Magyaróra - Learn Hungarian (Hungarian Lessons): New Paths to the

Loading...
magyar | english H o me Mag u n k ró l L in k ek E -mail

M a g y a r ny elv ta n E zek et a ny elv ta ni tá blá za to ka t és fela da tla po ka t k ezd õ k n ek , k ö zép h alad ó k n ak és h alad ó k n ak is aján lju k .

M unka la po k N y elv ta n T ematik u s felad ato k Rö v id felad ato k

A felad ato k (meg k ö zelítõ leg es ) n eh ézs ég i s zin tjét a cím mellett feltü n tetett cs illag o k jelzik . * = k ezd õ

Cs o p o rtmu n k a

* * = k ö zép h alad ó

J o g i s zak n y elv

* * * = h alad ó

Olv a s á s /A udio K iejtés Barito n J án o s

A n y elv tan i áttek in tés ek és g y ak o rlato k a II/1 ,2 , IV /3 , V /4 , V I/3 ,4 felad ato k k iv ételév el n em s zerep eln ek a Tem a tikus fela da to k és s zó lis tá k s zek ció b an .

K ö n n y eb b s zö v eg ek Rö v id cik k ek Ú js ág cik k ek Iro d almi s zö v eg ek Bes zélt n y elv T én y ek & an ek d o ták

Újdonságok

A ny elv ta ni tém a kö rö k lis tá ja : I. A z alan y i (h atáro zatlan ) és a tárg y as (h atáro zo tt) rag o zás h as zn álata II. Ig eid õ k és ig emó d o k (teljes lis ta) III. Fõ n ev ek IV . N év más o k V . Mellék n ev ek , s zámn ev ek

T ematik u s s zó k in cs tár

V I. T ag ad ás A g y a ko rla to k tém á i: I. A jelen id ejû ig erag o zás II. A mú lt id ejû ig erag o zás III. A z ig ek ö tõ k IV . A fels zó lító mó d V . A feltételes mó d V I. E g y s zerû n év s zó rag o k (a h ely h atáro zó rag jai, tö b b es s zám, tárg y es et) V II. A b irto k o s s zemély jelek V III. V o n zato s ig ék és n év s zó rag o k

Ú j g y ak o rló n y elv tan !

IX . A mellék n ev ek to ld alék o lás a X . N év más o k

TÁ BLÁ ZA TOK I . A z a la ny i (ha tá ro zo tt) és a tá rg y a s (ha tá ro za tla n) ra g o zá s ha s zná la ta 1 . A z a la ny i és a tá rg y a s ra g o zá s ha s zná la ta 1 . A leg g y ak o rib b alap es etek p éld ák k al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . A z a la ny i és a tá rg y a s ra g o zá s ha s zná la ta 2 . Rés zletes áttek in tés p éld ák k al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia Barito n J án o s V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z I I . I g eidõ k, ig em ó do k 1 . I g era g o zá s : J elen idõ , kijelentõ m ó d, a la ny i ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . I g era g o zá s : J elen idõ , kijelentõ m ó d, tá rg y a s ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 3 . I g era g o zá s : M últ idõ , kijelentõ m ó d, a la ny i ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 4 . I g era g o zá s : M últ idõ , kijelentõ m ó d, tá rg y a s ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 5 . I g era g o zá s : J ö v õ idõ , kijelentõ m ó d, a la ny i ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 6 . I g era g o zá s : J ö v õ idõ , kijelentõ m ó d, tá rg y a s ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 7 . I g era g o zá s : J elen idõ , feltételes m ó d, a la ny i ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 8 . I g era g o zá s : J elen idõ , feltételes m ó d, tá rg y a s ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 9 . I g era g o zá s : M últ idõ , feltételes m ó d, a la ny i ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 1 0 . I g era g o zá s : M últ idõ , feltételes m ó d, tá rg y a s ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 1 1 . I g era g o zá s : J elen idõ , fels zó lító m ó d, a la ny i ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 1 2 . I g era g o zá s : J elen idõ , fels zó lító m ó d, tá rg y a s ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z I I I . F õ nev ek 1 . A tö bbes s zá m Á ttek in tés p éld ák k al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . A tá rg y es et (á ttekintés példá kka l) Á ttek in tés p éld ák k al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 3 . A birto ko s s zem ély jelek Á ttek in tés p éld ák k al

[p d f]

Kés z ítette: Klem en tn é Kecs kem éti B eá ta 4 . Ho v a ? Ho l? Ho nna n? A h ely h atáro zó rag jai (áttek in tés p éld ák k al)

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 5 . Érdekes ha s o nló s á g o k a to lda léko lá s ba n A z ig e-és n év s zó rag o k h as o n ló s ág a táb lázatb an

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z I V . N év m á s o k 1 . A s zem ély es név m á s ra g o zo tt a la kja i A s zemély es n év más min d en n év s zó rag g al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . A m uta tó név m á s : Ez, a z, ezek, a zo k A lak o k n év s zó rag g al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z V . M elléknev ek, s zá m nev ek 1 . A m elléknév fo ko zá s a Á ttek in tés p éld ák k al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . A m ó d- és s zá m ha tá ro zó k Á ttek in tés p éld ák k al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z V I . Ta g a dá s 1 . A ta g a dá s Á ttek in tés p éld ák k al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . V a n, nincs G y ak o ri k ifejezés ek , id ió mák lis tája

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z

M U N KA LA P OK I . I g ék: J elen idõ , kijelentõ m ó d 1 . A z a la ny i ra g o zá s * Rö v id g y ak o rlats o r alap ig ék k el

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . A z a la ny i és a tá rg y a s ra g o zá s 1 . * G y ak o rlats o r alap ig ék k el

[p d f]

Kés z ítette: R o z g o n yi P ir o s ka 3 . A z a la ny i és a tá rg y a s ra g o zá s 2 . * * G y ak o rlats o r k ö zép h alad ó s zin ten

[p d f]

P r o p o s ed b y: G ö r b e Ta m á s 4 . J ö n-m eg y * A k ét ren d h ag y ó ig e rag o zás a

[p d f]

P r o p o s ed b y: S z ita S z ilvia 5 . M o zg á s t jelentõ ig ék * * Felaad ts o r a rag o zás g y ak o rlás ára

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 6 . Lenni v a g y nem lenni? * A létig e h as zn álata és rag o zás a (rö v id mag y arázattal)

[p d f]

Kés z ítette: Tó th V iktó r ia , S z ita S z ilvia 7 . Sza ba d, lehet, tilo s * * Rö v id felad ats o r a fen ti s eg éd ig ék g y ak o rlás ára

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z I I . I g ék: M últ idõ , kijelentõ m ó d 1 . M it cs iná lt teg na p Ka zim ír? * * N ap iren d leírás a

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . M a tem a tika 1 . * * Ö rk én y -n o v ella ig éin ek b eh ely ettes ítés e

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia 3 . J o lá n kis fia * * A mú lt id õ g y ak o rlás a v iccel

[p d f]

Kés z ítette: G ö r b e Ta m á s V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z I I I . V erbs : P refix es 1 . Képreg ény : I g ekö tõ k * * T ö rtén etírás eg y h u mo ro s k ép reg én y h ez (jelen id õ )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . I dõ m illio m o s lettem : I g ekö tõ k * * Ig ék jelen tés e ig ek ö tõ v el és an élk ü l (h u mo ro s s zö v eg )

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z I V . I g ék: A fels zó lító m ó d 1 . M it teg y en a z, a ki... * * T an ács o k

[p d f]

Kés z ítette: G ö r b e Ta m á s 2 . M it m iért cs iná lunk? * * Célh atáro zó k ifejezés e fels zó lító mó d d al

[p d f]

Kés z ítette: G ö r b e Ta m á s 3 . F õ zzünk eg y ütt! * * A p ap rik ás cs irk e recep tje (rö v id s zö v eg felad ato k k al)

[p d f]

Kés z ítette: F o g a r a s i Ilo n a 4 . M itõ l jó eg y há za s s á g ? * * * K ijelen tõ és fels zó lító mó d ú mo n d ato k

[p d f]

Kés z ítette: G ö r b e Ta m á s 5 . I dézõ m o nda to k * * * A fels zó lító mó d h as zn álata id ézõ mo n d ato k b an

[p d f]

Kés z ítette: G ö r b e Ta m á s V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z V . F eltételes m o nda to k 1 . Ha én ró zs a v o lnék... * * K reatív feltételes mó d d allal

[p d f]

Kés z ítette: Tó th R ó z s a és M o ln á r M a r g it V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z V I . F õ nev ek: Eg y s zerû v ég zõ dés ek 1 . A tö bbes s zá m * Rö v id felad ats o r

[p d f]

Kés z ítette: R o z g o n yi P ir o s ka 2 . N év s zó ra g o k 1 . * A h ely h atáro zó rag jai és a tárg y es et

[p d f]

Kés z ítette: R o z g o n yi P ir o s ka 3 . N év s zó ra g o k 2 . * A h ely h atáro zó rag jai

[p d f]

Kés z ítette: R o z g o n yi P ir o s ka 4 . Ors zá g o k, ny elv ek, nem zetis ég ek * E u ró p a min d en o rs zág a, n y elv e és n ép e

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia 5 . -v a l, -v el * * A n év s zó rag alap jelen tés ei, h as o n u lás

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia 6 . Ho l v a nna k a kis o ro s zlá no k? * - Ú J ! K ép leírás n év u tó k k al és n év s zó rag o k k al

[p d f]

Kés z ítette: Tó th V iktó r ia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z V I I . F õ nev ek: A birto ko s s zem ély jel 1 . A birto ko s s zem ély jelek * * Rö v id g y ak o rlats o r

[p d f]

P r o p o s ed b y: Klem en tn é Kecs kem éti B eá ta 2 . Híres birto ko s s zerkezetek * * Is mert, más n y elv b en is létezõ b irto k -b irto k o s k ifejezés ek

[p d f]

P r o p o s ed b y: S z ita S z ilvia 3 . A pa ka la pja * * Cs alád tag o k és tárg y ak b irto k o s v ég zõ d és ei

[p d f]

P r o p o s ed b y: G ö tz V ikto r 4 . Híres film ek és kö ny v ek * * Birto k o s s zerk ezetek h íres címek b en

[p d f]

P r o p o s ed b y: S z ita S z ilvia 5 . Eg y s zerû birto ko s s zerkezetek * * - - cs a k itt! Mo n d atk ieg és zítés (cs alád tag o k n ev eiv el is a "K ert" témak ö rb en )

[p d f]

Kés z ítette: F o g a r a s i Ilo n a 6 . Tö bbs zö rö s birto ko s s zerkezetek * * - - cs a k itt! Mo n d atk ieg és zítés (cs alád tag o k n ev eiv el is )

[p d f]

Kés z ítette: F o g a r a s i Ilo n a V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z V I I I . F õ nev ek: V o nza to s ig ék és név s zó ra g o k 1 . M a tem a tika 2 . * * V o n zato s ig ék eg y Ö rk én y -eg y p erces b en

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia 2 . I g ev o nza to k 1 .: Sa lm a n R us hdie * * * V o n zato s ig ék k o n tex tu s b an

[p d f]

Kés z ítette: G ö r b e Ta m á s 3 . I g ev o nza to k 2 .: B.B.King * * * V o n zato s ig ék k o n tex tu s b an

[p d f]

Kés z ítette: G ö r b e Ta m á s 4 . I g ev o nza to k 3 .: N o a m C ho m s ky * * * V o n zato s ig ék k o n tex tu s b an

[p d f]

Kés z ítette: G ö r b e Ta m á s 5 . I g ev o nza to k 4 . * * * Feleletv álas ztó s tes zt

[p d f]

Kés z ítette: G ö r b e Ta m á s V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z I X . M elléknev ek 1 . A kék feny õ fa * A mellék n év fo k o zás a

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia 2 . M ily en? Ho g y a n? * * A mellék n év mo n d atb eli fu n k ció i

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z X . N év m á s o k 1 . Kérdõ név m á s o k * K ieg és zíten d õ k érd és ek és ezek re ad o tt v álas zo k Kés z ítette: Tó th V iktó r ia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z

[p d f]

2 0 0 2 feb ru ár - 2 0 1 2 . jan u ár - © Szita Szilv ia - min d en jo g fen n tartv a

Loading...

Magyaróra - Learn Hungarian (Hungarian Lessons): New Paths to the

magyar | english H o me Mag u n k ró l L in k ek E -mail M a g y a r ny elv ta n E zek et a ny elv ta ni tá blá za to ka t és fela da tla po ka t k...

215KB Sizes 4 Downloads 12 Views

Recommend Documents

Magyaróra - Learn Hungarian (Hungarian Lessons): New Paths to the
9. Buliba megyünk (magyar adatlapokkal) Téma: Szerepjáték, információk magunkról és másokról. Kommunikációs cél, nyelvta

Magyaróra - Learn Hungarian (Hungarian Lessons): New Paths to the
Verb Forms and Tenses (complete list) III. Nouns IV. Pronouns V. Adjectives, Numerals VI. Negation. Topics of the Exerci

English to Hungarian, ATA certified, Hungarian to English, Dutch to
(Translator Profile - Peter Simon) Translation services in English to Hungarian (Business/Commerce (general) and other f

Zsolt Erdős * Hungarian-English, English-Hungarian Translation
Across, agriculture, angol-magyar, business, CAT tool, chemistry, CRO, economic, elektronika, EMEA, engineering, English

English-Hungarian Thematic Dictionary - Hungarian Grammar For
szerető maid of honour koszorúslány major, of full age nagykorú majority, full age nagykorúság man férfi man; human embe

HUNGARIAN ARCHAEOLOGY
Eirene. Studia Graeca et Latina51 (2015 )/1–2, 279–299. DE SOUZA, PHILIP – ARNAUD, PASCAL (EDS.): The Sea in Histo

There is more to Hungarian - Hungarian Grammar For Beginners
to adjourn a conference to the next day to crank up, to aggravate sg. BESZÉL. Basic meaning: to talk, to speak össze-vis

Learn Hungarian With Hungarianpod101 Com From Youtube
Results Learn hungarian with hungarianpod101 com from youtube at www.thronetheater.com.

Mba - Hungarian translation – Linguee
Az összes anyag megbízható, tételes jegyzékének összeállítása az anyagmérlegkörzeten belüli valamennyi tárolási helyre n

hungarian books | Tumblr
Post anything (from anywhere!), customize everything, and find and follow what you love. Create your own Tumblr blog tod