Magyaróra - Learn Hungarian (Hungarian Lessons): New Paths to the

Loading...
magyar | english H o me Mag u n k ró l L in k ek

Ko m m uniká ció kö zpo ntú fela da to k, já téko k

E -mail A z itt találh ató m unka la po k a k ezd õ és a k ö zép h alad ó

M unka la po k N y elv tan T ematik u s felad ato k Rö v id felad ato k C s o po rtm unka J o g i s zak n y elv

s zin tek n ek k és zü ltek . A felad ato k ko m m uniká ció kö zpo ntúa k, és k ü lö n b ö ző témák at d o lg o zn ak fel. A mu n k alap o k min tad ialó g u s o k at és k étn y elv û (mag y aran g o l) in s tru k ció k at is tartalmazn ak , íg y g y ak ran tan ári s eg íts ég n élk ü l is leh et v elü k d o lg o zn i.

Olv a s á s /A udio K iejtés Barito n J án o s K ö n n y eb b s zö v eg ek Rö v id cik k ek

E zek et a felad ato k at n em ép ítettü k b e a Tem a tikus fela da to k és s zó lis tá k s zek ció b a, amely témák s zerin t s zerv ezett, ö n álló an is feld o lg o zh ató an y ag o k at k ín ál, d e az o tt találh ató felad ato k k iv áló an k ieg és zíth etõ k jelen s zek ció eg y -eg y g y ak o rlatáv al, játék áv al.

Ú js ág cik k ek Iro d almi s zö v eg ek Bes zélt n y elv

A m unka la po k letö ltés e

T én y ek & an ek d o ták

Újdonságok

A mu n k alap o k p d f fo rmátu mb an tö lth etõ k le. E z las s ab b g ép ek es etéb en - az illu s ztráció k miatt - h áro m-n ég y p ercet is ig én y b e v eh et. T émak ö rö k , s zin tek :

T ematik u s s zó k in cs tár

KEZD ÕK (M I N D EN F ELA D A T) I. Mag u n k ró l, más o k ró l II. H o b b i, u tazás , s zab ad id õ III. K u ltu rális in fo rmáció k v ag y KÖZÉP HA LA D ÓK (M I N D EN F ELA D A T) I. Mag u n k és más o k leírás a II. H o b b i, u tazás , s zab ad id õ III. N y elv tan u lás IV . Szo lg áltatás o k , étterem V . Filmek , k ö n y v ek

Ú j g y ak o rló n y elv tan !

V I. K ív án s ág o k , v ág y ak és g o n d o k V II. Ü n n ep ek KEZD ÕK I . M a g unkró l, m á s o kró l 1 . M ily en em ber Ön? T éma: Mag u n k ró l K o mmu n ik áció s cél, n y elv tan : k érd és ek és v álas zo k , a "len n i" ig e

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . És Önt ho g y hív já k? T éma: Mag u n k ró l Barito n J án o s

K o mmu n ik áció s cél, n y elv tan : k érd és ek és v álas zo k , alan y i rag o zás

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 3 . Ki s zereti a punkzenét? T éma: Mag u n k ró l K o mmu n ik áció s cél, n y elv tan : k érd és ek és v álas zo k , alan y i és tárg y as rag o zás

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 4 . Tud Ön...? T éma: K ép es s ég ek , h o b b i K o mmu n ik áció s cél, n y elv tan : k érd és ek és v álas zo k , alan y i rag o zás

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 5 . Szeret Ön...? T éma: Ízlés ek , p referen ciák

K o mmu n ik áció s cél, n y elv tan : k érd és ek és v álas zo k , alan y i és tárg y as rag o zás

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 6 . I g en v a g y nem ? T éma: E g y s zerû k érd és ek min d en féle témáb an K o mmu n ik áció s cél, n y elv tan : Ig en lõ és n emleg es v álas zo k , jelen , mú lt id õ

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 7 . V a n Önnél...? T éma: T árg y ak n ev ei, amely ek et mag u n k n ál h o rd u n k K o mmu n ik áció s cél, n y elv tan : k érd és ek és v álas zo k , a "n álam" k ifejezés g y ak o rlás a

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 8 . F ej v a g y írá s ? (tá rs a s já ték) T éma: In fo rmáció k mag u n k ró l és más o k ró l K o mmu n ik áció s cél, n y elv tan : jelen id õ , s zámo k , eg y s zerû n év s zó rag o k

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia 9 . Buliba m eg y ünk (m a g y a r a da tla po kka l) T éma: Szerep játék , in fo rmáció k mag u n k ró l és más o k ró l K o mmu n ik áció s cél, n y elv tan : jelen id õ , n év s zó rag o k

[p d f]

Kés z ítette: G ö tz V ikto r 1 0 . Buliba m eg y ünk (a ng o l a da tla po kka l) T éma: Szerep játék , in fo rmáció k mag u n k ró l és más o k ró l K o mmu n ik áció s cél, n y elv tan : jelen id õ , n év s zó rag o k

[p d f]

Kés z ítette: G ö tz V ikto r V is s za a T émak ö rö k lis tájáh o z I I . Ho bbi, uta zá s , s za ba didõ 1 . M ily en g y a kra n...? T éma: Szo k ás ain k ró l K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : K érd és ek és v álas zo k , id õ k ifejezés ek

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . M iko r indul a repülõ g ép? T éma: Rep ü lõ g ép -men etren d K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : Id õ k ifejezés ek

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 3 . M i m eg y a m o ziba n? T éma: Mo zimû s o r, p referen ciák K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : K ö zö s d ö n tés h o zatal, n ép n ev ek , id õ k ifejezés ek

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia V is s za a T émak ö rö k lis tájáh o z I I I . Kulturá lis info rm á ció k 1 . Buda pes ti képek T éma: H íres ép ü letek Bu d ap es ten K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : K ö zö s d ö n tés h o zatal, s zámo k , h atáro zo tt n év elõ

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . I s m eri M a g y a ro rs zá g o t? T éma: Mag y ar v áro s o k fö ld rajzi h ely zete K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : jelen id ejû ig erag o zás , n év s zó rag o k , s zámo k

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia 3 . V á ro s o k T éma: A v ilág v áro s ai K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : Betû zés

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 4 . M ely ik ko ntinens ez? T éma: U tazás K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : K ö zö s d ö n tés h o zatal, k érd õ s zó k , n év s zó rag o k

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 5 . Ho nnét jö nnek ezek a s za v a k? T éma: A mag y ar s zav ak ered ete K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : V élemén y n y ilv án ítás , n év s zó rag o k

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 6 . Ho nnét jö nnek a hó na po k nev ei? T éma: A h ó n ap o k n ev én ek ered ete K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : V élemén y n y ilv án ítás , feltételezés k ifejezés e

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 7 . Klis ék T éma: N emzeti jellemv o n ás o k K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : V élemén y n y ilv án ítás , mellék n ev ek és fõ n ev ek tö b b es s záma

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia V is s za a T émak ö rö k lis tájáh o z KÖZÉP HA LA D ÓK I . M a g unk és m á s o k leírá s a 1 . Ho nnét jö n a nev e? T éma: N ev ü n k ered ete K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : In d o k lás a "mert" k ö tõ s zó v al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . M ily enek v o ltunk? T éma: G y ermek k o r, fiatalk o r K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : Mú lt id õ

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 3 . Szeretném lá tni... T éma: V ág y ak , p referen ciák K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : V élemén y n y ilv án ítás , a "s zeretn ék " ig e rag o zás a

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 4 . Ön is ezt tenné? T éma: E g y s zerû s zitu áció k K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : V élemén y n y ilv án ítás , feltételes mo n d ato k

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 5 . Eg y ho telben T éma: E g y h o tel lak ó i K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : Személy leírás v o n atk o zó i mellék mo n d ato k k al

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 6 . Á lcá zd m a g a d! T éma: T éli k ép ek leírás a K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : Személy -és tájleírás , mellék n ev ek , n év s zó rag o k , jelen id õ

[p d f]

Kés z ítette: Ko vá ts Ka ta lin 7 . M it v eg y ünk Em m a néninek? T éma: A ján d ék o zás K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : V élemén y n y ilv án ítás , tárg y es et, fels zó lító mó d

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 8 . A há za m T éma: L ak ó h ely (társ as játék ) K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : L ak ó h ely leírás a, n év u tó k , n év s zó rag o k

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 9 . "M indenféle" kérdés ek T éma: É letü n k k el k ap cs o lato s témák K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : Mú ltb an tö rtén t es emén y ek , mú lt id õ

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia V is s za a T émak ö rö k lis tájáh o z I I . Ho bbies , Tra v elling , Lea s ures 1 . M indig v is z m a g á v a l...? T éma: T árg y ak , amely ek et mag u n k k al v is zü n k az u tazás ra K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : Szo k ás o k , in d o k lás a "mert" k ö tõ s zó v al, tárg y es et

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . Ho l v o lt a ny á ro n? T éma: Szab ad s ág , v ak áció , s zab ad id õ K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : Szab ad id õ s tev ék en y s ég ek , n év s zó rag o k , mú lt id õ

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 3 . M ily en v o lt a hétv ég éje? T éma: H étv ég i elfo g lalts ág o k , s zab ad id õ K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : Szab ad id õ s tev ék en y s ég ek , n év s zó rag o k , mú lt id õ

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 4 . M ely ik útv o na la t v á la s s za m ? T éma: A leg jo b b ú tv o n al k iv álas ztás a meg k ö tés ek alap ján K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : V élemén y n y ilv án ítás , in d o k lás , fels zó lító mó d

[p d f]

Kés z ítette: Ko vá ts Ka ta lin 5 . A fény képezés rõ l T éma: K érd õ ív a fén y k ép ezés rõ l K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : Preferen ciák k ifejezés e, jelen id õ

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia V is s za a T émak ö rö k lis tájáh o z I I I . N y elv ta nulá s 1 . Ön s zerint is ? T éma: N y elv tan u lás K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : J av as lato k , v élemén y n y ilv án ítás , jelen és mú lt id õ

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . Ön és a m a g y a rta nulá s T éma: N y elv tan u lás 2 . K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : V élemén y n y ilv án ítás , tan u lás i s tratég iák

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia V is s za a T émak ö rö k lis tájáh o z I V . Szo lg á lta tá s o k, étterem 1 . Étterm i s zerepjá ték T éma: É ttermi s zerep játék K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : Ren d elés , fizetés s tb ., jelen id õ , k ijelen tõ és fels zó lító mó d

[p d f]

Kés z ítette: B en cz e R o z á lia 2 . A Gundel étterem étla pja és tö rténete T éma: É tlap , a G u n d el étterem rö v id tö rtén ete K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : A z étlap az É ttermi s zerep játék c. felad atlap h o z tarto zik

[p d f]

Kés z ítette: G ö tz V ikto r V is s za a T émak ö rö k lis tájáh o z V . F ilm ek, kö ny v ek 1 . Híres kö ny v ek, film ek T éma: Filmek , k ö n y v ek címe K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : K ö zö s d ö n tés h o zatal, n év s zó rag o k

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . Eg y film rõ l, kö ny v rõ l T éma: Film, k ö n y v tartalma K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : T ö rtén et elmes élés e, v élemén y n y ilv án ítás , jelen és mú lt id õ

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia V is s za a T émak ö rö k lis tájáh o z V I . Go ndo k, o rv o s ná l 1 . Go ndo k, g o ndo k... T éma: E g y s zerû p ro b lémák (k árty ák k al) K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : J av as lato k , fels zó lító mó d

[p d f]

Kés z ítette: S z ita S z ilvia 2 . M i a pa na s za ? T éma: O rv o s n ál K o mmu n ik áció s cél és n y elv tan : Beteg s ég ek , tü n etek leírás a, b irto k o s s zerk ezetek , fels zó lító mó d

[p d f]

Kés z ítette: G ö tz V ikto r 3 . M i lenne, ha ny erne ö tm illió euró t? - - cs a k itt! T o p ic: Pén zzel k ap cs o lato s terv ek , v ág y ak , álmo k Co mmu n icatio n an d g rammar: V ág y ak és álmo k meg fo g almazás a, a feltételes mó d g y ak o rlás a Kés z ítette: F o g a r a s i Ilo n a V is s za a T émak ö rö k lis tájáh o z V I I . Ü nnepek 1 . Ka rá cs o ny i a fo rizm á k * * - Ú J ! A fo rizmák elején ek -v ég én ek p áro s ítás a, k ö tõ s zó k g y ak o rlás a

[p d f]

Kés z ítette: Kien b ö ck M á r ta

[p d f]

Back to T o p ic L is t

2 0 0 2 feb ru ár - 2 0 1 2 . jan u ár - © Szita Szilv ia - min d en jo g fen n tartv a

Loading...

Magyaróra - Learn Hungarian (Hungarian Lessons): New Paths to the

magyar | english H o me Mag u n k ró l L in k ek Ko m m uniká ció kö zpo ntú fela da to k, já téko k E -mail A z itt találh ató m unka la po k a ...

218KB Sizes 4 Downloads 4 Views

Recommend Documents

No documents