Renaissance - Documents - Docslide

Loading...
Upload (/upload/document.html)

Login (/login.html?back=https%3A%2F%2Fdocslide.net%2Fdocuments%2Frenaissance-

55844cfd8f4c2.html) LEADERSHIP (/CATEGORY/LEADERSHIP-MANAGEMENT.HTML)

MARKETING (/CATEGORY/MARKETING.HTML)

TECHNOLOGY (/CATEGORY/TECHNOLOGY.HTML)

DESIGN (/CATEGORY/DESIGN.HTML)

EDUCATION (/CATEGORY/EDUCATION.HTML) Search document...

MORE TOPICS (/CATEGORY.HTML)

SEARCH

Home (/) / Documents (/category/documents.html) / Renaissance (/documents/renaissance-55844cfd8f4c2.html)

ANG RENAISSANCE Mr. Rodel E. Sinamban AP III Teacher Jocson College, Inc. Angeles City Ano ang Renaissance? Isang salitang Pranses na ang ibig sabihin ay “rebirth o revival” o muling pagsilang, muling pagusbong, muling pagkabuhay. Ang Renaissance ay tumutukoy sa panahon ng kasaysyan mula 1350 hanggang 1600 AD na ang pangunahing katangian ay ang muling pagkapukaw ng interes sa mga klasikal na kultura ng Greece at Rome. MGA SALIK SA PAGSIBOL NG RENAISSANCE SA ITALY 1. Ang Italy ay matatagpuan sa pagitan ng Gitnang Silangan at Kanlurang Europa. 2. Sa Italy nahubpg ang kadakilaan ng unang Roma at ang Italiano ay higit na may kaugnayan sa mga naunang Romano kaysa alinmang bansa sa Europe. 3. Ang pagtataguyod ng mga maharlikang angkan sa mga taong maksining at masigasig sa pag-aaral. Mga mahahalagang siyudad nang panahon ng Renaissance Florence Rome Venice Genoa Milan Isang saloobing may pagnanasang gisingin at bigyang-halaga ang kulturang klasikal ng mga Griyego at Romano. Mga Mayayamang Manggagawa na nakatulong sa mga Humanista Lorenzo de' Medici ng Florence Francesco Sforza ng Milan Federigo Gonzaga ng Mantua Isabella d„ Este ng Ferrara Germany Poland France Spain England Rudolfo Agricula Kauna-unahang nagkalat ng Humanista sa labas ng Italy Sir Thomas Moore Nagpakilala sa pag-aaral ng sangkatauhan sa mga pamantasan sa England. Pagsusulat at Pilosopiya Giovanni Boccaccio “Decameron” Nicolo Machiavelli “The Prince” Francisco Petrarch “Song Book” Desiderius Erasmus Prinsipe ng mga Humanista “In Praise of Folly” Pagpipinta at Iskultura Leonardo Da Vinci Michaelangelo School of Athens Raphael “Ganap na Pintor” Sistine Madonna Madonna of the Gold Finch Bacchanal of the Adrians 1518 Titian The Crowning of Thorns The Tribute of Money Pope Paul III Venus of Urbino Portrait of Man in a Red Cap Sa Arkitektura St. Peter's Basilica Dome Sa Panitikan Miguel de Cervantes Sa Musika Pierluigi da Palestrina Prinsipe ng Musika Sa Edukasyon Movable press Johann Gutenberg Sa Agham Johannes Kepler Galileo Galilei Nicolaus Copernicus Sir Isaac Newton Law of Universal Gravitation Windmills Compass Mercator Paracelsus Andreas Vesalius 31 Download (/download/link/renaissance-55844cfd8f4c2) De Humani Corporie Fabrica William Harvey 1. Pinagyaman ng Renaissance ang kabihasnan ng daigdig. 2. Ang paguusisa at interes sa kaisipang klasikal ay nagbigay-daan sa rebolusyong intektuwal. 3. Nag-ambag din ito ng malawak All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report na kaalaman tungkol sa daigdig. 4. Malaki ang naitulong ng Renaissance sa pagsulong at pagkabuklod ng mga (/document/report/renaissance-55844cfd8f4c2) us to resolve them. We are always happy to assist you. bansa tulad ng English, France, Spain, at portugal. 5. Ang pagkamulat sa makabagong kaisipan ay nagbigaydaan sa 42 RENAISSANCE rebolusyong Protestantismo o Repormasyon. Kung muling MAGKAKAROON NG Renaissance, alin sa mga views by alyzza-escalante sumusunod ang gusto mong mabago, magbago, o baguhin? Pumili ng dalawa. Magpaliwanag!!! a. b. c. d. a. b. Sa on Oct 31, 2014 Category: Download: 1 Pulitika Sa Relihiyon Sa Edukasyon Sa Kaugalian at Tradisyon Sa Komunikasyon Sa Pamilya RENAISSANCE Report (/document/report/renaissanceComment: 0 DOCUMENTS 55844cfd8f4c2)

RECOMMENDED Renaissance I see the Renaissance as the action of going through the portal. The Middle Ages and the Modern Age are two rooms. The portal in my (/documents/renaissance.html) eyes has to be knowledge. There were three…

Renaissance Italian Renaissance architects based their theories and practices on classical roman examples. The Renaissance revival of (/documents/renaissance-55845659a4dc4.html) Classical Rome was as important in architecture… Renaissance INDEX INTRODUCTION MEANING FEATURES CAUSES IMPACT CONCLUSION . . . . . . . . . .04 . . . . . . . . . .05 (/documents/renaissance-55845e79c5d85.html) . . . . . . . . . .07 . . . . . . . . . .13…

Renaissance gothic Naissance means birth , hence Renaissance means rebirth y Perspective as a tool y Depiction of perception through physical (/documents/renaissance-55845de4635d3.html) elements y Depiction of real emotions y…

Renaissance

Please download to view (/category/documents.html)

Comments

Renaissance (/documents/renaissance-55844d53bf227.html)

Renaissance renaissance (/documents/renaissance-5584501978afe.html)

Description Renaissance

jhjk Download Renaissance

Transcript ANG RENAISSANCE Mr. Rodel E. Sinamban AP III Teacher Jocson College, Inc. Angeles City Ano ang Renaissance? Isang salitang Pranses na ang ibig sabihin ay “rebirth o revival” o muling pagsilang, muling pagusbong, muling pagkabuhay. Ang Renaissance ay tumutukoy sa panahon ng kasaysyan mula 1350 hanggang 1600 AD na ang pangunahing katangian ay ang muling pagkapukaw ng interes sa mga klasikal na kultura ng Greece at Rome. MGA SALIK SA PAGSIBOL NG RENAISSANCE SA ITALY 1. Ang Italy ay matatagpuan sa pagitan ng Gitnang Silangan at Kanlurang Europa. 2. Sa Italy nahubpg ang kadakilaan ng unang Roma at ang Italiano ay higit na may kaugnayan sa mga naunang Romano kaysa alinmang bansa sa Europe. 3. Ang pagtataguyod ng mga maharlikang angkan sa mga taong maksining at masigasig sa pag-aaral. Mga mahahalagang siyudad nang panahon ng Renaissance Florence Rome Venice Genoa Milan Isang saloobing may pagnanasang gisingin at bigyang-halaga ang kulturang klasikal ng mga Griyego at Romano. Mga Mayayamang Manggagawa na nakatulong sa mga Humanista Lorenzo de' Medici ng Florence Francesco Sforza ng Milan Federigo Gonzaga ng Mantua Isabella d„ Este ng Ferrara Germany Poland France Spain England Rudolfo Agricula Kauna-unahang nagkalat ng Humanista sa labas ng Italy Sir Thomas Moore Nagpakilala sa pag-aaral ng sangkatauhan sa mga pamantasan sa England. Pagsusulat at Pilosopiya Giovanni Boccaccio “Decameron” Nicolo Machiavelli “The Prince” Francisco Petrarch “Song Book” Desiderius Erasmus Prinsipe ng mga Humanista “In Praise of Folly” Pagpipinta at Iskultura Leonardo Da Vinci Michaelangelo School of Athens Raphael “Ganap na Pintor” Sistine Madonna Madonna of the Gold Finch Bacchanal of the Adrians 1518 Titian The Crowning of Thorns The Tribute of Money Pope Paul III Venus of Urbino Portrait of Man in a Red Cap Sa Arkitektura St. Peter's Basilica Dome Sa Panitikan Miguel de Cervantes Sa Musika Pierluigi da Palestrina Prinsipe ng Musika Sa Edukasyon Movable press Johann Gutenberg Sa Agham Johannes Kepler Galileo Galilei Nicolaus Copernicus Sir Isaac Newton Law of Universal Gravitation Windmills Compass Mercator Paracelsus Andreas Vesalius De Humani Corporie Fabrica William Harvey 1. Pinagyaman ng Renaissance ang kabihasnan ng daigdig. 2. Ang pag-uusisa at interes sa kaisipang klasikal ay nagbigay-daan sa rebolusyong intektuwal. 3. Nag-ambag din ito ng malawak na kaalaman tungkol sa daigdig. 4. Malaki ang naitulong ng Renaissance sa pagsulong at pagkabuklod ng mga bansa tulad ng English, France, Spain, at portugal. 5. Ang pagkamulat sa makabagong kaisipan ay nagbigaydaan sa rebolusyong Protestantismo o Repormasyon. Kung muling MAGKAKAROON NG Renaissance, alin sa mga sumusunod ang gusto mong mabago, magbago, o baguhin? Pumili ng dalawa. Magpaliwanag!!! a. b. c. d. a. b. Sa Pulitika Sa Relihiyon Sa Edukasyon Sa Kaugalian at Tradisyon Sa Komunikasyon Sa Pamilya RENAISSANCE

zaman kebangkitan (/documents/renaissance-5584688e64154.html)

Renaissance The history of town planning (/design/renaissance-558496228ece0.html)

Renaissance 1. RENAISSANCE 1400 – 1650 2. RENAISSANCE1400 – 1650 RENAISSANCEarchitecten maakten (/education/renaissance-55849588e62d9.html) opmetingen van Romeinse bouwwerken en stelden theorieën op voor de nieuwe bouwkunst… Renaissance 1. Renaissance Changing the face of education 2. Who We Are? • Set up to create innovation in education through different techniques in (/education/renaissance-5584975381b15.html) 2008• Founded by Jaideep…

Renaissance talks about the period of renaissance (/education/renaissance-558497ceee125.html)

Renaissance 1. la Renaissance artistique 2. 3. I) L'Italie, berceau de la Renaissance Prendre le dossier p124-125Répondre aux (/documents/renaissance-558499184ebd5.html) questions +Doc 4 p127 Laurent de Médicis…

Renaissance 1. 2. 3. 4. 5. LA RENAISSANCE 6. Le “Quattrocento”AuxXVeet XVIesiècles, les villesd’Italiecomme Florence, Rome (/documents/renaissance-5584991853584.html) ouVenisseconnaissent une grande prospérite. Des princes,… Renaissance Arte del Renacimiento en Inglés para alumnado de secciones europeas (/education/renaissance-55849890f37b4.html)

Renaissance 1. Greek Scholarship in the 15th Century 2. Bassarion• Cardinal Bessarion (1403-72)born in Trebizond andeducated in Constantinople• He (/documents/renaissance-558499e62119a.html) became a monk in 1423•…

Renaissance 1. Renaissance Investment Management Renaissance Renaissance Investment ManagementRenaissanceCapital (Cyprus) (/business/renaissance-55849a9c861d2.html) LimitedRenaissance Capital Renaissance Capital Renaissance Capital…

Renaissance 1. Villa RotondaCathedral Sveti Jakov 2. HistoryArtIntroduction.Characteristics of Renaissance art.ArchitectureIntroduction.Characteristics of (/education/renaissance-55849af5242da.html) Renaissancearchitecture.Example.Interior.Famous…

Renaissance (/documents/renaissance-55849c0489967.html)

Renaissance This presentation discusses more about Italian renaissance, about r. age's architecture, dance, fine arts, literature, music, and etc. (/education/renaissance-5584a49f3de1d.html)

Renaissance asa (/education/renaissance-558492b6a6cdf.html)

View more (https://docslide.net/search/? q=Renaissance)

Subscribe to our Newsletter for latest news.

NEWLETTER

We built a platform for members to share documents and knowledge. And we are not related to any other website. (Our website list) (https://docslide.us/about.html)

About

(/about.html) Terms

(/info/dmca.html) Contact STARTUP - SHARE TO SUCCESS

(https://www.facebook.com/docslide.net)

(/info/terms.html) DMCA

(/contacts.html)

(https://twitter.com/docslide_net)

(https://www.google.com/+DocslideNet)

Loading...

Renaissance - Documents - Docslide

Upload (/upload/document.html) Login (/login.html?back=https%3A%2F%2Fdocslide.net%2Fdocuments%2Frenaissance- 55844cfd8f4c2.html) LEADERSHIP (/CATEG...

75KB Sizes 10 Downloads 21 Views

Recommend Documents

No documents