Magyaróra - Learn Hungarian (Hungarian Lessons): New Paths to the

Loading...
magyar | english H o me Mag u n k ró l L in k ek E -mail

M a g y a r ny elv ta n E zek et a ny elv ta ni tá blá za to ka t és fela da tla po ka t k ezd õ k n ek , k ö zép h alad ó k n ak és h alad ó k n ak is aján lju k .

M unka la po k N y elv ta n T ematik u s felad ato k Rö v id felad ato k

A felad ato k (meg k ö zelítõ leg es ) n eh ézs ég i s zin tjét a cím mellett feltü n tetett cs illag o k jelzik . * = k ezd õ

Cs o p o rtmu n k a

* * = k ö zép h alad ó

J o g i s zak n y elv

* * * = h alad ó

Olv a s á s /A udio K iejtés Barito n J án o s

A n y elv tan i áttek in tés ek és g y ak o rlato k a II/1 ,2 , IV /3 , V /4 , V I/3 ,4 felad ato k k iv ételév el n em s zerep eln ek a Tem a tikus fela da to k és s zó lis tá k s zek ció b an .

K ö n n y eb b s zö v eg ek Rö v id cik k ek Ú js ág cik k ek Iro d almi s zö v eg ek Bes zélt n y elv T én y ek & an ek d o ták

Újdonságok

A ny elv ta ni tém a kö rö k lis tá ja : I. A z alan y i (h atáro zatlan ) és a tárg y as (h atáro zo tt) rag o zás h as zn álata II. Ig eid õ k és ig emó d o k (teljes lis ta) III. Fõ n ev ek IV . N év más o k V . Mellék n ev ek , s zámn ev ek

T ematik u s s zó k in cs tár

V I. T ag ad ás A g y a ko rla to k tém á i: I. A jelen id ejû ig erag o zás II. A mú lt id ejû ig erag o zás III. A z ig ek ö tõ k IV . A fels zó lító mó d V . A feltételes mó d V I. E g y s zerû n év s zó rag o k (a h ely h atáro zó rag jai, tö b b es s zám, tárg y es et) V II. A b irto k o s s zemély jelek V III. V o n zato s ig ék és n év s zó rag o k

Ú j g y ak o rló n y elv tan !

IX . A mellék n ev ek to ld alék o lás a X . N év más o k

TÁ BLÁ ZA TOK I . A z a la ny i (ha tá ro zo tt) és a tá rg y a s (ha tá ro za tla n) ra g o zá s ha s zná la ta 1 . A z a la ny i és a tá rg y a s ra g o zá s ha s zná la ta 1 . A leg g y ak o rib b alap es etek p éld ák k al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . A z a la ny i és a tá rg y a s ra g o zá s ha s zná la ta 2 . Rés zletes áttek in tés p éld ák k al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia Barito n J án o s V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z I I . I g eidõ k, ig em ó do k 1 . I g era g o zá s : J elen idõ , kijelentõ m ó d, a la ny i ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . I g era g o zá s : J elen idõ , kijelentõ m ó d, tá rg y a s ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 3 . I g era g o zá s : M últ idõ , kijelentõ m ó d, a la ny i ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 4 . I g era g o zá s : M últ idõ , kijelentõ m ó d, tá rg y a s ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 5 . I g era g o zá s : J ö v õ idõ , kijelentõ m ó d, a la ny i ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 6 . I g era g o zá s : J ö v õ idõ , kijelentõ m ó d, tá rg y a s ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 7 . I g era g o zá s : J elen idõ , feltételes m ó d, a la ny i ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 8 . I g era g o zá s : J elen idõ , feltételes m ó d, tá rg y a s ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 9 . I g era g o zá s : M últ idõ , feltételes m ó d, a la ny i ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 1 0 . I g era g o zá s : M últ idõ , feltételes m ó d, tá rg y a s ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 1 1 . I g era g o zá s : J elen idõ , fels zó lító m ó d, a la ny i ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 1 2 . I g era g o zá s : J elen idõ , fels zó lító m ó d, tá rg y a s ra g o zá s A v ég zõ d és ek áttek in tés e (min d en ig etíp u s )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z I I I . F õ nev ek 1 . A tö bbes s zá m Á ttek in tés p éld ák k al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . A tá rg y es et (á ttekintés példá kka l) Á ttek in tés p éld ák k al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 3 . A birto ko s s zem ély jelek Á ttek in tés p éld ák k al

[p d f]

Kés z ítette: Klem en tn é Kecs kem éti B eá ta 4 . Ho v a ? Ho l? Ho nna n? A h ely h atáro zó rag jai (áttek in tés p éld ák k al)

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 5 . Érdekes ha s o nló s á g o k a to lda léko lá s ba n A z ig e-és n év s zó rag o k h as o n ló s ág a táb lázatb an

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z I V . N év m á s o k 1 . A s zem ély es név m á s ra g o zo tt a la kja i A s zemély es n év más min d en n év s zó rag g al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . A m uta tó név m á s : Ez, a z, ezek, a zo k A lak o k n év s zó rag g al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z V . M elléknev ek, s zá m nev ek 1 . A m elléknév fo ko zá s a Á ttek in tés p éld ák k al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . A m ó d- és s zá m ha tá ro zó k Á ttek in tés p éld ák k al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z V I . Ta g a dá s 1 . A ta g a dá s Á ttek in tés p éld ák k al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . V a n, nincs G y ak o ri k ifejezés ek , id ió mák lis tája

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z

M U N KA LA P OK I . I g ék: J elen idõ , kijelentõ m ó d 1 . A z a la ny i ra g o zá s * Rö v id g y ak o rlats o r alap ig ék k el

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . A z a la ny i és a tá rg y a s ra g o zá s 1 . * G y ak o rlats o r alap ig ék k el

[p d f]

Kés z ítette: R o z g o n yi P ir o s ka 3 . A z a la ny i és a tá rg y a s ra g o zá s 2 . * * G y ak o rlats o r k ö zép h alad ó s zin ten

[p d f]

P r o p o s ed b y: G ö r b e Ta m á s 4 . J ö n-m eg y * A k ét ren d h ag y ó ig e rag o zás a

[p d f]

P r o p o s ed b y: S z ita S z ilvia 5 . M o zg á s t jelentõ ig ék * * Felaad ts o r a rag o zás g y ak o rlás ára

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 6 . Lenni v a g y nem lenni? * A létig e h as zn álata és rag o zás a (rö v id mag y arázattal)

[p d f]

Kés z ítette: Tó th V iktó r ia , S z ita S z ilvia 7 . Sza ba d, lehet, tilo s * * Rö v id felad ats o r a fen ti s eg éd ig ék g y ak o rlás ára

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z I I . I g ék: M últ idõ , kijelentõ m ó d 1 . M it cs iná lt teg na p Ka zim ír? * * N ap iren d leírás a

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . M a tem a tika 1 . * * Ö rk én y -n o v ella ig éin ek b eh ely ettes ítés e

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia 3 . J o lá n kis fia * * A mú lt id õ g y ak o rlás a v iccel

[p d f]

Kés z ítette: G ö r b e Ta m á s V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z I I I . V erbs : P refix es 1 . Képreg ény : I g ekö tõ k * * T ö rtén etírás eg y h u mo ro s k ép reg én y h ez (jelen id õ )

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . I dõ m illio m o s lettem : I g ekö tõ k * * Ig ék jelen tés e ig ek ö tõ v el és an élk ü l (h u mo ro s s zö v eg )

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z I V . I g ék: A fels zó lító m ó d 1 . M it teg y en a z, a ki... * * T an ács o k

[p d f]

Kés z ítette: G ö r b e Ta m á s 2 . M it m iért cs iná lunk? * * Célh atáro zó k ifejezés e fels zó lító mó d d al

[p d f]

Kés z ítette: G ö r b e Ta m á s 3 . F õ zzünk eg y ütt! * * A p ap rik ás cs irk e recep tje (rö v id s zö v eg felad ato k k al)

[p d f]

Kés z ítette: F o g a r a s i Ilo n a 4 . M itõ l jó eg y há za s s á g ? * * * K ijelen tõ és fels zó lító mó d ú mo n d ato k

[p d f]

Kés z ítette: G ö r b e Ta m á s 5 . I dézõ m o nda to k * * * A fels zó lító mó d h as zn álata id ézõ mo n d ato k b an

[p d f]

Kés z ítette: G ö r b e Ta m á s V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z V . F eltételes m o nda to k 1 . Ha én ró zs a v o lnék... * * K reatív feltételes mó d d allal

[p d f]

Kés z ítette: Tó th R ó z s a és M o ln á r M a r g it V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z V I . F õ nev ek: Eg y s zerû v ég zõ dés ek 1 . A tö bbes s zá m * Rö v id felad ats o r

[p d f]

Kés z ítette: R o z g o n yi P ir o s ka 2 . N év s zó ra g o k 1 . * A h ely h atáro zó rag jai és a tárg y es et

[p d f]

Kés z ítette: R o z g o n yi P ir o s ka 3 . N év s zó ra g o k 2 . * A h ely h atáro zó rag jai

[p d f]

Kés z ítette: R o z g o n yi P ir o s ka 4 . Ors zá g o k, ny elv ek, nem zetis ég ek * E u ró p a min d en o rs zág a, n y elv e és n ép e

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia 5 . -v a l, -v el * * A n év s zó rag alap jelen tés ei, h as o n u lás

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia 6 . Ho l v a nna k a kis o ro s zlá no k? * - Ú J ! K ép leírás n év u tó k k al és n év s zó rag o k k al

[p d f]

Kés z ítette: Tó th V iktó r ia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z V I I . F õ nev ek: A birto ko s s zem ély jel 1 . A birto ko s s zem ély jelek * * Rö v id g y ak o rlats o r

[p d f]

P r o p o s ed b y: Klem en tn é Kecs kem éti B eá ta 2 . Híres birto ko s s zerkezetek * * Is mert, más n y elv b en is létezõ b irto k -b irto k o s k ifejezés ek

[p d f]

P r o p o s ed b y: S z ita S z ilvia 3 . A pa ka la pja * * Cs alád tag o k és tárg y ak b irto k o s v ég zõ d és ei

[p d f]

P r o p o s ed b y: G ö tz V ikto r 4 . Híres film ek és kö ny v ek * * Birto k o s s zerk ezetek h íres címek b en

[p d f]

P r o p o s ed b y: S z ita S z ilvia 5 . Eg y s zerû birto ko s s zerkezetek * * - - cs a k itt! Mo n d atk ieg és zítés (cs alád tag o k n ev eiv el is a "K ert" témak ö rb en )

[p d f]

Kés z ítette: F o g a r a s i Ilo n a 6 . Tö bbs zö rö s birto ko s s zerkezetek * * - - cs a k itt! Mo n d atk ieg és zítés (cs alád tag o k n ev eiv el is )

[p d f]

Kés z ítette: F o g a r a s i Ilo n a V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z V I I I . F õ nev ek: V o nza to s ig ék és név s zó ra g o k 1 . M a tem a tika 2 . * * V o n zato s ig ék eg y Ö rk én y -eg y p erces b en

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia 2 . I g ev o nza to k 1 .: Sa lm a n R us hdie * * * V o n zato s ig ék k o n tex tu s b an

[p d f]

Kés z ítette: G ö r b e Ta m á s 3 . I g ev o nza to k 2 .: B.B.King * * * V o n zato s ig ék k o n tex tu s b an

[p d f]

Kés z ítette: G ö r b e Ta m á s 4 . I g ev o nza to k 3 .: N o a m C ho m s ky * * * V o n zato s ig ék k o n tex tu s b an

[p d f]

Kés z ítette: G ö r b e Ta m á s 5 . I g ev o nza to k 4 . * * * Feleletv álas ztó s tes zt

[p d f]

Kés z ítette: G ö r b e Ta m á s V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z I X . M elléknev ek 1 . A kék feny õ fa * A mellék n év fo k o zás a

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia 2 . M ily en? Ho g y a n? * * A mellék n év mo n d atb eli fu n k ció i

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z X . N év m á s o k 1 . Kérdõ név m á s o k * K ieg és zíten d õ k érd és ek és ezek re ad o tt v álas zo k Kés z ítette: Tó th V iktó r ia V is s za a témak ö rö k lis tájáh o z

[p d f]

2 0 0 2 feb ru ár - 2 0 1 2 . jan u ár - © Szita Szilv ia - min d en jo g fen n tartv a

Loading...

Magyaróra - Learn Hungarian (Hungarian Lessons): New Paths to the

magyar | english H o me Mag u n k ró l L in k ek E -mail M a g y a r ny elv ta n E zek et a ny elv ta ni tá blá za to ka t és fela da tla po ka t k...

215KB Sizes 5 Downloads 12 Views

Recommend Documents

No documents