776,894

315.298,762 212.564,108 2.376,209 923,958 45.453,516 102.003,572 29.890,437 88.550,090 60.000,000 8.730,000 391.295,028

502.887,316 436.317,478 2.394,847 1.743,733 123.492,992 142.728,028 95.088,546 213.593,653 10.708,822 80.295,000 808.909,602

305.636,467 1.232.445,912 25.522,780 2.905,812 6.951,617 110.372,672 436.758,784 551.197,473 12.127,058 60.000,000 164.865,000 748.162,320

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR# JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)# JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD# JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD# JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR# JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged)# JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD# JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - EUR JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged)# JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - USD JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR# JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD* JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (hedged) JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD#

473.496,422 12.135,869 50.000,765 8.008,790 352.337,696 43.524,192 241.859,225 10,000 11.673,516 10,000 6.764,791 372.229,004 10,000 1.347.128,556 96.805,886 1.509.040,284

204.771,913 18.234,493 50.779,186 10.733,000 160.980,802 82.445,048 722.319,935 9,486 32.445,708 1.306.964,822 335.518,787 80.380,503

523.745,045 411,038 8.008,790 155.529,185 91.279,969 149.422,162 4.431,369 2.539,828 47.114,712 10,000 1.221.256,783 87.422,459 488.707,472

154.523,290 29.959,324 100.779,951 10.733,000 357.789,313 34.689,271 814.756,998 10,000 7.242,147 10,000 4.234,449 357.560,000 1.432.836,595 344.902,214 1.100.713,315

1.972.237,907 9.167.982,912 1.413.512,246 11.532.633,534 82.828,381 94.382,941 42.555,895 43.592,900 1.779.985,911 531.475,077 52.678,136 483,631 35.300,356 693.642,429 1.800,506 10,086

1.332.788,531 14.986.130,194 180.207,448 6.229.379,960 0,001 513.896,321 17.157,121 174.936,892 1.425.149,218 137.350,067 1.910,524 1.127.719,158 447.082,102 10,000 10,000 350.044,468 10,000 874,738 -

1.869.508,684 17.559.938,173 341.897,841 8.003.527,152 73.072,382 81.078,614 11.818,374 58.772,913 2.029.007,325 535.778,831 52.668,124 10,031 37.210,880 517.464,061 256.346,223 16.432,408 39.719,317 484,097 -

1.435.517,754 6.594.174,933 1.251.821,853 9.758.486,342 9.756,000 527.200,648 47.894,642 159.756,879 1.176.127,804 133.046,313 10,012 473,600 610.255,097 190.735,879 10,000 10,000 333.612,060 10,000 653.923,112 2.191,147 10,086

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD JPM Global Natural Resources A (acc) - USD JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR JPM Global Natural Resources C (acc) - USD JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR JPM Global Natural Resources D (acc) - USD JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR** JPM Global Natural Resources I (dist) - EUR JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR JPM Global Natural Resources X (dist) - AUD

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD JPM Global Short Duration Bond C (dist) - EUR (hedged) JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD JPM Global Short Duration Bond I (dist) - EUR (hedged) JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged) JPM Global Short Duration Bond I (dist) - USD* JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged) JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - EUR (hedged) JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - USD JPM Global Short Duration Bond P (dist) - GBP (hedged) JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD JPM Global Short Duration Bond X (dist) - GBP (hedged)

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. # Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2017, ôï åðßèçìá «perf» (åðßäïóçò) áöáéñÝèçêå áðü ôçí ïíïìáóßá ôùí óõãêåêñéìÝíùí Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí, êáèüôé ïé Êáôçãïñßåò áõôÝò äåí ÷ñåþíïõí áìïéâÞ åðßäïóçò. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

74

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

351.873,061 247.622,634 9.033,957 92.767,769 439.457,757 1.661,835 10,000 108.900,992 226.264,453

1.238.706,916 52.680,764 69.659,330 35.835,120 271.934,704 10.387,500 1.871,713 139.242,102 2,470

1.214.418,008 50.829,073 6.481,620 34.147,323 78.342,295 12.039,335 108.890,992 370,091

376.161,969 249.474,325 72.211,667 94.455,566 633.050,166 10,000 10,000 10,000 1.871,713 139.242,102 225.896,832

970.100,144 33.514,138 143.150,804 4.578,413 105.513,597 5.078,080 553.219,042 24.931,951 3.745.835,224 416.850,131 3.625,055 175.966,262 3.226,558 10.096,436 429.079,502 88.578,000 1.352.740,956 15.746,918 39.968,954 630.994,101 18.854,242 75.183,135 596,002 367.213,747 29.244,036 10,000 2.772.741,640 159.382,784 9.723,163 1.236.594,085 414.478,613 836.846,299 267.265,766 499,725 4.393,785 300.000,000 77.698,110 265.782,185 352.151,000 355.016,881 122.928,994 538,517

63.886,028 14.220,895 282.950,607 22.598,290 126,508 339.156,950 8.844,515 1.516.847,341 100.120,987 25.430,656 518.745,660 141.598,530 7.204,025 688.365,683 29.413,983 64.542,544 743.895,774 23.955,465 31.521,965 0,001 1.600,299 250.938,947 45.239,905 796,012 787.069,771 323,873 1.183.746,420 939.730,868 114.987,079 72.070,192 220.068,565 42.496,374 10,000 3.730,822 72.794,079 222.825,032 2.681,333 -

765.919,079 43.734,502 207.765,973 23.003,894 7.469,830 298.159,246 2.267,463 1.129.455,046 127.969,550 418,111 114.519,156 302,018 3.614,433 52.340,499 80.465,025 595.617,888 3.110,078 41.286,091 204.320,868 2.627,213 713,538 178.580,630 52.351,540 668.774,499 65.997,666 576,369 1.048.486,755 377.488,858 13.624,661 209.499,249 10,071 4.393,785 300.000,000 121.287,166 17.665,577 3.720,822 43.377,164 159.368,007 54.346,000 2.284,646 122.928,994 538,517

268.067,093 4.000,531 218.335,438 4.172,809 98.170,275 5.078,080 594.216,746 31.509,003 4.133.227,519 389.001,568 28.637,600 580.192,766 2.924,540 6.482,003 518.337,533 15.317,000 1.445.488,751 42.050,823 63.225,407 1.170.569,007 40.182,494 105.991,562 596,003 1.600,299 439.572,064 22.132,401 806,012 2.891.036,912 93.385,118 9.470,667 1.371.853,750 976.720,623 938.208,717 129.836,709 489,654 98.781,399 24.830,797 10,000 10,000 107.115,025 329.239,210 297.805,000 355.413,568 -

JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD JPM Global Socially Responsible C (acc) - USD JPM Global Socially Responsible C (dist) - EUR (hedged) JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD JPM Global Socially Responsible I (acc) - USD JPM Global Socially Responsible I (dist) - EUR (hedged) JPM Global Socially Responsible I (dist) - GBP JPM Global Socially Responsible I2 (acc) - USD JPM Global Socially Responsible I2 (dist) - GBP JPM Global Socially Responsible X (acc) - USD JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged) JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged) JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CZK (hedged) JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged) JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)^ JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged) JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged) JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged) JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged) JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD JPM Global Strategic Bond C (perf) (fix) EUR 2,60 - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD** JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged) JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged) JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged) JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - USD* JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD* JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (dist) - GBP (hedged) JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (dist) - USD JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD JPM Global Strategic Bond X (perf) (acc) - EUR (hedged)* JPM Global Strategic Bond X (perf) (acc) - USD*

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

75

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - CHF (hedged) JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - USD JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - EUR (hedged) JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - USD JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - EUR JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - EUR (hedged) JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - USD JPM Global Unconstrained Equity C (dist) - USD* JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR (hedged) JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - USD JPM Global Unconstrained Equity I (acc) - JPY JPM Global Unconstrained Equity I (acc) - USD JPM Global Unconstrained Equity T (acc) - EUR JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR (hedged) JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - USD JPM Global Unconstrained Equity X (dist) - AUD

5.255,007 133.732,126 422.535,376 1.028.858,004 1.891.051,962 1.867.542,397 11.887,643 6.194.739,187 10.718,292 439,399 68.865,461 175.577,795 136.647,578 237.242,959 994.365,183 11.592,009 4.798.140,352 7.098,601 242.918,637 101,686

20,849 5.525,665 48.368,146 122.472,021 9.132,810 447.442,217 536,153 516.504,816 1.073.396,368 3.427,445 58.410,337 64.491,734 17.911,236 210.086,275 2.210,659 794.464,329 34.252,344 0,001

74,988 42.456,484 48.689,773 275.333,654 70.536,752 606.800,540 3.255,788 480.449,930 1.048.334,404 439,399 17.598,126 34.386,720 33.665,301 137.709,791 208.514,770 6.607,651 1.483.378,830 97.283,984 -

5.200,868 96.801,307 422.213,749 875.996,371 1.829.648,020 1.708.184,074 9.168,008 6.230.794,073 35.780,256 54.694,780 199.601,412 167.474,011 117.444,404 995.936,688 7.195,017 4.109.225,851 7.098,601 179.886,997 101,687

JPMorgan Funds - Greater China Fund JPM Greater China A (acc) - SGD JPM Greater China A (acc) - USD JPM Greater China A (dist) - HKD JPM Greater China A (dist) - USD JPM Greater China C (acc) - EUR JPM Greater China C (acc) - SGD* JPM Greater China C (acc) - USD JPM Greater China C (dist) - USD JPM Greater China D (acc) - EUR JPM Greater China D (acc) - USD JPM Greater China I (acc) - USD JPM Greater China I2 (acc) - USD* JPM Greater China I2 (acc) - EUR JPM Greater China T (acc) - EUR JPM Greater China X (acc) - USD

27.594,858 2.728.819,626 2.837.153,118 6.886.957,559 7.854,395 139,700 2.180.439,771 17.987,413 65.895,526 889.314,431 57.927,262 8.391,133 1.248,475

72.726,641 1.871.292,769 4.623.266,440 6.116.001,513 88.446,706 1.246.366,790 14.344,291 96.359,362 1.212.697,639 450.172,866 10,000 10,000 29.762,467 1.204,489

50.437,558 1.528.523,105 4.854.974,386 6.763.338,566 3.671,005 139,700 1.322.876,877 10.983,320 32.971,111 1.173.605,321 316.133,783 10,000 7.824,956 475,109

49.883,941 3.071.589,290 2.605.445,172 6.239.620,506 92.630,096 2.103.929,684 21.348,384 129.283,777 928.406,749 191.966,345 10,000 30.328,644 1.977,855

JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund (13) JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (acc) - EUR JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (acc) - USD JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (acc) - USD (hedged) JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (dist) - EUR^ JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (dist) - GBP JPM Highbridge Europe STEEP C (perf) (acc) - EUR JPM Highbridge Europe STEEP C (perf) (acc) - USD (hedged) JPM Highbridge Europe STEEP D (perf) (acc) - EUR JPM Highbridge Europe STEEP D (perf) (acc) - USD (hedged) JPM Highbridge Europe STEEP I (perf) (acc) - EUR JPM Highbridge Europe STEEP S1 (perf) (acc) - EUR^^ JPM Highbridge Europe STEEP T (perf) (acc) - EUR JPM Highbridge Europe STEEP X (perf) (acc) - EUR

1.270.782,328 79.103,054 10,000 54.483,002 5.137,227 299.269,269 4.980,000 1.425.929,487 10,000 580,967 10,000 90.355,293 365,165

339.456,630 26.400,439 6.476,154 16.455,737 11,600 132.515,545 13.897,474 -

1.610.238,958 105.503,493 10,000 60.959,156 5.137,227 315.725,006 4.991,600 1.558.445,032 10,000 580,967 10,000 104.252,767 365,165

-

(13) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^^ Ìå éó÷ý áðü ôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017, ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «S» óôçí éóïäýíáìç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «S1» åíôüò ôïõ ßäéïõò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ.

76

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - HUF (hedged) JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - USD JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - EUR^ JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - GBP JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - USD JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - EUR JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - PLN (hedged)* JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - USD JPM Highbridge US STEEP C (perf) (dist) - GBP JPM Highbridge US STEEP C (perf) (dist) - USD JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - PLN (hedged) JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - USD JPM Highbridge US STEEP I (perf) (acc) - EUR (hedged)** JPM Highbridge US STEEP I (perf) (acc) - USD JPM Highbridge US STEEP I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Highbridge US STEEP I2 (perf) (acc) - USD JPM Highbridge US STEEP T (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Highbridge US STEEP X (perf) (acc) - USD JPM Highbridge US STEEP X (perf) (dist) - USD

5.768.396,235 1.366.216,142 35.656,748 18.414.757,649 278.141,932 37.697,046 3.513,984 647.378,161 80.724,048 7.439,653 8.159.329,288 15.559,554 98.700,592 464.930,197 76.114,031 2.868.020,322 1.851.873,190 7.425,025 43.895,670 9,904

924.658,692 546.061,948 5.001,039 1.175.835,268 11.104,093 2.449,299 4.420,001 36.482,940 11.242,644 3.212,272 241.192,219 340,504 61.586,259 47.680,059 232.367,886 235.157,675 340.945,057 403.962,888 10,000 10,000 2.990,191 123,561 -

3.524.628,014 1.465.155,343 10.363,319 10.129.340,172 98.858,906 12.021,355 6.508,985 427.488,097 55.847,935 10.651,925 6.390.847,072 7.787,195 69.556,499 165.833,480 251.378,084 979.146,114 77.943,451 1.982.141,949 1.451,590 28.559,474 -

3.168.426,913 447.122,747 30.294,468 9.461.252,745 190.387,119 28.124,990 1.425,000 256.373,004 36.118,757 2.009.674,435 8.112,863 90.730,352 346.776,776 57.103,833 2.124.031,883 263.001,606 273.694,129 10,000 10,000 8.963,626 15.459,757 9,904

JPMorgan Funds - Hong Kong Fund JPM Hong Kong A (acc) - USD JPM Hong Kong A (dist) - HKD JPM Hong Kong A (dist) - USD JPM Hong Kong C (acc) - USD JPM Hong Kong D (acc) - USD JPM Hong Kong X (acc) - USD

98.407,847 18.408.669,833 915.772,481 240.921,508 173.386,685 1.696,303

294.423,602 4.424.724,007 497.226,422 668.853,022 66.072,264 -

250.908,916 19.051.517,706 643.042,966 789.047,103 66.075,301 576,903

141.922,533 3.781.876,134 769.955,937 120.727,427 173.383,648 1.119,400

3.270,212 1.997,107 122.142,602 30.072,416 125.120,000 143.726,294 22.492,099 10,000 499,385 499,385 -

21.505,604 20.076,023 11.959,397 26.162.925,423 3.799.429,776 125.408,696 93.303,479 4.644,802 10.133,422 59.912,830 523.273,565 1.551,177

1.058,559 116.708,625 8.578,679 121.870,883 2.408.606,085 268.607,295 58.927,179 3.576,103 20,703 1.307,978 1.457,201 5.261,510 -

23.717,257 1.997,107 25.510,000 33.453,134 3.249,117 23.898.045,632 3.553.314,580 66.481,517 89.737,376 5.123,484 8.825,444 58.955,014 518.012,055 1.551,177

7.820,834 33.557,435 262.611,098 116.270,130 17.442,587 47.825,584 1.429.501,907 9,995 10,000 11.949,680 23.248,798 47.865,416 85.345,197 101.485,843 39.547,583 1.062,846

9,859 4.949,895 20.177,051 49.658,975 3.199,289 55.338,737 71.660,058 3.554,970 28.971,702 6.170,143 14.439,976 4.081,254 -

7.830,693 38.507,330 282.788,149 165.929,105 20.641,876 103.164,321 1.501.161,965 9,995 3.564,970 40.921,382 29.418,941 47.865,416 99.785,173 101.485,843 43.628,837 1.062,846

-

JPMorgan Funds - Income Fund JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged) JPM Income Fund A (acc) - SEK (hedged) JPM Income Fund A (acc) - USD JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged) JPM Income Fund A (div) - USD JPM Income Fund A (mth) - HKD JPM Income Fund A (mth) - USD JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged) JPM Income Fund C (acc) - USD JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged) JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged) JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged) JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged) JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged) JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund (14) JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - CHF (hedged) JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - SEK (hedged) JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD JPM Income Opportunity Plus A (perf) (dist) - EUR (hedged)^ JPM Income Opportunity Plus A (perf) (dist) - GBP (hedged) JPM Income Opportunity Plus C (dist) - GBP (hedged) JPM Income Opportunity Plus C (perf) (acc) - CHF (hedged) JPM Income Opportunity Plus C (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Income Opportunity Plus C (perf) (acc) - USD JPM Income Opportunity Plus C (perf) (dist) - GBP (hedged) JPM Income Opportunity Plus C (perf) (dist) - USD JPM Income Opportunity Plus D (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Income Opportunity Plus I (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Income Opportunity Plus I (perf) (acc) - USD JPM Income Opportunity Plus I (perf) (dist) - GBP (hedged)

(14) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund óôéò 9 Öåâñïõáñßïõ 2018. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

77

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

491,260 140.369,933 10.269.476,034 1.174,061 4.346.274,912 2.913,225 1.800.635,084 153.293,432 273.084,904 3.490.689,251 20.771,047 2.556,491 34.742,837 371.317,994

15.172,923 1.250.974,619 245,844 139.657,721 56.536,063 329.811,621 7.006,959 101.929,798 254.571,995 12.387,876 2.831,615 172.589,305 10.848,958 33.952,403 103.770,672

491,260 9.644,918 2.698.043,889 993,352 667.577,783 9.987,898 352.672,881 22.483,191 128.908,495 674.146,735 32.756,019 5.388,106 25.940,212 1.981,569 18.242,998 67.464,370

145.897,938 8.822.406,764 426,553 3.818.354,850 49.461,390 1.777.773,824 137.817,200 246.106,207 3.071.114,511 402,904 146.649,093 8.867,389 50.452,242 407.624,296

52.405,288 65.888,270 32.675,863 13.740,611 400.883,909

58.929,729 22.764,358 52.449,933 2.415,034 14.185,081

48.559,101 13.573,847 18.452,023 4.238,256 112.909,957

62.775,916 75.078,781 66.673,773 11.917,389 302.159,033

15.753,745 22.257,756 78.691,073 1.497,343 27.662,227 1.582.963,434 160.437,866 52.028,972 111.700,164

26.173,453 1.813,272 16,810 8.474,352 590.708,562 545,618 67.735,960 52.846,090

12.753,903 4.351,216 32.793,610 1.133,858 8.208,672 438.965,085 77.248,581 43.874,291 42.300,332

29.173,295 19.719,812 45.914,273 363,485 27.927,907 1.734.706,911 83.734,903 75.890,641 122.245,922

4.905.320,253 147.814,071 5.448.948,939 39.077,753 4.125.180,299 1.034.271,752 146.887,625 6.686,353 30,020 70.084,642 3.369.673,122 193.777,972 675.952,260 288.094,029 10.121.619,279 67.011,842 21.348,552 46.899,415 237.659,642 3.109,665 13.208,243 2.454.944,241 706.902,628 1.297.801,681 10.182.214,784 1.143.932,063 155.239,588 842.629,109 22.761,000

295.764,461 3.710.533,374 219.932,400 4.956.255,725 192.687,568 6.190.986,101 1.435.310,757 42.219,030 5.945,756 105,000 112.382,948 985.740,835 493.354,852 1.171.841,774 788.388,840 5.878.792,179 269.335,932 100.293,419 40.660,846 107.672,566 406.131,742 29.507,713 27.804,663 1.477.276,644 822.111,405 42.284,510 2.337.575,780 7.322.996,006 145.751,599 1.389.730,142 1.998.983,165 315.581,339 25.153,000

89.396,445 3.936.247,102 183.238,040 6.240.649,470 47.101,562 2.619.896,902 1.266.969,047 141.862,414 2.416,464 30,010 73.572,747 1.004.979,048 65.567,197 573.461,785 653.214,824 1.259.759,583 76.860,615 3.406,856 19.024,321 219.299,448 12.296,985 6.811,613 1.048.494,203 384.696,510 626,720 2.506.009,238 4.424.268,974 1.201.676,901 96.326,366 37.012,448 9.983,000

206.368,016 4.679.606,525 184.508,431 4.164.555,194 184.663,759 7.696.269,498 1.202.613,462 47.244,241 10.215,645 105,010 108.894,843 3.350.434,909 621.565,627 1.274.332,249 423.268,045 14.740.651,875 259.487,159 118.235,115 40.660,846 135.547,660 424.491,936 20.320,393 34.201,293 2.883.726,682 1.144.317,523 41.657,790 1.129.368,223 13.080.941,816 145.751,599 1.331.985,304 2.057.896,387 1.121.198,000 37.931,000

JPMorgan Funds - India Fund JPM India A (acc) - EUR* JPM India A (acc) - SGD JPM India A (acc) - USD JPM India A (dist) - GBP JPM India A (dist) - USD JPM India C (acc) - EUR JPM India C (acc) - USD JPM India C (dist) - USD JPM India D (acc) - EUR JPM India D (acc) - USD JPM India I (acc) - USD JPM India I (dist) - USD* JPM India I2 (acc) - USD JPM India I2 (dist) - USD JPM India T (acc) - EUR JPM India X (acc) - USD JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund JPM Indonesia Equity A (acc) - USD JPM Indonesia Equity C (acc) - USD JPM Indonesia Equity D (acc) - EUR JPM Indonesia Equity D (acc) - USD JPM Indonesia Equity X (acc) - JPY JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR JPM Italy Flexible Bond C (perf) (acc) - EUR JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR JPMorgan Funds - Japan Equity Fund JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged) JPM Japan Equity A (acc) - EUR JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) JPM Japan Equity A (acc) - JPY JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged) JPM Japan Equity A (acc) - USD JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) JPM Japan Equity A (dist) - GBP JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged) JPM Japan Equity A (dist) - JPY JPM Japan Equity A (dist) - SGD JPM Japan Equity A (dist) - USD JPM Japan Equity C (acc) - EUR JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged) JPM Japan Equity C (acc) - JPY JPM Japan Equity C (acc) - USD JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged) JPM Japan Equity C (dist) - GBP JPM Japan Equity C (dist) - JPY JPM Japan Equity C (dist) - USD JPM Japan Equity D (acc) - EUR JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged) JPM Japan Equity D (acc) - JPY JPM Japan Equity D (acc) - USD JPM Japan Equity I (acc) - EUR JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged) JPM Japan Equity I (acc) - JPY JPM Japan Equity I (acc) - USD JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR JPM Japan Equity J (dist) - USD JPM Japan Equity X (acc) - JPY JPM Japan Equity X (acc) - USD JPM Japan Equity X (acc) - USD (hedged)

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò.

78

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

379.486,388 2.669.433,326 46.298,860 197.927,841 141,644 759.603,249 47.487,924 607.331,826 198.891,074 289,629

955.039,100 4.103.251,399 47.331,103 52.963,625 173.307,285 146.503,000 391.372,266 417.125,917 10,000 98,980

383.917,697 3.776.048,335 21.841,067 20.867,185 141,644 242.243,998 33.582,924 204.576,017 61.988,552 60,529

950.607,791 2.996.636,390 71.788,896 230.024,281 690.666,536 160.408,000 794.128,075 554.028,439 10,000 328,080

-

206.760,137 15.275,000 6.660,000 10.000,000 6.660,000 10.000,000 10.000,000 6.660,000 10.153,811 187.754,917

9.861,798 9.865,692 -

206.760,137 5.413,202 6.660,000 10.000,000 6.660,000 10.000,000 134,308 6.660,000 10.153,811 187.754,917

132.748,219 100,000 4.460.483,254 5.176.434,125 259.506,753 140,996 3.340.042,659 76.998,700 60.853,780 712.225,898 200.000,000 99.688,371 17.269.524,863 11.860,479 3.699.220,170

28.071,741 1.896.779,530 1.289.722,829 94.032,994 716.557,874 6.779,465 12.787,946 82.489,790 854,512 32.909,487 13.713.268,703 10,000 10.125,180 97.576,764

74.485,738 1.923.942,539 2.215.547,481 204.308,592 140,996 1.855.953,923 2.493,760 27.686,485 167.178,800 349,606 35.387,924 20.576.828,451 11.860,479 1.204,786 329.429,910

86.334,222 100,000 4.433.320,245 4.250.609,473 149.231,155 2.200.646,610 81.284,405 45.955,241 627.536,888 200.504,906 97.209,934 10.405.965,115 10,000 8.920,394 3.467.367,024

510,955 32.648,474 51,787 11.376,210 2.758,181 290,871 122.597,831 32,870 4.629,897 1.818,278 26.929,115 7,753 20,358 15.489,993 87.030,401 1.625,182 19,901 13,191 357,344 12.371,269 2.251,922 125,568 99,091

3,004 541,632 0,522 580,876 3.017,317 123.428,971 112,209 18,103 21.156,490 2.370,518 6.082,902 7.013,463 53.400,242 1,000 1.640,092 -

94,246 14.848,564 1,140 3.388,713 4.162,518 178,002 124.550,392 53,436 3.343,377 7.546,665 29.109,480 6.020,064 7.002,189 13.489,993 101.503,887 1.625,182 19,901 13,191 140,774 12.371,269 969,907 125,568 99,091

419,713 18.341,542 51,169 8.568,373 1.612,980 112,869 121.476,410 91,643 1.304,623 15.428,103 190,153 70,591 31,632 2.000,000 38.926,756 1,000 216,570 2.922,107 -

-

57.286,287 40.000,000 84.701,305 60.095,476 60.047,934

17.286,000 402,062 0,639 -

40.000,287 40.000,000 84.299,243 60.094,837 60.047,934

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund JPM Korea Equity A (acc) - EUR JPM Korea Equity A (acc) - USD JPM Korea Equity A (dist) - USD JPM Korea Equity C (acc) - EUR JPM Korea Equity C (acc) - SGD* JPM Korea Equity C (acc) - USD JPM Korea Equity C (dist) - USD JPM Korea Equity D (acc) - USD JPM Korea Equity I (acc) - USD JPM Korea Equity I2 (acc) - USD JPM Korea Equity X (acc) - USD JPMorgan Funds - Latin America Corporate Bond Fund (15) JPM Latin America Corporate Bond A (acc) - USD JPM Latin America Corporate Bond A (div) - USD JPM Latin America Corporate Bond A (mth) - USD JPM Latin America Corporate Bond C (acc) - USD JPM Latin America Corporate Bond C (mth) - USD JPM Latin America Corporate Bond D (acc) - USD JPM Latin America Corporate Bond D (div) - USD JPM Latin America Corporate Bond D (mth) - USD JPM Latin America Corporate Bond I (acc) - USD JPM Latin America Corporate Bond S2 (acc) - USD JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund JPM Latin America Equity A (acc) - EUR JPM Latin America Equity A (acc) - SGD JPM Latin America Equity A (acc) - USD JPM Latin America Equity A (dist) - USD JPM Latin America Equity C (acc) - EUR JPM Latin America Equity C (acc) - SGD* JPM Latin America Equity C (acc) - USD JPM Latin America Equity C (dist) - USD JPM Latin America Equity D (acc) - EUR JPM Latin America Equity D (acc) - USD JPM Latin America Equity I (acc) - EUR JPM Latin America Equity I (acc) - JPY JPM Latin America Equity I (acc) - USD JPM Latin America Equity I (dist) - USD* JPM Latin America Equity I2 (acc) - USD JPM Latin America Equity I2 (dist) - USD JPM Latin America Equity X (acc) - USD JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged) JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD JPM Managed Reserves Fund A (dist) - GBP (hedged) JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged) JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged) JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged) JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged) JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD JPM Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (hedged) JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged) JPM Managed Reserves Fund I (acc) - HKD (hedged) JPM Managed Reserves Fund I (acc) - RMB (hedged) JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged) JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD JPM Managed Reserves Fund I (dist) - GBP (hedged)* JPM Managed Reserves Fund I (dist) - NOK (hedged)* JPM Managed Reserves Fund I (dist) - USD* JPM Managed Reserves Fund P (acc) - EUR (hedged) JPM Managed Reserves Fund P (acc) - USD JPM Managed Reserves Fund P (dist) - GBP (hedged)* JPM Managed Reserves Fund P (dist) - USD JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (hedged)* JPM Managed Reserves Fund X (dist) - USD* JPMorgan Funds - Multi-Asset Italy PIR Fund (16) JPM Multi-Asset Italy PIR A (acc) - EUR JPM Multi-Asset Italy PIR A (div) - EUR JPM Multi-Asset Italy PIR C (acc) - EUR JPM Multi-Asset Italy PIR D (acc) - EUR JPM Multi-Asset Italy PIR D (div) - EUR

(15) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 10 Éïõëßïõ 2017. (16) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 12 Éïõëßïõ 2017. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò.

79

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

48.887,345 29.088,472 19.857,752 13.322,045 17,261 179.491,294 2.077,455 124.273,133 998.128,517 27.123,083 3.602,678 109.775,000 72.560,000 6.151,000 144.487,819 -

2.426,500 43.430,570 21.264,931 52.539,136 7.574,595 134.434,928 16.837,130 699.703,935 30.939,135 3.526,781 35.460,000 54.580,000 72.521,417 47.113,160 2.741.345,750 576.524,564

10.587,689 10.321,702 1.806,114 557,900 70,000 65.631,076 95.917,990 442.354,686 12.573,052 1.766,759 3.670,000 4.560,000 3.297,394 144.804,577 239.057,406

40.726,156 62.197,340 39.316,569 65.303,281 7.521,856 248.295,146 2.077,455 45.192,273 1.255.477,766 45.489,166 5.362,700 141.565,000 122.580,000 75.375,023 46.796,402 2.741.345,750 337.467,158

2.614.679,854 1.078.503,097 16.554,330 4.424.361,695 118,942 3.778.349,557 151.469,097 120.664,052 1.249.190,405 93.724,607 1.131,690

3.804.927,317 404.747,829 3.748,217 306.157,639 12.432,214 3.692.602,546 16.410,748 166.791,592 2.044.227,580 330.600,417 10,000 1.322,985

2.377.064,829 639.753,536 1.648,062 657.016,105 2.294,198 2.979.884,797 28.878,338 128.549,986 502.804,338 83.587,895 414,544

4.042.542,342 843.497,390 18.654,485 4.073.503,229 10.256,958 4.491.067,306 139.001,507 158.905,658 2.790.613,647 340.737,129 10,000 2.040,131

8.141.070,608 41.181.031,667 7.827.543,190 3.553,305 87.355,406 5.338.536,390 239.109,280 45.308,691 1.268.024,501

2.165.400,650 41.891.466,716 6.037.028,923 255,052 66.249,128 789.859,784 2.629.638,499 10,000 22.224,040 34.596,829

4.395.390,944 45.369.114,130 3.747.779,779 3.422,305 48.377,271 1.620.722,960 606.977,908 17.790,249 582.000,626

5.911.080,314 37.703.384,253 10.116.792,334 386,052 105.227,263 4.507.673,214 2.261.769,871 10,000 49.742,482 720.620,704

152.221,080 292.674,123 983.423,909 139,700 89.800,692 3.026,012 278.851,105 795,540 2.880,697

50.031,201 66.836,138 284.339,757 174.147,389 1.000,000 55.281,399 35.344,298 10,000 -

47.064,798 108.824,500 415.958,443 241.380,595 1.070,000 67.378,227 35.247,508 1.071,557

155.187,483 250.685,761 851.805,223 139,700 22.567,486 2.956,012 266.754,277 892,330 10,000 1.809,140

1.898.973,523 14.963.244,671 1.081,242 1.628.265,682 -

861.285,384 3.230.599,503 1.735,652 320.472,718 10.275,000

1.732.168,014 2.173.062,076 1.899,354 307.666,801 1.118,000

1.028.090,893 16.020.782,098 917,540 1.641.071,599 9.157,000

152,820 9.127,201 152,820 152,820 152,820

9,994 11.910,864 9,958 9,953 9,952

147,814 5.604,341 162,778 162,773 162,772

15,000 15.433,724 -

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - SEK (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)^^ JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)^^ JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)^^ JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD^^ JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund JPM Pacific Equity A (acc) - EUR JPM Pacific Equity A (acc) - USD JPM Pacific Equity A (dist) - GBP JPM Pacific Equity A (dist) - USD JPM Pacific Equity C (acc) - EUR JPM Pacific Equity C (acc) - USD JPM Pacific Equity C (dist) - USD JPM Pacific Equity D (acc) - EUR JPM Pacific Equity D (acc) - USD JPM Pacific Equity I (acc) - USD JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD JPM Pacific Equity X (acc) - USD JPMorgan Funds - Russia Fund JPM Russia A (acc) - USD JPM Russia A (dist) - USD JPM Russia C (acc) - USD JPM Russia C (dist) - USD JPM Russia D (acc) - EUR JPM Russia D (acc) - USD JPM Russia I (acc) - USD JPM Russia I2 (acc) - USD JPM Russia T (acc) - EUR JPM Russia X (acc) - USD JPMorgan Funds - Singapore Fund JPM Singapore A (acc) - SGD JPM Singapore A (acc) - USD JPM Singapore A (dist) - USD JPM Singapore C (acc) - SGD JPM Singapore C (acc) - USD JPM Singapore C (dist) - USD JPM Singapore D (acc) - USD JPM Singapore I (acc) - USD JPM Singapore I2 (acc) - USD JPM Singapore X (acc) - USD JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund JPM Sterling Bond A (acc) - GBP JPM Sterling Bond A (dist) - GBP JPM Sterling Bond C (dist) - GBP JPM Sterling Bond D (acc) - GBP JPM Sterling Bond I (acc) - GBP JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP* JPM Sterling Managed Reserves K (acc) - GBP* JPM Sterling Managed Reserves P (dist) - GBP*

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ^^ Ìå éó÷ý áðü ôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017, ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «S» óôçí éóïäýíáìç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «S1» åíôüò ôïõ ßäéïõò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ.

80

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

6.801,000 30.748.436,383 8.702,590 110.078,589 2.823.503,701 58.327,750 674.024,184 3.331.333,322 24.212,348 27.640,379 3.042.754,420 64.172,210 133.806,128 10,000 7,293 2.362.308,802 1.146.823,687 334.397,855 456.782,444 708,013 401.499,194 5.141,889 661.695,835 1.007.808,804 49.586,219 160.159,838 7,271

543,000 1.009.374,391 24.268,027 839.771,693 5.364,134 75.795,447 929.340,115 305,000 49.850,652 600.061,817 55.705,914 700,000 17.865,958 281,263 236.161,078 338.214,022 618.532,264 64.293,990 1.795,931 17.140,060 3.909,796 104.248,199 66.627,397 10,000 4.368,208 2.192,920 106.409,153 18.833,000 904.435,936 140.329,046 -

7.049,000 9.208.257,924 7.871,664 82.234,787 3.346.972,471 44.217,117 428.783,970 3.631.612,865 24.517,348 77.491,031 3.641.361,964 81.022,660 20.703,772 74,841 2.485.787,120 2.386,133 133.283,549 520.118,828 2.493,909 132.341,181 9.051,685 96.024,913 65.971,199 4.358,208 2.182,920 162.629,673 222.472,407 61.125,427 59.324,544 -

295,000 22.549.552,850 830,926 52.111,829 316.302,923 19.474,767 321.035,661 629.060,572 1.454,273 38.855,464 700,000 130.968,314 216,422 7,293 112.682,760 1.482.651,576 819.646,570 957,606 10,035 286.298,073 8.223,286 656,198 10,000 10,000 10,000 605.475,315 804.169,397 892.896,728 241.164,340 7,271

-

179.990,000 800.088,225 10,000 341.837,665

-

179.990,000 800.088,225 10,000 341.837,665

21.534,764 1.632.029,877 205.758,446 3.312.969,142 989.115,256 85.634,511 249.016,557 210.000,000

8.622,182 233.458,253 132.697,739 1.412.530,625 197.402,000 2.363,809 54.058,417 1.150,000

12.805,678 499.451,602 137.150,534 1.883.533,364 167.068,398 81.122,525 66.624,908 1.150,000

17.351,268 1.366.036,528 201.305,651 2.841.966,403 1.019.448,858 6.875,795 236.450,066 210.000,000

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR^ JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged) JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR JPM Total Emerging Markets Income C (div) - EUR JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD* JPM Total Emerging Markets Income X (acc) - GBP

141.763,783 296.761,391 13.759,646 47.840,368 814.823,353 15.659,611 27.463,540 223.253,632 454.942,306 344.592,143 3.423,847 10,000 64.658,640

70.898,758 65.809,783 807,377 875.257,580 13.960.991,664 132,374 257.970,753 25.379,601 159.430,878 147.459,683 278.287,325 233.260,050 14.114,626 286,507

109.345,589 73.812,987 2.318,450 648.747,718 8.664.393,153 193.169,218 1.072,250 152.047,368 66.650,453 139.345,059 60.188,333 1.994,591 10,000 17.863,348

103.316,952 288.758,187 12.248,573 274.350,230 6.111.421,864 132,374 80.461,146 51.770,891 7.383,510 304.062,862 593.884,572 517.663,860 15.543,882 47.081,799

JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund (18) JPM Turkey Equity A (acc) - EUR JPM Turkey Equity A (dist) - EUR JPM Turkey Equity C (acc) - EUR JPM Turkey Equity C (dist) - EUR JPM Turkey Equity D (acc) - EUR JPM Turkey Equity I (acc) - EUR

617.183,210 615.144,632 215.126,380 4.510,825 417.198,024 2.451,811

6.596,933 2.542,710 1,145 8.486,835 -

623.780,143 617.687,342 215.126,380 4.511,970 425.684,859 2.451,811

-

JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund JPM Systematic Alpha A (acc) - CHF (hedged) JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR JPM Systematic Alpha A (acc) - GBP (hedged) JPM Systematic Alpha A (acc) - NOK (hedged) JPM Systematic Alpha A (acc) - SEK (hedged) JPM Systematic Alpha A (acc) - USD (hedged) JPM Systematic Alpha C (acc) - CHF (hedged) JPM Systematic Alpha C (acc) - EUR JPM Systematic Alpha C (acc) - GBP (hedged)* JPM Systematic Alpha C (acc) - NOK (hedged)* JPM Systematic Alpha C (acc) - SEK (hedged) JPM Systematic Alpha C (acc) - USD (hedged) JPM Systematic Alpha C (dist) - EUR JPM Systematic Alpha C (dist) - GBP (hedged) JPM Systematic Alpha D (acc) - EUR JPM Systematic Alpha D (acc) - USD (hedged) JPM Systematic Alpha I (acc) - EUR JPM Systematic Alpha I (acc) - JPY (hedged) JPM Systematic Alpha I (acc) - SEK (hedged) JPM Systematic Alpha I (acc) - USD (hedged) JPM Systematic Alpha I (dist) - EUR JPM Systematic Alpha I (dist) - GBP (hedged) JPM Systematic Alpha I (dist) - USD (hedged)* JPM Systematic Alpha I2 (acc) - EUR JPM Systematic Alpha I2 (acc) - USD (hedged) JPM Systematic Alpha I2 (dist) - EUR JPM Systematic Alpha I2 (dist) - GBP (hedged) JPM Systematic Alpha I2 (dist) - USD (hedged) JPM Systematic Alpha X (acc) - EUR JPM Systematic Alpha X (acc) - USD (hedged) JPM Systematic Alpha X (dist) - AUD (hedged) JPM Systematic Alpha X (dist) - GBP (hedged) JPM Systematic Alpha X (dist) - USD (hedged) JPMorgan Funds - Systematic Alpha Higher Volatility Fund (17) JPM Systematic Alpha Higher Volatility I (acc) - EUR JPM Systematic Alpha Higher Volatility I (acc) - SEK (hedged) JPM Systematic Alpha Higher Volatility X (acc) - EUR JPM Systematic Alpha Higher Volatility X (acc) - GBP (hedged) JPMorgan Funds - Taiwan Fund JPM Taiwan A (acc) - EUR JPM Taiwan A (acc) - USD JPM Taiwan A (dist) - HKD JPM Taiwan A (dist) - USD JPM Taiwan C (acc) - USD JPM Taiwan C (dist) - USD JPM Taiwan D (acc) - USD JPM Taiwan I (acc) - EUR

(17) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 18 Áðñéëßïõ 2018. (18) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund óôéò 17 Éïõëßïõ 2017. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

81

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

1.989.454,086 50.370.556,996 6.149.412,866 13.079,888 313.777,306 20.030,345 191.474,675 9.453.677,946 1.469.627,623 30.616.214,649 260.860,819 22.868,860 234.738,296 342.010,542 21.554,532 774,612 139,503 139,503 226.099,463 297.274,174 1.731.280,986 4.545.021,124 8.152.402,482 85.375,419 336.709,724 527.048,373 94.308,151 191.252,994 6.194.957,776 10,001

385.674,945 440.801,458 17.952.427,633 2.021.526,983 4.991,719 49.242,004 0,001 47.298,773 6.903.740,016 1.793.177,721 17.500.448,170 429.997,000 1.817,000 837.365,964 129.096,304 37,767 56.575,002 76.579,487 413.286,001 2.093.848,334 3.687.914,057 34.851,294 29.258,663 164.695,224 524.322,537 11.544,729 3.381.037,114 5.318.269,671 97.413,626 172.042,149 500.366,786 713.147,734 1.347.315,031 -

58.012,556 1.630.380,667 32.121.359,778 3.148.986,761 4.071,389 93.576,223 394,945 53.223,188 5.101.341,727 913.315,940 12.378.033,304 195.148,819 9,860 521.434,189 460.578,752 21.592,299 774,612 139,503 139,503 61.893,031 113.823,915 548.023,059 4.479.938,243 7.543.917,459 120.226,713 365.968,387 691.733,630 35.570,833 105.852,880 2.053.812,553 4.121.850,221 55.852,329 129.403,925 400.112,292 229.213,876 4.192.147,763 -

327.662,389 799.874,877 36.201.624,851 5.021.953,088 14.000,218 269.443,087 19.635,401 185.550,260 11.256.076,235 2.349.489,404 35.738.629,515 495.709,000 24.676,000 550.670,071 10.528,094 220.781,434 260.029,746 1.596.543,928 2.158.931,215 4.296.399,080 9,967 488.751,704 1.327.224,561 1.196.419,450 41.561,297 42.638,224 100.254,494 675.186,852 3.350.125,044 10,001

11.386,947 62.228,866 10,000 57.851,510 187.500,000 1.543,450 10,000

7.303,792 2.000,243 124.265,396 3.329,441 151,392

9.945,324 2.303,855 10.032,770 211,365 -

8.745,415 61.925,254 10,000 172.084,136 187.500,000 4.661,526 161,392

JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund JPM US Dollar Money Market A (acc) - USD

3.745.340,513

5.280.222,021

4.528.057,576

4.497.504,958

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged) JPM US Equity All Cap A (acc) - CHF* JPM US Equity All Cap A (acc) - CHF (hedged)* JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR JPM US Equity All Cap A (acc) - USD JPM US Equity All Cap A (dist) - USD* JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged) JPM US Equity All Cap C (acc) - PLN (hedged) JPM US Equity All Cap C (acc) - USD JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged) JPM US Equity All Cap X (acc) - USD

10,061 2.012,248 600,000 1.895.842,091 151.060,210 165.291,000 1.344.447,919 2.000,493 1.113.371,119 232.628,317 3.191.593,847

343.206,765 942,357 1.041.006,601 13.270,000 564.283,740 996.538,740 650.187,889 604,918 50.000,000 551.220,165 2.987.167,607

38.158,914 10,061 2.012,248 298,422 723.480,738 164.330,210 136.728,896 328.402,156 1.346.528,665 33.639,630 2.890,000 295.521,276

305.047,851 1.243,935 2.213.367,954 592.845,844 2.012.584,503 2.000,493 417.030,343 199.593,605 50.000,000 548.330,165 5.883.240,178

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged) JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD^ JPM US Aggregate Bond A (div) - USD JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (hedged) JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) JPM US Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged) JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD JPM US Aggregate Bond C (div) - USD JPM US Aggregate Bond C (inc) - USD*** JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD* JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD* JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (hedged)* JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD JPM US Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged)* JPM US Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged)* JPM US Aggregate Bond I (dist) - USD JPM US Aggregate Bond I (div) - USD JPM US Aggregate Bond I (inc) - USD*** JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD JPM US Aggregate Bond X (dist) - USD JPMorgan Funds - US Corporate Bond Fund JPM US Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM US Corporate Bond A (acc) - USD JPM US Corporate Bond A (dist) - USD JPM US Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM US Corporate Bond C (acc) - USD JPM US Corporate Bond D (acc) - USD JPM US Corporate Bond I (acc) - USD

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

82

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund (19) JPM US Equity Plus A (acc) - EUR JPM US Equity Plus A (acc) - EUR (hedged) JPM US Equity Plus A (acc) - USD JPM US Equity Plus A (dist) - GBP JPM US Equity Plus A (dist) - USD JPM US Equity Plus C (acc) - EUR JPM US Equity Plus C (acc) - USD JPM US Equity Plus C (dist) - USD JPM US Equity Plus D (acc) - EUR JPM US Equity Plus D (acc) - EUR (hedged) JPM US Equity Plus D (acc) - USD JPM US Equity Plus I (dist) - EUR^ JPM US Equity Plus T (acc) - EUR JPM US Equity Plus X (acc) - USD

4.678,727 28.623,488 1.409.815,940 2.371,595 138.210,715 169,772 298.629,329 4.794,484 17.213,122 123.187,511 592.883,781 15,514 26.487,981 2.348,829

245,636 8.766,379 38.586,701 1.481,780 35.228,358 3.156,014 6.142,544 6.297,692 3.454,398 17,230

4.924,363 37.389,867 1.448.402,641 2.371,595 139.692,495 169,772 333.857,687 4.794,484 20.369,136 129.330,055 599.181,473 15,514 29.942,379 2.366,059

-

JPMorgan Funds - US Growth Fund JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged) JPM US Growth A (acc) - USD JPM US Growth A (dist) - GBP JPM US Growth A (dist) - USD JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged) JPM US Growth C (acc) - USD JPM US Growth C (dist) - GBP JPM US Growth C (dist) - USD JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) JPM US Growth D (acc) - USD JPM US Growth I (acc) - EUR (hedged)* JPM US Growth I (acc) - JPY JPM US Growth I (acc) - USD JPM US Growth I (dist) - GBP JPM US Growth I (dist) - USD JPM US Growth I2 (acc) - EUR (hedged) JPM US Growth I2 (acc) - USD JPM US Growth I2 (dist) - GBP JPM US Growth I2 (dist) - USD JPM US Growth P (dist) - USD JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged) JPM US Growth X (acc) - USD

342.695,466 4.275.719,504 36.129,027 1.612.607,020 2.018.583,232 4.317.256,585 1.657,017 10.171,183 115.632,639 726.292,461 370,470 207.975,375 210.122,239 23.476,476 8.719,961 99,999 7.247,377 131.032,998

710.922,425 4.024.854,715 3.313,511 2.609.428,613 1.253.114,581 4.280.358,102 1,709 1.519,001 897.304,847 874.795,882 1.215,385 390.285,062 484,985 51.154,430 14.499,409 972,970 1.200,001 31.549,471 317.715,329

532.859,204 3.687.516,718 338,234 1.970.772,310 1.579.967,721 4.766.344,486 75,835 9.856,827 582.814,948 397.617,056 370,470 59.293,014 473.245,468 22.758,514 7.876,628 474,985 18.235,609 4.996,725 129.688,228

520.758,687 4.613.057,501 39.104,304 2.251.263,323 1.691.730,092 3.831.270,201 1.582,891 1.833,357 430.122,538 1.203.471,287 149.897,746 127.161,833 717,962 843,333 10,000 32.918,821 14.499,409 972,970 1.300,000 33.800,123 319.060,099

19.111,323 22.142,643 10.000,000

10,000 30.080,187 237.158,817 8.094,462

13.491,842 -

10,000 30.080,187 19.111,323 245.809,618 18.094,462

3.277,845 102.093,378 216.032,906 39.503,816 65.654,415 10.668.195,500 497.394,858 128.316,000 136.532,571 268.192,411 555.213,035 221,019 -

1.518,375 19.318,737 3.187,761 2.103,000 24.080,694 4.109.512,802 84.805,442 63.265,000 45.715,000 114.551,664 10.256,000 38.324,706

3.013,109 23.306,356 216.017,000 2.655,816 15.588,510 558.154,332 118.842,073 69.333,000 46.807,285 41.643,982 65.819,035 52,956 21.428,830

1.783,111 98.105,759 3.203,667 38.951,000 74.146,599 14.219.553,970 463.358,227 122.248,000 135.440,286 341.100,093 499.650,000 168,063 16.895,876

171.612,727 35.519,043 52.771,574 71.150,225 3.472,180 27.404,621 39.676,490 440.484,468

394.832,632 77.131,180 65.085,961 518.082,800 161.465,427 3.721,132 188.895,489 29.587,122 1.204.216,979 10,460 162.026,000 376.655,279

31.521,553 56.628,913 27.038,045 121.621,980 82.939,332 117,636 32.882,939 9.336,202 142.058,907 66.687,495

534.923,806 20.502,267 73.566,959 449.232,394 149.676,320 7.075,676 183.417,171 59.927,410 1.062.158,072 10,460 162.026,000 750.452,252

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged) JPM US Hedged Equity A (acc) - USD JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged) JPM US Hedged Equity C (acc) - USD JPM US Hedged Equity I (acc) - USD JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - GBP (hedged) JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged) JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged) JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - USD JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged) JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged) JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged) JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - USD JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD

(19) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

83

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

280.766,798 2.177.871,369 1.060.343,283 83.592,393

718.989,361 1.153.344,438 308.206,074 4.500,319

635.141,200 1.219.902,000 1.288.990,080 9.475,043

364.614,959 2.111.313,807 79.559,277 78.617,669

47.487,526 2.298.568,142 34.233.838,591 886.791,278 1.465.179,350 1.025,000 1.472.794,339 22.858.441,343 20.600,544 4.250,142 388.558,070 462.734,419 3.096.352,937 292.607,084 2.938.345,835 10.061,735 381.147,187 21.014,973 27.481.507,922 42.955,908

30.481,578 1.205.062,892 4.972.189,785 3.509,037 1.856.066,349 333,923 1.728.472,995 7.543.945,449 3.215,468 120.170,346 22.717,660 359.591,992 1.203.265,484 375.188,305 287.038,313 14.313,133 249.628,488 3.347.478,176 6.333,477 487.449,993 10,000 5.226,948 33.065,972 14.054.326,556 5.437,818

15.778,655 926.377,761 9.206.823,168 757.414,831 1.161.633,696 1.025,000 550.005,109 14.627.325,500 2.060,293 69,984 86.099,064 1.404,588 212.704,118 808.986,660 297.117,956 3.003.510,520 10.061,735 382.159,754 35.018,719 1.629.547,518 3.290,135 256.526,849 3.892,574 5.110,109 3.719.521,378 2.465,459

62.190,449 2.577.253,273 29.999.205,208 132.885,484 2.159.612,003 333,923 2.651.262,225 15.775.061,292 21.755,719 4.180,158 422.629,352 21.313,072 609.622,293 3.490.631,761 370.677,433 221.873,628 13.300,566 214.609,769 1.717.930,658 3.043,342 230.923,144 10,000 22.349,347 27.955,863 37.816.313,100 45.928,267

11.072,237 90.884,470 45.972,397 19.842,804 42.240,844 10,000 408.165,929

10.795,957 9.295,080 1.147,030 53,903 6.514,738 -

21.868,194 100.179,550 47.119,427 19.896,707 48.755,582 10,000 408.165,929

-

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged) JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD

496.578,083 994.053,853 87.081,574 5.151.230,375 129.010,042 71.124,264 1.090.707,031 64.677,527 920.912,149 819.329,264 5.759,639

141.811,993 393.766,355 283.665,342 2.013.207,629 78.247,904 16.038,875 238.922,333 835.388,177 772.334,613 26.436,945 44.917,782 337.681,711 1.853,185

483.715,696 995.255,013 83.226,473 3.305.786,364 188.699,976 56.621,402 490.217,350 894.588,189 541.499,452 8.127,645 12.169,861 531.920,326 3.151,708

154.674,380 392.565,195 287.520,443 3.858.651,640 18.557,970 30.541,737 839.412,014 5.477,515 1.151.747,310 18.309,300 32.747,921 625.090,649 4.461,116

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD JPM US Small Cap Growth I2 (dist) - USD JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD

22.654,890 1.485.597,802 35.998,073 232.318,392 77.233,444 44.370,537 8.607,265 907.862,865 8.576,307

72.684,515 1.355.551,074 2.397,120 217.637,172 145.911,175 680.440,178 84.744,000 679.302,232 815.428,427 10,000 8.860,043

19.026,850 1.190.734,362 1.288,762 105.196,601 42.700,291 595.198,739 3.684,075 364.168,998 4.047,377

76.312,555 1.650.414,514 37.106,431 344.758,963 180.444,328 129.611,976 89.667,190 1.222.996,099 815.428,427 10,000 13.388,973

JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)# JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD# JPM US Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD# JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged) JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD JPM US Select Equity Plus C (acc) - CHF (hedged)* JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged) JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged) JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged) JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged) JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD JPM US Select Equity Plus I (dist) - GBP* JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged) JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD JPM US Select Equity Plus I2 (dist) - GBP JPM US Select Equity Plus I2 (dist) - USD JPM US Select Equity Plus P (acc) - USD JPM US Select Equity Plus P (dist) - USD JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD JPM US Select Equity Plus X (dist) - USD JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund (20) JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged) JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD JPM US Select Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD JPM US Select Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM US Select Long-Short Equity I (perf) (acc) - USD JPM US Select Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD

(20) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund ôçí 1ç Äåêåìâñßïõ 2017. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. # Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2017, ôï åðßèçìá «perf» (åðßäïóçò) áöáéñÝèçêå áðü ôçí ïíïìáóßá ôùí óõãêåêñéìÝíùí Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí, êáèüôé ïé Êáôçãïñßåò áõôÝò äåí ÷ñåþíïõí áìïéâÞ åðßäïóçò. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

84

JPMorgan Funds ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôïí Áñéèìü Ìåñéäßùí (óõíÝ÷åéá) Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôçí ¸íáñîç ôïõ ¸ôïõò

ÅããåãñáììÝíá Ìåñßäéá

Ìåñßäéá áðü ÅîáãïñÜ

Ìåñßäéá óå Êõêëïöïñßá óôç ËÞîç ôïõ ¸ôïõò

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged)** JPM US Smaller Companies A (acc) - USD JPM US Smaller Companies A (dist) - USD JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged) JPM US Smaller Companies C (acc) - USD JPM US Smaller Companies C (dist) - USD JPM US Smaller Companies D (acc) - USD JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged) JPM US Smaller Companies I (acc) - USD JPM US Smaller Companies I (dist) - USD JPM US Smaller Companies P (dist) - USD JPM US Smaller Companies X (acc) - USD

16.783.765,262 554.940,037 161.192,909 1.980.772,972 824.946,915 595.134,729 13.916,930 1.439.998,822 388,364 96.314,729 2.861.142,841

5.794,472 3.060.934,467 392.524,435 108.632,774 844.502,442 154.597,781 142.261,577 3.538,937 271.993,937 267.277,802 5.961,679 254.556,770

9.292.873,686 355.524,067 53.946,315 928.562,427 163.498,713 271.976,187 12.718,469 847.976,830 21.902,520 24.832,134 537.349,971

5.794,472 10.551.826,043 591.940,405 215.879,368 1.896.712,987 816.045,983 465.420,119 4.737,398 864.015,929 245.763,646 77.444,274 2.578.349,640

JPMorgan Funds - US Technology Fund JPM US Technology A (acc) - EUR JPM US Technology A (acc) - SGD JPM US Technology A (acc) - USD JPM US Technology A (dist) - GBP JPM US Technology A (dist) - USD JPM US Technology C (acc) - EUR JPM US Technology C (acc) - USD JPM US Technology C (dist) - USD JPM US Technology D (acc) - EUR JPM US Technology D (acc) - USD JPM US Technology I (acc) - USD* JPM US Technology I2 (acc) - USD JPM US Technology X (acc) - USD

32.782,113 3.844,624 2.064.060,378 428.200,691 10.744.022,263 6.666,482 2.382.019,932 26.881,715 61.360,616 7.104.718,885 451,788 893,565

123.269,887 12.898,988 2.197.797,689 278.003,801 48.177.814,615 34.564,964 5.043.000,228 20.076,666 445.569,352 16.665.523,579 95.917,331 10,000 1.254,244

35.396,113 10.872,446 2.078.332,245 213.251,552 36.555.475,849 3.226,662 2.485.724,029 5.708,366 137.545,271 11.748.315,896 96.369,119 201,981

120.655,887 5.871,166 2.183.525,822 492.952,940 22.366.361,029 38.004,784 4.939.296,131 41.250,015 369.384,697 12.021.926,568 10,000 1.945,828

JPMorgan Funds - US Value Fund JPM US Value A (acc) - EUR JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) JPM US Value A (acc) - SGD JPM US Value A (acc) - USD JPM US Value A (dist) - GBP JPM US Value A (dist) - USD JPM US Value C (acc) - EUR JPM US Value C (acc) - EUR (hedged) JPM US Value C (acc) - USD JPM US Value C (dist) - GBP JPM US Value C (dist) - USD JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) JPM US Value D (acc) - USD JPM US Value I (acc) - EUR JPM US Value I (acc) - EUR (hedged) JPM US Value I (acc) - USD JPM US Value I (dist) - GBP* JPM US Value I (dist) - USD JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged) JPM US Value I2 (acc) - USD JPM US Value I2 (dist) - GBP JPM US Value I2 (dist) - USD JPM US Value X (acc) - EUR (hedged)** JPM US Value X (acc) - USD

3.280,816 3.025.522,968 59.316,976 14.556.398,432 54.857,082 14.641.763,633 424.124,340 2.819.047,268 29.116.683,715 6.581,034 1.438.877,724 2.157.846,944 2.705.846,156 81.819,294 2.508.640,263 19.271,320 769.139,616 4.932.609,360

9.497,794 4.428.369,714 44.272,300 5.505.377,051 1.487,256 3.474.492,607 210.488,776 1.298.112,880 8.883.367,261 92,391 849.222,494 774.012,228 418.209,959 3.377.272,105 24.278,813 826.186,783 106.240,780 71.677,469 1.460.214,753 14.514,874 21.835,728 34.322,000 1.579.152,815

2.752,564 2.909.108,758 66.110,226 8.520.577,293 24.317,297 7.224.182,974 291.989,899 1.920.048,561 16.542.440,303 1.357,647 1.030.018,422 893.360,661 1.122.383,499 718.308,232 99.979,274 2.752.029,165 19.271,320 865.884,396 11.092,316 486.904,094 8.667,787 1.547,000 364.937,153

10.026,046 4.544.783,924 37.479,050 11.541.198,190 32.027,041 10.892.073,266 342.623,217 2.197.111,587 21.457.610,673 5.315,778 1.258.081,796 2.038.498,511 2.001.672,616 2.658.963,873 6.118,833 582.797,881 9.496,000 60.585,153 973.310,659 14.514,874 13.167,941 32.775,000 6.146.825,022

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. Ïé óõíïäåõôéêÝò óçìåéþóåéò áðïôåëïýí áíáðüóðáóôï ìÝñïò áõôþí ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí.

85

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR^ JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR

19,27 10,50 71,54 8,06 83,19 82,52 13,10 69,06 93,18 9,78 108,57 96,25 95,30 78,65

17,65 9,44 66,18 7,41 75,69 74,94 11,67 63,54 85,98 8,85 96,66 72,57

16,71 8,70 63,75 6,72 70,96 70,36 10,66 57,58 82,02 8,22 88,30 69,23

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Aggregate Bond A (acc) - USD JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)^ JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM Aggregate Bond C (acc) - USD JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged) JPM Aggregate Bond C (dist) - USD JPM Aggregate Bond C (inc) - EUR (hedged)*** JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) JPM Aggregate Bond D (acc) - USD JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) JPM Aggregate Bond I (acc) - USD JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged) JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged)* JPM Aggregate Bond I (dist) - USD* JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) JPM Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM Aggregate Bond X (acc) - USD JPM Aggregate Bond X (dist) - GBP (hedged) JPM Aggregate Bond X (dist) - USD JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (hedged)

8,65 13,62 74,61 82,42 115,36 77,31 66,45 106,43 77,77 110,25 81,74 115,97 74,52 97,61 99,02 97,62 98,11 99,02 81,67 117,08 62,45 106,70 9,90

8,83 13,59 77,13 83,74 114,57 79,90 68,10 107,66 77,57 79,69 110,42 83,01 115,12 77,01 67,88 107,44 82,60 115,76 63,99 108,06 10,10

9,05 13,69 80,47 85,41 114,90 85,32 70,57 110,40 80,92 81,97 111,68 84,63 115,40 80,34 70,35 110,19 83,87 115,56 67,22 110,80 10,41

JPMorgan Funds - America Equity Fund JPM America Equity A (acc) - AUD JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged) JPM America Equity A (acc) - EUR JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged) JPM America Equity A (acc) - HKD JPM America Equity A (acc) - USD JPM America Equity A (dist) - USD JPM America Equity C (acc) - EUR JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged) JPM America Equity C (acc) - USD JPM America Equity C (dist) - USD JPM America Equity D (acc) - EUR JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged) JPM America Equity D (acc) - USD JPM America Equity I (acc) - EUR (hedged)* JPM America Equity I (acc) - USD JPM America Equity I (dist) - USD* JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged) JPM America Equity I2 (acc) - USD JPM America Equity I2 (dist) - USD JPM America Equity X (acc) - USD

20,87 16,71 153,97 14,95 21,65 25,58 191,49 120,09 15,59 32,16 206,41 18,31 13,76 22,38 218,41 101,50 103,07 103,07 32,89

17,47 14,58 136,83 13,34 18,77 22,28 167,64 105,71 13,79 27,77 179,54 16,40 12,37 19,64 107,90 188,50 134,65 28,20

14,55 11,65 113,14 10,92 15,03 17,92 135,88 86,65 11,18 22,15 144,55 13,67 10,20 15,93 87,42 150,34 108,38 22,35

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

86

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD JPM ASEAN Equity A (acc) - USD JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD JPM ASEAN Equity C (acc) - USD JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN JPM ASEAN Equity D (acc) - USD JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR* JPM ASEAN Equity I (acc) - USD JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR JPM ASEAN Equity X (acc) - USD JPM ASEAN Equity X (dist) - USD

18,75 22,68 21,83 132,49 13,85 155,99 108,42 16,23 518,34 18,91 149,51 94,61 88,25 111,68 118,73 109,76

18,35 21,98 20,96 128,58 13,31 148,48 106,37 16,01 493,71 18,29 142,26 110,13 112,12 106,15

16,64 19,00 18,51 115,63 11,39 129,98 91,45 14,63 471,72 16,27 102,54 124,49 100,63 97,37 94,41

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund (1) JPM Asia Growth A (acc) - USD JPM Asia Growth A (dist) - USD JPM Asia Growth C (acc) - EUR JPM Asia Growth C (acc) - USD JPM Asia Growth C (dist) - USD JPM Asia Growth D (acc) - EUR JPM Asia Growth D (acc) - USD JPM Asia Growth I2 (acc) - USD JPM Asia Growth X (acc) - USD JPM Asia Growth X (dist) - USD*

30,53 12,40 100,38 140,32 133,70 100,03 129,86 94,55 18,99 -

27,02 10,98 123,15 118,31 115,80 16,53 120,16

20,58 8,40 92,97 90,36 88,83 12,38 91,70

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD

18,95 13,90 15,64 22,07 105,49 133,64 135,78 152,50 141,16 121,10 140,99 125,42 125,84 181,44

16,91 12,11 13,82 19,31 94,21 117,65 120,15 132,35 124,08 108,88 124,33 110,93 109,17 156,22

13,36 9,26 10,41 14,85 71,37 92,30 94,12 100,92 96,86 86,66 96,33 83,21 118,18

(1) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ìåôïíïìÜóôçêå áðü JPMorgan Funds - Asia Equity Fund óå JPMorgan Funds - Asia Growth Fund óôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò.

87

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged) JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged) JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged) JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged) JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged) JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged) JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged) JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD JPM Asia Pacific Income C (acc) - HKD* JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)** JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (hedged)* JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)** JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)** JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)** JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)* JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD* JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)** JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD

13,49 21,47 30,54 9,77 9,52 9,60 9,74 9,69 9,58 9,86 12,59 13,65 11,55 112,01 16,34 113,52 9,46 9,63 94,72 9,09 10,69 9,47 111,71 28,13 95,75 103,55 111,22 131,67

13,31 21,30 31,05 9,90 9,97 10,10 10,05 9,96 10,21 12,97 14,29 12,06 116,03 11,88 16,07 115,34 10,93 10,96 98,39 72,31 10,97 10,91 10,93 10,49 10,86 114,77 28,03 102,16 107,80 109,38 128,51

11,88 19,11 28,88 9,31 9,37 9,48 9,43 9,37 9,61 12,09 13,12 11,34 108,80 10,51 14,30 106,97 10,19 10,22 91,54 67,26 10,23 10,20 10,11 9,55 10,14 106,72 25,26 101,59 97,28 113,43

JPMorgan Funds - Asian Total Return Bond Fund JPM Asian Total Return Bond A (acc) - USD JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD JPM Asian Total Return Bond C (acc) - USD JPM Asian Total Return Bond C (dist) - USD JPM Asian Total Return Bond I (acc) - USD

10,22 9,27 96,88 96,68 96,94

10,39 9,84 -

10,13 10,05 -

JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund JPM Brazil Equity A (acc) - EUR JPM Brazil Equity A (acc) - SGD JPM Brazil Equity A (acc) - USD JPM Brazil Equity A (dist) - USD JPM Brazil Equity C (acc) - USD JPM Brazil Equity D (acc) - EUR JPM Brazil Equity D (acc) - USD JPM Brazil Equity I (acc) - USD JPM Brazil Equity T (acc) - EUR JPM Brazil Equity X (acc) - USD

40,47 7,11 5,45 4,83 10,84 42,52 4,91 5,98 38,20 97,24

43,70 7,59 5,77 5,19 11,39 46,37 5,26 6,28 41,67 101,31

40,25 6,68 5,17 4,71 10,14 43,14 4,76 5,59 38,76 -

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR JPM China A-Share Opportunities I (acc) - HKD

17,63 13,31 136,15 10,92 20,52 18,05 13,64 139,31 21,02 20,60 95,62 13,65

15,97 11,77 123,82 18,24 16,22 11,96 125,62 18,52 18,48 11,96

14,08 10,04 104,45 15,65 14,17 10,11 105,08 15,75 15,75 10,11

JPMorgan Funds - China Bond Fund JPM China Bond A (acc) - RMB JPM China Bond A (mth) - HKD (hedged) JPM China Bond A (mth) - RMB JPM China Bond A (mth) - USD (hedged) JPM China Bond C (dist) - GBP (hedged)

111,20 108,07 96,88 14,21 9,66

109,45 114,76 99,90 14,94 10,24

106,29 121,76 101,55 15,77 10,85

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò.

88

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

JPMorgan Funds - China Fund JPM China A (acc) - SGD JPM China A (acc) - USD JPM China A (dist) - HKD JPM China A (dist) - USD JPM China C (acc) - USD JPM China C (dist) - HKD* JPM China C (dist) - USD JPM China D (acc) - EUR JPM China D (acc) - USD JPM China I (dist) - USD* JPM China I2 (acc) - USD JPM China T (acc) - EUR JPM China X (acc) - USD

19,86 43,60 15,58 66,86 47,16 175,40 127,60 49,49 92,21 114,00 183,65

15,96 34,71 12,36 53,30 37,23 139,28 104,63 39,78 93,47 143,84

12,05 26,75 9,64 41,74 28,46 10,14 109,16 83,68 30,96 91,60 74,77 109,07

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged) JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged) JPM Diversified Risk A (acc) - USD JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged) JPM Diversified Risk C (acc) - SEK (hedged) JPM Diversified Risk C (acc) - USD JPM Diversified Risk C (dist) - EUR (hedged)^ JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged) JPM Diversified Risk D (acc) - USD JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged) JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged) JPM Diversified Risk X (acc) - USD JPM Diversified Risk X (dist) - AUD (hedged)

82,01 714,27 115,95 95,93 745,90 97,86 91,28 79,27 111,96 96,52 95,90 98,86 9,75

86,00 750,43 118,72 99,94 777,40 95,92 83,67 115,38 99,91 -

82,75 723,60 112,50 744,01 92,56 81,04 110,04 -

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR JPM Emerging Europe Equity I2 (acc) - EUR JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR

16,56 97,30 35,76 17,43 146,57 104,37 26,15 14,23 93,23 22,32

16,58 95,55 36,76 17,32 142,85 107,22 26,44 14,14 21,99

14,28 80,12 32,57 14,81 118,89 94,93 23,00 12,08 18,63

JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - EUR JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - SGD JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - USD JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (dist) - USD JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - EUR JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - USD JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity I (acc) - USD JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity X (acc) - USD

17,59 19,07 49,88 104,06 11,84 21,88 89,31 82,17 37,15 146,82 11,60

17,69 18,82 49,85 103,91 11,71 21,43 89,10 83,50 37,03 143,74 11,26

15,51 16,06 43,24 90,41 9,71 18,15 77,41 73,93 31,91 121,69 9,45

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged)* JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged)

104,24 72,41

74,20 107,82 74,19

69,58 101,62 69,23

409,74 83,39 97,07 98,51 575,89 95,70 96,73 95,09 86,90 134,01 88,81 79,87 10.770,00 157,04 86,54 511,86 96,33

417,13 90,83 100,59 581,97 93,94 137,38 99,94 87,61 11.105,00 158,63 89,19 92,41 514,43 -

394,61 91,69 546,59 94,11 130,89 89,08 10.621,00 148,94 84,75 86,83 480,51 -

JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund JPM Emerging Markets Bond A (acc) - USD JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD JPM Emerging Markets Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Bond C (acc) - GBP JPM Emerging Markets Bond C (acc) - USD JPM Emerging Markets Bond C (dist) - GBP JPM Emerging Markets Bond C (dist) - GBP (hedged) JPM Emerging Markets Bond C (dist) - USD** JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD JPM Emerging Markets Bond D (mth) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD JPM Emerging Markets Bond I (acc) - JPY (hedged) JPM Emerging Markets Bond I (acc) - USD JPM Emerging Markets Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Bond X (acc) - GBP (hedged)* JPM Emerging Markets Bond X (acc) - USD JPM Emerging Markets Bond X (dist) - GBP (hedged)

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

89

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD* JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged)

90,10 108,02 145,67 108,07 73,24 99,16 65,93 8,82 8,85 83,48 95,61 96,73 983,04 144,88 110,93 71,33 57,73 98,96 62,78 89,16 99,95 63,86 88,45 98,76 111,11 84,27 82,96 122,29 68,52 85,24

95,23 113,74 149,51 108,41 79,84 105,67 73,57 9,62 9,69 90,81 100,45 101,32 1.031,28 147,94 110,62 77,70 62,42 105,43 69,68 96,48 105,80 71,60 99,31 103,40 113,40 92,31 86,41 124,18 74,61 88,79

91,63 108,85 140,81 99,92 79,23 106,34 74,51 9,60 9,69 90,43 96,45 138,61 101,35 77,07 61,67 102,89 70,18 95,55 101,81 72,88 98,39 106,20 92,13 100,27 81,81 115,72 73,96 84,06

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged) JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged)** JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD^ JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged) JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged) JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged) JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (hedged)* JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged) JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged) JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (hedged)* JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged) JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (hedged)* JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (hedged)* JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD* JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Debt I (dist) - USD* JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (hedged) JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged) JPM Emerging Markets Debt X (dist) - USD

9,75 94,92 14,09 95,75 20,07 8,50 77,00 98,81 7,54 8,05 9,52 8,49 9,35 12,65 95,08 14,98 72,78 128,02 71,60 98,50 97,42 9,63 92,00 15,46 88,34 86,09 121,53 89,70 9,09 98,95 93,85 90,67 113,85 94,49 96,49

14,77 20,51 9,30 83,49 105,68 8,26 8,81 10,43 9,43 9,52 10,16 13,82 15,59 75,02 129,90 78,24 107,63 10,54 10,46 10,57 91,27 10,48 99,82 16,33 99,79 89,56 123,26 98,76 9,94 97,14 92,95 114,89 103,00

14,19 19,38 9,35 79,55 104,34 8,35 8,90 10,53 9,52 9,77 10,18 13,93 14,87 70,81 121,87 78,51 106,20 10,57 10,48 10,58 92,83 10,43 99,93 15,79 85,39 115,60 99,63 105,22 9,98 92,14 87,21 107,21 101,60

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

90

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - EUR JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - USD JPM Emerging Markets Diversified Equity I (acc) - USD JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - EUR JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - GBP JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - USD

89,92 90,95 115,08 128,87 115,63 91,20 119,54

87,31 87,56 108,66 121,63 110,43 86,64 111,96

70,17 69,78 84,30 94,33 87,31 64,39 86,17

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR^ JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged) JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged) JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (hedged)* JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged) JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR^ JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR JPM Emerging Markets Dividend D (dist) - USD JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR^

81,61 92,18 107,32 77,33 70,76 69,92 7,75 9,09 8,78 8,56 7,83 78,55 84,54 93,29 109,06 83,01 74,17 88,42 111,63 67,03 94,65 111,63 88,42 67,03 96,27 117,60 86,14

80,23 89,62 102,34 77,00 70,22 71,32 7,81 9,11 8,03 8,73 8,64 7,89 78,51 82,40 89,93 103,13 82,58 75,03 86,62 108,82 68,90 97,31 107,58 86,61 68,90 92,08 110,32 85,63

69,39 77,91 86,61 68,93 59,08 65,22 6,95 8,09 7,16 7,72 7,51 7,05 69,76 70,67 77,52 86,54 73,85 68,06 75,86 63,49 92,69 75,86 63,49 78,74 91,83 76,56

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD JPM Emerging Markets Equity I (dist) - GBP* JPM Emerging Markets Equity I (dist) - USD* JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR^* JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR (hedged)* JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR^ JPM Emerging Markets Equity X (dist) - USD**

18,21 90,23 18,08 26,60 45,24 35,75 103,59 92,33 29,93 91,71 113,77 12,11 115,61 38,77 19,43 102,29 13,86 20,21 97,82 96,22 96,87 96,75 115,67 36,93 16,08 92,20

17,19 85,86 16,90 24,62 42,68 33,24 97,11 87,20 27,52 86,25 105,50 11,52 110,83 36,17 18,21 96,57 12,86 18,57 13,76 92,06 107,46 80,66 33,65 15,16 20,76

14,01 69,47 13,14 19,54 33,03 26,55 78,62 70,03 21,69 66,72 84,54 9,47 28,94 14,73 77,53 9,92 14,63 62,58 88,19 11,33 75,66 86,23 64,20 26,28 12,41 16,54

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

91

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged) JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged)* JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (dist) - EUR (hedged)^* JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR^ JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - SEK (hedged) JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - EUR^ JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (div) - EUR* JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR^ JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP^ JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged) JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - USD** JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP

30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

99,65 93,04 128,32 72,45 89,73 89,71 123,95 70,73 90,25 108,12 103,36 96,88 98,25 11.011,00 130,38 67,58 100,07 -

104,09 96,84 130,34 77,74 94,18 95,75 125,29 75,86 94,31 110,27 107,38 99,80 101,71 11.356,00 131,74 72,48 -

104,54 96,85 128,16 80,63 95,99 99,16 122,58 78,66 94,70 108,86 107,26 100,26 11.314,00 128,83 75,16 90,37 78,09

967,48 13,43 16,70 15,63 75,58 62,76 62,65 5,68 6,85 8,25 108,26 76,33 971,05 14,13 66,47 49,39 56,78 12,75 14,72 6,09 88,17 52,97 107,50 57,66 124,21 82,41 96,45 99,14 98,75 60,05 18,43 101,33 92,51 89,74 72,36 99,58

14,34 17,65 16,36 84,96 70,17 71,83 6,44 7,65 9,27 114,84 81,79 14,70 74,71 55,20 62,16 63,45 13,67 15,49 7,02 102,65 59,85 113,99 61,75 129,18 92,61 105,92 69,19 19,07 111,08 76,34 104,50

13,99 16,41 15,54 86,77 67,34 75,08 6,57 7,74 9,42 111,37 78,70 13,87 76,26 52,99 64,59 64,11 13,40 14,78 7,37 61,15 110,50 59,40 121,90 94,53 103,85 72,68 17,90 73,63 94,73

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

92

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged) JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD JPM Emerging Markets Opportunities A (inc) - EUR*** JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - SGD* JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - SGD (hedged)* JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD JPM Emerging Markets Opportunities C (inc) - EUR*** JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD* JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR (hedged)* JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - AUD JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY JPM Emerging Markets Small Cap X (perf) (dist) - USD^

30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

96,44 104,70 15,38 13,85 286,25 109,19 83,33 114,42 113,84 102,96 545,97 408,56 105,21 84,65 111,33 101,78 494,69 127,11 133,39 13,41 129,42 97,76 96,45 101,26 108,34 100,14 481,53 14,64 153,57

89,33 96,04 13,97 12,57 257,45 100,67 76,43 103,47 90,08 104,67 93,75 480,18 13,29 13,69 364,88 96,86 77,52 100,62 115,29 94,07 441,65 115,23 121,43 12,08 115,54 93,59 97,77 79,13 89,89 426,20 12,68 140,31

69,83 75,45 10,46 9,66 196,80 79,90 57,35 79,94 71,48 81,20 73,10 391,51 9,88 10,44 276,96 78,37 57,70 78,43 90,74 74,46 365,52 88,78 94,69 8,98 87,66 95,60 74,08 75,55 60,71 65,29 320,61 10,08 102,02

13,16 15,30 9,99 115,87 118,24 24,92 96,40 131,93 13,94 144,95 90,76 131,36 131,52 10.909,00 130,26

12,65 14,42 9,65 109,85 112,90 23,34 92,77 128,04 13,26 135,66 127,48 124,31 10.242,00 123,16

10,90 12,10 7,97 96,64 19,45 76,26 111,34 11,22 113,08 110,87 105,16 102,00

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

93

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - USD*** JPM Emerging Markets Strategic Bond A (mth) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)^ JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond C (inc) - USD*** JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD

94,28 102,68 82,44 93,76 90,93 80,35 122,81 66,30 56,24 103,13 60,03 92,72 96,28 74,05 107,83 90,91 74,75 100,01 52,83 91,05 90,24 76,91 98,72 98,91 81,78 113,57

100,27 106,36 91,47 101,69 101,28 85,10 126,68 73,39 63,97 106,34 66,10 100,53 101,03 102,11 78,08 110,65 98,00 80,08 104,39 60,64 103,29 94,41 81,10 85,73 115,95

96,19 100,35 90,75 99,17 98,80 81,61 119,70 73,05 65,62 99,89 65,16 98,09 98,52 74,59 104,17 96,17 77,36 99,60 62,67 91,23 77,45 81,07 107,83

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD

16,29 19,76 23,29 10,30 101,47 100,30 23,40 111,09

14,61 17,46 20,90 9,03 90,98 90,85 20,89 97,41

13,30 15,49 18,99 7,95 82,25 83,51 18,72 85,75

97,45 98,13

100,81 100,95

-

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund JPM EU Government Bond A (acc) - EUR JPM EU Government Bond A (dist) - EUR JPM EU Government Bond C (acc) - EUR JPM EU Government Bond C (dist) - EUR JPM EU Government Bond D (acc) - EUR JPM EU Government Bond I (acc) - EUR JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR JPM EU Government Bond X (acc) - EUR

15,17 110,75 15,97 111,71 14,86 120,48 99,26 130,61

14,95 110,94 15,71 111,71 14,67 118,46 128,09

15,48 116,58 16,24 116,96 15,23 122,37 131,98

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR^ JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR JPM Euro Aggregate Bond C (dist) - EUR^ JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR

13,59 105,45 115,48 106,13 111,47

13,54 106,37 114,55 107,06 111,41

13,89 111,54 117,02 112,03 114,67

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR

15,74 15,24 15,16 102,00 107,17

15,69 15,12 15,17 101,17 105,87

15,52 14,89 15,07 103,81

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR^ JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR JPM Euro Government Short Duration Bond X (acc) - EUR

11,15 9,38 11,30 11,05 102,58 99,85

11,21 9,50 11,35 11,12 102,99 100,04

11,26 9,65 11,38 11,18 103,27 100,12

JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund JPM Euro Money Market A (acc) - EUR JPM Euro Money Market C (acc) - EUR JPM Euro Money Market D (acc) - EUR

106,47 98,77 107,56

107,03 99,29 108,14

107,54 99,77 108,65

JPMorgan Funds - Equity Premium Income Fund JPM Equity Premium Income A (mth) - USD JPM Equity Premium Income C (mth) - USD

*** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

94

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

-

11,05 103,82 8,83 132,87 106,73 102,29 -

11,13 104,24 8,98 133,63 107,86 102,66 84,15 137,19

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (hedged) JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR

240,57 101,89 141,66 128,68 131,43 228,92 151,92 97,33

234,42 100,29 137,01 121,62 129,21 224,86 146,87 -

187,12 82,00 108,53 94,96 104,67 180,95 116,30 -

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged) JPM Euroland Equity A (acc) - EUR JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (hedged) JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged) JPM Euroland Equity A (dist) - EUR JPM Euroland Equity A (dist) - USD JPM Euroland Equity A (inc) - EUR*** JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged) JPM Euroland Equity C (acc) - EUR JPM Euroland Equity C (acc) - GBP (hedged)* JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged)** JPM Euroland Equity C (dist) - EUR JPM Euroland Equity C (dist) - USD JPM Euroland Equity D (acc) - EUR JPM Euroland Equity I (acc) - EUR** JPM Euroland Equity I (acc) - USD JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR JPM Euroland Equity T (acc) - EUR JPM Euroland Equity X (acc) - EUR

177,20 18,35 126,78 213,08 53,68 11,09 123,24 24,57 101,02 156,89 124,13 13,30 104,14 100,14 97,41 103,19 14,13

169,79 17,53 120,25 199,06 51,88 10,52 8,96 116,86 23,24 87,85 151,24 118,81 12,81 13,29

134,62 13,84 94,32 154,74 41,55 8,20 7,27 91,78 18,18 68,28 143,82 122,34 93,15 10,19 10,32

JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund (3) JPM Euroland Select Equity A (acc) - EUR JPM Euroland Select Equity A (dist) - EUR JPM Euroland Select Equity C (acc) - EUR JPM Euroland Select Equity D (acc) - EUR JPM Euroland Select Equity X (acc) - EUR

-

11,28 10,01 18,79 10,47 14,17

8,95 8,19 14,79 8,37 11,06

JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund (4) JPM Europe Dividend Alpha C (acc) - EUR JPM Europe Dividend Alpha I (acc) - EUR JPM Europe Dividend Alpha I (dist) - EUR^ JPM Europe Dividend Alpha X (dist) - EUR^

-

100,60 107,28 100,35 98,24

106,45 100,48

JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund (2) JPM Euro Short Duration Bond A (acc) - EUR JPM Euro Short Duration Bond C (acc) - EUR JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - USD (hedged) JPM Euro Short Duration Bond D (acc) - EUR JPM Euro Short Duration Bond I (acc) - EUR JPM Euro Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged) JPM Euro Short Duration Bond I (dist) - USD (hedged)

(2) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018. (3) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund óôéò 9 Öåâñïõáñßïõ 2018. (4) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åêêáèáñßóôçêå óôéò 28 Íïåìâñßïõ 2017. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

95

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged) JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged) JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged) JPM Europe Dynamic A (acc) - USD JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged) JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP JPM Europe Dynamic A (inc) - EUR*** JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR JPM Europe Dynamic C (acc) - USD JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged) JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP JPM Europe Dynamic C (inc) - EUR*** JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR JPM Europe Dynamic D (acc) - USD JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged) JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR JPM Europe Dynamic I (acc) - USD* JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged) JPM Europe Dynamic I (dist) - EUR JPM Europe Dynamic I (dist) - GBP* JPM Europe Dynamic I2 (acc) - EUR JPM Europe Dynamic I2 (acc) - USD (hedged) JPM Europe Dynamic I2 (dist) - EUR JPM Europe Dynamic I2 (dist) - GBP JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR** JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged)

14,36 23,83 13,32 12,97 153,06 182,74 19,85 26,64 31,47 156,42 187,46 96,41 113,56 20,98 146,20 166,81 30,22 160,58 127,98 99,12 100,59 99,15 99,61 100,22 142,33 109,73

13,91 23,78 13,04 12,62 149,94 177,03 20,05 26,82 123,72 31,18 152,01 180,28 97,59 114,05 102,02 21,13 144,45 163,10 29,93 154,38 129,23 108,53 139,83 104,63

11,05 19,69 10,51 10,15 120,91 142,22 17,07 21,46 105,34 25,63 121,62 143,78 82,63 91,34 86,04 17,67 117,67 132,44 24,59 115,11 123,07 109,36 86,32 113,96 -

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR

48,66 26,55 188,27 177,80 29,12 177,46 106,40 143,12

42,01 23,20 161,50 155,99 25,36 152,26 121,61

34,29 19,21 130,80 128,31 20,92 123,25 97,69

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund (5) JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged) JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged) JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR** JPM Europe Dynamic Technologies I2 (dist) - EUR JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR

44,00 297,52 26,87 22,60 278,71 108,74 231,52 128,70 14,32 109,49 97,62 154,53

37,46 245,31 23,16 19,39 235,46 198,36 111,44 12,32 129,44

27,99 178,00 17,60 13,85 174,58 149,75 79,08 9,30 95,16

(5) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ìåôïíïìÜóôçêå áðü JPMorgan Funds - Europe Technology Fund óå JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund óôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

96

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

129,03 118,37 1.060,03 112,00 142,44 93,78 82,99 68,57 118,85 109,66 101,43 149,04 93,89 109,31 109,87 99,10 -

127,73 116,72 1.046,73 108,32 137,22 93,31 82,11 67,67 99,25 116,66 107,22 99,78 144,50 93,28 106,52 107,39 100,22

126,07 114,65 1.029,42 103,62 132,63 92,75 76,71 66,68 114,19 104,47 101,32 97,65 140,24 92,35 102,66 102,10 104,60 867,46 96,87

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged) JPM Europe Equity A (acc) - EUR JPM Europe Equity A (acc) - USD JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged) JPM Europe Equity A (dist) - EUR JPM Europe Equity A (dist) - USD JPM Europe Equity C (acc) - EUR JPM Europe Equity C (acc) - USD JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged) JPM Europe Equity C (dist) - EUR JPM Europe Equity C (dist) - USD JPM Europe Equity D (acc) - EUR JPM Europe Equity D (acc) - USD JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged) JPM Europe Equity I (acc) - EUR JPM Europe Equity X (acc) - EUR JPM Europe Equity X (acc) - USD (hedged)

10,13 18,47 20,59 195,13 50,43 47,78 24,12 166,62 200,66 136,25 165,63 13,97 15,83 181,23 117,00 25,89 105,48

17,91 19,58 183,20 49,86 46,34 23,26 157,60 187,27 134,62 160,52 13,65 15,18 171,43 112,78 24,83 -

14,87 15,83 147,46 42,75 38,70 19,21 126,68 149,84 114,95 133,42 11,42 12,37 139,03 93,10 20,39 -

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged) JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged) JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged) JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR

16,87 21,42 192,66 14,48 12,75 114,95 216,02 167,51 198,08 117,13 97,59 15,23 19,41 178,08 107,40 21,38

16,55 20,62 183,09 14,39 12,63 112,34 210,38 160,17 186,90 116,27 96,25 15,09 18,89 171,12 104,58 20,65

13,62 16,51 146,08 12,08 9,98 172,07 127,52 148,10 102,65 76,00 12,53 15,28 138,03 85,59 16,75

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR^ JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR JPM Europe High Yield Bond C (acc) - USD (hedged) JPM Europe High Yield Bond C (dist) - EUR^ JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR^ JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR JPM Europe High Yield Bond X (acc) - GBP (hedged)*

19,35 2,75 18,81 134,67 106,27 12,15 92,15 108,65 107,27 99,25 142,59 122,89 -

19,36 2,85 18,76 131,07 110,03 12,23 97,25 108,33 111,05 143,48 121,95 110,10

17,87 2,75 17,26 118,70 105,85 11,35 94,91 103,51 133,17 111,61 99,92

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged) JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged) JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged) JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR^ JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged) JPM Europe Equity Absolute Alpha C (acc) - EUR* JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - CHF (hedged) JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - USD (hedged)* JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged) JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (hedged) JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - USD JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - USD (hedged)* JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - SEK (hedged)* JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - EUR*

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

97

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

100,53 101,12 1.009,30 104,27 94,69 101,64 100,06 94,55 98,87 101,50

101,36 101,55 1.015,02 102,32 99,66 101,71 101,04 100,06 101,31

-

JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund (6) JPM Europe Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR# JPM Europe Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR# JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (perf) (acc) - EUR

-

196,51 139,79 198,83

97,87 163,33 115,95 164,91

JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund (7) JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (acc) - EUR JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - EUR JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - GBP JPM Europe Select Equity Plus D (perf) (acc) - EUR JPM Europe Select Equity Plus X (perf) (acc) - EUR

-

11,91 15,17 14,63 8,75 10,79 118,15

10,11 12,55 12,84 7,23 9,26 98,74

31,49 1.084,68 204,84 170,05 81,19 35,31 37,45 184,40 23,11 252,62 108,07 97,43 97,43 175,33

28,43 181,50 148,28 74,47 32,24 33,56 168,30 21,08 226,32 155,81

22,66 140,82 114,50 60,54 24,65 26,54 135,94 16,97 178,88 122,16

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR

28,83 17,09 27,52 32,16 177,77 18,03 121,02 99,05 134,22

26,41 15,71 25,23 29,23 163,57 16,65 109,97 121,03

22,52 13,67 20,63 24,73 141,22 14,30 92,99 101,58

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged) JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP* JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR** JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR

16,18 16,35 21,88 21,26 103,60 130,31 17,65 111,83 98,54 98,18 130,76

16,28 16,86 22,45 21,23 100,32 134,23 101,78 17,89 111,60 129,51

12,59 13,30 16,55 16,28 106,78 75,77 13,94 85,56 98,54

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR**

108,17 109,82 99,08 109,89 98,15 98,59

107,24 107,79 107,81 -

-

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged) JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - SEK (hedged) JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR^^

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK JPM Europe Small Cap A (acc) - USD JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged) JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR JPM Europe Small Cap I (dist) - EUR**^ JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR JPM Europe Small Cap I2 (dist) - EUR JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR

(6) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï êáôÝóôç áíåíåñãü óôéò 10 Éáíïõáñßïõ 2018. (7) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. # Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2017, ôï åðßèçìá «perf» (åðßäïóçò) áöáéñÝèçêå áðü ôçí ïíïìáóßá ôùí óõãêåêñéìÝíùí Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí, êáèüôé ïé Êáôçãïñßåò áõôÝò äåí ÷ñåþíïõí áìïéâÞ åðßäïóçò. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^^ Ìå éó÷ý áðü ôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017, ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «S» óôçí éóïäýíáìç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «S1» åíôüò ôïõ ßäéïõò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ.

98

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund JPM Financials Bond A (acc) - EUR JPM Financials Bond A (dist) - EUR^ JPM Financials Bond A (div) - EUR JPM Financials Bond C (div) - EUR JPM Financials Bond D (acc) - EUR JPM Financials Bond D (div) - EUR JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR JPM Financials Bond T (div) - EUR

133,54 111,13 99,96 93,40 130,06 97,36 99,82 97,36

136,70 117,30 106,75 99,32 133,68 104,39 104,39

131,53 115,79 107,19 99,31 129,14 105,25 105,25

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) JPM Flexible Credit A (acc) - USD JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged) JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged) JPM Flexible Credit C (acc) - USD JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged) JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged) JPM Flexible Credit I2 (acc) - EUR (hedged) JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged) JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged) JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged)

10,29 15,30 70,12 85,57 112,03 93,57 60,99 99,61 86,48 64,97 99,55

10,43 15,13 74,84 86,28 110,33 95,14 65,36 87,94 69,63 -

9,95 14,21 75,28 81,95 103,19 91,14 66,01 84,25 70,31 -

JPMorgan Funds - France Equity Fund (3) JPM France Equity A (acc) - EUR JPM France Equity C (acc) - EUR JPM France Equity I (acc) - EUR

-

186,45 117,18 147,92

148,45 92,57 116,73

JPMorgan Funds - Germany Equity Fund (3) JPM Germany Equity A (acc) - EUR JPM Germany Equity A (dist) - EUR JPM Germany Equity C (acc) - EUR JPM Germany Equity C (dist) - EUR JPM Germany Equity D (acc) - EUR JPM Germany Equity I (dist) - EUR JPM Germany Equity T (acc) - EUR JPM Germany Equity X (acc) - EUR

-

27,19 13,14 17,81 99,20 4,63 153,04 18,01

22,26 10,84 14,47 82,45 3,83 111,47 126,62 14,51

JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - USD JPM Global Absolute Return Bond A (dist) - EUR (hedged)^ JPM Global Absolute Return Bond C (acc) - USD JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - EUR (hedged) JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - USD JPM Global Absolute Return Bond X (acc) - USD JPM Global Absolute Return Bond X (dist) - USD^

72,53 105,94 67,59 103,66 70,01 101,99 105,68 102,91

72,82 103,86 67,93 101,11 70,64 100,49 102,48 99,79

73,50 103,21 68,95 100,01 71,66 100,36 100,72 99,91

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD^ JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD

12,76 12,20 106,46 15,22 107,30

12,75 12,28 105,90 15,27 106,26

13,09 12,85 108,32 15,73 108,12

-

122,03 115,53 -

110,18 959,96 102,55 102,79 98,84

JPMorgan Funds - Global Allocation Fund (8) JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR JPM Global Allocation Fund A (acc) - SEK (hedged) JPM Global Allocation Fund A (acc) - USD (hedged) JPM Global Allocation Fund A (inc) - EUR JPM Global Allocation Fund C (acc) - EUR

(3) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund óôéò 9 Öåâñïõáñßïõ 2018. (8) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åêêáèáñßóôçêå óôéò 17 Éïõëßïõ 2017. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

99

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)^ JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged) JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD JPM Global Bond Opportunities C (acc) - PLN (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CHF (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (dist) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged) JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities I (acc) - SEK (hedged) JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD JPM Global Bond Opportunities I (dist) - GBP (hedged) JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD JPM Global Bond Opportunities I2 (dist) - GBP (hedged) JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged) JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL) JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged)** JPM Global Bond Opportunities X (acc) - GBP (hedged) JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)

99,57 993,13 85,97 99,37 9,92 738,71 9,94 119,85 99,09 69,61 99,57 99,60 99,55 96,12 97,28 9,92 9,94 91,52 98,03 79,35 99,40 9,92 447,42 760,57 9,94 112,16 99,12 99,56 102,01 102,19 94,75 9,92 9,94 93,63 83,76 116,69 62,16 96,15 92,72 95,88 79,25 989,80 113,02 61,78 97,20 98,72 97,74 78,39 64,94 94,24 97,37 78,95 103,99 9,41

101,92 1.016,10 87,67 754,10 119,34 72,92 101,50 95,51 99,80 80,47 445,37 772,18 111,07 104,71 104,44 97,18 85,85 116,77 66,73 101,53 99,64 80,34 1.004,49 111,88 65,42 80,34 69,71 98,17 78,89 106,82 9,73

84,17 725,42 112,74 72,55 100,86 94,95 95,72 76,84 416,43 738,78 104,35 96,06 82,84 110,86 67,77 100,89 76,68 105,07 64,73 77,52 70,81 93,13 74,13 103,71 9,58

JPMorgan Funds - Global Capital Structure Opportunities Fund JPM Global Capital Structure Opportunities A (acc) - EUR JPM Global Capital Structure Opportunities A (acc) - USD (hedged) JPM Global Capital Structure Opportunities C (acc) - EUR JPM Global Capital Structure Opportunities C (acc) - USD (hedged) JPM Global Capital Structure Opportunities C (dist) - GBP (hedged) JPM Global Capital Structure Opportunities S1 (acc) - EUR^^ JPM Global Capital Structure Opportunities X (acc) - EUR

102,07 117,82 104,34 120,58 75,27 110,05 109,84

101,29 114,18 102,80 116,04 74,71 108,06 107,51

93,84 104,12 94,58 105,09 69,69 99,07 98,28

** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^^ Ìå éó÷ý áðü ôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017, ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «S» óôçí éóïäýíáìç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «S1» åíôüò ôïõ ßäéïõò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ.

100

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SGD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) A (mth) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) C (mth) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) D (mth) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) I (inc) - EUR*** JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) I2 (dist) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - CHF (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - USD (hedged) JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged)

27,01 15,63 974,05 10,02 97,69 12,20 14,12 16,27 98,94 98,69 28,59 17,42 97,94 99,73 13,51 142,27 99,18 98,93 13,11 98,69 98,44 13,99 97,94 112,08 99,47 99,30 99,48 130,76 24,96 19,38 99,54 101,90

26,58 15,32 957,01 12,11 13,91 15,86 27,98 16,99 98,61 13,25 137,98 12,92 13,64 110,79 12,30 128,95 24,24 18,75 99,31

24,64 14,13 884,89 11,29 12,87 14,40 25,80 15,59 91,44 12,20 124,56 11,98 12,51 102,72 11,41 119,64 22,17 17,07 91,06

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund (9) JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged)^ JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I2 (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I2 (acc) - USD

86,52 107,34 76,51 88,56 113,02 81,51 108,23 75,89 109,76 97,78 99,29

-

-

(9) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 31 Éïõëßïõ 2017. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

101

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged) JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) & Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged) JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged) JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged) JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged) JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (hedged)*** JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (hedged) & Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) & Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged) JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged) JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged) & Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD* JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged) & Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD - Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged) JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged) & Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged) JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD - Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged) JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond I (dist) - GBP (hedged)* JPM Global Corporate Bond I (dist) - GBP (hedged) & Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond I (dist) - USD* JPM Global Corporate Bond I (inc) - EUR (hedged)*** JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - CHF (hedged) JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged) JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - USD JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (hedged) JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged) JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged) & Duration (hedged)*** JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD**

30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

9,92 100,63 12,55 655,02 9,80 106,25 16,74 80,56 8,33 103,61 68,52 13,03 97,67 95,17 994,43 132,07 89,99 77,42 64,86 104,97 71,18 97,62 12,10 16,16 6,88 93,67 99,03 83,60 10.336,00 116,58 84,23 98,99 96,09 96,33 9.866,00 97,73 96,33 96,84 97,73 82,29 67,77 89,72 79,48 111,89 63,07 98,24

103,53 12,86 87,86 663,31 108,99 16,76 106,43 84,33 8,66 106,15 72,82 84,09 77,69 13,67 101,42 97,10 89,52 1.015,47 131,66 111,56 94,68 81,00 67,57 63,51 107,54 75,30 10,09 101,02 12,45 83,10 16,25 107,74 7,35 97,67 101,39 85,25 76,69 10.507,00 116,17 108,29 94,75 101,83 68,19 68,70 108,83 82,01 84,67 72,30 91,12 79,99 111,04 65,45 103,12 -

103,19 12,75 84,62 648,69 108,27 16,34 100,87 85,34 8,71 105,67 74,81 85,02 76,37 13,51 102,41 95,82 85,83 1.004,37 127,74 105,26 96,28 81,89 67,90 61,99 106,86 77,01 9,95 101,65 12,39 80,35 15,90 102,52 7,58 99,01 100,56 84,10 73,50 10.368,00 112,67 102,13 96,36 68,51 66,25 108,15 82,91 84,27 74,57 89,52 77,88 107,26 65,82 106,02

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

102

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund JPM Global Dynamic A (acc) - CHF (hedged) JPM Global Dynamic A (acc) - EUR JPM Global Dynamic A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Dynamic A (acc) - SGD JPM Global Dynamic A (acc) - USD JPM Global Dynamic A (dist) - EUR^ JPM Global Dynamic A (dist) - GBP JPM Global Dynamic A (dist) - USD JPM Global Dynamic C (acc) - EUR JPM Global Dynamic C (acc) - EUR (hedged) JPM Global Dynamic C (acc) - USD JPM Global Dynamic C (dist) - EUR^ JPM Global Dynamic C (dist) - GBP JPM Global Dynamic C (dist) - USD JPM Global Dynamic D (acc) - EUR JPM Global Dynamic D (acc) - EUR (hedged) JPM Global Dynamic D (acc) - USD JPM Global Dynamic I (acc) - EUR (hedged)* JPM Global Dynamic I (acc) - USD JPM Global Dynamic I (dist) - USD* JPM Global Dynamic I (dist) - EUR^ JPM Global Dynamic X (acc) - EUR (hedged) JPM Global Dynamic X (acc) - USD

196,74 13,04 9,16 25,63 20,32 12,69 24,74 23,08 12,41 111,49 26,63 119,10 113,37 140,92 11,76 8,34 21,15 14,92 21,24 153,63 26,96

179,34 11,86 8,32 23,07 18,12 11,58 22,45 20,64 11,18 100,33 23,53 108,34 102,58 125,73 10,80 7,65 19,05 13,17 19,32 137,29 23,65

150,97 10,13 6,97 18,78 15,06 10,08 18,36 17,48 9,47 83,33 19,40 93,60 83,31 105,74 9,31 6,47 15,99 93,59 10,86 102,48 16,69 113,07 19,34

JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR# JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD# JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - USD*** JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD

119,01 125,60 125,72 97,22 116,96 94,97

111,66 115,58 115,64 115,61 108,88 -

-

JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund (10) JPM Global Equity Plus A (perf) (acc) - EUR JPM Global Equity Plus A (perf) (acc) - USD JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - EUR JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - USD JPM Global Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged) JPM Global Equity Plus D (perf) (acc) - EUR JPM Global Equity Plus I (perf) (acc) - EUR

102,91 98,42 103,06 100,04 98,57 100,14 99,07 103,07

-

-

JPMorgan Funds - Global Focus Fund JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged) JPM Global Focus A (acc) - EUR JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Focus A (dist) - EUR JPM Global Focus A (dist) - USD JPM Global Focus C (acc) - EUR JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged) JPM Global Focus C (acc) - USD JPM Global Focus C (dist) - EUR JPM Global Focus C (dist) - USD JPM Global Focus D (acc) - EUR JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) JPM Global Focus I (acc) - EUR JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged)** JPM Global Focus I2 (acc) - EUR JPM Global Focus T (acc) - EUR JPM Global Focus X (acc) - CHF JPM Global Focus X (acc) - EUR JPM Global Focus X (acc) - JPY* JPM Global Focus X (acc) - USD*

229,06 29,09 14,56 37,21 21,89 24,36 32,95 183,81 159,55 183,67 34,64 12,76 209,16 99,32 99,59 162,02 162,14 39,15 -

216,34 27,39 13,71 35,36 20,42 22,77 30,79 168,58 150,97 170,46 32,95 12,13 195,50 154,25 141,99 36,30 18.309,00 -

175,67 22,49 11,08 29,49 16,61 18,57 24,69 133,82 125,24 137,66 27,33 9,90 159,36 128,07 113,86 29,35 13.206,00 122,63

(10) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 26 Áðñéëßïõ 2018. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). # Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2017, ôï åðßèçìá «perf» (åðßäïóçò) áöáéñÝèçêå áðü ôçí ïíïìáóßá ôùí óõãêåêñéìÝíùí Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí, êáèüôé ïé Êáôçãïñßåò áõôÝò äåí ÷ñåþíïõí áìïéâÞ åðßäïóçò. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

103

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged) JPM Global Government Bond A (acc) - EUR JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Bond C (acc) - EUR JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Bond D (acc) - EUR JPM Global Government Bond I (acc) - EUR JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Bond X (acc) - EUR JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged) JPM Global Government Bond X (dist) - USD (hedged)*

10,07 12,82 17,02 13,20 117,59 12,59 112,05 116,58 99,18 100,66 13,55 117,76 99,57 -

12,85 16,66 13,19 114,85 12,63 111,99 113,82 13,51 114,67 100,09 -

13,36 17,05 13,70 117,34 13,17 116,22 116,24 13,98 116,80 102,84 118,21

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged)* JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - CHF (hedged)* JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Short Duration Bond I (acc) - EUR JPM Global Government Short Duration Bond I (acc) - USD (hedged)* JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Short Duration Bond P (acc) - EUR JPM Global Government Short Duration Bond P (acc) - USD (hedged) JPM Global Government Short Duration Bond P (dist) - GBP (hedged) JPM Global Government Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged)*

10,46 13,89 103,35 14,11 8,62 10,37 136,40 100,39 99,29 100,81 99,09 100,84 99,79 -

10,59 13,73 104,46 13,93 8,77 10,50 134,93 101,38 140,45 -

121,61 10,73 13,69 121,81 105,66 13,87 8,93 10,65 134,60 102,49 139,78 85,40

166,21 314,61 81,47 238,96 292,69 110,17 369,32 107,89 77,49 163,17 106,27 387,34 285,12 144,96 100,49 166,57 18.483,00

156,77 291,03 76,92 224,39 270,79 103,19 358,07 339,21 72,31 150,12 101,29 360,82 266,36 133,10 158,76 17.047,00

146,60 264,88 72,84 199,71 249,42 95,72 320,57 306,54 63,91 137,38 95,70 328,89 244,82 120,23 149,99 13.998,00

JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund (11) JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD JPM Global Merger Arbitrage A (dist) - GBP (hedged) JPM Global Merger Arbitrage C (acc) - USD JPM Global Merger Arbitrage C (dist) - GBP (hedged) JPM Global Merger Arbitrage I (acc) - EUR (hedged)

-

73,81 105,13 64,27 111,89 69,03 78,45

70,70 99,17 61,14 104,65 65,75 74,47

JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund (12) JPM Global Multi Asset Portfolios A (acc) - EUR JPM Global Multi Asset Portfolios C (acc) - EUR JPM Global Multi Asset Portfolios D (acc) - SEK (hedged)

-

100,09 104,46 1.031,67

95,45 98,93 990,03

100,97 102,10 99,57 121,99 96,56 123,31 96,54

100,91 106,87 103,51 122,93 101,91 124,29 101,92

103,88 100,02 114,99 99,89 116,29 99,90

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund JPM Global Healthcare A (acc) - EUR JPM Global Healthcare A (acc) - USD JPM Global Healthcare A (dist) - EUR^ JPM Global Healthcare A (dist) - GBP JPM Global Healthcare A (dist) - USD JPM Global Healthcare C (acc) - EUR JPM Global Healthcare C (acc) - PLN (hedged)* JPM Global Healthcare C (acc) - USD JPM Global Healthcare C (dist) - EUR JPM Global Healthcare C (dist) - GBP JPM Global Healthcare C (dist) - USD JPM Global Healthcare D (acc) - EUR JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged) JPM Global Healthcare D (acc) - USD JPM Global Healthcare I (acc) - USD JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD JPM Global Healthcare T (acc) - EUR JPM Global Healthcare X (acc) - JPY

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund JPM Global Multi Strategy Income A (acc) - EUR JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR JPM Global Multi Strategy Income C (div) - EUR JPM Global Multi Strategy Income D (acc) - EUR JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR JPM Global Multi Strategy Income T (acc) - EUR JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR

(11) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åêêáèáñßóôçêå óôéò 17 Íïåìâñßïõ 2017. (12) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åêêáèáñßóôçêå óôéò 25 Ïêôùâñßïõ 2017. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

104

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD JPM Global Natural Resources A (acc) - USD JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR JPM Global Natural Resources C (acc) - USD JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR JPM Global Natural Resources D (acc) - USD JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR** JPM Global Natural Resources I (dist) - EUR JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR JPM Global Natural Resources X (dist) - AUD

14,20 97,05 13,37 10,13 12,13 13,71 8,68 105,51 8,88 6,43 112,56 106,81 97,84 17,30 11,44

11,47 78,03 10,70 8,03 9,82 11,00 6,83 85,49 7,24 5,15 87,12 13,76 8,73

10,20 65,24 9,08 6,95 8,76 9,71 5,86 76,20 6,50 4,50 77,84 12,04 7,82

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged)^ JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD^ JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged) JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged) JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged) JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged) JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD

8,39 12,10 6,66 106,60 108,96 164,48 7,79 11,08 127,99 103,54 139,46 13,95

8,09 11,49 6,60 104,32 104,03 154,70 7,57 10,60 120,33 132,33 13,03

8,19 11,59 6,89 108,37 104,32 154,47 7,73 10,78 120,10 131,84 12,93

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR# JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)# JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD# JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD# JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR# JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged)# JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD# JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - EUR JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged)# JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - USD JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR# JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD* JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (hedged) JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD#

216,55 164,69 210,76 143,13 209,54 149,79 200,48 106,08 94,49 115,34 241,76 123,07 12,62 12,38 133,40

199,32 151,13 190,26 131,97 192,78 137,41 180,91 98,17 87,48 104,72 221,99 112,40 115,42 11,20 11,30 122,53

170,14 126,27 158,09 111,53 164,51 114,72 150,28 76,39 189,03 89,94 9,81 9,43 103,82

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD JPM Global Short Duration Bond C (dist) - EUR (hedged) JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged) JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD JPM Global Short Duration Bond I (dist) - EUR (hedged) JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged) JPM Global Short Duration Bond I (dist) - USD* JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged) JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - EUR (hedged) JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged) JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - USD JPM Global Short Duration Bond P (dist) - GBP (hedged) JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD JPM Global Short Duration Bond X (dist) - GBP (hedged)

7,44 11,12 73,62 11,25 70,43 5,93 99,94 76,89 74,22 105,71 69,52 61,40 98,91 100,34 98,92 99,48 100,34 99,51 75,29 114,32 60,72

7,56 11,05 74,59 11,14 72,33 6,02 100,14 78,41 75,17 104,63 71,24 62,37 100,28 76,02 112,81 61,64

7,63 10,97 75,06 11,02 73,61 6,09 99,99 79,41 75,61 103,51 72,48 62,96 100,41 76,22 111,21 62,04

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. # Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2017, ôï åðßèçìá «perf» (åðßäïóçò) áöáéñÝèçêå áðü ôçí ïíïìáóßá ôùí óõãêåêñéìÝíùí Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí, êáèüôé ïé Êáôçãïñßåò áõôÝò äåí ÷ñåþíïõí áìïéâÞ åðßäïóçò. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

105

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí

JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD JPM Global Socially Responsible C (acc) - USD JPM Global Socially Responsible C (dist) - EUR (hedged) JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD JPM Global Socially Responsible I (acc) - USD JPM Global Socially Responsible I (dist) - EUR (hedged) JPM Global Socially Responsible I (dist) - GBP JPM Global Socially Responsible I2 (acc) - USD JPM Global Socially Responsible I2 (dist) - GBP JPM Global Socially Responsible X (acc) - USD JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged) JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged) JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CZK (hedged) JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged) JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)^ JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged) JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged) JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged) JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged) JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD JPM Global Strategic Bond C (perf) (fix) EUR 2,60 - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD** JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged) JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - CHF (hedged)* JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged) JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged) JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - USD* JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD* JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (dist) - GBP (hedged) JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (dist) - USD JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD JPM Global Strategic Bond X (perf) (acc) - EUR (hedged)* JPM Global Strategic Bond X (perf) (acc) - USD*

30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

17,12 9,67 147,39 131,14 10,06 117,07 112,46 135,35 103,90 105,90 207,89

15,08 8,62 128,61 118,33 8,95 102,09 100,42 121,38 180,12

12,10 7,04 102,45 95,75 7,26 142,28

91,81 1.006,50 105,12 93,03 98,00 984,16 95,77 63,98 795,05 122,73 68,75 65,07 66,47 86,10 90,49 99,28 85,49 68,31 456,23 120,14 60,55 99,86 66,59 98,43 76,07 416,76 101,16 63,43 66,92 81,40 86,94 78,27 10.662,00 111,41 60,49 98,37 99,93 99,04 99,98 71,09 54,48 83,20 108,53 -

93,34 1.010,93 104,32 95,60 99,75 1.001,46 97,19 64,26 807,15 121,54 70,18 68,36 69,78 88,25 91,54 100,32 86,27 68,28 451,72 118,42 61,39 100,43 69,78 91,02 77,96 418,96 101,14 67,26 70,18 84,31 87,91 78,93 10.705,00 109,71 61,66 99,71 90,18 72,86 57,79 83,50 106,32 89,00 122,86

92,02 101,22 96,82 98,68 95,81 62,82 797,40 118,01 70,90 70,27 71,10 89,48 89,79 84,60 66,43 433,90 114,40 61,70 99,84 71,02 91,75 77,47 407,56 99,84 69,68 71,33 86,18 86,20 93,28 77,41 10.493,00 106,00 61,96 99,52 90,95 72,40 59,88 81,25 101,83 86,82 118,02

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

106

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí

JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - CHF (hedged) JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR (hedged) JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - USD JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - EUR (hedged) JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - USD JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - EUR JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - EUR (hedged) JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - USD JPM Global Unconstrained Equity C (dist) - USD* JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR (hedged) JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - USD JPM Global Unconstrained Equity I (acc) - JPY JPM Global Unconstrained Equity I (acc) - USD JPM Global Unconstrained Equity T (acc) - EUR JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR (hedged) JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - USD JPM Global Unconstrained Equity X (dist) - AUD JPMorgan Funds - Greater China Fund JPM Greater China A (acc) - SGD JPM Greater China A (acc) - USD JPM Greater China A (dist) - HKD JPM Greater China A (dist) - USD JPM Greater China C (acc) - EUR JPM Greater China C (acc) - SGD* JPM Greater China C (acc) - USD JPM Greater China C (dist) - USD JPM Greater China D (acc) - EUR JPM Greater China D (acc) - USD JPM Greater China I (acc) - USD JPM Greater China I (dist) - USD* JPM Greater China I2 (acc) - EUR JPM Greater China T (acc) - EUR JPM Greater China X (acc) - USD JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund (13) JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (acc) - EUR JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (acc) - USD JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (acc) - USD (hedged) JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (dist) - EUR^ JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (dist) - GBP JPM Highbridge Europe STEEP C (perf) (acc) - EUR JPM Highbridge Europe STEEP C (perf) (acc) - USD (hedged) JPM Highbridge Europe STEEP C (perf) (dist) - EUR^ JPM Highbridge Europe STEEP D (perf) (acc) - EUR JPM Highbridge Europe STEEP D (perf) (acc) - USD (hedged) JPM Highbridge Europe STEEP I (perf) (acc) - EUR JPM Highbridge Europe STEEP I (perf) (dist) - EUR^ JPM Highbridge Europe STEEP S1 (perf) (acc) - EUR^^ JPM Highbridge Europe STEEP T (perf) (acc) - EUR JPM Highbridge Europe STEEP X (perf) (acc) - EUR

30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

110,12 137,52 10,13 18,06 9,18 33,66 106,20 11,26 22,95 100,31 9,39 14,80 14.064,00 116,95 100,31 21,52 149,95 18,59 16,11

103,36 129,31 9,51 16,66 8,62 31,05 98,86 10,46 20,95 111,83 95,02 8,88 13,75 13.000,00 106,74 95,02 19,91 138,45 16,86 14,26

86,03 108,37 7,88 13,59 7,26 25,71 82,05 8,58 16,92 80,25 7,42 11,31 9.621,00 86,20 80,25 16,41 112,86 13,53 12,03

26,16 38,10 19,09 44,57 122,41 43,57 148,86 159,42 53,13 184,82 93,75 133,35 181,36

22,13 31,93 15,94 37,40 103,73 11,99 36,21 124,61 137,60 44,97 153,54 115,10 149,52

16,48 24,28 12,25 28,92 80,37 8,86 27,31 95,65 108,59 34,55 115,75 97,64 90,84 111,88

-

21,41 24,47 114,22 20,23 19,00 23,53 115,11 20,19 113,51 160,78 117,52 190,27 122,22

18,32 20,36 17,33 15,30 19,95 137,47 17,40 136,42 135,09 99,46 164,00 102,87

(13) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^^ Ìå éó÷ý áðü ôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017, ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «S» óôçí éóïäýíáìç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «S1» åíôüò ôïõ ßäéïõò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ.

107

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

18,39 21,84 28.432,61 21,40 17,37 24,06 129,87 105,99 128,58 34,81 90,87 182,83 16,32 554,02 20,00 98,47 145,25 98,56 98,72 131,90 25,67 189,01

17,41 20,80 26.978,83 19,87 16,47 22,69 120,70 99,62 121,48 559,45 32,09 85,18 168,97 15,66 521,65 18,72 133,86 126,56 23,47 174,54

15,93 18,83 24.202,33 17,68 15,24 19,73 108,66 90,45 109,13 64,81 490,95 28,36 73,54 151,09 14,28 464,91 16,79 118,26 85,07 113,26 115,47 84,32 20,57 155,03

JPMorgan Funds - Hong Kong Fund JPM Hong Kong A (acc) - USD JPM Hong Kong A (dist) - HKD JPM Hong Kong A (dist) - USD JPM Hong Kong C (acc) - USD JPM Hong Kong D (acc) - USD JPM Hong Kong X (acc) - USD

26,99 14,65 64,93 30,75 39,04 168,71

23,21 12,67 56,40 26,22 33,91 142,71

18,16 10,10 45,17 20,34 26,80 109,84

JPMorgan Funds - Income Fund JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged) JPM Income Fund A (acc) - SEK (hedged) JPM Income Fund A (acc) - USD JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged) JPM Income Fund A (div) - USD JPM Income Fund A (mth) - HKD JPM Income Fund A (mth) - USD JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged) JPM Income Fund C (acc) - USD JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged) JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged) JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged) JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged) JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)

78,99 706,79 112,70 62,99 89,30 9,33 9,21 99,91 114,58 64,48 99,39 61,60 99,39 95,78

78,81 706,45 109,90 66,33 92,42 9,60 9,52 111,05 67,49 65,23 -

75,90 681,88 104,11 67,90 93,01 9,59 9,58 104,66 68,65 67,16 -

-

104,95 87,54 823,90 119,07 70,73 68,88 102,49 103,24 100,42 109,39 63,76 100,16 83,72 77,35 107,67 60,61

100,27 83,54 786,84 112,13 69,58 68,56 98,74 102,58 62,74 97,51 79,93 73,57 101,18 59,70

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - HUF (hedged) JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - USD JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - EUR^ JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - GBP JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - USD JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - EUR JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - GBP (hedged)* JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - PLN (hedged)* JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - USD JPM Highbridge US STEEP C (perf) (dist) - GBP JPM Highbridge US STEEP C (perf) (dist) - USD JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - PLN (hedged) JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - USD JPM Highbridge US STEEP I (perf) (acc) - EUR (hedged)** JPM Highbridge US STEEP I (perf) (acc) - USD JPM Highbridge US STEEP I (perf) (dist) - GBP* JPM Highbridge US STEEP I (perf) (dist) - USD* JPM Highbridge US STEEP I2 (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Highbridge US STEEP I2 (perf) (acc) - USD JPM Highbridge US STEEP T (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Highbridge US STEEP X (perf) (acc) - EUR (hedged)* JPM Highbridge US STEEP X (perf) (acc) - USD JPM Highbridge US STEEP X (perf) (dist) - USD

JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund (14) JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - CHF (hedged) JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - SEK (hedged) JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD JPM Income Opportunity Plus A (perf) (dist) - EUR (hedged)^ JPM Income Opportunity Plus A (perf) (dist) - GBP (hedged) JPM Income Opportunity Plus C (dist) - GBP (hedged) JPM Income Opportunity Plus C (perf) (acc) - CHF (hedged) JPM Income Opportunity Plus C (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Income Opportunity Plus C (perf) (acc) - USD JPM Income Opportunity Plus C (perf) (dist) - GBP (hedged) JPM Income Opportunity Plus C (perf) (dist) - USD JPM Income Opportunity Plus D (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Income Opportunity Plus I (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM Income Opportunity Plus I (perf) (acc) - USD JPM Income Opportunity Plus I (perf) (dist) - GBP (hedged)

(14) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund óôéò 9 Öåâñïõáñßïõ 2018. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

108

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí

JPMorgan Funds - India Fund JPM India A (acc) - EUR* JPM India A (acc) - SGD JPM India A (acc) - USD JPM India A (dist) - GBP JPM India A (dist) - USD JPM India C (acc) - EUR JPM India C (acc) - USD JPM India C (dist) - USD JPM India D (acc) - EUR JPM India D (acc) - USD JPM India I (acc) - USD JPM India I (dist) - USD* JPM India I2 (acc) - USD JPM India I2 (dist) - USD JPM India T (acc) - EUR JPM India X (acc) - USD JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund JPM Indonesia Equity A (acc) - USD JPM Indonesia Equity C (acc) - USD JPM Indonesia Equity D (acc) - EUR JPM Indonesia Equity D (acc) - USD JPM Indonesia Equity X (acc) - JPY JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR JPM Italy Flexible Bond C (perf) (acc) - EUR JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR JPMorgan Funds - Japan Equity Fund JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged) JPM Japan Equity A (acc) - EUR JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) JPM Japan Equity A (acc) - JPY JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged) JPM Japan Equity A (acc) - USD JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) JPM Japan Equity A (dist) - GBP JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged) JPM Japan Equity A (dist) - JPY JPM Japan Equity A (dist) - SGD JPM Japan Equity A (dist) - USD JPM Japan Equity C (acc) - EUR JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged) JPM Japan Equity C (acc) - JPY JPM Japan Equity C (acc) - USD JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged) JPM Japan Equity C (dist) - GBP JPM Japan Equity C (dist) - JPY JPM Japan Equity C (dist) - USD JPM Japan Equity D (acc) - EUR JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged) JPM Japan Equity D (acc) - JPY JPM Japan Equity D (acc) - USD JPM Japan Equity I (acc) - EUR JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged) JPM Japan Equity I (acc) - JPY JPM Japan Equity I (acc) - USD JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR JPM Japan Equity J (dist) - USD JPM Japan Equity X (acc) - JPY JPM Japan Equity X (acc) - USD JPM Japan Equity X (acc) - USD (hedged)

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò.

109

30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

20,09 33,31 119,85 96,36 142,67 37,65 128,32 109,95 61,31 162,48 94,33 94,33 103,49 44,74

95,66 19,50 32,04 117,45 93,10 138,75 35,92 128,63 108,70 59,45 154,96 141,80 102,31 42,34

17,48 29,32 104,57 85,94 129,34 32,59 117,82 103,01 54,84 140,55 129,86 96,96 38,11

92,03 74,74 74,05 87,78 8.956,00

104,20 83,90 88,15 100,15 10.009,00

94,19 75,21 80,58 91,19 8.232,00

114,62 90,62 86,49 110,78 108,31 85,68 86,83 108,34 85,73

117,23 95,32 92,45 112,54 111,90 91,03 92,71 111,92 91,09

116,53 97,65 95,88 111,61 112,27 94,13 96,02 112,29 94,19

12,56 11,27 118,76 1.302,00 13,25 15,70 167,00 15,13 99,10 14.772,00 17,61 39,31 147,35 101,26 14.124,00 19,59 177,00 128,75 9.951,00 208,63 8,64 144,10 14.589,00 12,21 122,54 123,19 14.170,00 184,98 97,54 20,97 12.705,00 20,96 138,29

9,17 96,56 1.052,00 10,60 12,52 132,76 12,25 79,98 11.950,00 14,20 31,38 118,86 81,66 11.317,00 15,50 139,61 103,75 165,76 7,08 118,08 11.878,00 9,82 98,82 11.350,00 146,31 16,75 10.100,00 16,45 108,22

9,27 87,87 949,00 9,50 12,32 118,95 11,66 72,39 13,71 30,89 119,23 73,69 10.127,00 15,14 124,10 98,69 163,45 7,22 9,74 10.152,00 142,80 16,51 8.967,00 15,93 -

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund JPM Korea Equity A (acc) - EUR JPM Korea Equity A (acc) - USD JPM Korea Equity A (dist) - USD JPM Korea Equity C (acc) - EUR JPM Korea Equity C (acc) - SGD* JPM Korea Equity C (acc) - USD JPM Korea Equity C (dist) - USD JPM Korea Equity D (acc) - USD JPM Korea Equity I (acc) - USD JPM Korea Equity I2 (acc) - USD JPM Korea Equity X (acc) - USD

10,98 12,78 13,25 102,79 124,37 147,10 11,47 124,68 92,35 159,99

10,29 11,74 12,18 95,50 12,95 113,33 135,01 10,64 113,56 144,63

8,33 9,26 9,62 76,70 9,92 88,60 106,84 8,47 88,74 112,18

JPMorgan Funds - Latin America Corporate Bond Fund (15) JPM Latin America Corporate Bond A (acc) - USD JPM Latin America Corporate Bond A (div) - USD JPM Latin America Corporate Bond A (mth) - USD JPM Latin America Corporate Bond C (acc) - USD JPM Latin America Corporate Bond C (mth) - USD JPM Latin America Corporate Bond D (acc) - USD JPM Latin America Corporate Bond D (div) - USD JPM Latin America Corporate Bond D (mth) - USD JPM Latin America Corporate Bond I (acc) - USD JPM Latin America Corporate Bond S2 (acc) - USD

99,46 94,86 93,11 100,04 93,62 98,98 94,40 92,68 100,08 96,27

-

-

63,53 10,31 22,18 39,75 68,16 26,42 100,90 61,47 31,04 85,93 7.949,00 15,47 85,56 85,55 32,71

70,32 11,31 24,08 43,50 74,88 12,99 28,47 110,49 68,72 34,03 94,37 8.671,00 16,67 79,95 34,93

63,61 9,75 21,20 38,58 67,23 11,12 24,88 97,86 62,79 30,27 6.942,00 14,56 70,82 30,26

8.222,08 10.441,58 6.497,15 7.756,85 100.903,16 10.175,23 10.567,99 6.032,78 9.728,18 7.494,09 6.445,88 100.963,12 71.091,37 84.038,65 10.605,72 9.932,75 10.420,12 10.180,50 -

8.318,80 10.316,99 6.584,25 7.824,64 100.434,54 10.079,50 10.410,78 6.262,54 9.725,27 7.557,35 6.443,77 100.454,31 68.810,09 84.852,78 10.443,78 6.173,88 89.252,75 9.203,77 10.254,87 5.873,17 10.148,14 59,09 100,92

8.365,92 10.232,81 6.649,46 7.859,38 10.296,75 6.327,08 9.735,04 7.774,59 7.593,69 6.420,54 65.628,96 85.373,10 10.325,27 6.237,84 88.933,09 9.933,69 10.132,47 5.890,07 10.050,90 59,70 100,91

100,53 98,97 98,81 100,19 98,63

-

-

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund JPM Latin America Equity A (acc) - EUR JPM Latin America Equity A (acc) - SGD JPM Latin America Equity A (acc) - USD JPM Latin America Equity A (dist) - USD JPM Latin America Equity C (acc) - EUR JPM Latin America Equity C (acc) - SGD* JPM Latin America Equity C (acc) - USD JPM Latin America Equity C (dist) - USD JPM Latin America Equity D (acc) - EUR JPM Latin America Equity D (acc) - USD JPM Latin America Equity I (acc) - EUR JPM Latin America Equity I (acc) - JPY JPM Latin America Equity I (acc) - USD JPM Latin America Equity I (dist) - USD* JPM Latin America Equity I2 (acc) - USD JPM Latin America Equity I2 (dist) - USD JPM Latin America Equity X (acc) - USD JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged) JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD JPM Managed Reserves Fund A (dist) - GBP (hedged) JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged) JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged) JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged) JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged) JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD JPM Managed Reserves Fund C (dist) - EUR (hedged)^* JPM Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (hedged) JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged) JPM Managed Reserves Fund I (acc) - HKD (hedged) JPM Managed Reserves Fund I (acc) - RMB (hedged) JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged) JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD JPM Managed Reserves Fund I (dist) - GBP (hedged)* JPM Managed Reserves Fund I (dist) - NOK (hedged)* JPM Managed Reserves Fund I (dist) - USD* JPM Managed Reserves Fund P (acc) - EUR (hedged) JPM Managed Reserves Fund P (acc) - USD JPM Managed Reserves Fund P (dist) - GBP (hedged)* JPM Managed Reserves Fund P (dist) - USD JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (hedged)* JPM Managed Reserves Fund X (dist) - USD* JPMorgan Funds - Multi-Asset Italy PIR Fund (16) JPM Multi-Asset Italy PIR A (acc) - EUR JPM Multi-Asset Italy PIR A (div) - EUR JPM Multi-Asset Italy PIR C (acc) - EUR JPM Multi-Asset Italy PIR D (acc) - EUR JPM Multi-Asset Italy PIR D (div) - EUR

(15) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 10 Éïõëßïõ 2017. (16) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 12 Éïõëßïõ 2017. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

110

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

101,19 93,36 106,02 103,29 92,60 95,37 72,67 1.022,49 108,25 91,77 104,10 101,37 103,52 1.030,58 109,61 10,13 102,94 -

101,94 93,65 103,91 103,20 92,02 94,87 71,62 1.019,24 105,21 92,68 102,74 100,89 102,57 1.023,35 106,12 -

100,98 92,35 100,73 101,36 91,11 92,76 69,45 101,13 92,09 100,35 99,88 101,59 9,98

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund JPM Pacific Equity A (acc) - EUR JPM Pacific Equity A (acc) - USD JPM Pacific Equity A (dist) - GBP JPM Pacific Equity A (dist) - USD JPM Pacific Equity C (acc) - EUR JPM Pacific Equity C (acc) - USD JPM Pacific Equity C (dist) - USD JPM Pacific Equity D (acc) - EUR JPM Pacific Equity D (acc) - USD JPM Pacific Equity I (acc) - USD JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD JPM Pacific Equity X (acc) - USD

17,87 23,35 25,61 105,59 108,87 26,10 163,16 13,00 22,71 137,33 95,52 182,83

16,12 20,67 22,99 93,39 97,39 22,90 143,96 11,81 20,25 120,45 159,15

13,06 16,30 17,74 74,56 17,91 114,27 9,64 16,09 94,17 123,49

JPMorgan Funds - Russia Fund JPM Russia A (acc) - USD JPM Russia A (dist) - USD JPM Russia C (acc) - USD JPM Russia C (dist) - USD JPM Russia D (acc) - EUR JPM Russia D (acc) - USD JPM Russia I (acc) - USD JPM Russia I2 (acc) - USD JPM Russia T (acc) - EUR JPM Russia X (acc) - USD

11,49 10,00 5,62 85,15 81,24 8,17 6,18 100,22 75,52 104,00

10,18 9,11 4,95 77,14 74,13 7,31 5,43 68,91 90,65

8,69 8,00 4,19 67,68 65,65 6,30 4,60 61,03 -

JPMorgan Funds - Singapore Fund JPM Singapore A (acc) - SGD JPM Singapore A (acc) - USD JPM Singapore A (dist) - USD JPM Singapore C (acc) - SGD JPM Singapore C (acc) - USD JPM Singapore C (dist) - USD JPM Singapore D (acc) - USD JPM Singapore I (acc) - USD JPM Singapore I2 (acc) - USD JPM Singapore X (acc) - USD

20,27 30,28 34,16 11,98 32,94 99,70 48,98 111,18 94,58 148,50

19,96 29,53 33,79 11,69 31,84 98,50 48,24 107,51 142,46

16,63 25,13 29,26 9,67 26,88 85,26 41,47 90,73 119,28

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund JPM Sterling Bond A (acc) - GBP JPM Sterling Bond A (dist) - GBP JPM Sterling Bond C (dist) - GBP JPM Sterling Bond D (acc) - GBP JPM Sterling Bond I (acc) - GBP JPM Sterling Bond X (acc) - GBP*

17,34 0,94 108,08 16,55 98,43 -

17,37 0,98 114,31 16,67 -

16,45 0,97 109,93 15,88 110,88

10.004,28 10.067,47 -

9.994,94 10.023,98 10.023,99 10.028,27 10.029,13

-

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - SEK (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)^^ JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)^^ JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)^^ JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD^^ JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged) JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - AUD (hedged)*

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP* JPM Sterling Managed Reserves K (acc) - GBP* JPM Sterling Managed Reserves P (dist) - GBP*

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ^^ Ìå éó÷ý áðü ôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017, ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «S» óôçí éóïäýíáìç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «S1» åíôüò ôïõ ßäéïõò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ.

111

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

109,84 10,62 84,55 851,77 966,37 130,86 116,22 108,11 1.023,48 145,58 93,78 87,13 90,31 127,61 99,21 13.547,00 861,68 140,21 92,19 83,59 94,29 95,66 94,28 94,80 95,70 114,56 143,02 10,05 88,34 137,71

120,59 11,59 91,60 919,20 1.056,77 139,71 126,44 117,15 84,53 1.042,35 1.110,83 154,09 94,16 99,44 137,27 107,47 14.621,00 934,86 148,34 99,89 90,32 100,45 123,16 150,17 10,66 95,11 146,25

117,85 11,27 88,37 882,24 1.028,92 133,85 122,52 113,00 80,86 1.073,35 146,36 91,17 132,51 103,62 14.077,00 902,97 140,84 87,41 117,84 141,50 10,02 91,62 139,45

JPMorgan Funds - Systematic Alpha Higher Volatility Fund (17) JPM Systematic Alpha Higher Volatility I (acc) - EUR JPM Systematic Alpha Higher Volatility I (acc) - SEK (hedged) JPM Systematic Alpha Higher Volatility X (acc) - EUR JPM Systematic Alpha Higher Volatility X (acc) - GBP (hedged)

94,55 945,11 94,72 94,86

-

-

JPMorgan Funds - Taiwan Fund JPM Taiwan A (acc) - EUR JPM Taiwan A (acc) - USD JPM Taiwan A (dist) - HKD JPM Taiwan A (dist) - USD JPM Taiwan C (acc) - USD JPM Taiwan C (dist) - USD JPM Taiwan D (acc) - USD JPM Taiwan I (acc) - EUR

26,68 24,62 17,46 19,26 30,23 136,20 20,30 122,01

25,55 23,13 16,48 18,29 28,16 128,94 19,26 115,82

20,65 18,20 13,16 14,69 21,97 103,08 15,30 92,78

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR^ JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged) JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR JPM Total Emerging Markets Income C (div) - EUR JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD* JPM Total Emerging Markets Income X (acc) - GBP

87,06 101,33 77,55 10,07 10,30 9,42 79,07 93,34 97,05 84,41 98,28 68,65 91,19 87,08

86,89 99,19 79,66 10,44 10,55 81,40 92,46 84,79 96,83 72,58 96,50 79,35 85,25

79,27 88,09 75,21 76,15 83,73 77,86 86,56 70,33 74,78 72,09

-

13,71 17,76 12,74 87,35 22,48 115,15

13,18 17,20 12,16 84,64 21,84 109,86

JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund JPM Systematic Alpha A (acc) - CHF (hedged) JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR JPM Systematic Alpha A (acc) - GBP (hedged) JPM Systematic Alpha A (acc) - NOK (hedged) JPM Systematic Alpha A (acc) - SEK (hedged) JPM Systematic Alpha A (acc) - USD (hedged) JPM Systematic Alpha C (acc) - CHF (hedged) JPM Systematic Alpha C (acc) - EUR JPM Systematic Alpha C (acc) - GBP (hedged)* JPM Systematic Alpha C (acc) - NOK (hedged)* JPM Systematic Alpha C (acc) - SEK (hedged) JPM Systematic Alpha C (acc) - USD (hedged) JPM Systematic Alpha C (dist) - EUR JPM Systematic Alpha C (dist) - GBP (hedged) JPM Systematic Alpha D (acc) - EUR JPM Systematic Alpha D (acc) - USD (hedged) JPM Systematic Alpha I (acc) - EUR JPM Systematic Alpha I (acc) - JPY (hedged) JPM Systematic Alpha I (acc) - SEK (hedged) JPM Systematic Alpha I (acc) - USD (hedged) JPM Systematic Alpha I (dist) - EUR JPM Systematic Alpha I (dist) - GBP (hedged) JPM Systematic Alpha I (dist) - USD (hedged)* JPM Systematic Alpha I2 (acc) - EUR JPM Systematic Alpha I2 (acc) - USD (hedged) JPM Systematic Alpha I2 (dist) - EUR JPM Systematic Alpha I2 (dist) - GBP (hedged) JPM Systematic Alpha I2 (dist) - USD (hedged) JPM Systematic Alpha X (acc) - EUR JPM Systematic Alpha X (acc) - USD (hedged) JPM Systematic Alpha X (dist) - AUD (hedged) JPM Systematic Alpha X (dist) - GBP (hedged) JPM Systematic Alpha X (dist) - USD (hedged)

JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund (18) JPM Turkey Equity A (acc) - EUR JPM Turkey Equity A (dist) - EUR JPM Turkey Equity C (acc) - EUR JPM Turkey Equity C (dist) - EUR JPM Turkey Equity D (acc) - EUR JPM Turkey Equity I (acc) - EUR

(17) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 18 Áðñéëßïõ 2018. (18) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund óôéò 17 Éïõëßïõ 2017. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

112

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged) JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD^ JPM US Aggregate Bond A (div) - USD JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (hedged) JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) JPM US Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged) JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD JPM US Aggregate Bond C (div) - USD JPM US Aggregate Bond C (inc) - USD*** JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD* JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD* JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (hedged)* JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged) JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged) JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD JPM US Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged)* JPM US Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged)* JPM US Aggregate Bond I (dist) - USD JPM US Aggregate Bond I (div) - USD JPM US Aggregate Bond I (inc) - USD*** JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged) JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged) JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged) JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD JPM US Aggregate Bond X (dist) - USD

9,89 79,96 16,32 12,00 89,10 9,98 12,24 11,48 9,59 80,38 17,05 98,00 98,55 98,64 96,18 91,32 77,90 18,02 95,77 119,21 100,25 98,01 97,09 98,49 97,09 97,53 98,48 98,37 18,67 99,58

82,49 16,46 12,22 93,01 10,36 12,90 12,04 10,00 82,52 17,12 101,40 100,99 100,49 99,81 101,40 10,00 9,80 9,94 94,81 80,58 18,22 98,28 119,62 100,80 101,36 101,95 101,65 100,49 18,65 102,01

84,47 16,57 12,66 96,15 10,64 13,05 12,49 10,34 84,08 17,14 104,09 102,68 105,05 10,24 9,88 10,27 97,52 82,71 18,38 119,72 105,27 18,58 105,69

JPMorgan Funds - US Corporate Bond Fund JPM US Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM US Corporate Bond A (acc) - USD JPM US Corporate Bond A (dist) - USD JPM US Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM US Corporate Bond C (acc) - USD JPM US Corporate Bond D (acc) - USD JPM US Corporate Bond I (acc) - USD

99,50 99,14 96,91 100,37 99,90 98,44 100,18

103,31 100,52 100,44 103,74 100,83 100,20 100,97

-

JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund JPM US Dollar Money Market A (acc) - USD

101,89

100,66

100,09

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged) JPM US Equity All Cap A (acc) - CHF* JPM US Equity All Cap A (acc) - CHF (hedged)* JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged)* JPM US Equity All Cap A (acc) - USD JPM US Equity All Cap A (dist) - USD* JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged) JPM US Equity All Cap C (acc) - PLN (hedged) JPM US Equity All Cap C (acc) - USD JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged) JPM US Equity All Cap X (acc) - USD

11,33 127,68 148,96 132,50 126,27 619,42 154,25 110,82 105,64 114,45 156,44

122,54 108,75 112,17 128,24 122,82 115,36 110,41 531,77 131,71 96,22 132,60

103,14 91,64 95,18 76,44 105,85 101,44 97,08 91,84 433,06 107,89 76,48 107,76

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

113

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

-

128,19 12,23 17,75 16,80 214,43 126,84 23,01 141,36 123,24 11,11 16,14 128,14 123,25 126,82

112,35 10,58 15,15 14,03 185,34 110,31 19,48 121,42 109,10 9,71 13,91 113,01 109,10 106,43

16,47 30,01 17,31 15,84 23,03 29,47 204,44 251,68 15,13 14,13 24.929,00 199,98 151,74 199,74 110,73 112,35 114,50 112,35 202,71 160,64 34,18

13,18 23,44 13,79 12,45 18,26 22,80 161,37 195,87 12,20 11,12 112,38 19.526,00 154,67 119,72 155,38 156,44 129,54 26,27

10,57 18,46 10,52 9,85 14,50 17,80 122,55 154,06 9,86 8,83 89,18 13.966,00 120,72 90,89 122,17 121,83 104,64 20,39

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged) JPM US Hedged Equity A (acc) - USD JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged) JPM US Hedged Equity C (acc) - USD JPM US Hedged Equity I (acc) - USD

100,65 102,86 109,89 113,74 113,81

104,97 106,07 106,09

-

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - GBP (hedged) JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged) JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged) JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - USD JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD

87,65 135,97 58,67 97,84 64,24 10,22 90,97 102,06 112,60 62,72 92,49 126,43 97,32

87,98 133,28 61,29 100,87 68,69 10,61 95,02 101,98 109,88 67,41 91,96 122,77 -

80,77 120,38 59,36 96,23 67,22 10,14 91,37 98,72 66,30 83,54 109,71 -

96,15 995,66 111,00 97,88 113,15 111,87 100,19 114,20 10.361,00 101,70 96,75 119,89

94,39 106,46 95,53 107,76 108,12 99,26 110,23 113,25

85,64 95,21 86,13 95,75 91,41 99,95 -

JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund (19) JPM US Equity Plus A (acc) - EUR JPM US Equity Plus A (acc) - EUR (hedged) JPM US Equity Plus A (acc) - USD JPM US Equity Plus A (dist) - GBP JPM US Equity Plus A (dist) - USD JPM US Equity Plus C (acc) - EUR JPM US Equity Plus C (acc) - USD JPM US Equity Plus C (dist) - USD JPM US Equity Plus D (acc) - EUR JPM US Equity Plus D (acc) - EUR (hedged) JPM US Equity Plus D (acc) - USD JPM US Equity Plus I (dist) - EUR^ JPM US Equity Plus T (acc) - EUR JPM US Equity Plus X (acc) - USD JPMorgan Funds - US Growth Fund JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged) JPM US Growth A (acc) - USD JPM US Growth A (dist) - GBP JPM US Growth A (dist) - USD JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged) JPM US Growth C (acc) - USD JPM US Growth C (dist) - GBP JPM US Growth C (dist) - USD JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) JPM US Growth D (acc) - USD JPM US Growth I (acc) - EUR (hedged)* JPM US Growth I (acc) - JPY JPM US Growth I (acc) - USD JPM US Growth I (dist) - GBP JPM US Growth I (dist) - USD JPM US Growth I2 (acc) - EUR (hedged) JPM US Growth I2 (acc) - USD JPM US Growth I2 (dist) - GBP JPM US Growth I2 (dist) - USD JPM US Growth P (dist) - USD JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged) JPM US Growth X (acc) - USD

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged) JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged) JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged) JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - USD JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD

(19) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

114

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)# JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD# JPM US Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD# JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD

129,10 225,63 225,27 140,53

116,69 198,89 198,49 123,58

98,87 165,67 165,28 102,69

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged) JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD JPM US Select Equity Plus C (acc) - CHF (hedged)* JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged) JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged) JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged) JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged) JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD JPM US Select Equity Plus I (dist) - GBP* JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged) JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD JPM US Select Equity Plus I2 (dist) - GBP JPM US Select Equity Plus I2 (dist) - USD JPM US Select Equity Plus P (acc) - USD JPM US Select Equity Plus P (dist) - USD JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD JPM US Select Equity Plus X (dist) - USD

129,85 14,63 21,80 16,87 21,35 106,04 106,47 22,78 153,82 147,46 202,43 105,33 13,07 19,56 120,76 262,26 164,33 101,13 102,68 104,63 102,68 107,99 184,16 105,33 26,84 208,80

116,67 13,19 19,18 15,20 18,96 115,02 95,22 19,90 137,66 131,96 178,64 11,91 17,39 107,95 228,92 110,94 144,97 160,95 23,26 183,32

98,10 10,96 15,69 12,16 15,71 95,33 78,48 16,16 109,40 109,41 147,02 10,00 14,37 88,95 185,85 88,13 119,27 130,35 18,74 149,80

-

80,49 796,49 115,73 104,68 77,51 100,34 127,09

71,39 706,60 101,23 90,92 69,13 109,79

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged) JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged) JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged) JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged) JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD

70,82 104,95 96,51 105,02 99,71 69,29 102,60 72,64 107,61 98,51 100,01 76,21 107,36

72,73 105,24 98,75 104,95 100,63 71,35 103,20 74,29 107,49 77,71 106,91

74,04 105,43 104,77 72,87 103,69 75,34 107,27 78,56 106,35

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD* JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD JPM US Small Cap Growth I2 (dist) - USD JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD

186,27 34,14 27,00 234,78 151,35 242,02 171,54 21,48 98,67 98,67 33,31

141,81 25,49 20,46 175,32 114,21 179,13 126,99 16,16 24,47

109,12 19,09 14,84 131,33 87,18 133,11 94,68 12,19 101,38 18,03

JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund (20) JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged) JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD JPM US Select Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD JPM US Select Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged) JPM US Select Long-Short Equity I (perf) (acc) - USD JPM US Select Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD

(20) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund ôçí 1ç Äåêåìâñßïõ 2017. * ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. # Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2017, ôï åðßèçìá «perf» (åðßäïóçò) áöáéñÝèçêå áðü ôçí ïíïìáóßá ôùí óõãêåêñéìÝíùí Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí, êáèüôé ïé Êáôçãïñßåò áõôÝò äåí ÷ñåþíïõí áìïéâÞ åðßäïóçò. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

115

JPMorgan Funds ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá (óõíÝ÷åéá)

ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï óôï Íüìéóìá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí 30 Éïõíßïõ 2018

30 Éïõíßïõ 2017

30 Éïõíßïõ 2016

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged)** JPM US Smaller Companies A (acc) - USD JPM US Smaller Companies A (dist) - USD JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged) JPM US Smaller Companies C (acc) - USD JPM US Smaller Companies C (dist) - USD JPM US Smaller Companies D (acc) - USD JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged) JPM US Smaller Companies I (acc) - USD JPM US Smaller Companies I (dist) - USD JPM US Smaller Companies P (dist) - USD JPM US Smaller Companies X (acc) - USD*** JPM US Smaller Companies X (acc) - USD

100,53 24,17 239,57 117,49 190,25 167,52 30,82 112,20 155,62 150,59 141,21 26,69

21,19 211,72 104,66 165,56 147,17 27,32 99,91 135,37 132,26 123,04 23,04

17,32 174,76 134,24 120,48 22,57 82,15 109,63 108,24 100,05 105,13 18,54

JPMorgan Funds - US Technology Fund JPM US Technology A (acc) - EUR JPM US Technology A (acc) - SGD JPM US Technology A (acc) - USD JPM US Technology A (dist) - GBP JPM US Technology A (dist) - USD JPM US Technology C (acc) - EUR JPM US Technology C (acc) - USD JPM US Technology C (dist) - USD JPM US Technology D (acc) - EUR JPM US Technology D (acc) - USD JPM US Technology I (acc) - USD* JPM US Technology I (dist) - USD* JPM US Technology I2 (acc) - USD JPM US Technology X (acc) - USD

303,11 38,19 37,37 5,68 18,79 161,47 35,37 279,02 28,37 4,64 97,43 213,39

225,17 28,09 27,22 4,21 13,70 118,89 25,54 202,07 21,28 3,42 165,21 152,95

166,00 19,73 19,52 2,92 9,83 86,95 18,18 144,44 15,85 2,48 117,67 121,27 107,97

JPMorgan Funds - US Value Fund JPM US Value A (acc) - EUR JPM US Value A (acc) - EUR (hedged) JPM US Value A (acc) - SGD JPM US Value A (acc) - USD JPM US Value A (dist) - GBP JPM US Value A (dist) - USD JPM US Value C (acc) - EUR JPM US Value C (acc) - EUR (hedged) JPM US Value C (acc) - USD JPM US Value C (dist) - GBP JPM US Value C (dist) - USD JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) JPM US Value D (acc) - USD JPM US Value I (acc) - EUR JPM US Value I (acc) - EUR (hedged) JPM US Value I (acc) - USD JPM US Value I (dist) - GBP* JPM US Value I (dist) - USD JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged) JPM US Value I2 (acc) - USD JPM US Value I2 (dist) - GBP JPM US Value I2 (dist) - USD JPM US Value X (acc) - EUR (hedged)** JPM US Value X (acc) - USD

100,64 12,97 13,63 22,59 29,20 26,93 112,45 20,09 28,55 120,96 145,81 11,88 25,14 109,28 105,68 204,19 142,56 96,49 98,04 99,93 98,07 97,04 29,19

96,89 12,54 12,99 21,31 28,33 25,74 107,20 19,25 26,69 116,44 138,49 11,58 23,89 101,28 190,81 103,38 135,34 27,11

84,23 10,76 10,76 18,01 23,50 22,09 92,31 16,38 22,37 96,42 118,05 10,01 20,35 86,12 159,86 85,09 115,37 22,57

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). Ïé óõíïäåõôéêÝò óçìåéþóåéò áðïôåëïýí áíáðüóðáóôï ìÝñïò áõôþí ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí.

116

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 1. ÏñãÜíùóç Ç JPMorgan Funds (ôï «Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï» Þ ç «EEMK») áðïôåëåß åðåíäõôéêÞ åôáéñåßá ç ïðïßá óõóôÜèçêå óôéò 14 Áðñéëßïõ 1969 ìå ôçí åðùíõìßá Multi Trust Fund S.A. Ç EEMK ìåôïíïìÜóôçêå óå Fleming International Fund óôéò 3 Éïõëßïõ 1984, óôç óõíÝ÷åéá óå Fleming Flagship Fund óôéò 19 Ïêôùâñßïõ 1988, óå Fleming Funds óôéò 2 Éïõíßïõ 2000, óå JPMorgan Fleming Funds óôéò 19 Íïåìâñßïõ 2001 êáé, óôç óõíÝ÷åéá, óå JPMorgan Funds óôéò 12 Óåðôåìâñßïõ 2005. Ç EEMK åßíáé ïñãáíùìÝíç óýìöùíá ìå ôï ÌÝñïò É ôïõ Íüìïõ ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ ôçò 17çò Äåêåìâñßïõ 2010 ãéá ôïõò Ïñãáíéóìïýò Óõëëïãéêþí Åðåíäýóåùí, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå, ùò Áíþíõìç Åôáéñåßá ç ïðïßá ðëçñïß ôéò ðñïûðïèÝóåéò ùò Åôáéñåßá Åðåíäýóåùí Ìåôáâëçôïý Êåöáëáßïõ (EEMK). ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018, ðåñéëÜìâáíå 110 ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá, êáèÝíá áðü ôá ïðïßá ó÷åôßæåôáé ìå ìåìïíùìÝíï åðåíäõôéêü ÷áñôïöõëÜêéï ðïõ áðïôåëåßôáé áðü ôßôëïõò, ìåôñçôÜ êáé Üëëá ìÝóá. Ç JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ïñßóôçêå Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò áðü ôçí ÅÅÌÊ. Ç ÅÅÌÊ åßíáé åããåãñáììÝíç óôï Åìðïñéêü Ìçôñþï (Registre de Commerce et des Sociétés) ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ, ìå áñéèìü ìçôñþïõ B 8478. ÊÜèå ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï äýíáôáé íá ðåñéëáìâÜíåé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí A, C, D, I, I2, J, P, S1, S2, T, V, X êáé Y. ÅðéðëÝïí, ôï JPMorgan Funds Sterling Managed Reserves Fund äýíáôáé íá ðåñéëáìâÜíåé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí Ê. ÁõôÝò ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí åíäÝ÷åôáé íá äéáöÝñïõí ùò ðñïò ôï åëÜ÷éóôï ðïóü åããñáöÞò, ôï åëÜ÷éóôï ðïóü óõììåôï÷Þò, ôï íüìéóìá Þ/êáé ôéò áðáéôÞóåéò åðéëåîéìüôçôáò, ôéò áìïéâÝò êáé ôá Ýîïäá êáé ôç ìåñéóìáôéêÞ ðïëéôéêÞ ðïõ éó÷ýïõí ãéá áõôÝò. ÏñéóìÝíåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí åíäÝ÷åôáé íá ÷ñåþíïõí ÁìïéâÞ Åðßäïóçò êáé ìåôïíïìÜæïíôáé åê íÝïõ ìå ôçí ðñïóèÞêç ôïõ «(perf)» (åðßäïóçò) óôçí ïíïìáóßá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí. Óå êÜèå ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï, ìåìïíùìÝíåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí åíäÝ÷åôáé íá åêöñÜæïíôáé óå äéáöïñåôéêü íüìéóìá áðü ôï íüìéóìá Ýêäïóçò ôïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. Ôï íüìéóìá Ýêäïóçò ãéá êÜèå Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí õðïäåéêíýåôáé áðü Ýíá åðßèçìá óôçí ïíïìáóßá ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí.

2. ÓçìáíôéêÝò ëïãéóôéêÝò ðïëéôéêÝò Ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò êáôáñôßóôçêáí óýìöùíá ìå ôïõò êáíïíéóìïýò ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ (ìå âÜóç ôéò Ãåíéêþò ÁðïäåêôÝò ËïãéóôéêÝò Áñ÷Ýò ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ) ðïõ áöïñïýí ôïõò Ïñãáíéóìïýò Óõëëïãéêþí Åðåíäýóåùí.

á) Áðïôßìçóç åðåíäýóåùí Ïé êéíçôÝò áîßåò ðïõ åßíáé åéóçãìÝíåò óå åðßóçìï ÷ñçìáôéóôÞñéï Þ äéáôßèåíôáé óå Üëëç ïñãáíùìÝíç áãïñÜ áðïôéìþíôáé ìå âÜóç ôçí ôåëåõôáßá äéáèÝóéìç ôéìÞ ðïõ éó÷ýåé êáôÜ ôïí ÷ñüíï õðïëïãéóìïý ôçò êáèáñÞò áîßáò åíåñãçôéêïý. ÅÜí ïé ôßôëïé åßíáé åéóçãìÝíïé Þ äéáôßèåíôáé óå áñêåôÜ ÷ñçìáôéóôÞñéá Þ áãïñÝò, èá éó÷ýåé ç ôåëåõôáßá äéáèÝóéìç ôéìÞ, Þ åÜí åßíáé áðáñáßôçôï, ç ìÝóç ôéìÞ ôïõ êýñéïõ ÷ñçìáôéóôçñßïõ Þ ôçò áãïñÜò. Ïé êéíçôÝò áîßåò ðïõ äåí åßíáé åéóçãìÝíåò óå åðßóçìï ÷ñçìáôéóôÞñéï ïýôå äéáôßèåíôáé óå Üëëç ïñãáíùìÝíç áãïñÜ áðïôéìþíôáé óôçí ôåëåõôáßá äéáèÝóéìç ôéìÞ. Ïé ôßôëïé, ãéá ôïõò ïðïßïõò äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç ôéìÞ Þ ãéá ôïõò ïðïßïõò ç ôåëåõôáßá äéáèÝóéìç ôéìÞ äåí åßíáé áíôéðñïóùðåõôéêÞ, áðïôéìþíôáé ìå âÜóç ôç ëïãéêÜ ðñïâëåðüìåíç ôéìÞ ðþëçóçò, ç ïðïßá êáèïñßæåôáé ìå óýíåóç êáé êáëÞ ôç ðßóôåé áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï. Ïé ôßôëïé ðïõ åêäßäïíôáé áðü ïðïéáäÞðïôå åðåíäõôéêÜ áìïéâáßá êåöÜëáéá áíïéêôïý ôýðïõ áðïôéìþíôáé óôçí ôåëåõôáßá äéáèÝóéìç ôéìÞ Þ êáèáñÞ áîßá åíåñãçôéêïý, üðùò áíáöÝñåôáé Þ ðñïâëÝðåôáé áðü ôá åí ëüãù êåöÜëáéá Þ ôïõò áíôéðñïóþðïõò áõôþí. Ôá ñåõóôïðïéÞóéìá óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý êáé ôá ìÝóá ÷ñçìáôáãïñþí ìðïñïýí íá áðïôéìþíôáé óå ïíïìáóôéêÝò áîßåò óõí ôõ÷üí óùñåõìÝíïõò ôüêïõò Þ ìå âÜóç ôç ìÝèïäï ôïõ áðïóâåóèÝíôïò êüóôïõò. Ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ðáñïõóéÜæïíôáé ìå âÜóç ôéò êáèáñÝò áîßåò åíåñãçôéêïý ôùí ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí, ïé ïðïßåò õðïëïãßóôçêáí ôçí 29ç Éïõíßïõ 2018, ðëçí ôïõ JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund ãéá ôï ïðïßï ï åí ëüãù õðïëïãéóìüò Ýãéíå ôçí 28ç Éïõíßïõ 2018. Óýìöùíá ìå ôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï, ïé êáèáñÝò áîßåò åíåñãçôéêïý õðïëïãßóôçêáí ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò ôåëåõôáßåò óõíáëëáãìáôéêÝò éóïôéìßåò ðïõ Þôáí ãíùóôÝò êáôÜ ôïí ÷ñüíï õðïëïãéóìïý. ÊáôÜ ôç äéá÷åßñéóç ôùí çìåñçóßùò ôéìïëïãïýìåíùí áìïéâáßùí êåöáëáßùí, ôï Óõìâïýëéï Ý÷åé ùò áñ÷Þ íá äéáóöáëßæåé ôçí ïñèÞ áðïôßìçóç ôùí ÷áñôïöõëáêßùí Ýôóé þóôå íá õðÜñ÷åé ßóç ìåôá÷åßñéóç ôùí Ìåñéäéïý÷ùí êáé, óôï ðëáßóéï áõôü, ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò Ý÷åé ïñßóåé ìéá ðñüóèåôç ÅðéôñïðÞ Åýëïãçò Áîßáò (Fair Value Committee – FVC) ðñïêåéìÝíïõ íá äéåõèåôåß ôõ÷üí æçôÞìáôá áðïôßìçóçò. Óýìöùíá ìå ôá ðáñáðÜíù, êáìßá ðñïóáñìïãÞ äåí åß÷å ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018, êáèþò ç áîßá ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ óôï óçìåßï áðïôßìçóçò áíôéðñïóùðåýåé ôçí ßäéá áîßá áðü ôï êëåßóéìï ôùí ó÷åôéêþí õðïêåßìåíùí áãïñþí ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ.

â) ÁíáðñïóáñìïãÞ ìå ìåôáâëçôÞ ôéìïëüãçóç ¸íá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åíäÝ÷åôáé íá êáôáãñÜøåé ìåßùóç ôçò ÊáèáñÞò Áîßáò Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï, üôáí ïé åðåíäõôÝò áãïñÜæïõí Þ ðùëïýí Ìåñßäéá åíüò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ óå ôéìÞ ðïõ äåí áíôéêáôïðôñßæåé ôï êüóôïò óõíáëëáãþí êáé ôéò ëïéðÝò äáðÜíåò, ïé ïðïßåò ðñïêýðôïõí êáôÜ ôç äéáêßíçóç ôßôëùí áðü ôïí Äéá÷åéñéóôÞ Åðåíäýóåùí ðñïêåéìÝíïõ íá äéåõèåôÞóåé ôéò ôáìåéáêÝò åéóñïÝò Þ åêñïÝò. Ãéá íá áíôéóôáèìéóôïýí ïé óõãêåêñéìÝíåò åðéðôþóåéò, åíäÝ÷åôáé íá õéïèåôçèåß ï ìç÷áíéóìüò ìåôáâëçôÞò ôéìïëüãçóçò («swing pricing»), ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïóôáôåõèïýí ôá óõìöÝñïíôá ôùí Ìåñéäéïý÷ùí ôïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÅÜí óå ïðïéáäÞðïôå ÇìÝñá Áðïôßìçóçò, ïé óõíïëéêÝò êáèáñÝò óõíáëëáãÝò óå Ìåñßäéá åíüò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ õðåñâïýí Ýíá ðñïêáèïñéóìÝíï üñéï, üðùò êáèïñßæåôáé êáé áíáèåùñåßôáé ðåñéïäéêÜ ãéá êÜèå ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï áðü ôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò, ç ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï åíäÝ÷åôáé íá ðñïóáñìïóôåß ðñïò ôá ðÜíù Þ ðñïò ôá êÜôù, ðñïêåéìÝíïõ íá áíôéêáôïðôñßæåé ôéò êáèáñÝò åéóñïÝò Þ åêñïÝò, áíôßóôïé÷á. Ïé êáèáñÝò åéóñïÝò êáé ïé êáèáñÝò åêñïÝò èá êáèïñßæïíôáé áðü ôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò, ìå âÜóç ôéò ôåëåõôáßåò äéáèÝóéìåò ðëçñïöïñßåò êáôÜ ôïí ÷ñüíï õðïëïãéóìïý ôçò ÊáèáñÞò Áîßáò Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï. Ï ìç÷áíéóìüò «swing pricing» äýíáôáé íá åöáñìïóôåß óå üëá ôá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá, ìå åîáßñåóç ôï JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund, ôï JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund, ôï JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund, êáèþò êáé ôá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá ÷ñçìáôáãïñÜò. Ç Ýêôáóç ôçò áíáðñïóáñìïãÞò ôéìþí ðñïóäéïñßæåôáé áðü ôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò, ðñïêåéìÝíïõ íá áíôéêáôïðôñßæïíôáé ôï êüóôïò óõíáëëáãþí êáé ïé ëïéðÝò äáðÜíåò. Ç åí ëüãù áíáðñïóáñìïãÞ åíäÝ÷åôáé íá ðïéêßëëåé áíÜëïãá ìå ôï åêÜóôïôå ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï, åíþ äåí èá õðåñâáßíåé ôï 2% ôçò áñ÷éêÞò ÊáèáñÞò Áîßáò Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï. Ç áíáðñïóáñìïãÞ ôùí ôéìþí ðïõ éó÷ýåé ãéá Ýíá óõãêåêñéìÝíï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åßíáé äéáèÝóéìç êáôüðéí áéôÞìáôïò, áðü ôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò óôçí Ýäñá ôçò. Ùò åê ôïýôïõ, ç åðßóçìç ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï êáôÜ ôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò, ç ïðïßá êïéíïðïéåßôáé óôçí åíüôçôá ÓôáôéóôéêÜ Óôïé÷åßá ôçò ðáñïýóáò Ýêèåóçò, åíäÝ÷åôáé íá ðåñéëáìâÜíåé áíáðñïóáñìïãÞ ìå ìåôáâëçôÞ ôéìïëüãçóç, ç ïðïßá äåí ìðïñåß íá äçëùèåß óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý êáé óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. ÊáôÜ ôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò, äåí åß÷å åöáñìïóôåß êáìßá áíáðñïóáñìïãÞ ìå ìåôáâëçôÞ ôéìïëüãçóç óôá áêüëïõèá: JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund, JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund, JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund, JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund, JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR), JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund, JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund, JPMorgan Funds - Korea Equity Fund, JPMorgan Funds - Singapore Fund êáé JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund. Ïìïßùò, ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïóôáôåýóåé ôá óõìöÝñïíôá ôùí Ìåñéäéïý÷ùí åíüò õðü óõã÷þíåõóç ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ, ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò ìðïñåß íá ðñïóáñìüóåé ôçí ôåëéêÞ ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï ôïõ õðü óõã÷þíåõóç ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ Þ íá ðñïâåß óå Üëëåò êáôÜëëçëåò ðñïóáñìïãÝò, ðñïêåéìÝíïõ íá åîïõäåôåñþóåé, ãéá ôï õðü óõã÷þíåõóç ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï, ôïí áíôßêôõðï ïðïéáóäÞðïôå ðñïóáñìïãÞò ôéìþí ðñáãìáôïðïéåßôáé ìÝóù ôïõ ìç÷áíéóìïý «swing pricing» óôï áðïññïöþí ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï, ùò áðïôÝëåóìá ôáìåéáêþí åéóñïþí Þ åêñïþí óôï áðïññïöþí ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá óõã÷þíåõóçò. Ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò ìðïñåß íá êñßíåé óêüðéìï íá ìçí åöáñìüóåé ôçí áíáðñïóáñìïãÞ ìå ìåôáâëçôÞ ôéìïëüãçóç óôçí ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï åíüò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ üôáí åðéäéþêåé ôçí ðñïóÝëêõóç åéóñïþí, Ýôóé þóôå ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï íá öèÜóåé óå Ýíá óõãêåêñéìÝíï ìÝãåèïò. ÅÜí ëçöèåß ìéá áðüöáóç óå ó÷Ýóç ìå Ýíá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï, ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò èá êáôáâÜëåé ôï êüóôïò óõíáëëáãþí êáé ôéò ëïéðÝò äáðÜíåò ðïõ áðïññÝïõí áðü ôç äéáêßíçóç ôßôëùí ðñïêåéìÝíïõ íá áðïöåõ÷èåß ç ìåßùóç (dilution) ôçò êáèáñÞò áîßáò åíåñãçôéêïý ôïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. Óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ óõìâáßíåé áõôü, ïé ìåñéäéïý÷ïé èá ðñáãìáôïðïéïýí åããñáöÝò Þ åîáãïñÝò óå êáèáñÞ áîßá åíåñãçôéêïý ðïõ äåí èá Ý÷åé ðñïóáñìïóôåß ðñïò ôá ðÜíù, üðùò èá ßó÷õå åÜí åß÷å åöáñìïóôåß ï ìç÷áíéóìüò áíáðñïóáñìïãÞò ìå ìåôáâëçôÞ ôéìïëüãçóç. ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018, ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò áðïöÜóéóå íá åöáñìüóåé ôïí ìç÷áíéóìü áõôü óôá ðáñáêÜôù ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá, Ýùò ôç ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ ðïõ ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï èá öèÜóåé óå óõãêåêñéìÝíï ìÝãåèïò («óôü÷ïò Åíåñãçôéêïý Õðü Äéá÷åßñéóç») Þ ãéá óõãêåêñéìÝíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá («ËÞîç ôçò Ðåñéüäïõ Áðïðïßçóçò»), üðïéï áðü ôá äýï óõìâåß ðñþôï. Âë. Óçìåéþóåéò 17è). ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund JPMorgan Funds - US Corporate Bond Fund

Çìåñïìçíßá ¸íáñîçò Éó÷ýïò 12 Ìáñôßïõ 2018 17 ÌáÀïõ 2018 6 Äåêåìâñßïõ 2017

117

Óôü÷ïò Åíåñãçôéêïý õðü Äéá÷åßñéóç EUR 250 million USD 400 million USD 250 million

ËÞîç ôçò ðåñéüäïõ áðïðïßçóçò 31 Äåêåìâñßïõ 2018 15 Áõãïýóôïõ 2018 31 Äåêåìâñßïõ 2018

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 ã) ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá êáé ìç ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êÝñäç êáé æçìßåò áðü åðåíäýóåéò Ïé åðåíäõôéêÝò óõíáëëáãÝò õðïëïãßæïíôáé êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá ôçò óõíáëëáãÞò (ôçí çìåñïìçíßá åêôÝëåóçò ôçò åíôïëÞò áãïñÜò Þ ðþëçóçò). Ãéá óõíáëëáãÝò óå Üëëá ðñïãñÜììáôá óõëëïãéêþí åðåíäýóåùí, ïé óõíáëëáãÝò õðïëïãßæïíôáé ìå âÜóç ôç ëÞøç ôçò åðéâåâáßùóçò ôçò óõíáëëáãÞò áðü ôïõò õðïêåßìåíïõò ðñÜêôïñåò ìåôáâéâÜóåùí. Ôá ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êÝñäç êáé ïé æçìßåò áðü ôçí ðþëçóç åðåíäýóåùí õðïëïãßæïíôáé ìå âÜóç ôï ìÝóï ëïãéóôéêü êüóôïò. Ç ó÷åôéêÞ äéáêýìáíóç ôçò óõíáëëáãìáôéêÞò éóïôéìßáò ìåôáîý ôçò çìåñïìçíßáò áãïñÜò êáé ôçò çìåñïìçíßáò ðþëçóçò ôùí åðåíäýóåùí ðåñéëáìâÜíåôáé óôá ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êÝñäç êáé ôéò æçìßåò áðü åðåíäýóåéò. Ôá ìç ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êÝñäç êáé ïé æçìßåò áðü ðñáãìáôïðïßçóç åðåíäýóåùí õðïëïãßæïíôáé ìå âÜóç ôï óõíïëéêü ëïãéóôéêü êüóôïò êáé ðåñéëáìâÜíïõí ôá óõíáöÞ ìç ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êÝñäç êáé æçìßåò óå óõíÜëëáãìá.

ä) Áíáãíþñéóç åóüäùí Ôá Ýóïäá áðü ôüêïõò óùñåýïíôáé óå çìåñÞóéá âÜóç êáé ðåñéëáìâÜíïõí áðüóâåóç ôçò äéáöïñÜò õðÝñ ôï Üñôéï Þ ôçí ðñïóáýîçóç ôçò äéáöïñÜò õðü ôï Üñôéï, êáôÜ ðåñßðôùóç. Ôá Ýóïäá áðü ôñáðåæéêïýò ôüêïõò áíáãíùñßæïíôáé óå äåäïõëåõìÝíç âÜóç. Ôá Ýóïäá áðü ìåñßóìáôá óùñåýïíôáé êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá ÷ùñßò ìÝñéóìá. Ôá Ýóïäá áõôÜ áíáãñÜöïíôáé êáèáñÜ áðü öüñïõò ðáñáêñÜôçóçò êáé ðñïóáñìüæïíôáé áíáëüãùò üôáí éó÷ýïõí áéôÞóåéò åðéóôñïöÞò öüñïõ.

å) ÌåôáôñïðÞ îÝíùí íïìéóìÜôùí Ôá âéâëßá êáé óôïé÷åßá êÜèå ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ åêöñÜæïíôáé óôï âáóéêü íüìéóìá ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. Ôõ÷üí ðïóÜ ðïõ åêöñÜæïíôáé óå Üëëá íïìßóìáôá ìåôáôñÝðïíôáé óôï âáóéêü íüìéóìá ùò åîÞò: (i) ïé áðïôéìÞóåéò åðåíäýóåùí êáé Üëëùí óôïé÷åßùí åíåñãçôéêïý êáé ðáèçôéêïý, ðïõ áñ÷éêÜ åêöñÜæïíôáé óå Üëëá íïìßóìáôá, ìåôáôñÝðïíôáé êÜèå åñãÜóéìç çìÝñá óôï âáóéêü íüìéóìá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò éó÷ýïõóåò óõíáëëáãìáôéêÝò éóïôéìßåò ôçí åêÜóôïôå åñãÜóéìç çìÝñá, (ii) ïé áãïñáðùëçóßåò îÝíùí åðåíäýóåùí, ôá Ýóïäá êáé Ýîïäá ìåôáôñÝðïíôáé óôï âáóéêü íüìéóìá, ìå âÜóç ôéò éó÷ýïõóåò óõíáëëáãìáôéêÝò éóïôéìßåò óôéò áíôßóôïé÷åò çìåñïìçíßåò ôùí åí ëüãù óõíáëëáãþí. Ôá êáèáñÜ ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êáé ìç ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êÝñäç êáé ïé æçìßåò áðü óõíáëëáãÝò óå îÝíï íüìéóìá áíôéðñïóùðåýïõí: (i) óõíáëëáãìáôéêÜ êÝñäç êáé æçìßåò áðü ôçí ðþëçóç êáé ôçí êáôï÷Þ îÝíùí íïìéóìÜôùí êáé éóïäýíáìùí ìåôñçôþí óå óõíÜëëáãìá, (ii) êÝñäç êáé æçìßåò ìåôáîý ôçò çìåñïìçíßáò óõíáëëáãÞò êáé ôçò çìåñïìçíßáò äéáêáíïíéóìïý ôùí óõíáëëáãþí óå ôßôëïõò êáé ðñïèåóìéáêÝò óõìâÜóåéò óõíáëëÜãìáôïò, êáé (iii) êÝñäç êáé æçìßåò ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôç äéáöïñÜ ìåôáîý ôùí ðïóþí ôùí ìåñéóìÜôùí êáé ôùí ôüêùí ðïõ êáôáãñÜöïíôáé êáé ôùí ÷ñçìáôéêþí ðïóþí ðïõ åéóðñÜ÷èçêáí óôçí ðñÜîç. Ôá êÝñäç êáé ïé æçìßåò ðïõ ðñïêýðôïõí êáôÜ ôç ìåôáôñïðÞ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÜ ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ÓõíÜëëáãìá» óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. Ôï íüìéóìá áíáöïñÜò ôçò EEMK üðùò áðïôõðþíåôáé óôéò óõãêåíôñùôéêÝò êáôáóôÜóåéò åßíáé ôï äïëÜñéï Ç.Ð.Á. Ïé êýñéåò óõíáëëáãìáôéêÝò éóïôéìßåò ðïõ åöáñìüóôçêáí ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 åßíáé ïé ôåëåõôáßåò ãíùóôÝò óõíáëëáãìáôéêÝò éóïôéìßåò êáôÜ ôïí ÷ñüíï õðïëïãéóìïý ôçò ÊÁÅ: 1 USD = 1 USD = 1 USD = 1 USD = 1 USD =

1,353766270 1,318580000 0,993610000 6,629100000 22,338400000

AUD, CAD, CHF, CNH, CZK,

1 USD = 0,858870430 EUR, 1 USD = 0,759936180 GBP, 1 USD = 7,846090000 HKD, 1 USD = 283,190000000 HUF, 1 USD = 110,745000000 JPY,

1 USD = 1 USD = 1 USD = 1 USD = 1 USD =

8,180490000 1,478633870 3,756500000 8,984220000 1,363640000

NOK, NZD, PLN, SEK, SGD.

óô) ÐñïèåóìéáêÝò óõìâÜóåéò óõíáëëÜãìáôïò Ôá ìç ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êÝñäç Þ æçìßåò áðü åêêñåìåßò ðñïèåóìéáêÝò óõìâÜóåéò óõíáëëÜãìáôïò áðïôéìþíôáé ìå âÜóç ôéò óõíáëëáãìáôéêÝò éóïôéìßåò ðïõ éó÷ýïõí êáôÜ ôçí áíôßóôïé÷ç çìåñïìçíßá áðïôßìçóçò. Ïé ìåôáâïëÝò ôùí åí ëüãù ðïóþí ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÞ ÌåôáâïëÞ óôá Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ÐñïèåóìéáêÝò ÓõìâÜóåéò ÓõíáëëÜãìáôïò», óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. ¼ôáí ìßá óýìâáóç êëåßíåé, ôá ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) êáôá÷ùñßæïíôáé óôï ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÜ ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ÐñïèåóìéáêÝò ÓõìâÜóåéò ÓõíáëëÜãìáôïò», óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. Ôá ìç ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êÝñäç Þ ïé æçìßåò êáôá÷ùñßæïíôáé óôï ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÜ Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ÐñïèåóìéáêÝò ÓõìâÜóåéò ÓõíáëëÜãìáôïò» ôçò ÓõãêåíôñùôéêÞò ÊáôÜóôáóçò Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý.

æ) ×ñçìáôïïéêïíïìéêÜ óõìâüëáéá ìåëëïíôéêÞò åêðëÞñùóçò åðß ôßôëùí êáé äåéêôþí Ôá ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ óõìâüëáéá ìåëëïíôéêÞò åêðëÞñùóçò ðïõ äéáôßèåíôáé óå ïñãáíùìÝíç áãïñÜ áðïôéìþíôáé óôçí ôéìÞ äéáêáíïíéóìïý óôçí ïðïßá äéáêéíïýíôáé óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï. Ïé êáôáèÝóåéò áñ÷éêïý ðåñéèùñßïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé êáôÜ ôç óýíáøç ôùí óõìâïëáßùí êáé ãßíïíôáé åßôå óå ìåôñçôÜ åßôå óå ôßôëïõò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ðåñéüäïõ ðïõ ôá óõìâüëáéá åßíáé áíïéêôÜ, ïé ìåôáâïëÝò óôçí áîßá ôùí óõìâïëáßùí áíáãíùñßæïíôáé ùò ìç ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êÝñäç êáé æçìßåò ðïõ áðïôéìþíôáé óýìöùíá ìå ôéò ôñÝ÷ïõóåò ôéìÝò ôçò áãïñÜò (marking-to-market) óå çìåñÞóéá âÜóç, þóôå íá áíôéêáôïðôñßæåôáé ç áãïñáßá áîßá ôùí óõìâïëáßùí óôï ôÝëïò ôùí óõíáëëáãþí êÜèå åñãÜóéìçò çìÝñáò. Ïé êáôáâïëÝò ðåñéèùñßïõ ìåôáâïëþí êáôáôßèåíôáé Þ åéóðñÜôôïíôáé, áíÜëïãá ìå ôï êáôÜ ðüóï ðñïêýðôïõí êÝñäç Þ æçìßåò. Ç óõ÷íüôçôá áõôþí ôùí êáôáâïëþí ðåñéèùñßïõ åíäÝ÷åôáé íá äéáöÝñåé, áíÜëïãá ìå ôçí ôïðïèåóßá óôçí ïðïßá ðñáãìáôïðïéåßôáé ç óõíáëëáãÞ ôïõ óõìâïëáßïõ. ¼ôáí Ýíá óõìâüëáéï êëåßíåé, ç EEMK êáôáãñÜöåé ðñáãìáôïðïéçèÝí êÝñäïò Þ æçìßá ðïõ éóïýôáé ìå ôç äéáöïñÜ áíÜìåóá óôá Ýóïäá áðü ôçí Þ ôï êüóôïò ôçò óõíáëëáãÞò ðïõ êëåßíåé êáé ôï áñ÷éêü êüóôïò ôïõ óõìâïëáßïõ, óôï ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÜ ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ×ñçìáôïïéêïíïìéêÜ Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò», óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. Ôá ìç ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êÝñäç Þ æçìßåò êáôá÷ùñßæïíôáé óôïí ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÜ Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ×ñçìáôïïéêïíïìéêÜ Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò» ôçò ÓõãêåíôñùôéêÞò ÊáôÜóôáóçò Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. Ïé ìåôáâïëÝò ôùí åí ëüãù ðïóþí êáôá÷ùñßæïíôáé óôïí ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÞ ÌåôáâïëÞ óôá Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ×ñçìáôïïéêïíïìéêÜ Óõìâüëáéá ÌåëëïíôéêÞò ÅêðëÞñùóçò» óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý.

ç) ÓõìâÜóåéò äéêáéùìÜôùí ðñïáßñåóçò Ç EEMK ðùëåß äéêáéþìáôá ðñïáßñåóçò åðß ôßôëùí, óõìâïëáßùí ìåëëïíôéêÞò åêðëÞñùóçò êáé íïìéóìÜôùí. Ï äéáêáíïíéóìüò áõôþí ôùí äéêáéùìÜôùí ðñïáßñåóçò ãßíåôáé óå ìåôñçôÜ êáé èÝôåé ôçí EEMK óå áðåñéüñéóôï êßíäõíï æçìßáò. Ùóôüóï, ç EEMK äåí õðüêåéôáé óå ðéóôùôéêü êßíäõíï ãéá ôá ðùëçèÝíôá äéêáéþìáôá ðñïáßñåóçò, êáèþò ï áíôéóõìâáëëüìåíïò Ý÷åé Þäç åîïöëÞóåé ôçí õðï÷ñÝùóÞ ôïõ êáôáâÜëëïíôáò ôçí ôéìÞ äéêáéþìáôïò êáôÜ ôçí Ýíáñîç ôçò óýìâáóçò. Ïé óõìâÜóåéò äéêáéùìÜôùí ðñïáßñåóçò ðïõ áãïñÜæïíôáé êáôáãñÜöïíôáé ùò åðåíäýóåéò, åíþ ïé óõìâÜóåéò äéêáéùìÜôùí ðñïáßñåóçò ðïõ ðùëïýíôáé êáôáãñÜöïíôáé ùò ðáèçôéêü. ¼ôáí ç Üóêçóç ôïõ äéêáéþìáôïò ðñïáßñåóçò Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá ôïí äéáêáíïíéóìü óå ìåôñçôÜ, ç äéáöïñÜ ìåôáîý ôçò ôéìÞò äéêáéþìáôïò (premium) êáé ôùí åóüäùí ôïõ äéáêáíïíéóìïý õðïëïãßæåôáé ùò ðñáãìáôïðïéçèÝí êÝñäïò Þ æçìßá. ¼ôáí åîáãïñÜæïíôáé Þ ìåôáâéâÜæïíôáé ôßôëïé êáôÜ ôçí Üóêçóç åíüò äéêáéþìáôïò ðñïáßñåóçò, ôï êüóôïò åîáãïñÜò Þ ôá Ýóïäá áðü ôçí ðþëçóç äéáìïñöþíïíôáé ìå âÜóç ôçí ôéìÞ äéêáéþìáôïò. ¼ôáí Ýíá äéêáßùìá êëåßíåé, ç äéáöïñÜ ìåôáîý ôçò ôéìÞò äéêáéþìáôïò êáé ôïõ êüóôïõò ãéá ôï êëåßóéìï ôçò èÝóçò õðïëïãßæåôáé ùò ðñáãìáôïðïéçèÝí êÝñäïò Þ æçìßá. ¼ôáí Ýíá äéêáßùìá ðñïáßñåóçò ëÞãåé, ç ôéìÞ äéêáéþìáôïò õðïëïãßæåôáé ùò ðñáãìáôïðïéçèÝí êÝñäïò ãéá ôá äéêáéþìáôá ðïõ ðùëÞèçêáí Þ ùò ðñáãìáôïðïéçèåßóá æçìßá ãéá ôá äéêáéþìáôá ðïõ áãïñÜóôçêáí. Ãéá ôá äéêáéþìáôá ðñïáßñåóçò åðß óõìâïëáßùí ìåëëïíôéêÞò åêðëÞñùóçò, üôáí ï äéá÷åéñéóôÞò åðåíäýóåùí Ý÷åé Ýäñá óôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï, ïé êáôáâïëÝò ðåñéèùñßïõ ìåôáâïëþí ðñáãìáôïðïéïýíôáé Þ åéóðñÜôôïíôáé óå çìåñÞóéá âÜóç, áíÜëïãá ìå ôï åÜí ôá õðïêåßìåíá óõìâüëáéá ìåëëïíôéêÞò åêðëÞñùóçò êáôáãñÜöïõí æçìßåò Þ êÝñäç. Ïé áãïñáßåò áîßåò êáôá÷ùñßæïíôáé óôïí ëïãáñéáóìü «ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá óå Áãïñáßá Áîßá» ôçò ÓõãêåíôñùôéêÞò ÊáôÜóôáóçò Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. Ïé ìåôáâïëÝò ôùí ìç ðñáãìáôïðïéçèÝíôùí êåñäþí Þ æçìéþí êáôá÷ùñßæïíôáé óôïí ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÞ ÌåôáâïëÞ óôá Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá» óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. ¼ôáí ìßá óýìâáóç êëåßíåé, ôá ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) êáôá÷ùñßæïíôáé óôïí ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÜ ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá», óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý.

è) Ôßôëïé ðïõ èá áíáêïéíùèïýí («TBA») Ïé ôßôëïé TBA (To Be Announced) ó÷åôßæïíôáé ìå ôïõò äéáóöáëéæüìåíïõò ìå õðïèÞêç ôßôëïõò ðïõ åêäßäïíôáé áðü ïñãáíéóìïýò ìå êñáôéêÞ õðïóôÞñéîç. Ïé ïñãáíéóìïß áõôïß óõíÞèùò ïìáäïðïéïýí (pool) åíõðüèçêá äÜíåéá êáé ðùëïýí ôïõò ôüêïõò ðïõ äçìéïõñãïýíôáé áðü ôéò ïìáäïðïéÞóåéò. Ïé ôßôëïé TBA áöïñïýí ìåëëïíôéêÝò ïìáäïðïéÞóåéò áõôþí ôùí ïñãáíéóìþí ðïõ áãïñÜæïíôáé êáé ðùëïýíôáé ãéá ìåëëïíôéêïýò äéáêáíïíéóìïýò, ãéá ôïõò ïðïßïõò äåí Ý÷åé áêüìá êáèïñéóôåß ôï åðéôüêéï Þ ç çìåñïìçíßá ëÞîçò. Ïé ôßôëïé TBA ãíùóôïðïéïýíôáé ÷ùñéóôÜ óôçí ÊáôÜóôáóç Åðåíäýóåùí. 118

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 ÏñéóìÝíá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá äýíáíôáé íá óõíÜøïõí óõìöùíßåò åðáíáãïñÜò ôßôëùí óå äïëÜñéá Ç.Ð.Á. (Dollar Rolls), ÷ñçóéìïðïéþíôáò êõñßùò ôßôëïõò TBA, êáôÜ ôéò ïðïßåò ôá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá ðùëïýí ôßôëïõò äéáóöáëéæüìåíïõò ìå õðïèÞêç, ôïõò ïðïßïõò ðáñáäßäïõí åíôüò ôïõ ôñÝ÷ïíôïò ìçíüò êáé ôáõôü÷ñïíá óõíÜðôïõí óõìâüëáéá åðáíáãïñÜò ðáñüìïéùí, áëëÜ ü÷é ßäéùí, ôßôëùí óå óõìöùíçìÝíç ôéìÞ êáé êáèïñéóìÝíç çìåñïìçíßá. Ôá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá õðïëïãßæïõí áõôÝò ôéò óõìöùíßåò Dollar Roll ùò áãïñÝò êáé ðùëÞóåéò êáé ëáìâÜíïõí ðñïìÞèåéá ùò áìïéâÞ ãéá ôçí áíÜëçøç äÝóìåõóçò åðáíáãïñÜò. Ôá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá ðñÝðåé íá äéáôçñïýí ñåõóôïðïéÞóéìïõò ôßôëïõò áîßáò ü÷é ìéêñüôåñçò áðü ôçí ôéìÞ åðáíáãïñÜò (óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí óùñåõìÝíùí ôüêùí) ãéá ôéò åí ëüãù óõìöùíßåò Dollar Roll. Ç áãïñáßá áîßá ôùí ôßôëùí ðïõ áðáéôåßôáé íá áãïñáóôïýí áðü ôá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá ìðïñåß íá ìåéùèåß êáé íá öôÜóåé óå åðßðåäá êÜôù áðü ôç óõìöùíçìÝíç ôéìÞ åðáíáãïñÜò ôùí åí ëüãù ôßôëùí. ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018, ôá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá äéÝèåôáí åêêñåìåßò óõìöùíßåò Dollar Roll ãéá åðáíáãïñÜ TBA, ïé ïðïßåò ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïõò ëïãáñéáóìïýò «Åðåíäýóåéò óå Ôßôëïõò ðïõ èá Áíáêïéíùèïýí («TBA») óå Áãïñáßá Áîßá», «ÁíïéêôÝò ÈÝóåéò Ðþëçóçò áðü TBA» êáé «ÐëçñùôÝá ÐïóÜ ãéá ÁãïñÜ TBA» óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. Ïé ìåôáâïëÝò ôùí ìç ðñáãìáôïðïéçèÝíôùí êåñäþí Þ æçìéþí ðåñéëáìâÜíïíôáé óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý, óôï ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÞ ÌåôáâïëÞ óôá Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/Æçìßåò áðü Ôßôëïõò ðïõ èá Áíáêïéíùèïýí (TBA)». ¼ôáí ôåñìáôßæåôáé ìßá óõìöùíßá, ôá ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êÝñäç Þ æçìßåò êáôá÷ùñßæïíôáé óôï ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÜ ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/Æçìßåò áðü Ôßôëïõò ðïõ èá Áíáêïéíùèïýí (TBA)»,, óôá ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý.

é) Óõìöùíßåò áíôáëëáãÞò åðéôïêßùí Ç óõìöùíßá áíôáëëáãÞò åðéôïêßùí åßíáé ìßá äéìåñÞò óõìöùíßá, êáôÜ ôçí ïðïßá Ýêáóôïò áðü ôïõò óõìâáëëïìÝíïõò óõìöùíåß íá áíôáëëÜîåé ìéá óåéñÜ ðëçñùìþí ôüêùí ìå Üëëç óåéñÜ ðëçñùìþí ôüêùí (óõíÞèùò óôáèåñïý/êõìáéíüìåíïõ åðéôïêßïõ) ìå âÜóç Ýíá èåùñçôéêü ðïóü êåöáëáßïõ, ôï ïðïßï ëåéôïõñãåß ùò âÜóç õðïëïãéóìïý êáé ôï ïðïßï óõíÞèùò äåí áíôáëëÜóóåôáé. Ïé áãïñáßåò áîßåò êáôá÷ùñßæïíôáé óôïí ëïãáñéáóìü «ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá óå Áãïñáßá Áîßá» ôçò ÓõãêåíôñùôéêÞò ÊáôÜóôáóçò Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. Ïé ôüêïé åðß ôùí óõìöùíéþí áíôáëëáãÞò åðéôïêßùí êáôáãñÜöïíôáé óôïí ëïãáñéáóìü «Ôüêïé åðß Óõíáëëáãþí Óõìöùíéþí ÁíôáëëáãÞò» óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. Ïé ìåôáâïëÝò ôùí ìç ðñáãìáôïðïéçèÝíôùí êåñäþí Þ æçìéþí ðåñéëáìâÜíïíôáé óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý, óôïí ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÞ ÌåôáâïëÞ óôá Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá». ¼ôáí ôåñìáôßæåôáé ìßá óõìöùíßá, ôá ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êÝñäç Þ ïé æçìßåò êáôá÷ùñßæïíôáé óôïí ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÜ ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá» óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý.

éá) Óõìöùíßåò áíôáëëáãÞò óõíïëéêÞò áðüäïóçò H EEMK ìðïñåß íá óõíÜøåé óõìâÜóåéò óõìöùíéþí áíôáëëáãÞò, êáôÜ ôéò ïðïßåò ç EEMK êáé ï áíôéóõìâáëëüìåíïò äÝ÷ïíôáé íá áíôáëëÜîïõí ðëçñùìÝò, ìå ôéò ïðïßåò ï Ýíáò Þ êáé ïé äýï óõìâáëëüìåíïé êáôáâÜëëïõí ôéò áðïäüóåéò ðïõ ðñïÞëèáí áðü Ýíáí ôßôëï, Ýíá ÷ñçìáôïðéóôùôéêü ìÝóï, Ýíá êáëÜèé Þ Ýíáí ÷ñçìáôéóôçñéáêü äåßêôç. Ïé ðëçñùìÝò ðïõ êáôáâÜëëåé ç EEMK óôïí áíôéóõìâáëëüìåíï êáé áíôéóôñüöùò õðïëïãßæïíôáé âÜóåé óõãêåêñéìÝíïõ ôßôëïõ, êáëáèéïý ôßôëùí, ÷ñçìáôéóôçñéáêïý äåßêôç Þ ÷ñçìáôïðéóôùôéêïý ìÝóïõ êáé åíüò ðñïóõìöùíçèÝíôïò èåùñçôéêïý ðïóïý êåöáëáßïõ. ÊÜèå õðïêåßìåíïò ôßôëïò Þ ìÝóï áõôÞò ôçò ìïñöÞò ðñÝðåé íá åßíáé êéíçôÞ áîßá êáé êÜèå äåßêôçò ðñÝðåé íá åßíáé äåßêôçò óå ïñãáíùìÝíç áãïñÜ. Óôï ðëáßóéï ìéáò óõìöùíßáò áíôáëëáãÞò óõíïëéêÞò áðüäïóçò èá áíôáëëÜóóåôáé ç óõíïëéêÞ áðüäïóç åíüò óõãêåêñéìÝíïõ êáëáèéïý ôßôëùí, ïé ïðïßïé Ý÷ïõí åðéëå÷èåß áðü ôïí Äéá÷åéñéóôÞ Åðåíäýóåùí, Ýíáíôé åíüò åðéôïêßïõ áíáöïñÜò óõí åíüò ðåñéèùñßïõ. Ç óõíïëéêÞ åðßäïóç ðåñéëáìâÜíåé ôüêïõò, ìåñßóìáôá, êÝñäç êáé æçìßåò åðß ôùí õðïêåßìåíùí ôßôëùí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõìöùíßáò ìå âÜóç ôïí ôýðï ôùí õðïêåßìåíùí ôßôëùí. Ï êßíäõíïò ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé óå áõôü ôï åßäïò ÷ñçìáôïðéóôùôéêïý ìÝóïõ åîáñôÜôáé áðü ôçí áâÝâáéç åîÝëéîç, êáôÜ ôç ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ óýíáøçò ôçò óõìöùíßáò, ôçò áðüäïóçò ôïõ õðïêåßìåíïõ ìÝóïõ. Áõôïß ïé õðïêåßìåíïé ôßôëïé åßíáé åéóçãìÝíïé óå êýñéï ÷ñçìáôéóôÞñéï. Ç áîßá ôùí õðïêåßìåíùí ôßôëùí èá ëáìâÜíåôáé õð’ üøéí ãéá ôçí åêôßìçóç ôçò éêáíüôçôáò åðÝíäõóçò êáé äáíåéïëçøßáò ìåìïíùìÝíùí åêäïôþí. Óôïõò ó÷åôéêïýò äåßêôåò ðåñéëáìâÜíïíôáé åíäåéêôéêÜ, íïìßóìáôá, åðéôüêéá, ôéìÝò êáé óõíïëéêÝò áðïäüóåéò åðß äåéêôþí åðéôïêßùí, äåéêôþí óôáèåñïý åéóïäÞìáôïò êáé ÷ñçìáôéóôçñéáêþí äåéêôþí. Ïé áãïñáßåò áîßåò êáôá÷ùñßæïíôáé óôïí ëïãáñéáóìü «ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá óå Áãïñáßá Áîßá» ôçò ÓõãêåíôñùôéêÞò ÊáôÜóôáóçò Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. Ïé ìåôáâïëÝò óôá åí ëüãù ðïóÜ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïí ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÞ ÌåôáâïëÞ óôá Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá», óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. ¼ôáí ìßá óýìâáóç êëåßíåé, ôá ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) êáôá÷ùñßæïíôáé óôïí ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÜ ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá», óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý.

éâ) Óõìöùíßåò áíôáëëáãÞò êéíäýíïõ áèÝôçóçò Ç óõìöùíßá áíôáëëáãÞò êéíäýíïõ áèÝôçóçò åßíáé ìßá óõíáëëáãÞ ðéóôùôéêþí ðáñáãþãùí, êáôÜ ôçí ïðïßá äýï óõìâáëëüìåíïé óõìöùíïýí ï Ýíáò åî áõôþí íá êáôáâÜëëåé óôïí Ýôåñï óõìâáëëüìåíï ìßá êáèïñéóìÝíç ðåñéïäéêÞ ðëçñùìÞ ãéá ôçí êáèïñéóìÝíç äéÜñêåéá ôçò óõìöùíßáò. Ï Ýôåñïò óõìâáëëüìåíïò äåí ðñïâáßíåé óå ðëçñùìÞ, åêôüò åÜí ðñïêýøåé êÜðïéï ðéóôùôéêü ãåãïíüò, ôï ïðïßï ó÷åôßæåôáé ìå ðñïêáèïñéóìÝíï óôïé÷åßï åíåñãçôéêïý áíáöïñÜò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ðñïêýøåé áíÜëïãï ãåãïíüò, ï Ýôåñïò óõìâáëëüìåíïò èá êáôáâÜëåé ìßá ðëçñùìÞ óôïí ðñþôï óõìâáëëüìåíï êáé ç óõìöùíßá áíôáëëáãÞò èá ôåñìáôéóôåß. Ç áîßá ôùí õðïêåßìåíùí ôßôëùí èá ëáìâÜíåôáé õð’ üøéí ãéá ôçí åêôßìçóç ôçò éêáíüôçôáò åðÝíäõóçò êáé äáíåéïëçøßáò ìåìïíùìÝíùí åêäïôþí. Ïé áãïñáßåò áîßåò êáôá÷ùñßæïíôáé óôïí ëïãáñéáóìü «ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá óå Áãïñáßá Áîßá» ôçò ÓõãêåíôñùôéêÞò ÊáôÜóôáóçò Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. Ïé ìåôáâïëÝò ôùí ìç ðñáãìáôïðïéçèÝíôùí êåñäþí Þ æçìéþí ðåñéëáìâÜíïíôáé óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý, óôïí ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÞ ÌåôáâïëÞ óôá Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá». ¼ôáí ôåñìáôßæåôáé ìßá óõìöùíßá, ôá ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êÝñäç Þ ïé æçìßåò êáôá÷ùñßæïíôáé óôïí ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÜ ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá» óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý.

éã) Óõìöùíßåò áíôáëëáãÞò åðß äåéêôþí åìðïñåõìÜôùí Ìéá óõìöùíßá áíôáëëáãÞò åðß äåéêôþí åìðïñåõìÜôùí åßíáé ìéá äéìåñÞò óõìöùíßá, óôï ðëáßóéï ôçò ïðïßáò êÜèå óõìâáëëüìåíïò óõìöùíåß íá áíôáëëÜîåé ôç óõíïëéêÞ áðüäïóç óõãêåêñéìÝíïõ äåßêôç åìðïñåõìÜôùí, Ýíáíôé ôïõ åðéôïêßïõ ÷ñçìáôáãïñÜò, ðëÝïí ôùí áìïéâþí. Ïé áãïñáßåò áîßåò êáôá÷ùñßæïíôáé óôïí ëïãáñéáóìü «ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá óå Áãïñáßá Áîßá» ôçò ÓõãêåíôñùôéêÞò ÊáôÜóôáóçò Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. Ïé ìåôáâïëÝò ôùí ìç ðñáãìáôïðïéçèÝíôùí êåñäþí Þ æçìéþí ðåñéëáìâÜíïíôáé óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý, óôïí ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÞ ÌåôáâïëÞ óôá Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá». ¼ôáí ôåñìáôßæåôáé ìßá óõìöùíßá, ôá ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êÝñäç Þ ïé æçìßåò êáôá÷ùñßæïíôáé óôïí ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÜ ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá» óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý.

éä) Óõìöùíßåò áíôáëëáãÞò åðß ðïóïóôïý ðëçèùñéóìïý Ç óõìöùíßá áíôáëëáãÞò åðß ðïóïóôïý ðëçèùñéóìïý åßíáé ìßá äéìåñÞò óõìöùíßá, êáôÜ ôçí ïðïßá Ýêáóôïò áðü ôïõò óõìâáëëïìÝíïõò óõìöùíåß íá áíôáëëÜîåé Ýíá ðñïêáèïñéóìÝíï óôáèåñü åðéôüêéï ìå ìéá ðëçñùìÞ óõíäåäåìÝíç ìå ôïí ðëçèùñéóìü ìå âÜóç Ýíá èåùñçôéêü ðïóü êåöáëáßïõ, ôï ïðïßï ëåéôïõñãåß ùò âÜóç õðïëïãéóìïý êáé ôï ïðïßï óõíÞèùò äåí áíôáëëÜóóåôáé Ýùò ôç ëÞîç ôçò ðåñéüäïõ éó÷ýïò. Ïé óõìöùíßåò áíôáëëáãÞò åðß ðïóïóôïý ðëçèùñéóìïý áðïôéìþíôáé óýìöùíá ìå ôéò ôñÝ÷ïõóåò ôéìÝò ôçò áãïñÜò óå êÜèå çìåñïìçíßá õðïëïãéóìïý ôçò ÊÁÅ. Ç åêôéìþìåíç áãïñáßá áîßá âáóßæåôáé óôá óôïé÷åßá áðïôßìçóçò ðïõ ïñßæïíôáé óôéò óõìâÜóåéò êáé ëáìâÜíåôáé áðü ôñßôïõò öïñåßò êáèïñéóìïý ôéìþí, åéäéêïýò äéáðñáãìáôåõôÝò Þ åóùôåñéêÜ ìïíôÝëá. Ïé áãïñáßåò áîßåò êáôá÷ùñßæïíôáé óôïí ëïãáñéáóìü «ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá óå Áãïñáßá Áîßá» ôçò ÓõãêåíôñùôéêÞò ÊáôÜóôáóçò Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. Ôá Ýóïäá áðü ôéò óõìöùíßåò áíôáëëáãÞò åðß ðïóïóôïý ðëçèùñéóìïý êáôáãñÜöïíôáé óôïí ëïãáñéáóìü «Ôüêïé åðß Óõíáëëáãþí Óõìöùíéþí ÁíôáëëáãÞò» óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. Ïé ìåôáâïëÝò ôùí ìç ðñáãìáôïðïéçèÝíôùí êåñäþí Þ æçìéþí ðåñéëáìâÜíïíôáé óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý, óôïí ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÞ ÌåôáâïëÞ óôá Ìç ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá». ¼ôáí ôåñìáôßæåôáé ìßá óõìöùíßá, ôá ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êÝñäç Þ ïé æçìßåò êáôá÷ùñßæïíôáé óôïí ëïãáñéáóìü «ÊáèáñÜ ÐñáãìáôïðïéçèÝíôá ÊÝñäç/(Æçìßåò) áðü ËïéðÜ ÐáñÜãùãá ÌÝóá» óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý.

éå) Åíïðïßçóç ôçò èõãáôñéêÞò ôïõ Ìáõñßêéïõ Ôï óýíïëï ôùí åóüäùí, åîüäùí, åéóðñáêôÝùí, ðëçñùôÝùí ðïóþí êáé ôùí åðåíäýóåùí ôçò åôáéñåßáò JPMorgan SICAV Investment Company (Mauritius) Limited (ç «ÈõãáôñéêÞ»), èõãáôñéêÞò ðïõ áíÞêåé åî ïëïêëÞñïõ óôï JPMorgan Funds - India Fund, åíïðïéïýíôáé óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý êáé óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý ôïõ JPMorgan Funds - India Fund. Ïé ôßôëïé ðïõ êáôÝ÷åé ç ÈõãáôñéêÞ áíáöÝñïíôáé ÷ùñéóôÜ óôçí ÊáôÜóôáóç Åðåíäýóåùí ôïõ JP Morgan Funds - India Fund. Ôá äéåôáéñéêÜ õðüëïéðá ðáñáãñÜöïíôáé ìå ôçí åíïðïßçóç. Ç ÷ñÞóç ôçò ÈõãáôñéêÞò ôïõ Ìáõñßêéïõ êáé ç öïñïëïãéêÞ ìåôá÷åßñéóç ðïõ ðáñÝ÷åôáé óå áõôÞí âáóßæïíôáé óôç íïìïèåóßá êáé ôçí ðñáêôéêÞ ðïõ éó÷ýåé åðß ôïõ ðáñüíôïò óôéò áíôßóôïé÷åò ÷þñåò, ìå ôïí ôñüðï ðïõ ãßíïíôáé êáôáíïçôÝò áðü ôá ÌÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. Õðüêåéôáé óå ïðïéåóäÞðïôå ìåëëïíôéêÝò áëëáãÝò, ïé ïðïßåò åíäÝ÷åôáé íá åðçñåÜóïõí äõóìåíþò ôçí áðüäïóç ôïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. Óå áõôÝò óõìðåñéëáìâÜíïíôáé ôõ÷üí ðåñéðôþóåéò êáôÜ ôéò ïðïßåò ç ÓõíèÞêç ÄéðëÞò Öïñïëüãçóçò Éíäßáò/Ìáõñßêéïõ åíäÝ÷åôáé íá ìçí åöáñìïóôåß Þ íá ðÜøåé íá åöáñìüæåôáé, ùò áðïôÝëåóìá, ìåôáîý Üëëùí, ïðïéáóäÞðïôå áðüöáóçò ôùí öïñïëïãéêþí áñ÷þí ôçò Éíäßáò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ç óõíèÞêç äåí åöáñìïóôåß Þ ðÜøåé íá åöáñìüæåôáé, ï ôüêïò åðß ôùí ôßôëùí ðïõ 119

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 åßíáé åéóçãìÝíïé óå ÷ñçìáôéóôÞñéï ôçò Éíäßáò èá õðüêåéôáé óå öüñï ìå áíþôáôï óõíôåëåóôÞ 20%. Ôá êåöáëáéáêÜ êÝñäç áðü ôç äéÜèåóç ôùí åí ëüãù åðåíäýóåùí èá õðüêåéíôáé óå öüñï ìå óõíôåëåóôÞ áðü 0% Ýùò 15% (óõí ôçí ðñïóáýîçóç êáé ôïí öüñï õðÝñ ôçò åêðáßäåõóçò), áíáöïñéêÜ ìå ôïõò åéóçãìÝíïõò ôßôëïõò êáé áíÜëïãá ìå ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá êáôÜ ôï ïðïßï äéáôçñÞèçêå ç ó÷åôéêÞ åðÝíäõóç. Ç ÈõãáôñéêÞ ôïõ Ìáõñßêéïõ õðüêåéôáé óå Åôáéñéêü Öüñï ÅéóïäÞìáôïò 15% (óõí ôçí ðñïóáýîçóç êáé ôïí öüñï õðÝñ ôçò åêðáßäåõóçò) ìå âÜóç ôç íïìïèåóßá êáé ôçí ðñáêôéêÞ ðïõ éó÷ýåé åðß ôïõ ðáñüíôïò óôïí Ìáõñßêéï. Ç ÈõãáôñéêÞ Ýëáâå öïñïëïãéêÝò áîéïëïãÞóåéò áðü ôçí ÏéêïíïìéêÞ Õðçñåóßá ôïõ Ìáõñßêéïõ («MRA») áíáöïñéêÜ ìå ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí êåöáëáéáêþí êåñäþí óôïí õðïëïãéóìü ôïõ öüñïõ åéóïäÞìáôïò êáé óôç óõíÝ÷åéá õðÝâáëå åíóôÜóåéò óå áõôÝò ðñïóöåýãïíôáò óôçí ÅðéôñïðÞ Áíáèåþñçóçò ÁîéïëïãÞóåùí ôïõ Ìáõñßêéïõ («ARC»). Óôéò 11 Óåðôåìâñßïõ 2014, ç ARC áðïöÜóéóå õðÝñ ôçò MRA ó÷åôéêÜ ìå ôéò öïñïëïãéêÝò áîéïëïãÞóåéò ãéá ôéò ðåñéüäïõò ðñéí áðü ôï 2009. Ùò åê ôïýôïõ, Ýíá ðïóü ýøïõò 18.615.727 ñïõðéþí Ìáõñßêéïõ (ðåñßðïõ 610.352 äïëÜñéá Ç.Ð.Á.) êáôáâëÞèçêå óôçí MRA ãéá ôéò öïñïëïãéêÝò áîéïëïãÞóåéò êáé ôïõò ôüêïõò ãéá ôéò ðåñéüäïõò ðñéí áðü ôï 2009. Ùò åê ôïýôïõ, óôéò 14 Öåâñïõáñßïõ 2017 èåóðßóôçêå åðéðëÝïí öïñïëïãéêÞ äéÜôáîç ç ïðïßá ðñïâëÝðåé ôüêï ãéá ôéò ðåñéüäïõò ìåôÜ ôï 2009. ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018, ç óõíïëéêÞ áíáãíùñéóìÝíç ðñüâëåøç ãéá öüñïõò áíÝñ÷åôáé óå 267.997 äïëÜñéá Ç.Ð.Á.

3. ÁìïéâÝò êáé Ýîïäá á) Äåßêôçò Áíþôáôùí Åîüäùí Ôï áíþôáôï óõíïëéêü ðïóü áìïéâþí êáé åîüäùí ðïõ âáñýíåé ôïõò ìåñéäéïý÷ïõò ìéáò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí ïðïéïõäÞðïôå ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ äåí èá õðåñâáßíåé ôï áíþôáôï ðïóïóôü ôïõ óõíüëïõ ôïõ êáèáñïý åíåñãçôéêïý ðïõ áðïäßäåôáé óôç óõãêåêñéìÝíç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí. ÁõôÜ ôá áíþôáôá üñéá áìïéâþí êáé åîüäùí óõìðåñéëáìâÜíïõí ôéò ÁìïéâÝò Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ, ôéò ÁìïéâÝò ÄéáíïìÞò êáé Üëëåò ËåéôïõñãéêÝò êáé ÄéïéêçôéêÝò ÄáðÜíåò. Äåí ðåñéëáìâÜíïõí ôõ÷üí áìïéâÝò åðßäïóçò. Äåí ÷ñåþíïíôáé Üëëá Ýîïäá óå áõôÝò ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí, åíþ ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò áðïññïöÜ ôõ÷üí äéáöïñÜ ðïõ åíäÝ÷åôáé íá ðñïêýøåé áíÜìåóá óôá ðñáãìáôéêÜ Ýîïäá ôùí åñãáóéþí áõôþí ôùí Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí êáé óôï áíþôáôï ðïóïóôü. Áõôü ôï áíþôáôï åôÞóéï ðïóïóôü áìïéâþí êáé åîüäùí êáôçãïñéïðïéåßôáé ùò Äåßêôçò Áíþôáôùí Åîüäùí, üðùò ðáñïõóéÜæåôáé óôï ÐáñÜñôçìá.

â) ÁìïéâÝò Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ Ç EEMK êáôáâÜëëåé óôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò ìéá áìïéâÞ äéá÷åßñéóçò ðïõ õðïëïãßæåôáé ùò ðïóïóôü ôïõ ìÝóïõ çìåñÞóéïõ êáèáñïý åíåñãçôéêïý êÜèå ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ Þ Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí ðïõ äéá÷åéñßæåôáé («ÁìïéâÝò Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ»). Ïé ÁìïéâÝò Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ óùñåýïíôáé óå êáèçìåñéíÞ âÜóç êáé êáôáâÜëëïíôáé ìçíéáßùò áíáäñïìéêÜ, óôï ìÝãéóôï ðïóïóôü ðïõ êáèïñßæåôáé óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï. Ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò ìðïñåß, êáôÜ ôçí áðüëõôç äéáêñéôéêÞ ôçò åõ÷Ýñåéá êáé êáôÜ äéáóôÞìáôá (ôá ïðïßá, óå êÜðïéåò ðåñéðôþóåéò ìðïñåß íá åßíáé çìåñÞóéá), íá áðïöáóßæåé ôçí ôñïðïðïßçóç ôïõ åí ëüãù ðïóïóôïý ìåôáîý ôïõ áíþôáôïõ ïñßïõ êáé ôïõ 0,0%. Ç ìÝãéóôç ÁìïéâÞ Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ ðïõ ìðïñåß íá ÷ñåþíåôáé ãéá ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí Ñ êáèïñßæåôáé óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï. Ùóôüóï, ç ÁìïéâÞ Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ ðïõ ÷ñåþíåôáé óôçí ðñÜîç åíäÝ÷åôáé íá åßíáé ÷áìçëüôåñç, êáèþò ç J.P. Morgan International Bank Limited èá ÷ñåþíåé êáé èá åéóðñÜôôåé åðßóçò ìéá îå÷ùñéóôÞ êáé ðñüóèåôç áìïéâÞ áðü ôïõò ðåëÜôåò ôçò. Ïé ÷ñåþóåéò ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí üóïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí X êáé Õ ôùí ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí åðéâÜëëïíôáé óå äéïéêçôéêü åðßðåäï êáé åéóðñÜôôïíôáé áðü ôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò Þ ôïí áñìüäéï öïñÝá ôçò JPMorgan Chase & Co. áðåõèåßáò áðü ôïí Ìåñéäéïý÷ï. Ôá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá ìðïñïýí íá åðåíäýïõí óå ÏÓÅÊÁ, Üëëïõò ÏÓÅ êáé ïñãáíéóìïýò åðåíäýóåùí êëåéóôïý ôýðïõ, ïé ïðïßïé ðëçñïýí ôéò ðñïûðïèÝóåéò ùò êéíçôÝò áîßåò óýìöùíá ìå ôçí Ýííïéá ôùí êáíüíùí ãéá ôïõò ÏÓÅÊÁ [óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí åôáéñåéþí åðåíäýóåùí (investment trust)] (ïé «Ïñãáíéóìïß»), ðïõ õðüêåéíôáé óå äéá÷åßñéóç áðü ôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò, ôïõò Äéá÷åéñéóôÝò Åðåíäýóåùí Þ Üëëá ìÝëç ôçò JPMorgan Chase & Co. Óýìöùíá ìå ôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï, äåí èá õðÜñîåé êáìßá äéðëÞ ÷ñÝùóç áìïéâþí, ìå åîáßñåóç ôéò ÁìïéâÝò Åðßäïóçò. Ç áðïöõãÞ ôçò äéðëÞò ÷ñÝùóçò ôçò ÁìïéâÞò Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ åðß ôùí åí ëüãù óôïé÷åßùí åíåñãçôéêïý åðéôõã÷Üíåôáé á) åîáéñþíôáò ôá óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý áðü ôï êáèáñü åíåñãçôéêü åðß ôïõ ïðïßïõ õðïëïãßæåôáé ç ÁìïéâÞ Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ Þ â) åðåíäýïíôáò óå Ïñãáíéóìïýò ìÝóù êáôçãïñéþí ðïõ äåí óùñåýïõí ÁìïéâÞ Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ Þ Üëëåò áíôßóôïé÷åò áìïéâÝò ðïõ êáôáâÜëëïíôáé óôïí üìéëï ôïõ áíôßóôïé÷ïõ óõìâïýëïõ Þ ã) óõìøçößæïíôáò ôçí ÁìïéâÞ Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ ìå åðéóôñïöÞ óôçí EEMK Þ óôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôçò áìïéâÞò äéá÷åßñéóçò êáé ðáñï÷Þò õðçñåóéþí óõìâïýëïõ (Þ áíôßóôïé÷çò áìïéâÞò) ðïõ ÷ñåþíåôáé óôïõò õðïêåßìåíïõò Ïñãáíéóìïýò Þ ä) ÷ñåþíïíôáò ìüíï ôç äéáöïñÜ áíÜìåóá óôçí ÁìïéâÞ Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ ôçò EEMK Þ ôïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ âÜóåé ôïõ Åíçìåñùôéêïý Äåëôßïõ êáé óôçí ÁìïéâÞ Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ (Þ áíôßóôïé÷ç áìïéâÞ), ðïõ ÷ñåþíåôáé óôïõò õðïêåßìåíïõò Ïñãáíéóìïýò. Ìéá ðñüóèåôç áìïéâÞ åíäÝ÷åôáé íá ÷ñåþíåôáé ùò áðïæçìßùóç ãéá ôïõò Õðïäéá÷åéñéóôÝò Åðåíäýóåùí, üðùò ïñßæåôáé óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï. Ç åí ëüãù áìïéâÞ èá õðïëïãßæåôáé ùò ðïóïóôü ôïõ ìÝóïõ çìåñÞóéïõ êáèáñïý åíåñãçôéêïý, ôï ïðïßï êáôáíÝìåôáé óå êÜèå Õðïäéá÷åéñéóôÞ Åðåíäýóåùí ãéá ôï áíôßóôïé÷ï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï. Óùñåýåôáé óå çìåñÞóéá âÜóç êáé êáôáâÜëëåôáé ìçíéáßùò åê ôùí õóôÝñùí óôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò. ¼ôáí Ýíá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åðåíäýåé óå Ïñãáíéóìïýò Åðåíäýóåùí ôïõò ïðïßïõò äéá÷åéñßæïíôáé äéá÷åéñéóôÝò åðåíäýóåùí ðïõ äåí åßíáé ìÝëç ôïõ ïìßëïõ JPMorgan Chase & Co., ç ÁìïéâÞ Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ, üðùò ïñßæåôáé óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï, ìðïñåß íá ÷ñåþíåôáé áíåîÜñôçôá áðü ôõ÷üí áìïéâÝò ðïõ áíôéêáôïðôñßæïíôáé óôçí ôéìÞ ôùí ìåôï÷þí Þ ôùí ìåñéäßùí ôùí Ïñãáíéóìþí Åðåíäýóåùí.

ã) ËåéôïõñãéêÝò êáé ÄéïéêçôéêÝò ÄáðÜíåò Ç EEMK âáñýíåôáé ìå üëåò ôéò ôáêôéêÝò ëåéôïõñãéêÝò êáé äéïéêçôéêÝò äáðÜíåò óôá ðïóïóôÜ ðïõ ðáñáôßèåíôáé óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï («ËåéôïõñãéêÝò êáé ÄéïéêçôéêÝò ÄáðÜíåò») ãéá ôçí êÜëõøç üëùí ôùí ðÜãéùí êáé ìåôáâëçôþí äáðáíþí, ôùí åðéâáñýíóåùí, áìïéâþí êáé ëïéðþí äáðáíþí ðïõ ðñïêýðôïõí êáôÜ äéáóôÞìáôá óå ó÷Ýóç ìå ôç ëåéôïõñãßá êáé äéá÷åßñéóç ôçò EEMK. Ôá áíþôáôá ðïóïóôÜ ãéá ôéò ËåéôïõñãéêÝò êáé ÄéïéêçôéêÝò ÄáðÜíåò ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óå êÜèå Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ïñßæïíôáé óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï. Ïé ËåéôïõñãéêÝò êáé ÄéïéêçôéêÝò ÄáðÜíåò õðïëïãßæïíôáé ùò ðïóïóôü ôïõ ìÝóïõ çìåñÞóéïõ êáèáñïý åíåñãçôéêïý êÜèå ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ Þ Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí. Óùñåýïíôáé êáèçìåñéíÜ êáé êáôáâÜëëïíôáé ìçíéáßùò åê ôùí õóôÝñùí óôï ìÝãéóôï ðïóïóôü ðïõ ïñßæåôáé óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï. Ïé ËåéôïõñãéêÝò êáé ÄéïéêçôéêÝò ÄáðÜíåò êáëýðôïõí ôá åîÞò: i) Ìéá «ÁìïéâÞ ÕðïóôÞñéîçò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ» ðïõ êáôáâÜëëåôáé óôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò ãéá ôéò õðçñåóßåò ðïõ ðáñÝ÷åé ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò óôçí EEMK. Ç ÁìïéâÞ ÕðïóôÞñéîçò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ èá áíáèåùñåßôáé óå åôÞóéá âÜóç êáé äåí èá õðåñâáßíåé ôï 0,15% åôçóßùò, åêôüò áðü ôï JPMorgan Funds Europe Research Enhanced Index Equity Fund, ôï JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund êáé ôï JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund ãéá ôá ïðïßá äåí èá õðåñâáßíåé ôï 0,05% åôçóßùò. ii) ÄáðÜíåò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé áðåõèåßáò áðü ôçí EEMK («¢ìåóåò ÄáðÜíåò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ») êáé äáðÜíåò ðïõ áíáëáìâÜíåé Üìåóá ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò ãéá ëïãáñéáóìü ôçò EEMK («¸ììåóåò ÄáðÜíåò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ»), üðùò ðáñáôßèåôáé áíáëõôéêÜ óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï. Ïé ÐñïìÞèåéåò Óõíáëëáãþí êáé ïé ¸êôáêôåò ÄáðÜíåò äåí óõìðåñéëáìâÜíïíôáé óôéò ËåéôïõñãéêÝò êáé ÄéïéêçôéêÝò ÄáðÜíåò. Ôá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá ìðïñïýí íá åðåíäýïõí óå ÏÓÅÊÁ êáé Üëëïõò ÏÓÅ ôùí ïðïßùí ç äéá÷åßñéóç ðñáãìáôïðïéåßôáé áðü ôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò, ïðïéïäÞðïôå Üëëï ìÝëïò ôçò JPMorgan Chase & Co. êáèþò êáé Üëëïõò äéá÷åéñéóôÝò åðåíäýóåùí. Óôéò ðåñéðôþóåéò üðïõ Ýíá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åðåíäýåé ðñùôßóôùò óå ÏÓÅÊÁ êáé Üëëïõò ÏÓÅ ðïõ ôåëïýí õðü ôç äéá÷åßñéóç ôçò Åôáéñåßáò Äéá÷åßñéóçò Þ ïðïéïõäÞðïôå Üëëïõ ìÝëïõò ôçò JPMorgan Chase & Co. êáé åöüóïí õðïäåéêíýåôáé óõãêåêñéìÝíá ãéá êÜèå ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï, äåí èá éó÷ýåé äéðëÞ ÷ñÝùóç ôùí Ëåéôïõñãéêþí êáé Äéïéêçôéêþí Äáðáíþí. Ç áðïöõãÞ ôçò äéðëÞò ÷ñÝùóçò åðéôõã÷Üíåôáé óõìøçößæïíôáò ôéò ËåéôïõñãéêÝò êáé ÄéïéêçôéêÝò ÄáðÜíåò ìå åðéóôñïöÞ óôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôùí Ëåéôïõñãéêþí êáé Äéïéêçôéêþí Äáðáíþí (Þ áíôßóôïé÷ùí äáðáíþí) ðïõ ÷ñåþíåôáé óôïõò õðïêåßìåíïõò ÏÓÅÊÁ Þ Üëëïõò ÏÓÅ ðïõ ôåëïýí õðü ôç äéá÷åßñéóç ôçò Åôáéñåßáò Äéá÷åßñéóçò êáé ïðïéïõäÞðïôå Üëëïõ ìÝëïõò ôçò JPMorgan Chase & Co. Óôéò ðåñéðôþóåéò üðïõ ôá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá åðåíäýïõí óå ÏÓÅÊÁ êáé Üëëïõò ÏÓÅ ðïõ ôåëïýí õðü ôç äéá÷åßñéóç Üëëùí äéá÷åéñéóôþí åðåíäýóåùí, ïé ËåéôïõñãéêÝò êáé ÄéïéêçôéêÝò ÄáðÜíåò åíäÝ÷åôáé íá ìçí õðüêåéíôáé óôçí ðñïáíáöåñèåßóá äéáäéêáóßá åðéóôñïöÞò. Ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò èá âáñýíåôáé ìå ôõ÷üí ËåéôïõñãéêÝò êáé ÄéïéêçôéêÝò ÄáðÜíåò ïé ïðïßåò õðåñâáßíïõí ôï ìÝãéóôï ðïóïóôü ðïõ êáèïñßæåôáé óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï. ÊáôÜ ôç äéáêñéôéêÞ ôçò åõ÷Ýñåéá, ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò ìðïñåß íá êáëýðôåé ðñïóùñéíÜ ôéò ¢ìåóåò ÄáðÜíåò Þ/êáé ôéò ¸ììåóåò ÄáðÜíåò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ ãéá ëïãáñéáóìü åíüò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ Þ/êáé íá áðïðïéåßôáé ôï óýíïëï Þ ìÝñïò ôçò ÁìïéâÞò ÕðïóôÞñéîçò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ.

ä) ÁìïéâÝò Åðßäïóçò ¼ðùò ïñßæåôáé óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï, ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò äéêáéïýôáé íá ëÜâåé, áðü ôï êáèáñü åíåñãçôéêü ïñéóìÝíùí ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí Þ Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí, åôÞóéá áìïéâÞ ùò êßíçôñï ìå âÜóç ôçí åðßäïóç (ç «ÁìïéâÞ Åðßäïóçò»), åÜí ç åðßäïóç ôïõ åí ëüãù ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ õðåñâáßíåé ôçí áðüäïóç ôïõ äåßêôç áíáöïñÜò, óýìöùíá ìå ôç ìÝèïäï ôïõ Ìç÷áíéóìïý ÁíÜêôçóçò (Claw-Back Mechanism) Þ ôïõ Áíþôáôïõ Ïñßïõ (High Water Mark), üðùò ïñßæåôáé óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï êáé üðùò êáèïñßæåôáé óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï ãéá êÜèå ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï. ÊÜèå ÇìÝñá Áðïôßìçóçò, ðñáãìáôïðïéåßôáé óþñåõóç ãéá ôçí ÁìïéâÞ Åðßäïóçò ôçò ðñïçãïýìåíçò ÇìÝñáò Áðïôßìçóçò, êáôÜ ðåñßðôùóç, êáé ç óùñåõìÝíç áìïéâÞ åðßäïóçò, åÜí õößóôáôáé, êáèßóôáôáé ðëçñùôÝá óôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò ôçí ôåëåõôáßá ÇìÝñá Óõíáëëáãþí ôïõ Ïéêïíïìéêïý ¸ôïõò Þ óå ïðïéáäÞðïôå áðü ôéò áêüëïõèåò 120

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 ðåñéóôÜóåéò: óôçí ðåñßðôùóç ðïëý óçìáíôéêïý üãêïõ åíôïëþí ãéá ìåôáôñïðÞ Þ åîáãïñÜ (éó÷ýåé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôá óõãêåêñéìÝíá Ìåñßäéá) êáé êáôÜ ôç óõã÷þíåõóç Þ ôçí åêêáèÜñéóç åíüò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. Óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ó÷åôéêÞò Óýìâáóçò Äéá÷åßñéóçò Åðåíäýóåùí, ï Äéá÷åéñéóôÞò Åðåíäýóåùí åíäÝ÷åôáé íá äéêáéïýôáé íá ëÜâåé ôï óýíïëï Þ ìÝñïò ôçò ÁìïéâÞò Åðßäïóçò áðü ôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò. ÊÜèå ÇìÝñá Áðïôßìçóçò, ç êáèáñÞ áîßá åíåñãçôéêïý êÜèå Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí êÜèå ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ ãéá ôï ïðïßï éó÷ýåé ÁìïéâÞ Åðßäïóçò, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ôç óþñåõóç üëùí ôùí áìïéâþí êáé ôùí äáðáíþí (ôá ïðïßá óõìðåñéëáìâÜíïõí ôçí ÁìïéâÞ Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ Åðåíäýóåùí, êáèþò êáé ôéò ËåéôïõñãéêÝò êáé ÄéïéêçôéêÝò ÄáðÜíåò ðïõ âáñýíïõí ôçí áíôßóôïé÷ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìå ôï ðïóïóôü ðïõ êáèïñßæåôáé óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï), ðñïóáñìüæåôáé ìå âÜóç ôéò äéáíïìÝò ìåñéóìÜôùí, ôéò åããñáöÝò êáé ôéò åîáãïñÝò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé ôç óõãêåêñéìÝíç ÇìÝñá Áðïôßìçóçò, åÜí õðÜñ÷ïõí, êáé ðñïóôßèåôáé åê íÝïõ ïðïéáäÞðïôå ÁìïéâÞ Åðßäïóçò óùñåýåôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åí ëüãù çìÝñáò óå ó÷Ýóç ìå ôç óõãêåêñéìÝíç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí (ç «ÐñïóáñìïóìÝíç êáèáñÞ áîßá åíåñãçôéêïý»). Ãéá ôéò áíÜãêåò õðïëïãéóìïý ôçò ÁìïéâÞò Åðßäïóçò, ç «Áðüäïóç Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí» õðïëïãßæåôáé êÜèå ÇìÝñá Áðïôßìçóçò ùò ç äéáöïñÜ áíÜìåóá óôçí êáèáñÞ áîßá åíåñãçôéêïý (ç ïðïßá ðñïóáñìüæåôáé ìå ôçí ðñüóèåóç ôõ÷üí óùñåõìÝíçò ÁìïéâÞò Åðßäïóçò) ôç óõãêåêñéìÝíç çìÝñá êáé óôçí ÐñïóáñìïóìÝíç êáèáñÞ áîßá åíåñãçôéêïý êáôÜ ôçí ðñïçãïýìåíç ÇìÝñá Áðïôßìçóçò, åêðåöñáóìÝíç ùò áðüäïóç ìå âÜóç ôçí ÐñïóáñìïóìÝíç êáèáñÞ áîßá åíåñãçôéêïý ôçò ðñïçãïýìåíçò ÇìÝñáò Áðïôßìçóçò ãéá ôç óõãêåêñéìÝíç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí.

Ìç÷áíéóìüò ÁíÜêôçóçò Ï ìç÷áíéóìüò ÁíÜêôçóçò ìðïñåß íá óùñåýåé ìéá ÁìïéâÞ Åðßäïóçò üôáí õðÜñ÷åé áñíçôéêÞ áðüäïóç, ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç åðßäïóç õðåñâáßíåé ôçí áðüäïóç ôïõ Äåßêôç ÁíáöïñÜò ÁìïéâÞò Åðßäïóçò áðü ôçí ôåëåõôáßá öïñÜ ðïõ êáôáâëÞèçêå ÁìïéâÞ Åðßäïóçò.

ÌÝèïäïò Áíþôáôïõ Ïñßïõ Ï ìç÷áíéóìüò Áíþôáôïõ Ïñßïõ åéóÜãåé ôçí ðñüóèåôç áðáßôçóç üôé ç ÁìïéâÞ Åðßäïóçò ìðïñåß íá óùñåýåôáé ìüíï üôáí ç ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï åßíáé õøçëüôåñç áðü ôï ìåãáëýôåñï áðü ôá åîÞò äýï ìåãÝèç: ôçí ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï êáôÜ ôçí Ýíáñîç êõêëïöïñßáò ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí Þ ôçí ÊáèáñÞ Áîßá Åíåñãçôéêïý áíÜ Ìåñßäéï âÜóåé ôçò ïðïßáò êáôáâëÞèçêå ç ôåëåõôáßá ÁìïéâÞ Åðßäïóçò. ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018, ôá ðïóïóôÜ êáé ïé äåßêôåò áíáöïñÜò ôçò ÁìïéâÞò Åðßäïóçò ãéá üëåò ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ìå åðßèçìá «(perf)» (åðßäïóçò) åß÷áí ùò åîÞò: ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï

Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí

Ðïóïóôü Äåßêôçò ÁíáöïñÜò Åðßäïóçò ÁìïéâÞò Åðßäïóçò

¼ëåò ¼ëåò ×ùñßò áíôéóôÜèìéóç Ìå áíôéóôÜèìéóç óå USD ¼ëåò ×ùñßò áíôéóôÜèìéóç Ìå áíôéóôÜèìéóç óå USD ×ùñßò áíôéóôÜèìéóç Ìå áíôéóôÜèìéóç óå EUR

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

ÌÝèïäïò Ìç÷áíéóìïý ÁíÜêôçóçò JPMorgan Funds - Africa Equity Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund

Ìå áíôéóôÜèìéóç óå USD

10%

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund

×ùñßò áíôéóôÜèìéóç

20%

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund

Ìå áíôéóôÜèìéóç óå EUR

20%

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund

Ìå áíôéóôÜèìéóç óå HUF

20%

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund

Ìå áíôéóôÜèìéóç óå PLN

20%

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund

¼ëåò

20%

Dow Jones Africa Titans 50 Index (Total Return Net) MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net) MSCI EMU Index (Total Return Net) MSCI EMU Index (Total Return Net) ìå áíôéóôÜèìéóç óå USD EMIX Smaller Europe (Inc. UK) Index (Total Return Net) MSCI Europe Index (Total Return Net) MSCI Europe Index (Total Return Net) ìå áíôéóôÜèìéóç óå USD MSCI All Country World Index (Total Return Net) MSCI All Country World Index (Total Return Net) ìå áíôéóôÜèìéóç óå EUR MSCI All Country World Index (Total Return Net) ìå áíôéóôÜèìéóç óå USD S&P 500 Index (ÊáèáñÞ ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç ÌåôÜ ôçí áöáßñåóç öüñïõ ðáñáêñÜôçóçò 30%) S&P 500 Index (ÊáèáñÞ ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç ÌåôÜ ôçí áöáßñåóç öüñïõ ðáñáêñÜôçóçò 30%) ìå áíôéóôÜèìéóç óå EUR S&P 500 Index (ÊáèáñÞ ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç ÌåôÜ ôçí áöáßñåóç öüñïõ ðáñáêñÜôçóçò 30%) ìå áíôéóôÜèìéóç óå HUF S&P 500 Index (ÊáèáñÞ ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç ÌåôÜ ôçí áöáßñåóç öüñïõ ðáñáêñÜôçóçò 30%) ìå áíôéóôÜèìéóç óå PLN ICE BofAML Italian Government 1-3 Year Index (Total Return Gross)

ÌÝèïäïò Áíþôáôïõ Ïñßïõ JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund ×ùñßò áíôéóôÜèìéóç 10% JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund Ìå áíôéóôÜèìéóç óå CHF 10% JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund Ìå áíôéóôÜèìéóç óå EUR 10% JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund ×ùñßò áíôéóôÜèìéóç 15% JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund Ìå áíôéóôÜèìéóç óå CHF 15% JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund Ìå áíôéóôÜèìéóç óå GBP 15% JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund Ìå áíôéóôÜèìéóç óå SEK 15% JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund Ìå áíôéóôÜèìéóç óå USD 15% JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund ×ùñßò áíôéóôÜèìéóç 10% JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund Ìå áíôéóôÜèìéóç óå CHF 10% JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund Ìå áíôéóôÜèìéóç óå CZK 10% JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund Ìå áíôéóôÜèìéóç óå EUR 10% JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund Ìå áíôéóôÜèìéóç óå GBP 10% JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund Ìå áíôéóôÜèìéóç óå JPY 10% JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund Ìå áíôéóôÜèìéóç óå PLN 10% JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund Ìå áíôéóôÜèìéóç óå SEK 10% JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund ×ùñßò áíôéóôÜèìéóç 15%* JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund Ìå áíôéóôÜèìéóç óå EUR 15%* JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund Ìå áíôéóôÜèìéóç óå GBP 15%* JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund Ìå áíôéóôÜèìéóç óå JPY 15%* JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund Ìå áíôéóôÜèìéóç óå SEK 15%* * Ìå ôçí åðéöýëáîç áíþôáôïõ ïñßïõ ýøïõò 11,5% åðß ïðïéáóäÞðïôå óùñåõôéêÞò ÐëåïíáóìáôéêÞò Áðüäïóçò.

ICE 1 Month USD LIBOR ICE 1 Month CHF LIBOR ICE 1 Month EUR LIBOR ICE 1 Month EUR LIBOR ICE 1 Month CHF LIBOR ICE 1 Month GBP LIBOR STIBOR 1 Month Offered Rate ICE 1 Month USD LIBOR ICE Overnight USD LIBOR ICE Spot Next CHF LIBOR ICE Overnight USD LIBOR ìå áíôéóôÜèìéóç óå CZK EONIA ICE Overnight GBP LIBOR ICE Spot Next JPY LIBOR ICE Overnight USD LIBOR ìå áíôéóôÜèìéóç óå PLN STIBOR Tomorrow Next Offered Rate ICE 1 Month USD LIBOR ICE 1 Month EUR LIBOR ICE 1 Month GBP LIBOR ICE 1 Month JPY LIBOR STIBOR 1 Month Offered Rate

å) ÁìïéâÝò ÄéáíïìÞò Ç EEMK êáôáâÜëëåé óôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò áìïéâÞ äéáíïìÞò (ç «ÁìïéâÞ ÄéáíïìÞò») óå ó÷Ýóç ìå ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí D êáé Ô. Ôï ðïóïóôü ôçò ÁìïéâÞò ÄéáíïìÞò ðïõ êáôáâÜëëåôáé ãéá êÜèå Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí áíáöÝñåôáé óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï. Ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò ìðïñåß, êáôÜ ôçí áðüëõôç äéáêñéôéêÞ ôçò åõ÷Ýñåéá êáé êáôÜ äéáóôÞìáôá (ôá ïðïßá, óå êÜðïéåò ðåñéðôþóåéò ìðïñåß íá åßíáé çìåñÞóéá), íá áðïöáóßæåé ôçí ôñïðïðïßçóç ôïõ åí ëüãù ðïóïóôïý ìåôáîý ôïõ áíþôáôïõ ïñßïõ êáé ôïõ 0,0%. Ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò åíäÝ÷åôáé íá êáôáâÜëëåé ìÝñïò Þ ôï óýíïëï ôçò ÁìïéâÞò ÄéáíïìÞò óå ïñéóìÝíïõò Äéáíïìåßò ãéá ôéò õðçñåóßåò ðïõ ðáñÝ÷ïõí óå ó÷Ýóç ìå ôç äéáíïìÞ ôùí Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí D êáé Ô.

4. ÌåñéóìáôéêÞ ðïëéôéêÞ Ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ìå åðßèçìá «(acc)» åßíáé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí óþñåõóçò êáé, õðü êáíïíéêÝò óõíèÞêåò, äåí êáôáâÜëëïõí ìåñßóìáôá. Ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ÄéáíïìÞò êáôáâÜëëïõí, õðü êáíïíéêÝò óõíèÞêåò, ìåñßóìáôá üðùò ðåñéãñÜöåôáé óôç óõíÝ÷åéá.

121

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ìå åðßèçìá «(dist)» Óôü÷ïò üëùí ôùí Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí ðïõ Ý÷ïõí ôï åðßèçìá «(dist)» åßíáé, êáôÜ ðåñßðôùóç, íá êáôáâÜëëïõí åéóüäçìá ðñïò áíáöïñÜ åôçóßùò êáé èá äéáèÝôïõí «Êáèåóôþò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí ÁíáöïñÜò Åóüäùí óôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï». Ïé êáôáâïëÝò ìåñéóìÜôùí óå áõôÝò ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí èá ðñáãìáôïðïéïýíôáé, õðü êáíïíéêÝò óõíèÞêåò, ôïí ÓåðôÝìâñéï êÜèå Ýôïõò.

Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ìå åðßèçìá «(div)» Ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ðïõ Ý÷ïõí ôï åðßèçìá «(div)» êáôáâÜëëïõí, õðü êáíïíéêÝò óõíèÞêåò, ìåñßóìáôá êÜèå ôñßìçíï, ôá ïðïßá õðïëïãßæïíôáé áðü ôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò, ìå âÜóç ôçí åêôéìþìåíç åôÞóéá áðüäïóç ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ ðïõ åßíáé áðïäïôÝï óôçí åí ëüãù Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí. Ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò èá åðáíåîåôÜæåé ôçí ôéìÞ ìåñßóìáôïò ãéá êÜèå Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ôïõëÜ÷éóôïí ìßá öïñÜ ôï åîÜìçíï, áëëÜ ìðïñåß íá ðñïóáñìüæåé ôçí ôéìÞ ìåñßóìáôïò óå ðéï óõ÷íÞ âÜóç, ðñïêåéìÝíïõ íá áíôáíáêëÜ ôéò ìåôáâïëÝò óôçí áíáìåíüìåíç áðüäïóç ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ. Ïé åðåíäõôÝò èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí õð’ üøéí üôé ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(div)» äßíïõí ðñïôåñáéüôçôá óôá ìåñßóìáôá êáé ü÷é óôçí áýîçóç êåöáëáßïõ. Óôçí áíáìåíüìåíç áðüäïóç ãéá êÜèå Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí èá óõíõðïëïãßæïíôáé, óå ìéêôÞ âÜóç, ôüóï ç ÁìïéâÞ Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ üóï êáé ïé ËåéôïõñãéêÝò êáé ÄéïéêçôéêÝò ÄáðÜíåò, êáé ïé åí ëüãù Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ôõðéêÜ èá ðñïâáßíïõí óå õøçëüôåñåò äéáíïìÝò óå ó÷Ýóç ìå ôï åéóüäçìá ðïõ ëáìâÜíåôáé. Ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ðïõ Ý÷ïõí ôï åðßèçìá «(div)», ïé ïðïßåò âñßóêïíôáé óå êõêëïöïñßá êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá ðñïóäéïñéóìïý (record date) ôïõ ìåñßóìáôïò, èá ðëçñïýí ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôõ÷üí ìåñßóìáôá ôá ïðïßá, õðü êáíïíéêÝò óõíèÞêåò, èá êáôáâÜëëïíôáé óôï íüìéóìá ôçò áíôßóôïé÷çò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí.

Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ìå åðßèçìá «(mth)» Ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ðïõ Ý÷ïõí ôï åðßèçìá «(mth)» èá åßíáé äéáèÝóéìåò ãéá ôïõò Ìåñéäéïý÷ïõò ïé ïðïßïé åããñÜöïíôáé, êáé ðáñáìÝíïõí åããåãñáììÝíïé, ìÝóù óõãêåêñéìÝíùí áóéáôéêþí äéêôýùí äéáíïìÞò, êáèþò êáé óå Üëëïõò äéáíïìåßò êáôÜ ôçí áðïêëåéóôéêÞ äéáêñéôéêÞ åõ÷Ýñåéá ôçò Åôáéñåßáò Äéá÷åßñéóçò. Ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ìå ôï åðßèçìá «(mth)» êáôáâÜëëïõí, õðü êáíïíéêÝò óõíèÞêåò, ìåñßóìáôá óå ìçíéáßá âÜóç. Ç ìçíéáßá ôéìÞ ìåñßóìáôïò áíÜ Ìåñßäéï èá õðïëïãßæåôáé áðü ôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò, ìå âÜóç ôçí åêôéìþìåíç åôÞóéá áðüäïóç ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ ðïõ åßíáé áðïäïôÝï óôçí åí ëüãù Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí. Ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò èá åðáíåîåôÜæåé ôçí ôéìÞ ìåñßóìáôïò ãéá êÜèå Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ôïõëÜ÷éóôïí ìßá öïñÜ ôï åîÜìçíï, áëëÜ ìðïñåß íá ðñïóáñìüæåé ôçí ôéìÞ ìåñßóìáôïò óå ðéï óõ÷íÞ âÜóç, ðñïêåéìÝíïõ íá áíôáíáêëÜ ôéò ìåôáâïëÝò óôçí áíáìåíüìåíç áðüäïóç ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ. Ïé åðåíäõôÝò èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí õð’ üøéí üôé ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(mth)» äßíïõí ðñïôåñáéüôçôá óôá ìåñßóìáôá êáé ü÷é óôçí áýîçóç êåöáëáßïõ. Óôçí áíáìåíüìåíç áðüäïóç ãéá êÜèå Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí èá óõíõðïëïãßæïíôáé, óå ìéêôÞ âÜóç, ôüóï ç ÁìïéâÞ Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ üóï êáé ïé ËåéôïõñãéêÝò êáé ÄéïéêçôéêÝò ÄáðÜíåò, êáé ïé åí ëüãù Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ôõðéêÜ èá ðñïâáßíïõí óå õøçëüôåñåò äéáíïìÝò óå ó÷Ýóç ìå ôï åéóüäçìá ðïõ ëáìâÜíåôáé. Ïé êáôáâïëÝò ìåñéóìÜôùí ðñïò ôïõò Ìåñéäéïý÷ïõò ãéá ôéò óõãêåêñéìÝíåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí èá ðñáãìáôïðïéïýíôáé, õðü êáíïíéêÝò óõíèÞêåò, êÜèå ìÞíá êáé èá êáôáâÜëëïíôáé óôï íüìéóìá ôçò áíôßóôïé÷çò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí. Ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá ïñßóåé Ýíá êáôþôáôï ðïóü áíÜ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí, êÜôù ôïõ ïðïßïõ ç ðñáãìáôéêÞ êáôáâïëÞ ôïõ ìåñßóìáôïò äåí èá åßíáé ïéêïíïìéêþò áðïäïôéêÞ ãéá ôçí EEMK. Ïé êáôáâïëÝò áõôÝò èá ìåôáöÝñïíôáé óôïí åðüìåíï ìÞíá Þ èá åðáíåðåíäýïíôáé óå ðåñáéôÝñù Ìåñßäéá ôçò ßäéáò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí êáé äåí èá êáôáâÜëëïíôáé áðåõèåßáò óôïõò Ìåñéäéïý÷ïõò. Ç êáèáñÞ áîßá åíåñãçôéêïý ôùí Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí «(mth)» åíäÝ÷åôáé íá ðáñïõóéÜæåé ðåñéóóüôåñåò äéáêõìÜíóåéò óå óýãêñéóç ìå Üëëåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí, ëüãù ôçò óõ÷íüôåñçò äéáíïìÞò åéóïäÞìáôïò.

Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ìå åðßèçìá «(fix)» Ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ðïõ Ý÷ïõí ôï åðßèçìá «(fix)» êáôáâÜëëïõí, õðü êáíïíéêÝò óõíèÞêåò, óôáèåñÜ ìåñßóìáôá êÜèå ôñßìçíï, ìå âÜóç ôï åôÞóéï óõíïëéêü ðïóü áíÜ ìåñßäéï üðùò ïñßæåôáé óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï. Ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ðïõ Ý÷ïõí ôï åðßèçìá «(fix)» åíäÝ÷åôáé íá êëåßóïõí, íá åêêáèáñéóôïýí, íá ìçí êáôáâÜëïõí ìÝñéóìá Þ íá ìåéþóïõí ôï åéóðñáêôÝï ðïóü ìåñßóìáôïò, åÜí èåùñåßôáé üôé ç êáôáâïëÞ ôïõ ìåñßóìáôïò åîõðçñåôåß, óå óõëëïãéêü åðßðåäï, ôï âÝëôéóôï óõìöÝñïí üëùí ôùí Ìåñéäéïý÷ùí óôçí Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí.

Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ìå åðßèçìá «(irc)» Ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ìå ôï åðßèçìá «(irc)» êáôáâÜëëïõí, õðü êáíïíéêÝò óõíèÞêåò, ìåñßóìáôá óå ìçíéáßá âÜóç. Ç ìçíéáßá ôéìÞ ìåñßóìáôïò áíÜ Ìåñßäéï èá åßíáé ìåôáâëçôÞ êáé èá õðïëïãßæåôáé áðü ôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò ìå âÜóç ôá åîÞò: ôçí åêôéìþìåíç ìéêôÞ åôÞóéá áðüäïóç ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ ðïõ åßíáé áðïäïôÝá óôçí åí ëüãù Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí, ç ïðïßá áíáèåùñåßôáé ôïõëÜ÷éóôïí ìßá öïñÜ ôï åîÜìçíï, êáé ôçí ðñüóèåóç Þ ôçí áöáßñåóç ôùí åêôéìþìåíùí åóüäùí Þ ôïõ êüóôïõò áðü ôç äéáôÞñçóç ìéáò óõíáëëáãìáôéêÞò èÝóçò (interest rate carry) áíÜëïãá ìå ôï åÜí ç åí ëüãù ôéìÞ åßíáé áíôßóôïé÷á èåôéêÞ Þ áñíçôéêÞ. Ôá åêôéìþìåíá Ýóïäá Þ ôï êüóôïò áðü ôç äéáôÞñçóç ìéáò óõíáëëáãìáôéêÞò èÝóçò (interest rate carry) õðïëïãßæïíôáé ìÝóù ôçò ìÝóçò çìåñÞóéáò äéáöïñÜò ìåôáîý ôçò ðñïèåóìéáêÞò óõíáëëáãìáôéêÞò éóïôéìßáò åíüò ìçíüò êáé ôçò ôñÝ÷ïõóáò éóïôéìßáò (spot rate) ìåôáîý ôùí äýï áõôþí íïìéóìÜôùí ãéá ôïí ðñïçãïýìåíï çìåñïëïãéáêü ìÞíá.

¢ëëåò ðëçñïöïñßåò Ïé Ìåñéäéïý÷ïé èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí õð’ üøéí üôé, óå ðåñßðôùóç ðïõ ç ôéìÞ ìåñßóìáôïò õðåñâáßíåé ôá Ýóïäá áðü åðåíäýóåéò ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí, ôá ìåñßóìáôá èá êáôáâÜëëïíôáé áðü ôï êåöÜëáéï ðïõ áðïäßäåôáé óôçí Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí, êáèþò êáé áðü ôá ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êáé ôá ìç ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êåöáëáéáêÜ êÝñäç. Óå ïñéóìÝíåò ÷þñåò ôï ðïóü áõôü åíäÝ÷åôáé íá åßíáé áíåðáñêÝò ãéá öïñïëïãéêïýò óêïðïýò ãéá ôïõò Ìåñéäéïý÷ïõò. Ïé Ìåñéäéïý÷ïé èá ðñÝðåé íá áðåõèýíïíôáé óôïõò öïñïôå÷íéêïýò ôçò ðåñéï÷Þò ôïõò üóïí áöïñÜ ôç äéêÞ ôïõò èÝóç. Ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ðïõ Ý÷ïõí ôï åðßèçìá «(div)», «(fix)» êáé «(mth)» äåí äéáíÝìïõí ôï åéóüäçìá ðñïò áíáöïñÜ, óýìöùíá ìå ôç öïñïëïãéêÞ íïìïèåóßá ôïõ ÇíùìÝíïõ Âáóéëåßïõ ðïõ áöïñÜ ôá õðåñÜêôéá áìïéâáßá êåöÜëáéá. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò ðïõ Ýëçîå ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018, ç EEMK êáôÝâáëå ìåñßóìáôá ùò åîÞò:

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (hedged)

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò AUD 0,03 18/07/17

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò USD 0,38 18/07/17

0,04 18/07/17

JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD

USD

CAD

0,03 18/07/17

JPM China Bond A (mth) - HKD (hedged)

HKD

0,44 18/07/17

EUR

0,02 18/07/17

JPM China Bond A (mth) - RMB

CNH

0,38 18/07/17

GBP

0,02 18/07/17

JPM China Bond A (mth) - USD (hedged)

USD

0,06 18/07/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged) JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged) JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)

0,04 18/07/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,04 18/07/17

JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD

USD

0,50 18/07/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)

CNH

0,06 18/07/17

JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD

USD

0,52 18/07/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 18/07/17

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,56 18/07/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD

SGD

0,05 18/07/17

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD

USD

0,48 18/07/17 0,05 18/07/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,04 18/07/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)

AUD

JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD

USD

0,40 18/07/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)**

AUD

0,04 18/07/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,43 18/07/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (hedged)*

CAD

0,03 18/07/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,46 18/07/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)**

EUR

0,18 18/07/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,47 18/07/17 0,05 18/07/17

0,05 18/07/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)**

GBP

0,18 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)**

NZD

0,04 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,04 18/07/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)*

CNH

0,07 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,06 18/07/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD

HKD

0,04 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (hedged)*

CNH

0,08 18/07/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)**

SGD

0,04 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,05 18/07/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD*

SGD

0,04 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD

HKD

0,06 18/07/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD

USD

0,40 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD

USD

0,08 18/07/17

JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,36 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (hedged)*

AUD

0,06 18/07/17

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò.

122

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò CAD 0,05 18/07/17

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò CAD 0,03 17/08/17

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (hedged)*

NZD

0,06 18/07/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)

EUR

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (hedged)*

EUR

0,50 18/07/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,02 17/08/17 0,03 17/08/17

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD*

HKD

0,06 18/07/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,04 17/08/17

USD

0,55 18/07/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)

CNH

0,06 17/08/17

JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,55 18/07/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 17/08/17

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,03 18/07/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD

SGD

0,05 17/08/17

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,03 18/07/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,04 17/08/17

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (hedged)*

CNH

0,05 18/07/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD

USD

0,40 17/08/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD

HKD

0,04 18/07/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)**

AUD

0,04 17/08/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD

SGD

0,04 18/07/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (hedged)*

CAD

0,03 17/08/17 0,18 17/08/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 18/07/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)**

EUR

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD

USD

0,31 18/07/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)**

GBP

0,18 17/08/17

JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR

EUR

0,42 18/07/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)**

NZD

0,04 17/08/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)*

CNH

0,06 17/08/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD

HKD

0,04 17/08/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)**

SGD

0,04 17/08/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD*

SGD

0,04 17/08/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD

USD

0,40 17/08/17

JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,36 17/08/17

USD

0,38 17/08/17 0,04 17/08/17

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD

USD

0,37 18/07/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 18/07/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD

HKD

0,04 18/07/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD

USD

0,05 18/07/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD

USD

0,36 18/07/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,59 18/07/17

JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD

USD

0,34 18/07/17

JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD

USD

JPM Equity Premium Income A (mth) - USD

USD

0,60 18/07/17

JPM China Bond A (mth) - HKD (hedged)

HKD

0,42 17/08/17

0,60 18/07/17

JPM China Bond A (mth) - RMB

CNH

0,37 17/08/17

USD

0,06 17/08/17

JPM Equity Premium Income C (mth) - USD

USD

JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD

USD

0,41 18/07/17

JPM China Bond A (mth) - USD (hedged)

JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD

USD

0,42 18/07/17

JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD

USD

0,51 17/08/17

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,43 18/07/17

JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD

USD

0,53 17/08/17

JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 18/07/17

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,56 17/08/17

JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 18/07/17

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD

USD

0,49 17/08/17 0,05 17/08/17

JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,31 18/07/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)

AUD

JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD*

SGD

0,03 18/07/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,31 18/07/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,43 17/08/17

USD

0,46 17/08/17

JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,05 17/08/17

JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,30 18/07/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD

JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD

USD

0,31 18/07/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,48 17/08/17

JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD

USD

0,28 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 17/08/17

JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**

USD

0,29 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,04 17/08/17

JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD

USD

0,27 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,06 17/08/17

CNH

0,07 17/08/17

JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD*

USD

0,29 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (hedged)*

JPM Income Fund A (mth) - HKD

HKD

0,05 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,05 17/08/17

0,05 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD

HKD

0,06 17/08/17

USD

0,07 17/08/17 0,06 17/08/17

JPM Income Fund A (mth) - USD

USD

JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (hedged)*

AUD

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD

USD

0,36 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,05 17/08/17

JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR

EUR

0,46 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (hedged)*

NZD

0,06 17/08/17

JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD*

USD

0,35 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (hedged)*

EUR

0,49 17/08/17

JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD

HKD

0,02 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD*

HKD

0,06 17/08/17

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,03 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 18/07/17

JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,54 17/08/17

AUD

0,03 17/08/17

USD

0,54 17/08/17

JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD

USD

0,02 18/07/17

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)

JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD*

HKD

0,02 18/07/17

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,03 17/08/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (hedged)*

SGD

0,02 18/07/17

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (hedged)*

CNH

0,05 17/08/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD*

SGD

0,02 18/07/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD

HKD

0,04 17/08/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD

USD

0,22 18/07/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD

SGD

0,04 17/08/17

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD

HKD

0,06 18/07/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 17/08/17

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD

USD

0,50 18/07/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD

USD

0,31 17/08/17

EUR

0,40 17/08/17

USD

0,39 17/08/17

JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,03 17/08/17

JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR

JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 17/08/17

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò.

123

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

¼íïìá Êáôçãïñßáò

Ðïóü Ìåñßóìáôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï

Çìåñïìçíßá ÐëçñùìÞò

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò EUR 1,19 21/08/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 17/08/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD

HKD

0,05 17/08/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD

USD

0,06 17/08/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD

USD

0,39 17/08/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,63 17/08/17

JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD

USD

0,37 17/08/17

JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)

EUR

0,89 21/08/17

EUR

0,95 21/08/17

JPM Financials Bond A (div) - EUR

EUR

1,16 21/08/17

JPM Financials Bond C (div) - EUR

EUR

1,08 21/08/17

JPM Financials Bond D (div) - EUR

EUR

1,13 21/08/17

JPM Financials Bond T (div) - EUR

EUR

1,13 21/08/17

EUR

1,02 21/08/17

JPM Equity Premium Income A (mth) - USD

USD

0,49 17/08/17

JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)

JPM Equity Premium Income C (mth) - USD

USD

0,49 17/08/17

JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)

EUR

0,88 21/08/17

JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD

USD

0,39 17/08/17

JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)

EUR

0,82 21/08/17

JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD

USD

0,39 17/08/17

JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)

EUR

0,75 21/08/17

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,41 17/08/17

JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)

EUR

0,85 21/08/17

JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 17/08/17

JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)

EUR

0,67 21/08/17

JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 17/08/17

JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)

EUR

0,69 21/08/17

JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,31 17/08/17

JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)

EUR

0,07 21/08/17

JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD*

SGD

0,03 17/08/17

JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)

EUR

0,66 21/08/17

EUR

1,21 21/08/17 1,18 21/08/17

JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,31 17/08/17

JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR

JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,30 17/08/17

JPM Global Multi Strategy Income C (div) - EUR

EUR

JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD

USD

0,31 17/08/17

JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR

EUR

1,16 21/08/17

JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD

USD

0,29 17/08/17

JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR

EUR

1,16 21/08/17

JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**

USD

0,30 17/08/17

JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

0,67 21/08/17

JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD

USD

0,28 17/08/17

JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged)

EUR

0,59 21/08/17

JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD*

USD

0,30 17/08/17

JPM Global Strategic Bond C (perf) (fix) EUR 2,60 - EUR (hedged)

JPM Income Fund A (mth) - HKD

HKD

0,05 17/08/17

JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

0,66 21/08/17

EUR

EUR

0,40 21/08/17

0,65 21/08/17

0,57 21/08/17

JPM Income Fund A (mth) - USD

USD

0,05 17/08/17

JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged)

JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 17/08/17

JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 17/08/17

JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)

EUR

1,02 21/08/17

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD

USD

0,36 17/08/17

JPM Income Fund A (div) - USD

USD

1,38 21/08/17 1,02 21/08/17

JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR

EUR

0,43 17/08/17

JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)

EUR

JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD*

USD

0,35 17/08/17

JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)

EUR

JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD

HKD

0,03 17/08/17

JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR

EUR

0,68 21/08/17

0,04 17/08/17

JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR

EUR

1,00 21/08/17

EUR

0,65 21/08/17

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD

SGD

1,02 21/08/17

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 17/08/17

JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR

JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD

USD

0,03 17/08/17

JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR

EUR

0,75 21/08/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD*

HKD

0,03 17/08/17

JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR

EUR

0,65 21/08/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (hedged)*

SGD

0,03 17/08/17

JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR

EUR

0,96 21/08/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD*

SGD

0,03 17/08/17

JPM US Aggregate Bond A (div) - USD

USD

0,77 21/08/17 0,83 21/08/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD

USD

0,26 17/08/17

JPM US Aggregate Bond C (div) - USD

USD

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD

HKD

0,06 17/08/17

JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)

EUR

0,51 17/08/17

JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)

EUR

1,09 21/08/17

AUD

0,03 19/09/17 0,04 19/09/17

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD

USD

1,11 21/08/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)

EUR

1,06 21/08/17

JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (hedged)

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)

EUR

1,01 21/08/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)

EUR

1,03 21/08/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,03 19/09/17

JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR

EUR

0,86 21/08/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)

EUR

0,02 19/09/17

JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR

EUR

0,90 21/08/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,03 19/09/17

JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR

EUR

0,83 21/08/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,04 19/09/17

JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR

EUR

0,83 21/08/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)

CNH

0,05 19/09/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR

EUR

1,31 21/08/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 19/09/17

SGD

0,05 19/09/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR

EUR

0,13 21/08/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD

JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR

EUR

1,26 21/08/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,04 19/09/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD

USD

0,40 19/09/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)**

AUD

0,04 19/09/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (hedged)*

CAD

0,03 19/09/17

EUR

0,18 19/09/17

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

1,14 21/08/17

JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

1,08 21/08/17

JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)

EUR

1,85 21/08/17

JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR

EUR

1,19 21/08/17

JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR

EUR

1,19 21/08/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)** JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)**

GBP

JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)**

NZD

0,05 19/09/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)*

CNH

0,05 19/09/17

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò.

124

0,18 19/09/17

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò HKD 0,04 19/09/17

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD*

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò SGD 0,03 19/09/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)**

SGD

0,04 19/09/17

JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD

USD

JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD*

SGD

0,04 19/09/17

JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,31 19/09/17 0,30 19/09/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD

USD

0,40 19/09/17

JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD

USD

0,31 19/09/17

USD

0,29 19/09/17

JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,36 19/09/17

JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD

JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD

USD

0,38 19/09/17

JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**

USD

JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD

USD

0,04 19/09/17

JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD

USD

0,28 19/09/17

JPM China Bond A (mth) - HKD (hedged)

HKD

0,42 19/09/17

JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD*

USD

0,30 19/09/17

JPM China Bond A (mth) - RMB

CNH

0,37 19/09/17

JPM Income Fund A (mth) - HKD

HKD

0,05 19/09/17

JPM China Bond A (mth) - USD (hedged)

USD

0,06 19/09/17

JPM Income Fund A (mth) - USD

USD

0,05 19/09/17

JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD

USD

0,51 19/09/17

JPM Latin America Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,53 19/09/17

JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD

USD

0,53 19/09/17

JPM Latin America Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,53 19/09/17

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,56 19/09/17

JPM Latin America Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,53 19/09/17

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD

USD

0,49 19/09/17

JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 19/09/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 19/09/17

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 19/09/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,05 19/09/17

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD

USD

0,36 19/09/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,43 19/09/17

JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR

EUR

0,43 19/09/17

0,30 19/09/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,46 19/09/17

JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD*

USD

0,35 19/09/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,48 19/09/17

JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD

HKD

0,03 19/09/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 19/09/17

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 19/09/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,04 19/09/17

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 19/09/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,06 19/09/17

JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD

USD

0,03 19/09/17

CNH

HKD

0,03 19/09/17

0,06 19/09/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD*

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,05 19/09/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (hedged)*

SGD

0,03 19/09/17

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD

HKD

0,06 19/09/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD*

SGD

0,03 19/09/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (hedged)*

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD

USD

0,07 19/09/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD

USD

0,26 19/09/17

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (hedged)*

AUD

0,06 19/09/17

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD

HKD

0,06 19/09/17

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,05 19/09/17

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD

USD

0,51 19/09/17

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (hedged)*

NZD

0,06 19/09/17

JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR^

EUR

0,69 28/09/17

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (hedged)*

EUR

0,49 19/09/17

JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP

GBP

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD*

HKD

0,06 19/09/17

JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD

USD

1,05 28/09/17

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD

USD

0,54 19/09/17

JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP

GBP

1,24 28/09/17

JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,54 19/09/17

JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)^

EUR

0,99 28/09/17

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,03 19/09/17

JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)

EUR

1,36 28/09/17

0,08 28/09/17

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,03 19/09/17

JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged)

GBP

1,22 28/09/17

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (hedged)*

CNH

0,04 19/09/17

JPM Aggregate Bond C (dist) - USD

USD

1,98 28/09/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD

HKD

0,04 19/09/17

JPM Aggregate Bond C (inc) - EUR (hedged)***

EUR

1,32 28/09/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD

SGD

0,04 19/09/17

JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged)

EUR

1,34 28/09/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 19/09/17

JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged)*

GBP

1,24 28/09/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD

USD

0,31 19/09/17

JPM Aggregate Bond I (dist) - USD*

USD

2,02 28/09/17

JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR

EUR

0,40 19/09/17

JPM Aggregate Bond X (dist) - GBP (hedged)

GBP

1,42 28/09/17

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD

USD

0,39 19/09/17

JPM Aggregate Bond X (dist) - USD

USD

2,60 28/09/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 19/09/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD

HKD

0,05 19/09/17

JPM America Equity A (dist) - USD

USD

0,92 28/09/17

JPM America Equity C (dist) - USD

USD

1,38 28/09/17

JPM America Equity I (dist) - USD*

USD

1,07 28/09/17

JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP

GBP

1,74 28/09/17

USD

2,70 28/09/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD

USD

0,06 19/09/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD

USD

0,39 19/09/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,63 19/09/17

JPM Asia Growth A (dist) - USD+

USD

0,01 28/09/17

USD

1,06 28/09/17

JPM ASEAN Equity X (dist) - USD

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD

USD

0,37 19/09/17

JPM Asia Growth C (dist) - USD+

JPM Equity Premium Income A (mth) - USD

USD

0,60 19/09/17

JPM Asia Growth X (dist) - USD*+

USD

2,16 28/09/17

JPM Equity Premium Income C (mth) - USD

USD

0,60 19/09/17

JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP

GBP

0,61 28/09/17

JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD

USD

0,39 19/09/17

JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD

USD

0,79 28/09/17

JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD

USD

0,39 19/09/17

JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD

USD

1,74 28/09/17 0,76 28/09/17

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,41 19/09/17

JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD

USD

JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 19/09/17

JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD

USD

0,04 19/09/17

JPM Brazil Equity A (dist) - USD

USD

0,09 28/09/17

0,31 19/09/17

JPM China A (dist) - HKD

HKD

0,03 28/09/17

JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD

SGD USD

3,73 28/09/17

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). + Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ìåôïíïìÜóôçêå áðü JPMorgan Funds - Asia Equity Fund óå JPMorgan Funds - Asia Growth Fund óôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017. Åêôüò áðü ôçí áëëáãÞ áõôÞ,Ý÷ïõí ìåôïíïìáóôåß êáé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí.

125

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM China A (dist) - USD

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò USD 0,10 28/09/17

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - AUD

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò AUD 0,25 28/09/17

JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD

USD

0,35 28/09/17

JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP

GBP

2,72 28/09/17

JPM China Bond C (dist) - GBP (hedged)

GBP

0,46 28/09/17

JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP

GBP

0,10 28/09/17

JPM China C (dist) - USD

USD

0,91 28/09/17

JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD

USD

0,64 28/09/17

JPM Diversified Risk C (dist) - EUR (hedged)^

EUR

0,85 28/09/17

JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP

GBP

1,25 28/09/17

JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR

EUR

1,03 28/09/17

JPM Emerging Markets Small Cap X (perf) (dist) - USD^

USD

2,38 28/09/17

JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR

EUR

3,78 28/09/17

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged)^

EUR

3,90 28/09/17

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD

USD

4,73 28/09/17

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - USD***

USD

4,69 28/09/17

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)^

EUR

3,11 28/09/17

JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (hedged)

GBP

3,23 28/09/17

JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD

USD

5,09 28/09/17

JPM Emerging Markets Strategic Bond C (inc) - USD***

USD

5,12 28/09/17

JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) USD

USD

JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (dist) USD

USD

1,80 28/09/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)^

EUR

2,74 28/09/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD

USD

3,90 28/09/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)^

EUR

3,05 28/09/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)

GBP

2,57 28/09/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD

USD

4,49 28/09/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)

CHF

3,87 28/09/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - EUR (hedged)^

EUR

3,32 28/09/17

JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)^

EUR

0,40 28/09/17

JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP

GBP

0,70 28/09/17

3,72 28/09/17

JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD^

USD

4,83 28/09/17

JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)^

EUR

3,82 28/09/17

JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD

USD

9,09 28/09/17

JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (hedged)

CHF

5,26 28/09/17

JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)^

EUR

0,49 28/09/17

JPM Emerging Markets Debt X (dist) - USD

USD

6,00 28/09/17

JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR^

EUR

1,82 28/09/17

JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP

GBP

1,83 28/09/17

JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR^

EUR

2,56 28/09/17

JPM Emerging Markets Dividend D (dist) - USD

USD

1,66 28/09/17

JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR^

EUR

3,26 28/09/17

JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP

GBP

0,20 28/09/17

JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD

USD

0,17 28/09/17

JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP

GBP

0,80 28/09/17

JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD

USD

1,00 28/09/17

JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR^

EUR

0,13 28/09/17

JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR^

EUR

0,23 28/09/17

JPM Emerging Markets Equity X (dist) - USD**

USD

0,32 28/09/17

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)^

EUR

2,38 28/09/17

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD

USD

3,10 28/09/17

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)^

EUR

2,65 28/09/17

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)^

EUR

2,56 28/09/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR^

EUR

4,31 28/09/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP

GBP

3,64 28/09/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - EUR^

EUR

4,19 28/09/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP

GBP

3,17 28/09/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR^

EUR

5,23 28/09/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP^

GBP

4,88 28/09/17

JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR

EUR

0,54 28/09/17

JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP

GBP

0,43 28/09/17

JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD

USD

0,58 28/09/17

JPM Emerging Markets Opportunities A (inc) - EUR***

EUR

0,49 28/09/17

JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR

EUR

1,14 28/09/17

JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP

GBP

0,93 28/09/17

JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD

USD

1,34 28/09/17

JPM Emerging Markets Opportunities C (inc) - EUR***

EUR

1,35 28/09/17

JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD

USD

4,81 28/09/17

JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD

USD

0,32 28/09/17

JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD

USD

2,06 28/09/17

JPM EU Government Bond A (dist) - EUR

EUR

1,80 28/09/17

JPM EU Government Bond C (dist) - EUR

EUR

1,89 28/09/17

JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR^

EUR

1,35 28/09/17

JPM Euro Aggregate Bond C (dist) - EUR^

EUR

1,75 28/09/17

JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR^

EUR

0,07 28/09/17

JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)***

GBP

0,18 28/09/17

JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - USD (hedged)***

USD

2,78 28/09/17

JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR

EUR

0,93 28/09/17

JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR

EUR

2,16 28/09/17

JPM Euroland Equity A (dist) - EUR

EUR

0,62 28/09/17

JPM Euroland Equity A (dist) - USD

USD

0,13 28/09/17

JPM Euroland Equity A (inc) - EUR***

EUR

0,11 28/09/17

JPM Euroland Equity C (dist) - EUR

EUR

2,92 28/09/17

JPM Euroland Equity C (dist) - USD

USD

3,94 28/09/17

JPM Euroland Select Equity A (dist) - EUR***

EUR

0,09 28/09/17

JPM Europe Dividend Alpha I (dist) - EUR***^

EUR

2,18 28/09/17

JPM Europe Dividend Alpha X (dist) - EUR***^

EUR

3,39 28/09/17

JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR

EUR

0,24 28/09/17

JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP

GBP

0,36 28/09/17

JPM Europe Dynamic A (inc) - EUR***

EUR

1,41 28/09/17

JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR

EUR

2,08 28/09/17

JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP

GBP

2,20 28/09/17

JPM Europe Dynamic C (inc) - EUR***

EUR

1,92 28/09/17

JPM Europe Dynamic I (dist) - EUR

EUR

2,49 28/09/17

JPM Europe Dynamic I (dist) - GBP*

GBP

2,13 28/09/17

JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR

EUR

0,29 28/09/17

JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR

EUR

3,65 28/09/17

JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR++

EUR

0,30 28/09/17

JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP++

GBP

0,26 28/09/17

JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR++

EUR

2,92 28/09/17

JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP++

GBP

3,45 28/09/17

JPM Europe Equity A (dist) - EUR

EUR

0,97 28/09/17

JPM Europe Equity A (dist) - USD

USD

0,92 28/09/17

JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR^

EUR

0,84 28/09/17

JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP

GBP

0,75 28/09/17

JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)

GBP

0,65 28/09/17

JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)

GBP

1,43 28/09/17

JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (hedged)

USD

2,16 28/09/17

JPM Europe Equity C (dist) - EUR

EUR

3,26 28/09/17

JPM Europe Equity C (dist) - USD

USD

4,07 28/09/17

** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ++ Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ìåôïíïìÜóôçêå áðü JPMorgan Funds - Europe Technology Fund óå JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund óôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017. Åêôüò áðü ôçí áëëáãÞ áõôÞ, Ý÷ïõí ìåôïíïìáóôåß êáé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí.

126

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò EUR 0,18 28/09/17

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Global Dynamic C (dist) - EUR^

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò EUR 1,06 28/09/17

JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP

GBP

0,19 28/09/17

JPM Global Dynamic C (dist) - GBP

GBP

JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR

EUR

2,07 28/09/17

JPM Global Dynamic C (dist) - USD

USD

1,03 28/09/17 1,29 28/09/17

JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP

GBP

1,73 28/09/17

JPM Global Dynamic I (dist) - EUR^

EUR

0,20 28/09/17

0,10 28/09/17

JPM Global Focus A (dist) - EUR

EUR

0,32 28/09/17

JPM Europe High Yield Bond C (dist) - EUR^

EUR

4,08 28/09/17

JPM Global Focus A (dist) - USD

USD

0,19 28/09/17

JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR^

EUR

4,17 28/09/17

JPM Global Focus C (dist) - EUR

EUR

1,77 28/09/17

JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - EUR***

EUR

0,17 28/09/17

JPM Global Focus C (dist) - USD

USD

2,09 28/09/17

JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - GBP***

GBP

0,11 28/09/17

JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged)

GBP

1,76 28/09/17

JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR

EUR

1,22 28/09/17

JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)

GBP

0,13 28/09/17

JPM Global Healthcare A (dist) - EUR^

EUR

0,01 28/09/17

JPM Global Healthcare A (dist) - GBP

GBP

0,01 28/09/17

JPM Global Healthcare A (dist) - USD

USD

0,01 28/09/17

JPM Global Healthcare C (dist) - GBP

GBP

0,13 28/09/17

JPM Global Healthcare C (dist) - USD

USD

0,26 28/09/17

JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR^

EUR

JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP

GBP

0,54 28/09/17

JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR

EUR

3,17 28/09/17

JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR

EUR

0,06 28/09/17

JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP

GBP

0,15 28/09/17

JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR

EUR

2,03 28/09/17

JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

EUR

0,42 28/09/17

JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP

GBP

0,55 28/09/17

JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR

EUR

4,18 28/09/17

JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP*

GBP

3,26 28/09/17

JPM Financials Bond A (dist) - EUR^

EUR

3,57 28/09/17

JPM Germany Equity A (dist) - EUR***

EUR

0,06 28/09/17

JPM Germany Equity C (dist) - EUR***

EUR

1,68 28/09/17

JPM Global Absolute Return Bond A (dist) - EUR (hedged)^

EUR

0,01 28/09/17

JPM Global Absolute Return Bond X (dist) - USD^

USD

0,01 28/09/17

JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD^

USD

0,09 28/09/17

JPM Global Merger Arbitrage A (dist) - GBP (hedged)***

GBP

JPM Global Merger Arbitrage C (dist) - GBP (hedged)***

GBP

0,24 28/09/17

JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR

EUR

0,02 28/09/17

0,01 28/09/17

JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR

EUR

0,94 28/09/17

JPM Global Natural Resources I (dist) - EUR

EUR

1,61 28/09/17

JPM Global Natural Resources X (dist) - AUD

AUD

0,19 28/09/17

JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged)^

EUR

0,18 28/09/17

JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD^

USD

3,16 28/09/17

JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD#

USD

2,88 28/09/17

JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - EUR

EUR

0,54 28/09/17

JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)^

EUR

1,95 28/09/17

JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)

GBP

2,24 28/09/17

JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged)#

GBP

1,66 28/09/17

JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD

USD

3,29 28/09/17

JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - USD

USD

0,60 28/09/17

JPM Global Bond Opportunities I (dist) - GBP (hedged)

GBP

3,41 28/09/17

JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD

AUD

0,28 28/09/17

JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD

USD

4,46 28/09/17

AUD

0,22 28/09/17 2,48 28/09/17

JPM Global Capital Structure Opportunities C (dist) - GBP (hedged)

GBP

1,27 28/09/17

JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (hedged)

JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR

EUR

0,15 28/09/17

JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD#

USD

JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged)

GBP

0,18 28/09/17

JPM Global Short Duration Bond C (dist) - EUR (hedged)

EUR

0,97 28/09/17

JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD

USD

0,21 28/09/17

JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)

GBP

0,07 28/09/17

JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR

EUR

1,35 28/09/17

JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD

USD

1,18 28/09/17

JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged)

GBP

0,20 28/09/17

JPM Global Short Duration Bond I (dist) - EUR (hedged)

EUR

0,80 28/09/17

JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD

USD

1,98 28/09/17

JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged)

GBP

0,74 28/09/17

JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR

EUR

1,53 28/09/17

JPM Global Short Duration Bond I (dist) - USD*

USD

1,22 28/09/17

GBP

0,92 28/09/17

JPM Global Convertibles (EUR) I (inc) - EUR***

EUR

0,17 28/09/17

JPM Global Short Duration Bond X (dist) - GBP (hedged)

JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged)

GBP

1,65 28/09/17

JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD

USD

0,10 28/09/17

JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)

EUR

1,78 28/09/17

JPM Global Socially Responsible C (dist) - EUR (hedged)

EUR

1,52 28/09/17

JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged)

GBP

0,20 28/09/17

JPM Global Socially Responsible I (dist) - EUR (hedged)

EUR

0,23 28/09/17

JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD

USD

2,43 28/09/17

JPM Global Socially Responsible I (dist) - GBP

GBP

1,69 28/09/17

JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (hedged)***

EUR

1,77 28/09/17

JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)^

EUR

0,42 28/09/17 0,90 28/09/17

JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged)

CHF

2,52 28/09/17

JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)

GBP

JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)

EUR

2,03 28/09/17

JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD

USD GBP

1,27 28/09/17

USD

2,32 28/09/17 0,01 28/09/17

JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)

GBP

2,02 28/09/17

JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged)

JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD

USD

2,93 28/09/17

JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - USD*

2,05 28/09/17

JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)

CHF

8,56 28/09/17

JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - EUR (hedged)

EUR

JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged)

EUR

0,85 28/09/17

JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - USD

USD

0,01 28/09/17

JPM Global Corporate Bond I (dist) - GBP (hedged)*

GBP

1,82 28/09/17

JPM Global Unconstrained Equity C (dist) - USD*

USD

1,95 28/09/17

JPM Global Corporate Bond I (dist) - USD*

USD

3,01 28/09/17

JPM Global Unconstrained Equity X (dist) - AUD

AUD

0,22 28/09/17

JPM Global Corporate Bond I (inc) - EUR (hedged)***

EUR

2,07 28/09/17

JPM Greater China A (dist) - HKD

HKD

0,03 28/09/17

JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged)

GBP

2,00 28/09/17

JPM Greater China A (dist) - USD

USD

JPM Global Dynamic A (dist) - EUR^

EUR

0,04 28/09/17

JPM Greater China C (dist) - USD

USD

0,99 28/09/17

JPM Global Dynamic A (dist) - GBP

GBP

0,07 28/09/17

JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (dist) - EUR***^

EUR

0,01 28/09/17

0,06 28/09/17

JPM Global Dynamic A (dist) - USD

USD

0,07 28/09/17

JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (dist) - GBP***

GBP

0,16 28/09/17

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). # Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2017, ôï åðßèçìá «perf» (åðßäïóçò) áöáéñÝèçêå áðü ôçí ïíïìáóßá ôùí óõãêåêñéìÝíùí Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí, êáèüôé ïé Êáôçãïñßåò áõôÝò äåí ÷ñåþíïõí áìïéâÞ åðßäïóçò. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

127

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - EUR^

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò EUR 0,01 28/09/17

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Systematic Alpha X (dist) - GBP (hedged)

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò GBP 0,97 28/09/17

JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - GBP

GBP

0,01 28/09/17

JPM Systematic Alpha X (dist) - USD (hedged)

USD

1,81 28/09/17

JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - USD

USD

0,01 28/09/17

JPM Taiwan A (dist) - HKD

HKD

0,17 28/09/17

JPM Highbridge US STEEP C (perf) (dist) - GBP

GBP

0,21 28/09/17

JPM Taiwan A (dist) - USD

USD

0,21 28/09/17

JPM Highbridge US STEEP C (perf) (dist) - USD

USD

0,42 28/09/17

JPM Taiwan C (dist) - USD

USD

2,28 28/09/17

JPM Highbridge US STEEP X (perf) (dist) - USD

USD

1,69 28/09/17

JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR^

EUR

2,27 28/09/17

JPM Hong Kong A (dist) - HKD

HKD

0,15 28/09/17

JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD^

USD

0,11 28/09/17

JPM Hong Kong A (dist) - USD

USD

0,63 28/09/17

JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)

EUR

0,79 28/09/17

JPM Income Opportunity Plus A (perf) (dist) - EUR (hedged)***^

EUR

2,33 28/09/17

JPM US Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged)

GBP

0,64 28/09/17 1,50 28/09/17

JPM Income Opportunity Plus A (perf) (dist) - GBP (hedged)***

GBP

2,26 28/09/17

JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD

USD

JPM Income Opportunity Plus C (dist) - GBP (hedged)***

GBP

2,68 28/09/17

JPM US Aggregate Bond C (inc) - USD***

USD

1,35 28/09/17

JPM Income Opportunity Plus C (perf) (dist) - GBP (hedged)***

GBP

2,25 28/09/17

JPM US Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged)*

EUR

1,18 28/09/17

JPM Income Opportunity Plus C (perf) (dist) - USD***

USD

3,57 28/09/17

JPM US Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged)*

GBP

1,23 28/09/17

JPM Income Opportunity Plus I (perf) (dist) - GBP (hedged)***

GBP

2,14 28/09/17

JPM US Aggregate Bond I (dist) - USD

USD

1,33 28/09/17

JPM India A (dist) - GBP

GBP

0,56 28/09/17

JPM US Aggregate Bond I (inc) - USD***

USD

1,35 28/09/17

JPM India A (dist) - USD

USD

0,45 28/09/17

JPM US Aggregate Bond X (dist) - USD

USD

2,69 28/09/17

JPM India C (dist) - USD

USD

6,85 28/09/17

JPM US Corporate Bond A (dist) - USD

USD

2,12 28/09/17

JPM India I (dist) - USD*

USD

8,97 28/09/17

JPM US Equity All Cap A (dist) - USD*

USD

0,03 28/09/17

JPM Japan Equity A (dist) - GBP

GBP

0,01 28/09/17

JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP

GBP

0,25 28/09/17

JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged)

GBP

0,06 28/09/17

JPM US Equity Plus A (dist) - GBP***

GBP

0,17 28/09/17

JPM Japan Equity A (dist) - JPY

JPY

11,00 28/09/17

JPM US Equity Plus A (dist) - USD***

USD

2,15 28/09/17

JPM Japan Equity A (dist) - SGD

SGD

0,02 28/09/17

JPM US Equity Plus C (dist) - USD***

USD

JPM Japan Equity A (dist) - USD

USD

0,03 28/09/17

JPM US Equity Plus I (dist) - EUR***^

EUR

1,53 28/09/17

JPM Japan Equity C (dist) - GBP

GBP

0,44 28/09/17

JPM US Growth A (dist) - GBP

GBP

0,08 28/09/17

1,74 28/09/17

JPM Japan Equity C (dist) - USD

USD

0,72 28/09/17

JPM US Growth A (dist) - USD

USD

0,08 28/09/17

JPM Japan Equity J (dist) - USD

USD

0,02 28/09/17

JPM US Growth C (dist) - GBP

GBP

0,97 28/09/17

JPM Korea Equity A (dist) - USD

USD

0,01 28/09/17

JPM US Growth C (dist) - USD

USD

1,20 28/09/17

JPM Korea Equity C (dist) - USD

USD

0,98 28/09/17

JPM US Growth I (dist) - GBP

GBP

0,72 28/09/17

JPM Latin America Equity A (dist) - USD

USD

0,40 28/09/17

JPM US Growth I (dist) - USD

USD

0,95 28/09/17

JPM Latin America Equity C (dist) - USD

USD

2,04 28/09/17

JPM US Growth P (dist) - USD

USD

0,01 28/09/17

JPM Latin America Equity I (dist) - USD*

USD

1,60 28/09/17

JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - GBP (hedged)

GBP

2,98 28/09/17

JPM Managed Reserves Fund A (dist) - GBP (hedged)

GBP

67,09 28/09/17

JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD

USD

5,03 28/09/17

JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged)

GBP

229,27 28/09/17

JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD

USD

142,25 28/09/17

JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged)

GBP

0,09 28/09/17

JPM Managed Reserves Fund I (dist) - GBP (hedged)*

GBP

82,89 28/09/17

JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP

GBP

0,13 28/09/17

JPM Managed Reserves Fund I (dist) - NOK (hedged)*

NOK

1161,16 28/09/17

JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD

USD

0,16 28/09/17

JPM Managed Reserves Fund I (dist) - USD*

USD

130,12 28/09/17

JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP

GBP

1,41 28/09/17

JPM Managed Reserves Fund P (dist) - GBP (hedged)*

GBP

72,24 28/09/17

JPM Managed Reserves Fund P (dist) - USD

USD

129,51 28/09/17

JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (hedged)*

GBP

0,92 28/09/17

JPM Managed Reserves Fund X (dist) - USD*

USD

1,63 28/09/17

JPM Pacific Equity A (dist) - GBP

GBP

0,01 28/09/17

JPM Pacific Equity A (dist) - USD

USD

0,01 28/09/17

JPM Pacific Equity C (dist) - USD

USD

0,85 28/09/17

JPM Russia A (dist) - USD

USD

0,27 28/09/17

JPM Russia C (dist) - USD

USD

2,58 28/09/17

JPM Singapore A (dist) - USD

USD

0,49 28/09/17

JPM Singapore C (dist) - USD

USD

2,16 28/09/17

JPM Sterling Bond A (dist) - GBP

GBP

0,04 28/09/17

JPM Sterling Bond C (dist) - GBP

GBP

6,75 28/09/17

JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP*

GBP

156,35 28/09/17

JPM Sterling Managed Reserves P (dist) - GBP*

GBP

35,24 28/09/17

JPM Systematic Alpha C (dist) - GBP (hedged)

GBP

0,57 28/09/17

JPM Systematic Alpha I (dist) - EUR

EUR

0,19 28/09/17

JPM Systematic Alpha I (dist) - GBP (hedged)

GBP

0,57 28/09/17

JPM Systematic Alpha I (dist) - USD (hedged)*

USD

0,21 28/09/17

JPM Systematic Alpha X (dist) - AUD (hedged)

AUD

0,11 28/09/17

JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged)

GBP

1,33 28/09/17

JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD

USD

1,87 28/09/17

JPM US Select Equity Plus I (dist) - GBP*

GBP

1,16 28/09/17

JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD

USD

1,53 28/09/17

JPM US Select Equity Plus P (dist) - USD

USD

0,45 28/09/17

JPM US Select Equity Plus X (dist) - USD

USD

2,39 28/09/17

JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD

USD

1,00 28/09/17

JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP

GBP

0,01 28/09/17

JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD

USD

0,01 28/09/17

JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD

USD

0,03 28/09/17

JPM US Smaller Companies A (dist) - USD

USD

1,58 28/09/17

JPM US Smaller Companies C (dist) - USD

USD

1,38 28/09/17

JPM US Smaller Companies I (dist) - USD

USD

1,25 28/09/17

JPM US Smaller Companies P (dist) - USD

USD

0,15 28/09/17

JPM US Technology A (dist) - GBP

GBP

0,01 28/09/17

JPM US Technology A (dist) - USD

USD

0,01 28/09/17

JPM US Technology C (dist) - USD

USD

0,62 28/09/17

JPM US Value A (dist) - GBP

GBP

0,36 28/09/17

JPM US Value A (dist) - USD

USD

0,34 28/09/17

JPM US Value C (dist) - GBP

GBP

1,58 28/09/17

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. *** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí Ýêëåéóå óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)», óõã÷ùíåýèçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å). ^ Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêå áðü Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí «(inc)» óå «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ. ÁíáôñÝîôå óôç Óçìåßùóç 17å).

128

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM US Value C (dist) - USD

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò USD 2,18 28/09/17

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò SGD 0,04 19/10/17

JPM US Value I (dist) - GBP*

GBP

1,60 28/09/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 19/10/17

JPM US Value I (dist) - USD

USD

2,14 28/09/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD

USD

0,31 19/10/17 0,40 19/10/17

JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,03 19/10/17

JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR

EUR

JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 19/10/17

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD

USD

0,39 19/10/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,03 19/10/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)

EUR

0,02 19/10/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 19/10/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD

HKD

0,05 19/10/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD

USD

0,06 19/10/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD

USD

0,39 19/10/17

EUR

0,63 19/10/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,02 19/10/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,04 19/10/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)

CNH

0,05 19/10/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 19/10/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD

SGD

0,05 19/10/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD

USD

0,37 19/10/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,04 19/10/17

JPM Equity Premium Income A (mth) - USD

USD

0,57 19/10/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD

USD

0,40 19/10/17

JPM Equity Premium Income C (mth) - USD

USD

0,57 19/10/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)**

AUD

0,04 19/10/17

JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD

USD

0,39 19/10/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (hedged)*

CAD

0,04 19/10/17

JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD

USD

0,39 19/10/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)**

EUR

0,18 19/10/17

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,41 19/10/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)**

GBP

0,18 19/10/17

JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 19/10/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)**

NZD

0,05 19/10/17

JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 19/10/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)*

CNH

0,06 19/10/17

JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,31 19/10/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD

HKD

0,04 19/10/17

JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD*

SGD

0,03 19/10/17 0,31 19/10/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)**

0,04 19/10/17

JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD

USD

JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD*

SGD

0,04 19/10/17

JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,30 19/10/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD

USD

0,40 19/10/17

JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD

USD

0,31 19/10/17

JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,36 19/10/17

JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD

USD

0,29 19/10/17

JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD

USD

0,38 19/10/17

JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**

USD

JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD

USD

0,04 19/10/17

JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD

USD

0,28 19/10/17

JPM China Bond A (mth) - HKD (hedged)

HKD

0,42 19/10/17

JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD*

USD

0,30 19/10/17

JPM China Bond A (mth) - RMB

CNH

0,37 19/10/17

JPM Income Fund A (mth) - HKD

HKD

0,05 19/10/17

JPM China Bond A (mth) - USD (hedged)

USD

0,06 19/10/17

JPM Income Fund A (mth) - USD

USD

0,05 19/10/17

JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD

USD

0,51 19/10/17

JPM Latin America Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,53 19/10/17

JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD

USD

0,53 19/10/17

JPM Latin America Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,53 19/10/17

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,56 19/10/17

JPM Latin America Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,53 19/10/17

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD

USD

0,49 19/10/17

JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 19/10/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 19/10/17

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 19/10/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,05 19/10/17

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD

USD

0,36 19/10/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,43 19/10/17

JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR

EUR

0,43 19/10/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD

SGD

USD

0,30 19/10/17

0,46 19/10/17

JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD*

USD

0,35 19/10/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,48 19/10/17

JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD

HKD

0,03 19/10/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 19/10/17

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 19/10/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,05 19/10/17

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 19/10/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,06 19/10/17

JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD

USD

0,03 19/10/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (hedged)*

CNH

0,07 19/10/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD*

HKD

0,03 19/10/17

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,05 19/10/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (hedged)*

SGD

0,03 19/10/17

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD

HKD

0,06 19/10/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD*

SGD

0,03 19/10/17

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD

USD

0,07 19/10/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD

USD

0,26 19/10/17

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (hedged)*

AUD

0,06 19/10/17

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD

HKD

0,06 19/10/17

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,05 19/10/17

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD

USD

0,51 19/10/17

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (hedged)*

NZD

0,06 19/10/17

JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,03 16/11/17

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (hedged)*

EUR

0,49 19/10/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 16/11/17

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD*

HKD

0,06 19/10/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,04 16/11/17

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD

USD

0,54 19/10/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)

EUR

0,02 16/11/17

JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,54 19/10/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,03 16/11/17

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,03 19/10/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,04 16/11/17

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,03 19/10/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)

CNH

0,06 16/11/17

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (hedged)*

CNH

0,05 19/10/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 16/11/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD

HKD

0,04 19/10/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD

SGD

0,05 16/11/17

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò.

129

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò SGD 0,04 16/11/17

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Equity Premium Income C (mth) - USD

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò USD 0,58 16/11/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD

USD

0,43 16/11/17

JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD

USD

JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)**

AUD

0,04 16/11/17

JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD

USD

0,37 16/11/17 0,38 16/11/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (hedged)*

CAD

0,04 16/11/17

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,39 16/11/17

EUR

0,20 16/11/17

JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 16/11/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)**

GBP

0,20 16/11/17

JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 16/11/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)**

NZD

0,05 16/11/17

JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,31 16/11/17

JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)*

CNH

0,06 16/11/17

JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD*

SGD

0,03 16/11/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD

HKD

0,04 16/11/17

JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,31 16/11/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)**

SGD

0,04 16/11/17

JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,30 16/11/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD*

SGD

0,04 16/11/17

JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD

USD

0,26 16/11/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD

USD

0,42 16/11/17

JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD

USD

0,24 16/11/17

JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,37 16/11/17

JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**

USD

0,25 16/11/17

JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD

USD

0,40 16/11/17

JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD

USD

0,23 16/11/17

JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD

USD

0,03 16/11/17

JPM Income Fund A (mth) - HKD

HKD

0,05 16/11/17

JPM China Bond A (mth) - HKD (hedged)

HKD

0,40 16/11/17

JPM Income Fund A (mth) - USD

USD

0,05 16/11/17

JPM China Bond A (mth) - RMB

CNH

0,35 16/11/17

JPM Latin America Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,53 16/11/17

JPM China Bond A (mth) - USD (hedged)

USD

0,05 16/11/17

JPM Latin America Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,53 16/11/17

JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD

USD

0,51 16/11/17

JPM Latin America Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,53 16/11/17

JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD

USD

0,53 16/11/17

JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 16/11/17

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,56 16/11/17

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD

HKD

0,04 16/11/17

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD

USD

0,49 16/11/17

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 16/11/17

JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR

EUR

0,39 16/11/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,05 16/11/17

JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD*

USD

0,33 16/11/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,43 16/11/17

JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD

HKD

0,03 16/11/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,46 16/11/17

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 16/11/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,47 16/11/17

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 16/11/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 16/11/17

JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD

USD

0,03 16/11/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,05 16/11/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD*

HKD

0,03 16/11/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,07 16/11/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (hedged)*

SGD

JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)**

USD

0,34 16/11/17

0,03 16/11/17

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,05 16/11/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD*

SGD

0,03 16/11/17

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD

HKD

0,06 16/11/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD

USD

0,27 16/11/17

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD

USD

0,08 16/11/17

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD

HKD

0,06 16/11/17

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (hedged)*

AUD

0,06 16/11/17

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD

USD

0,49 16/11/17

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,06 16/11/17

JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD

SGD

0,05 20/11/17

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (hedged)*

NZD

0,07 16/11/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)

EUR

1,05 20/11/17

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (hedged)*

EUR

0,52 16/11/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)

EUR

0,99 20/11/17

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD*

HKD

0,06 16/11/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)

EUR

1,02 20/11/17

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD

USD

0,57 16/11/17

JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR

EUR

0,88 20/11/17

JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,56 16/11/17

JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR

EUR

0,93 20/11/17

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 16/11/17

JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR

EUR

0,85 20/11/17

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,03 16/11/17

JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR

EUR

0,85 20/11/17 1,24 20/11/17

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (hedged)*

CNH

0,05 16/11/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR

EUR

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD

HKD

0,04 16/11/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR

EUR

0,12 20/11/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD

SGD

0,04 16/11/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR

EUR

1,19 20/11/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 16/11/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD

USD

0,32 16/11/17

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

1,08 20/11/17

JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR

EUR

0,38 16/11/17

JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

1,03 20/11/17

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD

USD

0,39 16/11/17

JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)

EUR

1,76 20/11/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 16/11/17

JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR

EUR

1,20 20/11/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD

HKD

0,05 16/11/17

JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR

EUR

JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR

EUR

1,17 20/11/17

JPM Financials Bond A (div) - EUR

EUR

1,14 20/11/17 1,06 20/11/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD

USD

0,06 16/11/17

1,17 20/11/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD

USD

0,38 16/11/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)

JPM Financials Bond C (div) - EUR

EUR

EUR

0,62 16/11/17

JPM Financials Bond D (div) - EUR

EUR

1,11 20/11/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD

USD

0,36 16/11/17

JPM Financials Bond T (div) - EUR

EUR

1,11 20/11/17

JPM Equity Premium Income A (mth) - USD

USD

0,58 16/11/17

JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)

EUR

0,99 20/11/17

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò.

130

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò EUR 0,86 20/11/17

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM China Bond A (mth) - HKD (hedged)

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò HKD 0,40 18/12/17

JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)

EUR

0,92 20/11/17

JPM China Bond A (mth) - RMB

CNH

JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)

EUR

0,88 20/11/17

JPM China Bond A (mth) - USD (hedged)

USD

0,35 18/12/17 0,05 18/12/17

JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)

EUR

1,18 20/11/17

JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD

USD

0,51 18/12/17

USD

0,53 18/12/17

JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)

EUR

0,78 20/11/17

JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD

JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)

EUR

0,75 20/11/17

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)

EUR

0,82 20/11/17

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD

USD

0,49 18/12/17

JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)

EUR

0,67 20/11/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 18/12/17

JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)

EUR

0,69 20/11/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,05 18/12/17

JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)

EUR

0,07 20/11/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,43 18/12/17

JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)

EUR

0,66 20/11/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,46 18/12/17

0,56 18/12/17

JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR

EUR

1,19 20/11/17

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,47 18/12/17

JPM Global Multi Strategy Income C (div) - EUR

EUR

1,16 20/11/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 18/12/17

1,14 20/11/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,05 18/12/17

JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR

EUR

1,14 20/11/17

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,07 18/12/17

JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

0,55 20/11/17

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,05 18/12/17

JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged)

EUR

0,59 20/11/17

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD

HKD

0,06 18/12/17

JPM Global Strategic Bond C (perf) (fix) EUR 2,60 - EUR (hedged)

EUR

0,65 20/11/17

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD

USD

0,08 18/12/17

JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

0,54 20/11/17

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,06 18/12/17

JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged)

EUR

0,40 20/11/17

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD

USD

0,57 18/12/17

JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR

EUR

JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

0,47 20/11/17

JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,56 18/12/17

JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)

EUR

1,10 20/11/17

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,03 18/12/17

JPM Income Fund A (div) - USD

USD

1,50 20/11/17

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)

JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)

EUR

1,10 20/11/17

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (hedged)*

CNH

0,05 18/12/17

JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)

EUR

1,10 20/11/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD

HKD

0,04 18/12/17

JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)

EUR

1,52 20/11/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD

SGD

0,04 18/12/17

JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR

EUR

0,67 20/11/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 18/12/17

JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR

EUR

1,00 20/11/17

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD

USD

0,32 18/12/17 0,38 18/12/17

GBP

0,03 18/12/17

JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR

EUR

0,64 20/11/17

JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR

EUR

JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR

EUR

0,75 20/11/17

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD

USD

0,39 18/12/17

JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR

EUR

0,64 20/11/17

JPM Latin America Corporate Bond A (div) - USD

USD

1,64 20/11/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 18/12/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD

HKD

0,05 18/12/17

JPM Latin America Corporate Bond D (div) - USD

USD

1,64 20/11/17

JPM Multi-Asset Italy PIR A (div) - EUR

EUR

0,52 20/11/17

JPM Multi-Asset Italy PIR D (div) - EUR

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD

USD

0,06 18/12/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD

USD

0,38 18/12/17 0,62 18/12/17

EUR

0,52 20/11/17

JPM Total Emerging Markets Income C (div) - EUR

EUR

1,27 20/11/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR

EUR

0,91 20/11/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD

USD

0,36 18/12/17

JPM US Aggregate Bond A (div) - USD

USD

0,78 20/11/17

JPM Equity Premium Income A (mth) - USD

USD

0,63 18/12/17

JPM US Aggregate Bond C (div) - USD

USD

0,84 20/11/17

JPM Equity Premium Income C (mth) - USD

USD

0,63 18/12/17

JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)

EUR

1,07 20/11/17

JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD

USD

0,37 18/12/17

JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)

EUR

1,05 20/11/17

JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD

USD

0,38 18/12/17

JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,03 18/12/17

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,39 18/12/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 18/12/17

JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 18/12/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,03 18/12/17

JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 18/12/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)

EUR

0,02 18/12/17

JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,31 18/12/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,03 18/12/17

JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,31 18/12/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)

0,04 18/12/17

JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,30 18/12/17

JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)

CNH

0,06 18/12/17

JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD

USD

0,26 18/12/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD

HKD

NZD

0,05 18/12/17

JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD

USD

0,24 18/12/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD

SGD

0,05 18/12/17

JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD

USD

0,23 18/12/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,04 18/12/17

JPM Income Fund A (mth) - HKD

HKD

0,05 18/12/17

JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD

USD

0,43 18/12/17

JPM Income Fund A (mth) - USD

USD

0,05 18/12/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD

HKD

0,04 18/12/17

JPM Latin America Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,53 18/12/17

JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD

USD

0,42 18/12/17

JPM Latin America Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,53 18/12/17

JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,37 18/12/17

JPM Latin America Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,53 18/12/17

JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD

USD

0,40 18/12/17

JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 18/12/17

JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD

USD

0,03 18/12/17

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD

HKD

0,04 18/12/17

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò.

131

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò USD 0,34 18/12/17

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò HKD 0,05 17/01/18

JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR

EUR

0,39 18/12/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD

USD

JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD

HKD

0,03 18/12/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD

USD

0,38 17/01/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 18/12/17

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,62 17/01/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 18/12/17

JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD

USD

0,03 18/12/17

JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD

USD

0,27 18/12/17

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD

HKD

0,06 18/12/17

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD

USD

0,49 18/12/17

JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,03 17/01/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 17/01/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,03 17/01/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)

EUR

0,01 17/01/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,02 17/01/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,04 17/01/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)

CNH

0,06 17/01/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 17/01/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD

SGD

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,05 17/01/18 0,04 17/01/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD

USD

0,43 17/01/18

JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD

HKD

0,04 17/01/18

JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD

USD

0,42 17/01/18

JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,37 17/01/18

JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD

USD

0,40 17/01/18

JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD

USD

0,03 17/01/18

JPM China Bond A (mth) - HKD (hedged)

HKD

0,40 17/01/18

JPM China Bond A (mth) - RMB

CNH

0,35 17/01/18

JPM China Bond A (mth) - USD (hedged)

USD

0,05 17/01/18

JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD

USD

0,51 17/01/18

JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD

USD

0,53 17/01/18

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,56 17/01/18

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD

USD

0,49 17/01/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 17/01/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,05 17/01/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,43 17/01/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,46 17/01/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,47 17/01/18

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 17/01/18

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,04 17/01/18

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,06 17/01/18

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,05 17/01/18

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD

HKD

0,06 17/01/18

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD

USD

0,08 17/01/18

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,05 17/01/18

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD

USD

0,57 17/01/18

JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,56 17/01/18

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,03 17/01/18

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,02 17/01/18

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (hedged)*

CNH

0,05 17/01/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD

HKD

0,04 17/01/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD

SGD

0,04 17/01/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 17/01/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD

USD

0,32 17/01/18

JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR

EUR

0,38 17/01/18

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD

USD

0,39 17/01/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 17/01/18

0,06 17/01/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD

USD

0,36 17/01/18

JPM Equity Premium Income A (mth) - USD

USD

0,59 17/01/18

JPM Equity Premium Income C (mth) - USD

USD

0,59 17/01/18

JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD

USD

JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD

USD

0,38 17/01/18

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,39 17/01/18

JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 17/01/18

JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 17/01/18

JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,31 17/01/18

JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,31 17/01/18

0,37 17/01/18

JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,30 17/01/18

JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD

USD

0,26 17/01/18

JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD

USD

0,24 17/01/18

JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**

USD

0,27 17/01/18

JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD

USD

0,23 17/01/18

JPM Income Fund A (mth) - HKD

HKD

0,05 17/01/18

JPM Income Fund A (mth) - USD

USD

0,04 17/01/18

JPM Latin America Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,53 17/01/18

JPM Latin America Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,53 17/01/18

JPM Latin America Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,53 17/01/18

JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 17/01/18

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD

HKD

0,04 17/01/18

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD

USD

0,34 17/01/18

JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR

EUR

0,39 17/01/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD

HKD

0,03 17/01/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 17/01/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 17/01/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD

USD

0,03 17/01/18

JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD

USD

0,27 17/01/18

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD

HKD

0,06 17/01/18

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD

USD

0,49 17/01/18

JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,03 22/02/18

JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD

SGD

0,11 22/02/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 22/02/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,03 22/02/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)

EUR

0,02 22/02/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,03 22/02/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,04 22/02/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)

CNH

0,06 22/02/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 22/02/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD

SGD

0,05 22/02/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,04 22/02/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD

USD

0,43 22/02/18

JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD

HKD

0,04 22/02/18

JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD

USD

0,42 22/02/18

JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,37 22/02/18

JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD

USD

0,39 22/02/18

JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD

USD

0,04 22/02/18

JPM China Bond A (mth) - HKD (hedged)

HKD

0,47 22/02/18

JPM China Bond A (mth) - RMB

CNH

0,41 22/02/18

JPM China Bond A (mth) - USD (hedged)

USD

0,06 22/02/18

JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD

USD

0,50 22/02/18

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò.

132

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò USD 0,52 22/02/18

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Financials Bond T (div) - EUR

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò EUR 1,07 22/02/18

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,55 22/02/18

JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)

EUR

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD

USD

0,48 22/02/18

JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)

EUR

0,95 22/02/18 0,83 22/02/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)

EUR

1,04 22/02/18

JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)

EUR

0,88 22/02/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 22/02/18

JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)

EUR

0,88 22/02/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,05 22/02/18

JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD

USD

0,36 22/02/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,44 22/02/18

JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)

EUR

1,11 22/02/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)

EUR

0,99 22/02/18

JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD

USD

0,36 22/02/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,46 22/02/18

JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)

EUR

0,73 22/02/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)

EUR

1,01 22/02/18

JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)

EUR

0,75 22/02/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,47 22/02/18

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,37 22/02/18

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 22/02/18

JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)

EUR

0,77 22/02/18

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,05 22/02/18

JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 22/02/18

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,06 22/02/18

JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)

EUR

0,65 22/02/18

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,05 22/02/18

JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD

SGD

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD

HKD

0,06 22/02/18

JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,31 22/02/18

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD

USD

0,08 22/02/18

JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)

EUR

0,68 22/02/18

0,04 22/02/18

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,05 22/02/18

JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,31 22/02/18

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD

USD

0,55 22/02/18

JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)

EUR

0,07 22/02/18

JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,55 22/02/18

JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,30 22/02/18

JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR

EUR

0,88 22/02/18

JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)

EUR

0,65 22/02/18 1,22 22/02/18

0,03 22/02/18

JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR

EUR

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,03 22/02/18

JPM Global Multi Strategy Income C (div) - EUR

EUR

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD

HKD

0,04 22/02/18

JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR

EUR

1,16 22/02/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD

SGD

0,04 22/02/18

JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR

EUR

1,16 22/02/18

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)

AUD

1,18 22/02/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 22/02/18

JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD

USD

0,26 22/02/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD

USD

0,33 22/02/18

JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

0,55 22/02/18

JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR

EUR

0,93 22/02/18

JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged)

EUR

0,59 22/02/18

JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR

EUR

0,85 22/02/18

JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD

USD

0,24 22/02/18

JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR

EUR

0,40 22/02/18

JPM Global Strategic Bond C (perf) (fix) EUR 2,60 - EUR (hedged)

JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR

EUR

0,85 22/02/18

JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**

USD

0,26 22/02/18

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD

USD

0,39 22/02/18

JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

0,53 22/02/18

JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged)

EUR

0,40 22/02/18

JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD

USD

0,23 22/02/18

JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

0,46 22/02/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR

EUR

1,13 22/02/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 22/02/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD

HKD

0,04 22/02/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD

USD

0,05 22/02/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD

USD

0,34 22/02/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR

EUR

0,11 22/02/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

EUR

0,65 22/02/18

JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)

EUR

0,92 22/02/18

JPM Income Fund A (div) - USD

USD

1,30 22/02/18

JPM Income Fund A (mth) - HKD

HKD

0,05 22/02/18

JPM Income Fund A (mth) - USD

USD

0,04 22/02/18

0,55 22/02/18

JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)

EUR

0,94 22/02/18

EUR

0,90 22/02/18 1,39 22/02/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD

USD

0,32 22/02/18

JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)

JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR

EUR

1,08 22/02/18

JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)

EUR

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (mth) - USD

USD

0,57 22/02/18

JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR

EUR

0,68 22/02/18

JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR

EUR

1,00 22/02/18

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

1,07 22/02/18

JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

1,01 22/02/18

JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)

EUR

1,74 22/02/18

JPM Equity Premium Income A (mth) - USD

USD

0,54 22/02/18

JPM Equity Premium Income C (mth) - USD

USD

0,54 22/02/18

JPM Europe High Yield Bond A (div) - EUR*

EUR

0,87 22/02/18

JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR

EUR

1,11 22/02/18

JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR

EUR

1,12 22/02/18

JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR

EUR

1,12 22/02/18

JPM Financials Bond A (div) - EUR

EUR

1,10 22/02/18

JPM Financials Bond C (div) - EUR

EUR

1,03 22/02/18

JPM Financials Bond D (div) - EUR

EUR

1,07 22/02/18

JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR

EUR

0,64 22/02/18

JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR

EUR

0,75 22/02/18

JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR

EUR

0,65 22/02/18

JPM Latin America Corporate Bond A (div) - USD

USD

1,65 22/02/18

JPM Latin America Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,54 22/02/18

JPM Latin America Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,54 22/02/18

JPM Latin America Corporate Bond D (div) - USD

USD

1,64 22/02/18

JPM Latin America Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,54 22/02/18

JPM Multi-Asset Italy PIR A (div) - EUR

EUR

0,49 22/02/18

JPM Multi-Asset Italy PIR D (div) - EUR

EUR

0,49 22/02/18

JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 22/02/18

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 22/02/18

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD

USD

0,38 22/02/18

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò.

133

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Total Emerging Markets Income C (div) - EUR

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò EUR 1,36 22/02/18

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò USD 0,33 16/03/18

JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR

EUR

0,96 22/02/18

JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR

EUR

JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR

EUR

0,43 22/02/18

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD

USD

0,40 16/03/18 0,39 16/03/18

JPM US Aggregate Bond A (div) - USD

USD

0,77 22/02/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 16/03/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD

HKD

0,04 16/03/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD

USD

0,05 16/03/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD

USD

0,34 16/03/18

EUR

0,55 16/03/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD

HKD

0,03 22/02/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 22/02/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 22/02/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD

USD

0,03 22/02/18

JPM US Aggregate Bond C (div) - USD

USD

0,83 22/02/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)

JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD

USD

0,27 22/02/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD

JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)

EUR

1,03 22/02/18

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (mth) - USD

USD

0,57 16/03/18

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD

HKD

0,05 22/02/18

JPM Equity Premium Income A (mth) - USD

USD

0,60 16/03/18

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD

USD

0,48 22/02/18

JPM Equity Premium Income C (mth) - USD

USD

0,60 16/03/18 0,36 16/03/18

USD

0,32 16/03/18

JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)

EUR

1,01 22/02/18

JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD

USD

JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,03 16/03/18

JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD

USD

0,36 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 16/03/18

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,37 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,03 16/03/18

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD

USD

0,37 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)

EUR

0,02 16/03/18

JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,03 16/03/18

JPM Global Convertibles (EUR) A (mth) - USD (hedged)

USD

0,06 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,04 16/03/18

JPM Global Convertibles (EUR) C (mth) - USD (hedged)

USD

0,06 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)

CNH

0,06 16/03/18

JPM Global Convertibles (EUR) D (mth) - USD (hedged)

USD

0,06 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 16/03/18

JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD

SGD

0,05 16/03/18

JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,31 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,04 16/03/18

JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,31 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD

USD

0,43 16/03/18

JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,30 16/03/18

JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)**

NZD

0,04 16/03/18

JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD

USD

0,26 16/03/18

JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD

HKD

0,04 16/03/18

JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD

USD

0,24 16/03/18

JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD

USD

0,42 16/03/18

JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**

USD

0,26 16/03/18

JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,37 16/03/18

JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD

USD

0,23 16/03/18

JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD

USD

0,39 16/03/18

JPM Income Fund A (mth) - HKD

HKD

0,05 16/03/18

JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD

USD

0,04 16/03/18

JPM Income Fund A (mth) - USD

USD

0,04 16/03/18

JPM China Bond A (mth) - HKD (hedged)

HKD

0,47 16/03/18

JPM Latin America Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,54 16/03/18

JPM China Bond A (mth) - RMB

CNH

0,41 16/03/18

JPM Latin America Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,54 16/03/18

JPM China Bond A (mth) - USD (hedged)

USD

0,06 16/03/18

JPM Latin America Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,54 16/03/18

JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD

USD

0,50 16/03/18

JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 16/03/18

JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD

USD

0,52 16/03/18

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 16/03/18

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,55 16/03/18

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD

USD

0,38 16/03/18

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD

USD

0,48 16/03/18

JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR

EUR

0,43 16/03/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 16/03/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD

HKD

0,03 16/03/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,05 16/03/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 16/03/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,44 16/03/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 16/03/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,46 16/03/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD

USD

0,03 16/03/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,47 16/03/18

JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD

USD

0,27 16/03/18

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 16/03/18

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD

HKD

0,05 16/03/18

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,05 16/03/18

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD

USD

0,48 16/03/18

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,06 16/03/18

JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD

USD

0,51 16/03/18

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,05 16/03/18

JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,03 18/04/18

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD

HKD

0,06 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 18/04/18

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD

USD

0,08 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,03 18/04/18

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,05 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)

EUR

0,01 18/04/18

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD

USD

0,55 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,02 18/04/18

JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,55 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,04 18/04/18

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,03 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)

CNH

0,05 18/04/18

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,03 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 18/04/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD

HKD

0,04 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD

SGD

0,05 18/04/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD

SGD

0,04 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,04 18/04/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 16/03/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD

USD

0,43 18/04/18

** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò.

134

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)**

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò GBP 0,20 18/04/18

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò USD 0,31 18/04/18

JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)**

NZD

0,04 18/04/18

JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,30 18/04/18

JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD

HKD

0,04 18/04/18

JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD

USD

0,26 18/04/18 0,24 18/04/18

JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)**

SGD

0,04 18/04/18

JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD

USD

JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD

USD

0,42 18/04/18

JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**

USD

0,26 18/04/18

JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,37 18/04/18

JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD

USD

0,23 18/04/18

JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD

USD

0,39 18/04/18

JPM Income Fund A (mth) - HKD

HKD

0,05 18/04/18

JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD

USD

0,04 18/04/18

JPM Income Fund A (mth) - USD

USD

0,04 18/04/18

JPM China Bond A (mth) - HKD (hedged)

HKD

0,47 18/04/18

JPM Latin America Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,54 18/04/18

JPM China Bond A (mth) - RMB

CNH

0,41 18/04/18

JPM Latin America Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,54 18/04/18

JPM China Bond A (mth) - USD (hedged)

USD

0,06 18/04/18

JPM Latin America Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,54 18/04/18

JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD

USD

0,50 18/04/18

JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 18/04/18

JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD

USD

0,52 18/04/18

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 18/04/18

EUR

0,55 18/04/18

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD

USD

0,48 18/04/18

JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR

EUR

0,43 18/04/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 18/04/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD

HKD

0,03 18/04/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,05 18/04/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 18/04/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,44 18/04/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 18/04/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,46 18/04/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD

USD

0,03 18/04/18

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - EUR (hedged)

USD

0,38 18/04/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,47 18/04/18

JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD

USD

0,27 18/04/18

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 18/04/18

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD

HKD

0,05 18/04/18

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,04 18/04/18

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,06 18/04/18

JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD

USD

0,51 18/04/18

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,05 18/04/18

JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,03 17/05/18

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD

HKD

0,06 18/04/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 17/05/18

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD

USD

0,08 18/04/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,03 17/05/18

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,05 18/04/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)

EUR

0,02 17/05/18

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD

USD

0,55 18/04/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,03 17/05/18

JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,55 18/04/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,04 17/05/18

USD

0,48 18/04/18

0,03 18/04/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)

CNH

0,05 17/05/18

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,02 18/04/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 17/05/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD

HKD

0,04 18/04/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD

SGD

0,06 17/05/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD

SGD

0,04 18/04/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,05 17/05/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 18/04/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD

USD

0,47 17/05/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD

USD

0,33 18/04/18

JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)**

AUD

0,04 17/05/18

JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR

EUR

0,40 18/04/18

JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)**

EUR

0,02 17/05/18

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD

USD

0,39 18/04/18

JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)**

GBP

0,26 17/05/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)

JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)**

NZD

0,04 17/05/18

AUD

0,03 18/04/18

JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD

HKD

0,04 17/05/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD

HKD

0,04 18/04/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD

USD

0,05 18/04/18

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)

AUD

JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)**

SGD

0,04 17/05/18

JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD

USD

0,46 17/05/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD

USD

0,34 18/04/18

JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,40 17/05/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,55 18/04/18

JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD

USD

0,43 17/05/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD

USD

0,32 18/04/18

JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD

USD

0,04 17/05/18

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (mth) - USD

USD

0,57 18/04/18

JPM China Bond A (mth) - HKD (hedged)

HKD

0,49 17/05/18

JPM Equity Premium Income A (mth) - USD

USD

0,68 18/04/18

JPM China Bond A (mth) - RMB

CNH

0,44 17/05/18

JPM Equity Premium Income C (mth) - USD

USD

0,68 18/04/18

JPM China Bond A (mth) - USD (hedged)

USD

0,06 17/05/18

JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD

USD

0,36 18/04/18

JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD

USD

0,48 17/05/18

USD

0,50 17/05/18

JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD

USD

0,36 18/04/18

JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,37 18/04/18

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,52 17/05/18

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD

USD

0,37 18/04/18

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD

USD

0,46 17/05/18

JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 18/04/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 17/05/18

JPM Global Convertibles (EUR) A (mth) - USD (hedged)

USD

0,06 18/04/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,05 17/05/18

JPM Global Convertibles (EUR) C (mth) - USD (hedged)

USD

0,06 18/04/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,43 17/05/18

JPM Global Convertibles (EUR) D (mth) - USD (hedged)

USD

0,06 18/04/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD

JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 18/04/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,47 17/05/18

0,31 18/04/18

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 17/05/18

JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD

USD

** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò.

135

USD

0,46 17/05/18

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò CAD 0,04 17/05/18

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò HKD 0,06 17/05/18

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,06 17/05/18

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD

USD

0,49 17/05/18

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,05 17/05/18

JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD

USD

0,52 17/05/18

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD

HKD

0,05 17/05/18

JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD

SGD

0,12 23/05/18

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD

USD

0,07 17/05/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)

EUR

1,00 23/05/18

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,05 17/05/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)

EUR

0,96 23/05/18

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD

USD

0,54 17/05/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)

EUR

0,97 23/05/18

JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,52 17/05/18

JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR

EUR

0,86 23/05/18

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 17/05/18

JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR

EUR

0,92 23/05/18

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,03 17/05/18

JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR

EUR

0,83 23/05/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD

HKD

0,04 17/05/18

JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR

EUR

0,83 23/05/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD

SGD

0,04 17/05/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR

EUR

1,21 23/05/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,04 17/05/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR

EUR

0,12 23/05/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD

USD

0,35 17/05/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR

EUR

1,16 23/05/18

JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR

EUR

0,40 17/05/18

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD

USD

0,38 17/05/18

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

1,00 23/05/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 17/05/18

JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

0,94 23/05/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD

HKD

0,05 17/05/18

JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)

EUR

1,62 23/05/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD

USD

0,06 17/05/18

JPM Europe High Yield Bond A (div) - EUR*

EUR

1,14 23/05/18

JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR

EUR

1,09 23/05/18

JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR

EUR

1,13 23/05/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD

USD

0,40 17/05/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,62 17/05/18

JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR

EUR

1,13 23/05/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD

USD

0,37 17/05/18

JPM Financials Bond A (div) - EUR

EUR

1,05 23/05/18 0,98 23/05/18

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (mth) - USD

USD

0,56 17/05/18

JPM Financials Bond C (div) - EUR

EUR

JPM Equity Premium Income A (mth) - USD

USD

0,76 17/05/18

JPM Financials Bond D (div) - EUR

EUR

1,03 23/05/18

JPM Equity Premium Income C (mth) - USD

USD

0,76 17/05/18

JPM Financials Bond T (div) - EUR

EUR

1,03 23/05/18

JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD

USD

0,34 17/05/18

JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)

JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD

USD

0,35 17/05/18

JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)

EUR

0,78 23/05/18

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,35 17/05/18

JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)

EUR

EUR

0,83 23/05/18

0,89 23/05/18

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD

USD

0,36 17/05/18

JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)

EUR

0,88 23/05/18

JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 17/05/18

JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)

EUR

1,06 23/05/18

JPM Global Convertibles (EUR) A (mth) - USD (hedged)

USD

0,07 17/05/18

JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)

EUR

0,70 23/05/18

JPM Global Convertibles (EUR) C (mth) - USD (hedged)

USD

0,07 17/05/18

JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)

EUR

0,75 23/05/18

JPM Global Convertibles (EUR) D (mth) - USD (hedged)

USD

0,07 17/05/18

JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)

EUR

0,73 23/05/18

JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 17/05/18

JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)

EUR

0,61 23/05/18

JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,29 17/05/18

JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)

EUR

0,63 23/05/18

JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,29 17/05/18

JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)

EUR

0,06 23/05/18

JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,28 17/05/18

JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)

EUR

0,60 23/05/18

JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD

USD

0,26 17/05/18

JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR

EUR

1,28 23/05/18

JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD

USD

0,24 17/05/18

JPM Global Multi Strategy Income C (div) - EUR

EUR

1,24 23/05/18

JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**

USD

0,27 17/05/18

JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR

EUR

1,21 23/05/18

JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD

USD

0,23 17/05/18

JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR

EUR

1,21 23/05/18

JPM Income Fund A (mth) - HKD

HKD

0,05 17/05/18

JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

0,54 23/05/18

JPM Income Fund A (mth) - USD

USD

0,04 17/05/18

JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged)

EUR

0,59 23/05/18

JPM Latin America Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,50 17/05/18

JPM Global Strategic Bond C (perf) (fix) EUR 2,60 - EUR (hedged)

EUR

0,65 23/05/18

JPM Latin America Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,50 17/05/18

JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

0,52 23/05/18

JPM Latin America Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,50 17/05/18

JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged)

EUR

0,40 23/05/18

JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 17/05/18

JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)

EUR

0,45 23/05/18

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 17/05/18

JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)

EUR

0,50 23/05/18

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD

SGD

0,04 17/05/18

JPM Income Fund A (div) - USD

USD

1,30 23/05/18

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD

USD

0,36 17/05/18

JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)

EUR

0,51 23/05/18

JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR

EUR

0,39 17/05/18

JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)

EUR

0,49 23/05/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD

HKD

0,03 17/05/18

JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)

EUR

0,76 23/05/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 17/05/18

JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR

EUR

0,61 23/05/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 17/05/18

JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR

EUR

1,00 23/05/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD

USD

0,03 17/05/18

JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR

EUR

0,58 23/05/18

JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD

USD

0,27 17/05/18

JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR

EUR

0,75 23/05/18

* ÁíåíåñãÞ Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò. ** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò.

136

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò EUR 0,58 23/05/18

¼íïìá Êáôçãïñßáò JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)

Ðïóü Çìåñïìçíßá ÌåñßóìáÐëçôïò áíÜ Íüìéóìá Ìåñßäéï ñùìÞò AUD 0,03 19/06/18

JPM Latin America Corporate Bond A (div) - USD

USD

1,49 23/05/18

JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,03 19/06/18

JPM Latin America Corporate Bond D (div) - USD

USD

1,48 23/05/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD

HKD

0,04 19/06/18

JPM Multi-Asset Italy PIR A (div) - EUR

EUR

0,60 23/05/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD

SGD

0,04 19/06/18

JPM Multi-Asset Italy PIR D (div) - EUR

EUR

0,60 23/05/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,04 19/06/18

JPM Total Emerging Markets Income C (div) - EUR

EUR

1,21 23/05/18

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD

USD

0,35 19/06/18

JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR

EUR

0,86 23/05/18

JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR

EUR

0,40 19/06/18

JPM US Aggregate Bond A (div) - USD

USD

0,79 23/05/18

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD

USD

0,38 19/06/18

JPM US Aggregate Bond C (div) - USD

USD

0,85 23/05/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 19/06/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD

HKD

0,05 19/06/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD

USD

0,06 19/06/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD

USD

0,40 19/06/18

JPM US Aggregate Bond I (div) - USD

USD

0,87 23/05/18

JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)

EUR

1,03 23/05/18

JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)

EUR

1,01 23/05/18

JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,02 19/06/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 19/06/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,62 19/06/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,03 19/06/18

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD

USD

0,37 19/06/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)

EUR

0,02 19/06/18

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (mth) - USD

USD

0,56 19/06/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)

GBP

0,03 19/06/18

JPM Equity Premium Income A (mth) - USD

USD

0,67 19/06/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,04 19/06/18

JPM Equity Premium Income C (mth) - USD

USD

0,67 19/06/18

JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)

CNH

0,06 19/06/18

JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,36 19/06/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 19/06/18

JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD

USD

0,34 19/06/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD

SGD

0,06 19/06/18

JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD

USD

0,35 19/06/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,05 19/06/18

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,35 19/06/18

JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD

USD

0,47 19/06/18

JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD

USD

0,36 19/06/18

JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)**

AUD

0,04 19/06/18

JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,03 19/06/18

JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)**

EUR

0,02 19/06/18

0,07 19/06/18

JPM Global Convertibles (EUR) A (mth) - USD (hedged)

USD

JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)**

GBP

0,25 19/06/18

JPM Global Convertibles (EUR) C (mth) - USD (hedged)

USD

0,07 19/06/18

JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)**

NZD

0,04 19/06/18

JPM Global Convertibles (EUR) D (mth) - USD (hedged)

USD

0,07 19/06/18

JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD

HKD

0,04 19/06/18

JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 19/06/18

JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)**

SGD

0,04 19/06/18

JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,29 19/06/18

JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD

USD

0,46 19/06/18

JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,29 19/06/18

JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,40 19/06/18

JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,28 19/06/18

JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD

USD

0,43 19/06/18

JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD

USD

0,26 19/06/18

JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD

USD

0,04 19/06/18

JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD

USD

0,24 19/06/18

JPM China Bond A (mth) - HKD (hedged)

HKD

0,49 19/06/18

JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**

USD

JPM China Bond A (mth) - RMB

CNH

0,44 19/06/18

JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD

USD

0,23 19/06/18

JPM China Bond A (mth) - USD (hedged)

USD

0,06 19/06/18

JPM Income Fund A (mth) - HKD

HKD

0,05 19/06/18

JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD

USD

0,48 19/06/18

JPM Income Fund A (mth) - USD

USD

0,04 19/06/18

JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD

USD

0,50 19/06/18

JPM Latin America Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,50 19/06/18

USD

0,50 19/06/18

0,27 19/06/18

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,52 19/06/18

JPM Latin America Corporate Bond C (mth) - USD

JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD

USD

0,46 19/06/18

JPM Latin America Corporate Bond D (mth) - USD

USD

0,50 19/06/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,05 19/06/18

JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 19/06/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,05 19/06/18

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD

HKD

0,05 19/06/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD

USD

0,43 19/06/18

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD

SGD

JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD

USD

0,46 19/06/18

JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD

USD

0,36 19/06/18

JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,47 19/06/18

JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR

EUR

0,39 19/06/18

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)

AUD

0,04 19/06/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD

HKD

0,03 19/06/18

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,04 19/06/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD

SGD

0,04 19/06/18

JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)

NZD

0,06 19/06/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (hedged)

SGD

0,03 19/06/18

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,05 19/06/18

JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD

USD

0,03 19/06/18

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD

HKD

0,05 19/06/18

JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD

USD

0,27 19/06/18

JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD

USD

0,07 19/06/18

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD

HKD

0,06 19/06/18

JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)

CAD

0,05 19/06/18

JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD

USD

0,49 19/06/18

JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD

USD

0,54 19/06/18

JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD

USD

0,52 19/06/18

JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)

EUR

0,52 19/06/18

** Ç Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí åðáíåíåñãïðïéÞèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò.

137

0,04 19/06/18

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 5. Öïñïëüãçóç Ç EEMK äåí õðüêåéôáé óå öïñïëüãçóç óôï Ëïõîåìâïýñãï åðß ôùí åóüäùí Þ ôùí êåñäþí ôçò. Ç EEMK äåí õðüêåéôáé óå öüñï êáèáñïý ðëïýôïõ óôï Ëïõîåìâïýñãï. Ï ìüíïò öüñïò óôïí ïðïßï õðüêåéôáé ç EEMK óôï Ëïõîåìâïýñãï åßíáé ï öüñïò åããñáöÞò («Taxe d’Abonnement»), ôçò ôÜîçò ôïõ 0,05% êáô’ áíþôáôï üñéï åôçóßùò åðß ôçò êáèáñÞò áîßáò åíåñãçôéêïý ðïõ áðïäßäåôáé óå êÜèå Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí óôç ëÞîç ôïõ ó÷åôéêïý ôñéìÞíïõ, ï ïðïßïò õðïëïãßæåôáé êáé êáôáâÜëëåôáé óå ôñéìçíéáßá âÜóç. ¼óïí áöïñÜ ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí åðéâÜëëåôáé ìåéùìÝíïò öüñïò 0,01% åôçóßùò åðß ôïõ êáèáñïý åíåñãçôéêïý, üðùò ðñïóäéïñßæåôáé óôï ÐáñÜñôçìá. Ïé óõíôåëåóôÝò ýøïõò 0,01% êáé 0,05% ðïõ ðñïáíáöÝñèçêáí, êáôÜ ðåñßðôùóç, äåí éó÷ýïõí ãéá ôï ôìÞìá ôïõ åíåñãçôéêïý ôçò EEMK ðïõ åðåíäýåôáé óå Üëëïõò ïñãáíéóìïýò óõëëïãéêþí åðåíäýóåùí ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ, ðïõ õðüêåéíôáé óå öüñï åããñáöÞò. Äåí êáôáâÜëëåôáé ôÝëïò ÷áñôïóÞìïõ, öüñïò óõãêÝíôñùóçò êåöáëáßïõ Þ Üëëïò öüñïò êáôÜ ôçí Ýêäïóç ìåñéäßùí ôçò EEMK óôï Ëïõîåìâïýñãï. Óôï ÌåãÜëï ÄïõêÜôï ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ äåí êáôáâÜëëåôáé öüñïò åðß ôçò ðñáãìáôïðïéçèåßóáò Þ ôçò ìç ðñáãìáôïðïéçèåßóáò êåöáëáéáêÞò áýîçóçò ôùí óôïé÷åßùí åíåñãçôéêïý ôçò EEMK. Áí êáé ôá ðñáãìáôïðïéçèÝíôá êåöáëáéáêÜ êÝñäç ôçò EEMK, âñá÷õðñüèåóìá Þ ìáêñïðñüèåóìá, äåí áíáìÝíåôáé íá êáôáóôïýí öïñïëïãçôÝá óå Üëëç ÷þñá, ïé ìåñéäéïý÷ïé ðñÝðåé íá ãíùñßæïõí êáé íá áíôéëçöèïýí üôé áõôÞ ç ðéèáíüôçôá äåí ìðïñåß íá áðïêëåéóôåß åíôåëþò. Ôá ôáêôéêÜ Ýóïäá ôçò EEMK áðü êÜðïéïõò ôßôëïõò ðïõ êáôÝ÷åé, êáèþò êáé ïé ôüêïé áðü êáôáèÝóåéò óå êÜðïéåò ÷þñåò åíäÝ÷åôáé íá õðüêåéíôáé óå ðáñáêñÜôçóç öüñïõ ìå äéáöïñåôéêïýò óõíôåëåóôÝò, ï ïðïßïò êáôÜ êáíüíá äåí ìðïñåß íá áíáêôçèåß. Ôá ìåñßóìáôá, ïé ôüêïé êáé ôá êåöáëáéáêÜ êÝñäç áðü ôéò åðåíäýóåéò óå ôßôëïõò ðïõ äéáôçñïýíôáé áðü ïðïéïäÞðïôå ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åíäÝ÷åôáé íá õðüêåéíôáé óå ìç áíáêôÞóéìç ðáñáêñÜôçóç öüñïõ êáé Öüñï åðß ôùí êåöáëáéáêþí êåñäþí ìå äéáöïñåôéêïýò óõíôåëåóôÝò óôéò ÷þñåò-ðçãÞ.

6. ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí óôéò Åðåíäýóåéò Ìéá êáôÜóôáóç ðïõ êáèïñßæåé ãéá êÜèå åðÝíäõóç óå êÜèå ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôï óýíïëï ôùí áãïñáðùëçóéþí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óôç äéÜñêåéá ôïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò, äéáôßèåôáé ÷ùñßò åðéâÜñõíóç êáé êáôüðéí áéôÞìáôïò áðü ôçí Ýäñá ôçò EEMK. Ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôéò åðåíäýóåéò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï ÷áñôïöõëÜêéï êÜèå ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ äéáôßèåíôáé óôïõò ìåñéäéïý÷ïõò áðü ôçí Ýäñá ôçò EEMK.

7. Áîßá ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí ìÝóùí êáé óõíäåüìåíïé êßíäõíïé Ç EEMK Ý÷åé óõíÜøåé ðñïèåóìéáêÝò óõìâÜóåéò óõíáëëÜãìáôïò, ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ óõìâüëáéá ìåëëïíôéêÞò åêðëÞñùóçò, óõìâÜóåéò äéêáéùìÜôùí ðñïáßñåóçò êáé óõìöùíßåò áíôáëëáãÞò, ðïõ áíôéðñïóùðåýïõí, óå äéáöïñåôéêü âáèìü, êßíäõíï áãïñÜò ï ïðïßïò õðåñâáßíåé ôï ðïóü ðïõ áíôéêáôïðôñßæåôáé óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. Ôï ðïóü ôùí óõìâÜóåùí áíôéðñïóùðåýåé ôï âáèìü óõììåôï÷Þò ôçò EEMK óå áõôÜ ôá ÷ñçìáôïðéóôùôéêÜ ìÝóá. Ïé êßíäõíïé áãïñÜò ðïõ óõíäÝïíôáé ìå ôéò åí ëüãù óõìâÜóåéò ðñïêýðôïõí ëüãù ôùí ðéèáíþí äéáêõìÜíóåùí óôéò óõíáëëáãìáôéêÝò éóïôéìßåò, óôïõò äåßêôåò êáé óôéò áîßåò ôùí ôßôëùí ðïõ åßíáé åðåíäåäõìÝíïé óå áõôÜ ôá ìÝóá. Ïé óõíäåüìåíïé êßíäõíïé ïñßæïíôáé óôï ÐáñÜñôçìá IV ôïõ Åíçìåñùôéêïý Äåëôßïõ. Óôéò áíáäõüìåíåò êáé ôéò ëéãüôåñï áíåðôõãìÝíåò áãïñÝò, óôéò ïðïßåò èá åðåíäýïõí ïñéóìÝíá áðü ôá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá, ç íïìéêÞ, äéêáóôéêÞ êáé ñõèìéóôéêÞ õðïäïìÞ åîáêïëïõèåß íá âñßóêåôáé óå åîÝëéîç êáé õðÜñ÷åé ìåãÜëç áâåâáéüôçôá íïìéêÞò öýóåùò ôüóï ãéá üóïõò óõììåôÝ÷ïõí óôçí ôïðéêÞ áãïñÜ üóï êáé ãéá ôïõò õðåñÜêôéïõò åôáßñïõò ôïõò. ÌåñéêÝò áãïñÝò åíäÝ÷åôáé íá åìðåñéÝ÷ïõí ìåãáëýôåñïõò êéíäýíïõò ãéá ôïõò åðåíäõôÝò, ïé ïðïßïé, ðñïôïý ðñïâïýí óå ïðïéáäÞðïôå åðÝíäõóç, èá ðñÝðåé ùò åê ôïýôïõ íá äéáóöáëßæïõí üôé êáôáíïïýí ôïõò åíäå÷üìåíïõò êéíäýíïõò êáé üôé ç åêÜóôïôå åðÝíäõóç åßíáé êáôÜëëçëç ùò ìÝñïò ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ ôïõò. Óå ïñéóìÝíåò áãïñÝò åíäÝ÷åôáé íá ìçí õðÜñ÷åé áóöáëÞò ìÝèïäïò áíôéêáôáâïëÞò, ç ïðïßá èá åëá÷éóôïðïéïýóå ôçí Ýêèåóç óôïí êßíäõíï áíôéóõìâáëëïìÝíïõ (counterparty risk). ÅíäÝ÷åôáé íá åßíáé áðáñáßôçôï íá ðñáãìáôïðïéçèåß ðëçñùìÞ ãéá áãïñÜ Þ ðáñÜäïóç ìåôÜ áðü ðþëçóç ðñéí áðü ôç ëÞøç ôùí ôßôëùí Þ, áíáëüãùò ôçí ðåñßðôùóç, ôùí åóüäùí ôçò ðþëçóçò.

8. Ëçöèåßóåò åîáóöáëßóåéò óå ó÷Ýóç ìå ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÝò ôå÷íéêÝò êáé ðáñÜãùãá ÷ñçìáôïðéóôùôéêÜ ìÝóá Ôá óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý ðïõ ëáìâÜíïíôáé áðü áíôéóõìâáëëïìÝíïõò óôï ðëáßóéï äñáóôçñéïôÞôùí äáíåéïäïóßáò ôßôëùí êáé óõíáëëáãþí åîù÷ñçìáôéóôçñéáêþí ðáñáãþãùí, ðëçí ôùí ðñïèåóìéáêþí óõìâÜóåùí óõíáëëÜãìáôïò, óõíéóôïýí åîáóöáëßóåéò. Ç EEMK èá óõíÜðôåé óõíáëëáãÝò áðïêëåéóôéêÜ ìå áíôéóõìâáëëïìÝíïõò ðïõ ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò èåùñåß öåñÝããõïõò. Ïé åãêåêñéìÝíïé áíôéóõìâáëëüìåíïé èá Ý÷ïõí êáôÜ êáíüíá äçìïóéåõìÝíç áîéïëüãçóç ôïõëÜ÷éóôïí A- Þ áíþôåñç. Ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé èá óõììïñöþíïíôáé ìå ôïõò êáíüíåò ðñïëçðôéêÞò åðïðôåßáò ðïõ ç CSSF èåùñåß éóïäýíáìïõò ìå ôïõò êáíüíåò ðñïëçðôéêÞò åðïðôåßáò ôçò ÅÅ. Ïé áíôéóõìâáëëüìåíïé äåí Ý÷ïõí äéáêñéôéêÞ åõ÷Ýñåéá óå ü,ôé áöïñÜ ôç óýíèåóç Þ ôç äéá÷åßñéóç ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ åíüò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ Þ óå ü,ôé áöïñÜ ôá õðïêåßìåíá óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý ôùí ðáñÜãùãùí ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí ìÝóùí ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß Ýíá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï. Ãéá ôç ëÞøç åðåíäõôéêþí áðïöÜóåùí áðü Ýíá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï, äåí áðáéôåßôáé ç Ýãêñéóç ôùí áíôéóõìâáëëïìÝíùí. Ç åîáóöÜëéóç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí áíôéóôÜèìéóç ôçò óõíïëéêÞò Ýêèåóçò ôïõ áíôéóõìâáëëïìÝíïõ, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé ðëçñïß ìéá óåéñÜ ðñïôýðùí, üðùò åêåßíùí ðïõ áöïñïýí ôç ñåõóôüôçôá, ôçí áðïôßìçóç, ôçí ðéóôïëçðôéêÞ ðïéüôçôá ôïõ åêäüôç, ôç óõó÷Ýôéóç êáé ôç äéáöïñïðïßçóç. ÊáôÜ ôçí áíôéóôÜèìéóç ôçò åîáóöÜëéóçò, ç áîßá ôçò ìåéþíåôáé êáôÜ Ýíá ðïóïóôü («êïýñåìá»), ôï ïðïßï, ìåôáîý Üëëùí, ëáìâÜíåé õð’ üøéí ôéò âñá÷õðñüèåóìåò äéáêõìÜíóåéò óôçí áîßá ôçò Ýêèåóçò êáé ôçò åîáóöÜëéóçò. Ôá åðßðåäá ôùí åîáóöáëßóåùí äéáôçñïýíôáé, þóôå íá äéáóöáëßæåôáé üôé ç êáèáñÞ Ýêèåóç ôïõ áíôéóõìâáëëïìÝíïõ äåí õðåñâáßíåé ôá üñéá áíÜ áíôéóõìâáëëüìåíï, üðùò ïñßæïíôáé óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï. Áí õðÜñ÷åé, ç åîáóöÜëéóç ëáìâÜíåôáé ìå ôç ìïñöÞ ôßôëùí êáé ìåôñçôþí. Ç ëçöèåßóá ìç ÷ñçìáôéêÞ åîáóöÜëéóç äåí ðùëåßôáé êáé äåí åíå÷õñéÜæåôáé. Ïé åîáóöáëßóåéò ðïõ Ý÷ïõí ëçöèåß óå ó÷Ýóç ìå ðáñÜãùãá ÷ñçìáôïðéóôùôéêÜ ìÝóá ðáñïõóéÜæïíôáé óôï ÐáñÜñôçìá.

9. Äáíåéïäïóßá ôßôëùí Ç EEMK ìðïñåß íá äáíåßæåé ìÝñïò ôùí ôßôëùí ðïõ äéáôçñåß óôï ÷áñôïöõëÜêéü ôçò óå ôñßôïõò, ìå óêïðü ôç äçìéïõñãßá ðñüóèåôïõ åéóïäÞìáôïò Þ ìå óêïðü ôç ìåßùóç ôùí äáðáíþí, óôïí ìÝãéóôï âáèìü ðïõ åðéôñÝðåôáé êáé åíôüò ôùí ïñßùí ðïõ êáèïñßæïíôáé (i) óôï Üñèñï 11 ôïõ êáíïíéóìïý ôïõ ÌåãÜëïõ ÄïõêÜôïõ ôçò 8çò Öåâñïõáñßïõ 2008 áíáöïñéêÜ íå êÜðïéïõò ïñéóìïýò ôïõ Íüìïõ ôïõ Ëïõîåìâïýñãïõ, (ii) óôçí Åãêýêëéï 08/356 ôçò CSSF ó÷åôéêÜ ìå ôïõò êáíüíåò ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïõò Ïñãáíéóìïýò Óõëëïãéêþí Åðåíäýóåùí üôáí ÷ñçóéìïðïéïýí ïñéóìÝíåò ôå÷íéêÝò êáé ìÝóá ðïõ óõíäÝïíôáé ìå êéíçôÝò áîßåò êáé ìÝóá ÷ñçìáôáãïñÜò, (iii) óôçí Åãêýêëéï 14/592 ôçò CSSF ó÷åôéêÜ ìå ôéò ÊáôåõèõíôÞñéåò ÃñáììÝò ôçò EAKAA ãéá ôá Äéáðñáãìáôåýóéìá Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá (ÄÁÊ) êáé Üëëá èÝìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôïõò ÏÓÅÊÁ, êáé iv) óå êÜèå Üëëï éó÷ýïíôá íüìï, êáíïíéóìü, åãêýêëéï Þ èÝóç ôçò CSSF. Óçìáíôéêü ìÝñïò ôïõ åéóïäÞìáôïò ðïõ ðáñÜãåôáé óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïãñÜììáôïò äáíåéïäïóßáò ôßôëùí ðéóôþíåôáé óôá óõììåôÝ÷ïíôá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá, åíþ ôìÞìá ôïõ åéóïäÞìáôïò êáôáâÜëëåôáé óôçí JPMorgan Chase Bank, N.A. ãéá ôï ñüëï ôçò ùò ðñÜêôïñáò äáíåéïäïóßáò ôßôëùí ãéá ëïãáñéáóìü ôçò EEMK. Ïé äáíåéïëÞðôåò ôßôëùí ðïõ áíÞêïõí óôá óõììåôÝ÷ïíôá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá åãêñßíïíôáé áðü ôçí Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò, ìåôÜ ôç äÝïõóá áîéïëüãçóç ôçò êáôÜóôáóçò êáé ôçò ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÞò èÝóçò ôïõ åêÜóôïôå äáíåéïëÞðôç. Ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò áðïðïéåßôáé ôá åðáõîçôéêÜ Ýóïäá, ôá ïðïßá åéóÝðñáôôå ðáëáéüôåñá áðü ôï ôìÞìá ôïõ åéóïäÞìáôïò ðïõ ðñïåñ÷üôáí áðü ôï ðñüãñáììá äáíåéïäïóßáò ôßôëùí, êáé ôá ïðïßá áöïñïýóáí ôçí åðïðôåßá ôïõ ðñïãñÜììáôïò áõôïý áðü ðëåõñÜò ôçò. ÊáôÜ óõíÝðåéá, ôï 85% ïðïéùíäÞðïôå åðáõîçôéêþí åóüäùí ðïõ ðñïêýðôïõí áðü äáíåéïäïóßá ôßôëùí óùñåýåôáé óôï áíôßóôïé÷ï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï, åíþ ôï õðüëïéðï 15% ôùí åóüäùí êáôáâÜëëåôáé óôïí áíôéðñüóùðï äáíåéïäïóßáò ôßôëùí ðïõ ñõèìßæåé ôç óõíáëëáãÞ. Ôï êáèáñü åéóüäçìá ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôï ðñüãñáììá äáíåéïäïóßáò ôßôëùí áíáëýåôáé ëåðôïìåñþò óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý. Óôéò 30 Éïõíßïõ 2018, ç áðïôßìçóç ôùí ôßôëùí óå äáíåéïäïóßá ôçò ÅÅÌÊ áíÞëèå óå 2.102.681.428 äïëÜñéá Ç.Ð.Á., üðùò áíáöÝñåôáé ëåðôïìåñþò óôç óõíÝ÷åéá, êáé Ýëáâå åîáóöÜëéóç (collateral) ìå áãïñáßá áîßá ýøïõò 2.216.312.140 äïëáñßùí Ç.Ð.Á.

138

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

Áãïñáßá Áîßá USD

ÅîáóöÜëéóç óå Ìç ×ñçìáôéêÞ ÌåôñçôÜ** ÅîáóöÜëéóç* USD USD

Âáóéêü Íüìéóìá

¸óïäá ÁìïéâÞ ¸óïäá Äáíåéïäïóßáò ÐñÜêôïñá Äáíåéïäïóßáò (ÊáèáñÜ) Äáíåéïäïóßáò (ÁêáèÜñéóôá) Âáóéêü Íüìéóìá Âáóéêü Íüìéóìá Âáóéêü Íüìéóìá

-

-

-

USD

12,064

1,809

JPMorgan Funds - America Equity Fund

16,108,274

-

16,961,127

USD

1,415

212

1,203

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund (1)

2,137,132

75,366

2,172,538

USD

18,675

2,801

15,874

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund JPMorgan Funds - China Fund

10,255

503,549

-

544,766

USD

15

2

13

22,298,931

-

23,800,852

USD

7,817

1,173

6,644 924,605

170,117,104

54,864,945

123,780,333

USD

1,087,771

163,166

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

7,834,565

3,596,481

4,645,518

USD

24,286

3,643

20,643

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund

6,902,681

-

7,304,930

USD

56,553

8,483

48,070

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

452,390

-

499,766

USD

353,289,950

-

372,553,345

USD

11,176

1,677

9,499

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

70,233,039

-

73,951,529

USD

124,202

18,630

105,572

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

10,067,396

458,381

10,481,579

USD

457,967

68,695

389,272 35,176

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

34,519

5,178

29,341

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

-

-

-

EUR

41,383

6,207

JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund (2)

-

-

-

EUR

1,774

266

1,508

JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund (3)

-

-

-

EUR

4,725

709

4,016 480,424

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

21,650,430

-

22,903,971

EUR

565,204

84,780

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

24,646,392

1,658,851

24,133,937

EUR

71,677

10,751

60,926

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund (4)

6,178,138

-

6,580,904

EUR

87,349

13,103

74,246

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

3,817,687

160,237

3,908,630

EUR

70,702

10,606

60,096

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

7,368,004

-

7,825,510

EUR

234,675

35,201

199,474 1,667,660

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

112,076,306

1,338,118

118,184,322

EUR

1,961,952

294,292

JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund (5)

-

-

-

EUR

905

136

769

JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund (6)

-

-

-

EUR

1,141

172

969

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

45,556,060

-

49,778,925

EUR

111,914

16,787

95,127

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

18,526,845

2,349,918

17,661,174

EUR

378,218

56,733

321,485

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

65,044,612

1,192,500

66,846,901

EUR

985,175

147,777

837,398

-

-

-

EUR

1,568

235

JPMorgan Funds - France Equity Fund (2) JPMorgan Funds - Germany Equity Fund (2)

1,333

-

-

-

EUR

27,242

4,086

23,156

351,283,222

211,873,008

152,969,027

USD

241,229

36,184

205,045

14,660,470

3,097,324

12,299,814

USD

149,496

22,425

127,071

744,746

366,120

413,084

USD

240

36

204

80,639,224

17,373,002

67,674,705

EUR

104,351

15,652

88,699

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

16,787,235

17,672,336

79,479

EUR

14,323

2,148

12,175

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

11,927,299

1,291,055

11,355,835

EUR

17,834

2,675

15,159

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund (7) JPMorgan Funds - Global Focus Fund

JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund

901,901

946,842

-

USD

279

42

237

JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund

11,337,568

-

12,026,742

USD

15,719

2,358

13,361

JPMorgan Funds - Greater China Fund

54,886,137

29,178,952

28,045,391

USD

415,940

62,390

353,550

500,438

157,947

395,727

USD

46,361

6,954

39,407

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

451,873,731

35,951,807

444,046,296

JPY

347,334,043

52,100,107

295,233,936

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

50,029,852

4,046,013

49,263,987

USD

234,774

35,215

199,559

-

-

-

USD

68

10

58

1,800,776

538,955

1,486,108

USD

14,989

2,248

12,741

15,692,823

5,604,796

10,890,414

EUR

378,748

56,813

321,935

-

-

-

USD

6,512

977

5,535

5,018,107

5,108,806

14,087

USD

-

-

JPMorgan Funds - Hong Kong Fund

JPMorgan Funds - Russia Fund JPMorgan Funds - Singapore Fund JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund JPMorgan Funds - US Growth Fund

-

10,637,911

4,298,398

6,828,798

USD

10,724

1,608

9,116

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund

-

-

-

USD

1,450

217

1,233

JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund

3,933,365

657,566

3,478,392

USD

2,728

409

2,319

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

2,463,520

2,530,125

-

USD

3,193

479

2,714

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

13,052,163

13,338,048

-

USD

-

-

-

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

17,089,990

16,241,240

1,309,086

USD

-

-

-

JPMorgan Funds - US Technology Fund

21,945,240

20,001,306

2,536,006

USD

-

-

-

666,225

-

710,162

USD

-

-

-

JPMorgan Funds - US Value Fund

(1) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ìåôïíïìÜóôçêå áðü JPMorgan Funds - Asia Equity Fund óå JPMorgan Funds - Asia Growth Fund óôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017. (2) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund óôéò 9 Öåâñïõáñßïõ 2018. (3) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åêêáèáñßóôçêå óôéò 28 Íïåìâñßïõ 2017. (4) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ìåôïíïìÜóôçêå áðü JPMorgan Funds - Europe Technology Fund óå JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund óôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017. (5) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï êáôÝóôç áíåíåñãü óôéò 10 Éáíïõáñßïõ 2018. (6) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018. (7) Áõôü ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 26 Áðñéëßïõ 2018. * Ïé ôßôëïé ðïõ åëÞöèçóáí ùò åîáóöÜëéóç Ý÷ïõí ôç ìïñöÞ êñáôéêþí ôßôëùí (Ç.Ð.Á., ÇíùìÝíïõ Âáóéëåßïõ, Åõñùæþíçò êáé Üëëïé êñáôéêïß ôßôëïé). Ïé ôßôëïé áõôïß åêäßäïíôáé êáé äéáèÝôïõí åããõÞóåéò ùò ðñïò ôï áñ÷éêü êåöÜëáéï êáé ôïõò ôüêïõò áðü ôéò êõâåñíÞóåéò ôùí áíôßóôïé÷ùí ÷ùñþí. ** Ïé åîáóöáëßóåéò óå ìåôñçôÜ äýíáíôáé íá åðáíåðåíäõèïýí óå ÓõíáëëáãÝò ÁãïñÜò êáé Åðáíáðþëçóçò ìå êñáôéêÜ ïìüëïãá õøçëÞò ðïéüôçôáò ùò åîáóöÜëéóç. Ôï åéóüäçìá ðïõ ðñïêýðôåé êáôá÷ùñßæåôáé óôï ëïãáñéáóìü «¸óïäá áðü Äáíåéïäïóßá Ôßôëùí» óôç ÓõãêåíôñùôéêÞ ÊáôÜóôáóç Åñãáóéþí êáé Ìåôáâïëþí Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý.

139

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 10. ÓõíáëëáãÝò ìå óõíäåäåìÝíá ìÝñç ¼ëåò ïé óõíáëëáãÝò ìå óõíäåäåìÝíá ìÝñç äéåíåñãÞèçêáí åðß ßóïéò üñïéò. Ç JPMorgan Chase & Co. êáé ïé èõãáôñéêÝò ôçò åßíáé áíôéóõìâáëëüìåíïé ãéá êÜèå äñáóôçñéüôçôá äáíåéïäïóßáò ôßôëùí êáé ãéá ïñéóìÝíåò ðñïèåóìéáêÝò óõìâÜóåéò óõíáëëÜãìáôïò, ãéá ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ óõìâüëáéá ìåëëïíôéêÞò åêðëÞñùóçò êáé óõìâÜóåéò áíôáëëáãÞò. Ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò, ï Õðåýèõíïò Ìçôñþïõ êáé ÐñÜêôïñáò ÌåôáâéâÜóåùí, ï Ðáãêüóìéïò ÄéáíïìÝáò êáé Áíôéðñüóùðïò ¸äñáò, ïé Äéá÷åéñéóôÝò Åðåíäýóåùí, ï Èåìáôïöýëáêáò, ï Áíôéðñüóùðïò Åôáéñåßáò êáé Õðåýèõíïò Äéïéêçôéêþí Õðçñåóéþí êáé Õðåýèõíïò ÅéóáãùãÞò óôï ×ñçìáôéóôÞñéï êáé Üëëïé ó÷åôéêïß ìå ôçí EEMK Áíôéðñüóùðïé èåùñïýíôáé óõíäåäåìÝíá ìÝñç êáèþò åßíáé óõíäåäåìÝíåò ïíôüôçôåò ôçò JPMorgan Chase & Co. ÅðéðëÝïí, ç áíþíõìç åôáéñåßá Elvinger Hoss Prussen (ìå åôáßñï ôïí ê. Jacques Elvinger, ÌÝëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò EEMK) áìåßâåôáé ãéá ôçí ðáñï÷Þ íïìéêþí õðçñåóéþí óôçí EEMK.

11. Óõìöùíßåò åðéìåñéóìïý ðñïìçèåéþí Ïé Äéá÷åéñéóôÝò Åðåíäýóåùí äýíáíôáé íá óõíÜøïõí óõìöùíßåò åðéìåñéóìïý ðñïìçèåéþí ìüíï óôéò ðåñéðôþóåéò êáôÜ ôéò ïðïßåò õðÜñ÷åé Üìåóï êáé áäéáìöéóâÞôçôï üöåëïò ãéá ôïõò ðåëÜôåò ôùí Äéá÷åéñéóôþí Åðåíäýóåùí, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò ÅÅÌÊ, êáé êáôÜ ôéò ïðïßåò ïé Äéá÷åéñéóôÝò Åðåíäýóåùí êñßíïõí üôé ïé óõíáëëáãÝò ðïõ åðéöÝñïõí ôïí åðéìåñéóìü ôùí ðñïìçèåéþí ðñáãìáôïðïéïýíôáé êáëÞ ôç ðßóôåé, óå áõóôçñÞ óõììüñöùóç ìå ôéò éó÷ýïõóåò ñõèìéóôéêÝò áðáéôÞóåéò êáé ìå ãíþìïíá ôï âÝëôéóôï óõìöÝñïí ôçò ÅÅÌÊ êáé ôùí Ìåñéäéïý÷ùí. Áíôßóôïé÷åò óõìöùíßåò ðñÝðåé íá óõíÜðôïíôáé áðü ôïí Äéá÷åéñéóôÞ Åðåíäýóåùí ìå üñïõò áíÜëïãïõò ìå ôç âÝëôéóôç ðñáêôéêÞ ôçò áãïñÜò. Ëüãù ôùí ôïðéêþí ñõèìéóôéêþí äéêáéùìÜôùí ôïõò, ïñéóìÝíïé Äéá÷åéñéóôÝò Åðåíäýóåùí äýíáíôáé íá êÜíïõí ÷ñÞóç åéäéêþí ðñïìçèåéþí ðñïêåéìÝíïõ íá ðëçñþóïõí õðçñåóßåò Ýñåõíáò Þ åêôÝëåóçò. ¢ëëåò äéêáéïäïóßåò åíäÝ÷åôáé íá åöáñìüæïõí äéáöïñåôéêÝò óõìöùíßåò ãéá ôçí ðëçñùìÞ ôùí åí ëüãù õðçñåóéþí óýìöùíá ìå ôéò ôïðéêÝò ñõèìéóôéêÝò õðï÷ñåþóåéò. Áðü ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 2018 êáé óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ ç JPMorgan Asset Management (UK) Limited åßíáé ï äéá÷åéñéóôÞò åðåíäýóåùí, üëá ôá Ýîïäá ðïõ óõíäÝïíôáé ìå ôçí áãïñÜ åîùôåñéêþí õðçñåóéþí Ýñåõíáò óå ó÷Ýóç ìå ôéò ÅéäéêÝò ÐñïìÞèåéåò êáôáâÜëëïíôáé áðåõèåßáò áðü ôçí JPMorgan Asset Management (UK) Limited.

12. Ðëçñïöïñßåò ãéá ôïõò ìåñéäéïý÷ïõò ðïõ åßíáé åããåãñáììÝíïé óôç Ãåñìáíßá Ìéá êáôÜóôáóç ðïõ êáèïñßæåé ãéá êÜèå åðÝíäõóç óå êÜèå ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôï óýíïëï ôùí áãïñáðùëçóéþí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò, äéáôßèåôáé ÷ùñßò åðéâÜñõíóç êáé êáôüðéí áéôÞìáôïò áðü ôçí Ýäñá ôçò ÅÅÌÊ êáé ôï ãñáöåßï ôïõ ðñÜêôïñá ðëçñùìþí êáé ðëçñïöïñéþí óôç Ãåñìáíßá, ôçí åôáéñåßá JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310, Frankfurt am Main, Germany. Ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå åðåíäýóåéò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï ÷áñôïöõëÜêéï êÜèå ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ äéáôßèåíôáé óôïõò ìåñéäéïý÷ïõò áðü ôçí Ýäñá ôçò ÅÅÌÊ êáé ôï ãñáöåßï ôïõ ðñÜêôïñá ðëçñùìþí êáé åíçìÝñùóçò óôç Ãåñìáíßá.

13. Ðëçñïöïñßåò ãéá åðåíäõôÝò óôçí Åëâåôßá Áíôéðñüóùðïò óôçí Åëâåôßá: JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC, Dreikönigstrasse 21, 8002 Zürich. ÐñÜêôïñáò Ðëçñùìþí óôçí Åëâåôßá: J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 Rue de la Confédération, 1204 Geneva. Ôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï, ôá ¸ããñáöá Âáóéêþí Ðëçñïöïñéþí ãéá ôïõò ÅðåíäõôÝò, ôï êáôáóôáôéêü, ç åôÞóéá êáé ç åîáìçíéáßá Ýêèåóç, êáèþò êáé ìéá êáôÜóôáóç ôùí áãïñáðùëçóéþí ðïõ Ý÷åé ðñáãìáôïðïéÞóåé ç ÅÅÌÊ óôç äéÜñêåéá ôçò ïéêïíïìéêÞò ðåñéüäïõ äéáôßèåíôáé ÷ùñßò åðéâÜñõíóç áðü ôïí áíôéðñüóùðï. Ôçí 1ç Ïêôùâñßïõ 2018, ç äéåýèõíóç ôïõ Áíôéðñïóþðïõ óôçí Åëâåôßá èá áëëÜîåé ùò åîÞò: ÐáëáéÜ äéåýèõíóç: Dreikönigstrasse 21, 8002 Zürich ÍÝá äéåýèõíóç: Dreikönigstrasse 37, 8002 Zürich

14. ¸ãêñéóç ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí óôï ×ïíãê Êïíãê ÏñéóìÝíåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ôùí áêüëïõèùí ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí Ý÷ïõí ëÜâåé Ýãêñéóç óôï ×ïíãê Êïíãê êáé äéáôßèåíôáé óôïõò êáôïßêïõò ôïõ ×ïíãê Êïíãê: JPMorgan Funds - America Equity Fund

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund

JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund

JPMorgan Funds - Greater China Fund

JPMorgan Funds - China Fund

JPMorgan Funds - Hong Kong Fund

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund

JPMorgan Funds - Income Fund

JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund

JPMorgan Funds - India Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

JPMorgan Funds - Russia Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

JPMorgan Funds - Singapore Fund

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund

JPMorgan Funds - Taiwan Fund

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

JPMorgan Funds - US Growth Fund

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund

JPMorgan Funds - US Technology Fund

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

JPMorgan Funds - US Value Fund

15. ÁìïéâÝò Ìåëþí ôïõ Ä.Ó. Ç ìïíáäéêÞ áðïæçìßùóç ðïõ êáôáâëÞèçêå óôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ åßíáé ç åôÞóéá áìïéâÞ. Ï ê. Daniel Watkins êáé ï ê. Massimo Greco ðáñáéôÞèçêáí áðü ôçí åí ëüãù áðïæçìßùóç. Ôï óýíïëï ôùí áìïéâþí ôùí Ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ãéá ôï Ýôïò áíÞëèå óå 344.438 åõñþ, áðü ôá ïðïßá ôï ðïóü ôùí 82.488 åõñþ êáôáâëÞèçêå óôïí Ðñüåäñï.

140

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 16. ¸îïäá óõíáëëáãþí Ãéá ôï Ýôïò ðïõ Ýëçîå óôéò 30 Éïõíßïõ 2018, ç ÅÅÌÊ åðéâáñýíèçêå ìå Ýîïäá óõíáëëáãþí, ôá ïðïßá ðñïóäéïñßæïíôáé ùò áìïéâÝò äéáìåóïëÜâçóçò ãéá ôçí áãïñÜ Þ ôçí ðþëçóç êéíçôþí áîéþí, ðáñáãþãùí (åêôüò ôùí åîù÷ñçìáôéóôçñéáêþí ðáñáãþãùí), ìÝóùí ÷ñçìáôáãïñÜò Þ Üëëùí åðéëÝîéìùí óôïé÷åßùí åíåñãçôéêïý. Åðßóçò, ç ÅÅÌÊ åðéâáñýíèçêå ìå Ýîïäá óõíáëëáãþí, ôá ïðïßá ÷ñåþíïíôáé áðü ôïí èåìáôïöýëáêá êáé óõíäÝïíôáé ìå ôçí áãïñÜ êáé ôçí ðþëçóç êéíçôþí áîéþí ùò áêïëïýèùò: ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund JPMorgan Funds - America Equity Fund JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund JPMorgan Funds - Asia Growth Fund JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund JPMorgan Funds - Asian Total Return Bond Fund JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund JPMorgan Funds - China Bond Fund JPMorgan Funds - China Fund JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund JPMorgan Funds - Emerging Europe. Middle East and Africa Equity Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund JPMorgan Funds - Equity Premium Income Fund JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund JPMorgan Funds - Europe Equity Fund JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund JPMorgan Funds - Financials Bond Fund JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund JPMorgan Funds - France Equity Fund JPMorgan Funds - Germany Equity Fund JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund JPMorgan Funds - Global Allocation Fund JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund JPMorgan Funds - Global Capital Structure Opportunities Fund JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

USD USD USD USD USD USD USD USD USD CNH CNH USD USD EUR

¸îïäá óõíáëëáãþí Èåìáôïöýëáêá êáé áìïéâÝò äéáìåóïëÜâçóçò (óå âáóéêü íüìéóìá) 391.831 245.335 334.683 1.418.880 441.685 2.142.181 3.890.793 4.689 312.828 3.249.844 37.324 4.573.793 188.322 605.423

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD USD EUR USD EUR EUR

665.578 59.931 20.805 182.447 37.717 1.372.249 897.085 5.663.038 22.938 130.048 4.132.672 2.144.890 85.493 547.127 5.311 48.800 6.988 5.232 11.802 8.477 1.656 2.680.301 2.171.182 84.563 155.270 6.169.233 1.854.710 1.459.752 612.702 2.999.561 7.205.227 12.114 4.951 47.061 38.643 1.877.871 7.007.052 8.773.613 862.893 35.630 63.295 123.272 660.619 82.017 49.821 10.717 539.605 29.593 64.376

Âáóéêü Íüìéóìá

ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund JPMorgan Funds - Global Focus Fund JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund JPMorgan Funds - Global Real Estate Secuities Fund (USD) JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund JPMorgan Funds - Greater China Fund JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund JPMorgan Funds - Hong Kong Fund JPMorgan Funds - Income Fund JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund JPMorgan Funds - India Fund JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund JPMorgan Funds - Japan Equity Fund JPMorgan Funds - Korea Equity Fund JPMorgan Funds - Latin America Corporate Bond Fund JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund JPMorgan Funds - Multi-Asset Italy PIR Fund JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund JPMorgan Funds - Russia Fund JPMorgan Funds - Singapore Fund JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund JPMorgan Funds - Systematic Alpha Higher Volatility Fund JPMorgan Funds - Taiwan Fund JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund JPMorgan Funds - US Corporate Bond Fund JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund JPMorgan Funds - US Growth Fund JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund JPMorgan Funds - US Technology Fund JPMorgan Funds - US Value Fund

Âáóéêü Íüìéóìá

¸îïäá óõíáëëáãþí Èåìáôïöýëáêá êáé áìïéâÝò äéáìåóïëÜâçóçò (óå âáóéêü íüìéóìá)

USD USD USD

64.303 415.159 415.887

USD USD EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD EUR JPY USD USD USD USD EUR USD USD USD USD GBP GBP EUR EUR USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

111.070 14.651 2.227.633 122.806 23.532 2.220.118 9.801 2.162 22.175 788.859 153.626 513.321 49.409 71.127 106.419 672.116 1.578.383 3.532 671.899 387.028 27.882 23.180 1.504.599 171.782 11.564 214.679.763 1.127.150 8.333 1.014.196 13.576 50.931 746.965 988.168 668.149 79.535 7.767 4.419 1.599.768 40.650 867.797 358.023 4.985 27.289 16.397 27.183 395.884 51.688 80.474 14.081 19.083 432.114 286.767 1.439.926 49.205 13.683 201.691 358.345 225.118 345.975

¼óïí áöïñÜ ôïõò ôßôëïõò óôáèåñïý åéóïäÞìáôïò, ôá Ýîïäá óõíáëëáãþí äåí äéá÷ùñßæïíôáé áðü ôçí ôéìÞ áãïñÜò ôïõ ôßôëïõ êáé, ùò åê ôïýôïõ, äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìïóéåõôïýí îå÷ùñéóôÜ.

141

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 17. ÓçìáíôéêÜ ãåãïíüôá óôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò á) ¸íáñîç êõêëïöïñßáò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí Óôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò, ôÝèçêáí óå êõêëïöïñßá ôá áêüëïõèá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá: JPMorgan Funds - Latin America Corporate Bond Fund óôéò 10 Éïõëßïõ 2017, JPMorgan Funds - Multi-Asset Italy PIR Fund óôéò 12 Éïõëßïõ 2017, JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund óôéò 31 Éïõëßïõ 2017, JPMorgan Funds - Systematic Alpha Higher Volatility Fund óôéò 18 Áðñéëßïõ 2018, JPMorgan Funds - Global Equity Plus Fund óôéò 26 Áðñéëßïõ 2018.

â) Åêêáèáñßóåéò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí Óôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò, åêêáèáñßóôçêáí ôá áêüëïõèá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá: JPMorgan Funds - Global Allocation Fund óôéò 17 Éïõëßïõ 2017, JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund óôéò 25 Ïêôùâñßïõ 2017, JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund óôéò 17 Íïåìâñßïõ 2017, JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund óôéò 28 Íïåìâñßïõ 2017. JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund êáôÝóôç áíåíåñãü óôéò 10 Éáíïõáñßïõ 2018.

ã) Óõã÷ùíåýóåéò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí Óôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò, óõã÷ùíåýèçêáí ôá áêüëïõèá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá: JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund óôéò 14 Éïõëßïõ 2017. JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund ôçí 1ç Äåêåìâñßïõ 2017. JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund, JPMorgan Funds - France Equity Fund êáé JPMorgan Funds - Germany Equity Fund óõã÷ùíåýèçêáí óôï JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund óôéò 9 Öåâñïõáñßïõ 2018, JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund óôéò 9 Öåâñïõáñßïõ 2018, JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018, JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018, JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018, JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund óôéò 23 Öåâñïõáñßïõ 2018.

ä) ÓõíáëëáãÝò Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí óå åßäïò ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò, ãéá ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ìå ÁíôéóôÜèìéóç ÄéÜñêåéáò ôïõ JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund ðñáãìáôïðïéÞèçêå åîáãïñÜ óå åßäïò êáé, åí óõíå÷åßá, åããñáöÞ óå åßäïò óôï JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund óôéò 31 Éïõëßïõ 2017.

å) Óõã÷þíåõóç Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí êáé áëëáãÞ ïíïìáóßáò Ìå éó÷ý áðü ôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017, ïé áêüëïõèåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ìåôïíïìÜóôçêáí ùò åîÞò: ÐáëáéÜ ïíïìáóßá Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí

ÍÝá ïíïìáóßá Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí

JPM Europe High Yield Short Duration Bond S (acc) - EUR

JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR

JPM Global Capital Structure Opportunities S (acc) - EUR

JPM Global Capital Structure Opportunities S1 (acc) - EUR

JPM Highbridge Europe STEEP S (perf) (acc) - EUR

JPM Highbridge Europe STEEP S1 (perf) (acc) - EUR

JPM Multi-Manager Alternatives S (acc) - CHF (hedged)

JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)

JPM Multi-Manager Alternatives S (acc) - EUR (hedged)

JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)

JPM Multi-Manager Alternatives S (acc) - SEK (hedged)

JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)

JPM Multi-Manager Alternatives S (acc) - USD

JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD

Ìå éó÷ý áðü ôéò 10 Íïåìâñßïõ 2017, ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)» ôùí ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí óõã÷ùíåýôçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ Þ, óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí åß÷áí ôåèåß óå êõêëïöïñßá áíôßóôïé÷åò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)» åíôüò ôïõ ßäéïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ, ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(inc)» ìåôïíïìÜóôçêáí óôéò éóïäýíáìåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí «(dist)», äéáôçñþíôáò ôá áíáãíùñéóôéêÜ ôçò Êáôçãïñßáò Ìåñéäßùí. Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2017, êáôáñãÞèçêå ç áìïéâÞ åðßäïóçò ðïõ ÷ñåþíåôáé óôá JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund, JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund, JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund êáé JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund. Ùò åê ôïýôïõ, ôï åðßèçìá «perf» (åðßäïóçò) áöáéñÝèçêå áðü ôçí ïíïìáóßá ôùí Êáôçãïñéþí Ìåñéäßùí. Áðïññïöþìåíåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí

Áðïññïöþóåò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí

JPM Aggregate Bond C (inc) - EUR (hedged)

JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)

JPM Emerging Markets Opportunities A (inc) - EUR

JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR

JPM Emerging Markets Opportunities C (inc) - EUR

JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - USD

JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD

JPM Emerging Markets Strategic Bond C (inc) - USD

JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD

JPM Euroland Equity A (inc) - EUR

JPM Euroland Equity A (dist) - EUR

JPM Europe Dynamic A (inc) - EUR

JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR

JPM Europe Dynamic C (inc) - EUR

JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR

JPM Global Convertibles (EUR) I (inc) - EUR

JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR

JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (hedged)

JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)

JPM Global Corporate Bond I (inc) - EUR (hedged)

JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged)

JPM US Aggregate Bond C (inc) - USD

JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD

JPM US Aggregate Bond I (inc) - USD

JPM US Aggregate Bond I (dist) - USD

142

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 óô) ÁëëáãÝò óôéò åðåíäõôéêÝò óôñáôçãéêÝò, óôïõò åðåíäõôéêïýò óôü÷ïõò êáé óôéò ðïëéôéêÝò, óôï åðåíäõôéêü ðñïößë êáèþò êáé óôéò ïíïìáóßåò Ìå éó÷ý áðü ôéò 12 Éïõëßïõ 2017, ç åðåíäõôéêÞ ðïëéôéêÞ ôïõ JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund ôñïðïðïéÞèçêå ðñïêåéìÝíïõ ðïóïóôü ýøïõò 10% ôïõ åíåñãçôéêïý êáô’ áíþôáôï íá åðåíäýåôáé óå õðü áßñåóç ìåôáôñÝøéìïõò ôßôëïõò (5% óôï ðáñåëèüí). Ìå éó÷ý áðü ôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017, ôï JPMorgan Funds - Asia Equity Fund ìåôïíïìÜóôçêå óå JPMorgan Funds - Asia Growth Fund. Ï åðåíäõôéêüò óôü÷ïò êáé ç ðïëéôéêÞ ôïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ ôñïðïðïéÞèçêáí ðñïêåéìÝíïõ íá äéåõêñéíéóôåß üôé ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï èá åðåíäýåé ðëÝïí ðñùôßóôùò óå Ýíá óõãêåíôñùôéêü ÷áñôïöõëÜêéï ìå Ýìöáóç óôçí áíÜðôõîç. Ìå éó÷ý áðü ôéò 29 Óåðôåìâñßïõ 2017, ôï JPMorgan Funds - Europe Technology Fund ìåôïíïìÜóôçêå óå JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund. Ï åðåíäõôéêüò óôü÷ïò êáé ç ðïëéôéêÞ ôïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ ôñïðïðïéÞèçêáí ðñïêåéìÝíïõ íá äéåõêñéíéóôåß üôé ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï åðåíäýåé åðßóçò óå åôáéñåßåò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ôå÷íïëïãßåò, óõìðåñéëáìâÜíïíôáò, åíäåéêôéêÜ, ôçí ôå÷íïëïãßá, ôá ìÝóá êáé ôçí åðéêïéíùíßá. Ìå éó÷ý áðü ôéò 30 Íïåìâñßïõ 2017, ç åðåíäõôéêÞ ðïëéôéêÞ ôïõ JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund ôñïðïðïéÞèçêå, þóôå íá áðïóáöçíßæåé üôé ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï èá åðåíäýåé ôïõëÜ÷éóôïí ôï 75% ôïõ êáèáñïý åíåñãçôéêïý ôïõ óå ìåôï÷éêïýò ôßôëïõò (åîáéñïýíôáé ïé ìåôáôñÝøéìïé ôßôëïé, ôá ãñáììÜôéá äåéêôþí êáé óõììåôï÷Þò, êáèþò êáé ôá ãñáììÜôéá ðïõ óõíäÝïíôáé ìå ìåôï÷Ýò) åôáéñåéþí ìå Ýäñá óå ÷þñåò ðïõ åßíáé ìÝëç ôçò Åõñùæþíçò. Ìå éó÷ý áðü ôéò 27 Äåêåìâñßïõ 2017, ï åðåíäõôéêüò óôü÷ïò ôïõ JPMorgan Funds - Korea Equity Fund ôñïðïðïéÞèçêå ðñïêåéìÝíïõ íá áöáéñåèåß ç áíáöïñÜ óôç ÷ñÞóç ðáñÜãùãùí ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí ìÝóùí ãéá åðåíäõôéêïýò óêïðïýò. Ìå éó÷ý áðü ôéò 3 Éáíïõáñßïõ 2018, ï åðåíäõôéêüò óôü÷ïò êáé ç ðïëéôéêÞ ôïõ JPMorgan Funds - Quantitative Flexible Bond Fund ôñïðïðïéÞèçêáí ðñïêåéìÝíïõ íá áöáéñåèåß ç åõåëéîßá ÷ñÞóçò ðáñÜãùãùí ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí ìÝóùí ãéá åðåíäõôéêïýò óêïðïýò. Ìå éó÷ý áðü ôéò 8 Éáíïõáñßïõ 2018, ï åðåíäõôéêüò óôü÷ïò ôïõ JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund ôñïðïðïéÞèçêå, þóôå íá áðïóáöçíßæåé üôé ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï èá åðåíäýåé ðñùôßóôùò óå åôáéñåßåò öõóéêþí ðüñùí áíÜ ôïí êüóìï êáé, áíôßóôïé÷á, ôñïðïðïéÞèçêå ç åðåíäõôéêÞ ðïëéôéêÞ þóôå íá áðïóáöçíßæåé üôé ôï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï èá äéáèÝôåé Ýêèåóç óå åôáéñåßåò ÷áìçëÞò êåöáëáéïðïßçóçò êáé äýíáôáé íá åðåíäýåé óå áíáäõüìåíåò áãïñÝò (áíôß ôùí áãïñþí õøçëïý êéíäýíïõ óôéò ïðïßåò åðÝíäõå óôï ðáñåëèüí), êáé åíçìåñþèçêå ôï åðåíäõôéêü ðñïößë.

æ) ÁëëáãÞ óôïí äåßêôç áíáöïñÜò ôïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ Ìå éó÷ý áðü ôéò 3 Éïõëßïõ 2017, ï äåßêôçò ãéá ôï JPMorgan Funds – Africa Equity Fund Üëëáîå áðü ôïí MSCI Emerging and Frontier Markets Africa Index (ÊáèáñÞ ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç) óôïí Dow Jones Africa Titans 50 Index (ÊáèáñÞ ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç). Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Áõãïýóôïõ 2017, ï äåßêôçò áíáöïñÜò ãéá ôï JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund Üëëáîå áðü ôïí MSCI Middle East Index (ÊáèáñÞ ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç) óôïí S&P Pan Arab Composite Index (ÊáèáñÞ ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç). Ìå éó÷ý áðü ôéò 2 Ïêôùâñßïõ 2017, ï äåßêôçò áíáöïñÜò ãéá ôï JPMorgan Funds - US Technology Fund Üëëáîå áðü ôïí BofA Merrill Lynch 100 Technology Price Index óôïí Russell 1000 Equal Weight Technology Index (ÊáèáñÞ ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç). Ìå éó÷ý áðü ôéò 11 Áðñéëßïõ 2018, ï äåßêôçò áíáöïñÜò ãéá ôï JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund Üëëáîå áðü ôïí MSCI Emerging Markets Europe Index (ÊáèáñÞ ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç) óôïí MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (ÊáèáñÞ ÓõíïëéêÞ Áðüäïóç).

ç) ÊáôÜñãçóç ôçò ÁìïéâÞò Åðßäïóçò êáé ìåßùóç ôçò ÁìïéâÞò Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2017, ç áìïéâÞ åðßäïóçò ýøïõò 10% êáôáñãÞèçêå êáé ç ÁìïéâÞ Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ ìåéþèçêå óå 0,19% ãéá ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí C êáé I, óå 0,38% ãéá ôçí Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí A êáé óå 0,10% ãéá ôçí Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí S (ìüíï ãéá ôï JPMorgan Funds Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund) ãéá ôá áêüëïõèá ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßá ÊåöÜëáéá: JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund, JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund, JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund, JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund. Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Óåðôåìâñßïõ 2017 ïé Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí ìå Þ ÷ùñßò áìïéâÞ åðßäïóçò óõã÷ùíåýôçêáí Þ ìåôïíïìÜóôçêáí. Ìå éó÷ý áðü ôéò 11 ÌáÀïõ 2018, ç ÁìïéâÞ Äéá÷åßñéóçò êáé Ðáñï÷Þò Õðçñåóéþí Óõìâïýëïõ ìåéþèçêå óå 1,25% ãéá ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí A, óå 0,60% ãéá ôçí Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí C êáé óå 1,25% ãéá ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí D ãéá ôï JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund.

è) Ìç÷áíéóìüò «swing waiver» Ìå éó÷ý áðü ôéò 26 Óåðôåìâñßïõ 2017, ç ðåñßïäïò «swing waiver» (ìç åöáñìïãÞò ôçò ðñïóáñìïãÞò) ãéá ôï JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund ðáñáôÜèçêå Ýùò ôéò 31 Ìáñôßïõ 2018. ÊáôÜ óõíÝðåéá, ç ðåñßïäïò éó÷ýïò ôïõ ìç÷áíéóìïý «swing waiver» ðáñáôÜèçêå Ýùò ôéò 31 Äåêåìâñßïõ 2018, ìå éó÷ý áðü ôéò 12 Ìáñôßïõ 2018. Ìå éó÷ý áðü ôéò 26 Óåðôåìâñßïõ 2017, ç ðåñßïäïò «swing waiver» (ìç åöáñìïãÞò ôçò ðñïóáñìïãÞò) ãéá ôï JPMorgan Funds - Income Fund ðáñáôÜèçêå Ýùò ôéò 31 Ìáñôßïõ 2018. ÊáôÜ óõíÝðåéá, ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Áðñéëßïõ 2018, ôï JPMorgan Funds - Income Fund êáôáñãÞèçêå áðü ôïí ìç÷áíéóìü «swing waiver», êáèüôé Ýëçîå ç ðåñßïäïò ìç åöáñìïãÞò ôçò ðñïóáñìïãÞò. Ìå éó÷ý áðü ôçí 1ç Ïêôùâñßïõ 2017, ôï JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund êáôáñãÞèçêå áðü ôï ðåäßï åöáñìïãÞò ôïõ ìç÷áíéóìïý «swing waiver». Ìå éó÷ý áðü ôéò 6 Äåêåìâñßïõ 2017, ç ðåñßïäïò «swing waiver» (ìç åöáñìïãÞò ôçò ðñïóáñìïãÞò) ãéá ôï JPMorgan Funds - US Corporate Bond Fund ðáñáôÜèçêå Ýùò ôéò 31 Äåêåìâñßïõ 2018. Ìå éó÷ý áðü ôéò 17 ÌáÀïõ 2018, ôï JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund óõìðåñéëÞöèçêå óôï ðåäßï åöáñìïãÞò ôïõ ìç÷áíéóìïý «swing waiver», Ýùò üôïõ ôï õðü Äéá÷åßñéóç Åíåñãçôéêü öôÜóåé óôïí óôü÷ï ôùí 400 åêáôïììõñßùí äïëáñßùí Ç.Ð.Á. Þ Ýùò ôç ëÞîç ôçò ðåñéüäïõ ìç åöáñìïãÞò ôçò ðñïóáñìïãÞò óôéò 15 Áõãïýóôïõ 2018, üðïéï áðü ôá äýï óõìâåß ðñþôï.

18. Ãåãïíüôá ìåôÜ ôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò á) ¸íáñîç êõêëïöïñßáò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ ÌåôÜ ôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò, ôï JPMorgan Funds - Quantitative Flexible Bond Fund ôÝèçêå óå êõêëïöïñßá óôéò 17 Óåðôåìâñßïõ 2018.

â) Óõã÷ùíåýóåéò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßùí Êåöáëáßùí ÌåôÜ ôç ëÞîç ôïõ Ýôïõò, óõã÷ùíåýèçêå ôï ðáñáêÜôù ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï: JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund óõã÷ùíåýèçêå óôï JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund óôéò 28 Óåðôåìâñßïõ 2018.

ã) ÅããñáöÞ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ Ç Åôáéñåßá Äéá÷åßñéóçò Ý÷åé õðïâÜëåé áßôçìá äéáãñáöÞò ôïõ JPMorgan Funds - Singapore Fund áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ÊåöáëáéáãïñÜò (SFC) ôïõ ×ïíãê Êïíãê. Ôï áßôçìá áõôü õðïâëÞèçêå åí áíáìïíÞ ôçò åðéêåßìåíçò óõã÷þíåõóçò ôïõ ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ ìå Üëëï ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ôïõ JPMorgan Funds (ôï «Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï»), ãéá ôçí ïðïßá äåí æçôåßôáé ïýôå ðñüêåéôáé íá æçôçèåß ç Ýãêñéóç ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò ôïõ ×ïíãê Êïíãê. Ç äéáãñáöÞ ôÝèçêå óå éó÷ý áðü ôéò 8 Ïêôùâñßïõ 2018.

143

JPMorgan Funds Óçìåéþóåéò óôéò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018 ä) ÁëëáãÝò óôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund – ìåßùóç áìïéâÞò Ìå éó÷ý áðü ôïí Éïýëéï ôïõ 2018, ôï Åíçìåñùôéêü Äåëôßï ôñïðïðïéÞèçêå ðñïêåéìÝíïõ íá åíóùìáôþóåé ôç ìåßùóç ôçò ÅôÞóéáò ÁìïéâÞò Äéá÷åßñéóçò ãéá ôéò Êáôçãïñßåò Ìåñéäßùí A, C, D, I êáé I2 êáé ôç ìåßùóç ôçò áìïéâÞò äéáíïìÞò ãéá ôçí Êáôçãïñßá Ìåñéäßùí D.

ÁëëáãÞ óôïõò äåßêôåò áíáöïñÜò ÅðéìÝñïõò Áìïéâáßïõ Êåöáëáßïõ Ìå éó÷ý áðü ôéò 15 Óåðôåìâñßïõ 2018, ïé óõíéóôþóåò óå ìåôï÷Ýò ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôïí äåßêôç áíáöïñÜò ãéá ôï JPMorgan Funds - Multi-Asset Italy PIR Fund Üëëáîáí áðü ôïõò äåßêôåò FTSE MIB Index êáé FTSA Italia Mid Cap Index êáé áíôéêáôáóôÜèçêáí áðü ôïí äåßêôç áíáöïñÜò FTSA Italia PIR Benchmark.

144

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund ÊáôÜóôáóç Åðåíäýóåùí ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

Åðåíäýóåéò

Íüìéóìá

Ðïóüôçôá/ ÏíïìáóôéêÞ Áîßá

Áãïñáßá Áîßá USD

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

ÊéíçôÝò áîßåò êáé ìÝóá ÷ñçìáôáãïñÜò ðïõ åßíáé åéóçãìÝíá óå åðßóçìï ÷ñçìáôéóôÞñéï

Íüìéóìá

Ðïóüôçôá/ ÏíïìáóôéêÞ Áîßá

Áãïñáßá Áîßá USD

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

Shoprite Holdings Ltd. Standard Bank Group Ltd. Telkom SA SOC Ltd.

ZAR ZAR ZAR

233.569 395.720 296.750

3.696.520 5.494.384 1.045.742

1,76 2,62 0,50

81.342.456

38,74

Ôáíæáíßá NMB Bank plc

TZS

349.990

Åðåíäýóåéò

Ìåôï÷Ýò ÊáíáäÜò First Quantum Minerals Ltd.

CAD

767.610

11.267.493 11.267.493

ÍÞóïé ÊåúìÜí Endeavour Mining Corp.

Áßãõðôïò Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR Eastern Tobacco Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO

ÔæÝñóåû Randgold Resources Ltd.

CAD

USD EGP EGP

52.800

2.483.545 139.020 144.700

5,36

423.530

0,20

423.530

0,20

4.320.040 1.922.679 13.972.171

2,06 0,92 6,65

5,36

955.428

0,45

955.428

0,45

12.262.503 1.389.423

5,84 0,66

1.064.316

0,51

14.716.242

7,01

ÇíùìÝíï Âáóßëåéï Anglo American plc Quilter plc Tullow Oil plc

ZAR GBP GBP

192.940 1.007.595 4.328.560

20.214.890

9,63

Óýíïëï Ìåôï÷þí

201.519.432

95,97

Óýíïëï Êéíçôþí áîéþí êáé ìÝóùí ÷ñçìáôáãïñÜò ðïõ åßíáé åéóçãìÝíá óå åðßóçìï ÷ñçìáôéóôÞñéï

201.519.432

95,97

ËïéðÝò êéíçôÝò áîßåò êáé ìÝóá ÷ñçìáôáãïñÜò GBP

62.490

4.802.266

2,29

4.802.266

2,29

724.828 1.600.339 3.434.580 4.559.209 4.200.798 10.157.368

0,34 0,76 1,64 2,17 2,00 4,84

24.677.122

11,75

1.861.591

0,89

ÐñïãñÜììáôá Óõëëïãéêþí Åðåíäýóåùí – ÏÓÅÊÁ

1.861.591

0,89

7.169.792 1.277.072 3.797.541 1.302.139

Ëïõîåìâïýñãï JPMorgan US Dollar Liquidity Fund JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†

3,41 0,61 1,81 0,62

13.546.544

6,45

3.058.235 8.520.258 5.640.178 2.659.747 1.993.341 818.094 5.022.017

1,46 4,06 2,68 1,27 0,95 0,39 2,39

Óýíïëï Åðåíäýóåùí

27.711.870

13,20

915.956 2.305.696 1.480.115 4.710.250 1.507.119 1.918.984 715.110 4.018.202 1.144.343 6.669.864 1.684.916 885.358 1.894.199 20.744.838 6.072.730 1.019.671 832.919 1.067.325 1.048.041 1.122.538 1.031.959 1.074.339 7.241.338

0,44 1,10 0,70 2,24 0,72 0,91 0,34 1,91 0,55 3,18 0,80 0,42 0,90 9,88 2,89 0,49 0,40 0,51 0,50 0,53 0,49 0,51 3,45

Ìåôï÷Ýò ÊÝíõá British American Tobacco Kenya Ltd. Co-operative Bank of Kenya Ltd. (The) East African Breweries Ltd. Equity Group Holdings Ltd. KCB Group Ltd. Safaricom plc

Ìáõñßêéïò MCB Group Ltd.

Ìáñüêï Attijariwafa Bank Label Vie Maroc Telecom Societe Des Brasseries du Maroc

Íéãçñßá Dangote Cement plc Guaranty Trust Bank plc Nestle Nigeria plc Nigerian Breweries plc SEPLAT Petroleum Development Co. plc UAC of Nigeria plc Zenith Bank plc

Íüôéá ÁöñéêÞ Alexander Forbes Group Holdings Ltd. AVI Ltd. Barclays Africa Group Ltd. Bid Corp. Ltd. Bidvest Group Ltd. (The) Capitec Bank Holdings Ltd. City Lodge Hotels Ltd. Clicks Group Ltd. Famous Brands Ltd. FirstRand Ltd. Foschini Group Ltd. (The) KAP Industrial Holdings Ltd. Mr Price Group Ltd. Naspers Ltd. ‘N’ Old Mutual Ltd. Pick n Pay Stores Ltd. PSG Group Ltd. PSG Konsult Ltd. Reunert Ltd. RMB Holdings Ltd. Sanlam Ltd. Santam Ltd. Sasol Ltd.

KES KES KES KES KES KES

118.860 9.092.632 1.539.455 10.050.191 8.826.052 34.432.623

ÆéìðÜìðïõå Delta Corp. Ltd. *

USD

3.078.280

2.296.397

1,09

2.296.397

1,09

Óýíïëï Ìåôï÷þí

2.296.397

1,09

Óýíïëï Ëïéðþí êéíçôþí áîéþí êáé ìÝóùí ÷ñçìáôáãïñÜò

2.296.397

1,09

ÌïíÜäåò åãêåêñéìÝíùí ÏÓÅÊÁ Þ Üëëùí ïñãáíéóìþí óõëëïãéêþí åðåíäýóåùí MUR

MAD MAD MAD MAD

NGN NGN NGN NGN GBP NGN NGN

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR GBP ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

233.990

143.420 5.715 258.260 4.110

4.824.266 77.430.392 1.293.624 8.578.633 1.097.690 21.071.526 72.638.777

2.249.180 293.660 129.160 239.043 106.563 30.537 71.320 285.369 140.400 1.448.204 133.810 1.642.580 116.521 84.344 3.022.786 188.430 53.700 1.531.680 181.200 204.350 204.460 51.520 198.926

6.959.817

3,32

6.959.817

3,32

Óýíïëï ÐñïãñáììÜôùí Óõëëïãéêþí Åðåíäýóåùí – ÏÓÅÊÁ

6.959.817

3,32

Óýíïëï ÌïíÜäùí åãêåêñéìÝíùí ÏÓÅÊÁ Þ Üëëùí ïñãáíéóìþí óõëëïãéêþí åðåíäýóåùí

6.959.817

3,32

210.775.646

100,38

ÌåôñçôÜ ËïéðÜ Óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý/(Ðáèçôéêïý) Óýíïëï Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

USD

6.959.817

816.335

0,39

(1.617.220)

(0,77)

209.974.761

100,00

* Ï ôßôëïò áðïôéìÜôáé óôçí åýëïãç áîßá ôïõ êáô’ åíôïëÞ ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. † Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ÓõíäåäåìÝíïõ ÌÝñïõò.

145

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund ÊáôÜóôáóç Åðåíäýóåùí (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

Åðåíäýóåéò

Íüìéóìá

Ðïóüôçôá/ ÏíïìáóôéêÞ Áîßá

ÃåùãñáöéêÞ ÊáôáíïìÞ ×áñôïöõëáêßïõ óôéò 30 Éïõíßïõ 2018 Íüôéá ÁöñéêÞ Íéãçñßá ÊÝíõá ÇíùìÝíï Âáóßëåéï Áßãõðôïò Ìáñüêï ÊáíáäÜò Ëïõîåìâïýñãï ÔæÝñóåû ÆéìðÜìðïõå Ìáõñßêéïò ÍÞóïé ÊåúìÜí Ôáíæáíßá Óýíïëï Åðåíäýóåùí ÌåôñçôÜ êáé ËïéðÜ Óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý/(Ðáèçôéêïý) Óýíïëï

ÃåùãñáöéêÞ ÊáôáíïìÞ ×áñôïöõëáêßïõ óôéò 31 Äåêåìâñßïõ 2017 (Ìç ÅëåãìÝíç) Íüôéá ÁöñéêÞ Íéãçñßá ÊÝíõá ÇíùìÝíï Âáóßëåéï Áßãõðôïò Ìáñüêï ÊáíáäÜò ÔæÝñóåû Ëïõîåìâïýñãï ÆéìðÜìðïõå Ìáõñßêéïò ÍÞóïé ÊåúìÜí Ôáíæáíßá Óýíïëï Åðåíäýóåùí ÌåôñçôÜ êáé ËïéðÜ Óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý/(Ðáèçôéêïý) Óýíïëï

Áãïñáßá Áîßá USD

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

Åðåíäýóåéò

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý 38,74 13,20 11,75 9,63 7,01 6,45 5,36 3,32 2,29 1,09 0,89 0,45 0,20 100,38 (0,38) 100,00

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý 42,13 12,82 10,41 8,15 6,42 6,36 4,48 4,15 1,88 1,48 0,91 0,52 0,20 99,91 0,09 100,00

146

Íüìéóìá

Ðïóüôçôá/ ÏíïìáóôéêÞ Áîßá

Áãïñáßá Áîßá USD

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund ÊáôÜóôáóç Åðåíäýóåùí ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

Åðåíäýóåéò

Íüìéóìá

Ðïóüôçôá/ ÏíïìáóôéêÞ Áîßá

Áãïñáßá Áîßá USD

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

Áßãõðôïò Egypt Government Bond, Reg. S 4,75% 16/04/2026 Egypt Government Bond, Reg. S 5,625% 16/04/2030

ÊéíçôÝò áîßåò êáé ìÝóá ÷ñçìáôáãïñÜò ðïõ åßíáé åéóçãìÝíá óå åðßóçìï ÷ñçìáôéóôÞñéï Ïìüëïãá ÁñãåíôéíÞ Argentina Government Bond 6,875% 22/04/2021 Argentina Government Bond, Reg. S 3,875% 15/01/2022

Áõóôñáëßá Australia Government Bond, Reg. S 5,75% 15/05/2021 Australia Government Bond, Reg. S 3,75% 21/04/2037 Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,375% 24/04/2023 National Australia Bank Ltd., Reg. S 1,125% 10/11/2021 New South Wales Treasury Corp., Reg. S 6% 01/05/2020 Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,5% 16/07/2020 Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,875% 16/09/2024

USD

1.083.000

1.080.894

0,03

EUR

1.929.000

2.163.018

0,07

3.243.912

0,10

AUD

43.070.000

35.069.080

1,10

AUD

2.300.000

1.901.370

0,06

EUR

9.347.000

10.934.262

0,34

GBP

13.200.000

17.266.546

0,54

AUD

2.456.000

1.941.822

0,06

EUR

1.942.000

2.320.303

0,07

EUR

1.129.000

1.378.544 70.811.927

Áõóôñßá Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 20/04/2027 Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4,15% 15/03/2037

ÂÝëãéï Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2026 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 5% 28/03/2035 Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,25% 28/03/2041 Belgium Government Bond, Reg. S 4% 28/03/2032 KBC Group NV, Reg. S, FRN 1,625% 18/09/2029

Âåñìïýäåò Bermuda Government Bond, 144A 3,717% 25/01/2027

ÊáíáäÜò Canada Government Bond 2,75% 01/06/2022 Canada Government Bond 1,5% 01/06/2023 Canada Government Bond 5,75% 01/06/2033 Canada Government Bond 5% 01/06/2037 Cenovus Energy, Inc. 6,75% 15/11/2039 Cenovus Energy, Inc. 5,2% 15/09/2043 National Bank of Canada, Reg. S 0,5% 26/01/2022 Province of Alberta Canada 3,3% 15/03/2028 Province of Quebec Canada 5% 01/12/2041 Royal Bank of Canada, Reg. S 0,25% 28/06/2023 Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,25% 12/01/2023 Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,625% 06/06/2025

2,22

6.650.000

7.767.404

0,25

EUR

2.750.000

4.856.649

0,15

13.418.060

12.624.053

0,40

16.365.395

0,51

EUR

1.594.000

2.937.450

0,09

EUR

2.270.000

4.095.530

0,13

EUR

1.670.000

2.709.359

0,09

EUR

4.300.000

4.882.682

0,15

30.990.416

0,97

USD

3.518.000

3.312.478

0,10

3.312.478

0,10

CAD

15.555.000

12.125.912

0,38

CAD

38.188.000

28.214.687

0,88

CAD

8.353.000

9.181.661

0,29

CAD

10.550.000

11.428.953

0,36

USD

1.399.000

1.544.167

0,05

USD

871.000

826.048

0,02

EUR USD

4.228.000 9.145.000

5.002.936 9.128.585

0,16

5.700.000

5.778.049

0,18

EUR

7.047.000

8.193.394

0,26

EUR

7.476.000

8.722.997

0,27

EUR

2.215.000

2.587.301

DKK

60.000.000

10.539.179 10.539.179

Öéíëáíäßá Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/09/2027

Ãáëëßá Arkea Home Loans SFH SA, Reg. S 0,75% 05/10/2027 BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024 BPCE SA, Reg. S 1% 05/10/2028 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 4,25% 25/04/2020 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 4,375% 25/10/2021 Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 0,625% 11/09/2023 Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,25% 26/11/2024 France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048 France Government Bond OAT, Reg. S 3,25% 25/10/2021 France Government Bond OAT, Reg. S 2,75% 25/10/2027 France Government Bond OAT, Reg. S 4,5% 25/04/2041 France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2055 Imerys SA, Reg. S 2% 10/12/2024 UNEDIC ASSEO, Reg. S 0,25% 24/11/2023

Ãåñìáíßá Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75% 04/07/2034 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,125% 15/08/2023 Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024

Ïõããáñßá Hungary Government Bond 7,5% 12/11/2020 Hungary Government Bond 0,5% 21/04/2021 Hungary Government Bond 1,75% 26/10/2022 Hungary Government Bond 5,375% 25/03/2024

Éóëáíäßá Iceland Government Bond, Reg. S 0,5% 20/12/2022

Éíäïíçóßá Indonesia Treasury 7% 15/05/2027 Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043

Íüìéóìá

Ðïóüôçôá/ ÏíïìáóôéêÞ Áîßá

Áãïñáßá Áîßá USD

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

EUR

1.620.000

1.741.216

0,06

EUR

1.570.000

1.655.210

0,05

3.396.426

0,11

3.965.952

0,12

3.965.952

0,12

EUR

3.400.000

EUR USD EUR

530.000 5.560.000 1.500.000

614.499 5.646.541 1.706.751

0,02 0,18 0,05

EUR

450.000

568.897

0,02

EUR

125.000

168.469

0,00

EUR

10.050.000

11.955.424

0,37

EUR

12.400.000

15.173.772

0,48

EUR

5.613.739

7.234.907

0,23

EUR

13.084.000

17.106.236

0,54

EUR

901.498

1.265.491

0,04

EUR

190.594

361.530

0,01

EUR EUR

442.400 900.000

850.984 1.110.425

0,03 0,03

EUR

7.300.000

8.604.147

0,27

72.368.073

2,27

EUR

7.550.000

14.286.962

0,45

EUR

2.000.000

2.581.146

0,08

EUR

1.448.000

1.809.978

0,06

18.678.086

0,59

HUF

3.360.000.000

13.516.765

0,42

HUF

1.757.960.000

5.976.654

0,19

HUF

2.207.950.000

7.626.975

0,24

USD

4.700.000

5.001.435

0,16

32.121.829

1,01

15.322.486

0,48

15.322.486

0,48

18.482.960

0,58

6.311.781

0,20

24.794.741

0,78

EUR

13.000.000

IDR 281.094.000.000 USD

6.635.000

0,29

CAD

102.734.690 Äáíßá Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025

0,05

EUR

EUR

Åðåíäýóåéò

0,08 3,22

0,33

Éñëáíäßá AerCap Ireland Capital DAC 3,5% 15/01/2025 AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027 Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2,125% 01/02/2027 GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 3,373% 15/11/2025 Ireland Government Bond, Reg. S 3,4% 18/03/2024 Ireland Government Bond, Reg. S 1% 15/05/2026

0,33

147

USD

3.470.000

3.259.975

0,10

USD

3.815.000

3.478.078

0,11

EUR

2.372.000

2.854.569

0,09

USD

2.395.000

2.300.841

0,07

EUR

4.715.500

6.522.674

0,20

EUR

1.850.000

2.235.119

0,07

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund ÊáôÜóôáóç Åðåíäýóåùí (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

Åðåíäýóåéò

Ireland Government Bond, Reg. S 1,3% 15/05/2033 Liberty Mutual Finance Europe DAC, Reg. S 1,75% 27/03/2024

ÉóñáÞë Israel Government Bond 3,75% 31/03/2024

Éôáëßá Autostrade per l’Italia SpA, Reg. S 2,875% 26/02/2021 Autostrade per l’Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026 Eni SpA, Reg. S 1,125% 19/09/2028 Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,5% 03/02/2020 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/08/2023 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/09/2044 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,8% 01/03/2067 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4% 01/02/2037

Éáðùíßá Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2020 Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022 Japan Government Forty Year Bond 2,4% 20/03/2048 Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2051 Japan Government Forty Year Bond 1,7% 20/03/2054 Japan Government Thirty Year Bond 2,4% 20/03/2034 Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/09/2035 Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20/03/2039 Japan Government Thirty Year Bond 2,2% 20/09/2039 Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/06/2044 Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/09/2031 Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/06/2035

ÔæÝñóåû Gatwick Funding Ltd., Reg. S 5,25% 23/01/2026 Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,75% 03/12/2028 Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5% 11/02/2030 Porterbrook Rail Finance Ltd., Reg. S 5,5% 20/04/2019

ÊáæáêóôÜí KazMunayGas National Co. JSC, 144A 5,75% 19/04/2047

ÊïõâÝéô Kuwait Government Bond, Reg. S 2,75% 20/03/2022

Íüìéóìá

Ðïóüôçôá/ ÏíïìáóôéêÞ Áîßá

Áãïñáßá Áîßá USD

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

EUR

34.898.000

40.739.586

1,28

EUR

2.950.000

3.512.443

0,11

ILS

10.430.000

64.903.285

2,03

3.248.536

0,10

3.248.536

0,10

EUR

3.479.000

4.325.827

0,14

EUR EUR

2.921.000 5.913.000

3.353.416 6.410.996

0,11 0,20

EUR

21.100.000

24.300.426

0,76

EUR

37.667.000

46.819.250

1,47

EUR EUR EUR EUR EUR

2.570.000 5.836.000 8.623.000 1.642.000 5.181.000

4.057.203 7.743.081 12.272.009 1.655.953 6.770.761

0,13 0,24 0,38 0,05 0,21

117.708.922

3,69

1.479.850.000

13.430.047

0,42

JPY 13.024.300.000

118.729.952

3,72

JPY

JPY

3.511.450.000

45.950.896

1,44

JPY

1.168.900.000

14.949.031

0,47

JPY

841.900.000

9.706.236

1.442.200.000

17.211.669

0,54

JPY

1.770.350.000

21.644.282

0,68

1.928.750.000

23.481.147

948.200.000

11.404.657

0,36

JPY

1.004.950.000

11.350.986

0,36

JPY

2.213.800.000

24.202.456

0,76

JPY

2.557.750.000

26.658.116

0,83

338.719.475

10,62

GBP

5.100.000

7.745.839

0,24

GBP

3.400.000

5.872.576

0,19

EUR

1.009.000

1.151.484

0,04

GBP

550.000

747.079

0,02

15.516.978

0,49

USD

6.850.000

7.770.000

Ìåîéêü Mexican Bonos 10% 05/12/2024 Mexico Government Bond 2,375% 09/04/2021 Mexico Government Bond 1,625% 06/03/2024 Mexico Government Bond 4,15% 28/03/2027 Petroleos Mexicanos, FRN 5,977% 11/03/2022

Ïëëáíäßá ABN AMRO Bank NV, Reg. S 2,375% 23/01/2024 BMW Finance NV, Reg. S 0,875% 16/08/2022 EDP Finance BV, Reg. S 2% 22/04/2025 EDP Finance BV, Reg. S 1,5% 22/11/2027 Enel Finance International NV, Reg. S 1,125% 16/09/2026 Enel Finance International NV, Reg. S 5,75% 14/09/2040 ING Bank NV, Reg. S 3,375% 10/01/2022 ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3,25% 15/07/2021 Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3,75% 15/01/2042 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,125% 15/10/2024 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026

Ðïóüôçôá/ ÏíïìáóôéêÞ Áîßá

EUR

9.120.000

ÍÝá Æçëáíäßá ANZ New Zealand Int’l Ltd., Reg. S 0,625% 27/01/2022 ASB Finance Ltd., Reg. S 0,125% 18/10/2023

Áãïñáßá Áîßá USD

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

10.719.937

0,34

10.719.937

0,34

MXN

1.220.000

6.966.475

0,22

EUR

1.875.000

2.318.827

0,07

EUR

948.000

1.106.259

0,03

USD

5.778.000

5.712.564

0,18

USD

6.473.000

6.943.296

0,22

23.047.421

0,72

EUR

13.450.000

17.504.065

0,55

GBP

4.050.000

5.160.408

0,16

EUR

6.000.000

7.160.232

0,22

EUR

2.577.000

2.868.545

0,09

EUR

4.094.000

4.515.181

0,14

GBP

400.000

672.217

0,02

EUR EUR

13.850.000 8.400.000

18.097.310 10.388.825

0,57 0,32

EUR

4.579.430

5.953.921

0,19

EUR

4.982.000

9.305.737

0,29

EUR

530.000

524.014

0,02

USD

1.085.000

877.054

0,03

83.027.509

2,60

EUR

5.098.000

6.050.102

0,19

EUR

11.295.000

12.976.086

0,41

19.026.188

0,60

8.571.782

0,27

8.571.782

0,27

0,74

JPY

USD

Ëïõîåìâïýñãï European Financial Stability Facility, Reg. S 0,75% 03/05/2027

Íüìéóìá

0,30

JPY

JPY

Åðåíäýóåéò

6.551.546

0,21

6.551.546

0,21

7.579.868

0,24

7.579.868

0,24

Íïñâçãßá DNB Boligkreditt A/S, Reg. S, FRN 0,907% 17/02/2020

Ðïëùíßá Poland Government Bond 5,75% 23/09/2022 Poland Government Bond 3% 17/03/2023 Poland Government Bond, Reg. S 3,75% 19/01/2023 Poland Government Bond, Reg. S 1,5% 09/09/2025

Ðïñôïãáëßá Portugal Government Bond, Reg. S, 144A 4,125% 14/04/2027 Portugal Government Bond, Reg. S, 144A 2,25% 18/04/2034 Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024

ÊáôÜñ Qatar Government Bond, 144A 3,875% 23/04/2023 Qatar Government Bond, 144A 5,103% 23/04/2048 Qatar Government Bond, Reg. S 2,375% 02/06/2021

148

GBP

6.500.000

PLN

12.500.000

3.789.265

0,12

USD

22.900.000

22.397.345

0,70

EUR

100.000

134.605

0,00

EUR

3.600.000

4.365.180

0,14

30.686.395

0,96

EUR

32.767.500

45.913.022

1,44

EUR

1.256.000

1.450.514

0,04

USD

7.650.000

7.942.000

0,25

55.305.536

1,73

USD

2.890.000

2.893.396

0,09

USD

4.880.000

4.875.559

0,16

USD

7.000.000

6.769.490

0,21

14.538.445

0,46

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund ÊáôÜóôáóç Åðåíäýóåùí (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

Åðåíäýóåéò

Ñùóßá Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03/02/2027

ÓáïõäéêÞ Áñáâßá Saudi Government Bond, Reg. S 4,5% 26/10/2046

Óéíãêáðïýñç Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 0,25% 21/03/2022 Singapore Government Bond 2,375% 01/06/2025

Óëïâáêßá Slovakia Government Bond, Reg. S 1% 12/06/2028 Slovakia Government Bond, Reg. S 2,25% 12/06/2068

Óëïâåíßá Slovenia Government Bond, Reg. S 5,25% 18/02/2024

Íüìéóìá

Ðïóüôçôá/ ÏíïìáóôéêÞ Áîßá

Áãïñáßá Áîßá USD

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

RUB

189.750.000

3.130.374

0,10

3.130.374

0,10

USD

2.361.000

2.185.212

0,07

2.185.212

0,07

EUR

7.100.000

8.317.705

0,26

SGD

3.635.000

2.661.661

0,08

10.979.366

0,34

EUR

8.896.659

10.484.880

0,33

EUR

3.039.589

3.620.258

0,11

14.105.138

0,44

USD

5.800.000

6.315.649 6.315.649

Éóðáíßá Ferrovial Emisiones SA, Reg. S 1,375% 31/03/2025 NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2,065% 28/09/2027 Spain Government Bond 0,4% 30/04/2022 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,5% 30/04/2027 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,4% 30/07/2028 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2044 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,9% 31/10/2046 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,7% 31/10/2048 Telefonica Emisiones SAU 5,213% 08/03/2047

Óñé ËÜíêá Sri Lanka Government Bond, Reg. S 5,75% 18/04/2023

Óïõçäßá Stadshypotek AB 2,5% 18/09/2019 Stadshypotek AB, Reg. S 1,5% 01/06/2023

Åëâåôßá UBS AG, Reg. S 1,375% 16/04/2021 UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2,859% 15/08/2023

0,20

EUR

3.100.000

3.583.219

0,11

EUR

4.114.000

4.770.680

0,15

EUR

6.330.000

7.453.799

0,23

EUR

20.150.000

24.072.491

0,76

EUR

11.494.000

13.408.522

0,42

EUR

4.757.000

8.548.271

EUR

2.628.000

3.342.289

0,11

EUR

27.978.000

33.914.023

1,06

USD

760.000

735.393

0,02

99.828.687

3,13

2.390.176

0,07

USD

2.490.000

2.390.176 ÕðåñåèíéêÜ European Investment Bank, Reg. S 0,875% 13/09/2024 European Investment Bank, Reg. S 1,25% 12/05/2025 European Investment Bank, Reg. S 2,75% 15/09/2025 European Investment Bank, Reg. S 1,75% 12/11/2026 European Stability Mechanism, Reg. S 2,125% 20/11/2023 European Union, Reg. S 3,375% 04/04/2032

0,20

0,27

Åðåíäýóåéò

ÇíùìÝíá ÁñáâéêÜ ÅìéñÜôá Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 144A 4,6% 02/11/2047 Abu Dhabi Government Bond, 144A 3,125% 11/10/2027

ÇíùìÝíï Âáóßëåéï Barclays Bank plc 2,65% 11/01/2021 Barclays plc, Reg. S 3,25% 12/02/2027 BP Capital Markets plc 3,017% 16/01/2027 Centrica plc, Reg. S 4,375% 13/03/2029 Eversholt Funding plc, Reg. S 6,359% 02/12/2025 FCE Bank plc, Reg. S 1,875% 24/06/2021 Hammerson plc, REIT 6% 23/02/2026 Hammerson plc, REIT, Reg. S 2% 01/07/2022 HSBC Holdings plc, Reg. S 3% 30/06/2025 HSBC Holdings plc, Reg. S 2,625% 16/08/2028 Imperial Brands Finance plc, 144A 4,25% 21/07/2025 Lloyds Bank plc, FRN 5,75% 09/07/2025 London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 3,125% 28/02/2053 Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,302% 08/03/2029 Nationwide Building Society, Reg. S 0,75% 26/10/2022 Nationwide Building Society, Reg. S 0,625% 25/03/2027 NatWest Markets plc, FRN 3,498% 15/05/2023 Northumbrian Water Finance plc, Reg. S 1,625% 11/10/2026 Prudential plc, FRN 11,375% 29/05/2039 RSA Insurance Group plc, Reg. S, FRN 5,125% 10/10/2045 Sky plc, Reg. S 2,25% 17/11/2025 UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2027 UK Treasury, Reg. S 4,5% 07/09/2034 UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2055 UK Treasury, Reg. S 3,5% 22/07/2068 Vodafone Group plc 4,125% 30/05/2025 Vodafone Group plc 4,375% 30/05/2028

Íüìéóìá

Ðïóüôçôá/ ÏíïìáóôéêÞ Áîßá

Áãïñáßá Áîßá USD

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

0,13

USD

4.450.000

4.085.857

USD

16.640.000

15.533.606

0,48

19.619.463

0,61

USD

5.355.000

5.242.893

0,16

GBP

7.650.000

9.846.941

0,31

USD

3.920.000

3.710.417

0,12

GBP

1.291.000

1.933.875

0,06

GBP

300.000

487.228

0,02

EUR GBP

2.911.000 375.000

3.527.223 593.833

0,11 0,02

EUR

2.877.000

3.521.350

0,11

EUR

5.200.000

6.513.372

0,20

GBP

4.550.000

5.775.939

0,18

USD

5.080.000

5.069.154

0,16

GBP

2.975.000

4.172.057

0,13

GBP

4.170.000

5.472.057

0,17

USD

2.620.000

2.530.029

0,08

EUR

3.587.000

4.287.364

0,13

EUR

6.000.000

6.877.554

0,22

USD

7.930.000

7.694.122

0,24

GBP

1.725.000

2.113.954

0,07

GBP

500.000

714.616

0,02

GBP EUR

330.000 3.780.000

468.334 4.709.582

0,01 0,15

GBP GBP

2.300.000 31.868.000

3.822.557 58.961.776

0,12 1,85

GBP GBP

7.182.000 1.000.000

16.368.328 2.189.937

0,51 0,07

USD

3.230.000

3.217.532

0,10

USD

4.175.000

4.120.308

0,13

173.942.332

5,45

0,07

EUR

8.050.000

9.751.674

0,31

SEK

20.810.000

2.390.775

0,07

EUR

6.500.000

8.852.538

0,28

SEK

26.400.000

3.118.732

0,10

EUR

5.537.051

7.167.755

0,22

EUR

2.400.000

3.647.888

0,11

34.929.362

1,09

SEK

65.000.000

7.493.121

0,23

SEK

27.000.000

3.134.361

0,10

10.627.482

0,33

EUR

9.544.000

11.581.833

0,36

USD

8.645.000

8.278.625

0,26

19.860.458

0,62

ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ÁìåñéêÞò Allergan Finance LLC 3,25% 01/10/2022 Altria Group, Inc. 2,85% 09/08/2022 American International Group, Inc. 3,75% 10/07/2025 American Tower Corp., REIT 3,125% 15/01/2027 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3,65% 01/02/2026 Anthem, Inc. 5,1% 15/01/2044 AT&T, Inc. 5,15% 15/03/2042 AT&T, Inc. 4,5% 09/03/2048 Baltimore Gas & Electric Co. 3,35% 01/07/2023 Bank of America Corp. 2,151% 09/11/2020 Bank of America Corp. 2,65% 01/04/2019 Bank of America Corp. 3,95% 21/04/2025 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,379% 07/02/2025 Becton Dickinson and Co. 3,7% 06/06/2027 Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043 Capital One Financial Corp. 3,75% 09/03/2027 Citigroup, Inc. 4,45% 29/09/2027

149

USD USD

1.370.000 3.005.000

1.332.791 2.939.085

0,04 0,09

USD

4.800.000

4.649.424

0,15

USD

2.000.000

1.816.180

0,06

USD USD USD USD

12.735.000 1.205.000 2.328.000 1.455.000

12.486.731 1.246.103 2.227.361 1.256.429

0,39 0,04 0,07 0,04

USD

25.000

24.927

0,00

USD

3.616.000

3.532.217

0,11

USD

3.750.000

3.748.538

0,12

USD

2.200.000

2.159.498

0,07

EUR

11.993.000

14.194.921

0,44

USD

5.000.000

4.745.400

0,15

USD

2.490.000

2.343.725

0,07

USD USD

5.000.000 3.685.000

4.755.950 3.634.608

0,15 0,11

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund ÊáôÜóôáóç Åðåíäýóåùí (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

Åðåíäýóåéò

CMS Energy Corp. 2,95% 15/02/2027 Constellation Brands, Inc. 4,5% 09/05/2047 Discovery Communications LLC 2,5% 20/09/2024 Duke Energy Corp. 3,75% 15/04/2024 Entergy Corp. 2,95% 01/09/2026 Entergy Mississippi, Inc. 2,85% 01/06/2028 Enterprise Products Operating LLC 3,75% 15/02/2025 Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/05/2046 Exelon Corp. 3,4% 15/04/2026 Exelon Generation Co. LLC 3,4% 15/03/2022 FirstEnergy Corp. 3,9% 15/07/2027 Ford Motor Credit Co. LLC 3,2% 15/01/2021 General Electric Co. 2,125% 17/05/2037 General Electric Co. 4,125% 09/10/2042 General Motors Financial Co., Inc. 3,95% 13/04/2024 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,35% 15/11/2021 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3% 26/04/2022 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,15% 22/05/2045 HCP, Inc., REIT 4,2% 01/03/2024 HSBC USA, Inc. 2,375% 13/11/2019 Kroger Co. (The) 2,65% 15/10/2026 Morgan Stanley 3,7% 23/10/2024 Morgan Stanley 3,125% 27/07/2026 Morgan Stanley 1,875% 27/04/2027 NiSource, Inc. 4,8% 15/02/2044 NiSource, Inc. 5,65% 01/02/2045 Noble Energy, Inc. 5,25% 15/11/2043 Oracle Corp. 2,65% 15/07/2026 Oracle Corp. 4,125% 15/05/2045 Owens Corning 4,3% 15/07/2047 Philip Morris International, Inc. 2,75% 25/02/2026 Philip Morris International, Inc. 4,375% 15/11/2041 Phillips 66 4,875% 15/11/2044 Reynolds American, Inc. 5,7% 15/08/2035 Rockwell Collins, Inc. 3,2% 15/03/2024 Rockwell Collins, Inc. 3,5% 15/03/2027 Sempra Energy 3,4% 01/02/2028 Sempra Energy 3,8% 01/02/2038 Sherwin-Williams Co. (The) 4,5% 01/06/2047 Southern California Edison Co. 3,65% 01/03/2028 Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,3% 01/04/2044 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,35% 15/05/2045 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,4% 01/10/2047 United Technologies Corp. 4,5% 01/06/2042 US Treasury 2,375% 15/04/2021 US Treasury 4,5% 15/02/2036 US Treasury 3% 15/02/2048 Ventas Realty LP, REIT 4,375% 01/02/2045 Verizon Communications, Inc. 3,85% 01/11/2042

Íüìéóìá

Ðïóüôçôá/ ÏíïìáóôéêÞ Áîßá

Áãïñáßá Áîßá USD

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

USD

860.000

791.110

0,02

USD

595.000

571.548

0,02

GBP USD USD

1.524.000 525.000 980.000

1.960.692 523.367 897.670

0,06 0,02 0,03

USD

1.470.000

1.353.113

0,04

USD

2.705.000

2.683.590

0,08

USD USD

1.815.000 590.000

1.834.847 562.922

0,06 0,02

USD USD

6.530.000 1.985.000

6.490.004 1.926.839

0,20 0,06

USD

5.060.000

5.008.110

0,16

EUR

3.900.000

4.239.674

0,13

USD

255.000

237.216

0,01

USD

6.990.000

6.855.163

0,21

USD

12.220.000

11.775.864

0,37

USD

480.000

469.514

0,01

USD

4.855.000

4.683.400

0,15

USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD

840.000 470.000 6.240.000 3.970.000 2.000.000 910.000 5.000.000 585.000 1.560.000 260.000 4.680.000 2.005.000 1.870.000

837.690 469.737 6.186.149 3.531.831 1.976.510 847.797 5.934.410 613.197 1.795.443 266.698 4.326.660 1.936.870 1.543.638

0,03 0,01 0,19 0,11 0,06 0,03 0,19 0,02 0,06 0,01 0,13 0,06 0,05

USD

4.870.000

4.537.890

0,14

USD USD

2.200.000 285.000

2.129.831 296.024

0,07 0,01

USD

845.000

912.579

0,03

USD

8.770.000

8.471.952

0,26

USD USD USD

4.025.000 3.985.000 1.360.000

3.843.976 3.753.830 1.245.155

0,12 0,12 0,04

USD

720.000

695.095

0,02

USD

3.465.000

3.412.817

0,11

USD

435.000

386.463

0,01

USD

970.000

881.027

0,03

USD

1.090.000

997.617

0,03

USD

1.320.000

1.217.924

0,04

USD USD USD USD

1.290.000 7.695.000 9.010.000 1.510.000

1.275.197 7.646.004 11.035.138 1.518.966

0,04 0,24 0,35 0,05

USD

225.000

207.317

0,01

USD

1.823.000

1.533.526

0,05

Åðåíäýóåéò

Wells Fargo & Co. 2,55% 07/12/2020 Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043 Wells Fargo & Co., Reg. S 1% 02/02/2027

Íüìéóìá

Ðïóüôçôá/ ÏíïìáóôéêÞ Áîßá

Áãïñáßá Áîßá USD

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

USD

4.385.000

4.313.283

0,13

USD

535.000

560.177

0,02

EUR

3.430.000

3.827.523

0,12

214.924.472

6,74

Óýíïëï Ïìïëüãùí

1.816.894.242

56,95

Óýíïëï Êéíçôþí áîéþí êáé ìÝóùí ÷ñçìáôáãïñÜò ðïõ åßíáé åéóçãìÝíá óå åðßóçìï ÷ñçìáôéóôÞñéï

1.816.894.242

56,95

ÊéíçôÝò áîßåò êáé ìÝóá ÷ñçìáôáãïñÜò ðïõ äéáêéíïýíôáé óå Üëëç ïñãáíùìÝíç áãïñÜ Ïìüëïãá Áõóôñáëßá Commonwealth Bank of Australia, 144A 4,316% 10/01/2048 Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 2% 18/06/2019 National Australia Bank Ltd., Reg. S 2,125% 09/09/2019 Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031

ÊáíáäÜò Bank of Nova Scotia (The) 3,125% 20/04/2021 CDP Financial, Inc., 144A 3,15% 24/07/2024 Fortis, Inc. 3,055% 04/10/2026 Glencore Finance Canada Ltd., 144A 4,25% 25/10/2022 Hydro-Quebec 6,5% 15/02/2035 Province of Ontario Canada 2,6% 02/06/2025 TransCanada PipeLines Ltd. 4,25% 15/05/2028

ÍÞóïé ÊåúìÜí GPMT Ltd., FRN, Series 2018-FL1 ‘A’, 144A 2,796% 21/11/2035

Ãáëëßá Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,75% 15/10/2020 BPCE SA 2,5% 10/12/2018 BPCE SA 4% 15/04/2024 Credit Agricole SA, 144A 3,75% 24/04/2023 Credit Agricole SA, 144A 3,25% 04/10/2024

Éôáëßá Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5,71% 15/01/2026 Intesa Sanpaolo SpA, 144A 3,875% 14/07/2027 Intesa Sec Srl, Reg. S, FRN, Series 3 ‘B’ 0%30/10/2033

Ìáëáéóßá Malaysia Government Bond 3,955% 15/09/2025

Ìåîéêü Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025

150

USD

1.760.000

1.584.660

0,05

USD

600.000

596.130

0,02

USD

3.964.000

3.933.299

0,12

USD

2.320.000

2.241.062

0,07

8.355.151

0,26

USD

7.515.000

7.479.417

0,24

USD USD

2.700.000 4.923.000

2.677.220 4.509.911

0,08 0,14

USD CAD

1.215.000 2.000.000

1.226.889 2.215.489

0,04 0,07

CAD

25.000.000

18.873.239

0,59

USD

5.215.000

5.226.812

0,16

42.208.977

1,32

11.095.416

0,35

11.095.416

0,35

USD

11.090.000

USD USD USD

5.295.000 780.000 2.190.000

5.228.495 779.259 2.196.756

0,16 0,02 0,07

USD

4.410.000

4.328.966

0,14

USD

5.395.000

5.068.765

0,16

17.602.241

0,55

USD

3.200.000

2.918.016

0,09

USD

2.145.000

1.853.269

0,06

EUR

80.000

92.850

0,00

4.864.135

0,15

3.829.029

0,12

3.829.029

0,12

7.169.109

0,23

7.169.109

0,23

MYR

USD

15.755.000

7.640.000

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund ÊáôÜóôáóç Åðåíäýóåùí (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

Åðåíäýóåéò

Ïëëáíäßá Cooperatieve Rabobank UA 3,75% 21/07/2026 EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024 Enel Finance International NV, 144A 2,75% 06/04/2023 Enel Finance International NV, 144A 3,625% 25/05/2027 Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 3,4% 16/03/2027

ÍÝá Æçëáíäßá New Zealand Government Bond, Reg. S 2,75% 15/04/2037

Åëâåôßá Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,207% 12/06/2024 Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,869% 12/01/2029 Credit Suisse Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028

ÇíùìÝíï Âáóßëåéï Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 ‘A2B’ 0%18/03/2039 Santander UK Group Holdings plc, 144A 4,75% 15/09/2025

ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ÁìåñéêÞò 280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P ‘A’, 144A 2,799% 15/09/2034 American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 ‘C’, 144A 3,7% 10/07/2024 American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 ‘D’, 144A 4,07% 10/07/2024 American Tower Corp., REIT 4% 01/06/2025 AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2017-1 ‘A3’ 1,87% 18/08/2021 Anthem, Inc. 3,65% 01/12/2027 Aviation Capital Group LLC, 144A 3,5% 01/11/2027 Baker Hughes a GE Co. LLC 3,337% 15/12/2027 BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-PARK ‘A’, 144A 2,959% 10/12/2030 BANK, Series 2017-BNK9 ‘A4’ 3,538% 15/11/2054 BANK, Series 2018-BN11 ‘A3’ 4,046% 15/03/2061 Bank of America Corp., FRN 3,124% 20/01/2023 Bank of America Corp., FRN 3,366% 23/01/2026 BAT Capital Corp., 144A 3,557% 15/08/2027 BAT Capital Corp., 144A 4,39% 15/08/2037 Baxalta, Inc. 4% 23/06/2025 Bayer US Finance II LLC, 144A 4,25% 15/12/2025 BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-TALL ‘A’, 144A 2,641% 15/03/2037 Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2004-AC5 ‘M1’ 2,965% 25/10/2034 BMW Vehicle Lease Trust, Series 2017-1 ‘A3’ 1,98% 20/05/2020 Braemar Hotels & Resorts Trust, FRN, Series 2018-PRME ‘A’, 144A 2,781% 15/06/2035 Braemar Hotels & Resorts Trust, FRN, Series 2018-PRME ‘B’, 144A 3,011% 15/06/2035

Íüìéóìá

Ðïóüôçôá/ ÏíïìáóôéêÞ Áîßá

Áãïñáßá Áîßá USD

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

USD

1.270.000

1.190.206

0,04

USD

3.550.000

3.415.242

0,10

USD

260.000

243.087

0,01

USD USD

NZD

4.520.000 2.330.000

1.164.000

4.140.159

0,13

2.270.410

0,07

11.259.104

0,35

740.663

0,02

740.663

0,02

USD

3.375.000

3.378.864

0,11

USD

6.845.000

6.447.751

0,20

USD

1.060.000

1.033.113

0,03

10.859.728

0,34

EUR

34.200

39.606

0,00

USD

1.235.000

1.207.910

0,04

1.247.516

0,04

USD

6.008.000

6.017.321

0,19

USD

5.692.000

5.699.267

0,18

USD

5.165.000

5.181.091

0,16

USD

4.315.000

4.238.387

0,13

USD USD USD

1.437.000 1.885.000 2.795.000

1.426.517 1.788.874 2.579.841

0,04 0,06 0,08

USD

2.528.000

2.357.221

0,07

USD

2.025.000

1.993.227

0,06

USD

6.120.000

6.054.532

0,19

USD

4.525.000

4.635.339

0,15

USD

1.370.000

1.348.018

0,04

USD

2.800.000

2.693.516

0,08

USD

3.735.000

3.484.699

0,11

USD USD

4.015.000 4.000.000

3.780.422 3.923.520

0,12 0,12

USD

4.785.000

4.809.499

0,15

USD

7.500.000

7.497.990

0,24

USD

51.234

16.690

0,00

USD

2.087.000

2.075.240

0,07

USD

4.685.000

4.689.410

0,15

USD

3.830.000

3.833.532

0,12

Åðåíäýóåéò

BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA ‘A’, 144A 2,59% 15/03/2037 BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA ‘B’, 144A 2,79% 15/03/2037 BX Trust, FRN, Series 2018-MCSF ‘A’, 144A 2,495% 15/04/2035 BXP Trust, Series 2017-GM ‘A’, 144A 3,379% 13/06/2039 BXP Trust, FRN, Series 2017-GM ‘B’, 144A 3,425% 13/06/2039 Capital Automotive REIT, Series 2017-1A ‘A1’, 144A 3,87% 15/04/2047§ CGDBB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-BIOC ‘A’, 144A 2,709% 15/07/2032 CGDBB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-BIOC ‘B’, 144A 2,889% 15/07/2032 Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025 Charter Communications Operating LLC 6,484% 23/10/2045 CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-21 ‘A2’ 5,5% 25/10/2035 Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2018-B2 ‘A4’ 4,009% 10/03/2051 Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C5 ‘A4’ 4,228% 10/06/2051 Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2013-GC11 ‘AS’ 3,422% 10/04/2046 Citigroup, Inc., FRN 2,876% 24/07/2023 Citigroup, Inc., FRN 4,044% 01/06/2024 Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 ‘A’, 144A 2,919% 15/04/2036 Comcast Corp. 2,35% 15/01/2027 Comcast Corp. 3,9% 01/03/2038 Comcast Corp. 4,6% 15/08/2045 COMM Mortgage Trust, Series 2016-667M ‘A’, 144A 3,14% 10/10/2036 COMM Mortgage Trust, Series 2013-CR11 ‘A4’ 4,258% 10/08/2050 COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR13 ‘A4’ 4,194% 10/11/2046 COMM Mortgage Trust, Series 2012-CR4 ‘AM’ 3,251% 15/10/2045 Cox Communications, Inc., 144A 3,5% 15/08/2027 Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2018-2A ‘A’, 144A 3,47% 17/05/2027 CVS Health Corp. 4,3% 25/03/2028 DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOD ‘A’, 144A 2,703% 15/05/2035 DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOD ‘B’, 144A 2,788% 15/05/2035 Dell Equipment Finance Trust, Series 2017-1 ‘A2’, 144A 1,86% 24/06/2019 Dell Equipment Finance Trust, Series 2017-1 ‘A3’, 144A 2,14% 22/04/2022 Dell International LLC, 144A 5,45% 15/06/2023 Dell International LLC, 144A 6,02% 15/06/2026 Discover Bank 4,2% 08/08/2023 Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-2 ‘A3’ 1,82% 15/06/2020 Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-BA ‘B’, 144A 2,2% 15/05/2020 Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-1 ‘B’ 2,88% 15/02/2022 Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-2 ‘B’ 3,22% 15/04/2022 Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-BA ‘C’, 144A 2,61% 16/08/2021 Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-1 ‘C’ 3,22% 15/03/2023 DT Auto Owner Trust, Series 2018-1A ‘B’, 144A 3,04% 18/01/2022

151

Íüìéóìá

Ðïóüôçôá/ ÏíïìáóôéêÞ Áîßá

Áãïñáßá Áîßá USD

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

USD

8.540.000

8.535.421

0,27

USD

7.327.000

7.305.344

0,23

USD

7.865.000

7.852.927

0,25

USD

4.355.000

4.239.867

0,13

USD

9.520.000

9.232.281

0,29

USD

5.801.517

5.793.879

0,18

USD

11.160.000

11.173.732

0,35

USD

10.385.500

10.401.757

0,33

USD

899.000

908.804

0,03

USD

1.125.000

1.183.984

0,04

USD

6.521

6.242

0,00

USD

12.315.000

12.582.977

0,39

USD

7.510.000

7.810.732

0,24

USD

3.270.000

3.213.133

0,10

USD

7.670.000

7.399.134

0,23

USD

2.850.000

2.866.388

0,09

USD USD USD USD

3.155.000 4.115.000 3.060.000 1.950.000

3.168.762 3.612.353 2.789.236 1.883.466

0,10 0,11 0,09 0,06

USD

2.665.000

2.546.328

0,08

USD

845.000

879.346

0,03

USD

8.000.000

8.311.862

0,26

USD

5.650.000

5.519.534

0,17

USD

3.920.000

3.656.262

0,11

USD USD

3.815.000 4.728.000

3.824.798 4.668.758

0,12 0,15

USD

5.915.000

5.914.988

0,19

USD

2.895.000

2.887.299

0,09

USD

1.106.083

1.104.486

0,03

USD

1.913.000

1.903.962

0,06

USD

3.490.000

3.657.258

0,11

USD USD

2.555.000 700.000

2.695.742 707.921

0,08 0,02

USD

764.497

764.240

0,02

USD

1.622.084

1.623.346

0,05

USD

3.755.000

3.745.869

0,12

USD

4.650.000

4.652.966

0,15

USD

6.937.000

6.939.888

0,22

USD

7.985.000

7.960.137

0,25

USD

4.415.000

4.406.219

0,14

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund ÊáôÜóôáóç Åðåíäýóåùí (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

Åðåíäýóåéò

Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A ‘B’, 144A 3,27% 16/05/2022 Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A ‘C’, 144A 3,69% 15/03/2023 FHLMC, IO, Series 4056 ‘BI’ 3% 15/05/2027 FHLMC, FRN, Series 326 ‘F2’ 2,623% 15/03/2044 FHLMC, FRN, Series 317 ‘F3’ 2,593% 15/11/2043 FHLMC, IO, Series 4097 ‘HI’ 3% 15/08/2027 FHLMC, IO, Series 4323 ‘IW’ 3,5% 15/04/2028 FHLMC, IO, Series 4207 ‘JI’ 3% 15/05/2028 FHLMC, IO, Series 4097 ‘JP’ 3% 15/08/2027 FHLMC, IO, Series 4167 2,5% 15/02/2028 FHLMC G07550 3% 01/08/2043 FHLMC G08697 3% 01/03/2046 FHLMC G08789 4% 01/11/2047 FHLMC G60081 4% 01/06/2045 FHLMC G61215 3,5% 01/08/2044 FHLMC J34001 3,5% 01/03/2031 FHLMC Q08418 3,5% 01/05/2042 FHLMC Q10324 3,5% 01/08/2042 FHLMC Q28454 3,5% 01/09/2044 FHLMC Q31032 3,5% 01/01/2045 FHLMC Q33362 3,5% 01/05/2045 FHLMC Q34742 3,5% 01/07/2045 FHLMC Q38373 3,5% 01/01/2046 FHLMC Q52319 3,5% 01/11/2047 FHLMC Q56064 4% 01/05/2048 FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044 FNMA, IO, FRN, Series 2016-63 ‘AS’ 3,909% 25/09/2046 FNMA, IO, Series 2010-116 ‘BI’ 5% 25/08/2020 FNMA, IO, Series 421 ‘C3’ 4% 25/07/2030 FNMA, IO, Series 2012-145 ‘EI’ 3% 25/01/2028 FNMA, FRN, Series 2016-40 ‘FA’ 2,741% 25/07/2046 FNMA, Series 2017-49 ‘JA’ 4% 25/07/2053 FNMA, IO, Series 2014-13 ‘KI’ 3,5% 25/03/2029 FNMA, Series 2017-46 ‘LB’ 3,5% 25/12/2052 FNMA, IO, Series 2013-10 ‘YI’ 3% 25/02/2028 FNMA 190360 5% 01/08/2035 FNMA 759331 5,5% 01/01/2034 FNMA 889183 5,5% 01/09/2021 FNMA 890720 4,5% 01/07/2044 FNMA 890812 3,5% 01/01/2047 FNMA AB2812 4,5% 01/04/2041 FNMA AB5473 3,5% 01/06/2042 FNMA AB9240 3% 01/05/2043 FNMA AB9673 3,5% 01/06/2043 FNMA AI1193 4,5% 01/04/2041 FNMA AJ1230 4,5% 01/09/2041 FNMA AK6740 4% 01/03/2042 FNMA AL2922 4% 01/12/2042 FNMA AL7522 4,5% 01/06/2044 FNMA AL7696 3% 01/12/2043 FNMA AL8468 4% 01/04/2046 FNMA AL8709 4% 01/05/2044 FNMA AL8832 4,5% 01/10/2042 FNMA AL9514 4% 01/02/2043 FNMA AL9750 4% 01/03/2044 FNMA AL9873 4,5% 01/10/2045 FNMA AN0571 3,1% 01/01/2026 FNMA AN6428 3,06% 01/09/2029 FNMA AP4093 3,5% 01/09/2042 FNMA AP4392 3,5% 01/08/2042 FNMA AS3134 3,5% 01/08/2044 FNMA AS5640 3,5% 01/08/2045 FNMA AS6190 3,5% 01/11/2045 FNMA AY1357 3,5% 01/04/2045 FNMA BC9489 3,5% 01/07/2046 FNMA BF0144 3,5% 01/10/2056

Íüìéóìá

Ðïóüôçôá/ ÏíïìáóôéêÞ Áîßá

Áãïñáßá Áîßá USD

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

USD

6.510.000

6.505.762

0,20

USD

4.165.000

4.162.583

0,13

USD

94.362

8.399

0,00

USD

1.067.047

1.080.117

0,03

USD

3.669.646

3.714.554

0,12

USD

2.129.194

203.463

0,01

USD

1.542.026

137.828

0,00

USD

3.122.828

310.209

0,01

USD

7.326.337

658.260

0,02

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

8.511.778 1.644.537 942.333 8.930.446 2.461.695 5.981.978 689.309 57.526 38.041 631.568 824.854 1.422.622 1.534.128 2.468.125 41.646.727 7.979.319

629.863 1.605.281 913.340 9.122.758 2.531.183 5.997.320 698.164 57.250 38.137 635.763 828.099 1.429.870 1.541.049 2.465.210 41.448.664 8.138.054

0,02 0,05 0,03 0,29 0,08 0,19 0,02 0,00 0,00 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 1,30 0,26

USD

1.170.000

1.321.301

0,04

USD

11.308.226

2.134.336

0,07

USD

71.066

1.472

0,00

USD

6.940.147

855.340

0,03

USD

353.326

31.072

0,00

USD

3.004.341

3.061.927

0,10

USD

6.942.624

7.154.036

0,22

USD

2.347.002

247.657

0,01

USD

6.076.490

6.109.972

0,19

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

216.042 1.161.044 638.042 4.461 703.041 1.456.641 4.372.557 1.953.504 7.505.804 216.054 13.376.647 59.931 15.802.264 61.589 8.904.309 12.389.443 588.003 192.216 1.965.076 717.166 2.487.948 1.926.663 7.440.000 5.494.000 25.124 44.491 5.974.096 8.610.074 1.759.508 10.452.797 1.785.402 6.638.258

18.541 1.243.824 706.336 4.521 739.706 1.460.850 4.601.452 1.957.857 7.329.847 218.073 14.076.215 63.068 16.254.486 63.262 9.376.298 12.099.032 603.657 197.445 2.072.405 736.609 2.555.809 2.023.965 7.332.711 5.285.879 25.164 44.564 5.972.358 8.599.581 1.755.817 10.430.870 1.781.662 6.591.466

0,00 0,04 0,02 0,00 0,02 0,05 0,14 0,06 0,23 0,01 0,44 0,00 0,51 0,00 0,29 0,38 0,02 0,01 0,07 0,02 0,08 0,06 0,23 0,17 0,00 0,00 0,19 0,27 0,06 0,33 0,06 0,21

Åðåíäýóåéò

FNMA BM3329 3,5% 01/01/2045 FNMA BM3704 3% 01/09/2043 FNMA BM3705 3% 01/12/2045 FNMA BM3779 3,5% 01/05/2046 FNMA BM3780 3,5% 01/01/2046 FNMA BM3785 3,5% 01/07/2043 FNMA BM3786 3,5% 01/07/2047 FNMA BM3789 3,5% 01/12/2042 FNMA MA3149 4% 01/10/2047 FNMA MA3238 3,5% 01/01/2048 FNMA MA3276 3,5% 01/02/2048 FNMA MA3415 4% 01/07/2048 FNMA ACES, FRN, Series 2017-M5 ‘FA’ 2,384% 25/04/2024 FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2011-K12 ‘B’, 144A 4,344% 25/01/2046 FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2012-K22 ‘B’, 144A 3,686% 25/08/2045 FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2012-K23 ‘B’, 144A 3,655% 25/10/2045 FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K70 ‘B’, 144A 3,803% 25/12/2049 FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K74 ‘B’, 144A 4,091% 25/02/2051 GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A ‘B’, 144A 3,71% 15/03/2023 GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A ‘C’, 144A 4,17% 15/04/2024 GNMA, Series 2009-124 ‘L’ 4% 20/11/2038 GNMA, Series 2011-4 ‘PA’ 4% 20/09/2040 GNMA, IO, FRN, Series 2015-144 ‘SA’ 4,116% 20/10/2045 GNMA 4193 5% 20/07/2038 GNMA 4746 4,5% 20/07/2040 GNMA 4834 4,5% 20/10/2040 GNMA 745151 4,5% 15/06/2040 GNMA 781769 5% 15/11/2033 GNMA MA0628 5% 20/12/2042 GNMA MA1524 5% 20/12/2043 GNMA MA1998 5% 20/06/2044 GNMA MA2306 5% 20/10/2044 GNMA MA3036 4,5% 20/08/2045 GNMA MA3246 4,5% 20/11/2045 GNMA MA4587 4% 20/07/2047 GNMA MA5079 4,5% 20/03/2048 GNMA MA5194 5% 20/05/2048 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,491% 15/05/2026 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,814% 23/04/2029 GS Mortgage Securities Corp. Trust, Series 2017-GPTX ‘A’, 144A 2,856% 10/05/2034 GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-GS9 ‘A4’ 3,992% 10/03/2051 Harris Corp. 4,4% 15/06/2028 Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP ‘A’, 144A 3,763% 10/07/2035 ITC Holdings Corp. 3,35% 15/11/2027 J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-C13 ‘AS’ 4,041% 15/01/2046 Kraft Heinz Foods Co. 4,375% 01/06/2046 LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 ‘AJ’ 5,452% 15/09/2039 Lendmark Funding Trust, Series 2018-1A ‘A’, 144A 3,81% 21/12/2026 MAD Mortgage Trust, FRN, Series 2017-330M ‘A’, 144A 3,188% 15/08/2034 Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 4,057% 25/05/2023 Maple Escrow Subsidiary, Inc., 144A 4,417% 25/05/2025 Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,3% 10/04/2019 Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3% 10/01/2023

152

Íüìéóìá

Ðïóüôçôá/ ÏíïìáóôéêÞ Áîßá

Áãïñáßá Áîßá USD

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

3.921.872 11.643.994 10.782.441 4.889.095 4.476.637 1.119.260 4.513.665 1.661.169 2.989.566 3.169.771 9.411.221 8.000.000

3.932.063 11.370.178 10.497.351 4.879.379 4.497.387 1.123.839 4.520.225 1.665.029 3.052.769 3.155.195 9.377.975 8.169.120

0,12 0,36 0,33 0,15 0,14 0,04 0,14 0,05 0,10 0,10 0,29 0,26

USD

4.096.047

4.115.519

0,13

USD

4.665.000

4.774.369

0,15

USD

7.300.000

7.356.142

0,23

USD

3.500.000

3.520.292

0,11

USD

2.420.000

2.344.491

0,07

USD

1.965.000

1.938.458

0,06

USD

2.845.000

2.848.927

0,09

USD

1.290.000

1.294.920

0,04

USD

159.670

160.843

0,01

USD

676.097

681.463

0,02

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

11.237.461 25.098 33.118 92.888 406.156 527.678 265.938 308.613 199.681 42.674 1.919.200 2.039.417 16.713.499 30.936.533 5.876.671

2.184.787 26.889 34.808 97.631 429.450 562.436 283.490 328.695 212.615 45.423 2.021.424 2.148.523 17.198.881 32.177.453 6.176.949

0,07 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,06 0,07 0,54 1,01 0,19

USD

3.268.000

3.235.974

0,10

USD

1.425.000

1.357.861

0,04

USD

6.545.000

6.424.655

0,20

USD USD

6.180.000 2.275.000

6.305.759 2.291.824

0,20 0,07

USD

4.585.000

4.593.522

0,14

USD

5.405.000

5.074.836

0,16

USD

3.270.000

3.333.049

0,10

USD

1.725.000

1.507.866

0,05

USD

4.892.189

3.765.895

0,12

USD

5.845.000

5.875.948

0,18

USD

5.117.000

5.042.136

0,16

USD

5.200.000

5.215.548

0,16

USD

3.865.000

3.894.181

0,12

USD

5.425.000

5.407.532

0,17

USD

850.000

832.609

0,03

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund ÊáôÜóôáóç Åðåíäýóåùí (óõíÝ÷åéá) ÊáôÜ ôçí 30Þ Éïõíßïõ 2018

Åðåíäýóåéò

Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029 Morgan Stanley 2,8% 16/06/2020 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C7 ‘A4’ 2,918% 15/02/2046 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C8 ‘A4’ 3,134% 15/12/2048 Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2016-BNK2 ‘C’ 3,909% 15/11/2049 MPLX LP 4,5% 15/04/2038 New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-B ‘M2’ 4,566% 25/11/2033 New England Power Co., 144A 3,8% 05/12/2047 New York City Water & Sewer System 5,724% 15/06/2042 Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT ‘A’, 144A 3,566% 10/05/2039 One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT ‘A’, 144A 3,614% 10/02/2032 Parker-Hannifin Corp. 3,25% 01/03/2027 Residential Asset Securitization Trust, Series 2004-A6 ‘A1’ 5% 25/08/2019 Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2017-A ‘A3’, 144A 2,22% 20/01/2021 Sierra Pacific Power Co. 2,6% 01/05/2026 Southwestern Electric Power Co. 3,85% 01/02/2048 State of California 7,55% 01/04/2039 Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 3,85% 01/06/2025 UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C5 ‘A5’ 3,474% 15/11/2050 UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C4 ‘C’ 4,455% 15/10/2050 Wells Fargo & Co., FRN 3,584% 22/05/2028 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C41 ‘A3’ 3,21% 15/11/2050 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C44 ‘A5’ 4,212% 15/05/2051 Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A ‘C’, 144A 3,5% 16/01/2024 WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2013-C11 ‘AS’ 3,311% 15/03/2045

Íüìéóìá

Ðïóüôçôá/ ÏíïìáóôéêÞ Áîßá

Áãïñáßá Áîßá USD

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

USD USD

4.670.000 5.055.000

4.501.483 5.014.762

0,14 0,16

USD

135.000

132.717

0,00

Åðåíäýóåéò

USD

570.000

564.417

USD USD

3.625.000 2.670.000

3.439.312 2.476.332

0,11 0,08

USD

40.083

40.365

0,00

0,02

USD

1.390.000

1.312.104

0,04

990.000

1.264.854

0,04

USD

7.747.000

7.643.896

0,24

USD

11.780.000

11.775.909

0,37

USD

1.615.000

1.559.824

0,05

USD

2.978

2.968

0,00

USD

7.000.000

6.919.779

0,22

USD

2.225.000

2.062.252

0,06

USD USD

1.995.000 45.000

1.854.353 66.705

0,06 0,00

USD

2.530.000

2.532.593

0,08

USD

2.230.000

2.183.434

0,07

USD

4.295.000

4.175.690

0,13

USD

1.460.000

1.397.300

0,04

USD

1.450.000

1.393.003

0,04

USD

11.310.000

11.721.542

0,37

USD

4.230.000

4.244.319

0,13

USD

4.915.000

4.855.797

0,15

818.957.697

25,67

Óýíïëï Ïìïëüãùí

938.188.766

29,40

Óýíïëï Êéíçôþí áîéþí êáé ìÝóùí ÷ñçìáôáãïñÜò ðïõ äéáêéíïýíôáé óå Üëëç ïñãáíùìÝíç áãïñÜ

938.188.766

29,40

Ãáëëßá BRED Banque Populaire SA 1,99% 02/07/2018

USD

82.000.000

Áãïñáßá Áîßá USD

% Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý

82.000.000

2,57

82.000.000

2,57

Óýíïëï Ðñïèåóìéáêþí ÊáôáèÝóåùí

82.000.000

2,57

ÌåôñçôÜ

28.522.687

0,89

ËïéðÜ Óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý/(Ðáèçôéêïý)

36.405.586

1,15

3.190.489.723

100,00

Óýíïëï Êáèáñïý Åíåñãçôéêïý † Áìïéâáßï ÊåöÜëáéï ÓõíäåäåìÝíïõ ÌÝñïõò.

§ Ôßôëïò åðß ôïõ ðáñüíôïò óå áèÝôçóç ðëçñùìÞò.

ÌïíÜäåò åãêåêñéìÝíùí ÏÓÅÊÁ Þ Üëëùí ïñãáíéóìþí óõëëïãéêþí åðåíäýóåùí ÐñïãñÜììáôá Óõëëïãéêþí Åðåíäýóåùí – ÏÓÅÊÁ

EUR

979.970

140.112.352

4,39

EUR

398.211

80.052.949

2,51

USD

4.657

68.313.141

2,14

288.478.442

9,04

Óýíïëï ÐñïãñáììÜôùí Óõëëïãéêþí Åðåíäýóåùí – ÏÓÅÊÁ

288.478.442

9,04

Óý